Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK
C/08/105
ST 8619/08 (Presse 105)
(OR. en)
TLAČOVÁ SPRÁVA
2 864. a 2 865. zasadnutie Rady
Všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy
v Luxemburgu 29. apríla 2008
predseda Dimitrij RUPEL
minister zahraničných vecí Slovinska

Hlavné výsledky zasadnutia Rady
Rada uvítala podpísanie dohody o stabilizácii a pridružení (DSP) a dočasnej dohody so Srbskom ako dôležitý krok tejto krajiny na ceste k EÚ. Očakáva zintenzívnenie spolupráce so Srbskom prostredníctvom komplexného rámca, ktorý ponúkajú uvedené dohody a ostatné mechanizmy procesu stabilizácie a pridruženia. Pripomínajúc, že podstatným prvkom týchto dohôd je úplná spolupráca s ICTY vrátane maximálneho úsilia o zatknutie a odovzdanie obžalovaných osôb, súhlasili ministri s tým, že predložia DSP na ratifikáciu svojim parlamentom a Spoločenstvo sa rozhodlo začať vykonávať dočasnú zmluvu, len čo Rada rozhodne, že Srbsko v plnej miere spolupracuje s ICTY. Rada a Komisia budú pravidelne monitorovať, či Srbsko pokračuje v úplnej spolupráci s ICTY. Srbsku bude v tomto ohľade pomáhať EÚ a jej členské štáty. Podpísanie DSP a dočasnej zmluvy sa uskutočnilo popri zasadnutí Rady.
Rada uvítala ukončenie prvej fázy reformy polície v Bosne a Hercegovine nedávnym prijatím dvoch zákonov o polícii. Rada pripomenula, že dohoda o reforme polície v súlade s troma zásadami EÚ je jednou z nevyhnutných podmienok ďalšieho pokroku smerom k uzavretiu DSP. Rada uznala pokrok Bosny a Hercegoviny v plnení všetkých štyroch podmienok potrebné na podpísanie dohody o stabilizácii a pridružení, ako je uvedené v záveroch Rady z 12. decembra 2005. Hoci bude Bosna a Hercegovina musieť na uskutočnenie reforiem vyvinúť ešte ďalšie úsilie, Rada vyjadrila pripravenosť podpísať dohodu o stabilizácii a pridružení. Technické prípravy prebiehajú.
* * *
Rada bez diskusie prijala aj nariadenie o reforme spoločnej organizácie trhu s vínom v EÚ. Reforma sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti výrobcov vína v EÚ, spätné získanie vonkajších a vnútorných trhov, dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom a zjednodušenie pravidiel, pričom sa zachovajú najlepšie tradície európskej výroby vína, posilní sa sociálna štruktúra vidieckych oblastí a zabezpečí rešpektovanie životného prostredia. S výnimkami sa bude uplatňovať od 1. augusta 2008. Je súčasťou reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá sa začala v roku 2003.

OBSAH1

Gruzínsko 19

Morské pirátstvo 19

Tibet 19

VONKAJŠIE VZŤAHY

 • Uzbekistan – reštriktívne opatrenia – závery Rady 21
 • Preskúmanie usmernení EÚ o mučení závery Rady 23
 • Afganistan – závery Rady 23
 • Vzťahy s Latinskou Amerikou a Karibikom 25
 • Vzťahy s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive 26

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

 • Dohoda o partnerstve AKT – ES – preskúmanie v polovici trvania 26

OBCHODNÁ POLITIKA

 • Antidumping – posteľná bielizeň, kumarín a obuv 27

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Rokovania v iných zloženiach Rady 27
 • Komunikovanie o Európe – závery Rady 27

TRANSPARENTNOSŤ

 • Výročná správa o prístupe verejnosti k dokumentom 28
 • Prístup verejnosti k dokumentom 28

ROZPOČET

 • Úprava viacročného finančného rámca EÚ 29

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

 • Harmonogram SIS II 29
 • Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti – účasť Turecka 29

POĽNOHOSPODÁRSTVO

 • Reforma sektoru vína 30
 • Monitorovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) 32

VÝSKUM

 • Výskumný fond pre uhlie a oceľ * 32

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti – smernice na rokovania 33

ÚČASTNÍCI

Vlády členských štátov a Európska komisia boli zastúpené takto:

Belgicko:

Karel DE GUCHT minister zahraničných vecí

Olivier CHASTEL štátny tajomník pre zahraničné veci

Bulharsko:

Ivailo KALFIN podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Česká republika:

Karel SCHWARZENBERG minister zahraničných vecí

Dánsko:

Per Stig MøLLER minister zahraničných vecí

Michael ZILMER-JOHNS štátny tajomník pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, politiku EÚ a koordináciu v EÚ

Nemecko:

Günter GLOSER námestník ministra, ministerstvo zahraničných vecí

Estónsko:

Urmas PAET minister zahraničných vecí

Írsko:

John McGUINNESS štátny tajomník ministerstva podnikania, obchodu a zamestnania s osobitnou zodpovednosťou za obchod

Grécko:

Ioannis VALINAKIS štátny tajomník pre zahraničné veci

Španielsko:

Diego LÓPEZ GARRIDO štátny tajomník pre európske záležitosti

Francúzsko:

Jean-Pierre JOUYET štátny tajomník poverený európskymi záležitosťami

Taliansko:

Rocco CANGELOSI stály predstaviteľ

Cyprus:

Markos KYPRIANOU minister zahraničných vecí

Lotyšsko:

Māris RIEKSTIŅŠ minister zahraničných vecí

Litva:

Petras VAITIEKŪNAS minister zahraničných vecí

Luxemburg:

Jean ASSELBORN podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a prisťahovalectva

Nicolas SCHMIT minister zodpovedný za zahraničné veci a prisťahovalectvo

Maďarsko:

Kinga GÖNCZ minister zahraničných vecí

Malta:

Tonio BORG podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Holandsko:

Maxime VERHAGEN minister zahraničných vecí

Frans TIMMERMANS minister pre európske záležitosti

Rakúsko:

Ursula PLASSNIK spolková ministerka pre európske a medzinárodné záležitosti

Poľsko:

Radosław SIKORSKI minister zahraničných vecí

Portugalsko:

Manuel LOBO ANTUNES štátny tajomník pre európske záležitosti pri ministrovi zahraničných vecí

Rumunsko:

Lazar COMANESCU minister zahraničných vecí

Slovinsko:

Dimitrij RUPEL minister zahraničných vecí

Matjaž ŠINKOVEC štátny tajomník úradu predsedu vlády

Janez LENARČIČ štátny tajomník pre európske záležitosti na úrade vlády

Slovensko:

Diana ŠTROFOVÁ štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí

Fínsko:

Alexander STUBB minister zahraničných vecí

Astrid THORS ministerka pre prisťahovalectvo a európske záležitosti

Švédsko:

Carl BILDT minister zahraničných vecí

Spojené kráľovstvo:

Jim MURPHY námestník ministra pre európske záležitosti

Komisia:

Olli REHN člen

Louis MICHEL člen

Benita FERRERO-WALDNER člen

Generálny sekretariát Rady:

Javier SOLANA generálny tajomník/vysoký splnomocnenec pre SZBP

PREROKOVANÉ BODY

ZÁPADNÝ BALKÁN – závery Rady

Rada rokovala o situácii na západnom Balkáne, pričom sa zamerala najmä na Srbsko a Bosnu a Hercegovinu, a prijala tieto závery:

„SRBSKO

Rada víta podpis dohody o stabilizácii a pridružení (DSP) a dočasnej dohody so Srbskom ako dôležitý krok tejto krajiny na ceste k EÚ. Očakáva zintenzívnenie spolupráce so Srbskom prostredníctvom komplexného rámca, ktorý ponúkajú uvedené dohody a ostatné mechanizmy procesu stabilizácie a pridruženia.

Rada pripomína články 2, 4 a 133 DSP a články 1 a 54 dočasnej dohody a konštatuje, že podstatným prvkom oboch dohôd je úplná spolupráca s ICTY vrátane všemožného úsilia o zatknutie a odovzdanie obžalovaných osôb.

Ministri teda súhlasili s tým, že predložia DSP na ratifikáciu svojim parlamentom a Spoločenstvo sa rozhodlo začať vykonávať dočasnú zmluvu, len čo Rada rozhodne, že Srbsko v plnej miere spolupracuje s ICTY.

Rada a Komisia budú pravidelne monitorovať, či Srbsko pokračuje v úplnej spolupráci s ICTY. Srbsku bude v tomto ohľade pomáhať EÚ a jej členské štáty.

BOSNA A HERCEGOVINA

Rada privítala ukončenie prvej fázy reformy polície nedávnym prijatím dvoch zákonov o polícii. Rada pripomenula, že dohoda o reforme polície v súlade s troma zásadami EÚ je jednou z nevyhnutných podmienok ďalšieho pokroku smerom k uzavretiu dohody o stabilizácii a pridružení.

Rada uznala pokrok Bosny a Hercegoviny v plnení všetkých štyroch podmienok potrebné na podpísanie dohody o stabilizácii a pridružení, ako je uvedené v záveroch Rady z 12. decembra 2005. Hoci bude Bosna a Hercegovina musieť na uskutočnenie reforiem vyvinúť ešte ďalšie úsilie, Rada vyjadrila pripravenosť podpísať dohodu o stabilizácii a pridružení. Technické prípravy prebiehajú.

Rada zdôraznila význam budúcej dohody o stabilizácii a pridružení ako základného rámca pre vzťahy medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou a zároveň dôležitého prvku na zabezpečenie stability a posilnenie dialógu v rámci Bosny a Hercegoviny. Vyzvala preto všetky politické sily v Bosne a Hercegovine, aby zjednotili svoje úsilie o rozhodné presadzovanie reformného programu vrátane priorít ustanovených v európskom partnerstve.

Rada pripomenula svoje závery z 10. marca 2008 a vyzvala Európsku komisiu, aby s Bosnou a Hercegovinou čo najskôr začala dialóg o vízach.

OZNÁMENIE KOMISIE O ZÁPADNOM BALKÁNE

Rada uvítala oznámenie Komisie: „Západný Balkán: podpora európskej perspektívy“ ako základ pre rokovania, ktoré prebehli na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ (Gymnich), ako aj počas fóra EÚ – západný Balkán 29. marca 2008 v Brde.

Pokrok dosiahnutý v ostatných rokoch prostredníctvom procesu stabilizácie a pridruženia je potrebné udržať, pričom tento pokrok musí byť nezvratný. Európska perspektíva sa musí stať hmatateľnou a viditeľnejšou pre ľudí v celom regióne západného Balkánu.

Rada na tento účel privítala začatie dialógu o liberalizácii vízového režimu a očakáva rokovania o cestovných mapách pre všetky krajiny regiónu. Privítala zámer Komisie ďalej zvyšovať počet štipendií poskytovaných študentom zo západného Balkánu na štúdium v EÚ, iniciatívu na zintenzívnenie podpory občianskej spoločnosti a zintenzívnenie spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami a s dvojstrannými darcami s cieľom podporiť sociálny a hospodársky rozvoj v tomto regióne. Vyjadrila podporu navrhovanej posilnenej spolupráci pri prevencii katastrôf, príprave a reakcii na ne v regióne a vyzvala na ďalšiu účasť západného Balkánu na programoch Spoločenstva a v jeho agentúrach, ako aj na transformáciu regionálnej školy verejnej správy (ReSPA) na plnohodnotnú školu na začiatku roku 2009.

Rada je odhodlaná podporovať plné vykonávanie týchto opatrení. Vyzvala tiež ďalšie zoskupenia Rady, aby pokročili v práci v oblastiach, ako sú doprava a energetika, ako sa uvádza v oznámení Komisie.“

ZIMBABWE – závery Rady

Rada rokovala o situácii v Zimbabwe a prijala tieto závery:

"1. Rada pozorne sleduje situáciu v Zimbabwe po voľbách, ktoré sa konali 29. marca, a vyjadruje svoje hlboké obavy v súvislosti s oneskorením oznámenia výsledku prezidentských volieb, ako aj v súvislosti so zastrašovaním, porušovaním ľudských práv a násilím.

2. EÚ považuje za neprijateľné a neodôvodnené, že štyri týždne po tom, ako ľud Zimbabwe uplatnil svoje základné demokratické právo, ešte stále nie sú zverejnené žiadne výsledky prezidentských volieb. EÚ vyzýva, aby sa výsledky prezidentských volieb ihneď zverejnili a aby pravdivo odrážali slobodnú a demokratickú vôľu ľudu Zimbabwe, keďže oneskorenie vyvoláva vážne obavy týkajúce sa dôveryhodnosti tohto procesu.

3. EÚ odsudzuje násilie voči obyvateľom Zimbabwe páchané po voľbách a ich zastrašovanie a vyzýva na jeho okamžité ukončenie. EÚ sa domnieva, že tieto závažné incidenty sa javia ako cielené a politicky motivované útoky voči podporovateľom demokratických zmien. EÚ tiež zdôrazňuje, že nedávne zatýkanie dokazuje, že vláda Zimbabwe nie je odhodlaná umožniť fungovanie volebnej komisie v Zimbabwe ako nezávislej inštitúcie.

4. EÚ poznamenáva, že dodržiavanie slobody zhromažďovania a médií, ako aj atmosféra zbavená zastrašovania a násilia majú zásadný význam pre konanie slobodných a spravodlivých volieb a vyzýva, aby sa volebný proces zavŕšil v kontexte dodržiavania týchto zásad.

5. Zásadnou úlohou a povinnosťou krajín regiónu, Juhoafrického spoločenstva pre rozvoj (SADC) a Africkej únie je pokračovať vo svojej aktívnej účasti na riešení súčasnej krízy v Zimbabwe. EÚ rovnako ako SADC vyjadruje obavy v súvislosti so situáciou a opätovne zdôrazňuje, že plne podporuje jeho úsilie o vyriešenie súčasnej krízy. V tejto súvislosti Rada schvaľuje konanie mimoriadneho samitu v Lusake.

6. Rada je naďalej znepokojená možnými vplyvmi na stabilitu regiónu v dôsledku prebiehajúcich udalostí a preto vyzýva SADC, aby s orgánmi Zimbabwe pracovalo s obnoveným odhodlaním na realizácii výsledkov samitu v Lusake vrátane rozhodnutia o ďalšej aktívnej účasti až do ukončenia volebného procesu.

7. EÚ víta vyhlásenie predsedu komisie Africkej únie Konarého, v ktorom opätovne zdôraznil ochotu AÚ konať v súčinnosti so všetkými dotknutými stranami, SADC a medzinárodným spoločenstvom s cieľom zabezpečiť úspešné ukončenie volebného procesu v Zimbabwe.

8. EÚ pripomína, že nedodáva ani nepredáva zbrane, súvisiaci materiál ani vybavenie, ktoré by sa mohli v Zimbabwe použiť na vnútorné represie. Nabáda ostatných, aby v tomto období prejavili podobnú zdržanlivosť tým, že zavedú de facto moratórium na všetky takéto predaje, a víta kroky, ktoré sa už v tomto ohľade podnikli.

9. EÚ bude naďalej pozorne sledovať situáciu a skúmať ďalšie možnosti zvýšenia tlaku na tých, ktorí v období po voľbách riadia štátom podporované násilie a zastrašovanie a zúčastňujú sa na ňom.

10. Rada pripomína svoj pretrvávajúci záväzok voči ľudu Zimbabwe a zdôrazňuje, že EÚ ostáva pre Zimbabwe naďalej najvýznamnejším darcom. EÚ chce tiež potvrdiť svoju ochotu naďalej využívať každú poskytnutú príležitosť zapojiť sa do dialógu s demokraticky zvolenou vládou Zimbabwe a hneď, ako to okolnosti umožnia, začať pracovať na obnovení úplnej spolupráce.“

MIEROVÝ PROCES NA BLÍZKOM VÝCHODE

Ministri diskutovali o mierovom procese na Blízkom východe vzhľadom na prípravu zasadnutia najvyšších predstaviteľov kvarteta a ministerskej konferencie styčného výboru ad hoc, ktorá sa uskutoční 2. mája v Londýne.

IRAK

Rada v súvislosti s prípravou konferencie o preskúmaní medzinárodnému paktu s Irakom, ktorá sa uskutoční 29. mája v Štokholme, uskutočnila výmenu názorov o Iraku.

PAKISTAN – závery Rady

Rada rokovala o situácii v Pakistane a prijala tieto závery:

„1. Rada víta nedávny pokrok dosiahnutý v demokratickom procese v Pakistane. Voľby uskutočnené 18. februára 2008, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za konkurencieschopné a verejnosťou sú vnímané ako dôveryhodné, poskytli Pakistanu aj EÚ nové príležitosti na zlepšenie a prehĺbenie existujúceho vzťahu medzi nimi. Rada víta prechod k novým vládam na federálnej úrovni a na úrovni provincií, ako aj počiatočné kroky, ktoré sa prijali na obnovenie nezávislosti súdnictva.

2. EÚ v plnej miere podporuje vládu Pakistanu v boji proti terorizmu, destabilizačným aktivitám a násilným odporcom mierovej a demokratickej spoločnosti. Rada uznáva obete pakistanského obyvateľstva a bezpečnostných síl v boji proti radikálnej menšine, ktorá sa snaží narušiť pokrok a je proti umiernenosti. Rada vyzýva vládu Pakistanu, aby riešila základné príčiny radikalizácie prostredníctvom koherentného prístupu, ktorého súčasťou je demokratizácia, sociálny a hospodársky rozvoj, vzdelávanie a medzikultúrny dialóg.

3. Rada zdôrazňuje záväzok EÚ k trvalej podpore ľudu a vlády Pakistanu. Rada víta dialóg EÚ s Pakistanom a opätovne potvrdzuje svoje želanie naďalej upevňovať vzťahy medzi EÚ a Pakistanom pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Osobitný dôraz sa bude klásť na hospodársky rozvoj a obchod, boj proti terorizmu, nešírenie zbraní hromadného ničenia, ľudské práva, migráciu, vzdelávanie, medzikultúrne otázky a regionálnu spoluprácu, ako aj otázky širšieho medzinárodného významu.

4. Jadrom spolupráce EÚ s Pakistanom je podpora dlhodobého rozvoja vrátane rozvoja vidieka a vzdelávania. EÚ bude hľadať spôsoby, ako rozšíriť podporu vzdelávania aj na gramotnosť dospelých a odborné vzdelávanie. Európska komisia, ktorá na roky 2007 – 2010 podstatne zvýšila finančnú pomoc Pakistanu, bude pokračovať v pravidelnom dialógu v súlade s dohodou o spolupráci z roku 2004.

5. EÚ na základe odporúčaní volebnej pozorovateľskej misie EÚ osloví pakistanské orgány, aby spoločne preskúmali spôsoby na podporu posilňovania demokratických inštitúcií, volebný rámec s osobitným dôrazom na budovanie inštitúcií, legislatívnu reformu a volebnú účasť. Pokrok v tejto oblasti je kľúčový pre bezpečnosť a dlhodobú stabilitu Pakistanu. Rada opätovne konštatuje význam zvýšenej pomoci EÚ v oblasti právneho štátu a význam dialógu o ňom.

6. Jednou z hlavných priorít EÚ je podpora ľudských práv, pričom osobitná pozornosť sa venuje právam žien a detí. Dvojročná výmena informácií z oblasti ľudských práv medzi vedúcimi misií EÚ v Islamabade a vládou Pakistanu zdôrazňuje tento záväzok.

 1. Rada opätovne potvrdzuje svoju podporu širokej a významnej spolupráce medzi Pakistanom a jeho susedmi. EÚ v tejto súvislosti plne schvaľuje iniciatívy zamerané na posilňovanie cezhraničných kontaktov medzi Pakistanom a Afganistanom aj v rámci G8 prostredníctvom ankarského procesu a konferencie regionálnej hospodárskej spolupráce o Afganistane. Rada tiež opätovne potvrdzuje svoju podporu pokračovaniu štruktúrovaného dialógu medzi Pakistanom a Indiou. EÚ ďalej uznáva, že podpora príležitostí na posilňovanie regionálnej integrácie v oblasti obchodu prostredníctvom SAARC/SAFTA je cenná. EÚ bude pokračovať v skúmaní možností zlepšenia obchodu s Pakistanom, ako aj obchodu v oblasti južnej Ázie.

 1. Rada zdôrazňuje svoj záväzok spolupracovať na medzinárodných fórach s Pakistanom v otázke nešírenia zbraní hromadného ničenia a odzbrojenia. Podpora konferencie o odzbrojení v Ženeve zo strany Pakistanu s cieľom začať rokovania o zmluve o zákaze výroby štiepneho materiálu (FMCT) by bola v tomto ohľade silným impulzom. Rada zdôrazňuje význam spolupráce Pakistanu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, aby sa získalo viac informácií o nevyriešených otázkach súvisiacich s iránskym jadrovým programom.

 1. Rada bude pravidelne preskúmavať politiku EÚ voči Pakistanu.“

BARMA/MJANMARSKO – závery Rady

Rada rokovala o situácii v Barme/Mjanmarsku a prijala tieto závery:

"1. Európska únia je naďalej hlboko znepokojená situáciou v Barme/Mjanmarsku a opätovne nalieha na príslušné orgány, aby urýchlene prijali kroky na prechod k legitímnej, civilnej vláde a k národnému uzmiereniu.

2. Rada berie na vedomie správu osobitného poradcu OSN pre Mjanmarsko Ibrahima Gambariho o tom, že jeho nedávna návšteva Barmy/Mjanmarska nepriniesla žiadne okamžité a hmatateľné výsledky. EÚ zdôrazňuje svoju plnú podporu misii priateľských služieb generálneho tajomníka OSN a vyzýva partnerov, najmä krajiny susediace s Barmou/Mjanmarskom, aby sa zachovali rovnako.

3. Rada vyjadruje spokojnosť s prácou osobitného vyslanca EÚ Piera Fassina, ktorej súčasťou je podpora úsilia OSN a koordinácia s ázijskými partnermi. EÚ zintenzívni úzku spoluprácu s členskými štátmi ASEAN-u a ostatnými krajinami susediacimi s Barmou/Mjanmarskom vrátane tých, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN.

4. Rada je naďalej presvedčená, že k národnému uzmiereniu a stabilite povedie len proces, ktorého súčasťou budú všetky zainteresované strany v krajine vrátane Daw Aung San Suu Kyiovej a etnických skupín. Rada sa preto domnieva, že súčasná podoba návrhu ústavy, referenda a volieb nevyrieši mnohé problémy, pred ktorými Barma/Mjanmarsko stojí.

5. Rada vyzýva príslušné orgány, aby pred referendom, ktoré sa bude konať 10. mája, umožnili slobodnú a otvorenú diskusiu všetkých politických aktérov o ústave a aby zrušili zákony, ktoré zakazujú kritizovať Národné zhromaždenie a referendum. EÚ vyzýva príslušné orgány, aby zaručili slobodné a spravodlivé referendum a aby prizvali zahraničných pozorovateľov. Rada nalieha na príslušné orgány, aby zabezpečili transparentnosť politického procesu a aby poskytli občanom Barmy/Mjanmarska jasnú predstavu o budúcom politickom procese a voľbách v roku 2010.

6. Rada vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v návrhu ústavy sa predpokladajú obmedzenia oprávnenosti byť zvolený do vysokých politických funkcií, umožňuje sa, aby armáda kedykoľvek pozastavila uplatňovanie ústavy a nezohľadňuje sa etnická rozmanitosť krajiny.

7. Rada opakuje svoju výzvu na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov vrátane Daw Aung San Suu Kyiovej a odsudzuje stúpajúce zastrašovanie a násilie pred referendom. Rada opätovne vyzýva príslušné orgány, aby v plnej miere spolupracovali s osobitným spravodajcom OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku a plnili jeho odporúčania.

8. Rada berie na vedomie dnes prijatú spoločnú pozíciu, ktorou sa o ďalších dvanásť mesiacov predlžujú reštriktívne opatrenia zamerané na tých, ktorí porušujú ľudské práva a sú zodpovední za nedostatočný rozvoj Barmy/Mjanmarska. Rada pripomína svoje závery z 15. októbra 2007 a zdôrazňuje, že je pripravená preskúmať alebo zmeniť a doplniť tieto opatrenia, prípadne zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia, podľa toho, ako sa vyvinie situácia.

9. Rada pripomína, že súčasťou jej reštriktívnych opatrení voči Barme/Mjanmarsku je zákaz predaja, dodávok, transferu a vývozu zbraní a súvisiaceho materiálu akéhokoľvek druhu. Rada by chcela vyzvať medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo podobné opatrenia.

10. EÚ pripomína svoju neochvejnú a pevnú angažovanosť za dobré životné podmienky občanov Barmy/Mjanmarska. EÚ a jej členské štáty poskytujú týmto občanom významnú pomoc. EÚ je naďalej pripravená pozitívne reagovať na skutočný pokrok na ceste k demokracii tým, že sa bude podieľať na rozvoji Barmy/Mjanmarska a bude hľadať nové oblasti spolupráce.

* * *

Rada prijala spoločnú pozíciu 2006/318/SZBP, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku do 30. apríla 2009 a aktualizujú zoznamy osôb a podnikov, ktoré podliehajú týmto opatreniam (8391/08).

Nové zoznamy zohľadňujú zmeny vo vláde, bezpečnostných zložkách, štátnej rade pre mier a rozvoj a administratíve Barmy/Mjanmarska, ako aj v osobnej situácii dotknutých osôb. Sú na nich zahrnuté aj ďalšie osoby spojené s režimom v Barme/Mjanmarsku, ktoré sú považované za zodpovedné za akty represie, a ďalšie podniky, ktoré vlastní alebo kontroluje režim alebo osoby s ním spojené.

Nové opatrenia v rámci spoločnej pozície 2006/318/SZBP, ktorú Rada prijala v apríli 2006, nahradili reštriktívne opatrenia prijaté po prvý raz v roku 1996. Patrí medzi ne zákaz udeľovania víz a zmrazenie finančných prostriedkov členov vojenského režimu a iných jednotlivcov, skupín a podnikov, ktoré bránia Barme/Mjanmarsku v prechode k demokracii. Zahŕňajú aj zákaz poskytovania finančných pôžičiek alebo úverov štátnym barmským podnikom a nadobúdania alebo rozširovania účasti v nich.

Po potlačení mierových protestov na jeseň v roku 2007 a vzhľadom na pretrvávajúce porušovanie ľudských práv zo strany barmských orgánov prijala Rada v novembri 2007 dodatočné opatrenia, ktoré sa sústreďujú na zdroje príjmov režimu, ako sú ťažba dreva, drevársky a banícky priemysel.

VZŤAHY S RUSKOM

Rada rokovala o smerniciach na rokovanie pre novú dohodu, ktorá poskytne komplexný rámec pre vzťahy EÚ a Ruska.

RÔZNE

Gruzínsko

Rada si vymenila názory na nedávny vývoj v oblastiach Gruzínska postihnutých konfliktom po ruskom rozhodnutí, ktoré bolo oznámené 16. apríla, vytvoriť oficiálne väzby s inštitúciami de facto orgánov v Južnom Osetsku a Abcházsku bez súhlasu gruzínskej vlády, ako aj na súčasné a budúce kontakty zamerané na predchádzanie zvyšovaniu napätia.

Morské pirátstvo

Po nedávnych pirátskych útokoch na francúzske a španielske plavidlá spáchaných v medzinárodných vodách na somálskom pobreží si Rada na základe španielskeho podnetu vymenila názory o spôsoboch, ako prispieť, najmä v rámci OSN, k medzinárodnej reakcii na predchádzanie takýmto útokom a boja proti nim.

Tibet

Ministri v nadväznosti na diskusie, ktoré sa uskutočnili na neformálnom zasadnutí v Brde (Slovinsko), zhodnotili existujúce kontakty v súvislosti so situáciou v autonómnej oblasti Číny – Tibete aj počas nedávnej návštevy Komisie v Číne.

PODUJATIA POPRI ZASADNUTÍ RADY

Popri zasadnutí Rady sa uskutočnili tieto podujatia:

28. apríla 2008:

 • asociačná rada EÚ – Egypt
 • trojka EÚ – ECOWAS (pozri záverečné komuniké uvedené v dokumente 8936/08).
 • trojka EÚ – OBSE
 • Rada pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Chorvátsko (pozri tlačovú správu uvedenú v dokumente 4353/08).

29. apríla 2008:

 • podpísanie dohody o stabilizácii a pridružení a dočasnej dohody so Srbskom
 • trojka EÚ – Rusko

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

VONKAJŠIE VZŤAHY

Uzbekistan – reštriktívne opatrenia – závery Rady

Rada prijala spoločnú pozíciu o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu (8416/08), ktorou sa po preskúmaní situácie a s cieľom povzbudiť uzbecké orgány k vykonaniu krokov na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv predlžuje pozastavenie obmedzenia vydávania víz na ďalšie obdobie šiestich mesiacov do 13. novembra 2008.

Reštriktívne opatrenia sa zaviedli v rámci spoločnej pozície 2005/792/SZBP, ktorú Rada prijala v novembri 2005, ako odpoveď na nadmerné, neprimerané a nerozlišujúce použitie sily uzbeckými bezpečnostnými silami počas demonštrácií v Andižane. O rok neskôr sa niektoré reštriktívne opatrenia obnovili spoločnou pozíciou 2006/787/SZBP. V máji 2007 Rada na šesť mesiacov obnovila obmedzenie vstupu pre niektoré osoby (spoločná pozícia 2007/338/SZBP). V novembri 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/734/SZBP, ktorou sa obnovili niektoré reštriktívne opatrenia, ktoré sa uložili spoločnou pozíciou 2005/792/SZBP.

* * *

Rada tiež prijala tieto závery:

„1. Rada pripomína svoje predchádzajúce závery a najmä spoločnú pozíciu 2007/734/SZBP z 13. novembra 2007 a víta pokrok dosiahnutý v Uzbekistane v posledných mesiacoch pri podpore a ochrane ľudských práv a právneho štátu, konkrétne zrušenie trestu smrti, zavedenie habeas corpus a ratifikáciu dohovoru MOP o najhorších formách detskej práce. Rada očakáva účinné vykonávanie týchto opatrení a je v tejto súvislosti pripravená pomôcť Uzbekistanu. Rada opätovne zdôrazňuje svoju ochotu posilniť spoluprácu s Uzbekistanom vo všetkých prioritných oblastiach uvedených v stratégii EÚ pre Strednú Áziu.

2. Rada víta, že uzbecké orgány vo februári 2008 prepustili štyroch ochrancov ľudských práv, a to Saidjahona Zainabitdinova, Ichtiora Chamraeva, Ulugbeka Kattabaeva a Bobomuroda Mavlanova, ako aj zrušenie probačnej doby dvoch ďalších ochrankýň ľudských práv, Gulbahory Turaevovej a Umidy Niazovovej, ktoré boli prepustené z väzenia minulý rok.

3. Rada vyjadrila potešenie aj nad tým, že uzbecká vláda dosiahla dohodu s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK) o obnovení návštev MVČK vo väzniciach v Uzbekistane. Rada bude pozorne sledovať účinné vykonávanie tejto dohody.

4. Rada očakáva nepretržitý komplexný dialóg orientovaný na výsledky, ktorý by sa mal viesť s uzbeckými orgánmi, a v tomto kontexte víta uzbecký súhlas s uskutočnením druhého kola dialógu medzi EÚ a Uzbekistanom o ľudských právach v máji/júni tohto roku. Rada so záujmom očakáva aj konanie seminára EÚ o slobode médií v Uzbekistane a vyzýva uzbecké orgány, aby prijali ďalšie opatrenia na zaručenie slobody prejavu a na umožnenie ďalšej liberalizácie masmédií v Uzbekistane.

5. Rada má napriek tomu naďalej vážne obavy, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv a právneho štátu vo viacerých častiach Uzbekistanu, a naliehavo vyzýva orgány, aby v tomto zmysle v plnom rozsahu plnili svoje medzinárodné záväzky. Rada osobitne vyzýva uzbecké orgány, aby v zmysle skorších požiadaviek EÚ prijali najmä tieto opatrenia: zabezpečiť skoré prepustenie väznených ochrancov ľudských práv a ukončiť obťažovanie ochrancov ľudských práv; bezodkladne dokončiť akreditáciu nového riaditeľa organizácie Human Rights Watch pre Uzbekistan a umožniť jej neobmedzené fungovanie; v plnej miere a účinne spolupracovať s osobitným spravodajcom OSN pre mučenie a slobodu médií a zrušiť reštrikcie súvisiace s registráciou a činnosťou MVO v Uzbekistane.

6. S cieľom povzbudiť uzbecké orgány k vykonaniu pozitívnych krokov na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a pri zohľadnení ich odhodlania Rada rozhodla, že sa vízové obmedzenia voči osobám uvedeným na zozname, ktorý je prílohou spoločnej pozície 2007/734/SZBP, nebudú uplatňovať počas ďalšieho šesťmesačného obdobia. Rada po troch mesiacoch preskúma pokrok, ktorý uzbecké orgány dosiahli pri plnení podmienok stanovených v spoločnej pozícii 2007/734/SZBP a ktoré sa ďalej upresňujú v bode 5 týchto záverov a vzhľadom na všetky opatrenia dokazujúce pripravenosť uzbeckých orgánov pridŕžať sa zásad dodržiavania ľudských práv, právneho štátu a základných slobôd. Rada zhodnotí výsledok tohto preskúmania a uzbeckej vláde predloží svoje odporúčania na prípadné ďalšie kroky, ktoré treba prijať na zlepšenie dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu v Uzbekistane. So zreteľom na uvedené podmienky bude Rada pozorne a nepretržite sledovať a posudzovať situáciu v oblasti ľudských práv v Uzbekistane a v prípade potreby môže zrušiť, zmeniť alebo opätovne zaviesť vízové obmedzenia.“

Preskúmanie usmernení EÚ o mučení závery Rady

Rada prijala tieto závery:

"1. Rada víta preskúmanie usmernení o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní a prijíma aktualizované znenie týchto usmernení, ako sa uvádza v dokumente 8590/08.

2. Rada potvrdzuje, že podpora a ochrana práva nebyť podrobený mučeniu je prioritou politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Úsilie predchádzať všetkým formám mučenia a zlého zaobchádzania v rámci EÚ i v celosvetovom meradle a odstrániť ich predstavuje politický postoj, ktorý dôsledne zastávajú všetky členské štáty EÚ.

3. Rada pripomína pevnú pozíciu EÚ úplného dodržiavania záväzkov, pokiaľ ide o mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie v boji proti terorizmu, najmä absolútny zákaz mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.

4. Rada zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania vykonávania usmernení o mučení prostredníctvom nadviazania na poznatky identifikované počas preskúmania, najmä prostredníctvom posilnenia spolupráce s mechanizmami OSN a regionálnymi aktérmi.

5. Rada ďalej zdôrazňuje význam nových vykonávacích opatrení a podčiarkuje, že účinné vykonávanie usmernení o. i. závisí od aktívnych opatrení zvyšovania povedomia, ale aj na spolupráci medzi vládnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou.

6. Rada pripomína význam dopĺňania diplomatickej činnosti finančnou pomocou pre programy predchádzania mučeniu a rehabilitácie a víta úsilie, ktoré má za cieľ zlepšiť dosah týchto programov. Rada v tejto súvislosti vyjadruje uznanie dôležitej práci Európskej komisie a vyzýva členské štáty, aby podporili rehabilitačné centrá pre obete mučenia.“

Afganistan – závery Rady

„Európska únia s radosťou víta zástupcov afgánskej vlády na zasadnutí trojky EÚ/Afganistan a chcela by zdôrazniť svoju podporu afgánskej vláde, ako aj jej národnej stratégii kontroly drog (NDCS – National Drug Control Strategy). EÚ pripomína primárnu zodpovednosť afgánskej vlády pri riešení problému narkotík. EÚ je naďalej odhodlaná pomáhať pri riešení problémov týkajúcich sa obchodovania s drogami a zneužívania prekurzorov, ktoré ohrozujú prosperitu a stabilitu Afganistanu, ako aj bezpečnosť širšieho regiónu.

S potešením vítame nedávne zasadnutie afgánskej Spoločnej rady pre koordináciu a monitorovanie (JCMB – Joint Co-ordination Monitoring Board), ktoré sa uskutočnilo v Tokiu, a záväzok afgánskej vlády zrýchliť a zlepšiť vykonávanie NDCS prostredníctvom:

i) zabezpečenia ochrany ozbrojených síl v záujme eradikácie v cieľových oblastiach;

ii) reštrukturalizácie a reformy protidrogového poručníckeho fondu;

iii) provinčného plánovania realizácie protidrogových politík na základe plánov rozvoja provincií

iv) rozšírenia a účinného poskytovania programov na podporu zákonného rozvoja vrátane hospodárskej pomoci pre zákonné tržné plodiny a vidiecke výrobné odvetvia;

v) posilnenia súdnictva a iných právnych inštitúcií, ako aj úsilia o presadenie zákazov;

vi) ďalšieho posilňovania cezhraničnej, regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti protidrogových činností a

vii) začlenenia protidrogových činností do všetkých vládnych politík.

Vykonávanie uvedených opatrení považujeme za mimoriadne dôležité. Snahy o zlepšenie právneho štátu s účinným systémom polície a súdnictva sú nevyhnutné. Postavenie osôb, ktoré majú dočinenia s narkotikami, pred súd, zlepšenie bezpečnostnej kontroly a kontroly provinčných vlád, ako aj boj proti korupcii zohrávajú tiež ústrednú úlohu pri dlhodobom riešení problému narkotík.

Rozhodujúca je iniciatíva a plnenie záväzkov zo strany Afganistanu, pričom EÚ je pripravená pomáhať pri plnení jeho komplexnej stratégie boja proti ópiovému hospodárstvu prostredníctvom kombinovania zlepšených hospodárskych príležitostí, sociálneho rozvoja a lepšej bezpečnosti a správy vecí verejných. Pomoc EÚ v období rokov 2007 – 2013 sa zameriava na uvedené oblasti.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, EÚ plne podporuje prácu policajnej misie EBOP s názvom EUPOL a vyzýva členské štáty a medzinárodných partnerov, aby pokračovali v nasadzovaní kvalitného policajného personálu. EÚ tiež zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť programu opatrení v rámci nástroja stability na podporu Afganistanu pri presadzovaní právneho štátu prostredníctvom podpory reformy súdnictva.

EÚ uznáva, že neexistujú rýchle riešenia. Skúsenosti z Pakistanu a Thajska ukazujú, že boj proti pestovaniu ópiového maku si vyžaduje čas a že uplatňovanie komplexného a koordinovaného prístupu má rozhodujúci význam. Prioritou v súlade s afgánskou národnou stratégiou kontroly drog je boj proti obchodovaniu s drogami kombinovaný s podporou živobytia na vidieku, so znížením dopytu a s posilňovaním štátnych inštitúcií, najmä trestného súdnictva a vynucovania práva. Vítame aj zapojenie aspektu boja proti korupcii ako doplňujúceho prvku v boji proti drogám v Afganistane, ktorý sa uvádza v správe pre JCMB o vykonávaní NDCS.

Ako súčasť tohto dlhodobého úsilia bude Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) musieť zvážiť rozšírenie a posilnenie svojho rozsahu podávania správ. To by afgánskej vláde a medzinárodnému spoločenstvu mohlo pomôcť pri určovaní úspechu všetkých pilierov NDCS.

EÚ uznáva a podporuje zamietavé stanovisko afgánskej vlády k legálnemu pestovaniu ópia.“

Vzťahy s Latinskou Amerikou a Karibikom

Rada schválila návrh programov a návrh spoločných vyhlásení a komuniké ako základ pre ďalšie rokovania na sériu samitov, ktoré sa majú konať v Lime 16. a 17. mája a to:

samit EÚ – Latinská Amerika – Karibik (LAC)

samity medzi trojkou EÚ a partnermi LAC z Čile, Mexika, Strednej Ameriky, Andského spoločenstva, Mercosuru a Cariforumu.

Vzťahy s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive

Rada schválila predbežný program na 18. spoločnú radu EÚ-GCC a zasadnutie ministrov, ako aj návrh spoločného komuniké, v ktorom sa stanovuje pozícia EÚ na uvedené zasadnutie, ktoré sa uskutoční 26. mája v Bruseli.

Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) je regionálna organizácia, ktorá združuje šesť krajín Perzského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty).

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Dohoda o partnerstve AKT – ES – preskúmanie v polovici trvania

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody, ktorou sa stanovujú mnohé zmeny a doplnenia dohody o partnerstve medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom na strane druhej podpísanej v Cotonou v júni roku 2000 (6368/1/08).

Zmeny a doplnenia sa vzťahujú na rôzne ustanovenia vrátane ustanovení týkajúcich sa boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia, finančných ustanovení a ustanovení týkajúcich sa politického dialógu o ľudských právach, demokratických zásadách a právnom štáte.

Dohoda z Cotonou upravuje vzťahy medzi krajinami AKT a EÚ. Jej hlavným cieľom je boj proti chudobe prostredníctvom posilnenia politického rozmeru, nových hospodárskych a obchodných partnerstiev a zlepšenej finančnej spolupráce. Dohoda bola uzavretá na obdobie 20 rokov a ustanovuje sa v nej preskúmanie jej ustanovení každých päť rokov.

Dohoda, ktorú uzavrela Rada, je výsledkom preskúmania, ktoré sa uskutočnilo na konci prvého päťročného obdobia.

OBCHODNÁ POLITIKA

Antidumping – posteľná bielizeň, kumarín a obuv

Rada prijala nariadenia:

 • nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 397/2004, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Pakistane (8030/08);
 • nariadenie, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kumarínu s pôvodom v Číne po prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 rozšírené na Indiu, Thajsko, Indonéziu a Malajziu (8180/08);
 • nariadenie, ktorým sa rozširujú konečné antidumpingové opatrenia uložené nariadením (ES) 1472/2006 na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Číne na dovoz toho istého výrobku odosielaného z Macaa, bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako s pôvodom v Macau alebo nie (8199/08).

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

Rokovania v iných zloženiach Rady

Rada vzala na vedomie správu predsedníctva o rokovaniach v iných zloženiach Rady (8700/08).

Komunikovanie o Európe – závery Rady

Rada prijala závery Rady, v ktorých uvítala oznámenie Komisie z 3. októbra 2007 s názvom „Komunikovanie o Európe v partnerstve“ (KOM(2007) 568 v konečnom znení) a berie na vedomie pracovný dokument Komisie s „návrhom medziinštitucionálnej dohody” (KOM(2007) 569 v konečnom znení);

Znenie záverov je uvedení v dokumente 8528/08.

TRANSPARENTNOSŤ

Výročná správa o prístupe verejnosti k dokumentom

Rady prijala výročnú správu o vykonávaní nariadenia č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom (8475/08).

V správe, ktorá sa vzťahuje na rok 2007, sa uvádza:

 • Viac ako 67 % dokumentov Rady, ktoré vznikli v roku 2007 – t. j. 108 343 z 161 121 nových dokumentov uvedených v registri Rady – bolo priamo prostredníctvom registra sprístupnených ihneď po rozoslaní.
 • K 31. decembru 2007 bolo do registra zaradených 1 010 217 dokumentov (vo všetkých jazykových verziách spolu), z toho 724 338 (71,7 % zaradených dokumentov) bolo verejných, t. j. prístupných na stiahnutie alebo na žiadosť.
 • V roku 2007 sa na verejný register Rady napojilo cez internet 465 612 rôznych užívateľov (oproti 380 349 užívateľom v roku 2006), čo predstavuje nárast o 22,4 %. Celkový počet návštev registra vzrástol o 21 % (2 078 602 návštev v roku 2007 oproti 1 722 354 návštevám v roku 2006), čo predstavuje vyše 5 700 návštev za deň.
 • Rada dostala 1 964 žiadostí verejnosti o prístup, ktoré sa týkali celkovo 7 809 dokumentov a sprístupnila (celkové a čiastočné prístupy spolu) 6 123 (78,9 %) z požadovaných dokumentov

Správa vyzdvihuje kľúčové pokroky, ktoré sa dosiahli v piatom roku vykonávania tohto nariadenia, a prehodnocuje sťažnosti podané Európskemu ombudsmanovi, ako aj rozhodnutia, ktoré vydali súdy Spoločenstva vo veciach týkajúcich sa prístupu k dokumentom Rady.

V správe sa okrem toho uvádzajú regulačné, správne a praktické úpravy, ktoré Rada vykonala na dosiahnutie súladu s nariadením. Na záver sa v správe uvádza, že pokiaľ ide o Radu, sa ciele stanovené v zmluvách a v nariadení 1049/2001 v roku 2007 splnili.

Prístup verejnosti k dokumentom

Rada prijala odpoveď na opakovanú žiadosť Ottawia MARZOCCHIHO (02/c/01/08), pričom dánska, slovinská, fínska a švédska delegácia hlasovali proti (6449/08).

ROZPOČET

Úprava viacročného finančného rámca EÚ

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa prostredníctvom zmeny a doplnenia dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, upravuje viacročný finančný rámec EÚ (7682/1/08).

Úprava je potrebná, pretože 2 034 miliónov EUR v bežných cenách nemohlo byť prijatých v roku 2007 ani prenesených do roku 2008 v dôsledku neskorého prijatia určitých operačných programov v rámci kapitoly 1b (štrukturálne fondy a kohézny fond) a kapitoly 2 (rozvoj vidieka a Európsky fond rybného hospodárstva) všeobecného rozpočtu EÚ. Parlament a Rada súhlasili s presunom tejto sumy na nasledujúce rozpočtové roky. Týmto rozhodnutím sa nezvýši celkový strop platieb.

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Harmonogram SIS II

Rada potvrdila závery predsedníctva predložené v správe o otvorených otázkach súvisiacich s podrobným harmonogramom druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II).

Rada v záveroch prijatých vo februári 2008 vyzvala predsedníctvo, aby predložilo správu o tejto otázke (pozri tlačovú správu 6796/08, s. 8).

Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti – účasť Turecka

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje dohoda s Tureckom o jeho účasti na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (13649/1/06).

Turecko sa ako kandidátska krajina na pristúpenie k EÚ môže zúčastňovať na programoch a činnostiach Spoločenstva v súvislosti s prístupovým procesom.

Stredisko pre monitorovanie so sídlom v Lisabone bolo zriadené v roku 1993 s cieľom poskytovať Spoločenstvu a členským štátom presné, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni o drogách a drogovej závislosti a ich dôsledkoch.

Dohoda s Tureckom bola podpísaná v októbri 2007.

Viac informácií na: http://www.emcdda.europa.eu.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Reforma sektoru vína

Rada prijala nariadenie o reforme spoločnej organizácie trhu s vínom v EÚ (7292/08, 8317/08 ADD 1).

Reforma sleduje tieto ciele:

 • posilnenie konkurencieschopnosti výrobcov vína v EÚ
 • spätné získanie trhov v rámci Únie aj mimo nej
 • dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom
 • zjednodušenie pravidiel
 • ochrana najlepších tradícií európskej výroby vín
 • posilnenie sociálnej štruktúry vo vidieckych oblastiach
 • zabezpečenie rešpektovania životného prostredia.

Medzi jej kľúčové prvky patria:

 • systém prémií za vyklčovanie; účasť bude dobrovoľná za určitých podmienok; okrem fondov Spoločenstva, ktoré sú k dispozícii na tieto prémie, môžu členské štáty poskytnúť doplnkovú štátnu pomoc vo výške maximálne 75 % už pridelenej prémie;
 • oprávnenosť na režim jednotnej platby pre tých, ktorí vyklčovali vinič, vedúca k vyplateniu regionálneho priemeru priamej neviazanej pomoci až do výšky 350 EUR/ha;
 • zrušenie výsadbových práv v roku 2015 s určitými výnimkami do roku 2018;
 • prideľovanie vnútroštátnych finančných balíkov, ktoré môže každý členský štát prideliť na financovanie rôznych opatrení, ako je napr. propagácia európskeho vína v tretích krajinách, reštrukturalizácia a konverzia vinohradov, modernizácia, zelený zber, vzájomné fondy, poistenie úrody a tradičné opatrenia súvisiace s podporou na destiláciu a podporou na používanie muštu;
 • hodnotiaca správa o účinkoch reformy, ktorú má Komisia predložiť v roku 2012;
 • možnosť označenia odrody viniča a ročníka pre všetky vína za určitých podmienok;
 • postup v súvislosti s ochranou označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;
 • kritéria obohacovania cukrom (chaptalizácia).

Táto reforma sa bude uplatňovať od 1. augusta 2008 s týmito výnimkami: 30. jún 2008 pre program klčovania a podporné programy; 1. august 2009 pre opatrenia súvisiace s enologickými postupmi, ochranou označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných názvov, označeniami a prezentáciami, registrom vinohradov, povinným nahlasovaním, sprievodnými dokumentmi a registrom produktov; 1. január 2008 pre výnimky zo zákazu výroby vína z hrozna z určitých oblastí podľa článku 2 ods. 3 nariadenia 1493/1999; 1. január 2009 pre mnohé zmeny a doplnenia nariadenia 1782/2003.

Týmto novým nariadením sa nahrádza nariadenie 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu (SOT) s vínom. Jeho ustanovenia sú v čo najväčšom súlade s nariadením o jednotnej SOT[1], do ktorého sa má v neskoršej fáze začleniť.

Je súčasťou reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá sa začala realizovať v roku 2003 – orná pôda a hospodárske zvieratá a pokračovala v roku 2004 – olivový olej, tabak a bavlna a v roku 2006 – cukor a v roku 2007 – ovocie a zelenina. Zohľadňuje tiež politiku Spoločenstva v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, vyššiu konkurencieschopnosť a zjednodušenie a zlepšenie právne regulácie.

Monitorovanie bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE)

Rada sa rozhodla nebrániť Komisii v prijatí nariadenia, ktorým sa do nariadenia 999/2001 začleňujú nové kritériá prehodnocovania ročných programov monitorovania bovinnej spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka (BSE).

Príloha III nariadenia 999/2001 obsahuje pravidlá sledovania zvierat na prenosné spongiformné encefalopatie. Táto príloha sa zmení a doplní s cieľom začleniť požiadavky na členské štáty, ktoré sa domnievajú, že ich situácia v súvislosti s BSE sa zlepšila a zasluhuje si prehodnotenie ročných programov monitorovania BSE. Nové nariadenie predovšetkým stanoví epidemiologické kritériá na preukazovanie zlepšenia prostredníctvom kvantitatívneho posúdenia situácie ohľadom BSE.

VÝSKUM

Výskumný fond pre uhlie a oceľ *

Rada prijala rozhodnutie o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program (5882/08, 8354/2/08 ADD1). (Ú. v. ES L 29, 5.2.2003, s. 28.)

Cieľom tohto programu je zvýšiť konkurencieschopnosť a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v uhoľnom a oceliarskom odvetví týchto odvetviach a dopĺňať pritom siedmy rámcový program EÚ (Ú. v. L 412, 30.12.2006, s. 1) v týchto odvetviach.

Pokiaľ ide o uhlie, zameriava sa program na ciele Spoločenstva v oblasti energetiky a konkurencieschopné a ekologické využívanie uhlia. Podporuje výskum týkajúci sa moderných technologických postupov a know-how potrebného pre ďalší technologický pokrok, bezpečnosti baní, zlepšených pracovných podmienok v baniach a zvýšenej ochrany životného prostredia.

Pokiaľ ide o oceliarske odvetvie, kladie program dôraz hlavne na rozvoj nových alebo vylepšených technológií, aby sa zabezpečovala hospodárna, čistá a bezpečná výroba ocele a výrobkov z ocele, ktoré sa vyznačujú neustále rastúcou výkonnosťou, vhodnosťou použitia, uspokojením zákazníka, predĺženou životnosťou, ľahkou obnovou a recykláciou.

Maximálna celková výška finančného príspevku z výskumného fondu na pilotné a demonštračné projekty sa zvýšila na 50 % oprávnených nákladov.

Viacročné technické usmernenia na vykonávanie programu sa upravili v záujme zabezpečenia komplementárnosti so siedmym rámcovým programom a zohľadnenia začlenenia nových členských štátov EÚ.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti – smernice na rokovania

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa Komisia poveruje zúčastniť, pokiaľ ide o záležitosti v právomoci Spoločenstva, na rokovaniach o medzinárodných pravidlách a postupoch v oblasti zodpovednosti a náhrady za škody, ktoré vznikli v dôsledku cezhraničného presunu živých modifikovaných organizmov.

Rokovania v rámci Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti sa uskutočnia na zasadnutí, ktoré sa bude konať od 12. do 16. mája v Bonne.


[1] Nariadenie Rady č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), Ú. v. L 299, 16.11.2007, s. 1.


Side Bar