Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 8. června 2012

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k prováděcímu rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku, a k rozhodnutí Rady 2012/212/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Dne 23. března 2012 přijala Rada prováděcí rozhodnutí Rady 2012/171/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se aktualizuje a mění seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze V rozhodnutí 2010/639/SZBP.

Dne 23. dubna 2012 přijala Rada rozhodnutí Rady 2012/212/SZBP2. Tímto rozhodnutím Rady se mění čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2010/639/SZBP tak, že je zajištěno, aby finanční prostředky nebo hospodářské zdroje mohly být uvolněny či zpřístupněny pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva.

K těmto rozhodnutím se připojují přistupující země Chorvatsko, kandidátské země bývalá Jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko, členský stát Evropského hospodářského prostoru.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s těmito rozhodnutími Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 24. března 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 87, s. 95.

2 :

Vyhlášené dne 25. dubna 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 113, s. 11.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar