Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV
C/08/105
8619/08 (Presse 105)
(OR. en)
PRESSMEDDELANDE
2864:e och 2865:e mötet i rådet
Allmänna frågor och yttre förbindelser
Luxemburg den 29 april 2008
Ordförande Dimitrij RUPEL
Sloveniens utrikesminister

De viktigaste resultaten från rådets möte
Rådet hälsade undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet samt interimsavtalet med Serbien som ett viktigt steg på landets väg mot EU. Det såg fram mot ett intensifierat samarbete med Serbien inom den omfattande ram som dessa avtal ställer upp och genom andra mekanismer som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen. Ministrarna erinrade om att ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty), inbegripet varje möjlig ansträngning för att gripa och överföra åtalade personer, är ett viktigt inslag i dessa avtal, och de enades om att för sina nationella parlament lägga fram stabiliserings- och associeringsavtalet för ratificering, och rådet beslutade att tillämpa interimsavtalet så snart som rådet fastställt att Serbien fullt ut samarbetar med Icty. Rådet och kommissionen kommer att regelbundet övervaka att Serbien även i fortsättningen samarbetar fullt ut med Icty. EU och dess medlemsstater kommer att bistå Serbien i detta avseende. Stabiliserings- och associeringsavtalet samt interimsavtalet undertecknades i anslutning till rådets möte.
Rådet välkomnade att polisreformens första etapp i Bosnien och Hercegovina nyligen avslutats genom antagandet av två polislagar. Det erinrade om att överenskommelsen om polisreformen i enlighet med EU:s tre principer är ett av de nödvändiga villkoren för framsteg mot ett stabiliserings- och associeringsavtal. Rådet erkände Bosnien och Hercegovinas framsteg i fråga om samtliga fyra villkor som i enlighet med rådets slutsatser av den 12 december 2005 måste vara uppfyllda för att stabiliserings- och associeringsavtalet ska ingås. Även om Bosnien och Hercegovina måste göra ytterligare insatser i reformarbetet, ansåg rådet sig vara berett att underteckna stabiliserings- och associeringsavtalet. De tekniska förberedelserna pågår.
***
Rådet antog också, utan debatt, en förordning om en reform av den gemensamma organisationen av EU:s marknad för vin. Reformen syftar till att förbättra konkurrenskraften hos EU:s vinproducenter, att ta tillbaka marknader både inom och utanför EU, balansera utbud och efterfrågan, förenkla reglerna, bevara de bästa traditionerna inom den europeiska vinproduktionen, förbättra den sociala strukturen i landsbygdsområdena och se till att vinproduktionen är miljövänlig. Förordningen kommer att tillämpas från och med den 1 augusti 2008, med vissa undantag. Den är en del av den reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik som inleddes 2003.

INNEHÅLL1

Georgien 19

Sjöröveri 19

Tibet 19

YTTRE FÖRBINDELSER

 • Uzbekistan - Restriktiva åtgärder - rådets slutsatser 21
 • Översyn av EU:s riktlinjer om tortyr - rådets slutsatser 23
 • Afghanistan - rådets slutsatser 23
 • Förbindelserna Med Latinamerika och Västindien 25
 • Förbindelserna med Gulfstaternas samarbetsråd 26

UTVECKLINGSSAMARBETE

 • AVS-EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet) - Översyn 26

HANDELSPOLITIK

 • Antidumpning - Sänglinne, kumarin och skodon 27

ALLMÄNNA FRÅGOR

 • Arbetet i rådets olika konstellationer 27
 • Kommunikation om Europa - rådets slutsatser 27

INSYN

 • Årsrapport om allmänhetens tillgång till handlingar 28
 • Allmänhetens tillgång till handlingar 28

BUDGET

 • Justering av EU:s fleråriga budgetram 29

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

 • Tidsplanen för SIS II 29
 • Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk - Turkiets medverkan 29

JORDBRUK

 • Reform av vinsektorn 30
 • Övervakning av bovin spongiform encefalopati (BSE) 32

FORSKNING

 • Kol- och stålforskningsfonden* 32

MILJÖ

 • Cartagenaprotokollet om biosäkerhet - Förhandlingsdirektiv 33

DELTAGARE

Medlemsstaternas regeringar och Europeiska kommissionen företräddes av följande personer:

Belgien:

Karel DE GUCHT Utrikesminister

Olivier CHASTEL Statssekreterare åt utrikesministern

Bulgarien:

Ivajlo KALFIN Vice premiärminister och utrikesminister

Tjeckien:

Karel SCHWARZENBERG Utrikesminister

Danmark:

Per Stig MøLLER Utrikesminister

Michael ZILMER-JOHNS Statssekreterare med ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik, EU-politik och EU-samordning

Tyskland:

Günter GLOSER Biträdande minister vid utrikesministeriet

Estland:

Urmas PAET Utrikesminister

Irland:

John McGUINNESS Biträdande minister med särskilt ansvar för handel vid ministeriet för näringslivs- och handelsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor

Grekland:

Ioannis VALINAKIS Statssekreterare för utrikesfrågor

Spanien:

Diego LÓPEZ GARRIDO Statssekreterare för Europafrågor

Frankrike:

Jean-Pierre JOUYET Statssekreterare med ansvar för Europafrågor

Italien:

Rocco CANGELOSI Ständig representant

Cypern:

Markos KYPRIANOU Utrikesminister

Lettland:

Māris RIEKSTIŅŠ Utrikesminister

Litauen:

Petras VAITIEKŪNAS Utrikesminister

Luxemburg:

Jean ASSELBORN Vice premiärminister samt utrikes- och invandringsminister

Nicolas SCHMIT Minister med ansvar för utrikesfrågor och invandring

Ungern:

Kinga GÖNCZ Utrikesminister

Malta:

Tonio BORG Vice premiärminister och utrikesminister

Nederländerna:

Maxime VERHAGEN Utrikesminister

Frans TIMMERMANS Minister för Europafrågor

Österrike:

Ursula PLASSNIK Förbundsminister för Europafrågor och internationella frågor

Polen:

Radosław SIKORSKI Utrikesminister

Portugal:

Manuel LOBO ANTUNES Statssekreterare åt utrikesministern, med ansvar för Europafrågor

Rumänien:

Lazar COMANESCU Utrikesminister

Slovenien:

Dimitrij RUPEL Utrikesminister

Matjaž ŠINKOVEC Statssekreterare vid premiärministerns kansli

Janez LENARČIČ Statssekreterare vid regeringens kontor för Europafrågor

Slovakien:

Diana STROFOVA Statssekreterare vid utrikesministeriet

Finland:

Alexander STUBB Utrikesminister

Astrid THORS Migrations- och Europaminister

Sverige:

Carl BILDT Utrikesminister

Storbritannien:

Jim MURPHY Biträdande minister för Europafrågor

Kommissionen:

Olli REHN Ledamot

Louis MICHEL Ledamot

Benita FERRERO-WALDNER Ledamot

Rådets generalsekretariat:

Javier SOLANA Generalsekreterare/hög representant för Gusp

PUNKTER SOM DISKUTERADES

VÄSTRA BALKAN - rådets slutsatser

Rådet diskuterade situationen på västra Balkan, med särskild fokus på Serbien och på Bosnien och Hercegovina, och antog följande slutsatser:

"SERBIEN

Rådet välkomnar undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet med Serbien som ett viktigt steg på landets väg till EU. Rådet såg fram mot ett intensifierat samarbete med Serbien genom den övergripande ram som dessa båda avtal och de andra mekanismerna i stabiliserings- och associeringsavtalet erbjuder.

Rådet erinrade om artiklarna 2, 4 och 133 i stabiliserings- och associeringsavtalet och artiklarna 1 och 54 i interimsavtalet samt konstaterade att fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty), inbegripet varje möjlig ansträngning för att gripa och överföra åtalade personer, är ett viktigt inslag i dessa avtal.

Följaktligen samtyckte ministrarna till att lägga fram stabiliserings- och associeringsavtalet för sina parlament för ratificering, och gemenskapen beslutade att genomföra interimsavtalet så snart rådet har fastställt att Serbien fullt ut samarbetar med Icty.

Rådet och kommissionen kommer att regelbundet övervaka att Serbien även i fortsättningen fullt ut samarbetar med Icty. EU och dess medlemstater kommer att bistå Serbien i detta avseende.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

Rådet välkomnade att polisreformens första etapp nyligen avslutats genom antagandet av de två polislagarna. Rådet erinrade om att överenskommelsen om polisreformen i enlighet med EU:s tre principer är ett av de nödvändiga villkoren för framsteg mot ett stabiliserings- och associeringsavtal.

Rådet erkände Bosnien och Hercegovinas framsteg i fråga om samtliga fyra villkor som i enlighet med rådets slutsatser av den 12 december 2005 måste vara uppfyllda för att ett stabiliserings- och associeringsavtal ska ingås. Även om Bosnien och Hercegovina måste göra ytterligare insatser i reformarbetet ansåg rådet sig vara berett att underteckna stabiliserings- och associeringsavtalet. De tekniska förberedelserna pågår.

Rådet framhöll vikten av det framtida stabiliserings- och associeringsavtalet som den grundläggande ramen för förbindelserna mellan EU och Bosnien och Hercegovina och som en viktig komponent för att säkerställa stabilitet och stärka dialogen inom landet. Därför uppmuntrade det alla politiska krafter i Bosnien och Hercegovina att med förenade ansträngningar och stark beslutsamhet fortsätta sin reformagenda, inbegripet de prioriteringar som anges i det europeiska partnerskapet.

Rådet erinrade om sina slutsatser av den 10 mars 2008 och uppmanade Europeiska kommissionen att så snart som möjligt inleda en dialog med Bosnien och Hercegovina om viseringar.

KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM VÄSTRA BALKAN

Rådet välkomnade kommissionens meddelande Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap som en bakgrund till diskussionerna vid det informella mötet för EU:s utrikesministrar (Gymnich) och i forumet för EU–västra Balkan i Brdo den 29 mars 2008.

De framsteg som gjorts under senare år genom stabiliserings- och associeringsprocessen måste befästas och göras oåterkalleliga. Det europeiska perspektivet måste konkretiseras och göras mer synligt för människorna i regionen.

Därför välkomnade rådet dialogen om viseringsliberalisering och såg fram mot att diskutera färdplaner för alla länderna i regionen. Rådet välkomnade kommissionens avsikt att ytterligare öka antalet stipendier för studerande från västra Balkan för studier i EU. Det välkomnade också initiativet för ökat stöd till det civila samhället samt stärkt samordning med internationella finansinstitut och bilaterala givare för att uppbåda stöd till social och ekonomisk utveckling i regionen. Rådet stödde förslaget om stärkt samarbete när det gäller förebyggande av katastrofer samt beredskap och insatser i regionen och uppmanade länderna på västra Balkan att i högre grad delta i gemenskapsprogram och gemenskapsorgan samt att se till att den regionala skolan för offentlig förvaltning från och med början av 2009 utvecklas till en fullt fungerande skola.

Rådet har åtagit sig att stödja ett fullständigt genomförande av dessa åtgärder. Rådet uppmanade även andra rådskonstellationer att arbeta vidare på sådana områden som transport och energi, vilket tas upp i meddelandet."

ZIMBABWE - rådets slutsatser

Rådet diskuterade situationen i Zimbabwe och antog följande slutsatser:

"1. Rådet följer noggrant situationen i Zimbabwe efter valet den 29 mars och är djupt oroat över förseningen med tillkännagivandet av resultatet av presidentvalet, liksom hoten, kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och våldet.

2. EU anser att det är oacceptabelt och oförsvarligt att resultatet av presidentvalet ännu inte har offentliggjorts fyra veckor efter det att Zimbabwes folk utövat sina grundläggande demokratiska rättigheter. EU kräver att resultatet av presidentvalet ska tillkännages omedelbart och på ett riktigt sätt återspegla den fria och demokratiska viljan hos Zimbabwes folk, eftersom fördröjningen ger upphov till allvarliga tvivel på processens trovärdighet.

3. EU fördömer det våld och de hot som förekommit mot zimbabwier efter valet och kräver att detta upphör omedelbart. EU anser att dessa allvarliga händelser tycks vara riktade och politiskt motiverade angrepp på personer som stöder demokratisk förändring. EU betonar också att de senaste arresteringarna har visat att Zimbabwes regering inte har för avsikt att låta Zimbabwes valkommission fungera som en oberoende institution.

4. EU noterar också att respekten för mötesfrihet och pressfrihet samt ett klimat som är befriat från hot och våld är avgörande för genomförandet av fria och rättvisa val och kräver att valprocessen fullföljs med respekt för dessa principer.

5. Länderna i regionen, SADC (Södra Afrikas utvecklingsgemenskap) och Afrikanska unionen spelar en avgörande roll och har ansvar för att fortsätta sitt åtagande att lösa den pågående krisen i Zimbabwe. EU delar SADC:s oro över situationen och upprepar sitt fullständiga stöd för dess ansträngningar att lösa den pågående krisen. I detta sammanhang välkomnar rådet det extra toppmötet i Lusaka.

6. Rådet är alltjämt oroat över de pågående händelsernas eventuella effekter på regionens stabilitet och uppmanar därför SADC att med förnyad beslutsamhet ta upp kontakterna med Zimbabwes myndigheter för att genomföra resultatet av toppmötet i Lusaka, inklusive beslutet att fortsätta att aktivt medverka till slutet av valprocessen.

7. EU välkomnar uttalandet från ordföranden för Afrikanska unionen, Alpha Oumar Konaré, som upprepar AU:s beredvillighet att arbeta tillsammans med alla berörda parter, SADC och det internationella samfundet för att säkerställa att valprocessen i Zimbabwe slutförs på ett framgångsrikt sätt.

8. EU erinrar om att det inte levererar eller säljer vapen, därtill hörande materiel eller utrustning som skulle kunna användas för inre förtryck i Zimbabwe. EU uppmanar andra att nu utöva liknande återhållsamhet genom att införa ett de facto-moratorium på all sådan försäljning och välkomnar åtgärder som redan har vidtagits i detta avseende.

9. EU kommer att fortsätta att noggrant övervaka situationen och undersöka ytterligare möjligheter att öka påtryckningarna på dem som leder och deltar i statsunderstött våld och hot under perioden efter valet.

10. Rådet erinrar om sitt fortsatta åtagande för Zimbabwes folk och understryker att EU fortfarande är den störste givaren till Zimbabwe. Rådet vill också bekräfta sin beredvillighet att även i fortsättningen utnyttja alla möjligheter som erbjuds till fortsatt dialog med en demokratiskt vald regering i Zimbabwe och, så snart som möjligt, börja arbeta för att återuppta ett fullständigt samarbete."

FREDSPROCESSEN I MELLANÖSTERN

Ministrarna diskuterade fredsprocessen i Mellanöstern som förberedelse för ett kommande möte mellan kvartettens ledare och den ministerkonferens som sambandskommittén ad hoc kommer att hållas den 2 maj i London.

IRAK

Rådet diskuterade Irak som förberedelse för den konferens för översyn av internationella överenskommelsen med Irak som äger rum den 29 maj i Stockholm.

PAKISTAN - rådets slutsatser

Rådet diskuterade situationen i Pakistan och antog följande slutsatser:

"1. Rådet välkomnar de framsteg med den demokratiska processen som nyligen gjorts i Pakistan. Valet den 18 februari 2008, som allmänt anses ha hållits i tävlan mellan de olika grupperingarna och ha ökat allmänhetens förtroende, har inneburit nya möjligheter för både Pakistan och EU att förbättra och fördjupa sina nuvarande förbindelser. Rådet välkomnar övergången till nya regeringar på federal nivå och på provinsnivå, och de inledande steg som tagits för att återställa rättsväsendets oberoende.

2. EU stöder fullt ut Pakistans regering i dess strävan att bekämpa terrorism, uppror och våldsamma motståndare till ett fredligt och demokratiskt samhälle. Rådet inser vilka uppoffringar befolkningen i Pakistan och de pakistanska säkerhetsstyrkorna har gjort i kampen mot en radikal minoritet som strävar efter att störa framstegen och som motsätter sig all återhållsamhet. Rådet uppmanar Pakistans regering att ta itu med de bakomliggande orsakerna till radikaliseringen genom en konsekvent strategi som innefattar demokratisering, socioekonomisk utveckling, utbildning och interkulturell dialog.

3. Rådet betonar EU:s åtagande om fortsatt stöd till Pakistans folk och regering. Rådet välkomnar EU:s dialog med Pakistan och upprepar sin önskan att med fullständig respekt för internationell rätt och FN:s säkerhetsråds resolutioner ytterligare stärka förbindelserna mellan Pakistan och EU. Ekonomisk utveckling och handel, kamp mot terrorism, icke-spridning, mänskliga rättigheter, migration, utbildning, interkulturella frågor, regionalt samarbete och frågor av större internationell vikt kommer att betonas särskilt.

4. Ett centralt inslag i EU:s samarbete med Pakistan är bättre långsiktig utveckling, bland annat vad gäller landsbygden och utbildningen. EU kommer att undersöka möjligheterna att utöka unionens stöd till utbildning, inbegripet läskunnighet bland vuxna och yrkesutbildning. Europeiska kommissionen, som har ökat sitt finansiella bistånd till Pakistan väsentligt under perioden 2007–2010, kommer att fortsätta den regelbundna dialogen enligt samarbetsavtalet från 2004.

5. EU kommer på grundval av rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag att ta kontakt med de pakistanska myndigheterna för att gemensamt undersöka olika sätt att stödja ett stärkande av de demokratiska institutionerna, valförfarandet, med särskilt tonvikt på institutionsbyggande, rättsliga reformer och valdeltagande. Det är väsentligt för Pakistans säkerhet och stabilitet på lång sikt att det görs framsteg inom detta område. Rådet upprepar betydelsen av ökat EU-bistånd till, och utökad dialog om, rättsstatsprincipen.

6. En av EU:s främsta prioriteringar är att främja de mänskliga rättigheterna, med särskild uppmärksamhet ägnad åt kvinnors och barns rättigheter. Diskussionen om de mänskliga rättigheterna två gånger om året mellan EU:s uppdragschefer i Islamabad och Pakistans regering belyser detta åtagande.

7. Rådet bekräftar sitt stöd för brett och omfattande samarbete mellan Pakistan och grannländerna. I detta sammanhang stöder EU fullt ut initiativ som syftar till att främja bättre gränsöverskridande band mellan Pakistan och Afghanistan, bland annat inom ramen för G8 samt genom Ankara-processen och konferensen för Afghanistan om regionalt ekonomiskt samarbete. Rådet upprepar också sitt stöd för fortsatt mångsidig dialog mellan Pakistan och Indien. EU inser vidare värdet av att genom Saarc/Safta stödja möjligheterna till ökad integration av den regionala handeln. EU kommer även i fortsättningen att undersöka olika sätt att stärka handeln med Pakistan och handeln inom Sydasien.

8. Rådet betonar sitt åtagande att i internationella forum arbeta tillsammans med Pakistan för icke-spridning och avrustning i fråga om massförstörelsevapen. Stöd från Pakistan för att inleda förhandlingar i nedrustningskonferensen i Genève om ett fördrag om förbud mot framställning av klyvbart material för kärnvapen (FMCT) skulle vara en tydlig signal i detta sammanhang. Rådet betonar vikten av att Pakistan samarbetar med Internationella atomenergiorganet för att ta fram information i frågor som rör Irans nukleära program.

9. Rådet kommer regelbundet att se över EU:s politik gentemot Pakistan."

BURMA/MYANMAR - rådets slutsatser

"1. Europeiska unionen hyser fortfarande stor oro över situationen i Burma/Myanmar och uppmanar återigen myndigheterna att vidta skyndsamma åtgärder för övergång till en laglig, civil regering och för nationell försoning.

2. Rådet noterar rapporten från FN:s särskilda rådgivare för Myanmar, Ibrahim Gambari, om frånvaron av direkta och påtagliga resultat från hans besök nyligen i Burma/Myanmar. EU upprepar än en gång att man ger sitt fullständiga stöd till FN:s generalsekreterares bona officia-uppdrag och uppmanar parterna, i synnerhet grannländerna till Burma/Myanmar, att göra detsamma.

3. Rådet lovordar det arbete som utförts av EU:s särskilda sändebud Piero Fassino till stöd för FN:s strävanden och för samordning med asiatiska partner. EU:s nära samråd med Aseanmedlemmarna och andra grannar till Burma/Myanmar, inklusive dem som är företrädda i FN:s säkerhetsråd, kommer att intensifieras.

4. Rådet är fortfarande övertygat om att endast en process som innebär att alla berörda parter i landet deltar fullt ut, inklusive Daw Aung San Suu Kyi och etniska grupper, kommer att leda till nationell försoning och stabilitet. Därför anser rådet att utkastet till konstitution, folkomröstning och val, i sin nuvarande utformning, inte kommer att ge någon lösning på de många problem som Burma/Myanmar står inför.

5. Rådet uppmanar myndigheterna att tillåta alla politiska aktörer att föra en fri och öppen debatt om konstitutionen inför folkomröstningen den 10 maj och att upphäva de lagar som förbjuder kritik av nationalkonventet och folkomröstningen. EU uppmanar myndigheterna att garantera en fri och rättvis folkomröstning samt att bjuda in internationell övervakning. Rådet uppmanar enträget myndigheterna att säkerställa en öppen politisk process och att ge folket i Burma/Myanmar klarhet i fråga om den framtida politiska processen och valen 2010.

6. Rådet hyser oro för att utkastet till konstitution skulle kunna innehålla restriktioner för valbarhet till politiska ämbeten på hög nivå, tillåta militären att tillfälligt upphäva konstitutionen efter behag och försumma att ta hänsyn till landets etniska mångfald.

7. Rådet upprepar sin uppmaning till omedelbart frisläppande av alla politiska fångar, inklusive Daw Aung San Suu Kyi, och beklagar att trakasserierna och våldet har intensifierats under upptakten till folkomröstningen. Rådet upprepar sin uppmaning till myndigheterna att samarbeta fullt ut med FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar och genomföra hans rekommendationer.

8. Rådet noterar att en gemensam ståndpunkt har antagits i dag om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot dem som bär ansvaret för kränkningen av de mänskliga rättigheterna och bristen på utveckling i Burma/Myanmar. Rådet erinrar om rådets slutsatser av den 15 oktober 2007 och upprepar sin beredvillighet att se över eller ändra dessa åtgärder eller att införa ytterligare restriktiva åtgärder mot bakgrund av utvecklingen på plats.

9. Rådet erinrar om att en del av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar innebär att försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och likartad materiel av alla slag omfattas av förbud. Rådet skulle vilja uppmuntra det internationella samfundet att anta liknande åtgärder.

10. EU erinrar om sitt aldrig sviktande starka engagemang för folkets välfärd i Burma/Myanmar. EU och dess medlemsstater ger ett omfattande bistånd till landet. EU har fortsatt beredskap för att ge positivt gensvar på verkliga framsteg mot demokrati och tillsammans med Burma/Myanmar arbeta för landets utveckling och finna nya områden för samarbete."

***

Rådet antog en gemensam ståndpunkt som förlänger de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar fram till och med den 30 april 2009 och uppdaterar förteckningen över personer och företag som omfattas av de åtgärderna (8391/08).

Den nya förteckningen beaktar förändringar inom regeringen, säkerhetsstyrkorna, Statens råd för fred och utveckling och förvaltningen i Burma/Myanmar samt beträffande de berörda personernas personliga situation. Den omfattar också andra personer som är associerade med regimen i Burma/Myanmar och som anses vara ansvariga för repressiva åtgärder, och ytterligare företag som ägs eller kontrolleras av regimen i Burma/Myanmar eller av personer som är associerade med regimen.

De restriktiva åtgärderna, som först antogs 1996, ersattes av nya åtgärder enligt gemensam åtgärd 2006/318/Gusp, antagen av rådet i april 2006. De omfattar ett viseringsförbud och spärrande av tillgångar som innehas av medlemmar av militärregimen och andra personer, grupper och företag som hindrar Burma/Myanmars övergång till demokrati. De omfattar också ett förbud mot beviljande av lån eller krediter till burmesiska statsägda företag och förvärv eller utökning av en andel i sådana företag.

Efter de burmesiska myndigheternas förtryck av fredliga demonstranter under hösten 2007 och fortgående kränkningar av de mänskliga rättigheterna antog rådet i november 2007 ytterligare åtgärder som riktar sig mot regimens inkomstkällor, t.ex. skogs- och träindustrin samt gruvindustrin.

FÖRBINDELSERNA MED RYSSLAND

Rådet diskuterade förhandlingsdirektiv avseende ett nytt avtal om en övergripande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland.

ÖVRIGA FRÅGOR

Georgien

Rådet diskuterade den senaste utvecklingen i de georgiska konfliktområdena efter att Ryssland den 16 april beslutat upprätta officiella förbindelser med de facto-myndigheternas institutioner i Sydossetien och Abchazien utan att inhämta samtycke från Georgiens regering, liksom pågående och framtida kontakter för att förhindra att spänningarna ökar.

Sjöröveri

Efter att franska och spanska fartyg den senaste tiden råkat ut för sjörövare i internationellt vatten utanför Somalias kust, diskuterade rådet på spanskt initiativ hur man, särskilt inom FN:s ram, kan bidra till internationella åtgärder för att förhindra och bekämpa detta fenomen.

Tibet

Ministrarna granskade de pågående kontakterna beträffande situationen i den autonoma kinesiska regionen Tibet, även under kommissionens besök i Kina nyligen, som en uppföljning av den diskussion de förde vid det informella mötet i Brdo (Slovenien) den 29 mars.

I ANSLUTNING TILL RÅDETS MÖTE

Följande ägde rum i anslutning till rådets möte:

28 april 2008:

 • Associeringsrådet med Egypten
 • Trojkamöte mellan EU och Ecowas (se slutkommunikén i dok. 8936/08)
 • Trojkamöte mellan EU och OSSE
 • Stabiliserings- och associeringsrådet EU–Kroatien (se pressmeddelandet i dok. 4353/08)

29 april 2008:

 • Undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet med Serbien
 • Trojkamöte mellan EU och Ryssland

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

YTTRE FÖRBINDELSER

Uzbekistan - Restriktiva åtgärder - rådets slutsatser

Rådet antog en gemensam ståndpunkt om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan (8416/08), som förlängde upphävandet av viseringsrestriktioner med ytterligare sex månader, till och med den 13 november 2008, efter en översyn av situation och för att uppmuntra de uzbekiska myndigheterna att vidta åtgärder för att förbättra människorättssituationen.

De restriktiva åtgärderna infördes enligt gemensam ståndpunkt 2005/792/Gusp, som rådet antog i november 2005 som svar på den överdrivna, oproportionerliga och urskillningslösa användning av våld som de uzbekiska säkerhetsstyrkorna har gjort sig skyldiga till under demonstrationerna i Andizjan. Vissa restriktiva åtgärder förlängdes ett år senare enligt gemensam ståndpunkt 2006/787/Gusp. I maj 2007 förlängde rådet de restriktioner som avser inresa för vissa personer med sex månader (gemensam ståndpunkt 2007/338/Gusp). I november 2007 antog rådet gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp, som förlänger vissa restriktiva åtgärder som införts genom gemensam ståndpunkt 2005/792/Gusp.

***

Rådet antog också följande slutsatser:

"1. Rådet erinrar om sina tidigare slutsatser, särskilt gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp av den 13 november 2007, och välkomnar de framsteg som uppnåtts i Uzbekistan de senaste månaderna med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och rättsstaten, bland annat avskaffandet av dödsstraff, införandet av skydd mot frihetsberövande och ratificeringen av ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete. Rådet ser fram mot det faktiska genomförandet av dessa åtgärder och är redo att bistå Uzbekistan i det avseendet. Rådet framhåller också åter sin villighet att stärka samarbetet med Uzbekistan inom alla prioriterade områden som beskrivs i EU:s strategi för Centralasien.

2. Rådet välkomnar att de uzbekistanska myndigheterna i februari 2008 släppte fyra försvarare av de mänskliga rättigheterna, nämligen Saidjahon Zainabitdinov, Ikhtior Khamraev, Ulugbek Kattabaev och Bobomurod Mavlanov, och att man tagit bort övervakningsperioden för två andra MR-försvarare: Gulbahor Turaeva och Umida Niazova, som släpptes ur fängelse förra året.

3. Rådet noterade också med tillfredsställelse att den uzbekiska regeringen har nått en överenskommelse med Internationella rödakorskommittén (ICRC) om att ICRC får återuppta sina besök i fängelser i Uzbekistan. EU kommer att noga följa det faktiska genomförandet av denna reform.

4. Rådet ser fram mot att fortsätta en övergripande och resultatorienterad dialog med de uzbekiska myndigheterna och välkomnar i det sammanhanget Uzbekistans samtycke till att genomföra en andra runda av EU:s och Uzbekistans dialog om mänskliga rättigheter i maj/juni i år. Rådet ser också fram mot att det hålls ett EU-seminarium om mediefrihet i Uzbekistan och uppmanar de uzbekiska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för att garantera yttrandefrihet och att tillåta ytterligare liberalisering av Uzbekistans massmedier.

5. Ändå hyser rådet fortfarande allvarliga betänkligheter mot situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten på ett antal områden i Uzbekistan och vädjar till myndigheterna att fullt ut uppfylla sina internationella skyldigheter i det avseendet. Särskilt uppmanar rådet de uzbekiska myndigheterna att vidta följande steg, enligt vad EU tidigare begärt, nämligen att se till att fängslade försvarare av de mänskliga rättigheterna snarast släpps fria och att sluta trakassera MR-försvarare, att utan dröjsmål ackreditera den nya landsdirektören av Human Rights Watch och att låta denna organisation arbeta obehindrat, att fullt ut och faktiskt samarbeta med FN:s särskilda rapportörer om tortyr och mediefrihet, och att återkalla restriktionerna mot registrering och verksamhet av icke-statliga organisationer i Uzbekistan.

6. I syfte att uppmuntra de uzbekiska myndigheterna att ta betydande steg mot en förbättrad situation för de mänskliga rättigheterna, och med beaktande av deras åtaganden, beslutade rådet att viseringsrestriktionerna för de personer som förtecknas i bilagan till gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp inte ska tillämpas under ytterligare en sexmånadersperiod. Efter tre månader vill rådet nu se över de framsteg som gjorts av de uzbekiska myndigheterna mot att uppfylla villkoren i gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp, vidare specificerade i punkt 5 i dessa slutsatser, och mot bakgrund av varje annan handling som visar de uzbekiska myndigheternas beredvillighet att upprätthålla principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och de grundläggande friheterna. Rådet kommer att utvärdera resultatet av denna översyn och lägga fram sina rekommendationer till den uzbekiska regeringen om vilka eventuella ytterligare steg som bör tas för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen i Uzbekistan. Rådet kommer att, mot bakgrund av de villkor som ställs ovan, noga och fortlöpande övervaka och bedöma situationen för de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan och kan komma att häva, ändra eller åter tillämpa viseringsrestriktionerna efter rådande omständigheter."

Översyn av EU:s riktlinjer om tortyr - rådets slutsatser

Rådet antog följande slutsatser:

"1. Rådet välkomnar översynen av riktlinjerna om tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling och antar den uppdaterade versionen av riktlinjerna i dokument 8590/08.

2. Rådet bekräftar att främjande och skydd av rätten att inte utsättas för tortyr är en prioritet i EU:s politik för mänskliga rättigheter. Att verka för att alla former av tortyr och misshandel förhindras och avskaffas inom EU och i hela världen är uttryck för en stark politisk övertygelse bland alla EU:s medlemsstater.

3. Rådet påminner om EU:s fasta ståndpunkt att helt och fullt uppfylla sina förpliktelser avseende tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, i kampen mot terrorism, framför allt det absoluta förbudet mot tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling.

4. Rådet framhåller vikten av att ytterligare stärka genomförandet av riktlinjerna om tortyr genom uppföljning av de lärdomar som identifierats under översynen, särskilt genom stärkt samarbete med FN-mekanismerna och med regionala aktörer.

5. Rådet framhåller vidare vikten av de nya genomförandeåtgärderna, och understryker att det faktiska genomförandet av riktlinjerna bl.a. kräver att det genomförs informationskampanjer, men även förutsätter samarbete mellan regeringsorgan och civilsamhället.

6. Rådet påminner om betydelsen av att komplettera diplomatiska åtgärder med finansiellt stöd till förebyggande åtgärdsprogram mot tortyr och rehabiliteringsprogram, och välkomnar ansträngningarna för att förbättra effekterna av dessa program. Rådet erkänner Europeiska kommissionens viktiga insatser på denna punkt och uppmanar medlemsstaterna att stödja rehabiliteringscentrum för tortyroffer."

Afghanistan - rådets slutsatser

"Europeiska unionen välkomnar varmt företrädaren för Afghanistans regering till trojkamötet mellan EU och Afghanistan och upprepar sitt stöd för den afghanska regeringen och dess nationella strategi för narkotikakontroll. Den erinrar om att den afghanska regeringen har huvudansvaret när det gäller att angripa narkotikaproblemet. EU fortsätter att helhjärtat bistå i kampen mot narkotikahandeln och avledningen av prekursorer som hotar både Afghanistans stabilitet och välstånd samt säkerheten i den omgivande regionen.

Vi välkomnar varmt det JCMB-möte som nyligen hölls i Tokyo och den afghanska regeringens engagemang för att skynda på och förbättra genomförandet av den nationella strategin för narkotikakontroll genom

i) tillhandahållande av skydd för egen personal och materiel för att möjliggöra utrotning i fastställda områden,

ii) omstrukturering och reform av fonden för narkotikabekämpning,

iii) regionalt grundad planering för genomförande av narkotikabekämpningspolitiken, grundad på de regionala utvecklingsplanerna,

iv) utvidgning och effektivt genomförande av program för att främja laglig utveckling, bland annat genom ekonomiskt stöd till lagliga avsalugrödor och landsbygdsindustrier,

v) stärkande av domstolsväsendet och andra rättsliga institutioner samt förbudsansträngningar,

vi) ytterligare stärkande av gränsöverskridande, regionalt och internationellt samarbete för narkotikabekämpningsåtgärder och

vii) integrering av narkotikabekämpningen i alla politikområden.

Vi anser att det är väsentligt att detta genomförs. Insatser för att förbättra rättstaten genom ett effektivt polis- och rättsväsende är avgörande. Att ställa de som är inblandade i narkotikahanteringen inför rätta, förbättra säkerhet och regional offentlig kontroll och bekämpa korruption är också mycket viktigt för att långsiktigt angripa narkotikaproblemen.

Afghanskt ledarskap och genomförande är avgörande och EU är berett att stödja genom att fortsätta sin övergripande strategi i kampen mot opiumekonomin genom en kombination av förbättrade ekonomiska möjligheter, social utveckling och bättre säkerhet och samhällsstyrning. EU:s stöd för 2007-2013 är inriktat på dessa frågor.

När det gäller säkerhet stödjer EU fullt ut det arbete som genomförs av Eupol och polisuppdraget inom ESFP och uppmanar medlemsstater och internationella partner att fortsätta utstationeringen av kvalificerad polispersonal. EU betonar också åtgärdsprogrammet inom stabilitetsinstrumentet för att stödja Afghanistan genom att främja rättssamhället genom stöd till reformen av rättsväsendet.

EU erkänner att det inte finns några snabba lösningar. Erfarenheterna från Pakistan och Thailand visar att kampen mot vallmoodling tar tid och att tillämpningen av en övergripande och samordnad strategi är väsentlig. Att kombinera kampen mot narkotikahandel, förbättrade levnadsvillkor på landsbygden, minskad efterfrågan och stärkande av de statliga institutionerna, särskilt straffrätten och brottsbekämpningen, är i linje med Afghanistans nationella narkotikakontrollstrategi och utgör prioriterade frågor. Vi välkomnar också att bekämpning av korruptionen har införts som ett kompletterande inslag i narkotikabekämpningen i Afghanistan såsom det framgår av rapporten till det gemensamma samordnings- och övervakningsorganet om genomförandet av den nationella strategin för narkotikakontroll.

Som en del av detta långsiktiga arbete kommer FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå att överväga att utvidga och stärka sitt rapporteringsområde. Detta skulle kunna hjälpa Afghanistans regering och det internationella samfundet att fastställa hur samtliga delar av den nationella strategin för narkotikakontroll lyckas.

EU erkänner och stödjer den afghanska regeringens motstånd mot laglig opiumodling."

Förbindelserna Med Latinamerika och Västindien

Rådet godkände utkast till dagordningar samt till gemensamma uttalanden och kommunikéer som grundval för ytterligare förhandlingar avseende ett antal toppmöten som hålls i Lima den 16-17 maj, nämligen

 • toppmötet mellan EU och Latinamerika och Västindien,
 • toppmöten mellan EU-trojkan och partner från Latinamerika och Västindien (Chile, Mexiko, Andinska gemenskapen, Centralamerika, Mercosur och Cariforum).

Förbindelserna med Gulfstaternas samarbetsråd

Rådet godkände en preliminär dagordning för det artonde gemensamma rådet och ministermötet mellan EU och GCC samt ett utkast till gemensamt pressmeddelande som innehåller EU:s ståndpunkt vid detta möte, vilket kommer att äga rum i Bryssel den 26 maj.

Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) är en regional organisation som består av de sex Gulfstaterna (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten).

UTVECKLINGSSAMARBETE

AVS-EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet) - Översyn

Rådet antog ett beslut om godkännande av ingående av ett avtal om en rad ändringar av det partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou i juni 2000 mellan gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och Europeiska gemenskapen (6368/1/08).

Ändringarna omfattar flera olika bestämmelser, bland annat avseende kampen mot terrorism och spridning av massförstörelsevapen, finansiella bestämmelser samt politisk dialog om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen.

Cotonouavtalet reglerar förbindelserna mellan AVS-staterna och EU. Dess huvudsyfte är att bekämpa fattigdom genom en stärkt politisk dimension, nya partnerskap för ekonomi och handel samt förbättrat ekonomiskt samarbete. Avtalet har ingåtts för en period av 20 år och det föreskrivs att bestämmelserna ska ses över vart femte år.

Det avtal som rådet har ingått är resultatet av den översyn som genomförts efter den första femårsperioden.

HANDELSPOLITIK

Antidumpning - Sänglinne, kumarin och skodon

Rådet antog förordningar om

 • ändring av förordning (EG) nr 397/2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Pakistan (8030/08),
 • införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att även omfatta Indien, Indonesien, Malaysia och Thailand, efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med förordning (EG) nr 384/96 (8180/08),
 • utvidgning av de slutgiltiga antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1472/2006 beträffande import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta import av samma produkt som avsänds från den särskilda administrativa regionen Macao, oavsett om produktens deklarerade ursprung är den särskilda administrativa regionen Macao eller inte (8199/08).

ALLMÄNNA FRÅGOR

Arbetet i rådets olika konstellationer

Rådet noterade en rapport från ordförandeskapet om arbetet i rådets olika konstellationer (8700/08).

Kommunikation om Europa - rådets slutsatser

Rådet antog slutsatser i vilka det välkomnar kommissionens meddelande av den 3 oktober 2007 om samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007) 568 slutlig) och noterar kommissionens arbetsdokument som innehåller ett förslag till interinstitutionellt avtal (KOM(2007) 569 slutlig).

Slutsatserna återfinns i dok. 8528/08.

INSYN

Årsrapport om allmänhetens tillgång till handlingar

Rådet antog sin årsrapport om tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar (8475/08).

I rapporten, som omfattar 2007, meddelas följande:

 • Mer än 67 % av de rådshandlingar som upprättades under 2007 – dvs. 108 343 av de sammanlagt 161 121 nya handlingar som förtecknas i rådets register – var direkt tillgängliga för allmänheten via registret så snart de hade distribuerats.
 • Den 31 december 2007 omfattade rådets register 1 010 217 handlingar (samtliga språkversioner inkluderade), av vilka 724 338 (71,7% av de registrerade handlingarna) var offentliga, dvs. tillgängliga antingen i ett nedladdningsbart format eller på begäran.
 • Under 2007 loggade 465 612 olika användare in sig på rådets register över offentliga handlingar (jämfört med 380 349 under 2006), vilket innebär en ökning med 22,4 %. Det totala antalet besök ökade med 21 % (2 078 602 besök under 2007 jämfört med 1 722 354 under 2006), vilket innebär mer än 5 700 besök per dag.
 • Rådet tog emot 1 964 ansökningar från allmänheten om tillgång till sammanlagt 7 809 handlingar och gav tillgång (fullständig och partiell tillgång sammantaget) till 6 123 (78,9 %) av de begärda handlingarna.

I rapporten framhålls sådant som är värt att notera under det femte årets tillämpning av förordningen och ges en översikt över klagomål som lämnats till Europeiska ombudsmannen samt över domar som meddelats av gemenskapens domstolar i mål som rör tillgång till rådets handlingar.

I rapporten redogörs också för de anpassningar av bestämmelser, administration och praxis som rådet gjort för att följa förordningen. Slutsatsen i rapporten är att de mål som anges i fördragen och i förordning (EG) nr 1049/2001 uppfylldes 2007 när det gäller rådet.

Allmänhetens tillgång till handlingar

Rådet antog ett svar på bekräftande ansökan 02/c/01/08 från Ottavio Marzocchi, varvid den danska, slovenska, finländska och svenska delegationen röstade emot (6449/08).

BUDGET

Justering av EU:s fleråriga budgetram

Rådet antog ett beslut om justering av EU:s fleråriga budgetram genom en ändring av avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (7682/1/08).

Justeringen har blivit nödvändig eftersom 2 034 miljoner euro i löpande priser i EU:s allmänna budget inte kunde utnyttjas 2007 och inte heller föras över till 2008 som en följd av förseningar i antagandet av vissa operativa program i underrubrik 1b (Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden) och rubrik 2 (Landsbygdens utveckling och Europeiska fiskerifonden). Europaparlamentet och rådet godkände att detta belopp överförs till kommande budgetår. Beslutet leder inte till någon höjning av det totala taket för betalningar.

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Tidsplanen för SIS II

Rådet bekräftade ordförandeskapets slutsatser i en rapport om öppna frågor avseende den detaljerade tidsplanen för den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

I slutsatser som antogs i februari uppmanade rådet ordförandeskapet att rapportera om denna fråga (se pressmeddelande 6796/08, s. 8).

Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk - Turkiets medverkan

Rådet antog ett beslut om godkännande av ett avtal med Turkiet om dess medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (13649/1/06).

I sin egenskap av kandidatland för anslutning till EU kan Turkiet medverka i gemenskapsprogram och gemenskapsorgan inom ramen för anslutningsprocessen.

Centrumet, som är baserat i Lissabon, inrättades 1993 för att förse gemenskapen och medlemsstaterna med saklig, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå om narkotika, narkotikamissbruk och konsekvenserna av detta.

Avtalet med Turkiet undertecknades i oktober 2007.

För ytterligare information se http://www.emcdda.europa.eu.

JORDBRUK

Reform av vinsektorn

Rådet antog en förordning om en reform av den gemensamma organisationen av EU:s marknad för vin (7292/08 och 8317/08 ADD 1).

Reformen eftersträvar följande mål:

 • Förbättra konkurrenskraften hos EU:s vinproducenter.
 • Återerövra marknader både inom och utanför Europeiska unionen.
 • Skapa balans mellan utbud och efterfrågan.
 • Förenkla reglerna.
 • Bevara de bästa traditionerna i den europeiska vinproduktionen.
 • Förbättra de sociala förhållandena i landsbygdsområdena.
 • Säkerställa hänsyn till miljön.

De viktigaste delarna är följande:

 • Ett system för röjningsbidrag. Deltagandet kommer att vara frivilligt och underkastas vissa villkor. Utöver de gemenskapsmedel som ställs till förfogande för dessa bidrag kan medlemsstaterna bevilja kompletterande nationellt stöd upp till 75 % av det bidrag som redan beviljats.
 • Berättigande till ersättning från systemet med samlat gårdsstöd för dem som röjt vinstockar, uppgående till det regionala genomsnittet för direkt frikopplat stöd, dock högst 350 euro/ha.
 • Avskaffande av planteringsrätter 2015, med vissa undantag till och med 2018.
 • Tilldelning av nationella anslag som varje medlemsstat kan fördela för finansieringen av olika åtgärder som säljfrämjande åtgärder för europeiska viner i tredjeländer, omstrukturering och omställning av vinodlingar, modernisering, grön skörd, gemensamma fonder, skördeförsäkring samt övergångsåtgärder för stöd till destillering och druvmust.
 • En utvärderingsrapport om effekterna av reformen som kommissionen ska lägga fram 2012.
 • Möjligheten att ange uppgifter om druvsort och årgång för alla viner, under vissa förutsättningar.
 • Ett förfarande för skydd av ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar.
 • Kriterier för berikning med socker (chaptalisering).

Reformen ska tillämpas från och med den 1 augusti 2008, med följande undantag: den 30 juni 2008 för röjningssystemet och stödprogrammen, den 1 augusti 2009 för bestämmelser om oenologiska metoder, skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella benämningar, märkning och presentation, vinodlingsregister, obligatoriska deklarationer, följedokument och produktregister, den 1 januari 2008 för undantagen från förbudet mot vinframställning av druvor från vissa områden enligt artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1493/1999 samt den 1 januari 2009 för ett antal ändringar av förordning (EG) nr 1782/2003.

Den nya förordningen ersätter förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin. Bestämmelserna är i så stor utsträckning som möjligt anpassade till "den enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden"[1] som den är avsedd att införlivas med vid en senare tidpunkt.

Förordningen ingår i den reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik som inleddes 2003 med jordbruksgrödor och boskap och som fortsatte 2004 med olivolja, tobak och bomull, 2006 med socker och 2007 med frukt och grönsaker. Den beaktar också gemenskapens politik för hållbar utveckling, större konkurrenskraft, förenkling och bättre lagstiftning.

Övervakning av bovin spongiform encefalopati (BSE)

Rådet beslutade att inte motsätta sig kommissionens antagande av en förordning om införande av nya kriterier för översyn av årliga övervakningsprogram avseende bovin spongiform encefalopati (BSE) i förordning (EG) nr 999/2001.

Bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001 innehåller bestämmelser om övervakning av djur med avseende på transmissibel spongiform encefalopati. Den kommer att ändras genom införandet av krav för medlemsstater som anser att deras BSE-situation har förbättrats och förtjänar en översyn av deras årliga BSE-övervakningsprogram. I den nya förordningen kommer det särskilt att fastställas epidemiologiska kriterier för påvisande av förbättring genom en kvantitativ bedömning av BSE-situationen.

FORSKNING

Kol- och stålforskningsfonden*

Rådet antog ett beslut om inrättande av ett forskningsprogram inom ramen för EU:s Kol- och stålforskningsfond samt om fleråriga tekniska riktlinjer för programmet (5882/08 och 8354/2/08 ADD 1) (EUT L 29, 5.2.2003, s. 28).

Programmet syftar till att öka konkurrenskraften och bidra till den hållbara utvecklingen av kol- och stålsektorerna och kompletterar EU:s sjunde ramprogram för forskning (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1) inom dessa sektorer.

När det gäller kolsektorn syftar programmet till att stödja gemenskapens mål på energiområdet samt en konkurrenskraftig och miljövänlig användning av kol. Det främjar forskning som avser den moderna teknik och sakkunskap som krävs för ytterligare tekniska framsteg, gruvsäkerhet, förbättrade arbetsförhållanden i gruvor och förbättrat miljöskydd.

När det gäller stålsektorn inriktas programmet huvudsakligen på utvecklingen av ny eller förbättrad teknik för att garantera ekonomisk, ren och säker framställning av stål och stålprodukter, som kännetecknas av ständigt ökande prestation, användarvänlighet, nöjda kunder, längre livstid samt enkel återvinning och återanvändning.

Det högsta totala ekonomiska bidraget från forskningsfonden för pilot- och demonstrationsprojekt höjs till 50 % av de bidragsberättigande kostnaderna.

De fleråriga tekniska riktlinjerna för förvaltningen av programmet ändras för att säkerställa komplementaritet med det sjunde ramprogrammet för forskning och för att beakta införlivandet av EU:s nya medlemsstater.

MILJÖ

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet - Förhandlingsdirektiv

Rådet antog ett beslut om bemyndigande för kommissionen att, när det gäller frågor som faller inom gemenskapens behörighet, delta i förhandlingar om internationella regler och förfaranden för ansvarighet och ersättning för skada som härrör från gränsöverskridande förflyttningar av levande modifierade organismer.

Förhandlingarna inom ramen för Cartagenaprotokollet om biosäkerhet kommer att äga rum vid ett möte i Bonn den 12-16 maj.


[1] Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden"), EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.


Side Bar