Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET
C/08/105
8619/08 (Presse 105)
(OR. en)
PRESSITEADE
Nõukogu 2864. ja 2865. istung
Üldasjad ja välissuhted
Luxembourg, 29. aprill 2008
Eesistuja Dimitrij RUPEL,
Sloveenia välisminister

Nõukogu istungi peamised tulemused
Nõukogu tervitas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning vahelepingu allakirjutamist Serbiaga kui tähtsat sammu selle riigi teel ELi suunas. Nõukogu väljendas lootust, et selles üldises raamistikus, mida nimetatud lepingud ja teised stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi mehhanismid pakuvad, õnnestub koostööd Serbiaga tugevdada. Tuletades meelde, et täieliku koostöö tegemine endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga, mis hõlmab ka kõigi võimalike jõupingutuste tegemist, et vahistada ja üle anda süüdistatavad isikud, on kõnealuste lepingute oluline osa, leppisid ministrid kokku, et stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping esitatakse liikmesriikide parlamentidele ratifitseerimiseks, ning ühendus otsustas hakata vahelepingut rakendama niipea, kui nõukogu otsustab, et Serbia teeb täielikku koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga. Nõukogu ja komisjon jälgivad korrapäraselt, et Serbia jätkab täieliku koostöö tegemist endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga. EL ja selle liikmesriigid aitavad Serbiat selles küsimuses. Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning vahelepingu allakirjutamine toimus nõukogu raames.
Nõukogu tervitas Bosnia ja Hertsegoviina politseireformi esimese etapi lõpuleviimist kahe politseiseaduse hiljutise vastuvõtmise näol. Nõukogu tuletas meelde, et kokkuleppele jõudmine politseireformi suhtes kooskõlas ELi kolme põhimõttega on üheks vajalikuks tingimuseks edasise edu saavutamisel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise suunas. Nõukogu tunnistas Bosnia ja Hertsegoviina edusamme stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamise kõigi nelja tingimuse vallas vastavalt nõukogu 12. detsembri 2005. aasta järeldustele. Kuigi Bosnial ja Hertsegoviinal tuleb veel reformide vallas täiendavaid jõupingutusi teha, avaldas nõukogu valmisolekut stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamiseks. Alustatud on tehniliste ettevalmistustega.
* * *
Nõukogu võttis ilma aruteluta vastu ka määruse, millega reformitakse ELi veinituru ühist korraldust. Reformi eesmärk on suurendada ELi veinitootjate konkurentsivõimet, võita tagasi vanu turge nii ühenduses kui ka mujal maailmas, tasakaalustada pakkumist ja nõudlust, lihtsustada eeskirju, säilitada Euroopa parimad veinitootmistavad, tugevdada maapiirkondade sotsiaalset struktuuri ja tagada keskkonnasäästlikkus. Määrust kohaldatakse eranditega alates 1. augustist 2008. Tegemist on osaga ELi ühise põllumajanduspoliitika reformist, mis algas 2003. aastal.

SISUKORD1

Gruusia 19

Piraatlus merel 19

Tiibet 19

VÄLISSUHTED

 • Usbekistan – piiravad meetmed – nõukogu järeldused 21
 • Piinamist käsitlevate ELi suuniste läbivaatamine – nõukogu järeldused 23
 • Afganistan – nõukogu järeldused 23
 • Suhted Ladina-Ameerika ja Kariibi mere maadega 25
 • Suhted Pärsia lahe koostöönõukoguga 26

ARENGUKOOSTÖÖ

 • AKV-EÜ Cotonou partnerlusleping – vahekokkuvõte 26

KAUBANDUSPOLIITIKA

 • Dumpinguvastased meetmed – voodipesu, kumariin ja jalatsid 27

ÜLDASJAD

 • Menetlused nõukogu eri koosseisudes 27
 • Euroopa asjadest teavitamine – nõukogu järeldused 27

LÄBIPAISTVUS

 • Aastaaruanne üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele 28
 • Üldsuse juurdepääs dokumentidele 28

EELARVE

 • ELi mitmeaastase finantsraamistiku kohandamine 29

JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED

 • SIS II ajakava 29
 • Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus – Türgi osalemine 29

PÕLLUMAJANDUS

 • Veinisektori reform 30
 • Veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) seire 32

TEADUSUURINGUD

 • Söe ja terase teadusfond * 32

KESKKOND

 • Cartagena bioohutuse protokoll – läbirääkimisjuhised 33

OSALEJAD

Liikmesriikide valitsused ja Euroopa Komisjon olid esindatud järgmiselt:

Belgia:

Karel DE GUCHT välisminister

Olivier CHASTEL välisasjade riigisekretär

Bulgaaria:

Ivailo KALFIN asepeaminister ja välisminister

Tšehhi Vabariik:

Karel SCHWARZENBERG välisminister

Taani:

Per Stig MØLLER välisminister

Michael ZILMER-JOHNS riigisekretär välis- ja julgeolekupoliitika, ELi poliitika ja ELi asjade kooskõlastamise alal

Saksamaa:

Günter GLOSER välisministeeriumi riigiminister

Eesti:

Urmas PAET välisminister

Iirimaa:

John McGUINNESS riigiminister ettevõtlus-, kaubandus- ja tööhõiveministeeriumis (vastutav eelkõige kaubanduse eest)

Kreeka:

Ioannis VALINAKIS välisasjade riigisekretär

Hispaania:

Diego LÓPEZ GARRIDO Euroopa asjade riigisekretär

Prantsusmaa:

Jean-Pierre JOUYET riigiminister, vastutav Euroopa asjade eest

Itaalia:

Rocco CANGELOSI alaline esindaja

Küpros:

Markos KYPRIANOU välisminister

Läti:

Māris RIEKSTIŅŠ välisminister

Leedu:

Petras VAITIEKŪNAS välisminister

Luksemburg:

Jean ASSELBORN asepeaminister, välis- ja immigratsiooniminister

Nicolas SCHMIT välisasjade ja immigratsiooniküsimuste eest vastutav minister

Ungari:

Kinga GÖNCZ välisminister

Malta:

Tonio BORG asepeaminister ja välisminister

Madalmaad:

Maxime VERHAGEN välisminister

Frans TIMMERMANS Euroopa asjade minister

Austria:

Ursula PLASSNIK Euroopa asjade ja rahvusvaheliste suhete minister

Poola:

Radosław SIKORSKI välisminister

Portugal:

Manuel LOBO ANTUNES Euroopa asjade riigisekretär, välisministri abi

Rumeenia:

Lazar COMANESCU välisminister

Sloveenia:

Dimitrij RUPEL välisminister

Matjaž ŠINKOVEC peaministri kantselei riigisekretär

Janez LENARČIČ Euroopa asjade valitsusbüroo riigisekretär

Slovakkia:

Diana STROFOVA välisministeeriumi riigisekretär

Soome:

Alexander STUBB välisminister

Astrid THORS migratsiooni ja Euroopa asjade minister

Rootsi:

Carl BILDT välisminister

Ühendkuningriik:

Jim MURPHY Euroopa asjade aseminister

Komisjon:

Olli REHN liige

Louis MICHEL liige

Benita FERRERO-WALDNER liige

Nõukogu peasekretariaat:

Javier SOLANA peasekretär / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

LÄÄNE-BALKANI RIIGID – nõukogu järeldused

Nõukogu arutas olukorda Lääne-Balkani riikides, keskendudes eelkõige Serbiale ning Bosniale ja Hertsegoviinale, ja võttis vastu järgmised järeldused.

„SERBIA

Nõukogu tervitab stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning vahelepingu allakirjutamist Serbiaga kui tähtsat sammu selle riigi teel ELi suunas. Nõukogu väljendas lootust, et selles üldises raamistikus, mida nimetatud lepingud ja teised stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi mehhanismid pakuvad, õnnestub koostööd Serbiaga tugevdada.

Nõukogu tuletas meelde stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikleid 2, 4 ja 133 ning vahelepingu artikleid 1 ja 54 ning märkis, et kõnealuste lepingute oluliseks osaks on täieliku koostöö tegemine endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga, mis hõlmab ka kõigi võimalike jõupingutuste tegemist, et vahistada ja üle anda süüdistatavad isikud.

Sellest tulenevalt leppisid ministrid kokku, et stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping esitatakse liikmesriikide parlamentidele ratifitseerimiseks, ning ühendus otsustas rakendada vahelepingut niipea, kui nõukogu otsustab, et Serbia teeb täielikku koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga.

Nõukogu ja komisjon jälgivad korrapäraselt, et Serbia jätkab täieliku koostöö tegemist endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga. EL ja selle liikmesriigid aitavad Serbiat selles küsimuses.

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

Nõukogu tervitas politseireformi esimese etapi lõpuleviimist kahe politseiseaduse hiljutise vastuvõtmisega. Nõukogu tuletas meelde, et kokkuleppele jõudmine politseireformi suhtes kooskõlas ELi kolme põhimõttega on üheks vajalikuks tingimuseks edasise edu saavutamisel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise suunas.

Nõukogu tunnistas Bosnia ja Hertsegoviina edusamme stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamise kõigi nelja tingimuse vallas vastavalt nõukogu 12. detsembri 2005. aasta järeldustele. Kuigi Bosnial ja Hertsegoviinal tuleb veel reformide vallas täiendavaid jõupingutusi teha, avaldas nõukogu valmisolekut stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamiseks. Alustatud on tehniliste ettevalmistustega.

Nõukogu toonitas tulevase stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu tähtsust ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheliste suhete põhiraamistikuna ning olulise elemendina stabiilsuse ja Bosnia ja Hertsegoviinaga peetava dialoogi tõhustamise tagamisel. Seetõttu julgustas ta kõiki Bosnia ja Hertsegoviina poliitilisi jõudusid ühendama oma jõupingutusi, et jätkata otsusekindlalt oma reformikava, sealhulgas Euroopa partnerluses sätestatud prioriteetide elluviimist.

Tuletades meelde oma 10. märtsi 2008. aasta järeldust, palus nõukogu Euroopa Komisjonil käivitada viisateemaline dialoog Bosnia ja Hertsegoviinaga niipea kui võimalik.

KOMISJONI TEATIS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KOHTA

Nõukogu tervitas komisjoni teatist „Lääne-Balkani riikide ELiga ühinemise väljavaadete avardamine”, mis oli aluseks ELi välisministrite mitteametlikul kohtumisel peetud aruteludele ning 29. märtsil 2008 Brdos toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide foorumile.

Viimastel aastatel stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames tehtud edusamme tuleb jätkata ning saavutatud edu tuleb muuta pöördumatuks. Euroopa Liiduga ühinemise väljavaated tuleb kogu Lääne-Balkani piirkonna inimestele muuta käegakatsutavaks ja nähtavamaks.

Seda silmas pidades tervitas nõukogu viisavabaduse teemalise dialoogi algatamist ja teatas, et ootab teekaarte käsitlevate arutelude käivitamist kõikide kõnealuse piirkonna riikidega. Nõukogu tervitas komisjoni kavatsust suurendada veelgi Lääne-Balkani riikidest pärit üliõpilastele ELis õppimiseks antavate stipendiumide arvu, algatust, mille eesmärk on tõhustada kodanikuühiskonna toetamist ning suurendada tegevuse kooskõlastamist rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja kahepoolsete rahastajatega, et toetada nimetatud piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut. Nõukogu märkis, et toetab koostöö kavandatavat tõhustamist katastroofide ennetamise, valmisoleku ja neile reageerimise vallas kõnealuses piirkonnas, ning kutsus Lääne-Balkani riike üles jätkuvalt osalema ühenduse programmides ja ametites ning arendama piirkondliku avaliku halduse kooli (ReSPA) välja täiemahuliseks õppeasutuseks 2009. aasta alguseks.

Nõukogu on pühendunud nende meetmete täieliku rakendamise toetamisele. Nõukogu kutsus ka nõukogu teisi koosseise jätkama tööd teatises esiletoodud valdkondades nagu transport ja energeetika.”

ZIMBABWE – nõukogu järeldused

Nõukogu arutas olukorda Zimbabwes ja võttis vastu järgmised järeldused.

„1. Nõukogu jälgib tähelepanelikult Zimbabwes pärast 29. märtsi valimisi tekkinud olukorda ja väljendab oma sügavat muret seoses presidendivalimiste tulemuste väljakuulutamise edasilükkamisega ning samuti seoses hirmutamiste, inimõiguste rikkumiste ja vägivallaga.

2. ELi arvates on õigustamatu ja vastuvõetamatu, et neli nädalat pärast Zimbabwe rahva poolt ühe fundamentaalse põhiõiguse kasutamist ei ole presidendivalimiste tulemusi veel välja kuulutatud. EL kutsub üles presidendivalimiste tulemused viivitamatult teatavaks tegema, et Zimbabwe rahva vaba ja demokraatliku tahe leiaks tõelist väljendamist, kuna viivitus tekitab tõsist muret seoses valimisprotsessi usaldusväärsusega.

3. EL mõistab hukka valimistele järgnenud vägivalla ja ähvardused zimbabwelaste suhtes ja kutsub üles seda otsekohe lõpetama. ELi arvates on nimetatud tõsised intsidendid poliitiliselt ajendatud rünnakud, mis on suunatud demokraatliku muutuse pooldajate vastu. EL rõhutab samuti, et hiljutised vahistamised näitavad Zimbabwe valitsuse tahtmatust lubada Zimbabwe valimiskomisjonil tegutseda sõltumatu institutsioonina.

4. EL märgib, et vabade ja õiglaste valimiste toimumiseks on esmatähtsad kogunemis- ja trükivabadus ning hirmu- ja vägivallavaba õhkkond, ja kutsub üles viima valimisprotsessi lõpule neid põhimõtteid austades.

5. Piirkonna riikidel, Lõuna-Aafrika Arenguühendusel ja Aafrika Liidul on oluline roll ning kohustus jätkata osalemist praeguse kriisiolukorra lahendamisel Zimbabwes. EL on sarnaselt Lõuna-Aafrika Arenguühendusega mures olukorra pärast ja kinnitab veelkord oma täielikku toetust selle püüdlustele praegust kriisi lahendada. Seoses sellega soovitab nõukogu korraldada Lusakas erakorralise tippkohtumise.

6. Nõukogu on mures, et praegused sündmused võivad mõjutada piirkonna stabiilsust, ja seetõttu kutsub Lõuna-Aafrika Arenguühendust üles osalema suurema otsustavusega ja koos Zimbabwe ametivõimudega Lusakas tippkohtumise tulemuste rakendamisel, rakendades sealhulgas otsust jätkata aktiivset osalemist kuni valimisprotsessi lõpuleviimiseni.

7. EL tervitab Aafrika Liidu komisjoni presidendi Alpha Oumar Konaré avaldust, milles kinnitatakse Aafrika Liidu tahet töötada kooskõlas kõigi asjaomaste pooltega, Lõuna-Aafrika Arenguühenduse ja rahvusvahelise üldsusega, et tagada Zimbabwe valimisprotsessi edukas lõpuleviimine.

8. EL tuletab meelde, et ta ei tarni ega müü relvi, nendega seotud materjale ega varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks Zimbabwes. Ta julgustab teisi kasutama praegu samalaadset piirangut, kehtestades kogu sellisele müügile de facto moratooriumi, ning tervitab selleks juba võetud meetmeid.

9. EL jätkab olukorra tähelepanelikku jälgimist ning uurib täiendavaid võimalusi surve avaldamiseks neile, kes valimistejärgsel perioodil suunavad ja panevad toime riiklikult toetatavat vägivalda ja hirmutamist.

10. Nõukogu tuletab meelde oma jätkuvat pühendumust Zimbabwe rahvale ning rõhutab, et EL on endiselt kõige olulisem Zimbabwele abi andja. Ühtlasi soovib nõukogu kinnitada oma valmisolekut jätkata iga tekkiva võimaluse kasutamist dialoogi pidamiseks Zimbabwe demokraatlikult valitud valitsusega ning, niipea kui olukord seda lubab, alustada tööd täieliku koostöö taastamiseks.”

LÄHIS-IDA RAHUPROTSESS

Ministrid arutasid Lähis-Ida rahuprotsessi, valmistudes ette neliku juhtide eelseisvaks kohtumiseks ning ajutise kontaktkomitee istungiks, mis toimub 2. mail Londonis.

IRAAK

Nõukogus toimus arvamuste vahetus Iraagi teemal, eesmärgiga valmistuda ette Iraagiga sõlmitud rahvusvahelise kokkuleppe läbivaatamiskonverentsiks, mis toimub 29. mail Stockholmis.

PAKISTAN – nõukogu järeldused

Nõukogu arutas olukorda Pakistanis ja võttis vastu järgmised järeldused.

„1. Nõukogu tervitab Pakistani demokraatlikus protsessis hiljuti saavutatud edusamme. 18. veebruaril 2008 toimunud valimised, mida peetakse üldiselt konkurentsil põhinenud valimisteks ning millega saavutati avalikkuse usalduse tõus, võimaldasid Pakistanil ja Euroopa Liidul hakata uuesti oma olemasolevaid suhteid parandama ja süvendama. Nõukogu tervitab föderaalse ja piirkondliku tasandi valitsusvahetust ning kohtuliku sõltumatuse taastamiseks võetud esialgseid samme.

2. EL toetab täielikult Pakistani valitsust võitluses terrorismi ja mässulise tegevuse vastu ning rahumeelse ja demokraatliku ühiskonna vägivaldsete vastaste mahasurumisel. Nõukogu tunnustab Pakistani elanike ja julgeolekujõudude ennastohverdavat tegevust võitluses radikaalse vähemusega, kes soovib edusamme tõkestada ning on vastu mõõdukusele. Nõukogu kutsub Pakistani valitsust üles tegelema radikaliseerumise põhjustega järjekindla lähenemisviisi kaudu, mis hõlmab demokratiseerimist, sotsiaalmajanduslikku arengut, haridust ja kultuuridevahelist dialoogi.

3. Nõukogu rõhutab ELi pühendumust Pakistani rahva ja valitsuse kestvale toetamisele. Nõukogu tervitab ELi dialoogi Pakistaniga ning kordab, et ta soovib veelgi tugevdada ELi ja Pakistani vahelisi suhteid, austades täielikult rahvusvahelist õigust ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. Eelkõige keskendutakse majandusarengule ja kaubandusele, terrorismivastasele võitlusele, massihävitusrelvade leviku tõkestamisele, inimõigustele, rändele, haridusele, kultuuridevahelistele küsimustele ja piirkondlikule koostööle ning laiemat rahvusvahelist tähtsust omavatele küsimustele.

4. ELi koostöö Pakistaniga keskendub pikaajalise arengu tõhustamisele, sealhulgas maaelu arengu ja hariduse valdkonnas. Euroopa Liit otsib võimalusi laiendada toetust haridusele, sealhulgas täiskasvanute kirjaoskusele ja kutseõppele. Euroopa Komisjon, mis on suurendanud märkimisväärselt Pakistanile ajavahemikus 2007–2010 antavat rahalist toetust, jätkab korrapärase dialoogi pidamist 2004. aasta koostöölepingu alusel.

5. ELi valimiste vaatlusmissiooni soovituste kohaselt võtab EL Pakistani ametiasutustega ühendust, et uurida ühiselt võimalusi, kuidas toetada demokraatlike institutsioonide tugevdamist, valimisraamistikku, keskendudes eelkõige institutsioonide ülesehitamisele, õigusreformi ning tõsta valimisaktiivsust. Selles sektoris saavutatud edu on Pakistani julgeoleku ja pikaajalise stabiilsuse seisukohast äärmiselt oluline. Nõukogu kinnitab taas, et õigusriigi osas on oluline tõhustada ELi toetust ja pidada dialoogi.

6. Üheks ELi peamiseks prioriteediks on inimõiguste edendamine, pöörates erilist tähelepanu naiste ja laste õigustele. Seda pühendumust näitab kaks korda aastas inimõiguste teemal toimuv teabevahetus, milles osalevad Islamabadis asuva ELi missiooni juhid ja Pakistani valitsus.

 1. Nõukogu kinnitab, et ta toetab laiaulatuslikku ja tugevat koostööd Pakistani ja selle naabrite vahel. Sellega seoses toetab EL täielikult algatusi, mille eesmärk on tugevdada paremaid piiriüleseid sidemeid Pakistani ja Afganistani vahel, sealhulgas G8 raames ning Ankara protsessi ja Afganistani piirkondliku majanduskoostöö konverentsi kaudu. Nõukogu kinnitab samuti, et ta toetab Pakistani ja India vahelise dialoogi jätkamist. Lisaks tunnistab EL, et SAARC/SAFTA raames on oluline toetada piirkondliku kaubandusintegratsiooni tugevdamise võimalusi. EL otsib jätkuvalt võimalusi kaubavahetuse suurendamiseks Pakistaniga ning kaubanduse tõhustamiseks Lõuna-Aasia piirkonnas.

 1. Nõukogu rõhutab, et ta on pühendunud koostööle Pakistaniga massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimise rahvusvahelistel foorumitel. Sellega seoses annaks tugeva signaali, kui Pakistan toetaks Genfi desarmeerimiskonverentsi, et alustada läbirääkimisi lõhustuvate materjalide tootmise keelustamise lepingu üle. Nõukogu rõhutab, kui oluline on Pakistani koostöö Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga, et saada rohkem teavet Iraani tuumaprogrammiga seotud lahendamata küsimuste kohta.

 1. Nõukogu vaatab korrapäraselt läbi ELi poliitika Pakistani suhtes.”

BIRMA/MYANMAR – nõukogu järeldused

Nõukogu arutas olukorda Birmas/Myanmaris ja võttis vastu järgmised järeldused.

„1. Euroopa Liit tunneb jätkuvalt sügavat muret olukorra pärast Birmas/Myanmaris ning kutsub riigi ametivõime taas kord üles astuma kiireid samme seaduslikule tsiviilvalitsusele üleminekuks ja rahvusliku leppimise saavutamiseks.

2. Nõukogu võtab teadmiseks ÜRO Myanmari erinõuniku Ibrahim Gambari aruande, mille kohaselt ei andnud tema hiljutine visiit Birmasse/Myanmari otseseid, käegakatsutavaid tulemusi. EL rõhutab taas oma täielikku toetust ÜRO peasekretäri heade teenete missioonile ning kutsub partnereid, eelkõige Birma/Myanmari naabreid, ELi eeskuju järgima.

3. Nõukogu avaldab tunnustust ELi eriesindaja Piero Fassino tegevusele ÜRO jõupingutuste toetamisel ja Aasia partneritega tehtava koostöö koordineerimisel. EL tõhustab ASEANi liikmete ja teiste Birma/Myanmari naabrite, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogus esindatud riikidega tehtavat tihedat koostööd.

4. Nõukogu on jätkuvalt veendunud, et rahvusliku leppimise ja stabiilsuseni viib üksnes selline protsess, millesse on täiel määral kaasatud kõik riigi sidusrühmad, sealhulgas Daw Aung San Suu Kyi ja etnilised rühmad. Seetõttu on nõukogu arvamusel, et praegusel kujul kavandatud põhiseaduse eelnõu, referendum ja valimised ei lahenda neid paljusid probleeme, millega Birma/Myanmar silmitsi seisab.

5. Nõukogu kutsub ametivõime üles võimaldama enne 10. mail toimuvat referendumit vaba ja avatud arutelu põhiseaduse üle, milles osaleksid kõik poliitilised jõud, ning tühistama Rahvusliku Konvendi ja referendumi kritiseerimist keelavad seadused. EL kutsub ametivõime üles tagama, et referendum oleks vaba ja õiglane, ning kutsuma seda jälgima rahvusvahelised vaatlejad. Nõukogu kutsub ametivõime üles tagama poliitilise protsessi läbipaistvus ning andma Birma/Myanmari rahvale selgitusi poliitilise protsessi edasise käigu ja 2010. aasta valimiste kohta.

6. Nõukogu väljendab muret, et põhiseaduse eelnõuga nähakse ette piirangud seoses õigusega kandideerida kõrgele poliitilisele ametikohale ning sõjaväele antakse võimalus põhiseaduse kohaldamine oma äranägemise järgi peatada, võtmata samas arvesse riigi etnilist mitmekesisust.

7. Nõukogu kordab oma üleskutset vabastada koheselt kõik poliitvangid, sealhulgas Daw Aung San Suu Kyi, ning mõistab hukka referendumi eel hoogustunud hirmutamise ja vägivalla kasutamise. Nõukogu kutsub ametivõime veel kord üles tegema täielikku koostööd ÜRO eriraportööriga Myanmari inimõiguste olukorra küsimuses ning rakendama tema soovitusi.

8. Nõukogu võtab teadmiseks täna vastuvõetud ühise seisukoha, millega pikendatakse veel 12 kuu võrra nende isikute suhtes kohaldatavaid piiravaid meetmeid, kes on vastutavad inimõiguste rikkumiste ja edusammude puudumise eest Birmas/Myanmaris. Tuletades meelde nõukogu 15. oktoobri 2007. aasta järeldusi, kinnitab nõukogu veel kord oma valmisolekut nimetatud meetmeid läbi vaadata või muuta või kehtestada riigis toimuvatest arengutest lähtudes täiendavaid piiravaid meetmeid.

9. Nõukogu tuletab meelde, et Birma/Myanmari vastu suunatud piiravad meetmed hõlmavad relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi keelamist. Nõukogu soovib innustada rahvusvahelist üldsust samasuguseid meetmeid võtma.

10. Nõukogu tuletab veel kord meelde oma tugevat ja kõikumatut pühendumust Birma/Myanmari rahva heaolu saavutamisele. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid annavad nende kodumaale märkimisväärset abi. EL on jätkuvalt valmis reageerima positiivselt tõelistele demokraatia saavutamise teel tehtud edusammudele, töötades koos Birma/Myanmariga riigi arengu nimel ning leides uusi koostöövaldkondi. ”

* * *

Nõukogu võttis vastu ühise seisukoha, millega uuendatakse Birma/Myanmari vastu suunatud piiravaid meetmeid 30. aprillini 2009 ning ajakohastatakse isikute ja ettevõtete nimekirja, kelle suhtes nimetatud meetmeid kohaldatakse (8391/08).

Uues nimekirjas võetakse arvesse Birma/Myanmari valitsuses, julgeolekujõududes, riigi rahu- ja arengunõukogus ja ametiasutustes ning asjaomaste isikute isiklikes olukordades toimunud muutusi. Loetellu on lisatud Birma/Myanmari režiimiga seotud isikud, kes on vastutavad toimepandud represseerimiste eest, ning lisaks ettevõtted, mida omavad või kontrollivad Birma/Myanmari režiimi liikmed või režiimiga seotud isikud.

Esimest korda 1996. aastal vastuvõetud piiravad meetmed asendati uute meetmetega ühises seisukohas 2006/318/ÜVJP, mille nõukogu võttis vastu 2006. aasta aprillis. Piiravate meetmete hulka kuuluvad viisakeeld ja varade külmutamine sõjaväelise režiimi liikmete ning muude isikute, rühmituste ja ettevõtete puhul, kes takistavad Birma/Myanmari üleminekut demokraatiale. Meetmed sisaldavad ka keeldu anda finantslaene või rahakrediite Birma riigi omandis olevatele äriühingutele ja keeldu omandada või laiendada nendes osalust.

Pärast repressioone rahumeelsete meeleavaldajate suhtes 2007. aasta sügisel ning inimõiguste jätkuvaid rikkumisi Birma ametiasutuste poolt võttis nõukogu 2007. aasta novembris vastu täiendavad meetmed, mis on suunatud sellistele režiimi sissetulekuallikatele nagu metsaraie, puidutööstus- ja kaevandussektor.

SUHTED VENEMAAGA

Nõukogu arutas läbirääkimisjuhiseid, mis käsitlevad uut lepingut, et luua ELi–Venemaa suhete üldine raamistik.

MUUD KÜSIMUSED

Gruusia

Nõukogus toimus arvamuste vahetus, mille raames käsitleti hiljutisi arenguid Gruusia konfliktipiirkondades pärast seda, kui Venemaa tegi 16. aprillil teatavaks otsuse seada ilma Gruusia valitsuse nõusolekuta sisse ametlikud sidemed Lõuna-Osseetia ja Abhaasia de facto ametiasutuste institutsioonidega, ning pingete kasvamise ennetamisele suunatud praegusi ja tulevasi kontakte.

Piraatlus merel

Hiljuti Somaalia ranniku lähedal rahvusvahelistes vetes Prantsuse ja Saksa laevade vastu toimepandud piraatluse juhtumite tõttu vahetas nõukogu arvamusi Hispaania algatuse üle, mis käsitleb viise, kuidas aidata rahvusvahelisel tasandil, eelkõige ÜRO raames kaasa selliste juhtumite ennetamisele ja nendevastasele võitlusele.

Tiibet

Ministrid tegid 29. märtsil Brdos (Sloveenia) toimunud mitteametlikul kohtumisel asetleidnud arutelu järelmeetmena kokkuvõtte käimasolevatest kontaktidest seoses olukorraga Hiina autonoomses piirkonnas Tiibetis, käsitledes ka komisjoni hiljutist visiiti Hiinasse.

NÕUKOGU ISTUNGI RAAMES TOIMUNUD SÜNDMUSED

Nõukogu istungi raames toimusid järgmised kohtumised.

28. aprill 2008

 • ELi–Egiptuse assotsiatsiooninõukogu
 • ELi kolmiku ja ECOWASi kohtumine (vt lõplikku kommünikeed dokumendist 8936/08)
 • ELi kolmiku ja OSCE kohtumine
 • ELi–Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu (vt pressiteadet dokumendist 4353/08).

29. aprill 2008

 • Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning vahelepingu allakirjutamine Serbiaga
 • ELi kolmiku ja Venemaa kohtumine

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

VÄLISSUHTED

Usbekistan – piiravad meetmed – nõukogu järeldused

Pärast olukorra hindamist võttis nõukogu vastu Usbekistani vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva ühise seisukoha (8416/08), millega pikendatakse viisapiirangute peatamise aega veel kuueks kuuks 13. novembrini 2008 eesmärgiga julgustada Usbekistani ametivõime astuma samme inimõigustega seotud olukorra parandamiseks.

Piiravad meetmed kehtestati ühise seisukohaga 2005/792/ÜVJP, mille nõukogu võttis vastu 2005. aasta novembris vastuseks Usbeki julgeolekujõudude ülemäärasele, ebaproportsionaalsele ja valimatule jõu kasutamisele Andijonis toimunud demonstratsioonidel. Teatavaid piiravaid meetmeid pikendati ühise seisukohaga 2006/787/ÜVJP aasta hiljem. Nõukogu pikendas 2007. aasta mais kuueks kuuks teatud isikute sissesõidupiiranguid (ühine seisukoht 2007/338/ÜVJP). 2007. aasta novembris võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP, millega uuendati teatavaid piiravaid meetmeid, mis olid kehtestatud ühise seisukohaga 2005/792/ÜVJP.

* * *

Nõukogu võttis ühtlasi vastu järgmised järeldused.

„1. Tuletades meelde oma varasemaid järeldusi ning eelkõige 13. novembri 2007. aasta ühismeedet 2007/734/ÜVJP, tervitab nõukogu viimaste kuude jooksul Usbekistanis inimõiguste ja õigusriigi edendamisel ja kaitsmisel tehtud edusamme, eelkõige surmanuhtluse kaotamist, habeas corpus'e põhimõtte kasutuselevõttu ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse konventsiooni ratifitseerimist. Nõukogu ootab huviga kõnealuste meetmete tõhusat rakendamist ning on valmis Usbekistani selles tegevuses abistama. Nõukogu kinnitab samuti veel kord oma tahet tugevdada Usbekistaniga tehtavat koostööd kõikides ELi Kesk-Aasia strateegia prioriteetsetes valdkondades.

2. Nõukogu tervitab nelja inimõiguste kaitsja (Saidjahon Zainabitdinov, Ikhtior Khamraev, Ulugbek Kattabaev ja Bobomurod Mavlanov) vabastamist Usbekistani ametivõimude poolt 2008. aasta veebruaris ning kahe eelmisel aastal vanglast vabastatud inimõiguste kaitsja (Gulbahor Turaeva ja Umida Niazova) tingimisi karistuse tühistamist.

3. Nõukogu väljendas samuti rahulolu selle üle, et Usbeki valitsus on jõudnud kokkuleppele Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega, võimaldamaks taas Rahvusvahelise Punase Risti Komitee külaskäike Usbekistani vanglatesse. Nõukogu osutab suurt tähelepanu nimetatud kokkuleppe tõhusale rakendamisele.

4. Nõukogu ootab huviga põhjaliku ja tulemustele suunatud dialoogi jätkamist Usbekistani ametivõimudega ning tervitab sellega seoses Usbekistani kokkulepet viia käesoleva aasta mais/juunis läbi ELi ja Usbekistani vaheline dialoog inimõiguste küsimuses. Nõukogu ootab samuti ajakirjandusvabadust käsitleva ELi seminari läbiviimist Usbekistanis ning julgustab Usbekistani ametivõime astuma edasisi samme sõnavabaduse tagamiseks ning massimeedia edasiseks liberaliseerimiseks Usbekistanis.

5. Nõukogu on siiski jätkuvalt mures inimõiguste ja õigusriigi olukorra pärast Usbekistani mitmes piirkonnas ning kutsub selle riigi ametivõime üles täielikult täitma oma vastavaid rahvusvahelisi kohustusi. Eelkõige kutsub nõukogu Usbekistani ametivõime üles võtma järgmisi meetmeid, mida EL on juba varem taotlenud: tagada vangistatud inimõiguste kaitsjate ennetähtaegne vabastamine ning lõpetada inimõiguste kaitsjate tagakiusamine; viia viivitamatult lõpule riigi Human Rights Watchi uue direktori akrediteerimine ning võimaldada selle organisatsiooni takistusteta tegutsemine; teha täielikult ja tõhusalt koostööd ÜRO eriraportööridega piinamise ja meediavabaduse alal; ning tühistada Usbekistanis valitsusväliste organisatsioonide registreerimise ja tegutsemise piirangud.

6. Selleks, et julgustada Usbekistani ametivõime võtma sisulisi meetmeid inimõiguste olukorra parandamiseks, ning võttes arvesse nende poolt võetud kohustusi, otsustas nõukogu mitte kohaldada ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP lisas loetletud isikutele kehtestatud viisapiiranguid täiendavalt kuue kuu jooksul. Nõukogu vaatab kolme kuu pärast üle Usbekistani ametivõimude saavutatud edusammud ühises seisukohas 2007/734/ÜVJP sätestatud ning käesolevate järelduste punktis 5 täpsustatud tingimuste täitmisel ning pidades silmas mis tahes muud tegevust, mis näitab Usbekistani ametivõimude valmisolekut järgida inimõiguste austamise, õigusriigi ja põhivabadustega seotud põhimõtteid. Nõukogu hindab selle ülevaatuse tulemusi ning esitab Usbekistani valitsusele oma soovitused võimalike järgnevate meetmete kohta, mida tuleb võtta inimõiguste austamise ja õigusriigi olukorra parandamiseks Usbekistanis. Nõukogu asub hoolikalt ning pidevalt jälgima ja hindama inimõiguste olukorda Usbekistanis eespool nimetatud tingimusi silmas pidades ning võib vajadusel viisapiirangud tühistada, neid muuta või uuesti kohaldada.”

Piinamist käsitlevate ELi suuniste läbivaatamine – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised järeldused.

„1. Nõukogu tervitab piinamist ja julma, ebainimlikku ja inimväärikust alandavat kohtlemist käsitlevate suuniste läbivaatamist ja võtab vastu suuniste ajakohastatud versiooni, mis on esitatud dokumendis 8590/08.

2. Nõukogu kinnitab, et ELi inimõiguste poliitika prioriteediks on edendada ja kaitsta õigust mitte saada piinava kohtlemise osaliseks. Kõigi ELi liikmesriikide kindel poliitiline seisukoht on, et tööd tuleb jätkata piinamise ja väärkohtlemise kõigi liikide tõkestamiseks ning kaotamiseks ELis ja kogu maailmas.

3. Nõukogu tuletab meelde ELi kindlat seisukohta täita täielikult kohustusi, mis on seotud piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamisega terrorismivastases võitluses, eelkõige piinamise ja julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise täieliku keelustamisega.

4. Nõukogu peab väga oluliseks piinamist käsitlevate suuniste rakendamise tõhustamist, võttes läbivaatamisel saadud kogemuste põhjal järelmeetmeid, ning tugevdades eelkõige koostööd ÜRO mehhanismide ja piirkondlike osalejatega.

5. Nõukogu rõhutab lisaks uute rakendusmeetmete tähtsust ja tõstab esile, et suuniste tõhus rakendamine sõltub muu hulgas teadlikkuse aktiivsest suurendamisest, aga ka riigiorganite ja kodanikuühiskonna vahelisest koostööst.

6. Nõukogu tuletab meelde, kui oluline on diplomaatilise tegevuse täiendamine piinamise tõkestamisele ja rehabiliteerimisprogrammidele suunatud rahalise toetusega ja tervitab jõupingutusi, mille eesmärk on suurendada kõnealuste programmide mõju. Nõukogu tunnustab sellega seoses Euroopa Komisjoni poolt tehtud olulist tööd ja kutsub liikmesriike üles toetama piinamisohvrite taastuskeskusi.”

Afganistan – nõukogu järeldused

„Euroopa Liit tervitab soojalt Afganistani valitsuse esindajat ELi kolmiku ja Afganistani kohtumisel ning soovib taas kinnitada, et toetab Afganistani valitsust ja valitsuse riikliku uimastikontrolli strateegiat. EL tuletab meelde, et Afganistani valitsuse peamine ülesanne on tegeleda uimastiprobleemiga. EL on jätkuvalt pühendunud Afganistani stabiilsust ja heaolu ohustava uimastikaubanduse ja lähteainete leviku vastasele võitlusele ning laiemalt sealse piirkonna julgeoleku tagamisele kaasaaitamisele.

Tervitame Afganistani ühise kooskõlastus- ja järelevalveorgani hiljuti Tokyos toimunud kohtumist ning Afganistani valitsuse pühendumust kiirendada ja parandada riikliku uimastikontrolli strateegiat järgmiste meetmete kaudu:

i) vägede kaitse tagamine probleemsetes piirkondades ebaseaduslikule tegevusele lõpu tegemiseks;

ii) uimastivastase sihtfondi ümberstruktureerimine ja reform;

iii) uimastivastase poliitika rakendamise provintsipõhine kavandamine, tuginedes provintside arenguplaanidele;

iv) programmide laiendamine ja tõhus elluviimine seadusele vastava arengu edendamiseks, sealhulgas majanduslik tugi seaduslike põllukultuuride müügiks tootmisele ja maapiirkondade majandustegevusele;

v) õigus- ja õigusega seotud muude institutsioonide ja tõkestamismeetmete tõhustamine;

vi) uimastivastase tegevuse piiriülese, piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö täiendav tugevdamine; ning

vii) uimastivastase tegevuse integreerimine valitsuse kõikidesse poliitikatesse.

Peame seda rakendamist ülitähtsaks. Keskse tähtsusega on meetmed tõhusat politsei- ja kohtusüsteemi hõlmava õigusriigi parandamiseks. Pikaajalises perspektiivis on uimastiprobleemi lahendamiseks ülioluline ka uimastikaubandusega tegelejate kohtusse andmine, julgeoleku ja provintsivalitsuste kontrolli parandamine ning korruptsioonivastane võitlus.

Afganistani juhtimine ja eesmärkide täitmine on kriitilise tähtsusega ning EL on valmis abi osutama, viies ellu oopiumiga kaubitsemise vastase võitluse laiaulatuslikku strateegiat paremate majanduslike võimaluste, sotsiaalse arengu ning parema julgeoleku ja juhtimise kaudu. ELi abi 2007.–2013. aastal keskendub nendele valdkondadele.

Julgeoleku vallas toetab EL täielikult EJKP politseimissiooni EUPOLi tööd ning kutsub liikmesriike ja rahvusvahelisi partnereid üles jätkama kõrgtasemel politseinike saatmist piirkonda. Samuti rõhutab EL, et ülimalt oluline on stabiliseerimisvahendi meetmete programm, et toetada Afganistani õigusriigi põhimõtte edendamisel õigussektori reformi toetamise kaudu.

EL tunnistab, et kiireid lahendusi pole. Pakistani ja Tai kogemused näitavad, et moonikasvatuse vastane võitlus on aeganõudev ning et väga tähtis on laiaulatusliku ja koordineeritud lähenemisviisi rakendamine. Vastavalt Afganistani riiklikule uimastikontrolli strateegiale on prioriteediks uimastikaubanduse vastase võitluse kombineerimine toimetulekuvõimaluste parandamisega maapiirkondades ning riiklike institutsioonide tugevdamisega, pidades esmatähtsaks eelkõige kriminaalõigust ja õiguskaitset. Samuti tervitame korruptsioonivastase võitluse aspekti kui täiendava elemendi lisamist Afganistani uimastivastasesse võitlusesse, nagu märgiti ka ühisele kooskõlastus- ja järelevalveorganile esitatud aruandes riikliku uimastikontrolli strateegia rakendamise kohta.

Osana sellest pikaajalisest tegevusest peab ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) kaaluma aruandluse laiendamist ja tugevdamist. See võib aidata Afganistani valitsusel ja rahvusvahelisel üldsusel määrata kindlaks riikliku uimastikontrolli strateegia kõikide sammaste edu.

EL tunnustab ja toetab Afganistani valitsuse vastuseisu seaduslikule oopiumikasvatusele.”

Suhted Ladina-Ameerika ja Kariibi mere maadega

Nõukogu kiitis heaks esialgsed päevakorrad ja ühisdeklaratsioonide või -kommünikeede eelnõud, mille alusel peetakse edasisi läbirääkimisi 16.–17. mail Limas toimuvatel järgmistel tippkohtumistel:

- ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide tippkohtumine;

- tippkohtumised ELi kolmiku ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna partnerite (Tšiili, Mehhiko, Andide Ühendus, Kesk-Ameerika, Mercosur ja Cariforum) vahel.

Suhted Pärsia lahe koostöönõukoguga

Nõukogu kiitis heaks Euroopa Liidu – Pärsia lahe koostöönõukogu 18. ühisnõukogu ja ministrite kohtumise esialgse päevakorra ning ühise kommünikee eelnõu, milles esitatakse ELi seisukoht kõnealusel kohtumisel, mis toimub 26. mail Brüsselis.

Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu on piirkondlik organisatsioon, kuhu kuuluvad kuus Pärsia lahe piirkonna riiki (Bahrain, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid).

ARENGUKOOSTÖÖ

AKV-EÜ Cotonou partnerlusleping – vahekokkuvõte

Nõukogu võttis vastu otsuse, milles kiidetakse heaks sellise lepingu sõlmimine, millega muudetakse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma (AKV) ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse vahel sõlmitud partnerluslepingut, millele kirjutati alla 2000. aasta juunis Cotonous (6368/1/08).

Muudatused hõlmavad erinevaid sätteid, mis käsitlevad muu hulgas terrorismi- ja massihävitusrelvade leviku vastast võitlust, finantssätteid ning poliitilist dialoogi inimõiguste, demokraatlike põhimõtete ja õigusriigi põhimõtte teemal.

Cotonou lepinguga reguleeritakse AKV riikide ja ELi vahelisi suhteid. Selle peamine eesmärk on võidelda vaesuse vastu tõhustatud poliitilise mõõtme, uute majandus- ja kaubanduspartnerluste ja parema finantskoostöö kaudu. Leping sõlmiti 20 aastaks ning selles nähakse ette sätete läbivaatamine iga viie aasta järel.

Nõukogu sõlmitud leping on esimese viieaastase perioodi lõpul teostatud läbivaatamise tulemus.

KAUBANDUSPOLIITIKA

Dumpinguvastased meetmed – voodipesu, kumariin ja jalatsid

Nõukogu võttis vastu

 • määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 397/2004, millega kehtestatakse Pakistanist pärit puuvillase voodipesu impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ((8030/08);
 • määruse, millega pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kumariini impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida laiendatakse India, Tai, Indoneesia ja Malaisia suhtes (8180/08);
 • määruse, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 1472/2006 teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit nahast pealsetega jalatsite impordi kohta kehtestatud lõplikke dumpinguvastaseid meetmeid Aomeni erihalduspiirkonnast lähetatud sama toote impordi suhtes olenemata sellest, kas need on deklareeritud Aomeni erihalduspiirkonnast pärinevatena või mitte (8199/08).

ÜLDASJAD

Menetlused nõukogu eri koosseisudes

Nõukogu võttis teadmiseks eesistujariigi aruande menetluste kohta nõukogu eri koosseisudes (8700/08).

Euroopa asjadest teavitamine – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused, millega tervitatakse komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta teatist „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” (KOM(2007) 568 lõplik) ning võetakse teadmiseks institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanekut sisaldav komisjoni töödokument (KOM(2007) 569 lõplik).

Järelduste tekst on esitatud dokumendis 8528/08.

LÄBIPAISTVUS

Aastaaruanne üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele

Nõukogu võttis vastu aastaaruande üldsuse juurdepääsu dokumenditele käsitleva määruse 1049/2001 rakendamise kohta (8475/08).

2007. aastat käsitlevas aruandes märgitakse, et

 • rohkem kui 67 % 2007. aastal koostatud nõukogu dokumentidest – s.t 108 343 dokumenti registris olevast 161 121 uuest dokumendist – olid üldsusele registri kaudu otse kättesaadavad pärast nende ringlusse laskmist;
 • 31. detsembri 2007. aasta seisuga oli nõukogu registris 1 010 217 dokumenti (kõigis keeltes kokku), millest 724 338 (71,7 % registreeritutest) olid avalikud, st kättesaadavad kas allalaaditavas formaadis või taotluse alusel;
 • 2007. aastal kasutas nõukogu dokumentide avalikku registrit 465 612 eri kasutajat (380 349 aastal 2006), mis tähendab 22,4 protsendilist kasutajate arvu tõusu. Külastuste koguarv kasvas 21 % (2 078 602 külastust 2007. aastal ja 1 722 354 külastust 2006. aastal), mis teeb rohkem kui 5 700 külastust päevas;
 • nõukogu sai üldsuselt 1 964 juurdepääsutaotlust ühtekokku 7 809 dokumendi kohta ja võimaldas (täieliku või osalise) juurdepääsu 6 123 dokumendile (78,9 %).

Aruandes tuuakse esile olulised arengud määruse viiendal rakendusaastal ning antakse ülevaade Euroopa ombudsmanile esitatud kaebustest ning ühenduse kohtutes langetatud otsustest seoses juurdepääsuga nõukogu dokumentidele.

Lisaks tutvustatakse aruandes nõukogu poolt määruse järgimiseks tehtud normatiivseid, halduslikke ja praktilisi kohandusi. Kokkuvõtvalt nenditakse aruandes, et mis puudutab nõukogu, saavutati 2007. aastal asutamislepingutes ja määruses 1049/2007 seatud eesmärgid.

Üldsuse juurdepääs dokumentidele

Nõukogu võttis vastu vastuse Ottavio MARZOCCHI esitatud kordustaotlusele 02/c/01/08, kusjuures Taani, Sloveenia, Soome ja Rootsi delegatsioon hääletasid vastu (dok 6449/08).

EELARVE

ELi mitmeaastase finantsraamistiku kohandamine

Nõukogu võttis vastu otsuse, millega kohandatakse ELi mitmeaastast finantsraamistikku, muutes Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (7682/1/08).

Kohandamine osutus vajalikuks, kuna 2 034 miljonit eurot (jooksevhindades) ei olnud võimalik siduda 2007. aastal kulukohustustega ega üle kanda 2008. aastasse viivituste tõttu ELi üldeelarve rubriigi 1b (struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond) ja rubriigi 2 (Maaelu Arengu fond ja Euroopa Kalandusfond) teatavate rakendusprogrammide vastuvõtmisel. Parlament ja nõukogu nõustusid kandma selle summa üle järgnevatesse finantsaastatesse. Otsusega ei suurendata mingil moel maksete üldist ülemmäära.

JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED

SIS II ajakava

Nõukogu kiitis heaks eesistujariigi järeldused, mis esitati aruandes teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) rakendamise üksikasjaliku ajakavaga seotud lahendamata küsimuste kohta.

Nõukogu palus eesistujariigil anda kõnealusel teemal aru järeldustes, mis võeti vastu veebruaris (vt pressiteadet 6796/08, lk 8).

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus – Türgi osalemine

Nõukogu võttis vastu otsuse, millega kiidetakse heaks Türgi osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös käsitleva lepingu sõlmimine Türgiga (13649/1/06).

Türgi võib ELi kandidaatriigina osaleda ühinemisprotsessi raames ühenduse programmides ja ametites.

Lissabonis asuv seirekeskus loodi 1993. aastal, et anda ühendusele ja liikmesriikidele ühenduse tasandil narkootikume, narkomaaniat ja selle tagajärgi käsitlevat faktitäpset, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet.

Leping Türgiga allkirjastati 2007. aasta oktoobris.

Täiendav teave: http://www.emcdda.europa.eu.

PÕLLUMAJANDUS

Veinisektori reform

Nõukogu võttis vastu määruse, millega reformitakse ELi veinituru ühist korraldust (7292/08, 8317/08 ADD 1).

Reformi eesmärgid on järgmised:

 • suurendada ELi veinitootjate konkurentsivõimet,
 • võita tagasi vanu turge nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas,
 • tasakaalustada pakkumist ja nõudlust,
 • lihtsustada eeskirju,
 • säilitada Euroopa parimad veinitootmistavad,
 • tugevdada maapiirkondade sotsiaalset struktuuri ning
 • tagada keskkonnasäästlikkus.

Reformi tähtsamate elementide hulgas on:

 • väljajuurimistasude kava. Osalemine toimub vabatahtlikkuse alusel teatud tingimustel. Lisaks nimetatud tasudeks ettenähtud ühenduse vahenditele võivad liikmesriigid eraldada täiendavat riiklikku toetust kuni 75 protsendi ulatuses juba eraldatud väljajuurimistasust;
 • ühtses otsemaksete kavas osalemise võimalus neile, kes on viinapuud välja juurinud ning kellel on sellega seoses tekkinud õigus saada toetust toodanguga sidumata otsetoetuste keskmise piirkondliku summa ulatuses (kuni 350 eurot hektari kohta);
 • istutusõiguste kaotamine 2015. aastal teatud eranditega 2018. aastani;
 • riiklikud assigneeringud, mida iga liikmesriik saab eraldada, rahastamaks erinevaid meetmeid nagu Euroopa veini propageerimine kolmandates riikides, viinamarjaistanduste ümberkorraldamine ja muutmine, moderniseerimine, roheline korje, investeerimisfondid, saagikindlustus ning destilleerimist ja viinamarjavirde kasutamise toetust soosivad üleminekumeetmed;
 • 2012. aasal komisjoni poolt esitatav hindamisaruanne reformi mõju kohta;
 • võimalus märkida viinamarjasort ja aastakäik kõikidele veinidele teatud tingimustel;
 • päritolunimetuste või geograafiliste tähiste kaitsmise menetlus;
 • suhkruga rikastamise (kuivsuhkurdamise) tingimused.

Reformi kohaldatakse alates 1. augustist 2008 järgmiste eranditega: väljajuurimiskava ja toetusprogrammide osas on tähtaeg 30. juuni 2008; veinivalmistustavade, päritolunimetuste kaitse, geograafiliste tähiste ning traditsiooniliste nimetuste, märgistamise ja esitlemise, viinamarjaistandusregistri, kohustuslike deklaratsioonide, saatedokumentide ja tooteregistritega seotud korra osas on tähtaeg 1. august 2009; teatud piirkondadest pärit viinamarjadest veini valmistamise keelust tehtavate erandite osas (vastavalt määruse 1493/1999 artikli 2 lõikele 3) on tähtaeg 1. jaanuar 2008; määruse 1782/2003 mitmete muudatuste osas on tähtaeg 1. jaanuar 2009.

Uue määrusega asendatakse määrus 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta. Selle sätted on niipalju kui võimalik kooskõlas ühise turukorralduse ühtse määrusega[1], millesse määrus hiljem inkorporeeritakse.

Määrus on osa ELi ühise põllumajanduspoliitika reformist, mis algas 2003. aastal põllukultuuride ja loomakasvatusega ning jätkus 2004. aastal oliiviõli, tubaka ja puuvillaga, 2006. aastal suhkru ning 2007. aastal puu- ja köögiviljadega. Määruses võetakse arvesse ka säästvat arengut, paremat konkurentsivõimet, lihtsustamist ja paremat õigusloomet käsitlevaid ühenduse poliitikaid.

Veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) seire

Nõukogu otsustas mitte vastu olla sellele, et komisjon võtab vastu määruse, millega lisatakse määrusesse nr 999/2001 uued kriteeriumid veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) iga-aastaste seireprogrammide läbivaatamiseks.

Määruse nr 999/2001 III lisa sisaldab eeskirju loomade seireks transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) osas. Seda muudetakse, kehtestamaks nõuded liikmesriikidele, kes leiavad, et nende BSE-olukord on paranenud ning seega tuleks läbi vaadata nende iga-aastased BSE seireprogrammid. Eelkõige sätestatakse uues määruses epidemioloogilised kriteeriumid, et näidata olukorra paranemist BSE-olukorra kvantitatiivse hindamise kaudu.

TEADUSUURINGUD

Söe ja terase teadusfond *

Nõukogu võttis vastu otsuse, millega luuakse ELi söe ja terase teadusfondi teadusprogramm ning selle programmi mitmeaastased tehnilised suunised (5882/08, 8354/2/08 ADD1). (ELT L 29, 5.2.2003, lk 28).

Programmi eesmärk on parandada konkurentsivõimet ja aidata kaasa säästvale arengule söe ja terase sektoris, täiendades ELi teadusuuringute seitsmendat raamprogrammi (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1) kõnealustes sektorites.

Söe osas on programmi eesmärk toetada ühenduse energiaalaseid eesmärke ning söe konkurentsivõimelist ja keskkonnahoidlikku kasutamist. Programmiga edendatakse teadusuuringuid, mis käsitlevad ajakohaseid meetodeid ja edasiseks tehnoloogiliseks arenguks vajalikku oskusteavet, kaevandusohutust, töötingimuste parandamist kaevandustes ja paremat keskkonnakaitset.

Terase sektori osas on programmis asetatud põhirõhk uue või täiustatud tehnoloogia arendamisele, et tagada majanduslik, puhas ja ohutu terase ja terasetoodete tootmine, mida iseloomustab püsivalt kasvav tulemuslikkus, kasutussobivus, tarbija rahulolu, pikem kasutusiga, lihtne taaskasutamine ja ringlussevõtt.

Teadusfondi katse- ja näidisprojektideks antavat suurimat rahalist toetust suurendatakse kuni 50 protsendini toetuskõlblikest kuludest.

Programmi haldamise mitmeaastaseid tehnilisi suuniseid muudetakse, et tagada vastastikune täiendavus teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga ning võtta arvesse ELi uute liikmesriikide kaasamist.

KESKKOND

Cartagena bioohutuse protokoll – läbirääkimisjuhised

Nõukogu võttis vastu otsuse, millega volitatakse komisjoni osalema ühenduse pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimistel geneetiliselt muundatud elusorganismide piiriülese liikumisega tekitatud kahjuga kaasneva vastutuse ja kahju hüvitamise rahvusvaheliste eeskirjade ja menetluste üle.

Cartagena bioohutuse protokolli kohased läbirääkimised toimuvad 12.–16. maini Bonnis asetleidval kohtumisel.


[1] Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.


Side Bar