Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA
C/08/105
8619/08 (Presse 105)
PRESSEMEDDELELSE
2864. og 2865. samling i Rådet
Almindelige anliggender og eksterne forbindelser
Luxembourg, den 29. april 2008
Formand Dimitrij RUPEL
Sloveniens udenrigsminister

Vigtigste resultater af Rådets samling
Rådet hilste undertegnelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) og interimsaftalen med Serbien velkommen som et vigtigt skridt på landets vej mod EU. Det så frem til at intensivere samarbejdet med Serbien gennem den generelle ramme, som disse aftaler og de øvrige mekanismer i stabiliserings- og associeringsprocessen giver. Ministrene mindede om, at fuldt samarbejde med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), herunder alle mulige bestræbelser for at pågribe og overføre de anklagede, er et væsentligt element i disse aftaler, og vedtog at forelægge SAA for deres parlamenter med henblik på ratifikation, og Fællesskabet besluttede at gennemføre interimsaftalen, så snart Rådet finder, at Serbien samarbejder fuldt ud med ICTY. Rådet og Kommissionen vil regelmæssigt overvåge, at Serbien fortsat samarbejder fuldt ud med ICTY. EU og dets medlemsstater vil bistå Serbien i denne forbindelse. Undertegnelsen af SAA og af interimsaftalen fandt sted i tilknytning til Rådets samling.
Rådet hilste det velkommen, at den første fase af politireformen i Bosnien-Hercegovina nu er afsluttet med vedtagelsen for nylig af de to politilove. Rådet mindede om, at enighed om politireformen i overensstemmelse med EU's tre principper er en forudsætning for yderligere fremskridt i retning af indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen. Rådet erkendte, at Bosnien-Hercegovina har gjort fremskridt i forbindelse med alle fire betingelser for undertegnelse af stabiliserings- og associeringsaftalen, som fastlagt i Rådets konklusioner af 12. december 2005. Bosnien-Hercegovina skal gøre en yderligere indsats for at iværksætte reformer, men Rådet gav udtryk for, at det er parat til at undertegne stabilitets- og associeringsaftalen. De tekniske forberedelser er i gang.
* * *
Rådet vedtog også, uden debat, en forordning om en reform af EU's fælles markedsordning for vin. Reformen tager sigte på at forbedre EU's vinproducenters konkurrenceevne og generobre markeder både i og uden for EU ved at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel, forenkle reglerne, bevare den europæiske vinproduktions bedste traditioner, styrke samfundsstrukturen i landdistrikterne og sikre, at miljøet respekteres. Forordningen finder med enkelte undtagelser anvendelse fra den 1. august 2008. Den er et led i den reform af EU's fælles landbrugspolitik, der startede i 2003.

INDHOLD1

Georgien 19

Sørøveri 19

Tibet 19

EKSTERNE FORBINDELSER

 • Usbekistan - Restriktive foranstaltninger - Rådets konklusioner 21
 • Revision af EU's retningslinjer om tortur - Rådets konklusioner 23
 • Afghanistan - Rådets konklusioner 23
 • Forbindelserne med Latinamerika og Caribien 25
 • Forbindelserne med Golfsamarbejdsrådet 26

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

 • Cotonoupartnerskabsaftalen mellem AVS og EU - periodisk revurdering 26

HANDELSPOLITIK

 • Antidumping - Sengelinned, cumarin og fodtøj 27

ALMINDELIGE ANLIGGENDER

 • Drøftelserne i andre rådssammensætninger 27
 • Formidling af EU - Rådets konklusioner 27

ÅBENHED

 • Årsrapport om aktindsigt i dokumenter 28
 • Aktindsigt 28

BUDGET

 • Justering af EU's flerårige finansielle ramme 29

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

 • Tidsplanen for SIS II 29
 • Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug - Tyrkiets deltagelse 29

LANDBRUG

 • Reform af vinsektoren 30
 • Overvågning af transmissibel spongiform encephalopati (BSE) 32

FORSKNING

 • Kul- og Stålforskningsfonden * 32

MILJØ

 • Cartagenaprotokollen om biosikkerhed - Forhandlingsdirektiver 33

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Karel DE GUCHT Udenrigsminister

Olivier CHASTEL Statssekretær for udenrigsanliggender

Bulgarien:

Ivailo KALFIN Vicepremierminister og udenrigsminister

Den Tjekkiske Republik:

Karel SCHWARZENBERG Udenrigsminister

Danmark:

Per Stig MøLLER Udenrigsminister

Michael ZILMER-JOHNS Statssekretær for udenrigs- og sikkerhedspolitik, EU-politik og EU-koordination

Tyskland:

Günter GLOSER Viceminister, Udenrigsministeriet

Estland:

Urmas PAET Udenrigsminister

Irland:

John McGUINNESS Viceminister, Erhvervs-, Handels- og Beskæftigelsesministeriet, med særligt ansvar for handel og beskæftigelse

Grækenland:

Ioannis VALINAKIS Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Spanien:

Diego LÓPEZ GARRIDO Statssekretær for Europaspørgsmål

Frankrig:

Jean-Pierre JOUYET Statssekretær med ansvar for Europaspørgsmål

Italien:

Rocco CANGELOSI Fast repræsentant

Cypern:

Markos KYPRIANOU Udenrigsminister

Letland:

Māris RIEKSTIŅŠ Udenrigsminister

Litauen:

Petras VAITIEKŪNAS Udenrigsminister

Luxembourg:

Jean ASSELBORN Vicepremierminister samt udenrigs- og indvandringsminister

Nicolas SCHMIT Viceminister med ansvar for udenrigsspørgsmål og indvandring

Ungarn:

Kinga GÖNCZ Udenrigsminister

Malta:

Tonio BORG Vicepremierminister og udenrigsminister

Nederlandene:

Maxime VERHAGEN Udenrigsminister

Franciscus TIMMERMANS Europaminister

Østrig:

Ursula PLASSNIK Forbundsminister for europæiske og internationale spørgsmål

Polen:

Radosław SIKORSKI Udenrigsminister

Portugal:

Manuel LOBO ANTUNES Attacheret statssekretær for Europaspørgsmål

Rumænien:

Lazar COMANESCU Udenrigsminister

Slovenien:

Dimitrij RUPEL Udenrigsminister

Matjaž ŠINKOVEC Statssekretær, premierministerens kontor

Janez LENARČIČ Statssekretær, regeringens kontor for Europaspørgsmål

Slovakiet:

Diana ŠTROFOVÁ Statssekretær, Udenrigsministeriet

Finland:

Alexander STUBB Udenrigsminister

Astrid THORS Migrations- og Europaminister

Sverige:

Carl BILDT Udenrigsminister

Det Forenede Kongerige:

Jim MURPHY Viceminister for Europaspørgsmål

Kommissionen:

Olli REHN Medlem

Louis MICHEL Medlem

Benita FERRERO-WALDNER Medlem

Generalsekretariatet for Rådet:

Javier SOLANA Generalsekretær/højtstående repræsentant for FUSP

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

DET VESTLIGE BALKAN - Rådets konklusioner

Rådet drøftede situationen i det vestlige Balkan, med særligt fokus på Serbien og Bosnien-Hercegovina og vedtog følgende konklusioner:

"SERBIEN

Rådet hilser undertegnelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) og interimsaftalen med Serbien velkommen som et vigtigt skridt på landets vej mod EU. Det så frem til at intensivere samarbejdet med Serbien gennem den generelle ramme, som disse aftaler og de øvrige mekanismer i stabiliserings- og associeringsprocessen giver.

Rådet mindede om artikel 2, 4 og 133 i SAA og artikel 1 og 54 i interimsaftalen og erklærede, at fuldt samarbejde med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), herunder alle mulige bestræbelser for at pågribe og overføre de anklagede, er et væsentligt element i disse aftaler.

Ministrene vedtog derfor at forelægge SAA for deres parlamenter med henblik på ratifikation, og Fællesskabet besluttede at gennemføre interimsaftalen, så snart Rådet finder, at Serbien samarbejder fuldt ud med ICTY.

Rådet og Kommissionen vil regelmæssigt overvåge, at Serbien fortsat samarbejder fuldt ud med ICTY. EU og dets medlemsstater vil bistå Serbien i denne forbindelse.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Rådet hilste det velkommen, at den første fase af politireformen nu er afsluttet med vedtagelsen for nylig af de to politilove. Rådet mindede om, at enighed om politireformen i overensstemmelse med EU's tre principper er en forudsætning for yderligere fremskridt i retning af indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen.

Rådet erkendte, at Bosnien-Hercegovina har gjort fremskridt i forbindelse med alle fire betingelser for undertegnelse af stabiliserings- og associeringsaftalen, som fastlagt i Rådets konklusioner af 12. december 2005. Bosnien-Hercegovina skal gøre en yderligere indsats for at iværksætte reformer, men Rådet gav udtryk for, at det er parat til at undertegne stabilitets- og associeringsaftalen. De tekniske forberedelser er i gang.

Rådet fremhævede betydningen af den fremtidige stabiliserings- og associeringsaftale som en vigtig ramme for forbindelserne mellem EU og Bosnien-Hercegovina samt som et vigtigt element, der skal sikre stabilitet og styrke dialogen i Bosnien-Hercegovina. Det tilskyndede derfor alle politiske kræfter i Bosnien-Hercegovina til at forene deres indsats for meget beslutsomt at gå videre med landets reformdagsorden, herunder prioriteterne i det europæiske partnerskab.

Rådet mindede om konklusionerne af 10. marts 2008 og opfordrede Europa-Kommissionen til snarest muligt at indlede en visumdialog med Bosnien-Hercegovina.

KOMMISSIONENS MEDDELELSE OM DET VESTLIGE BALKAN

Rådet hilste med tilfredshed Kommissionens meddelelse: "Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv" som grundlag for drøftelserne på det uformelle EU-udenrigsministermøde (Gymnich) og forummet "EU - det vestlige Balkan" den 29. marts 2008 i Brdo.

De fremskridt, der i de seneste år er opnået gennem stabiliserings- og associeringsprocessen, skal opretholdes og gøres irreversible. Det europæiske perspektiv skal være håndgribeligt og mere synligt for borgerne på hele det vestlige Balkan.

Med henblik herpå hilste Rådet det velkommen, at der er indledt en dialog om visumliberalisering, og så frem til at drøfte køreplaner for alle landene i regionen. Det hilste det velkommen, at Kommissionen agter yderligere at forøge antallet af stipendier til studerende fra det vestlige Balkan til at studere i EU, og at den har taget initiativ til at øge støtten til civilsamfundet og styrke koordinationen med internationale finansielle institutioner og med bilaterale donorer for at støtte den socioøkonomiske udvikling i regionen. Det udtrykte støtte til det foreslåede øgede samarbejde om katastrofeforebyggelse, -beredskab og -indsats i regionen og opfordrede til en udvidet inddragelse af det vestlige Balkan i fællesskabsprogrammer og -agenturer samt til udvikling af den regionale offentlige forvaltningshøjskole (ReSPA) til en fuldt fungerende skole i begyndelsen af 2009.

Rådet er fast besluttet på at støtte fuld gennemførelse af disse foranstaltninger. Rådet opfordrede også andre rådssammensætninger til at fremme arbejdet inden for områder som f.eks. transport og energi som anført i meddelelsen."

ZIMBABWE - Rådets konklusioner

Rådet drøftede situationen i Zimbabwe og vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet følger nøje situationen i Zimbabwe efter valget den 29. marts og udtrykker dyb bekymring over, at offentliggørelsen af resultatet af præsidentvalget er blevet forhalet, og over forekomsterne af truende fremfærd, brud på menneskerettighederne og vold.

2. EU finder det uacceptabelt og urimeligt, at der fire uger efter, at Zimbabwes befolkning har udøvet sin grundlæggende demokratiske rettighed, endnu ikke er offentliggjort et resultat af præsidentvalget. EU opfordrer indtrængende til, at resultaterne af præsidentvalget offentliggøres straks, og til, at de reelt afspejler det zimbabwiske folks frie og demokratiske vilje, da forhalingen giver anledning til alvorlige betænkeligheder ved processens troværdighed.

3. EU fordømmer den vold og truende fremfærd, som zimbabwerne har været udsat for efter valget, og opfordrer indtrængende til, at disse handlinger straks bringes til ophør. Det er EU's opfattelse, at disse grove hændelser ser ud til at være målrettede og politisk begrundede angreb på dem, der støtter demokratisk forandring. EU understreger endvidere, at den seneste tids anholdelser har vist, at Zimbabwes regering ikke er indstillet på at lade valgkommissionen i Zimbabwe arbejde som en uafhængig institution.

4. EU gør opmærksom på, at respekt for forsamlingsfriheden og frie medier samt et klima uden truende fremfærd og vold er afgørende for, at der kan afholdes frie og retfærdige valg, og opfordrer indtrængende til, at valgprocessen fuldføres under forhold, hvor disse principper overholdes.

5. Landene i regionen, Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab og Den Afrikanske Union spiller en afgørende rolle og har et ansvar for at fastholde deres engagement i bestræbelserne på at løse den aktuelle krise i Zimbabwe. EU deler SADC's bekymring over situationen og fremhæver på ny sin fulde støtte til dette fællesskabs bestræbelser på at løse den aktuelle krise. I den forbindelse udtrykker Rådet sin tilfredshed med afholdelsen af det ekstraordinære topmøde i Lusaka.

6. Rådet er fortsat bekymret over den indvirkning, de aktuelle begivenheder kan have på stabiliteten i regionen, og opfordrer derfor indtrængende SADC til med fornyet styrke at indlede en dialog med de zimbabwiske myndigheder med henblik på at gennemføre resultatet af topmødet i Lusaka, herunder beslutningen om et fortsat aktivt engagement, indtil valgprocessen er afsluttet.

7. EU udtrykker tilfredshed med erklæringen fra Den Afrikanske Unions kommissionsformand Konaré, hvori det på ny understreges, at AU er rede til at samarbejde med alle de berørte parter, SADC og det internationale samfund for at sikre en vellykket afslutning af valgprocessen i Zimbabwe.

8. EU erindrer om, at det ikke leverer eller sælger våben, dermed forbundet materiale eller udstyr, som kunne anvendes til intern undertrykkelse i Zimbabwe. Det opfordrer andre til på dette tidspunkt at udvise en tilsvarende tilbageholdenhed ved at indføre et de facto-moratorium for ethvert sådant salg, og hilser de initiativer, der allerede er taget i så henseende, velkommen.

9. EU vil fortsat nøje overvåge situationen og undersøge mulighederne for at øge presset på dem, der med statens opbakning står bag og deltager i vold og truende fremfærd her efter valget.

10. Rådet minder om sin fortsatte støtte til Zimbabwes befolkning og understreger, at EU forbliver Zimbabwes vigtigste donor. Rådet ønsker også at bekræfte sin vilje til fortsat at udnytte enhver foreliggende mulighed for at indlede en dialog med Zimbabwes demokratisk valgte regering og for, så snart forholdene tillader det, at begynde at arbejde hen imod genoptagelse af et fuldstændigt samarbejde."

FREDSPROCESSEN I MELLEMØSTEN

Ministrene drøftede fredsprocessen i Mellemøsten som forberedelse af det forestående møde i Kvartetten på topplan og den ministerkonference, som ad hoc-forbindelsesudvalget afholder den 2. maj i London.

IRAK

Rådet havde en udveksling af synspunkter om Irak som forberedelse til gennemgangskonferencen under den internationale aftale med Irak, som finder sted den 29. maj i Stockholm.

PAKISTAN - Rådets konklusioner

Rådet drøftede situationen i Pakistan og vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet udtrykker tilfredshed med de fremskridt, der i den senere tid er gjort med hensyn til den demokratiske proces i Pakistan. Med valget den 18. februar 2008, der generelt gav indtryk af at være et reelt valg mellem flere kandidater og af at have en øget tillid i offentligheden, fik både Pakistan og EU nye muligheder for at forbedre og uddybe de eksisterende forbindelser. Rådet ser med tilfredshed på regeringsskiftet på føderalt niveau og i provinserne og på de indledende skridt til genetablering af et uafhængigt retsvæsen.

2. EU støtter fuldt ud den pakistanske regering i bekæmpelsen af terror, oprør og voldelig modstand mod et fredeligt og demokratisk samfund. Rådet giver udtryk for sin anerkendelse af de ofre, Pakistans befolkning og sikkerhedsstyrker har bragt i kampen mod en radikal minoritet, der ønsker at undergrave fremskridt, og som er imod moderate holdninger. Rådet opfordrer den pakistanske regering til at sætte ind over for de underliggende årsager til radikalisering gennem en sammenhængende indsats, der omfatter demokratisering, socioøkonomisk udvikling, uddannelse og tværkulturel dialog.

3. Rådet understreger, at EU er fast besluttet på fortsat at støtte det pakistanske folk og den pakistanske regering. Rådet udtrykker tilfredshed med EU's dialog med Pakistan og gentager sit ønske om yderligere at styrke forbindelserne mellem EU og Pakistan under fuld overholdelse af folkeretten og FN's Sikkerhedsråds resolutioner. Der skal særlig lægges vægt på økonomisk udvikling og handel, terrorbekæmpelse, ikke-spredning, menneskerettigheder, migration, uddannelse, tværkulturelle spørgsmål og regionalt samarbejde samt spørgsmål af betydning i en bredere international sammenhæng.

4. Det centrale element i EU's samarbejde med Pakistan er fremme af udvikling på lang sigt, herunder på områderne udvikling af landdistrikterne og uddannelse. EU vil undersøge, hvordan det kan øge sin støtte til uddannelse, herunder alfabetisering af voksne og erhvervsuddannelse. Europa-Kommissionen, der har øget den økonomiske bistand til Pakistan betydeligt i perioden 2007-2010, vil videreføre den regelmæssige dialog i henhold til samarbejdsaftalen fra 2004.

5. På grundlag af anbefalingerne fra EU's valgobservationsmission vil EU tage kontakt til de pakistanske myndigheder for sammen at undersøge, hvorledes man kan støtte en styrkelse af de demokratiske institutioner, valgreglerne med særligt fokus på institutionsopbygning, lovgivningsmæssige reformer og valgdeltagelse. Fremskridt på dette område er af afgørende betydning for Pakistans sikkerhed og stabilitet på længere sigt. Rådet gentager, at det er vigtigt med øget bistand til og dialog om retsstatsprincippet fra EU's side.

6. En af EU's vigtigste prioriteter er at fremme menneskerettighederne med særligt fokus på kvinders og børns rettigheder. Den udveksling af synspunkter om menneskerettigheder, der finder sted hvert andet år mellem EU's missionschefer i Islamabad og den pakistanske regering, understreger dette engagement.

7. Rådet bekræfter atter sit støtte til et bredt og omfattende samarbejde mellem Pakistan og dets nabolande. I den forbindelse støtter EU fuldt ud initiativerne til fremme af bedre forbindelser på tværs af grænserne mellem Pakistan og Afghanistan, bl.a. inden for rammerne af G8, gennem Ankaraprocessen samt den regionale økonomiske samarbejdskonference vedrørende Afghanistan. Rådet gentager også sin støtte til videreførelsen af den sammensatte dialog mellem Pakistan og Indien. EU anerkender desuden værdien af at støtte mulighederne for en styrkelse af den regionale handelsintegration gennem SAARC og SAFTA. EU vil fortsat søge at finde måder, hvorpå det kan øge handelen med Pakistan og handelen i Sydasien.

8. Rådet understreger, at det er fast besluttet på i internationale fora at arbejde sammen med Pakistan om ikke-spredning og demontering af masseødelæggelsesvåben. I den forbindelse vil Pakistans støtte til, at nedrustningskonferencen i Genève påbegynder forhandlinger om en traktat om forbud mod produktion af spalteligt materiale til brug for atomvåben (FMCT), være et stærkt signal. Rådet understreger betydningen af Pakistans samarbejde med Den Internationale Atomenergiorganisation med henblik på at fremskaffe flere oplysninger om uafklarede spørgsmål i forbindelse med Irans atomprogram.

9. Rådet vil med jævne mellemrum tage EU's politik over for Pakistan op til fornyet overvejelse."

BURMA/MYANMAR - Rådets konklusioner

Rådet drøftede situationen i Burma/Myanmar og vedtog følgende konklusioner:

"1. Den Europæiske Union er fortsat dybt bekymret over situationen i Burma/Myanmar og anmoder på ny indtrængende myndighederne om hurtigt at tage skridt til overgang til en legitim civil regering og til national forsoning.

2. Rådet noterer sig rapporten fra FN’s særlige rådgiver for Myanmar, Ibrahim Gambari, om at der ikke har været nogen umiddelbare, konkrete resultater af hans nylige besøg i Burma/Myanmar. EU gentager sin fulde støtte til FN’s generalsekretærs mæglingsmission og opfordrer partnerne, især Burmas/Myanmars naboer, til at gøre det samme.

3. Rådet udtrykker tilfredshed med det arbejde, som EU’s særlige udsending Piero Fassino har gjort til støtte for FN's bestræbelser og i koordination med partnerne i Asien. EU vil intensivere sine tætte konsultationer med ASEAN's medlemsstater og andre af Burmas/Myanmars naboer, bl.a. dem, der er repræsenteret i FN's Sikkerhedsråd.

4. Rådet er fortsat overbevist om, at kun en proces med fuld deltagelse af alle interessenter i landet, herunder Daw Aung San Suu Kyi og de etniske grupper, vil føre til national forsoning og stabilitet. Rådet mener således ikke, at forfatningsudkastet, folkeafstemningen og valget, som de er planlagt i øjeblikket, vil tage fat på de mange problemer, som Burma/Myanmar står over for.

5. Rådet opfordrer myndighederne til at tillade en fri og åben debat mellem alle politiske aktører om forfatningen forud for folkeafstemningen den 10. maj og til at ophæve lovene om forbud mod at kritisere det nationale konvent og folkeafstemningen. EU opfordrer myndighederne til at garantere, at folkeafstemningen bliver fri og retfærdig, samt til at anmode om international overvågning. Rådet anmoder indtrængende myndighederne om at sikre, at den politiske proces er gennemsigtig, og skabe klarhed om den fremtidige politiske proces og valget i 2010 for Burmas/Myanmars befolkning.

6. Rådet er bekymret for, at forfatningsudkastet vil kunne indføre restriktioner for valgbarheden til høje politiske hverv, tillade militæret at suspendere forfatningen efter behag samt undlade at tage hensyn til landets etniske diversitet.

7. Rådet gentager sin opfordring til øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger, herunder Daw Aung San Suu Kyi, og beklager, at trusler og vold er blevet intensiveret forud for folkeafstemningen. Rådet gentager sin opfordring til myndighederne om fuldt ud at samarbejde med FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar og gennemføre hans henstillinger.

8. Rådet noterer sig vedtagelsen i dag af den fælles holdning om forlængelse med yderligere tolv måneder af de restriktive foranstaltninger over for de personer, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og manglende udvikling i Burma/Myanmar. Rådet gentager, idet det minder om sine konklusioner af 15. oktober 2007, at det er parat til at genoverveje eller ændre disse foranstaltninger eller til at indføre yderligere restriktive foranstaltninger i lyset af udviklingen på stedet.

9. Rådet minder om, at som led i de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar er salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer dertil knyttet materiel forbudt. Rådet vil gerne opfordre det internationale samfund til at vedtage tilsvarende foranstaltninger.

10. EU minder om sit vedholdende, stærke engagement til fordel for Burmas/Myanmars befolknings velfærd. EU og medlemsstaterne yder en betydelig bistand til deres land. EU er fortsat rede til at reagere positivt på virkelige fremskridt i retning af demokrati ved at engagere sig i Burmas/Myanmars udvikling og finde nye samarbejdsområder."

* * *

Rådet vedtog en fælles holdning om om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar indtil den 30. april 2009 og om ajourføring af listerne over de personer og virksomheder, der er omfattet af disse foranstaltninger (8391/08).

De nye lister tager hensyn til de ændringer, der er sket i regeringen, sikkerhedsstyrkerne, det statslige freds- og udviklingsråd og administrationen i Burma/Myanmar samt til de pågældende personers personlige forhold. De omfatter nu også andre personer med tilknytning til regimet i Burma/Myanmar, som anses for at være ansvarlige for undertrykkelse samt et yderligere antal virksomheder, der ejes eller kontrolleres af regimet eller af personer med tilknytning til regimet.

De restriktive foranstaltninger, der oprindelig blev indført i 1996, blev erstattet af nye foranstaltninger i henhold til fælles holdning 2006/318/FUSP, som Rådet vedtog i april 2006. Det drejer sig om visumforbud og indefrysning af aktiver tilhørende medlemmer af militærregimet og andre personer, grupper og virksomheder, der hindrer Burma/Myanmars overgang til demokrati. Hertil kommer et forbud mod at yde lån eller kreditter til statsejede burmesiske virksomheder og mod at erhverve eller udvide en deltagelse i sådanne virksomheder.

Efter de burmesiske myndigheders undertrykkelse af fredelige demonstranter i efteråret 2007 og fortsatte tilsidesættelser af menneskerettighederne vedtog Rådet i november 2007 supplerende foranstaltninger rettet mod regimets indtægtskilder, såsom skovhugst, tømmer og minedrift.

FORBINDELSERNE MED RUSLAND

Rådet drøftede forhandlingsdirektiverne med henblik på en ny samlet rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland.

EVENTUELT

Georgien

Rådet havde en udveksling af synspunkter om den seneste udvikling i de konfliktramte områder i Georgien, efter at Rusland den 16. april meddelte, at det havde besluttet at oprette officielle forbindelser med institutionerne under de facto-myndighederne i Sydossetien og Abkhasien uden Georgiens regerings samtykke og om de nuværende og fremtidige kontakter med henblik på at forebygge en optrapning af den spændte situation.

Sørøveri

Efter den seneste tids eksempler på sørøveri mod franske og spanske fartøjer i internationalt farvand ud for Somalias kyst havde Rådet en udveksling af synspunkter om Spaniens initiativ til, hvordan man, bl.a. i FN-regi, kan bidrage til en international indsats for at forebygge og bekæmpe sådanne handlinger.

Tibet

Ministrene gjorde status over de løbende kontakter, der har været om situationen i den autonome kinesiske region Tibet, herunder under Kommissionens besøg i Kina for nylig, for at følge op på den drøftelse, de havde på deres uformelle møde den 29. marts i Brdo (Slovenien).

ARRANGEMENTER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING

Følgende arrangementer fandt sted i tilknytning til Rådets samling:

28. april 2008:

 • Associeringsråd med Egypten
 • EU-ECOWAS-trojka (Jf. det endelige kommuniké i dok. 8936/08).
 • EU-OSCE-trojka
 • Stabiliserings- og associeringsrådet EU-Kroatien (Jf. pressemeddelelsen i dok. 4353/08).

29. april 2008:

 • Undertegnelse af stabiliserings- og associeringsaftalen samt af interimsaftalen med Serbien
 • Trojkamøde mellem EU og Rusland

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

EKSTERNE FORBINDELSER

Usbekistan - Restriktive foranstaltninger - Rådets konklusioner

Rådet vedtog en fælles holdning om restriktive foranstaltninger over for Usbekistan (8416/08) om forlængelse af suspensionen af visumrestriktionerne med yderligere seks måneder indtil den 13. november 2008 efter en gennemgang af situationen og med henblik på at tilskynde de usbekiske myndigheder til at tage skridt til at forbedre menneskerettighedssituationen.

De restriktive foranstaltninger blev indført ved fælles holdning 2005/792/FUSP, som Rådet vedtog i november 2005 som reaktion på den voldsomme, uforholdsmæssige og vilkårlige magtanvendelse, der var sket fra de usbekiske sikkerhedsstyrkers side under demonstrationerne i Andijan. Nogle af de restriktive foranstaltninger blev forlænget året efter ved fælles holdning 2006/787/FUSP. I maj 2007 forlængede Rådet indrejserestriktionerne for visse personer med seks måneder (fælles holdning 2007/338/FUSP). I november 2007 vedtog det fælles holdning 2007/734/FUSP, der forlængede visse af de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2005/792/FUSP.

* * *

Rådet vedtog desuden følgende konklusioner:

"1. Rådet minder om sine tidligere konklusioner og især om fælles holdning 2007/734/FUSP af 13. november 2007 og hilser de fremskridt velkommen, der er gjort i Usbekistan i de seneste måneder med at fremme og beskytte menneskerettighederne og retsstatsprincippet, især afskaffelsen af dødsstraffen, indførelsen af en bestemmelse om habeas corpus og ratifikationen af ILO-konventionen om de værste former for børnearbejde. Rådet ser frem til en effektiv gennemførelse af disse foranstaltninger og er rede til at bistå Usbekistan i denne henseende. Rådet gentager også, at det er villigt til at styrke samarbejdet med Usbekistan på alle de prioriterede områder, der er skitseret i EU's strategi for Centralasien.

2. Rådet udtrykker tilfredshed med de usbekiske myndigheders løsladelse af fire menneskerettighedsforkæmpere i februar 2008, nemlig Saidjahon Zainabitdinov, Ikhtior Khamraev, Ulugbek Kattabaev og Bobomurod Mavlanov, og annuleringen af prøveløsladelsesperioden for to andre menneskerettighedsforkæmpere, Gulbahor Turaeva and Umida Niazova, som blev løsladt sidste år.

3. Rådet glæder sig også over, at den usbekiske regering er nået til enighed med Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) om genoptagelsen af ICRC's besøg i usbekiske fængsler. Rådet vil nøje følge den faktiske gennemførelse af denne aftale.

4. Rådet ser frem til at fortsætte den omfattende og resultatorienterede dialog med de usbekiske myndigheder og hilser i denne forbindelse den usbekiske tilslutning til at gennemføre en anden runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Usbekistan i maj/juni i år velkommen. Rådet ser også frem til afholdelsen af et EU-seminar om mediefrihed i Usbekistan og opfordrer de usbekiske myndigheder til at tage yderligere skridt til at garantere ytringsfriheden og tillade yderligere liberalisering af massemedierne i Usbekistan.

5. Rådet er dog fortsat alvorligt bekymret over menneskerettighedssituationen og retsstatsforholdene på en række områder i Usbekistan og anmoder indtrængende myndighederne om fuldt ud at gennemføre deres internationale forpligtelser i denne forbindelse. Rådet opfordrer især de usbekiske myndigheder til at tage følgende skridt som tidligere ønsket af EU: sikre en hurtig løsladelse af de fængslede menneskerettighedsforkæmpere og ophøre med at chikanere menneskerettighedsforkæmpere, straks fuldføre akkrediteringen af den nye landedirektør for Human Rights Watch og tillade denne organisation at arbejde uhindret, samarbejde fuldt ud og effektivt med FN's særlige rapportører om tortur og om mediefrihed samt at ophæve restriktionerne for registrering og drift af ngo'er i Usbekistan.

6. For at tilskynde de usbekiske myndigheder til at tage væsentlige skridt til forbedring af menneskerettighedssituationen besluttede Rådet under hensyn til disse myndigheders tilsagn, at visumrestriktionerne for enkeltpersoner i bilaget til fælles holdning 2007/734/FUSP ikke skal gælde i en ny periode på seks måneder. Efter tre måneder vil Rådet se på de fremskridt, som de usbekiske myndigheder har gjort hen mod opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i fælles holdning 2007/734/FUSP, og som yderligere præciseret i punkt 5 i disse konklusioner; det vil ske i lyset af alle andre aktioner, der viser, om de usbekiske myndigheder er parat til at efterleve principperne om respekt for menneskerettigheder, retsstatsforhold og grundlæggende frihedsrettigheder. Rådet vil vurdere resultatet af denne gennemgang og forelægge sine anbefalinger for den usbekiske regering med hensyn til, hvilke yderligere skridt, der eventuelt skal tages for at forbedre respekten for menneskerettighederne og retsstatsprincippet i Usbekistan. Ud fra ovennævnte betingelser vil Rådet løbende nøje overvåge og vurdere menneskerettighedssituationen i Usbekistan, og det vil kunne ophæve, ændre eller genindføre visumrestrik-tionerne efter omstændighederne."

Revision af EU's retningslinjer om tortur - Rådets konklusioner

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet hilser revisionen af retningslinjerne om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling velkommen og vedtager den ajourførte udgave af disse retningslinjer, jf. dok. 8590/08.

2. Rådet bekræfter, at fremme og beskyttelse af retten til ikke at blive underkastet tortur er en prioritet i EU's menneskerettighedspolitik. At arbejde for at forebygge og udrydde alle former for tortur og mishandling inden for EU og på verdensplan er en stærk politisk overbevisning, som alle EU's medlemsstater deler.

3. Rådet minder om, at det er EU's faste holdning fuldt ud at overholde forpligtelserne med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, navnlig det absolutte forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.

4. Rådet understreger betydningen af yderligere at styrke gennemførelsen af retningslinjerne om tortur gennem opfølgning af de erfaringer, der er indhøstet under revisionen, navnlig gennem styrkelse af samarbejdet med FN-mekanismerne og de regionale aktører.

5. Rådet fremhæver yderligere betydningen af de nye gennemførelsesforanstaltninger og understreger, at en effektiv gennemførelse af retningslinjerne bl.a. afhænger af aktive bevidstgørelsesforanstaltninger samt af samarbejdet mellem statslige organer og civilsamfundet.

6. Rådet minder om betydningen af at supplere den diplomatiske indsats med finansiel støtte til torturforebyggelse og rehabiliteringsprogrammer og hilser bestræbelserne på at forbedre virkningen af disse programmer velkommen. Rådet anerkender det store arbejde, Europa-Kommissionen udfører i denne henseende, og opfordrer medlemsstaterne til at støtte rehabiliteringscentre for torturofre."

Afghanistan - Rådets konklusioner

"Den Europæiske Union byder den afghanske regeringsrepræsentant hjertelig velkommen i EU-Afghanistantrojkaen og vil gerne gentage sin støtte til Afghanistans regering og dens nationale narkotikabekæmpelsesstrategi. Den erindrer om, at det primært er den afghanske regerings ansvar at sætte ind mod narkotikaproblemet. EU er fortsat fast besluttet på at bistå i forbindelse med indsatsen mod narkotikahandel og ulovlig anvendelse af prækursorer, som truer såvel Afghanistans stabilitet og velstand som sikkerheden i regionen som helhed.

Vi ser med stor tilfredshed på det nyligt afholdte møde i det fælles koordinations- og overvågningsorgan for Afghanistan i Tokyo og på den afghanske regerings tilsagn om at fremskynde og forbedre den nationale narkotikabekæmpelsesstrategi gennem:

i) etablering af styrkebeskyttelse med henblik på bekæmpelse i udvalgte områder

ii) omstrukturering og reform af narkotikabekæmpelsestrustfonden

iii) provinsbaseret planlægning af narkotikabekæmpelsespolitikkens gennemførelse på grundlag af provinsudviklingsplanerne

iv) udvidelse og effektiv gennemførelse af programmer til fremme af lovlig udvikling, herunder økonomisk støtte til lovlige salgsafgrøder og erhverv i landdistrikterne

v) forbedringer af retsvæsenet og andre juridiske institutioner samt forbudsbestræbelserne

vi) yderligere forbedringer af det grænseoverskridende, regionale og internationale samarbejde om narkotikabekæmpelsesindsatsen og

vii) integration af narkotikabekæmpelse i alle regeringspolitikker.

Vi mener, at gennemførelsen heraf er af vital betydning. Bestræbelser på at forbedre retsstatsforholdene med et effektivt politi og retsvæsen er helt nødvendige. Det er også centralt i indsatsen mod narkotikaproblemet på lang sigt, at de, der giver sig af med narkotika, retsforfølges, at sikkerheden og provinsregeringernes kontrol forbedres, og at korruptionen bekæmpes.

Afghansk ledelse og gennemførelse er af afgørende betydning, og EU er rede til at bistå ved at forfølge den overordnede strategi for bekæmpelse af opiumøkonomien gennem en kombination af forbedrede økonomiske muligheder, social udvikling og bedre sikkerhed og regeringsførelse. EU's bistand for 2007-2013 er koncentreret om disse spørgsmål.

I forbindelse med sikkerheden støtter EU fuldt ud det arbejde, der udføres af ESFP-politimissionen, EUPOL, og opfordrer medlemsstaterne og de internationale partnere til at fortsætte udsendelsen af velkvalificeret politipersonale. EU understreger også, at det er uhyre vigtigt med indsatsprogrammet under stabilitetsinstrumentet til støtte for Afghanistan for at fremme retsstaten gennem støtte til en reform af retsvæsenet.

EU erkender, at der ikke findes nogen hurtige løsninger. Erfaringerne fra Pakistan og Thailand viser, at det tager tid at bekæmpe opiumvalmuedyrkningen, og at det er helt nødvendigt med en samlet og samordnet tilgang. I overensstemmelse med Afghanistans nationale narkotikabekæmpelsesstrategi prioriteres en kombination af bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel, bedre muligheder for at tjene til livets ophold i landdistrikterne, begrænsning af efterspørgslen og styrkelse af statens institutioner, navnlig inden for det strafferetlige system og retshåndhævelsen. Vi hilser det også velkommen, at korruptionsbekæmpelsesaspektet inddrages som et supplerende led i narkotikabekæmpelsen i Afghanistan, som det fremgår af rapporten til det fælles koordinations- og overvågningsorgan om gennemførelsen af den nationale narkotikabekæmpelsesstrategi.

FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC) skal som led i denne langsigtede indsats overveje at udvide og forstærke sin vifte af rapporter. Dette kunne gøre det lettere for Afghanistans regering og det internationale samfund at afgøre, om samtlige søjler i den nationale narkotikabekæmpelsesstrategi har været en succes.

EU anerkender og støtter den afghanske regerings modstand mod lovlig opiumsdyrkning."

Forbindelserne med Latinamerika og Caribien

Rådet godkendte som basis for de videre forhandlinger forslag til dagsordener og udkast til fælles erklæringer og kommunikéer for en række topmøder, der skal holdes den 16.-17. maj i Lima, nemlig:

- topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien (LAC);

- topmøder mellem EU-trojkaen og LAC-partnerne fra Chile, Mexico, Det Andinske Fællesskab, Mellemamerika, Mercosur og Cariforum.

Forbindelserne med Golfsamarbejdsrådet

Rådet godkendte en foreløbig dagsorden for 18. fælles råds- og ministermøde mellem EU og GCC samt et udkast til fælles kommuniké om fastlæggelse af den holdning, EU skal indtage på dette møde, der afholdes den 26. maj i Bruxelles.

Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC) er en regional organisation bestående af de seks golfstater (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater).

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

Cotonoupartnerskabsaftalen mellem AVS og EU - periodisk revurdering

Rådet vedtog en afgørelse om indgåelse af aftalen om ændring af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side, undertegnet i juni 2000 i Cotonou (6368/1/08).

Der er foretaget ændringer i en lang række bestemmelser, bl.a. vedrørende bekæmpelse af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben, finansielle bestemmelser og politisk dialog om menneskerettigheder, demokratiske principper og retsstaten.

Cotonouaftalen ligger til grund for forbindelserne mellem AVS-staterne og EU. Hovedformålet er at bekæmpe fattigdom gennem en udvidet politisk dimension, nye økonomiske og handelsmæssige partnerskaber og forbedring af det finansielle samarbejde. Aftalen blev indgået for en tyveårig periode, og dens bestemmelser skal revurderes hvert femte år.

Den aftale, som Rådet har indgået, er resultatet af revurderingen efter den første femårsperiode.

HANDELSPOLITIK

Antidumping - Sengelinned, cumarin og fodtøj

Rådet vedtog forordninger:

 • om ændring af forordning (EF) nr. 397/2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Pakistan (8030/08);
 • om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 384/96, udvidet til også at omfatte Indien, Thailand, Indonesien og Malaysia (8180/08);
 • om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1472/2006, på importen af visse typer fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte import af samme vare afsendt fra Macao SAR, uanset om den er angivet med oprindelse i Macao SAR eller ej (8199/08).

ALMINDELIGE ANLIGGENDER

Drøftelserne i andre rådssammensætninger

Rådet noterede sig en rapport om drøftelserne i andre rådssammensætninger (8700/08).

Formidling af EU - Rådets konklusioner

Rådet vedtog konklusioner om Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2007 "Partnerskab om formidling af EU" (KOM(2007) 568 endelig) og noterede sig Kommissionens arbejdsdokument vedrørende et forslag til interinstitutionel aftale (KOM(2007) 569 endelig)

Teksten til konklusionerne findes i dok. 8528/08.

ÅBENHED

Årsrapport om aktindsigt i dokumenter

Rådet vedtog sin årsrapport om gennemførelsen af forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter (8475/08).

Følgende fremgår af rapporten, der dækker 2007:

 • Mere end 67 % of de rådsdokumenter, der blev fremstillet i 2007 - dvs. 108 343 af de 161 121 nye dokumenter i Rådets register - blev gjort direkte tilgængelige for offentligheden via registret, så snart de var udsendt.
 • Pr. 31. december 2007 indeholdt Rådets register henvisning til 1 010 217 dokumenter (for alle sprogudgaver tilsammen), og heraf var de 724 338 (71,7% af de registrerede dokumenter) offentlige dokumenter, der derfor enten kunne downloades direkte eller rekvireres.
 • I 2007 konsulterede 465 612 forskellige brugere (imod 380 349 i 2006) Rådets offentlige register via internettet, så antallet af registrets brugere steg med 22,4% på ét år. Det samlede antal besøg steg med 21% (2 078 602 besøg i 2007 mod 1 722 354 i 2006), hvilket svarer til mere end 5 700 besøg om dagen.
 • Rådet modtog fra offentligheden 1 964 begæringer om aktindsigt i i alt 7 809 rådsdokumenter og gav (enten hel eller delvis) adgang til 6 123 (78,9 %) af de ønskede dokumenter.

Rapporten fremhæver de vigtigste udviklinger i femte år af forordningens gennemførelse og omhandler klager til ombudsmanden og de europæiske retters afgørelser i sager vedrørende aktindsigt i Rådets dokumenter.

Endvidere omtaler rapporten forskriftsmæssige, administrative og praktiske tilpasninger, som Rådet har foretaget for at overholde forordningen. Den konkluderer, at for Rådets vedkommende er de mål, der er fastsat i traktaterne og i forordning nr. 1049/2001, blev nået i 2007.

Aktindsigt

Rådet vedtog et svar på bekræftende anmodning 02/c/01/08 fra Ottavio MARZOCCHI, idet den danske, slovenske, finske og svenske delegation stemte imod (doc. 6449/08).

BUDGET

Justering af EU's flerårige finansielle ramme

Rådet vedtog en afgørelse om justering af den flerårige finansielle ramme via en ændring af aftalen mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (7682/1/08).

Justeringen er blevet nødvendig, fordi 2 034 mio. EUR i løbende priser ikke kunne forpligtes i 2007 og heller ikke overføres til 2008 som følge af den forsinkede vedtagelse af visse operationelle programmer under udgiftsområde 1b (strukturfonde og Samhørighedsfonden) og udgiftsområde 2 (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond) på EU's almindelige budget. Europa-Parlamentet og Rådet besluttede at overføre dette beløb til de følgende regnskabsår. Denne beslutning medfører ikke nogen stigning i de samlede lofter for betalingsbevillinger.

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Tidsplanen for SIS II

Rådet bekræftede de konklusioner, som formandskabet havde fremlagt i en rapport om de udestående spørgsmål i forbindelse med den detaljerede tidsplan for anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

Rådet anmodede i sine konklusioner fra februar 2008 (jf. pressemeddelelse 6796/08, s. 8) formandskabet om at aflægge rapport om dette spørgsmål.

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug - Tyrkiets deltagelse

Rådet vedtog en afgørelse om godkendelse af en aftale med Tyrkiet om Tyrkiets deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (13649/1/06).

Tyrkiet kan i sin egenskab af kandidatland deltage i fællesskabsprogrammer og -agenturer som led i tiltrædelsesprocessen.

Overvågningscentret, der ligger i Lissabon, blev oprettet i 1993 for at forsyne Fællesskabet og dets medlemsstater med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne og konsekvenserne heraf.

Aftalen med Tyrkiet blev undertegnet i oktober 2007.

Nærmere oplysninger herom findes på: http://www.emcdda.europa.eu.

LANDBRUG

Reform af vinsektoren

Rådet vedtog en forordning om en reform af den fælles markedsordning for vin (7292/08, 8317/08 ADD 1).

Reformen tilsigter at opfylde følgende mål:

 • forbedre EU's vinproducenters konkurrenceevne
 • generobre markeder både i og uden for Den Europæiske Union
 • skabe balance mellem udbud og efterspørgsel
 • forenkle reglerne
 • bevare den europæiske vinfremstillings bedste traditioner
 • styrke samfundsstrukturerne i landdistrikterne og
 • sikre, at miljøet respekteres.

Reformens nøgleelementer er bl.a.:

 • en ordning for rydningspræmier. Deltagelse er frivillig, men underlagt visse betingelser. Ud over de fællesskabsmidler, der er afsat til disse præmier, kan medlemsstaterne yde supplerende national støtte på op til 75% af den allerede tildelte præmie;
 • støtteberettigelse under enkeltbetalingsordningen for dem, der har ryddet vinmarker, så der kan udbetales det regionale gennemsnitsbeløb for direkte afkoblet støtte på op til 350 EUR pr. ha;
 • afskaffelse af plantningsrettighederne i 2015 med visse undtagelser indtil 2018;
 • tildeling af nationale rammer, som de enkelte medlemsstater kan anvende til finansiering af forskellige foranstaltninger såsom salgsfremstød for europæiske vine i tredjelande, omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, modernisering, grøn høst, gensidige fonde, høstforsikring og overgangsforanstaltninger for destillation og støtte til anvendelse af most;
 • en evalueringsrapport om reformens konsekvenser, som Kommissionen skal forelægge i 2012;
 • eventuel angivelse af druesort og årgang for alle vine, på nærmere fastsatte betingelser;
 • en procedure for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser;
 • kriterier for tilsætning af sukker (chaptalisering).

Reformen finder anvendelse fra den 1. august 2008 med følgende undtagelser: 30. juni 2008 for rydningsordningen og støtteprogrammerne; 1. august 2009 for ordninger vedrørende ønologiske fremgangsmåder, beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, etikettering og præsentation, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, obligatoriske anmeldelser, ledsagedokumenter og bogføring af produkter; 1. januar 2008 for fravigelser af forbuddet mod vinfremstilling af druer fra visse områder under artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 1493/1999; 1. januar 2009 for en række ændringer til forordning nr. 1782/2003.

Den nye forordning træder i stedet for forordning nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin. Bestemmelserne er så vidt muligt rettet ind efter "fusionsmarkedsordningen"[1], som den på et senere tidspunkt skal inkorporeres i.

Den indgår som et led i en reform af EU's fælles landbrugspolitik, som startede i 2003 med markafgrøder og levende dyr og fortsatte i 2004 med olivenolie, tobak og bomuld, i 2006 med sukker og i 2007 med frugt og grøntsager. Den tager også hensyn til Fællesskabets politikker for bæredygtig udvikling, bedre konkurrenceevne, forenkling og bedre lovgivning.

Overvågning af transmissibel spongiform encephalopati (BSE)

Rådet besluttede ikke at gå imod Kommissionens vedtagelse af en forordning om indarbejdning af nye kriterier for revision af de årlige BSE-overvågningsprogrammer i forordning nr. 999/2001.

Bilag III til forordning nr. 999/2001 indeholder regler for overvågning af BSE hos kvæg. Der vil blive indført krav til medlemsstater, der vurderer, at deres BSE-situation er forbedret, og at der bør foretages en revision af deres årlige BSE-overvågningsprogrammer. Specielt vil den nye forordning fastsætte nye epidemiologiske kriterier for påvisningen af forbedringer gennem en kvantitativ vurdering af BSE-situationen.

FORSKNING

Kul- og Stålforskningsfonden *

Rådet vedtog en beslutning om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program (5882/08, 8354/2/08 ADD1). (EUT L 29 af 5.2.2003, s. 28).

Programmets formål er at forbedre konkurrenceevnen og bidrage til en bæredygtig udvikling i kulsektoren og stålsektoren, som et supplement til EU's syvende rammeprogram for forskning (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1) i disse sektorer.

For så vidt angår kul, tager programmet sigte på at støtte Fællesskabets energimål og en konkurrencedygtig og miljøvenlig anvendelse af kul. Det fremmer forskning i moderne teknikker og knowhow, som er nødvendige for at skabe yderligere teknologiske fremskridt, sikkerhed og bedre arbejdsvilkår i minerne og bedre miljøbeskyttelse.

For så vidt angår stålsektoren, ligger programmets hovedvægt på udvikling af nye eller bedre teknologier, som kan sikre en økonomisk, ren og sikker produktion af stål og stålprodukter, der er kendetegnet ved en stadig højere ydeevne, brugsegnethed, forbrugertilfredshed, længere levetid, let genvinding og genanvendelse.

Det maksimale samlede finansielle bidrag fra forskningsfonden til pilot- og demonstrationsprojekter forhøjes til 50% af de støtteberettigede omkostninger.

De flerårige tekniske retningslinjer for administrationen af programmet er ændret for at sikre forenlighed med syvende rammeprogram og for at tage hensyn til, at EU's nye medlemsstater er kommet med.

MILJØ

Cartagenaprotokollen om biosikkerhed - Forhandlingsdirektiver

Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til, for de områder, der henhører under Fællesskabets kompetence, at deltage i forhandlingerne om internationale regler og procedurer for ansvar og erstatning for skader som følge af grænseoverskridende overførsler af levende modificerede organismer under Cartagenaprotokollen om biosikkerhed.

Forhandlingerne under Cartagenaprotokollen om biosikkerhed skal føres på et møde den 12.-16. maj i Bonn.


[1] Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.


Side Bar