Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

C/99/21

Bruxelles den 25. januar 1999

5455/99 (Presse 21)

2158. samling i Rådet

- ALMINDELIGE ANLIGGENDER -

den 25. januar 1999 i Bruxelles

  Formand:Joschka FISCHER

  Tysklands forbundsudenrigsminister og stedfortrædende orbundskansler

 INDHOLD

DELTAGERE  4

PUNKTER TIL DRØFTELSE

DET TYSKE FORMANDSKABS ARBEJDSPROGRAM  6

UDKAST TIL STATUT FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER  7

AGENDA 2000  8

UDVIDELSEN - KONKLUSIONER 10

RUSLAND - KONKLUSIONER 10

FREDSPROCESSEN I MELLEMØSTEN - KONKLUSIONER 11

IRAK - KONKLUSIONER 11

DET VESTLIGE BALKAN - KONKLUSIONER 12

MENNESKERETTIGHEDER - KONKLUSIONER 15

ADFÆRDSKODEKSEN FOR VÅBENEKSPORT - KONKLUSIONER 15

SIERRA LEONE - KONKLUSIONER 16

PUNKTER VEDTAGET UDEN DEBAT

FORBINDELSERNE UDADTIL

- Belarus - konklusioner I

- Afghanistan - EU's fælles holdning I

- FRJ - forbud mod flyvninger I

- FRJ - EU's særlige repræsentant II

- Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale - finansiering af et kommunikationssystem II

- Euro-Middelhavs-partnerskab - regionalt samarbejde II

- Udviklingssamarbejde - menneskerettigheder II

- Genforhandling af konventionen om fødevarehjælp fra 1995 III

- AVS-EU - forhandlinger om en partnerskabsaftale om udvikling III

- Forbindelserne med Chile - rammeaftalen om samarbejde III

- Forbindelserne med New Zealand IV

- CØEL - oprindelsesregler IV

- Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration IV

HANDELSPOLITIK

- Antidumping - import af fiberplader V

- Antidumping - fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan V

- Antidumping - lightere med oprindelse i Kina, Taiwan, Hongkong og Macao VI

ØKOFIN

- De nationale centralbankers eksterne revisorer VI

- Omarbejdning af finansforordningen - konklusioner  VI

KULTUR/AUDIOVISUELLE SPØRGSMÅL

- Resolution om public service radio- og tv-virksomhed VII

SUNDHED

- Program vedrørende forebyggelse af personskader VIII

FORSKNING

- Femte rammeprogram IX

- Videnskabelig og teknologisk samarbejde med Argentina IX

TELEKOMMUNIKATION

Nyt direktiv om telekommunikationsudstyr X

DET INDRE MARKED

- Behandling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser med ioniserende stråling

Kaffeekstrakter og cikorieekstrakter X

- Ændring af forordningen om varemærkeforfalskede og piratkopierede varer XI

GENNEMSIGTIGHED

Aktindsigt i rådsdokumenter XII

__________________

Yderligere oplysninger: tlf. 285.87.04 eller 285.74.59

Medlemsstaternes regeringer, Europa-Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet var repræsenteret således:

Belgien:

Erik DERYCKE

Udenrigsminister

Danmark:

Niels HELVEG PETERSEN

Friis Arne PETERSEN

Udenrigsminister

Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Tyskland:

Joschka FISCHER

Günter VERHEUGEN

Udenrigsminister

Statssekretær, Udenrigsministeriet

Grækenland:

Theodoros PANGALOS

Giorgos PAPANDREOU

Udenrigsminister

Viceudenrigsminister

Spanien:

Abel MATUTES

Ramón DE MIGUEL

Udenrigsminister

Statssekretær for udenrigspolitik og for forbindelserne med Den Europæiske Union

Frankrig:

Hubert VEDRINE

Pierre MOSCOVICI

Udenrigsminister

Minister for Europaspørgsmål

Irland:

David ANDREWSUdenrigsminister

Italien:

Lamberto DINI

Udenrigsminister

Luxembourg:

Jacques POOS

Lydie ERR

Udenrigsminister

Statssekretær for udenrigsspørgsmål, udenrigshandel og udviklingssamarbejde

Nederlandene:

Jozias VAN AARTSEN

Dick BENSCHOP

Udenrigsminister

Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Østrig:
Wolfgang SCHÜSSEL

Benita FERRERO-WALDNER

Udenrigsminister

Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Portugal:
Jaime GAMA

Udenrigsminister

Finland:

Ole NORRBACK

Europaminister

Sverige:

Anna LINDH

Gunnar LUND

Leif PAGROTSKY

Udenrigsminister

Statssekretær under udenrigsministeren

Handelsminister

Det Forenede Kongerige:

Robin COOK

Joyce QUIN

Minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål

Viceminister, Udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål

 * * *

Kommissionen:

Jacques SANTER

Manuel MARÍN

Sir Leon BRITTAN

João de Deus PINHEIRO

Erkki LIIKANEN

Hans VAN DEN BROEK

Monika WULF-MATHIES

 * * *

Generalsekretariatet for Rådet

Jürgen TRUMPF

Formand

Næstformand

Næstformand

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Generalsekretær

DET TYSKE FORMANDSKABS ARBEJDSPROGRAM

Rådet havde sin nu traditionelle åbne debat, der via tv blev transmitteret til pressen og offentligheden, om det tyske formandskabs program for første halvår af 1999.

I sin indledende erklæring opstillede formanden for Rådet, Joschka Fischer, følgende fire overordnede mål for det tyske formandskab:

  - en vellykket afslutning på forhandlingerne om Agenda 2000 inden det særlige møde i Det Europæiske Råd den 24.-25. marts i Berlin

  - betydelige fremskridt i retning af en effektiv beskæftigelsespolitik, ikke mindst vedtagelsen af en europæisk beskæftigelsespagt på Det Europæiske Råds møde i juni i Köln

  - en energisk indsats i forbindelse med EU's udvidelse

  - styrkelse af EU's udenrigspolitiske handlekraft.

Joschka Fischer oplyste endvidere, at formandskabet mener, at det nu er på tide at finde en løsning på de nuværende underskud i EU med hensyn til politisk integration om demokrati.

I deres indlæg gav ministrene udtryk for tilfredshed med formandskabets ambitiøse arbejdsprogram, og de lovede at støtte formandskabets bestræbelser på at nå et positivt resultat på de fire prioriterede områder, og navnlig at finde en vellykket løsning på Agenda 2000-pakken inden udgangen af marts. Ud over at kommentere de prioriterede områder påpegede ministrene desuden en række specifikke spørgsmål, som de tillagde særlig betydning.

UDKAST TIL STATUT FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER

Rådet blev orienteret om formandskabets planer med hensyn til behandlingen af det udkast til statut for Europa-Parlamentets medlemmer, som Parlamentet vedtog den 3. december 1998, og som det Europæiske Råd i Wien opfordrede de berørte institutioner til at følge op i nødvendigt omfang.

Udkastet er baseret på en ny bestemmelse (artikel 190, stk. 5) i Amsterdam-traktaten, som endnu ikke er trådt i kraft. Behandlingen vil derfor på nuværende tidspunkt blive af uformel karakter og begrundet i den politiske interesse i spørgsmålet og i henstillingen fra Det Europæiske Råd.

Kommissionen meddelte, at den ville forelægge en uformel udtalelse om udkastet i februar. Ifølge Rådets forretningsorden skal den kompetente arbejdsgruppe straks behandle udkastet til statut og udarbejde en foreløbig rapport. Formandskabet vil holde sig i kontakt med Europa-Parlamentet, og særlig med Parlamentets ad hoc-arbejdsgruppe, i forbindelse med dette spørgsmål.

AGENDA 2000

Rådet noterede sig formandskabets planer med hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet med Agenda 2000, der tager sigte på at nå til en politisk aftale på Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts i Berlin. Formandskabets plan omfatter en arbejdsmetode, en tidsplan og en procedure med anvendelse af non-papers for gradvis at tynde ud i forhandlingspakken, der vil blive udkastet til konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i marts.

I den reelle forhandlingsfase behandlede Rådet to spørgsmål, nemlig på den ene side strukturfondene, resultatreserven og princippet om sammenhæng mellem kortet over de områder, som medlemsstaterne foreslår som berettigede til støtte fra strukturfondene til økonomisk og social omstilling (mål 2), og kortet over de områder, som meddeles Kommissionen i henhold til traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), og på den anden side sammenhængen mellem reformen af den fælles landbrugspolitik og de finansielle midler, der er til rådighed under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag.

I forbindelse med princippet om sammenhæng vedrørende mål 2 støttede Rådet den aftale, der allerede er indgået i Coreper om teksten til en betragtning i forslaget til rådsforordning, og det bekræftede den aftale, der også er indgået i Coreper om elementerne i den procedure, der skal finde anvendelse på resultatreserven (artikel 43 i den foreslåede rådsforordning).

Med hensyn til det samlede beløb til resultatreserven nåede Rådet til enighed om tallet 4% af de samlede bevillinger til strukturfondene over hele perioden, idet visse medlemsstater dog for endeligt at kunne godkende dette tal ønsker en klar forbindelse med andre væsentlige elementer i Kommissionens forslag til strukturfondene, som skal ledsage denne resultatreserve, især passende regler om forpligtelser og frigørelser og strengere anvendelse af finansielle korrektioner.

For så vidt angår sammenhængen mellem reformen af den fælles landbrugspolitik og de finansielle midler, der er til rådighed under udgiftsområde 1, vedtog Rådet følgende konklusioner:

"Rådet understreger, at der skal sikres sammenhæng mellem målene for og rækkevidden af den fælles landbrugspolitik på den ene side og de økonomiske midler, der er disponible under udgiftsområde 1 i de nye finansielle overslag, på den anden side. De seneste reformer af den fælles landbrugspolitik har med opstillingen af de årlige budgetter gjort det muligt at sikre en streng budgetdisciplin med hensyn til udgiftsområde 1.

Rådet (almindelige anliggender) opfordrer Rådet (landbrug) til med beslutsomhed at forfølge denne politik, der er i overensstemmelse med målet om at nå frem til en effektiv og afbalanceret reform.

Principielt mener Rådet, at der i de finansielle overslag for de 15 skal fastlægges et loft for udgiftsområde 1, der i højere grad er i overensstemmelse med de faktiske udgifter. Dette bør efter mange medlemsstaters opfattelse i det mindste resultere i en stabilisering af landbrugsudgifterne.

Rådet anmoder De Faste Repræsentanters Komité om at fortsætte arbejdet vedrørende størrelsen og udviklingen af udgifterne under udgiftsområde 1 på grundlag af denne generelle rettesnor. Rådet vil opmærksomt følge fremskridt med hensyn til reformens indhold, og det vil her gå ud fra, at alle aspekter af reformen, der har omfattende finansielle virkninger, og som der ikke kan findes en løsning på, optages i den samlede pakke, som Rådet (almindelige anliggender) vil gennemgå som forberedelse til Det Europæiske Råd i marts."

UDVIDELSEN - KONKLUSIONER

Rådet bekræftede, at det tillægger udvidelsesprocessen stor betydning.

På denne baggrund så det med tilfredshed på formandskabets arbejdsprogram, der lægger op til en intensivering af forhandlingerne i første halvdel af 1999 (to forhandlingsrunder på stedfortræderplan henholdsvis den 19. april og den 19. maj og en forhandlingsrunde på ministerplan den 22. juni).

Rådet anmodede De Faste Repræsentanters Komité om aktivt at forberede de næste møder i tiltrædelseskonferencen og var enigt om at vende tilbage til forberedelserne deraf på et passende tidspunkt.

RUSLAND - KONKLUSIONER

Rådet noterede sig formandskabets og Kommissionens oplysninger om forberedelserne af det tredje topmøde mellem EU og Rusland under partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der planlægges afholdt den 18. februar 1999 i Moskva.

I forbindelse med forberedelserne vil der blive taget hensyn til en række bemærkninger under drøftelserne, ikke mindst om betydningen af effektive foranstaltninger til løsning af problemet med nukleart affald.

Rådet noterede sig, at mødet ville finde sted på et afgørende tidspunkt, og at der ville blive behov for at tage en række nøglespørgsmål op (navnlig nukleart affald og fødevarehjælp). Det ville også være en lejlighed til at orientere russerne om den fælles strategi over for Rusland, der i øjeblikket er under udformning.

FREDSPROCESSEN I MELLEMØSTEN - KONKLUSIONER

Rådet drøftede fredsprocessen i Mellemøsten. Det henviste til sin erklæring af 22. december 1998 og beklagede, at den israelske regering bliver ved med at udsætte gennemførelsen af det såkaldte Wye River-memorandum, hvilket er i modstrid med både ånd og bogstav i dette memorandum. Rådet gentog sin opfordring til begge parter om at gennemføre Wye-memorandummet fuldt ud uden at stille nye betingelser. Det besøg, som rådsformanden står for at skulle aflægge i Mellemøsten sammen med Kommissionen og ledsaget af den særlige udsending er en velkommen lejlighed til at orientere parterne om EU's holdning, til at høre deres synspunkter og til at få klarhed over, hvordan EU bedst vil kunne støtte fredsprocessen.

IRAK - KONKLUSIONER

Rådet udtrykte tilfredshed med, at Sikkerhedsrådet drøfter situationen i Irak på grundlag af de initiativer, der er taget af medlemmer af FN's Sikkerhedsråd i et forsøg på at nå til enighed om en vej fremad hvad angår Irak, hvorved man både behandler spørgsmålet om masseødelæggelsesvåben og en lempelse af de vanskelige forhold, som den irakiske civilbefolkning lever under. Varig sikkerhed og stabilitet i regionen samt det irakiske folks levevilkår er de vigtigste overvejelser, der skal lede Rådets politik.

Rådet drøftede muligheden af et EU-initiativ for at fremme EU's rolle i bestræbelserne på at forbedre den humanitære situation i Irak.

Rådet så frem til, at Irak snart igen må blive en del af det internationale samfund, samt til, at den irakiske civilbefolkning må komme til at føre en mere værdig tilværelse og opnå større velstand.

Rådet bekræfter på ny, at Irak fuldt ud skal opfylde sine forpligtelser i henhold til de relevante resolutioner fra Sikkerhedsrådet, og opfordrer den irakiske regering til at samarbejde med henblik herpå.

DET VESTLIGE BALKAN - KONKLUSIONER

Forbundsrepublikken Jugoslavien

Rådet drøftede situationen i Kosovo i overværelse af EU's særlige udsending ambassadør Petritsch. Det udtrykte forfærdelse over massakren på civile i Racak. EU har i en skrivelse fra formanden for Rådet direkte til præsident Milosevic givet udtryk for sin holdning og stillet en række krav, som FRJ skal opfylde. Rådet fordømte UCK's provokationer, som blot vil bidrage til at øge spændingen og volden.

Rådet understregede behovet for at sikre, at aktioner i alle internationale fora gensidigt styrker hinanden.

Rådet hilste resultaterne fra Kontaktgruppens møde den 22. januar 1999 velkommen, navnlig målet om snarlige forhandlinger om en politisk løsning, der kan finde sted efter et møde i Kontaktgruppen på ministerniveau, der skal afholdes hurtigst muligt.

Rådet gentog sin fulde støtte til forhandlingsprocessen på grundlag af de forslag, der er fremsat af ambassadør Hill og ambassadør Petritsch, og som er godkendt af Kontaktgruppen og EU. Det understregede, at vold blot vil være en fordel for dem fra begge parter, der er imod en forhandlingsløsning.

Rådet gav sin fulde støtte til verifikationsmissionen i Kosovo, KVM, der er en væsentlig faktor for stabilitet i regionen. Det understregede, at præsident Milosevic er ansvarlig for at tillade KVM og dens missionsleder at udføre deres opgaver uhindret, og er ansvarlig for KVM-personalets sikkerhed. Rådet udtrykte tilfredshed med, at der oprettes en evakueringsstyrke i Skopje.

Rådet gav sine kompetente instanser instruks om sideløbende med de igangværende forhandlinger i forskellige fora at intensivere arbejdet med henblik på at skærpe sanktionerne. Rådet erindrede også om, at det den 7. december 1998 opfordrede sine kompetente instanser og Kommissionen til at fremsætte forslag, der skal give EU mulighed for at være med til at stoppe strømmen af penge og våben til Kosovos væbnede grupper. Forslag og uddybende dokumenter, der i mellemtiden forelægges af Kommissionen, skal gennemgås nærmere.

Rådet understregede kraftigt, at de kosovo-albanske ledere må udvise ansvarlighed og danne en bred og repræsentativ gruppe, der kan indlede forhandlinger med Beograd med direkte international deltagelse. Hvis de kosovo-albanske ledere ikke kan finde sammen, vil det skade befolkningen i Kosovo betydeligt. Tiden er nu inde til, at lederne fra begge parter udviser mod og visioner for at nå frem til en politisk løsning af det grundlæggende problem.

EU ønsker stadig at bidrage til gennemførelse af en politisk løsning hvad angår Kosovos fremtidige status, også i form af genopbygningsbistand. Rådet udtrykker anerkendelse af Kommissionens igangværende arbejde med hensyn til at vurdere skaderne i regionen og ser frem til en snarlig rapport herom, samt om det ekspertmøde om spørgsmålet, der er berammet til den 3. februar.

Rådet noterede sig, at dets kompetente instanser og Kommissionen i fortsættelse af mandatet fra den sidste samling i Rådet (almindelige anliggender) drøfter betingelserne for genopbygningsbistand og navnlig spørgsmålet om, hvorvidt den geografiske fordeling for 1999 med hensyn til OBNOVA opfylder behovene og EU's politiske prioriteringer navnlig i Kosovo, samt drøfter om og hvordan der kan stilles betingelser for projekter på dette meget specifikke område. Rådet opfordrede sine kompetente instanser til at færdiggøre arbejdet.

Rådet så med tilfredshed på, at Felipe González agter at fortsætte som EU's særlige repræsentant i 1999, og godkendte den fælles aktion, der viderefører hans mandat til januar 2000.

I tråd med støtten til Montenegro vedtog Rådet en forordning, der fritager Montenegro Airlines fra JAT-flyforbuddet.

Albanien

Rådet så med tilfredshed på det seneste møde mellem premierministeren og formanden for det demokratiske parti, der må anses som et nødvendigt første skridt til konsolidering af demokratiske tilstande, men det fordømte samtidig det demokratiske partis fortsatte boykot af de demokratiske institutioner i Albanien. EU kan ikke

acceptere politiske ledere, og især ikke ledere i det demokratiske parti, som fuldgyldige samtalepartnere, medmindre de handler i overensstemmelse med accepterede demokratiske normer. Rådet opfordrede Albanien til at gøre alt for at bidrage til det internationale samfunds bestræbelser på snarest at bringe parterne i Kosovo-konflikten til forhandlingsbordet. Rådet så frem til det forestående møde i konferencen af Albaniens Venner, idet det understregede behovet for at overvåge gennemførelsen af beslutningerne fra Tirana-konferencen, og pålagde sine kompetente instanser at arbejde for, at EU kan bidrage konstruktivt til konferencen. Rådet konstaterede med tilfredshed, at WEU har planer om i løbet af de nærmeste uger at gennemføre en styrket politiaktion i Albanien og opfordrede sine kompetente instanser og Kommissionen til at samarbejde med WEU for hurtigt at afslutte alle udestående tekniske spørgsmål i forbindelse med aktionen. Rådet understregede, at det tillægger stabilitet og sikkerhed i Albanien stor betydning og tilskynder til en yderligere indsats med henblik herpå.

Bosnien-Hercegovina

Rådet så med tilfredshed på resultatet af fredskonferencen i Madrid og støttede konklusionerne herfra, som udstikker kursen for yderligere gennemførelse af Dayton-aftalen. Det gentog, at den høje repræsentant Carlos WESTENDORP nyder dets fulde støtte. Rådet tilskyndede til dannelse af en ny regering i Republika Srpska, der er fast besluttet på at gennemføre Dayton-aftalen fuldt ud.

Rådet understregede EU-genopbygningsprogrammernes betydning for oprettelsen af institutioner, økonomisk reform og ikke mindst for flygtninges og fordrevne personers tilbagevenden.

MENNESKERETTIGHEDER - KONKLUSIONER

På baggrund af den støtte, Det Europæiske Råd i Wien udtalte til EU's "erklæring i anledning af halvtredsåret for verdenserklæringen om menneskerettigheder" af 10. december 1998, bekræftede Rådet på ny betydningen af en styrkelse af EU's evne til at beskytte og støtte menneskerettighederne.

Rådet anmodede De Faste Repræsentanters Komité og Den Politiske Komité om at indlede drøftelserne om, hvorledes alle de operationelle punkter i Wien-erklæringen kan iværksættes, herunder en årlig EU-rapport om menneskerettigheder, under hensyn til de bemærkninger, der blev fremsat under drøftelserne, og Rådets nuværende årlige memorandum til Europa-Parlamentet om menneskerettigheder.

ADFÆRDSKODEKSEN FOR VÅBENEKSPORT - KONKLUSIONER

Rådet drøftede formandskabets forslag om at styrke EU's adfærdskodeks for våbeneksport og om at ændre den til en fælles holdning i henhold til artikel J.2 i TEU. Efter formandskabets opfattelse er der behov for en yderligere drøftelse af, hvorledes dette spørgsmål skal behandles i fremtiden.

Rådet understregede den betydning, det tillægger en snarlig afslutning på det igangværende arbejde med en fælles liste over udstyr, der er omfattet af adfærdskodeksen.

SIERRA LEONE - KONKLUSIONER

Rådet gav udtryk for alvorlig bekymring over den seneste tids udvikling i Sierra Leone og fordømte overfaldene på ubevæbnede civilpersoner og især de grusomme overgreb, der har fundet sted på kvinder og børn. Det gentog, at det støtter Sierra Leones demokratisk valgte regering.

Rådet understregede vigtigheden af dialog og national forsoning for at få genoprettet varig fred og stabilitet i Sierra Leone og så med tilfredshed på de bestræbelser, der er udfoldet for at løse konflikten, herunder det meget væsentlige bidrag fra UNOMSIL og FN-generalsekretærens særlige repræsentant; det gav endvidere udtryk for tilfredshed med den indsats, som Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) og denne organisations ECOMOG-styrker (ECOWAS's militære observationsgruppe) har gjort for at støtte den lovmæssige regering. I denne sammenhæng gentog Rådet, at den allerede fastlagte fælles holdning med hensyn til Sierra Leone ikke er til hinder for, at der fra områder uden for Nigeria leveres militært udstyr til de fredsbevarende ECOMOG-styrker i Sierra Leone. Rådet var enigt om, at mulighederne for at fremme fredsbevarelsesbestræbelserne yderligere bør undersøges snarest i de relevante instanser.

Rådet understregede betydningen af det store arbejde, som i den øjeblikkelige situation udføres af de humanitære organisationer, og opfordrede ECOWAS og Sierra Leones regering til at lade dem udføre deres arbejde uhindret og til at beskytte personalet. I denne forbindelse tilkendegav Unionen vilje til at yde befolkningen i Sierra Leone yderligere bistand, når forholdene giver mulighed derfor.

ANDRE AFGØRELSER

(Vedtaget uden debat. Når der er tale om retsakter, er det angivet, hvem der har stemt imod eller undladt at stemme. De erklæringer, som Rådet har besluttet at gøre tilgængelige for offentligheden, er angivet med *; de kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten.)

FORBINDELSERNE UDADTIL

Belarus - konklusioner

Rådet udtrykte sin tilfredshed med den fælles erklæring fra formandskabet for Rådet og Republikken Belarus' udenrigsminister af 10. december 1998 vedrørende EU-ambassadørernes boliger i Drozdy-området, der åbnede mulighed for, at EU-ambassadørerne kan vende tilbage til Minsk den 17. januar 1999. I forventning om, at de belarussiske myndigheder i ånd og bogstav vil opfylde de aftaler, der er indgået, gav Rådet under forudsætning heraf sine relevante organer til opgave at udarbejde den formelle afgørelse om at ophæve den fælles holdning af 9. juli 1998 om visumrestriktioner i rette tid.

Afghanistan - EU's fælles holdning

Rådet vedtog en ny fælles holdning, hvori der fastlægges følgende målsætninger for EU i forbindelse med Afghanistan:

  - opnå en holdbar fred i Afghanistan, afslutte den udenlandske intervention og tilskynde til dialog mellem parterne i Afghanistan, især ved at støtte De Forenede Nationers centrale rolle

  - fremme stabilitet og udvikling i hele området gennem fred i Afghanistan

  - fremme respekt for den humanitære folkeret og menneskerettighederne, herunder kvinders og børns rettigheder

  - yde effektiv humanitær bistand og sikre, at den internationale samordning af hjælp gør det muligt at yde hjælpen i henhold til de internationale humanitære principper og en upartisk vurdering af behovene

  - øge bekæmpelsen af ulovlig narkotika og terrorisme

  - deltage i fredsskabelse og, når der er opnået varig fred, genopbygning af landet efter års borgerkrig.

FRJ - forbud mod flyvninger

Som en videreførelse af sine konklusioner af 6. december 1998 vedtog Rådet en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1901/98 om forbud mod jugoslaviske luftfartsselskabers flyvninger mellem FRJ og EF for at minimisere de negative virkninger på Montenegro. Med henblik herpå vil individuelle flyvninger eller serier af charterflyvninger foretaget af Montenegro Airlines blive undtaget fra forbuddet på betingelse af, at der foreligger afgørende bevis for, at hverken de serbiske myndigheder eller forbundsmyndighederne drager fordel af indtægter i forbindelse med sådanne undtagelser.

FRJ - EU's særlige repræsentant

Rådet vedtog en afgørelse om forlængelse med endnu et år af mandatet for den særlige repræsentant i FRJ, Felipe Gonzales, indtil den 31. december 1999.

Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale - finansiering af et kommunikationssystem

Rådet vedtog en fælles aktion vedrørende finansiering af et sikkert kommunikationssystem til alle NSG-medlemmer, som ikke er medlemmer af EU.

Der opføres et beløb på højst 200 000 EUR på EF's budget for 1999 til dækning af denne fælles aktion vedrørende finansiering af et sikkert fax- og telefonsystem til alle NSG-medlemmer, som ikke er medlemmer af EU, som er fuldt ud kompatibelt med det system, der anvendes i EU. Formålet er at styrke samarbejdet mellem EU-medlemsstaterne og de øvrige NSG-medlemmer for at fremme gennemsigtigheden i kontrollen med eksport af nukleart materiale.

Euro-Middelhavs-partnerskab - regionalt samarbejde

Rådet fastlagde retningslinjer for EU's holdning på den Euro-Middelhavs-konference om regionalt samarbejde, der finder sted den 28.-29. januar i Valencia, Spanien.

Formålet med konferencen er at drøfte betydningen af Euro-Middelhavs-partnerskabets regionale dimension og resultaterne af de forskellige regionale aktiviteter samt at vurdere, hvordan målene er nået og forventningerne blevet indfriet. Resultaterne af konferencen vil blive forelagt på udenrigsministrenes møde i Stuttgart den 15.-16. april 1999, hvor man vil vurdere prioriteringerne for dette samarbejde og tilpasse dem, hvis det skønnes nødvendigt.

Udviklingssamarbejde - menneskerettigheder

Rådet fastlagde sin fælles holdning vedrørende udkastet til forordning om kravene til gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Denne fælles holdning vil blive forelagt Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 189 C (samarbejdsprocedure).

Ifølge forordningen vil EF yde teknisk og finansiel bistand til aktioner, der har til formål

  = at fremme og forsvare menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som er omhandlet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og andre internationale instrumenter vedrørende udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten

  = at fremme demokratiseringsprocessen

  = at støtte aktioner til fremme af respekt for menneskerettighederne og demokratisering til støtte for forebyggelse af konflikter og behandling af disses følger i nært samråd med de kompetente instanser på området.

Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne forordning ligger for perioden 1999-2004 på 260 mio. EUR. Ved forvaltningen af programmet bistås Kommissionen af et udvalg for menneskerettigheder og demokrati, der består af repræsentanter for medlemsstaterne.

Genforhandling af konventionen om fødevarehjælp fra 1995

Rådet færdigbehandlede Fællesskabets holdning med henblik på det afsluttende forhandlingsmøde om fornyelse af konventionen om fødevarehjælp fra 1995, der afholdes den 2.-3. februar 1999 i London.

AVS-EU - forhandlinger om en partnerskabsaftale om udvikling

Rådet noterede sig noten om forberedelse af første AVS-EU-forhandlingskonference på ministerplan med henblik på en partnerskabsaftale om udvikling, der skal afholdes den 8.-9. februar 1999 i Dakar.

Ved den formelle indledning af forhandlingerne den 30. september 1998 i Bruxelles havde de to parter fastlagt en forhandlingsstruktur, der omfatter en central gruppe, der skal sikre den politiske styring af forhandlingerne og behandle visse politiske, institutionelle og generelle emner, og tre temagrupper (vedrørende hhv. den private sektor, investeringer og andre udviklingsstrategier, økonomisk og handelsmæssigt samarbejde og finansielt samarbejde).

Ud over det arbejde, der hidtil er udført på ekspertniveau, er de spørgsmål blevet indkredset, som ministrene kan fokusere på i Dakar:

  - Den Centrale Gruppe: "væsentlige elementer": strategi, indhold og definitioner; nærmere regler for konsultationer inden for rammerne af misligholdelsesklausulen.

  - Gruppen vedrørende den Private Sektor, Investeringer og andre Udviklingsstrategier: gennemgang af visse spørgsmål vedrørende etablering af en sammenhængende ramme for støtte til udviklingsstrategierne, der sikrer komplementaritet og samspil mellem de forskellige temaer, der tages op i forbindelse med partnerskabets målsætning. I den sammenhæng skal navnlig den rolle, strategierne spiller for udviklingen af den private sektor, tages op.

  - Gruppen vedrørende Økonomisk og Handelsmæssigt Samarbejde: den nye handelsordnings anvendelsesområde; svingninger i indtægterne fra eksporten af råvarer.

  - Gruppen vedrørende Finansielt Samarbejde: rationalisering og forenkling af instrumenterne; glidende programmering.

Forbindelserne med Chile - rammeaftalen om samarbejde

Rådet vedtog en afgørelse om indgåelse af den rammeaftale om samarbejde med henblik på som endeligt mål at forberede en associering af politisk og økonomisk art, der blev underskrevet med Chile den 21. juni 1996.

Aftalens mål er at styrke de bestående forbindelser mellem parterne på grundlag af gensidighed og interessefællesskab, særlig gennem en gradvis og gensidig liberalisering af samhandelen, med henblik på senere at oprette en associering af politisk og økonomisk art mellem EU og Chile i overensstemmelse med WTO-reglerne og under hensyntagen til visse varers følsomhed. Aftalen omfatter med henblik på virkeliggørelsen af disse mål en politisk dialog og områderne handel, økonomi og samarbejde samt andre områder af fælles interesse med det formål at intensivere forbindelserne mellem parterne og deres respektive institutioner. Den fastslår ligeledes, at respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder som omhandlet i verdenserklæringen om menneskerettigheder ligger til grund for parternes interne og internationale politikker og udgør et væsentlige element i aftalen.

Forbindelserne med New Zealand

Rådet fastlagde EU's holdning i forbindelse med forberedelsen af en fælles erklæring om forbindelserne mellem EU og New Zealand.

CØEL - oprindelsesregler

Rådet godkendte på EU's vegne udkastene til afgørelse truffet af associeringsrådene EU-Bulgarien, EU-Polen, EU-Ungarn, EU-Letland og EU-Litauen om ændring af protokollerne til Europaaftalerne med disse lande med hensyn til definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" om metoderne for administrativt samarbejde med de central- og østeuropæiske land og med EFTA-landene.

I første halvår af 1997 blev der vedtaget et system, hvorefter der for hele Europa indføres en kumulation af oprindelsesreglerne. Formålet med ovennævnte afgørelser er bl.a. delvis at integrere Tyrkiet i systemet, at udvide anvendelsen af territorialprincippet i EØS-aftalen til også at omfatte de øvrige partnerstater, at forlænge muligheden af at anvende faste toldsatser samt at indføre visse ændringer af teknisk eller redaktionel art.

Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration

Rådet godkendte mandatet for denne gruppe på højt plan samt fortegnelsen over asylansøgernes og indvandrernes hjem- og transitlande, som gruppen vil udarbejde handlingsplaner for.

Der mindes om, at Rådet nedsatte gruppen på samlingen den 7.-8. december 1998 på initiativ af den nederlandske delegation for at indføre en fælles integreret tilgang på tværs af søjlerne rettet mod situationen i asylansøgernes og indvandrernes vigtigste hjem- og transitlande. På de to møder, som gruppen allerede har holdt, har den udarbejdet sit mandat og opstillet en landefortegnelse.

Ifølge gruppens mandat skal handlingsplanerne især omfatte elementer som f.eks. en fælles analyse af årsagerne til tilstrømningen, forslag med henblik på at styrke den fælles strategi for udvikling med de berørte lande, bestemmelse af behovet for humanitær bistand og udarbejdelse af forslag med henblik herpå, angivelse af mulighederne for medtagelse af tilbagetagelsesklausuler og indgåelse af tilbagetagelsesaftaler, mulighederne for modtagelse og beskyttelse i regionen, sikker tilbagevenden, repatriering samt samarbejdet med UNHCR.

Med hensyn til fortegnelsen over de lande, gruppen skal undersøge, nåede Rådet frem til følgende: Afghanistan/Pakistan, Albanien og naboregionen, Marokko, Somalia og Sri Lanka.

Derudover foretages der en vurdering af de hidtidige resultater af handlingsplanen vedrørende tilstrømningen af migranter fra Irak og naboregionen. Denne handlingsplan fortsættes i forståelse med K.4-Udvalget og Den Politiske Komité.

Gruppen vil forud for Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Tammerfors i oktober 1999 forelægge Rådet en endelig rapport til godkendelse med handlingsplaner for disse lande. Gruppen opløses efter forelæggelse af den endelige rapport, medmindre Rådet træffer anden afgørelse.

HANDELSPOLITIK

Antidumping - import af fiberplader

Rådet vedtog en forordning om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af fiberplader (hardboard) med oprindelse i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland.

Den endelige antidumpingtold, beregnet af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, fastsættes til følgende:

  Bulgarien:  7,2% (undtagen Fazerles AD: 7,1%)

Estland:  6%

  Letland:  4,7%

  Litauen: 11,4%

   Polen: 34,8% (undtagen fem selskaber, for hvilke der anvendes en sats på mellem 9,1 og 22,4%)

  Rusland: 30,6%

Selskaber, hvis tilsagn Kommissionen har godtaget, undtages fra denne afgift.

De beløb, for hvilke der i henhold til forordning (EF) nr. 1742/98 er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, opkræves endeligt med en sats svarende til den endelige told. Da proceduren vedrørende importen fra Brasilien er afsluttet ved Kommissionens afgørelse uden indførelse af foranstaltninger, frigives de beløb, for hvilke der i henhold til forordning (EF) nr. 1742/98 er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold

Antidumping - fjernsynskamerasystemer fra Japan

Rådet vedtog en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1015/94 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan.

På anmodning fra fire japanske producenter tilføjes der i forordningen visse modeller på listen over kameraer, som er undtaget fra tolden, da de er professionelle kameraer fra den bedste del af markedet, som ikke kan betragtes som kameraer til transmissionsformål, skønt de i teknisk henseende falder ind under varebeskrivelsen.

Antidumping - lightere med oprindelse i Kina, Taiwan, Hongkong og Macao

Rådet vedtog en forordning om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 3433/91 på importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i Kina, til også at omfatte import af samme tændere afsendt fra eller med oprindelse i Taiwan, samt tændere til genopfyldning fra Kina og Taiwan, og om afslutning af proceduren vedrørende importen af lommetændere, afsendt fra Hongkong og Macao.

Dette skete i forbindelse med en klage fra European Federation of Lighters Manufacturers, hvori det blev hævdet, at tændere med oprindelse i Kina blev omskibet via Hongkong, Macao og Taiwan, og at engangstændere blev lettere ændret, så de kunne angives som genopfyldelige tændere for at omgå gældende antidumpingforanstaltninger.

Med hensyn til første punkt konkluderede Kommissionen, at tændere til genopfyldning fra Kina i alle henseender var identiske med engangstænderne i den tidligere undersøgelse, bortset fra, at der var påmonteret en ineffektiv genopfyldningsventil.

Med hensyn til påstanden om, at tændere, der er fremstillet i Kina, urigtigt blev angivet som tændere af anden oprindelse, konkludere Kommissionen, at da der kun blev importeret et lille antal tændere fra Hongkong, og, da produktionskapaciteten hos producenterne i Macao var tilstrækkelig stor til at kunne udgøre den samlede eksport fra Macao, bør antidumpingforanstaltningerne ikke udvides til også at omfatte Hongkong og Macao. Hvad angår Taiwan blev det konstateret, at tændere af kinesisk oprindelse, men afsendt til EF fra Taiwan, blev importeret til dumpingpriser, og at de nugældende antidumpingforanstaltninger derfor skal udvides til også at omfatte dem.

ØKOFIN

De nationale centralbankers eksterne revisorer

I henhold til en henstilling fra Den Europæiske Centralbank godkendte Rådet en afgørelse om de nationale centralbankers eksterne revisorer.

Ifølge afgørelsen genudnævnes de nuværende eksterne revisorer, der er udnævnt af hver af de deltagende nationale centralbanker, som anbefalet af Den Europæiske Centralbank.

Omarbejdning af finansforordningen

"Rådet har behandlet Kommissionens arbejdsdokument af 22. juli 1998 vedrørende omarbejdning af finansforordningen, der tager sigte på at indlede en drøftelse mellem institutionerne om spørgsmålet. Rådet udtrykker tilfredshed med dette initiativ. Det opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremlægge et formelt forslag, der er udarbejdet på grundlag af disse drøftelser. Rådet noterer sig, at Kommissionen har til hensigt at fremlægge et sådant forslag i løbet af første halvår af 1999. Det bemærker, at den endelige omarbejdning af finansforordningen også bør bygge på resultaterne af de drøftelser, der har fundet sted inden for rammerne af Agenda 2000.

Rådet udtrykker ønske om, at denne omarbejdning af finansforordningen bliver en lejlighed til med forøget styrke at bekræfte og foretage en mere præcis definition af de fire traditionelle principper for budgetlovgivningen (enhedsprincippet, princippet om bruttoopgørelse, princippet om specificering og princippet om etårige budgetter), således at de kan anvendes efter præcise retningslinjer. Rådet udtrykker endvidere ønske om, at principperne om, at budgettet skal være realistisk og balanceret ved vedtagelsen, tydeligt fastsættes og defineres i finansforordningen.

Rådet opfordrer desuden Kommissionen til at indføje princippet om gennemsigtighed i finansforordningen samt præcise bestemmelser, der er nødvendige for at holde budgetmyndigheden bedre underrettet om gennemførelsen af budgettet.

Rådet anmoder om, at det kommende forslag fortsat kommer til at omfatte en pligt til, at der i forbindelse med budgetbehandlingen opføres et overslag over saldoen for indeværende år på budgettet for det kommende år, idet det dog præciseres, at der i første halvdel af hvert år vil blive forelagt og vedtaget et tillægs- og ændringsbudget med det formål at opføre differencen på budgettet for indeværende år mellem den budgetsaldo, der konstateres ved regnskabsaflæggelsen for det afsluttede regnskabsår, og det tidligere fremlagte overslag. Rådet anmoder endvidere om, at betingelserne i finansforordningens nuværende artikel 15 vedrørende forelæggelse af et tillægs- og ændringsbudget (tilfælde af uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder) samt muligheden for at Rådet træffer afgørelse efter drøftelse med Europa-Parlamentet, præciseres og defineres nærmere.

Rådet opfordrer Kommissionen til at bibeholde den udtømmende liste over reserver, der kan opføres på Fællesskabernes almindelige budget, jf. artikel 19 i den nuværende finansforordning. Det anmoder imidlertid om, at det præciseres, at bevillinger kun kan opføres under formålsbestemte reserver (det nuværende kapi-tel B0-40) i to tilfælde, nemlig hvis der på tidspunktet for budgettets udformning ikke findes et retsgrundlag for den pågældende aktion, og hvis det ikke er sikkert, om de bevillinger, der er opført under de pågældende aktionsposter, er tilstrækkelige. Det skal eksplicit forbydes at oprette reserver, der ikke er omhandlet i finansforordningen, eller at anvende disse i andre tilfælde end dem, der er omhandlet i finansforordningen.

Rådet anmoder om, at forslaget kommer til at indeholde en bestemmelse om, at al fællesskabsstøtte opføres i del B i den sektion af Fællesskabernes almindelige budget, der vedrører Kommissionen, og som omhandler aktionsudgifter.

Rådet opfordrer Kommissionen til i forbindelse med forslaget om en generel omarbejdning af finansforordningen at redegøre for, hvilke procedurer den forestiller sig i forbindelse med evaluering af fællesskabsaktioner, risikoanalyse og opretholdelse af en tilstrækkelig kontrol med alle fællesskabsudgifter uden undtagelse."

KULTUR/AUDIOVISUELLE SPØRGSMÅL

Resolution vedrørende public service radio- og tv-virksomhed

Efter godkendelsen af udkastet til resolution om public service radio- og tv-virksomhed på samlingen i Rådet (kultur/audiovisuelle spørgsmål) den 17. november 1998 er denne resolution nu blevet formelt vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet.

SUNDHED

Program om forebyggelse af personskader *

Efter Europa-Parlamentets godkendelse af den fælles holdning til et handlingsprogram på fællesskabsplan vedrørende forebyggelse af personskader vedtog Rådet endeligt programmet med kvalificeret flertal, idet den nederlandske delegation stemte imod.

"Afgørelsen om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrørende forebyggelse af personskader som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003)" svarer nøjagtigt til den fælles holdning, således som det er påkrævet ifølge traktatens bestemmelser om retsakter, der er vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet i fællesskab (fælles beslutningsprocedure).

   Programmet er et af de otte EF-handlingsprogrammer, der hører ind under indsatsen inden for folkesundhed, som har været på plads siden 1993. Fem programmer (AIDS og andre overførbare sygdomme, kræft, narkotikamisbrug, sundhedsfremmende foranstaltninger og sundhedsovervågning) er for øjeblikket ved at blive gennemført. Forligsudvalget for Rådet og Europa-Parlamentet mødes snart for at opnå enighed om de resterende to programmer (sjældne sygdomme og forureningsrelaterede sygdomme).

Formålet med dette program er at bidrage til folkesundhedsforanstaltninger, som har til formål at mindske følgerne af personskader, navnlig personskader, der skyldes ulykker i hjemmet og i fritiden, ved at:

  - foretage epidemiologisk overvågning af personskader ved hjælp af et EF-system til indsamling af data og udveksling af oplysninger om personskader, der bygger på en styrkelse og forbedring af det tidligere (EHLASS);

  - fremme udvekslingen af oplysninger om anvendelsen af disse data for at bidrage til at fastlægge prioriterede områder og bedre forebyggelsesstrategier.

Dataene indsamles i overensstemmelse med de indsamlingssystemer, medlemsstaterne har fremlagt med henblik herpå, fra hospitalerne og/eller andre relevante institutioner og kontorer og gennem undersøgelser.

Den epidemiologiske overvågning og udveksling af oplysninger vil blive gennemført via et fællesskabsnetværk, der skal oprettes, og som navnlig skal varetage følgende funktioner:

  - fremme en samordning af fremgangsmåderne med hensyn til alle tekniske og metodiske elementer, navnlig koder og definitioner og indsamling af data,

  - stille sammenlignelige og kompatible data til rådighed for og overføre dem til systemet,

  - undersøge de eksisterende dataindsamlingssystemers rækkevidde og om nødvendigt udvikle foranstaltninger til forbedring heraf; bidrage til at påvise behovet for undersøgelser,

  - fremme oprettelse af en database over resultatet af undersøgelserne,

  - indsamle, behandle og formidle data,

  - lette identifikationen af farlige produkter,

  - udvikle nye fremgangsmåder eller nyskabende metoder til løsning af problemerne,

  - analysere risikofaktorer og forebyggelsesstrategier.

Finansieringsrammen for dette femårsprogram er fastlagt til 14 mio. ECU. Beløbet omfatter 7,5 mio. ECU til gennemførelse af EHLASS-aktiviteterne, som tidligere var omfattet af Fællesskabets forbrugerpolitiske sektor.

FORSKNING

Femte rammeprogram *

Rådet vedtog formelt 8 særprogrammer til gennemførelse af femte rammeprogram for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002) og to programmer til gennemførelse af femte rammeprogram for Det Europæiske Atomenergifællesskabs indsats inden for forskning og uddannelse (1998-2002).

Der var allerede opnået enighed om alle særprogrammerne på samlingen i Rådet (forskning) den 22. december 1998, da EF- og Euratom-programmerne blev vedtaget. Siden er teksterne til ti enkelte beslutningsudkast blevet færdigudformet, hvilket har åbnet mulighed for deres endelige vedtagelse på Rådets samling dags dato.

Pressemeddelelse nr. 14135/98 (Presse 454) af 22. december 1998 indeholder et omfattende uddrag af hvert program samt fordelingen af midler.

De enkelt programmer omfatter følgende områder:

FEMTE RAMMEPROGRAM (1998-2002):

  - livskvalitet og forvaltning af bioressourcer

  - Et brugervenligt informationssamfund

  - Konkurrence- og bæredygtig vækst

  - Energi, miljø og bæredygtig udvikling

  - Befæstelse af EF-forskningen internationale rolle

  - Fremme af innovation og tilskyndelse til SMV'ers deltagelse

  - Udvikling af det menneskelige forskningspotentiale og den samfundsøkonomiske videnbase

  - direkte aktioner, der skal gennemføres af Det Fælles Forskningscenter (FFC)

FEMTE RAMMEPROGRAM FOR EURATOM (1998-2002):

  - Forskning inden for kerneenergi

  - Direkte aktioner, der skal gennemføres af Det Fælles Forskningscenter (FFC).

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Argentina

Rådet besluttede at bemyndige Kommissionen til at forhandle en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik. Fællesskabet og Argentina indgik en rammeaftale om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde i 1990; aftalen inden for videnskab og teknologi tager sigte på at etablere et samarbejde inden for de sektorer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs femte rammeprogram (jf. tidl. punkt).

TELEKOMMUNIKATION

Nyt direktiv om telekommunikationsudstyr

Efter at der på mødet i Forligsudvalget den 8. december 1998 blev opnået enighed med Europa-Parlamentet vedtog Rådet direktivet om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse.

Formålet med direktivet er at indføre et indre marked for terminaludstyr og således afslutte den fuldstændige liberalisering af telekommunikationssektoren på et område, som er vigtigt for både fabrikanter og forbrugere. Det stigende tempo i teknologiudviklingen inden for denne sektor og den kortere udviklingstid for terminaludstyr gør det sammen med massedistributionen nødvendigt at foretage en indgående revision af gældende fællesskabslovgivning for dette udstyr med henblik på en rationalisering og forenkling med udgangspunkt i den nye fællesskabsmetode vedrørende teknisk harmonisering. Det er blevet hævdet, at mens den gennemsnitlige levetid for telekommunikationsterminal- og radioudstyr er faldet til kun 3 år, kan det tage 18 måneder at afslutte vurderings- og godkendelsesprocedurerne, selv i regulære tilfælde. Det nye direktiv vil følge metoden med en "let" overensstemmelsesvurderingsordning, der er baseret på princippet om fabrikanterklæringer.

Fristen for medlemsstaternes gennemførelse af direktivet er den 1. januar 2000. Direktivet skal erstatte to eksisterende tekster (direktiv 91/263/EØF om teleterminaludstyr og direktiv 93/97/EØF om satellitjordstationsudstyr).

For yderligere oplysninger henvises til pressemeddelelse nr. 13920/98 af 8. december 1998.

DET INDRE MARKED

Behandling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser med ioniserende stråling *

Kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

Rådet vedtog en ny fællesskabslovgivning vedrørende

  - levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling (vedtaget med kvalificeret flertal, idet den italienske delegation stemte imod)

  - kaffeekstrakter og cikorieekstrakter.

På begge områder blev der opnået enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet på mødet i Forligsudvalget den 8. december 1998.

Det nye kaffe- og cikoriedirektiv indgår i en større forenkling af direktiverne på levnedsmiddelområdet. Direktiv nr. 436 fra 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter erstattes således af en mere enkel tekst, der begrænser sig til de væsentlige krav, som de berørte produkter skal opfylde for at kunne omsættes frit på det indre marked. Produkterne er kaffeekstrakt (eller cikorieekstrakt), opløselig kaffeekstrakt (eller opløselig cikorie) og instant kaffe (eller instant cikorie).

Nærmere enkeltheder vedrørende dette direktiv findes i pressemeddelelse nr. 13918/98 af 8. december 1998.

Stemmeforklaring fra den svenske delegation

"Sveriges grundlæggende holdning er, at prisangivelse pr. måleenhed er tilstrækkelig, og at det derfor er unødvendigt at standardisere emballeringen af kaffeekstrakter og cikorieekstrakter. For at nå til et kompromis og komme videre i drøftelserne har Sverige imidlertid stemt for forslaget. Vi går dog ud fra, at standardisering af emballeringen er et særtilfælde, der gælder for kaffeekstrakter og cikorieekstrakter, og at denne afgørelse således ikke kommer til at danne præcedens på andre områder. Det er i forbrugernes interesse at undgå overflødige regler af denne art. Sverige ønsker især at understrege, at formålet med at tage direktivet om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter op til fornyet drøftelse var at forenkle lovgivningen, og vi beklager, at dette mål kun er delvis opfyldt."

For så vidt angår levnedsmidler, som er behandlet med ioniserende stråling, består den nye lovgivning af to direktiver:

  - et rammedirektiv, der finder anvendelse på fremstilling, markedsføring og indførsel af bestrålede levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, hvori der fastlægges generelle bestemmelser som f.eks. betingelserne for behandling, reglerne vedrørende godkendelse af og kontrol med bestrålingsanlæg og mærkning;

  - et gennemførelsesdirektiv, som opregner de levnedsmidler, som det er tilladt at behandle med ioniserende stråling. Den første fællesskabsliste og de maksimale bestrålingsdoser omfatter kun tørrede aromatiske krydderier, herunder krydderurter.

Et fuldstændigt sammendrag af disse to tekster findes i pressemeddelelse nr. 13919/98 af 8. december 1998.

Ændret forordning vedrørende varemærkeforfalskede og piratkopierede varer *

Rådet vedtog med kvalificeret flertal, og idet den spanske delegation undlod at stemme, en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3295/94 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer. Den spanske delegations stemmeforklaring er gengivet nedenfor.

Formålet med ændringerne er, at få den ordning, der blev indført ved forordning nr. 3295/94, til at fungere bedre, og at ajourføre den i overensstemmelse med fællesskabsforskrifterne om intellektuel ejendomsret. Ændringerne indebærer især en udvidelse af forordningens anvendelsesområde til også at omfatte patenter. Toldmyndighederne sættes i stand til at træffe foranstaltninger over for varer, der krænker visse former for intellektuel ejendomsret, uanset sådanne varers toldstatus, herunder varer, der er anbragt i frizone eller på frilager.

Der erindres om, at hovedformålet med forordning nr. 3295/94 er at tillade toldmyndighederne at suspendere toldforanstaltninger i tilfælde, hvor der er mistanke om, at varerne er varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, som er omfattet af intellektuel ejendomsret (handelsmærke, rettighed til et design, ophavsret eller beslægtede rettigheder), og med hensyn til hvilke rettighedsindehaveren allerede har anmodet om "toldbeskyttelse".

Stemmeforklaring fra den spanske delegation

"Den spanske delegation undlader at stemme med den begrundelse, at den udvidelse, der er foretaget af anvendelsesområdet for forordning nr. 3295/94 i forhold til Kommissionens forslag, således at det nu også omfatter fremgangsmådepatenter, vil volde vanskeligheder i praksis, og at det udvalg, der er omhandlet i forordningens artikel 13, nærmere bør undersøge, hvordan toldmyndighederne skal gribe ind i sådanne tilfælde, for at sikre harmoniserede kontrolordninger i alle nationale toldforvaltninger."

ÅBENHED

Aktindsigt i Rådets dokumenter

Rådet nåede til enighed om

  - svaret på Tony BUNYANs begæring om aktindsigt som følge af ombudsmandens afgørelse vedrørende klage 1087/10.12.96. Den danske delegation stemte imod, og den finske delegation deltog ikke i afstemningen;

  - svaret på den første bekræftende begæring om aktindsigt i Rådets dokumenter, som Ben HAYES havde fremsat i 1998. Den danske delegation stemte imod.


Side Bar