Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

LV
C/08/105
8619/08 (Presse 105)
PRESES PAZIŅOJUMS
Padomes 2864. un 2865. sanāksme
Vispārējās lietas un ārējās attiecības
Luksemburga, 2008. gada 29. aprīlī
Priekšsēdētājs Dimitrij RUPEL kungs
Slovēnijas ārlietu ministrs

Galvenie Padomes sanāksmes rezultāti
Padome pauž gandarījumu par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma (SAN) un Pagaidu nolīguma parakstīšanu ar Serbiju un uzskata, ka tas ir būtisks solis šīs valsts ceļā uz Eiropas Savienību. Tā cer pastiprināt sadarbību ar Serbiju, izmantojot komplekso pamatu, kas paredzēts šajos nolīgumos un pārējos stabilizācijas un asociācijas procesa mehānismos. Atgādinot, ka šo nolīgumu būtisks elements ir pilnīga sadarbība ar ICTY, tostarp pieliekot visas iespējamās pūles, lai apcietinātu un izdotu apsūdzētās personas. ministri ir vienojušies nodot SAN ratificēšanai savu valstu parlamentos un Kopiena ir izlēmusi īstenot Pagaidu nolīgumu tūlīt pēc tam, kad Padome būs nolēmusi, ka Serbija pilnībā sadarbojas ar ICTY. Padome un Komisija regulāri pārraudzīs, vai Serbija arvien pilnībā sadarbojas ar ICTY. ES un tās dalībvalstis palīdzēs Serbijai šajā ziņā. SAN un Pagaidu nolīgumu parakstīja Padomes sanāksmes laikā.
Padome pauda gandarījumu par policijas reformas pirmā posma pabeigšanu Bosnijā un Hercegovinā, nesen pieņemot divus tiesību aktus par policiju. Tā atgādināja, ka vienošanās par policijas reformu saskaņā ar ES trīs principiem ir viens no nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai turpinātu virzību uz SAN noslēgšanu. Padome atzina Bosnijas un Hercegovinas (BiH) panākumus saistībā ar visiem četriem SAN parakstīšanas nosacījumiem, kas iekļauti Padomes 2005. gada 12. decembra secinājumos. Lai gan Bosnijai un Hercegovinai būs jāturpina centieni, lai īstenotu reformas, Padome pauž gatavību parakstīt SAN. Pašlaik tiek veikti tehniski priekšdarbi.
* * *
Padome arī bez apspriešanās pieņēma Regulu par ES vīna tirgus kopīgo organizāciju. Reformas mērķis ir palielināt ES vīna ražotāju konkurētspēju, atgūt tirgus gan ES, gan ārpus tās, līdzsvarot piedāvājumu un pieprasījumu, vienkāršot noteikumus, saglabāt Eiropas vīna ražošanas labākās tradīcijas, nostiprināt lauku reģionu sociālo struktūru un saudzēt vidi. To piemēros no 2008. gada 1. augusta ar izņēmumiem. Tā ir daļa no kopējās lauksaimniecības politikas reformas, kas sākās 2003. gadā.

SATURS1

Gruzija 19

Jūras pirātisms 19

Tibeta 19

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

 • Uzbekistāna – Ierobežojoši pasākumi – Padomes secinājumi 21
 • Pārskatītas ES pamatnostādnes par spīdzināšanu – Padomes secinājumi 23
 • Afganistāna – Padomes secinājumi 23
 • Attiecības ar Latīņamerikas un Karību jūras valstīm 25
 • Attiecības ar Persijas līča sadarbības padomi 26

SADARBĪBA ATTĪSTĪBAS JOMĀ

 • ĀKK un ES Kotonū partnerattiecību nolīgums – Vidusposma pārskats 26

TIRDZNIECĪBAS POLITIKA

 • Antidempings – Gultas veļa, kumarīns un apavi 27

VISPĀRĒJĀS LIETAS

 • Darbs dažādos Padomes sastāvos 27
 • Informācijas sniegšana par Eiropu – Padomes secinājumi 27

PĀRSKATĀMĪBA

 • Gada ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem 28
 • Publiska piekļuve dokumentiem 28

BUDŽETS

 • ES daudzgadu finanšu shēmas pielāgošana 29

TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

 • SIS II grafiks 29
 • ES Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs – Turcijas piedalīšanās 29

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Vīna ražošanas nozares reforma 30
 • Govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) uzraudzība 32

PĒTNIECĪBA

 • Ogļu un tērauda izpētes fonds * 32

VIDE

 • Kartahenas protokols par bioloģisko drošību – Sarunu norādes 33

DALĪBNIEKI

Dalībvalstu valdības un Eiropas Komisiju pārstāvēja:

Beļģija:

Karel DE GUCHT kungs ārlietu ministrs

Olivier CHASTEL kungs ārlietu valsts sekretārs

Bulgārija:

Ivailo KALFIN kungs ministru prezidenta vietnieks un ārlietu ministrs

Čehijas Republika:

Karel SCHWARZENBERG kungs ārlietu ministrs

Dānija:

Per Stig MøLLER kungs ārlietu ministrs

Michael ZILMER-JOHNS kungs valsts sekretārs ārlietu un drošības politikas, ES politikas un ES saskaņošanas politikas jautājumos

Vācija:

Günter GLOSER kungs valsts ministrs, ārlietu ministrs

Igaunija:

Urmas PAET kungs ārlietu ministrs

Īrija:

John McGUINNESS kungs uzņēmējdarbības, tirdzniecības un nodarbinātības departamenta valsts ministrs ar īpašu atbildību par tirdzniecību un komercdarbību

Grieķija:

Ioannis VALINAKIS kungs ārlietu valsts sekretārs

Spānija:

Diego LÓPEZ GARRIDO kungs Eiropas lietu valsts sekretārs

Francija:

Jean-Pierre JOUYET kungs Eiropas lietu valsts ministrs

Itālija:

Rocco CANGELOSI kungs pastāvīgais pārstāvis

Kipra:

Markos KYPRIANOU kungs ārlietu ministrs

Latvija:

Māris RIEKSTIŅA kungs ārlietu ministrs

Lietuva:

Petras VAITIEKŪNAS kungs ārlietu ministrs

Luksemburga:

Jean ASSELBORN kungs ministru prezidenta vietnieks, ārlietu un imigrācijas ministrs

Nicolas SCHMIT kungs ministrs jautājumos, kas saistīti ar ārlietām un imigrāciju

Ungārija:

Kinga GÖNCZ kundze ārlietu ministrs

Malta:

Tonio BORG kungs ministru prezidenta vietnieks un ārlietu ministrs

Nīderlande:

Maxime VERHAGEN kungs ārlietu ministrs

Frans TIMMERMANS kungs Eiropas lietu ministrs

Austrija:

Ursula PLASSNIK kundze federālā Eiropas un starptautisku jautājumu ministre

Polija:

Radosław SIKORSKI kungs ārlietu ministrs

Portugāle:

Manuel LOBO ANTUNES kungs ārlietu ministra valsts sekretārs Eiropas lietās

Rumānija:

Lazar COMANESCU kungs ārlietu ministrs

Slovēnija:

Dimitrij RUPEL kungs ārlietu ministrs

Matjaž ŠINKOVEC kungs Ministru prezidenta biroja valsts sekretārs

Janez LENARČIČ kungs Valdības Eiropas lietu biroja valsts sekretārs

Slovākija:

Diana STROFOVA kundze Ārlietu ministrijas valsts sekretāre

Somija:

Alexander STUBB kungs ārlietu ministrs

Astrid THORS kundze migrācijas un Eiropas lietu ministre

Zviedrija:

Carl BILDT kungs ārlietu ministrs

Apvienotā Karaliste:

Jim MURPHY kungs Eiropas lietu valsts ministrs

Komisija:

Olli REHN kungs Komisijas loceklis

Louis MICHEL kungs Komisijas loceklis

Benita FERRERO-WALDNER kundze Komisijas locekle

Padomes ģenerālsekretariāts:

Javier SOLANA kungs ģenerālsekretārs / KĀDP augstais pārstāvis

IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

RIETUMBALKĀNI – Padomes secinājumi

Padome pārrunāja jautājumus saistībā ar situāciju Rietumbalkānos, jo īpaši pievēršot uzmanību Serbijai, kā arī Bosnijai un Hercegovinai, un pieņēma šādus secinājumus:

"SERBIJA

Padome pauž gandarījumu par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma (SAN) un Pagaidu nolīguma parakstīšanu ar Serbiju un uzskata, ka tas ir būtisks solis šīs valsts ceļā uz Eiropas Savienību. Tā cer pastiprināt sadarbību ar Serbiju, izmantojot komplekso pamatu, kas paredzēts šajos nolīgumos un pārējos stabilizācijas un asociācijas procesa mehānismos.

Padome atgādināja par SAN 2., 4. un 133. pantu un Pagaidu nolīguma 1. un 54. pantu un apliecināja, ka šo nolīgumu būtisks elements ir pilnīga sadarbība ar Starptautisko kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), tostarp pieliekot visas iespējamās pūles, lai apcietinātu un izdotu apsūdzētās personas.

Attiecīgi, ministri ir vienojušies nodot SAN ratificēšanai savu valstu parlamentos un Kopiena ir izlēmusi īstenot Pagaidu nolīgumu tūlīt pēc tam, kad Padome būs nolēmusi, ka Serbija pilnībā sadarbojas ar ICTY.

Padome un Komisija regulāri pārraudzīs, vai Serbija arvien pilnībā sadarbojas ar ICTY. ES un tās dalībvalstis palīdzēs Serbijai šajā ziņā.

BOSNIJA UN HERCEGOVINA

Padome pauda gandarījumu par policijas reformu pirmā posma pabeigšanu, kas iezīmējās, pieņemot divus tiesību aktus par policiju. Padome atgādināja, ka vienošanās par policijas reformu saskaņā ar ES trīs principiem ir viens no nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai turpinātu virzību uz stabilizācijas un asociācijas nolīguma (SAN) noslēgšanu.

Padome atzina Bosnijas un Hercegovinas (BiH) panākumus saistībā ar visiem četriem SAN parakstīšanas nosacījumiem, kas iekļauti Padomes 2005. gada 12. decembra secinājumos. Lai gan Bosnijai un Hercegovinai būs jāturpina centieni, lai īstenotu reformas, Padome pauž gatavību parakstīt SAN. Pašlaik tiek veikti tehniski priekšdarbi.

Padome uzsvēra, cik svarīgs ir gaidāmais SAN kā būtisks ES un BiH attiecību pamats, kā arī būtisks elements, lai nodrošinātu stabilitāti un veicinātu dialogu Bosnijā un Hercegovinā. Tādēļ tā mudināja visus BiH politiskos spēkus apvienot centienus, lai ar stingru apņēmību īstenotu reformu plānus, tostarp Eiropas partnerībā iekļautās prioritātes.

Padome, atgādinot par 2008. gada 10. marta secinājumiem, aicināja Eiropas Komisiju cik drīz vien iespējams sākt sarunas ar BiH par vīzu jautājumiem.

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR RIETUMBALKĀNIEM

Padome atzinīgi novērtēja Komisijas paziņojumu "Rietumbalkāni: Eiropas perspektīvas veicināšana" kā pamatu sarunām neoficiālajā ES ārlietu ministru sanāksmē (Gimnihas sanāksme) un 2008. gada 29. martā Brdo notikušajā ES un Rietumbalkānu forumā.

Pēdējo gadu laikā gūtie panākumi, izmantojot stabilizācijas un asociācijas procesu, ir jāsaglabā un jāpadara neatgriezeniski. Eiropas perspektīvai ir jābūt reālākai un redzamākai visu Rietumbalkānu iedzīvotājiem.

Šajā sakarā Padome pauda gandarījumu, ka ir sākts dialogs par vīzu režīma atvieglošanu, un pauda cerības par pārrunām attiecībā uz visu šā reģiona valstu ceļvežiem. Tā atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu vēl palielināt to stipendiju skaitu, kas piešķirti Rietumbalkānu studentiem, kuri vēlas mācīties Eiropas Savienībā, ierosmi pastiprināt atbalstu pilsoniskai sabiedrībai un uzlabot koordināciju ar starptautiskām finanšu iestādēm un divpusējiem līdzekļu devējiem, lai atbalstītu sociālo un ekonomisko attīstību reģionā. Tā pauda atbalstu ierosinātajai pastiprinātai sadarbībai katastrofu novēršanā, sagatavotībā un reaģēšanā uz tām reģionā, un atbalstīja turpmāku Rietumbalkānu dalību Kopienas programmās un aģentūrās, kā arī Reģionālās valsts pārvaldes skolas (ReSPA) izveidi par pilnvērtīgu skolu 2009. gada sākumā.

Padome ir apņēmusies pilnībā atbalstīt šo pasākumu īstenošanu. Padome arī ir aicinājusi citus Padomes sastāvus turpināt darbu tādās jomās kā transports un enerģētika, kā izklāstīts paziņojumā."

ZIMBABVE – Padomes secinājumi

Padome pārrunāja situāciju Zimbabvē un pieņēma šādus secinājumus:

"1. Padome rūpīgi vēro situāciju Zimbabvē pēc vēlēšanām 29. martā un pauž dziļas bažas par kavēšanos izziņot prezidenta vēlēšanu rezultātus, kā arī par iebiedēšanu, cilvēktiesību pārkāpumiem un vardarbību.

2. ES uzskata, ka nav pieņemams un nav attaisnojams tas, ka četras nedēļas pēc tam, kad Zimbabves iedzīvotāji īstenoja savas demokrātiskās pamattiesības, vēl nav publicēti prezidenta vēlēšanu rezultāti. ES aicina tūlīt publicēt prezidenta vēlēšanu rezultātus un tajos patiesi atspoguļot Zimbabves tautas brīvo un demokrātisko gribu, jo kavēšanās izraisa nopietnas bažas par procesa ticamību.

3. ES nosoda pret Zimbabves iedzīvotājiem vērsto vardarbību un iebiedēšanu pēcvēlēšanu laikā un aicina nekavējoties beigt šos aktus. ES uzskata, ka šie nopietnie notikumi, šķiet, ir mērķtiecīgi, ar politiskiem iemesliem saistīti uzbrukumi demokrātisku pārmaiņu atbalstītājiem. ES arī uzsver – nesen notikušie aresti ir pierādījuši, ka Zimbabves valdība nav apņēmusies ļaut Zimbabves vēlēšanu komisijai darboties kā neatkarīgai iestādei.

4. ES ņem vērā, ka, rīkojot brīvas un godīgas vēlēšanas, ir būtiski ievērot pulcēšanās tiesības, plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī nodrošināt to, ka vēlēšanas norit bez iebiedēšanas un vardarbības, un aicina vēlēšanu procesu pabeigt, ievērojot šos principus.

5. Reģiona valstīm, Dienvidāfrikas Attīstības kopienai un Āfrikas Savienībai ir ārkārtīgi svarīga nozīme un atbildība turpināt apņemšanos atrisināt pašreizējo krīzi Zimbabvē. ES pievienojas Dienvidāfrikas Attīstības kopienas paustajām bažām par situāciju un atkārtoti apliecina pilnīgu atbalstu tās centieniem atrisināt pašreizējo krīzi. Šajā sakarā Padome pauž atzinību par to, ka tika rīkots ārkārtas samits Lusakā.

6. Padome joprojām ir nobažījusies par iespējamu ietekmi uz reģiona stabilitāti arvien turpinošos notikumu dēļ un tādēļ aicina Dienvidāfrikas Attīstības kopienu ar atjaunotu apņemšanos meklēt sadarbību ar Zimbabves iestādēm, lai īstenotu Lusakas samita iznākumus, tostarp lēmumu palikt aktīvi iesaistītai līdz vēlēšanu procesa beigām.

7. ES pauž gandarījumu par Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāja Konaré deklarāciju, kurā atkārtoti pausta Āfrikas Savienības gatavība sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, Dienvidāfrikas Attīstības kopienu un starptautisko sabiedrību, lai nodrošinātu, ka vēlēšanu process Zimbabvē beidzas veiksmīgi.

8. ES atgādina, ka tā nepiegādā un nepārdod ieročus, ar tiem saistītus materiālus vai ekipējumu, ko varētu izmantot, lai Zimbabvē veiktu iekšējas represijas. Tā mudina arī citus ievērot līdzīgu atturību, nosakot de facto moratoriju šādai ieroču pārdošanai un pauž gandarījumu par darbībām, kas šajā sakarā jau ir veiktas.

9. ES arī turpmāk rūpīgi pārraudzīs situāciju un izskatīs dažādas iespējas palielināt spiedienu uz tiem, kuri atbildīgi par valsts atbalstītu vardarbību un iebiedēšanu pēcvēlēšanu laikā un iesaistās tajā.

10. Padome atgādina par savu nemainīgo atbalstu Zimbabves tautai un uzsver, ka ES aizvien ir galvenā līdzekļu piešķīrēja Zimbabvei. ES arī vēlas apliecināt savu vēlmi turpināt izmantot jebkuru izdevību iesaistīties dialogā ar demokrātiski ievēlētu Zimbabves valdību un – tiklīdz apstākļi to ļaus – panākt situāciju, kurā būtu iespējams atsākt pilnīgu sadarbību."

TUVO AUSTRUMU MIERA PROCESS

Ministri pārrunāja Tuvo Austrumu miera procesa situāciju, gatavojoties gaidāmajai Kvarteta sanāksmei un ad hoc Sadarbības komitejas ministru konferencei, kas notiks 2. maijā Londonā.

IRĀKA

Padome apmainījās ar viedokļiem par Irāku, gatavojoties pārskata konferencei par Starptautisko līgumu ar Irāku, kas notiks 29. maijā Stokholmā.

PAKISTĀNA – Padomes secinājumi

Padome pārrunāja situāciju Pakistānā un pieņēma šādus secinājumus:

"1. Padome pauž gandarījumu par nesenajiem panākumiem demokrātijas procesā Pakistānā. 2008. gada 18. februāra vēlēšanas, kuras, kā visumā tiek uzskatīts, noritēja konkurences apstākļos un kurās tika panākta plašāka sabiedrības uzticība, deva gan Pakistānai, gan ES jaunas iespējas, lai uzlabotu un padziļinātu pastāvošās attiecības. Padome pauž gandarījumu par pāreju uz jaunu valdību federālā un provinču mērogā un pirmajiem soļiem, kas sperti, lai atjaunotu tiesu neatkarību.

2. ES pilnībā atbalsta Pakistānas valdību tās centienos vērsties pret terorismu, nekārtībām un mierīgas un demokrātiskas sabiedrības vardarbīgiem pretiniekiem. Padome apzinās Pakistānas iedzīvotāju un drošības spēku nestos upurus cīņā ar radikālu minoritāti, kas vēlas kavēt progresu un pretojas mērenībai. Padome aicina Pakistānas valdību pievērsties radikalizācijas cēloņiem, izmantojot saskaņotu pieeju, kas ietver demokratizāciju, sociālo un ekonomisko attīstību, izglītību un kultūru dialogu.

3. Padome uzsver ES apņemšanos sniegt pastāvīgu atbalstu Pakistānas iedzīvotājiem un valdībai. Padome pauž gandarījumu par ES dialogu ar Pakistānu un atkārtoti uzsver vēlmi arvien vairāk stiprināt ES un Pakistānas attiecības, pilnībā ievērojot starptautiskos tiesību aktus un ANO Drošības padomes rezolūcijas. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ekonomikas attīstībai un tirdzniecībai, terorisma apkarošanai, ieroču neizplatīšanai, cilvēktiesībām, migrācijai, izglītībai, kultūru dažādības jautājumiem un reģionālai sadarbībai, kā arī plašākiem starptautiskas nozīmes jautājumiem.

4. ES un Pakistānas sadarbības centrā ir ilgtermiņa attīstības veicināšana, tostarp lauku attīstības un izglītības jomās. ES meklēs iespējas, kā paplašināt atbalstu izglītībai, tostarp pieaugušo lasītprasmes un rakstītprasmes apgūšanai un arodizglītībai. Eiropas Komisija, kas laikposmā no 2007. līdz 2010. gadam ir būtiski palielinājusi finansiālo palīdzību Pakistānai, turpinās regulāru dialogu saskaņā ar 2004. gada Sadarbības nolīgumu.

5. Pamatojoties uz ES vēlēšanu novērošanas misijas ieteikumiem, ES vērsīsies pie Pakistānas varas iestādēm, lai kopīgi izskatītu iespējas, kā sniegt atbalstu, lai nostiprinātu demokrātiskās institūcijas un vēlēšanu sistēmu, jo īpaši uzsverot iestāžu veidošanu, likumdošanas reformu un vēlētāju līdzdalību. Progress šajā jomā ir būtisks Pakistānas drošībai un ilgtermiņa stabilitātei. Padome atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir pastiprināt ES palīdzību un dialogu tiesiskuma jomā.

6. Viena no ES galvenajām prioritātēm ir cilvēktiesību veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu un bērnu tiesībām. Pārrunās par cilvēktiesībām, kas notiek divreiz gadā starp ES misiju vadītājiem Islamabadā un Pakistānas valdību, ir uzsvērta šī apņemšanās.

 1. Padome atkārtoti pauž atbalstu plašai un saturīgai sadarbībai starp Pakistānu un tās kaimiņvalstīm. Šajā sakarībā ES pilnībā apstiprina ierosmes, kuru mērķis ir sekmēt labākus pārrobežu sakarus starp Pakistānu un Afganistānu, tostarp saistībā ar G8, Ankaras Procesu un Reģionālās ekonomiskās sadarbības konferenci par Afganistānu. Padome uzsver arī atbalstu Indijas un Pakistānas kompleksā dialoga turpināšanai. ES arīdzan atzīst, cik svarīgi ir veicināt iespējas, lai ar SAARC/SAFTA starpniecību stiprinātu reģionālu integrāciju tirdzniecības jomā. ES turpinās izskatīt veidus, kā uzlabot tirdzniecību ar Pakistānu un tirdzniecību ar Dienvidāzijas reģionu.

 1. Padome uzsver, ka tā ir gatava strādāt kopīgi ar Pakistānu starptautiskos forumos jautājumos par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu un atbruņošanos. Pakistānas atbalsts Atbruņošanās konferencei Ženēvā, lai sāktu sarunas par Skaldāmu materiālu aizliegšanas līgumu (FMCT), būtu spēcīgs signāls šajā ziņā. Padome uzsver, cik svarīga ir Pakistānas sadarbība ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru, lai iegūtu plašāku informāciju par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar Irānas kodolprogrammu.

 1. Padome regulāri pārskatīs ES politiku attiecībā uz Pakistānu."

BIRMA/ MJANMA – Padomes secinājumi

Padome pārrunāja situāciju Birmā/ Mjanmā un pieņēma šādus secinājumus:

"1. Eiropas Savienība vēl arvien ir ļoti norūpējusies par stāvokli Birmā/Mjanmā un vēlreiz aicina attiecīgās valsts varas iestādes veikt pasākumus, lai visdrīzākajā laikā notiktu pāreja uz likumīgu pilsonisku valdību un tiktu panākts nacionālais izlīgums.

2. Padome ņem vērā ziņojumu, ko iesniedza ANO Īpašais padomdevējs Mjanmā Ibrahim Gambari, par to, ka viņa nesenajai vizītei Birmā/Mjanmā nebija tūlītēju un taustāmu rezultātu. ES atkārtoti apliecina pilnīgu atbalstu ANO ģenerālsekretāra vidutāja misijai un aicina partnerus, jo īpaši Birmas/Mjanmas kaimiņvalstis, rīkoties tāpat.

3. Padome atzinīgi vērtē darbu, ko veicis ES Īpašais sūtnis Piero Fassino, atbalstot ANO centienus un koordinējot darbības ar Āzijas partneriem. ES pastiprinās ciešas konsultācijas ar ASEAN dalībvalstīm un citām Birmas/Mjanmas kaimiņvalstīm, tostarp tām valstīm, kas ir ANO Drošības padomē.

4. Padome joprojām ir pārliecināta, ka valsts mēroga izlīgumu un stabilitāti sasniegs tikai ar procesu, kurā pilnībā piedalīsies visas iesaistītās puses, tostarp Daw Aung San Suu Kyi un etniskās grupas. Tādēļ Padome uzskata, ka pašreiz iecerētajā konstitūcijas projektā, referendumā un vēlēšanās netiks risinātas Birmas/Mjanmas daudzās problēmas.

5. Padome aicina iestādes ļaut visiem politiskajiem dalībniekiem veikt brīvas un atklātas debates par konstitūciju pirms 10. maija referenduma un atcelt likumus, kuros aizliegts kritizēt Nacionālo konventu un referendumu. ES aicina iestādes nodrošināt brīvu un godīgu referendumu, kā arī uzaicināt starptautiskos novērotājus. Padome mudina Birmas/Mjanmas iestādes nodrošināt politiskā procesa pārskatāmību un radīt Birmas/Mjanmas iedzīvotājiem skaidrību par turpmāko politikas procesu un 2010. gadā paredzētajām vēlēšanām.

6. Padome pauž bažas par to, ka konstitūcijas projekts paredzētu ierobežojumus kritērijiem par augsta politiska amata ieņemšanu, ļautu militārpersonām brīvi atcelt konstitūciju, kā arī, ka tajā nebūtu ņemta vērā valsts etniskā daudzveidība.

7. Padome atkārtoti aicina nekavējoties atbrīvot visus politiskos ieslodzītos, tostarp Daw Aung San Suu Kyi, un pauž nožēlu par iebiedēšanas un vardarbības pieaugumu pirms referenduma. Padome atkārtoti aicina Birmas/Mjanmas iestādes pilnībā sadarboties ar ANO Īpašo Mjanmas cilvēktiesību jautājumu referentu un īstenot viņa ieteikumus.

8. Padome ņem vērā to, ka šodien pieņēma kopējo nostāju, ar ko vēl par divpadsmit mēnešiem pagarina ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti piemērošanai personām, kas atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem un Birmas/Mjanmas attīstības kavēšanu. Atgādinot par Padomes 2007. gada 15. oktobra secinājumiem, Padome atkārtoti apstiprina gatavību pārskatīt vai grozīt šos pasākumus vai ieviest papildu ierobežojošus pasākumus, ņemot vērā notikumus valstī.

9. Padome atgādina, ka saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem pret Birmu/Mjanmu ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai uz to eksportēt ieročus un ar tiem saistītus visdažādākos materiālus. Padome vēlētos mudināt starptautisko kopienu pieņemt līdzīgus pasākumus.

10. ES atgādina par nelokāmo un stingro apņemšanos sekmēt Birmas/Mjanmas iedzīvotāju labklājību. ES un tās dalībvalstis Birmai/Mjanmai sniedz būtisku palīdzību. ES joprojām ir gatava atbalstīt patiesu virzību uz demokrātiju, sekmējot Birmas/Mjanmas attīstību un rodot jaunas sadarbības jomas."

* * *

Padome pieņēma kopējo nostāju, ar ko atjauno ierobežojošos pasākumus pret Birmu/ Mjanmu līdz 2009. gada 30. aprīlim un atjauno personu un uzņēmumu sarakstus, uz kuriem attiecas šie pasākumi (8391/08).

Izveidojot jaunos sarakstus, ir ņemtas vērā pārmaiņas Birmas/ Mjanmas valdībā, drošības spēkos, Valsts Miera un attīstības padomē un Birmas/ Mjanmas pārvaldē, kā arī iesaistīto personu situācijā. Tajā iekļautas citas ar Birmas/ Mjanmas režīmu saistītas personas, kuras uzskata par atbildīgām apspiešanas pasākumu īstenošanā, un citi uzņēmumi, kas ir valdošā režīma vai ar valdošo režīmu saistītu personu īpašumā vai kontrolē.

Ierobežojošos pasākumus – pirmos no tiem pieņēma 1996. gadā – aizstāja ar jauniem pasākumiem saskaņā ar Kopējo nostāju 2006/318/KĀDP, ko Padome pieņēma 2006. gada aprīlī. Tie ietver vīzu aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu militārā režīma pārstāvjiem un citām personām, grupām un uzņēmumiem, kas kavē Birmas/Mjanmas pāreju uz demokrātiju. Tie ietver arī aizliegumu veikt finanšu aizdevumus vai kreditēt un iegūt vai pagarināt dalību Birmas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos.

Pēc Birmas iestāžu veiktām represijām pret mierīgu demonstrāciju dalībniekiem 2007. gada rudenī un cilvēktiesību pārkāpumu turpināšanās, Padome 2007. gada novembrī pieņēma papildu pasākumus, kas ir vērsti pret režīma ienākumu avotiem, piemēram, mežizstrādi, kokapstrādes rūpniecību un kalnrūpniecību.

ATTIECĪBAS AR KRIEVIJU

Padome apsprieda sarunu norādes par jaunu nolīgumu, ar ko izveido vispārēju ES un Krievijas attiecību sistēmu.

CITI JAUTĀJUMI

Gruzija

Padome apmainījās ar viedokļiem par neseno notikumu attīstību Gruzijas konflikta reģionos, pēc tam, kad Krievija 16. aprīlī paziņoja lēmumu izveidot oficiālas attiecības ar Dienvidosetijas un Abhāzijas de facto varas iestādēm, nesaņemot Gruzijas valdības piekrišanu, kā arī par esošajām un turpmākajām sarunām, lai novērstu saspīlējuma pieaugumu.

Jūras pirātisms

Pēc nesenajiem pirātisma aktiem Somālijas piekrastes starptautiskajos ūdeņos, kas vērsti pret Francijas un Spānijas kuģiem, Padome pēc Spānijas ierosmes apmainījās ar viedokļiem par to kā sniegt ieguldījumu, jo īpaši ANO aizgādībā, lai paustu starptautisku reakciju, novēršot un cīnoties pret šādiem aktiem.

Tibeta

Ministri izvērtēja esošās sarunas par situāciju Ķīnas autonomajā apgabalā Tibetā, tostarp Komisijas neseno vizīti Ķīnā, turpinot 29. marta Brdo (Slovēnija) neformālās sanāksmes pārrunas.

PASĀKUMI PADOMES SANĀKSMES LAIKĀ

Padomes sanāksmes laikā notika šādi pasākumi:

2008. gada 28. aprīlis:

 • ES un Ēģiptes Asociācijas padome
 • ES un ECOWAS trijotnes sanāksme (skat. noslēguma paziņojumu dok. 8936/08)
 • ES un EDSO trijotnes sanāksme
 • ES un Horvātijas Stabilizācijas un asociācijas padome (skat. paziņojumu presei dok. 4353/08).

2008. gada 29. aprīlis

 • Stabilizācijas un asociācijas nolīguma un Pagaidu nolīguma parakstīšana ar Serbiju
 • ES un Krievijas trijotnes sanāksme

CITI APSTIPRINĀTI JAUTĀJUMI

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

Uzbekistāna – Ierobežojoši pasākumi – Padomes secinājumi

Pārskatot situāciju un lai mudinātu Uzbekistānas iestādes veikt darbības, kas uzlabotu cilvēktiesību stāvokli, Padome pieņēma Kopējo nostāju par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu (8416/08), pagarinot vīzu ierobežojumu darbību vēl uz sešiem mēnešiem, t.i. līdz 2008. gada 13. novembrim.

Ierobežojošos pasākumus ieviesa ar Padomes 2005. gada novembrī pieņemto Kopējo nostāju 2005/792/KĀDP, atbildot uz Uzbekistānas drošības spēku pārmērīgo, nesamērīgo un fanātisko spēka lietošanu demonstrāciju laikā Andidžanā. Dažus ierobežojošos pasākumus atjaunoja gadu vēlāk ar Kopējo nostāju 2006/787/KĀDP. Padome 2007. gada maijā uz sešiem mēnešiem pagarināja ieceļošanas ierobežojumus attiecībā uz konkrētām personām (Kopējā nostāja 2007/338/KĀDP). 2007. gada novembrī tā pieņēma Kopējo nostāju 2007/734/KĀDP, ar ko atjaunoja ierobežojošus pasākumus, kas noteikti ar Kopējo nostāju 2005/792/KĀDP.

* * *

Padome ir arī pieņēmusi šādus secinājumus:

"1. Padome, atgādinot par iepriekšējiem Padomes secinājumiem un īpaši par Kopējo nostāju 2007/734/KĀDP (2007. gada 13. novembris), pauž gandarījumu par progresu, kas pēdējo mēnešu laikā panākts Uzbekistānā, veicinot un aizsargājot cilvēktiesības un tiesiskumu, un proti – par nāvessoda atcelšanu, habeas corpus tiesību normas ieviešanu un par to, ka ir ratificēta ILO Konvencija par visnelabvēlīgākajām bērnu darba formām. Padome gaida šo pasākumu īstenošanu un ir gatava šai nolūkā palīdzēt Uzbekistānai. Padome arī vēlreiz apliecina vēlmi stiprināt sadarbību ar Uzbekistānu visās prioritārajās jomās, kas norādītas ES Stratēģijā par Vidusāziju.

2. Padome pauž gandarījumu par to, ka Uzbekistānas iestādes 2008. gada februārī ir atbrīvojušas četrus cilvēktiesību aizstāvjus, proti – Saidjahon Zainabitdinov, Ikhtior Khamraev, Ulugbek Kattabaev un Bobomurod Mavlanov –, un par to, ka ir atcelts probācijas periods diviem citiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kurus pagājušajā gadā atbrīvoja no apcietinājuma – Gulbahor Turaeva un Umida Niazova.

3. Padome pauda gandarījumu arī par to, ka Uzbekistānas valdība ir panākusi vienošanos ar Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju (SSKK) par to, ka SSKK atsāks Uzbekistānas cietumu apmeklējumus. Padome pievērsīs ciešu vērību tam, lai šī vienošanās tiktu īstenota.

4. Padome gaida, ka varēs turpināt visaptverošas un uz rezultātiem virzītas sarunas ar Uzbekistānas iestādēm, un tāpēc pauž gandarījumu, ka Uzbekistāna piekritusi šā gada maijā/jūnijā rīkot otro posmu ES un Uzbekistānas dialogā par cilvēktiesībām. Padome gaida arī ES semināru Uzbekistānā par plašsaziņas līdzekļu brīvību un mudina Uzbekistānas iestādes veikt turpmākus pasākumus, lai garantētu vārda brīvību un ļautu vēl vairāk liberalizēt Uzbekistānas plašsaziņas līdzekļus.

5. Tomēr Padome vēl arvien pauž nopietnas bažas par cilvēktiesību un tiesiskuma stāvokli vairākās jomās Uzbekistānā un lūdz iestādes šai sakarībā pilnībā īstenot to starptautiskās saistības. Padome jo īpaši aicina Uzbekistānas iestādes veikt šādus pasākumus, ko jau agrāk ir lūgusi ES: priekšlaicīgi atbrīvot apcietinātos cilvēktiesību aizstāvjus un izbeigt cilvēktiesību aizstāvju vajāšanu; nekavējoties pabeigt "Human Rights Watch" Uzbekistānas nodaļas direktora akreditāciju un ļaut šai organizācijai netraucēti darboties; pilnībā un efektīvi sadarboties ar ANO īpašajiem referentiem par spīdzināšanu un par plašsaziņas līdzekļu brīvību un atcelt NVO reģistrācijas un darbības ierobežojumus Uzbekistānā.

6. Lai iedrošinātu Uzbekistānas iestādes veikt būtiskus pasākumus, ar ko uzlabotu cilvēktiesību situāciju, un ņemot vērā iestāžu saistības, Padome pieņēma lēmumu, ka Kopējās nostājas 2007/734/KĀDP pielikumā uzskaitīto personu vīzu ierobežojumus nepiemēros vēl sešus mēnešus. Pēc trim mēnešiem Padome pārskatīs progresu, ko Uzbekistānas iestādes panākušas, lai sasniegtu nosacījumus, kas izklāstīti Kopējā nostājā 2007/734/KĀDP un precizēti šo secinājumu 5. punktā, un ņemot vērā jebkādas citas darbības, kas rāda Uzbekistānas iestāžu gatavību ievērot cilvēktiesību, tiesiskuma un pamatbrīvību principus. Padome izvērtēs šā pārskata iznākumu un iesniegs ieteikumus Uzbekistānas valdībai par iespējamiem turpmākiem pasākumiem, kas jāveic, lai uzlabotu cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu Uzbekistānā. Padome, ņemot vērā iepriekš izklāstītos nosacījumus, cieši un nepārtraukti uzraudzīs un izvērtēs cilvēktiesību situāciju Uzbekistānā un vajadzības gadījumā var atcelt, grozīt vai atkal piemērot vīzu ierobežojumus."

Pārskatītas ES pamatnostādnes par spīdzināšanu – Padomes secinājumi

Padome ir pieņēmusi šādus secinājumus:

"1. Padome pauž gandarījumu par to, ka ir pārskatītas pamatnostādnes par spīdzināšanu, nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību, un pieņem pamatnostādņu atjaunināto versiju, kā izklāstīts dok. 8590/08.

2. Padome apstiprina, ka ES cilvēktiesību politikas prioritāte ir veicināt un aizsargāt tiesības netikt pakļautam spīdzināšanai. Visas ES dalībvalstis pauž stingru politisku pārliecību, ka ir jācenšas novērst un izskaust visus spīdzināšanas un pazemojošas rīcības veidus ES teritorijā un pasaulē.

3. Padome atgādina ES stingro nostāju pilnīgi pildīt pienākumus attiecībā uz spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu cīņā pret terorismu, jo īpaši, pavisam aizliedzot spīdzināšanu un nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību.

4. Padome uzsver, cik svarīgi ir turpināt aizvien vairāk īstenot pamatnostādnes par spīdzināšanu, ņemot vērā pārskatā norādītos turpmākos uzdevumus, jo īpaši, stiprinot sadarbību ar ANO mehānismiem un reģionāliem dalībniekiem.

5. Padome arī uzsver jauno īstenošanas pasākumu nozīmi un norāda, ka efektīva pamatnostādņu īstenošana, cita starpā, ir atkarīga no aktīvi rīkotiem informācijas pasākumiem, kā arī no aktīvas valdību struktūru un pilsoniskās sabiedrības sadarbības.

6. Padome atgādina, cik svarīgi ir papildināt diplomātiskus pasākumus ar finansiālu atbalstu programmām spīdzināšanas novēršanai un spīdzināšanas upuru rehabilitācijai, un pauž gandarījumu par veltītajām pūlēm, lai uzlabotu šo programmu ietekmi. Padome šajā sakarā novērtē Eiropas Komisijas veikto svarīgo darbu un aicina dalībvalstis atbalstīt spīdzināšanas upuru rehabilitācijas centrus."

Afganistāna – Padomes secinājumi

"Eiropas Savienība pauž īpašu gandarījumu par Afganistānas valdības pārstāvi ES Trijotnē ar Afganistānu un vēlētos atkārtoti paust atbalstu Afganistānas valdībai un Afganistānas valsts narkotiku kontroles stratēģijai (NDCS). Tā atgādina, ka galvenā atbildība par narkotiku problēmas risināšanu ir Afganistānas valdībai. ES ir apņēmības pilna turpināt palīdzēt risināt narkotiku tirdzniecības un prekursoru novirzīšanas problēmas, kas apdraud gan Afganistānas stabilitāti un labklājību, gan plašāka reģiona drošību.

Mēs ļoti atzinīgi vērtējam nesen notikušo Afganistānas Kopīgās koordinācijas un pārraudzības padomes (JCMB) sanāksmi Tokijā, kā arī Afganistānas valdības apņēmību paātrināt un uzlabot NDCS īstenošanu, izmantojot šādus līdzekļus:

(i) nodrošinot aizsardzības spēkus, lai veiktu izskaušanu mērķa rajonos;

(ii) veicot narkotiku apkarošanas ieguldījumu fonda reorganizāciju un reformu;

(iii) plānojot ar apgabaliem saistītas narkotiku apkarošanas politikas īstenošanu, pamatojoties uz apgabalu attīstības plāniem;

(iv) izplatot programmas un efektīvi iepazīstinot ar tām, lai veicinātu legālu attīstību, tostarp ekonomiski atbalstot legālas, pārdošanai audzētas kultūras un lauku ražošanu;

(v) stiprinot tiesu un citas tiesiskas iestādes un nosakot aizliegumus;

(vi) turpinot stiprināt pārrobežu, reģionu un starptautisko sadarbību saistībā ar narkotiku apkarošanas darbībām; un

(vii) iekļaujot narkotiku apkarošanu visās valdības politikas jomās.

Mēs uzskatām, ka minēto pasākumu īstenošana ir ļoti svarīga. Nozīmīgi ir centieni, lai nostiprinātu tiesiskumu, izveidojot efektīvu policijas un tiesu sistēmu. Lai ilgtermiņā risinātu narkotiku problēmu, svarīgi ir arī šādi pasākumi – saukt pie atbildības tos, kas saistīti ar narkotikām, uzlabot drošību un apgabalu valdību kontroli, apkarot korupciju.

Afganistānas vadība un tās devums ir izšķirošs, un ES ir gatava palīdzēt īstenot tās visaptverošu stratēģiju attiecībā uz opija ekonomikas apkarošanu, savienojot uzlabotas ekonomiskas iespējas, sociālo attīstību un labāku drošību un pārvaldību. ES palīdzība 2007.-2013. gadā būs vērsta uz minētajām jomām.

Kas attiecas uz drošību, ES pilnībā atbalsta EDAP policijas misijas EUPOL darbību un aicina dalībvalstis un starptautiskos partnerus turpināt augstvērtīga policijas personāla izvietošanu. ES arī uzsver, cik milzīga nozīme ir pasākumu programmai saskaņā ar stabilitātes instrumentu, lai palīdzētu Afganistānai stiprināt tiesiskumu, atbalstot tiesu nozares reformu.

ES atzīst, ka nav ātru risinājumu. Pakistānas un Taizemes pieredze rāda, ka opija magoņu audzēšanas apkarošanai ir vajadzīgs laiks un ka ir svarīgi piemērot visaptverošu un koordinētu pieeju. Saskaņā ar Afganistānas valsts narkotiku kontroles stratēģiju prioritātes ir šādas: narkotiku tirdzniecības apkarošana, lauku iztikas līdzekļu stiprināšana, pieprasījuma samazināšana un valsts iestāžu, īpaši krimināltiesību un tiesībaizsardzības iestāžu, stiprināšana. Mēs arī paužam gandarījumu par korupcijas apkarošanas aspekta kā papildus elementa iekļaušanu cīņā pret narkotikām Afganistānā, kā tas ierosināts Afganistānas Kopīgās koordinācijas un pārraudzības padomei (JCMB) adresētā ziņojumā par Afganistānas valsts narkotiku kontroles stratēģijas (NDCS) īstenošanu.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziegumu apkarošanas birojam (UNODC) ir jāizskata iespēja paplašināt un pastiprināt ziņojumos apskatāmās jomas; tas būs viens no šiem ilgtermiņa pasākumiem. Tas varētu palīdzēt Afganistānas valdībai un starptautiskajai kopienai noteikt visu Afganistānas valsts narkotiku kontroles stratēģijas (NDCS) pamatelementu panākumus.

ES atzīst un atbalsta Afganistānas valdības negatīvo nostāju pret likumīgu opija audzēšanu."

Attiecības ar Latīņamerikas un Karību jūras valstīm

Kā pamatu turpmākām sarunām Padome apstiprināja darba kārtību projektus un kopīgo deklarāciju un paziņojumu projektus vairākiem samitiem, kas notiks Limā 16. un 17. maijā, proti:

- ES un Latīņamerikas un Karību jūras valstu samits (LAC)

- samiti, kas paredzēti starp ES trijotni un LAC partneriem no Čīles, Meksikas, Andu Kopienas, Centrālamerikas, Mercosur un Cariforum.

Attiecības ar Persijas līča sadarbības padomi

Padome apstiprināja 18. ES un GCC apvienotās padomes un ministru sanāksmes provizorisku darba kārtību, kā arī kopīgā paziņojuma projektu, kurā izklāstīta ES nostāja šajā sanāksmē, kas notiks Briselē 26. maijā.

Persijas līča Arābu valstu sadarbības padome (GCC) ir reģionāla organizācija, kas apvieno sešas Līča valstis (Bahreina, Kuveita, Omāna, Katara, Saūda Arābija, Apvienotiem Arābu Emirāti).

SADARBĪBA ATTĪSTĪBAS JOMĀ

ĀKK un ES Kotonū partnerattiecību nolīgums – Vidusposma pārskats

Padome pieņēma lēmumu, kas apstiprina nolīguma noslēgšanu, īstenojot vairākus grozījumus 2000. gada jūnijā Kotonū parakstītajā Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumā (6368/1/08).

Grozījumi skar virkni noteikumu, tostarp attiecībā uz cīņu pret terorismu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, finanšu noteikumiem un politisko dialogu par cilvēktiesībām, demokrātijas principiem un tiesiskumu.

Ar Kotonū nolīgumu reglamentē ES un ĀKK valstu attiecības. Tā galvenais mērķis ir cīņa pret nabadzību, pateicoties pastiprinātai politiskajai dimensijai, jaunām ekonomiskām un tirdzniecības partnerattiecībām, kā arī uzlabotai finanšu sadarbībai. Šis nolīgums ir noslēgts uz 20 gadiem un tas paredz pārskatīt tā noteikumus ik pēc pieciem gadiem.

Padomes noslēgtais nolīgums ir pirmo piecu gadu beigās veiktās pārskatīšanas rezultāts.

TIRDZNIECĪBAS POLITIKA

Antidempings – Gultas veļa, kumarīns un apavi

Padome pieņēma regulas:

 • ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 397/2004, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu attiecībā uz Pakistānas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importu (8030/08);
 • ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas, kuru veica saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96, nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas izcelsmes kumarīna importam, kas ir attiecināts arī uz Indiju, Taizemi, Indonēziju un Malaiziju (8180/08);
 • ar ko galīgos antidempinga pasākumus, kas ar Regulu (EK) Nr. 1472/2006 noteikti tādu konkrētu Ķīnas izcelsmes apavu importam, kuriem ir ādas virsa, paplašina un attiecina uz tāda paša ražojuma importu, kas nosūtīts no Makao un ir deklarēts vai nav deklarēts kā Makao izcelsmes ražojums (8199/08).

VISPĀRĒJĀS LIETAS

Darbs dažādos Padomes sastāvos

Padome ņēma vērā prezidentvalsts ziņojumu par darbu dažādos Padomes sastāvos (8700/08).

Informācijas sniegšana par Eiropu – Padomes secinājumi

Padome pieņēma secinājumus, paužot gandarījumu par Komisijas 2007. gada 3. oktobra paziņojumu "Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu" (COM(2007) 568 galīgā redakcija) un pieņēma zināšanai Komisijas darba dokumentu "Priekšlikums Iestāžu nolīgumam" (COM(2007) 569 galīgā redakcija).

Secinājumu tekstu var izlasīt dok. 8528/08.

PĀRSKATĀMĪBA

Gada ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem

Padome pieņēma gada ziņojumu attiecībā uz Regulas Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem īstenošanu (8475/08).

Šajā ziņojumā par 2007. gadu ir norādīts, ka:

 • Vairāk, nekā 65 % Padomes dokumentu, kas sagatavoti 2007. gadā, t.i., 108 343 no 161 121 Padomes reģistrā uzskaitītajiem jaunajiem dokumentiem, bija tieši pieejami sabiedrībai ar reģistra starpniecību, tiklīdz tie tika izplatīti.
 • 2007. gada 31. decembrī Padomes reģistrā bija atsauces uz 1 010 217 dokumentiem (visu valodu versijas kopā ņemot), no kuriem 724 338 (71,7 % no reģistrā iekļautajiem) bija publiski dokumenti, t.i., pieejami vai nu lejupielādējot vai pēc pieprasījuma.
 • 2007. gadā 465 612 dažādi lietotāji apmeklēja Padomes publisko dokumentu reģistru (2006. gadā to skaits bija 380 349), veidojot 22,4 % pieaugumu. Apmeklējumu kopskaits palielinājās par 21 % (2 078 602 apmeklējumi 2007. gadā, bet 2006. gadā – 1 722 354), kas ir vairāk nekā 5 700 apmeklējumu dienā.
 • Padome no sabiedrības saņēma 1 964 lūgumus atļaut piekļuvi kopumā 7 809 dokumentiem un Padome piešķīra piekļuvi (pilnīgu un daļēju piekļuvi kopā ņemot) 6 123 (78,9 %) no pieprasītajiem dokumentiem.

Ziņojumā izcelti galvenie notikumi regulas īstenošanas piektajā gadā un izskatītas sūdzības, kas iesniegtas Eiropas ombudam, spriedumi, ko pasludinājušas Kopienas tiesas, attiecībā uz piekļuvi Padomes dokumentiem.

Turklāt ziņojumā izklāstīti reglamentējoši, administratīvi un praktiski pielāgojumi, ko saskaņā ar regulu veikusi Padome. Tajā secināts, ka, ciktāl tas attiecas uz Padomi, Līgumos un Regulā 1049/2001 noteiktie mērķi 2007. gadā tika sasniegti.

Publiska piekļuve dokumentiem

Padome, Dānijas, Slovēnijas, Somijas un Zviedrijas delegācijai balsojot pret, pieņēma atbildi uz atkārtotu pieteikumu 12/c/01/08, ko iesniedzis Ottavio MARZOCCHI kungs (doc. 6449/08).

BUDŽETS

ES daudzgadu finanšu shēmas pielāgošana

Padome pieņēma lēmumu par daudzgadu finanšu shēmas koriģēšanu, izdarot grozījumus Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas noslēgtajā Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (7682/1/08).

Šie pielāgojumi bija vajadzīgi, jo 2 034 miljonus euro pašreizējā cenu izteiksmē nevarēja ne izsniegt 2007.gadā, ne arī pārcelt uz 2008. gadu, jo kavējās ES vispārējā budžeta atsevišķu darbības programmu pieņemšana 1.b pozīcijā (struktūrfondi un kohēzijas fondi) un 2. pozīcijā (lauku attīstība un Eiropas Zivsaimniecības fonds). Parlaments un Padome vienojās par to, ka minētā summa jāpārceļ uz turpmākiem finanšu gadiem. Minētais lēmums neizraisa vispārējā maksājumu maksimālā apjoma palielināšanu.

TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

SIS II grafiks

Padome apstiprināja prezidentvalsts secinājumus, kas izklāstīti ziņojumā par neatrisinātiem jautājumiem saistībā ar otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) grafiku.

Februārī pieņemtajos secinājumos Padome aicināja prezidentvalsti sniegt ziņojumu par šo jautājumu (skat. paziņojumu presei 6796/08, 8. lpp.).

ES Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs – Turcijas piedalīšanās

Padome pieņēma lēmumu, apstiprinot nolīgumu ar Turciju par tās piedalīšanos Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā (13649/1/06).

Turcija kā ES kandidātvalsts var piedalīties Kopienas programmās un aģentūru darbā pievienošanās procesa kontekstā.

Uzraudzības centrs, kura mītne ir Lisabonā, tika izveidots 1993. gadā, lai nodrošinātu Kopienu un tās dalībvalstis ar faktisku, objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju Eiropas mērogā par narkotikām, narkomāniju un tās sekām.

Nolīgums ar Turciju tika parakstīts 2007. gada oktobrī.

Sīkāku informāciju var atrast: http://www.emcdda.europa.eu.

LAUKSAIMNIECĪBA

Vīna ražošanas nozares reforma

Padome pieņēma Regulu par ES vīna tirgus kopīgo organizāciju (7292/08, 8317/08 ADD 1).

Reformai ir šādi mērķi:

 • paaugstināt ES vīna ražotāju konkurētspēju;
 • atgūt tirgus Eiropas Savienībā un ārpus tās;
 • līdzsvarot piedāvājumu un pieprasījumu;
 • vienkāršot noteikumus;
 • saglabāt Eiropas vīna ražošanas labākās tradīcijas;
 • nostiprināt lauku reģionu sociālo struktūru, un
 • saudzēt vidi.

Galvenie elementi ir

 • izaršanas piemaksu shēma. Līdzdalība programmā ir brīvprātīga, ievērojot dažus nosacījumus. Papildus Kopienas līdzekļiem, kas ir pieejami šo piemaksu veikšanai, dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu līdz 75 % no jau piešķirtajām piemaksām;
 • tiesības uz vienreizējā maksājuma shēmu tiem, kuri ir izaruši vīnogulājus, par ko varēs piešķirt vidējo reģionālo atdalīto tiešo maksājumu līdz pat EUR 350/ha;
 • stādīšanas tiesību atcelšana 2015. gadā, ar dažām atkāpēm līdz 2018. gadam;
 • valstīm piešķirtais finansējums, ko katra dalībvalsts var sadalīt, lai finansētu dažādus pasākumus, piemēram, popularizēt Eiropas vīnus trešās valstīs, veikt vīna dārzu restrukturizāciju un konversiju, modernizāciju, nenogatavojušos augļu novākšanu, izveidot kopējos fondus, veikt ražas apdrošināšanu un pārejas pasākumus, veicinot destilāciju un atbalstu nenorūguša vīna ražošanu;
 • izvērtējuma ziņojums par reformas ietekmi, ko Komisija iesniegs 2012. gadā;
 • iespēja visiem vīniem norādīt vīnogu šķirnes un ražas gadu, ievērojot dažus nosacījumus;
 • cilmes vietu nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības procedūra;
 • kritēriji bagātināšanai ar cukuru (Šaptela metode).

Reformu piemēros no 2008. gada 1. augusta, ar šādiem izņēmumiem: 2008. gada 30. jūnijs – izaršanas shēma un atbalsta programmas; 2009. gada 1. augusts – noteikumi saistībā ar vīndarības praksi, cilmes vietu nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzību, noformējumu un marķējumu, vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem, pavaddokumentiem un produktu reģistru; 2008. gada 1. janvāris – atkāpes aizliegumiem vinificēt vīnogas no dažiem apgabaliem saskaņā ar Regulas Nr. 1493/1999 2. panta 3. punktu; 2009. gada 1. janvāris – virkne grozījumu attiecībā uz Regulu Nr. 1782/2003.

Jaunā regula aizstāj Regulu Nr. 1493/1999 par ES vīna tirgus kopīgo organizāciju (KTO). Tās noteikumi, cik vien tas iespējams, ir saskaņoti ar "vienoto KTO" [1], kurā vēlāk paredzēts to iekļaut.

Tā ir daļa no kopējās lauksaimniecības politikas reformas, kas sākās 2003. gadā attiecībā uz laukaugiem un lauksaimniecības dzīvniekiem, turpinājās 2004. gadā attiecībā uz olīveļļu, tabaku un kokvilnu, 2006. gadā attiecībā uz cukuru, kā arī 2007. gadā attiecībā uz augļiem un dārzeņiem. Tā ņem vērā Kopienas politiku, veicinot ilgtspējīgu attīstību, lielāku konkurētspēju, vienkāršošanu un labāku reglamentēšanu.

Govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) uzraudzība

Padome nolēma neiebilst pret to, ka Komisija pieņem regulu, ar kuru Regulā (EK) Nr. 999/2001 iekļauj jaunus kritērijus attiecībā uz govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) ikgadējo uzraudzības programmu pārskatīšanu.

Regulas Nr. 999/2001 III pielikumā ir iekļauti noteikumi attiecībā uz transmisīvās sūkļveida encefalopātijas uzraudzību. Tajā izdarīs grozījumus, iekļaujot prasības attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras uzskata, ka to situācija GSE jomā ir uzlabojusies, un būtu pamatoti pārskatīt to ikgadējās uzraudzības programmas. Jaunā regula jo īpaši paredzēs epidemioloģiskos kritērijus, kas ļaus pierādīt šos uzlabojumus, kvantitatīvi izvērtējot situāciju GSE jomā.

PĒTNIECĪBA

Ogļu un tērauda izpētes fonds *

Padome pieņēma lēmumu, ar kuru izveidoja ES Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmu, kā arī šīs programmas daudzgadu tehniskās pamatnostādnes (5882/08, 8354/2/08 ADD1). (OV L 29, 5.2.2003., 28. lpp.).

Šīs programmas mērķis ir palielināt konkurētspēju un veicināt ilgtspējīgu attīstību ogļu un tērauda nozarēs, papildinot ES Septīto pamatprogrammu (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.) minētajās nozarēs.

Attiecībā uz oglēm, programmas mērķis ir atbalstīt Kopienas mērķus saistībā ar enerģiju un konkurētspējīgu un videi draudzīgu ogļu izmantošanu. Tā veicina modernās tehnikas un prasmju izpēti, kas nepieciešama, lai nodrošinātu turpmāko tehnoloģiju attīstību, raktuvju drošību, uzlabotus darba apstākļus un uzlabotu vides aizsardzību.

Attiecībā uz tērauda nozari, galvenā uzmanība ir pievērsta jaunu vai uzlabotu tehnoloģiju izstrādei, lai garantētu tādu ekonomisku, tīru un drošu tērauda un tērauda izstrādājumu ražošanu, ko raksturotu aizvien labākas tehnoloģiskas īpašības, piemērotība izmantošanai, patērētāju gandarītība, ilgāks lietošanas laiks, vienkārša pārstrāde un atkārtotas izmantošanas iespējamība.

Maksimālo kopējo finanšu ieguldījumu no Pētniecības fonda izmēģinājumu un demonstrējumu projektiem palielina līdz 50% no attaisnotajām izmaksām.

Daudzgadu tehniskās pamatnostādnes programmas pārvaldībai groza tā, lai nodrošinātu papildinātību ar septīto pētījumu pamatprogrammu un ņemtu vērā jauno dalībvalstu iestāšanos ES.

VIDE

Kartahenas protokols par bioloģisko drošību – Sarunu norādes

Padome pieņēma lēmumu, ar kuru Komisijai atļauj piedalīties sarunās par jautājumiem, kas ir Kopienas kompetencē, par starptautiskiem noteikumiem un procedūrām ar dzīvu modificētu organismu pārrobežu apriti saistītās atbildības un kaitējumu atlīdzināšanas jomā.

Sarunas saskaņā ar Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību notiks sanāksmē Bonnā 12.-16. maijā.


[1] Padomes Regula Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).


Side Bar