Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA IT PT EL

De  Regeringen van de  Lid-Staten en  de Commissie  van de Europese
Gemeenschappen waren als volgt vertegenwoordigd :

België :
de heer Wilfried SCHRÖDER        Minister van Onderwijs, Cultuur,
                     Wetenschap  en  Monumenten  en
                     Historische  Plaatsen  van  de
                     Duitstalige Gemeenschap

Denemarken :
de heer Niels PULTZ           Plaatsvervangend     Permanent
                     Vertegenwoordiger

Duitsland :
de heer Dieter BREITENBACH        Minister  van  Wetenschappen  en
                     Cultuur van Saarland

Griekenland :
de heer Georgios PAPANDREOU       Minister  van   Onderwijs  en
                     Kerkelijke Zaken

Spanje :
de heer Carlos BASTARRECHE        Plaatsvervangend     Permanent
                     Vertegenwoordiger

Frankrijk :
de heer François d'AUBERT        Staatssecretaris   van   Hoger
                     Onderwijs  en  Wetenschappelijk
                     Onderzoek

Ierland :
mevrouw Niamh BHREATHNACH        Minister van Onderwijs

Italië :
de heer Giancarlo LOMBARDI        Minister van Onderwijs
de heer Giorgio SALVINI         Minister  van  Hoger  Onderwijs,
                     Wetenschappelijk  Onderzoek  en
                     Technologie

Luxemburg :
mevrouw Erna HENNICOT-SCHOEPGES     Minister van Onderwijs

Oostenrijk :
mevrouw Elisabeth GEHRER         Minister van Onderwijs

Nederland :
de heer Jo RITZEN            Minister van Onderwijs, Cultuur en
                     Wetenschappen

Portugal :
de heer Eduardo MARÇAL GRILO       Minister van Onderwijs

Finland :
de heer Olli-Pekka HEINONEN       Minister van Onderwijs

Zweden :
mevrouw Ylva JOHANSSON          Minister van Onderwijs
mevrouw Lil LJUNGGREN LÖNNBERG      Staatssecretaris

Verenigd Koninkrijk :
de heer Eric FORTH            Onderminister  van  Onderwijs en
                     Werkgelegenheid

                   u

               u       u
Commissie :
mevrouw Edith CRESSON          Lid

WITBOEK "ONDERWIJZEN EN LEREN. NAAR EEN COGNITIEVE SAMENLEVING"

1. De Raad heeft op 6 mei 1996 het Witboek "Onderwijzen en leren. Naar een
cognitieve samenleving" besproken. Dit Witboek is door de Europese Commissie
op initiatief van de Commissarissen E. Cresson en P. Flynn en met instemming
van Commissaris M. Bangemann ingediend.

Met de hiernavolgende beschouwingen wenst Raad van  de Ministers van
Onderwijs een bijdrage te leveren aan het debat over een aantal fundamentele
vraagstukken omtrent onderwijs en opleiding op het niveau van de Lid-Staten
en van de Europese Unie. Dit debat is reeds op gang gebracht in Venetië (2-
3 februari 1996) naar aanleiding van de openingsconferentie van het Europees
Jaar voor onderwijs en opleiding tijdens de gehele loop van het leven en zal
in de loop van 1996 en de daaropvolgende jaren worden voortgezet.

De beschouwingen hebben  derhalve niet het  karakter van  definitieve
uitspraken. Zij zijn een tussenstap, zowel in de Staten als in het proces
van analyse en verdieping dat ook tijdens het halfjaar van het Ierse en het
Nederlandse voorzitterschap in de Europese instellingen en andere technische
organen aandacht zal krijgen.

2. De Ministers van Onderwijs zijn in de eerste plaats dank verschuldigd aan
de Commissie voor deze nieuwe bijdrage aan de analyse van de belangrijke
vraagstukken  die rijzen  bij de ontwikkeling  van de  onderwijs- en
opleidingsstelsels in de Lid-Staten van de Unie. Deze analyse ligt in het
verlengde van de ideeën die in het op initiatief van J. Delors opgestelde
Witboek "Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid" en in de diverse
Commissiedocumenten over beroepsopleiding, hoger onderwijs en onderwijs op
afstand zijn ontvouwd.

In dit verband dienen ook de conclusies van de Europese Raad van Madrid van
december 1995 en van de vorige Europese Raden van Essen en Cannes te worden
vermeld. Zij hebben de aandacht gevestigd op de zorgwekkende economische en
werkgelegenheidssituatie in de landen van de Unie, de maatregelen omde groei-
 en ontwikkelingsperspectieven ervan te verbeteren, en tenslotte de noodzaak
om op nationaal en op communautair niveau investeringen in onderzoek,
ontwikkeling en onderwijs te bevorderen.

Het lijdt geen twijfel dat het jaar 1996, dat bij besluit van het Europees
Parlement en de Raad is uitgeroepen tot "Europees Jaar voor onderwijs en
opleiding tijdens de gehele loop van het leven" een goede gelegenheid vormt
om in de diverse Europese samenwerkingsstructuren en op het niveau van de
afzonderlijke Lid-Staten dieper in te gaan op de thema's, de behoeften en de
doelstellingen op middellange en lange  termijn in de onderwijs-  en
opleidingssector in de Gemeenschap.

In dit perspectief biedt de indiening van het Witboek een kans die met beide
handen moet  worden aangegrepen. Het bevat een politieke analyse van
vraagstukken op het gebied van onderwijs en opleiding, die met name
belangrijk is gezien de  periode waarin  het werd ingediend, nu  de
artikelen 126 en 127 van het Verdrag tot oprichting van  de Europese
Gemeenschap  hun eerste vruchten afwerpen  en de nieuwe communautaire
samenwerkingsprogramma's SOCRATES en LEONARDO van start zijn gegaan.

Een ander belangrijk aspect is de samenhangende kijk op de problemen van
onderwijs en opleiding die het Witboek biedt. Voor het uittekenen van een
perspectief waarin de politieke aandacht moet worden geplaatst, moet een
gezamenlijke analyse worden gemaakt van de problemen rond de individuele
opleiding en de problemen in verband met de economische groei en de
ontwikkeling van de arbeidsmarkt in hun samenhang met de beroepsopleidings-
vraagstukken.

Tot slot dient opnieuw te worden beklemtoond dat het een goede zaak is dat
de bezinning op communautair niveau spoort met deze in de afzonderlijke Lid-
Staten, dat zij verloopt volgens de vernieuwings- en hervormingstendensen
die het  nationale beleid bepalen  en tevens  aandacht besteedt  aan
vraagstukken waarmee dat beleid te kampen heeft. In dit verband dient te
worden gewezen op de cruciale rol van de onderwijsgevenden in de vernieuwing
van de onderwijs- en opleidingsstelsels en in de verbetering van de
kwaliteit ervan. 

3. Het Witboek omschrijft de samenleving van de toekomst als een "cognitieve
samenleving", waarop de onderwijs- en de opleidingsstelsels op passende
wijze zullen moeten inspelen, met name via in een Europees perspectief
geplaatste strategieën, met inachtneming van de autonome bevoegdheden van de
Lid-Staten.

In de samenleving van de toekomst zullen onderwijs en opleiding niet beperkt
blijven tot het zoeken naar specifieke oplossingen om jongeren in het
beroepsleven in te schakelen, maar zal het accent moeten komen te liggen op
de centrale betekenis van onderwijs en opleiding voor zaken als persoonlijke
ontwikkeling op  alle vlakken,  sociale integratie,  gemeenschappelijke
waarden, doorgifte van cultureel erfgoed, ontwikkeling van persoonlijke
zelfstandigheid.

Het Witboek stelt  vast dat  de Europese samenleving  momenteel drie
belangrijke impulsen kent :

. de verbreiding van de informatietechnologie en de ingrijpende inhoudelijke
  en organisatorische veranderingen op het punt van produktie en arbeid die
  dit meebrengt ;

. de globalisering van de economie ;

. de steeds snellere vooruitgang en de verbreiding van wetenschap en
  techniek als gevolg daarvan.

Vooreerst past een opmerking over het algemene kader waarin de problemen
waarmee  onze  veranderende  samenleving  wordt geconfronteerd,  worden
geanalyseerd.

Het Witboek kan de indruk wekken dat de analyse hoofdzakelijk, zij het niet
uitsluitend, aandacht besteedt aan de economische aspecten van de menselijke
activiteit. Ook de keuze van de titel "Naar een cognitieve samenleving" kan
verwarring wekken wanneer deze in beperkende zin wordt geïnterpreteerd en
ervan wordt uitgegaan dat tussen de resultaten van het leerproces en de
ontwikkeling van de economische activiteit en de werkgelegenheid een lineair
verband bestaat.

De Raad  is  van  mening dat  bij  de  analyse van  onderwijs-  en
opleidingsvraagstukken in het Europa van vandaag en morgen, naast de louter
economische aspecten van de ontwikkeling, ook voldoende aandacht moet worden
besteed aan de culturele en opvoedkundige aspecten ervan. Bij de economische
activiteit, die ook deel uitmaakt van het civiele leven, mogen de ethische
grondslagen van de sociale ontwikkeling niet uit het oog worden verloren. De
filosofische en axiologische dimensie moet een tegengewicht vormen voor een
visie van de sociale ontwikkeling die "verlicht" kan lijken, namelijk een
visie waarin ten aanzien van de kennis als doel op zich buitensporig hoge
verwachtingen worden gesteld.

Een ruimere interpretatie van de problemen en de uitdagingen waarmee de
hedendaagse samenleving wordt geconfronteerd maakt het mogelijk recht te
doen aan de rol die andere factoren, naast de informatietechnologieën en de
globalisering van de economie, in de voorspelbare ontwikkelingen spelen. Bij
wijze  van voorbeeld kan worden verwezen naar de grote demografische
verschijnselen, het contact tussen diverse culturen, de milieuproblematiek,
de bedreiging van democratische samenlevingsvormen en het grote vraagstuk
van de sociale marginalisering, dat in belangrijke mate te wijten is aan de
kloof op het gebied van de kennis en de capaciteiten om deze te beheersen.

4. Het Witboek noemt twee mogelijke reacties op deze uitdagingen : toegang
tot algemene ontwikkeling en ontwikkeling van de beroepsbekwaamheid.

Er wordt opgemerkt dat het gevaar bestaat dat er in de Europese samenleving
een scheiding ontstaat tussen mensen die in staat zijn te begrijpen, mensen
die slechts kunnen  "consumeren" en mensen aan  de zelfkant van een
bijstandsmaatschappij. Deze scheiding kan samenvallen met de tweedeling
tussen degenen die wèl en die niet geleerd hebben.

Het Witboek onderstreept derhalve dat de Europese dimensie van onderwijs en
opleiding moet worden ontwikkeld. De Europese dimensie moet het uitgangspunt
worden voor het  optreden via een aantal  voorbeelden en vormen van
samenwerking tussen de Lid-Staten :

- qua procedure : door passende instanties voor de bespreking van de
  voorgestelde onderwerpen vast te stellen ;

- qua financiering : door de keuze van elk van de Staten te respecteren ; de
  Gemeenschap kan momenteel weliswaar geen nieuwe projecten financieren,
  maar in het Witboek wordt voorgesteld de prioriteiten op onderwijsgebied
  te handhaven ;

- qua bevoegdheden : door strikt de hand te houden aan de beginselen van
  Maastricht wat betreft de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor de
  inhoud en organisatie van de onderwijs- en opleidingssystemen, en door het
  subsidiariteitsbeginsel te bevestigen.

Het  Witboek onderscheidt vijf algemene  doelstellingen en een aantal
steunmaatregelen om een en ander te verwezenlijken :

. de verwerving van nieuwe kennis aanmoedigen (de volgende steunmaatregelen
  worden voorgesteld : invoering van een Europees systeem voor de erkenning
  van basisvaardigheden, persoonlijke bekwaamheidskaarten, Europees systeem
  voor de erkenning van vaardigheden, bevordering van de mobiliteit van
  studenten, steun voor de ontwikkeling van educatieve multimediasoftware),

. school en onderneming nader tot elkaar brengen (openstelling van het
  onderwijs voor het beroepsleven, het betrekken van de onderneming bij de
  opleiding, ontwikkeling van de samenwerking tussen onderwijsstructuren en
  bedrijfsleven),

. uitsluiting bestrijden (ondersteuning van tweede-kansscholen door de
  concentratie van materiële en menselijke middelen in probleemgebieden, de
  bevordering van experimenten met Europees vrijwilligerswerk),

. beheersing  van  drie communautaire  talen  (ondersteuning van  het
  taalonderricht vanaf het voorschoolse onderwijs en in de beroepsopleiding
  door evaluatie- en kwaliteitsbewakingssystemen voor het talenonderricht in
  te voeren),

. gelijke behandeling van materiële investeringen en investeringen in
  opleiding (voorzien in de mogelijkheid dat de boekhoudkundige en de
  fiscale behandeling van de uitgaven voor opleiding worden aangepast).

Conclusies

De Raad van Ministers van Onderwijs beschouwt de in het Witboek vermelde
doelstellingen als aanwijzingen voor de mogelijke ontwikkeling van het
onderwijs en de opleiding in de Lid-Staten en in de Europese Unie ; hij
hoopt dat tijdens het Ierse en het Nederlandse Voorzitterschap over de
voorgestelde maatregelen een diepgaand debat kan worden gehouden, met name
tegen de achtergrond van eventuele voorstellen van de Commissie.

Vooraf wenst de Raad er echter de aandacht op te vestigen dat bij de
maatregelen waartoe na afronding van het debat over het Witboek kan worden
besloten, rekening gehouden wordt met :

- de in de artikelen 126 en 127 van het Verdrag vervatte beginselen ;
- het subsidiariteitsbeginsel ;
- de eis dat de financiële vooruitzichten op het gebied van het onderwijs in
  acht worden genomen.

Wat de doelstellingen en de voorstellen voor maatregelen betreft, kan de
problematiek van enkele punten niet over het hoofd gezien worden :

A.  Erkenning van basisvaardigheden

  In dit verband is de eis dat de certificering van de opleidingen mede met
  het oog op de mobiliteit op communautair niveau doorzichtig moet worden,
  vaak te horen, met name omdat de doorzichtigheid van de certificering een
  belangrijk instrument is om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.
  Op dit moment lijkt het, met name gezien de diversiteit van de onderwijs-
  en opleidingsstelsels, moeilijk de niet-formele opleidingen te erkennen.
  Dit probleem dient derhalve grondig te worden onderzocht, onder meer in
  het licht van de experimenten die in sommige landen zijn uitgevoerd.

  In de fase waarin wij ons thans bevinden, lijkt op basis van de resoluties
  van de Raad van 3 december 1992 en 5 december 1994 een vergelijking
  mogelijk en wenselijk tussen de lopende experimenten in de verschillende
  landen met betrekking tot de certificering van opleidingen en moet er
  steun gegeven worden aan de initiatieven van de Lid-Staten voor het
  opstellen van nieuwe certificeringsmodellen. Volgens vele Lid-Staten is
  het echter zaak, een te grote bureaucratisering, die negatieve gevolgen
  zou hebben voor de flexibiliteit en de mobiliteit van de markt, te
  voorkomen.

B.  School en arbeid nader tot elkaar brengen

  Door het probleem van de werkloosheid in verscheidene landen en met name
  de jeugdwerkloosheid, staat dit thema centraal in het beleid inzake
  onderwijs en sociale zaken. Zowel in de Lid-Staten als op Europees niveau
  lopen er vele verschillende experimenten in het kader van communautaire
  programma's  (laatstelijk  LEONARDO),  om  het  overgangsproces  te
  vergemakkelijken. De verscheidenheid van die experimenten vormt een rijke
  bron om de activiteiten van de scholen en onderwijsinstellingen te
  combineren met de samenwerking met de bedrijven. Eén enkel referentiemodel
  zou te beperkt zijn, ook al wordt het uitgewerkt in het kader van de
  organisatie van de onderwijs- en opleidingsstelsels.

  Voorts dient te worden onderstreept dat het doel er niet in mag bestaan de
  opleidingen uitsluitend, en slaafs, aan de eisen van de arbeid aan te
  passen, maar dat het zaak is ieder individu het vermogen te geven zich aan
  te passen aan het proces van veranderingen.

  Zoals in OESO-verband is benadrukt, moet het partnerschap van alle burgers
  versterkt worden om de betrekkingen tussen school en arbeid te verbeteren.

  Bovendien moet een nauwere samenwerking tot stand komen tussen de organen
  die belast zijn met de analyse van de nieuwe behoeften op het gebied van
  beroepsbekwaamheden.

  Zoals in het vorige Witboek van Jacques Delors is aangegeven, moet er
  gestreefd worden naar een maatschappij van de opleiding waarin de
  resultaten van het leerproces en de opleiding niet alleen nuttig zijn om
  de arbeidsmarkt op te gaan, maar ook om de potentiële kwaliteiten van
  ieder individu optimaal te benutten.

C.  Uitsluiting bestrijden

  Paradoxaal dreigen de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek en
  de verspreiding van de technologieën een diepere kloof te scheppen tussen
  degenen die kennis bezitten en gebruiken en degenen die niet tot de groep
  van de nieuwe geletterden behoren. 

  De werkelijke uitdaging voor de onderwijsstelsels bestaat erin de nodige
  voorwaarden tot stand te brengen om iedereen passende onderwijs- en
  opleidingsmogelijkheden te bieden in het perspectief van scholing tijdens
  de gehele loop van het leven.

  Er  moetenderhalvemeerinspanningen                 wordengedaanomde                        kwaliteitvandebasisonderwijs-
  en basisopleidingsstelsels te verbeteren, ten einde achterstelling en
  mislukking te voorkomen. Iedere Lid-Staat neemt hiertoe de maatregelen die
  hij nodig acht en bevordert hierbij de intensievere uitwisseling van
  ervaringen.

  Ten einde jongeren die  het onderwijssysteem voortijdig en  zonder
  kwalificatie hebben verlaten, een tweede kans te geven, dienen de Lid-
  Staten zich te beijveren de mechanismen in te voeren en te ontwikkelen die
  zij nodig achten om  deze jongeren verschillende mogelijkheden  te
  verstrekken ; tevens dienen zij de uitwisseling van ervaringen die meer
  inzicht in deze zaken kunnen verschaffen, te bevorderen.

D.  Talenkennis

  In de communautaire samenwerking is dit altijd beschouwd als een fundamen-
  tele doelstelling om de mobiliteit van de burgers en de interculturele
  opvoeding te bevorderen. Met het oog hierop moet ten volle gebruik worden
  gemaakt van de lopende communautaire programma's. Enkele Lid-Staten zijn
  van oordeel dat hun aandacht voor de talen van de Gemeenschap - die op
  grond van de resolutie betreffende de meertaligheid van 1995 belangrijk en
  prioritair worden geacht - uiteraard niet mag uitsluiten dat in het kader
  van hun nationale beleid, aandacht wordt geschonken aan andere, niet-
  communautaire Europese talen.

  Ten einde het doel, de beheersing van drie talen van de Gemeenschap, te
  bereiken, stelt de Commissie met name voor een erkenning van kwaliteit in
  te voeren voor het onderwijs van instellingen die het leren van talen het
  beste hebben aangemoedigd. Een dergelijk idee roept echter bezwaren op van
  de Lid-Staten, die het niet uitvoerbaar achten. De Commissie meent dat dit
  punt tijdens het lopende debat bijzondere aandacht verdient.

E.  Gelijke behandeling van materiële investeringen en investeringen in
   opleiding

  Ook dit aspect, waarbij wordt voorgesteld om alle niveaus van financiering
  door de diverse actoren in het onderwijs- en opleidingsproces  te
  consolideren, is zeer gecompliceerd, ook wat de gevolgen voor de besteding
  van de overheidsmiddelen betreft. Er zijn boekhoudkundige en fiscale
  problemen in verband met de middelen die voor onderwijs en opleiding
  uitgetrokken worden.

  Concluderend is de Raad van mening dat het Witboek een goede en stevige
  basis vormt waarop de komende maanden de belangrijkste thema's aangaande
  de vooruitzichten voor onderwijs en opleiding in de komende jaren verder
  ontwikkeld kunnen worden.

  In ieder geval mag bij het uitzetten van een koers voor verdere
  communautaire samenwerking niet worden voorbijgegaan aan twee fundamentele
  aspecten van de ontwikkeling van de onderwijs- en opleidingsstelsels :

  - de rol, de verantwoordelijkheid en de beroepsbekwaamheden van de
   onderwijsgevenden waaraan de politieke besluitvorming de grootste
   aandacht moet besteden ;

  - de kwaliteit van de onderwijs- en opleidingsstelsels die bepaald wordt
   door de behoeften van de hele maatschappij die tot uitdrukking komen in
   de verwachtingen en verlangens die de leerlingen, hun ouders en de
   samenleving in het algemeen ten aanzien van de school hebben.

  Zoals de ministers ook bij andere gelegenheden meermalen hebben verklaard,
  is ook in het licht van de permanente educatie de doelstelling van een
  degelijke basisopleiding van fundamenteel belang opdat elk individu
  zichzelf als mens kan ontplooien en een volledige beroepsbewaamheid kan
  verwerven.

  Het debat daarover moet worden voortgezet, gezien het gecompliceerde
  karakter van de onderwijs- en opleidingsproblemen in een maatschappij die
  voortdurend en snel verandert en rekening houdend met de toenemende
  verantwoordelijkheid die de overheid, maar ook de sociale partners hebben
  bij  het opzetten  van geïntegreerde  onderwijsstelsels en  in het
  vooruitzicht van permanente educatie, waarbij heel het leven van de
  burgers in het geding is.

De uit te voeren analyse zal derhalve waarschijnlijk verdere ruimte voor
samenwerking op communautair niveau tot stand kunnen brengen. De verslagen
die de Commissie, mede in het licht van de resultaten van de aangekondigde
themaconferenties zal indienen, zullen daartoe bijdragen.

Een confrontatie van ideeën is zeker nuttig, ook omdat de in het Witboek
genoemde  kwesties behandeld  zijn  of  behandeld  worden  in  andere
internationale fora, zoals de OESO, de Raad van Europa en de UNESCO, waar
men zich ook terdege bewust is van de globalisering van de problemen in
verband met onderwijs en opleiding, niet alleen vanwege de relatie met de
arbeidsmarkt- en de werkgelegenheidsproblematiek, maar  ook vanwege de
culturele en strikt onderwijskundige implicaties.

Het initiatief van de Commissie om dit Witboek voor te leggen maakt deel uit
van een geheel van  analyses en  voorstellen met betrekking tot  de
belangrijkste thema's waarover het internationale debat gaat : de mobiliteit
en het vrije verkeer van de menselijke  hulpbronnen, bevordering van
meertaligheid  en  intercultureel  onderwijs,  de  overgangsprocessen,
opwaardering van het sociale partnerschap in de opleidingsstelsels, het
invoeren van de nieuwe informatietechnologieën in  de onderwijssector,
gelijke kansen zonder de kwaliteit van de opleidingsstelsels in het gedrang
te brengen.

In voorkomend geval moet van de op Europees communautair niveau uitgevoerde
analyse een politiek signaal uitgaan voor de samenwerkingsactie van de Lid-
Staten die ernaar streven om samen de gronden te vinden om, mede via acties
in de onderwijs- en opleidingssector, de algemene doelstellingen van de
Europese Unie te verwezenlijken langs de drie lijnen van de geïntegreerde
economische ruimte, de gemeenschap van de burgers en het voortrekkerschap in
de internationale betrekkingen.

De communautaire instellingen moeten, elk in haar eigen rol, bijdragen aan
de  definiëring  van  gebieden van  gemeenschappelijke  actie  die de
Verdragsbepalingen strikt naleven. De reserves en terughoudendheid van de
Lid-Staten ten aanzien van enkele voorstellen voor acties (erkenning van
vaardigheden,  Europees leerlingstelsel, controle  op de kwaliteit van
scholen, tweede-kans-scholen) moeten dan ook gezien worden als inherent aan
complexe vraagstukken waarover eerst nog nagedacht moet worden en in verband
waarmee de experimenten in de verschillende Lid-Staten nog nader bekeken
moeten worden, alvorens coherente en specifieke actieprogramma's, voorzien
van de nodige financiële middelen, worden opgesteld.

EDUCATIEVE MULTIMEDIA-SOFTWARE OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS EN OPLEIDING
- Resolutie van de Raad

"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

gezien de door de Commissie voorgelegde ontwerp-resolutie en de bijdrage van
het Italiaanse Voorzitterschap ;

rekening houdend met de maatregelen die bijdragen tot de ontwikkeling van
onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de Lid-Staten aan te
moedigen, onder volledige eerbiediging van hun verantwoordelijkheid op dit
gebied ;

gezien Besluit nr. 819/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van
14 maart 1995  tot  instelling  van  het  communautaire  actieprogramma
Socrates [1] ;

gezien Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling
van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese
Gemeenschap inzake beroepsopleiding (Leonardo da Vinci) [2] ;

gezien Besluit nr. 818/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van
14 maart 1995 houdende aanneming van de derde fase van het programma "JEUGD
VOOR EUROPA" [3] ;

gezien Besluit nr. 1110/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 april 1994 betreffende  het vierde  kaderprogramma van de  Europese
Gemeenschap van communautaire werkzaamheden op het gebied van onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie (1994-1998), dat onder meer
voorziet in onderzoek op het gebied van de toepassing van informatie- en
telecommunicatietechnologieën ten einde aan gemeenschappelijke maatschap-
pelijke behoeften te voldoen [4] ;

gezien mededeling COM(96)12 def. van de Commissie met betrekking tot het
voorstel van besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de tweede
aanpassing van Besluit nr. 1110/94/EG, dat voorziet in een verhoging van het
totaalbedrag van de financiële deelneming van de Gemeenschap aan het vierde
kaderprogramma in de toewijzing van financiële middelen aan de activiteiten
in verband met de educatieve multimedia-software ;

gezien Beschikking nr. 802/94/EG van de Raad van 23 november 1994 tot
vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek en technologische
ontwikkeling,  inclusief  demonstratie,  op  het  gebied  van  de
informatietechnologie (1994-1998) [5] ;

gezien Beschikking nr. 801/94/EG van de Raad van 23 november 1994 tot
vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek en technologische
ontwikkeling,   inclusief   demonstratie,  op   het   gebied  van
telematicatoepassingen van algemeen belang (1994-1998) [6] ;

gezien Beschikking nr. 915/94/EG van de Raad van 15 december 1994 tot
vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek en technologische
ontwikkeling,  inclusief  demonstratie,  op  het  gebied  van  gericht
sociaal-economisch onderzoek (1994-1998) [7] ;

gezien het voorstel van de Commissie van 30 juni 1995 voor een beschikking
van de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap
ter  bevordering van  de  ontwikkeling van  een  Europese multimedia-
inhoudindustrie en ter aanmoediging van het gebruik van multimedia-inhoud in
de opkomende informatiemaatschappij (INFO 2000) [8] ;

gezien Besluit 95/563/EG van de Raad van 10 juli 1995 betreffende een
programma ter bevordering van de ontwikkeling en de distributie van Europese
audiovisuele werken (MEDIA II - Ontwikkeling en distributie) [9] en Besluit
95/564/EG van de Raad van 22 december 1995 betreffende de tenuitvoerlegging
van  een  opleidingsprogramma  voor  de  vakmensen  van  de  Europese
audiovisuele-programma-industrie (MEDIA II - Opleiding) [10] ;

gezien de resolutie van de Raad van 4 april 1995 inzake "cultuur en
multimedia", waarin wordt benadrukt dat met spoed acties moeten worden
gevoerd om de opkomst en de ontwikkeling van een culturele multimediamarkt
te steunen zonder  afbreuk te doen aan  de taalkundige en culturele
verscheidenheid van Europa [11] ;

gezien  het  Witboek van  de  Commissie "Groei,  concurrentievermogen,
werkgelegenheid : Naar de 21e eeuw : wegen en uitdagingen", waarin het
belang  van de katalysatorfunctie van  onderwijs en opleiding in een
veranderende maatschappij wordt onderstreept ;

gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
en aan het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's "Europa
op weg naar de informatiemaatschappij : een actieplan" ;

nota nemend van de resultaten van de bijeenkomst van de G7 op 25 en
26 februari 1995 in Brussel over de informatiemaatschappij en met name van
de aanbevelingen inzake modelprojecten op het gebied van transcultureel
onderwijs en opleiding ;

de mogelijkheden erkennend van het gebruik van educatieve multimedia voor
derde landen in de context van de internationale samenwerking, en in het
bijzonder voor de landen van Centraal- en Oost-Europa, de landen van het
Middellandse-Zeegebied en de ontwikkelingslanden ;

nota nemend van de twee verslagen van juni en december 1995 van de
Adviesgroep Concurrentievermogen aan de Voorzitter van de Commissie en de
Staatshoofden en Regeringsleiders over de verbetering van het Europese
concurrentievermogen ;

nota nemend, als bijdrage aan de discussie ter zake, van het verslag van de
Task Force "Multimediale educatieve software", dat een overzicht geeft van
de huidige situatie met betrekking tot deze software in Europa en waarin een
ontwerp-actieplan op dit gebied wordt voorgesteld ;

gezien het Witboek "Onderwijzen en leren : naar een cognitieve samenleving",
waarin onder andere maatregelen worden aanbevolen om de ontwikkeling van
multimedia-hulpmiddelen  te stimuleren  die bevorderlijk  zijn voor de
verwerving van nieuwe kennis ;

gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, over een
methodologie voor de aanwending  van de  financiële middelen van  de
Gemeenschap  voor  de  totstandbrenging  van  toepassingen  voor  de
informatiemaatschappij en de noodzaak van een efficiënte coördinatie tussen
onderzoek- en onderwijsprogramma's ;

gezien de voordelen van gecoördineerde acties voor de toepassing van
educatieve  multimedia-software  in  diensten  aan  onderwijs-  en
opleidingsinstellingen ten einde :

- bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit en doeltreffendheid van
  de onderwijs- en opleidingsstelsels, onder andere door de toepassing van
  nieuwe pedagogische methoden en werkwijzen ;

- de sociale samenhang te versterken door gelijke toegangsmogelijkheden te
  garanderen voor alle gebruikers, vooral die van minder welvarende regio's
  en het midden- en kleinbedrijf, zodat zij een actieve rol kunnen spelen in
  de informatiemaatschappij ;

- onderwijsgevenden, studenten en leerlingen toegang te verschaffen tot de
  informatiemaatschappij door hen bewust te maken van de voordelen van deze
  nieuwe instrumenten en hen op te leiden in het gebruik ervan ;

- een duurzaam partnerschap te bevorderen tussen de onderwijsinstellingen en
  de leveranciers van materiaal, software en diensten ten einde een
  belangrijke markt te creëren voor multimedia-toepassingen en -diensten die
  werkelijk is afgestemd op de pedagogische behoeften ;

overwegende dat het gebruik van educatieve multimedia-software en -diensten
de actieve deelneming vereist van de lagere overheden, de onderwijs- en
opleidingsinstellingen,  de  onderwijsgevenden,  de  opleiders  en  het
bedrijfsleven opdat de beste pedagogische methoden kunnen worden beproefd en
toegepast ;

rekening houdend met de bijdrage van de multimediale telematicanetwerken tot
de totstandbrenging van horizontale verbindingen  tussen onderwijs- en
opleidingsinstellingen, onderwijsgevenden en leerlingen, en de buitenwereld,
met het oog op de toegang tot informatie, en de uitwisseling en vergelijking
van ideeën en pedagogische ervaringen ;

nota nemend  van  de  resultaten  verkregen  in het  kader  van  de
gemeenschappelijke programma's, alsmede van de rijkdom en de diversiteit van
de huidige acties en de ervaringen van de Lid-Staten op het stuk van de
ontwikkeling en de uitwisseling van methoden i.v.m. het gebruik van informa-
tie- en communicatietechnologieën voor de onderwijs- en opleidingssystemen,

VERZOEKT DE LID-STATEN :

in het kader en binnen de grenzen van hun respectieve politieke, wettelijke,
budgettaire, onderwijs- en opleidingsstelsels :

- op het gebied van onderzoek, beproeving, evaluatie en toepassing van de
  nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijs en de
  beroepsopleiding acties te ontwikkelen of voort te zetten, met het oog op
  een ruimere aanpak van de pedagogische behoeften en onderwijsmethoden,
  waarbij  ten volle  rekening wordt  gehouden met  de rol  van de
  onderwijsgevenden, de  leerlingen en studenten een meer actieve en
  participatieve rol kunnen spelen, het leren wordt geïndividualiseerd, en
  interdisciplinaire benaderingen en samenwerking tussen onderwijsgevenden
  bij de vaststelling  van didactische projecten en het inspelen op
  specifieke behoeften in de hand worden gewerkt ;

- de opleiding en nascholing van onderwijsgevenden en opleiders in de
  beheersing van educatieve-software en on line multimedia-diensten en in
  het gebruik ervan als hulpmiddel ter ondersteuning van hun didactische
  activiteit, te intensiveren. Bijzondere aandacht zou moeten worden besteed
  aan de analyse en het begrip van de rol van de onderwijsgevenden en
  opleiders, aan de verspreiding  onder de onderwijsgevenden van  de
  resultaten van het onderzoek naar de integratie van multimedia in het
  onderwijs, aan bewustmakingsacties betreffende de voordelen van en de
  voorwaarden voor  een bevredigend gebruik  van multimedia, aan  de
  ondersteuning en bevordering van initiatieven van onderwijsgevenden en aan
  de samenwerking tussen onderwijs- en opleidingsinstituten en bedrijfsleven
  bij de beproeving van nieuwe onderwijsmethoden ;

- onderzoeksacties in verband met produkten en leerprocessen, waaronder
  afstandsonderwijs, en de ontwikkeling van educatieve multimedia-software
  aan te moedigen, met name in het kader van partnerschappen tussen mensen
  uit de onderwijswereld, uitgevers en bedrijven in de multimedia-sector,
  opdat bij die acties de pedagogische richtsnoeren en het onderwijsbeleid
  van de Lid-Staten, inclusief de Europese dimensie van het onderwijs in
  acht genomen worden, welke acties betrekking hebben op :

  = de ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen van multimediale
   onderwijsleermiddelen, met inachtneming van de taalkundige en culturele
   verschillen en in samenwerking met onderwijsgevenden en opleiders ;

  = mechanismen ter ondersteuning van de ontwikkeling en aanpassing van
   educatieve multimedia-software, waarbij onderwijsgevenden en opleiders
   bij het ontwerpen van deze produkten betrokken worden ;

  = de vaststelling van passende gebruiksvoorwaarden en het zoeken naar
   financieringsregelingen en nieuwe formules voor het delen van de
   beschikbare middelen ;

  = een betere toegang tot multimedia-bibliotheken en educatieve software
   ten behoeve van onderwijs- en opleidingsinstellingen, waarbij de
   bescherming van de intellectuele eigendom wordt gewaarborgd ;

  = de vaststelling van kwaliteitscriteria voor educatieve software, en het
   zoeken naar maatregelen om een synergie met de voor de thuismarkt
   bestemde multimedia en met een voldoend voorlichtingsniveau van de
   consument te bevorderen ;

- maatregelen aan te moedigen om passende infrastructuur te ontwikkelen of
  zo nodig te creëren om een zo groot mogelijk aantal gebruikers uit de
  onderwijs- en opleidingsstelsels geleidelijk de toegang te garanderen tot
  passende hardware, software en on line multimedia-diensten van een hoog
  gehalte en tot de noodzakelijke opleiding en begeleiding. Dit zou kunnen
  geschieden door deze uitrusting ter beschikking te stellen in de betrokken
  instellingen, zoals scholen, centra voor beroepsopleiding, universiteiten,
  openbare bibliotheken,  kenniscentra, sociaal-educatieve  centra voor
  jongeren en gezinnen, verenigingen, enz. Er zou bijzondere aandacht moeten
  worden besteed aan de ontwikkeling van multimediasteunpunten in de Lid-
  Staten  en  aan  de  communicatie  tussen  onderwijsgevenden  en
  onderwijspartners en aan de opleiding in de ruime betekenis ;

- specifieke maatregelen te nemen om :

  = in het kader van  de ontwikkeling en bevordering van flexibele
   organisatievormen voor school en universiteit, de integratie met
   informatie- en communicatietechnologieën te beproeven ten einde de
   doeltreffendheid en verspreiding ervan te vergroten ;

  = ervoor te  zorgen dat iedereen  voor zijn/haar persoonlijke  en
   beroepsontwikkeling gelijke toegang krijgt tot de voordelen die de
   nieuwe multimediatechnologieën  bieden, en het  gebruik ervan in
   plattelandsgebieden  en in  verval geraakte  industriegebieden te
   bevorderen ;

  = het gebruik van die nieuwe middelen te beproeven om sociale uitsluiting
   en mislukkingen op school tegen te gaan ;

- de beoordeling en verspreiding van de beste pedagogische methoden,
  gebaseerd op experimenten en het gebruik van educatieve multimedia-
  software en -diensten in het onderwijsproces, te bevorderen, de informatie
  over produkten en diensten te verspreiden en op plaatselijk niveau de
  totstandbrenging of consolidatie van demonstratie- en promotiefora op deze
  basis te bestuderen ;

- te zoeken naar de meest efficiënte beheersmethoden voor gecoördineerde
  acties  tussen culturele,  onderwijs-  en  opleidingsprogramma's  en
  onderzoekprogramma's op Europees niveau, daarbij rekening houdend met de
  mogelijkheden die de Structuurfondsen bieden.

VERZOEKT DE COMMISSIE :

- in samenwerking met de Lid-Staten een vergelijkende analyse en follow-up
  uit te voeren van de meest geavanceerde proefprojecten met de toepassing
  van educatieve multimedia-produkten en -diensten in Europa en de wereld,
  en de resultaten van deze analyse aan de Lid-Staten mede te delen ;

- rekening te houden met de werkgebieden onderwijs en opleiding in het kader
  van haar algemene initiatieven betreffende de informatiemaatschappij ;

- bij de tenuitvoerlegging van haar acties op het gebied van onderwijs,
  opleiding, taal en cultuur en bij de internationale samenwerking rekening
  te houden met alle door de toepassing van multimedia-software en -diensten
  geboden mogelijkheden ;

- de ondersteunende activiteiten vast te stellen en te stimuleren die op
  Europees niveau ontwikkeld zouden  kunnen worden, onder andere  de
  voorlichting over de produkten en diensten en de plaatselijke beoordeling
  ervan, alsmede over de daarbij toegepaste procedure, de verspreiding op
  wereldniveau van informatie over Europese produkten en diensten op het
  gebied van educatieve multimedia-software, en de totstandbrenging van
  banden tussen producenten, gebruikers en beheerders van de onderwijs- en
  opleidingsstelsels om een goede kwaliteit van de produkten en diensten en
  hun toepassing te bevorderen ;

- in het kader van communautaire programma's proefprojecten aan te moedigen
  om belangstellende scholen en opleidingsinstituten in verschillende Lid-
  Staten aan te sluiten op een netwerk voor het gebruik van nieuwe
  multimedia-technologieën ter bevordering van de virtuele mobiliteit, de
  uitwisseling van informatie en ervaringen, meertalige praktijken en
  verscheidene belangwekkende thema's ;

- een gecoördineerde aanpak van de eigen acties op het gebied van educatieve
  multimedia-software vast  te stellen binnen zowel  de verschillende
  betrokken communautaire  programma's als de  Structuurfondsen en de
  initiatieven  voor  de   ontwikkeling  van  de   transeuropese
  telecommunicatienetwerken, rond gelijkgerichte  doelstellingen en met
  inachtneming van de toepasselijke besluiten  en procedures, waarbij
  bijzondere aandacht moet worden besteed aan de externe zichtbaarheid ;

- de toepassing  en verspreiding  op Europees  niveau van  de beste
  onderwijsmethoden, gebaseerd op het gebruik van multimedia-software en
  -diensten te bevorderen, daarbij zoveel mogelijk steunend op de bestaande
  structuren op alle niveaus ;

- vóór 31 december 1997 verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang,
  de geconstateerde belemmeringen en de aanvullende acties die noodzakelijk
  zijn voor de tenuitvoerlegging van deze resolutie tegen het jaar 2000."

SYNERGIE TUSSEN ACADEMISCHE ERKENNING EN 
BEROEPSERKENNING VAN DIPLOMA'S IN DE GEMEENSCHAP
- Conclusies van de Raad

In haar mededeling van  13 december 1994 betreffende de erkenning van
diploma's voor academische en beroepsdoeleinden geeft de Commissie een
uitvoerige uiteenzetting over de reikwijdte van de communautaire bevoegdheid
op het gebied van de erkenning van diploma's en andere opleidingstitels.
Vooral  vanwege de  verschillende  rechtsgrondslagen en  de specifieke
doelstellingen moet "erkenning" vanuit twee complementaire invalshoeken
behandeld worden :

- ten eerste, de erkenning van diploma's voor beroepsdoeleinden, die op
  communautair niveau  gestalte heeft gekregen door de aanneming van
  richtlijnen van de Raad tot invoering van stelsels voor de erkenning van
  de diploma's welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de beroepen
  die binnen de Unie gereglementeerd zijn ;

- ten tweede, de erkenning van de opleidingstitels (met inbegrip van
  studietijdvakken)  voor academische  doeleinden, met  name  voor de
  voortzetting van de studie in een andere Lid-Staat ; deze valt onder de
  bevoegdheid van de Lid-Staten, meer in het bijzonder van de instellingen
  voor hoger onderwijs, dank zij de autonomie waarover zij beschikken.

In het tweede geval is het communautaire optreden er volgens artikel 126,
lid 2, tweede streepje, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap op gericht de mobiliteit van studenten op communautair niveau te
bevorderen door de academische erkenning van diploma's en studietijdvakken
aan te moedigen.

De tenuitvoerlegging van het ERASMUS-programma, dat thans is opgenomen in
het nieuwe SOCRATES-programma, heeft een  grote rol gespeeld bij  de
bevordering van de academische erkenning, met name van studietijdvakken die
in het kader van interuniversitaire samenwerkingsprogramma's in andere Lid-
Staten hebben plaatsgevonden. Verder is het de bedoeling dat het ECTS
(European Credit Transfer System) en de andere puntensystemen op basis van
vrijwilligheid een werktuig zullen zijn voor transparantie in het hoger
onderwijs ten behoeve van een betere academische erkenning in het kader van
de activiteiten inzake mobiliteit die door het SOCRATES-programma worden
gestimuleerd.

Ondanks de verschillende mechanismen die het communautaire optreden op de
twee gebieden van erkenning kenmerken, doet de verwezenlijking van het
grondbeginsel van de Europese Unie, namelijk vrij verkeer en vrije vestiging
binnen de Unie, bij de communautaire onderdanen de behoefte groeien om te
kunnen beschikken over de noodzakelijke informatie inzake de erkenning van
hun opleidingstitels in alle Lid-Staten, zowel voor academische als voor
beroepsdoeleinden.

De  bevordering  van  de  studentenmobiliteit  dank  zij  talrijke
standpuntbepalingen van Europees Parlement en Raad, alsook de aanneming van
communautaire programma's zoals SOCRATES en LEONARDO DA VINCI, moeten de
instellingen voor hoger onderwijs en voor beroepsopleiding ertoe aanzetten
de studievakken en diploma's die in andere Lid-Staten zijn verricht,
respectievelijk zijn behaald, te aanvaarden en daar rekening mee te houden ;
daarbij moeten zij vertrouwen hebben in de kwaliteit van de beroepsopleiding
en van de universitaire maatstaven van deze Lid-Staten en zonder enige
terughoudendheid  de   communautaire  richtlijnen  betreffende   de
beroepserkenning van diploma's ten uitvoer leggen. Hiertoe moet er, zonder
de autonomie van de universiteiten aan te tasten, synergie tot stand komen,
zodat de Europese burger die tijdens zijn studie of in zijn beroepsleven
mobiel wil zijn, werkelijk kan profiteren van de samenhang tussen beide
gebieden van erkenning.

Deze  moeilijkheden  zijn  veel  aanzienlijker  in  zogenaamde  niet-
gereglementeerde beroepen die niet onder communautaire richtlijnen vallen.

Voorts is het in sommige Lid-Staten zo dat studieprogramma's waarmee de
universiteiten trachten tegemoet te komen aan de eisen van het sociaal-
economische bestel, niet altijd leiden tot de verwachte resultaten op de
arbeidsmarkt, doordat er eigen regelgevingen en attitudes heersen die ertoe
strekken, de traditionele diploma's en beroepen te beschermen.

DE RAAD :

IS INGENOMEN  MET de resultaten van het debat  dat de Commissie in
samenwerking met de Lid-Staten heeft georganiseerd, alsmede met het advies
van het Europees Parlement, van het Economisch en Sociaal Comité en van de
andere Europese en nationale organisaties die zich over de erkenningskwestie
hebben uitgesproken. Hij meent dat het hier om een continu proces gaat, dat
net begonnen is, en waarvoor een permanente dialoog met alle betrokken
partijen op gang moet worden gebracht. Hiertoe verzoekt hij de Commissie het
verslag over de resultaten van het debat in ruime kring te verspreiden en de
reflectie over dit onderwerp verder te bevorderen ;

WIJST EROP dat de dialoog tussen de bevoegde autoriteiten op de twee
gebieden van erkenning moet worden ingebed in de lopende activiteiten van de
bestaande nationale structuren ;

VERZOEKT de Lid-Staten en de Commissie, een betere coördinatie te bevorderen
van de nationale structuren die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding
van informatie over de twee gebieden van erkenning, zoals NARIC, Europese
adviescentra etc., en de databanken, zoals ORTELIUS, uit te breiden, om
ertoe bij te dragen dat het hoger onderwijs structureel doorzichtiger
wordt ;

VERZOEKT de instellingen voor hoger onderwijs, de beroepsorganisaties en
andere bevoegde autoriteiten, de dialoog voort te zetten om ervoor te zorgen
dat in de studieprogramma's voldoende plaats wordt ingeruimd voor de
behoeften van het beroepsleven op Europees niveau ;

VERZOEKT de Commissie :

- ertoe bij te dragen dat vertegenwoordigers van  het economisch en
  beroepsleven, van de sociale partners en van de studenten deelnemen aan
  elk passend, in het SOCRATES-programma bedoeld "thematisch netwerk" ;

- in het kader van de tijdens het lopende debat geopperde denkbeelden meer
  in het bijzonder, in samenwerking met de Lid-Staten, na te gaan :

  = of de invoering, op basis van vrijwilligheid, van een Europees
   supplement, in de vorm van een administratief bijvoegsel bij het
   diploma, haalbaar is. Dit bijvoegsel zou bestaan uit een beschrijving
   van de door de houder van het diploma gevolgde studie, waarmee beoogd
   wordt in andere Lid-Staten dan de Staat van opleiding de transparantie
   van  deze  studie  te  vergroten  en  de  erkenning  ervan  te
   vergemakkelijken ; in het supplement zou rekening worden gehouden met
   de ervaringen op dit terrein van andere organisaties, zoals de Raad van
   Europa en de UNESCO ;

  = of het wenselijk is, communautaire of nationale procedures vast te
   stellen en beter bekend te maken, waarmee op individueel verzoek - dat
   rechtstreeks of via het NARIC-netwerk of het netwerk van coördinatoren
   voor de verschillende richtlijnen wordt ingediend - gemakkelijker
   gezocht kan worden naar een minnelijke regeling voor geschillen over de
   erkenning van titels ;

- aan het Europees Parlement en aan de Raad vóór eind 1998 een verslag voor
  te leggen over de ter zake geboekte vooruitgang, alsook over de stand van
  zaken met betrekking tot de verschillende op communautair en nationaal
  niveau genomen initiatieven.

EVALUATIE VAN DE KWALITEIT VAN HET HOGER ONDERWIJS EN VAN HET ONDERWIJS OP
SCHOOL

De Raad nam akte van de presentatie door  mevrouw CRESSON van twee
informatieve  nota's van de  Commissie respectievelijk  betreffende de
evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs en van het onderwijs op
school.

Die eerste nota is grotendeels gebaseerd op de bevindingen met Europese
modelprojecten die de Commissie op dit gebied heeft georganiseerd. De Raad
nam akte van het voornemen van de Commissie hem tijdens zijn volgende
zitting een ontwerp-aanbeveling voor te leggen over de invoering van
evaluatiesystemen in dit onderwijstype.

Er worden door de Commissie gelijksoortige modelprojecten overwogen voor het
niet-hoger onderwijs.

EUROPEES CENTRUM VOOR KLASSIEKE LETTEREN

De Raad nam akte van het initiatief van de Griekse Regering om een Europees
Centrum voor Klassieke Letteren op te richten als een belangrijk instrument
voor  de  verspreiding  van  het  gemeenschappelijke  erfgoed  en  de
gemeenschappelijke beschaving, zulks ten behoeve van het onderwijs zowel
binnen als buiten Europa.

Hij verzocht het Comité van Permanente Vertegenwoordigers deze zaak verder
in overweging te nemen. De Commissie herhaalde van haar kant bereid te zijn
dit initiatief te ondersteunen.

CONFERENTIE  OVER DE CULTURELE  VERSCHEIDENHEID EN DE MAATSCHAPPELIJKE
INTEGRATIE

Het Voorzitterschap stelde de Raad op de hoogte van de resultaten van deze
conferentie, die van 11 tot en met 13 april jongstleden te Turijn is
gehouden.

ANDERE MEDEDELINGEN VAN DE COMMISSIE

Commissaris CRESSON bracht mondeling verslag uit over de volgende punten :

- het verloop - dat door haar zeer bevredigend wordt geacht - van het
  Europees Jaar voor onderwijs en opleiding tijdens de gehele loop van het
  leven (1996) ;

- de stand van de samenwerking met de derde landen (thans de geassocieerde
  landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Malta en mediterrane landen) in
  het kader van de communautaire programma's op het gebied van het onderwijs
  die voor deze landen zijn opengesteld (SOCRATES, LEONARDO en Jeugd voor
  Europa III) ;

- de stand van de werkzaamheden met betrekking tot de opstelling van het
  Groenboek "Hinderpalen voor de mobiliteit" op het gebied van  het
  onderwijs, dat de Commissie voornemens is in de loop van de tweede helft
  van 1996 uit te brengen.

De Commissie presenteerde eveneens  de tweede uitgave van "Belangrijk
cijfermateriaal met betrekking tot de opvoeding", met statistische gegevens
over de situatie in het onderwijs in de 15 Lid-Staten in 1995.

DIVERSE BESLUITEN

(Aangenomen zonder debat. Bij wetgevende besluiten zijn de tegenstemmen en
onthoudingen aangegeven. Besluiten in verband waarmee verklaringen werden
afgelegd die de Raad besloten heeft voor het publiek beschikbaar te stellen,
zijn aangegeven met  een * ; de betrokken verklaringen kunnen bij de
Persdienst worden verkregen.)

Visserij

Meerjarenbeheer van de TAC's en quota *

Ingevolge het politiek akkoord tijdens de Visserijraad op 22 april 1996
heeft de Raad de verordening tot invoering van aanvullende voorwaarden voor
het meerjarenbeheer van de TAC's en quota met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.

De verordening behelst een systeem om voor bestanden waarvoor analytische of
bij wijze van voorzorgsmaatregel ingestelde TAC's gelden, de quota te
verhogen, alsook een systeem voor het onderbenutten en overdragen van quota
voor soorten waarvoor analytische TAC's gelden. Over verzoeken van de Lid-
Staten wordt besloten volgens de procedure van het beheerscomité, behalve
voor verhoging van de TAC's, waarvoor de Raad bevoegd blijft.

Als algemene regel zal overschrijding van de quota's worden beschouwd als
een "lening", die moet worden terugbetaald. De Raad krijgt tot taak een
aantal gevoelige bestanden aan te wijzen waarvoor overschrijding, door
middel van een systeem van strafcoëfficiënten, aanleiding zal geven tot de
betaling van "rente" bovenop de terugbetaling van de lening.

In de nieuwe verordening is het volgende bepaald :

- De marge voor overbevissing, voor een bestand waarvoor een TAC bij wijze
  van voorzorgsmaatregel is vastgesteld, bedraagt 5 %.
- De toegestane aanvoer mag ten hoogste worden overschreden met 10 % van het
  quotum van een Lid-Staat ; deze 10 % moeten in mindering worden gebracht
  op de toegestane aanvoer van het volgende jaar.
- Er mag voor soorten waarvoor een analytische TAC geldt eveneens ten
  hoogste 10 % van het quotum naar het volgende jaar worden overgedragen.
- De hoeveelheden waarmee de toegestane aanvoer wordt overschreden, worden
  in mindering gebracht op de quota van het volgende jaar.
- Bovendien worden bij overschrijding van de quota voor de door de Raad
  aangewezen gevoelige bestanden, kortingen toegepast. Het percentage van
  deze  kortingen   loopt,  in  vier  stappen,  op  met  het
  overschrijdingspercentage.
- Bovendien wordt, voor elk jaar waarin het quotum voor een gevoelig bestand
  met meer dan 10 % is overschreden, een extra korting toegepast van 3 % van
  de hoeveelheid te veel gevangen vis.

De verordening treedt in werking op 1 januari 1997. De bepalingen met
betrekking tot de aftrek van en de kortingen op de quota treden eerst in
werking op 1 januari 1998.

Autonome Communautaire quota voor Atlantisch-Scandinavische haring *

De Raad nam eveneens een wijziging aan in Richtlijn (EG) nr. 3074/95 inzake
de vaststelling van de voor 1996 geldende totaal toegestane vangsten voor
bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de
visserij in acht te nemen voorschriften. Met deze wijziging in de bestaande
verordening voor TAC's en quota wordt de instelling beoogd van een autonoom
communautair quotum voor 1996 van 150.000 ton voor Atlantisch-Scandinavische
haring, zulks overeenkomstig de recente conclusies van de Visserijcommissie
voor het Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC). Deze
hoeveelheid betreft een TAC bij wijze van voorzorgsmaatregel, waarvan alle
Lid-Staten gebruik kunnen maken.

De verordening omvat tevens een tijdelijk verbod, tijdens de zomer, op de
visserij op kabeljauw in de Oostzee, de Belten en de Øresund, van 10 juni
tot en met 20 augustus 1996.

Vervoer : Bescherming van de inzittenden van motorvoertuigen bij zijdelingse
botsingen

Nadat het Europees Parlement op 23 november 1995 het gemeenschappelijk
standpunt hierover had goedgekeurd, heeft de Raad de richtlijn betreffende
de bescherming van de inzittenden van motorvoertuigen bij zijdelingse
botsingen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG aangenomen.

Met de richtlijn wordt beoogd het aantal personen dat gedood wordt of
ernstig gewond raakt bij ongevallen op de weg terug te dringen door de
invoering van nieuwe voorschriften voor de weerstand van personenauto's en
lichte bedrijfsvoertuigen bij zijdelingse botsingen.

Deze richtlijn, die van toepassing is op nieuwe typen voertuigen waaraan na
1 oktober 1998 een  typegoedkeuring wordt  verleend, omvat een  nieuwe
testprocedure (een mobiel blok met een bodemvrijheid van 300 mm) waarmee,
bij een volledige uitvoering, een typische zijwaartse botsing op een
realistischere wijze kan worden nagebootst, waardoor in geval van een
dergelijke botsing een redelijke mate van weerstand kan worden gegarandeerd.

In de richtlijn, die berust op het door het EEVC (European Experimental
Vehicle Committee) uitgevoerde experimentele onderzoek, zijn tevens de door
de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties opgestelde
technische voorschriften opgenomen.

Samen met de richtlijn betreffende frontale botsingen - die nog bij de Raad
in behandeling is - vormt de besproken richtlijn een uniforme wetgeving in
de gehele Gemeenschap op het gebied van botsingproeven ("crash-tests").

                         
[1]   PB nr. L 87  van 20.04.1995,  blz. 10.
[2]   PB nr. L 340  van 29.12.1994,  blz. 8.
[3]   PB nr. L 87  van 20.04.1995,  blz. 1.
[4]   PB nr. L 126  van 18.05.1994,  blz. 1.
[5]   PB nr. L 334  van 22.12.1994,  blz. 24.
[6]   PB nr. L 334  van 22.12.1994,  blz. 1.
[7]   PB nr. L 361  van 31.12.1994,  blz. 77.
[8]   PB nr. C 250  van 26.09.1995,  blz. 4.
[9]   PB nr. L 321  van 30.12.1995,  blz. 25.
[10]    PB nr. L 321  van 30.12.1995,  blz. 33.
[11]    PB nr. C 247  van 23.09.1995,  blz. 1.

***

Side Bar