Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 18 september 2012

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar om politiska fångar i Eritrea

Europeiska unionen är fortfarande djupt oroad över att Eritreas regering fortsätter att bryta mot sina åtaganden i fråga om de mänskliga rättigheterna, i strid mot såväl nationell som internationell rätt. EU avser framför allt det fortsatta frihetsberövandet utan rättegång av en grupp med elva framträdande parlamentsledamöter och medlemmar av Folkfronten för demokrati och rättvisa sedan den 18 september 2001 och av tio oberoende journalister, bl.a. den eritreanske och svenske medborgaren Dawit Isaak, sedan den 23 september 2001. Trots upprepade vädjanden från det internationella samfundet, bland annat från FN:s råd för mänskliga rättigheter och Europeiska unionen, har dessa personer suttit fängslade under de senaste elva åren utan någon kontakt med världen utanför och utan att åtnjuta några rättigheter. Det har förekommit rapporter om att även andra journalister har gripits och hålls fängslade utan rättegång. Europeiska unionen är särskilt oroad över de rapporterade dödsfallen bland de politiska fångarna och över försämringen av hälsoläget för andra.

Den fortsatta bristen på information om var fångarna befinner sig och om deras tillgång till hälso- och sjukvård är ett uppenbart brott mot flera av de mänskliga rättigheterna, som förbudet mot godtyckligt frihetsberövande och rätten för den som berövats sin frihet att behandlas på ett människovärdigt sätt. Dessa rättigheter fastställs i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vilken Eritrea har ratificerat.

Europeiska unionen uppmanar enträget Eritreas regering att villkorslöst frige dessa fångar, liksom andra personer som fängslats på grund av sina politiska åsikter. Europeiska unionen begär att Eritreas regering, inte minst av humanitära skäl, ska offentliggöra all information om var dessa fångar befinner sig och ge dem möjlighet att träffa sina familjer och advokater.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Republiken Moldavien och Armenien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar