Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 8 юни 2012 г.

(OR. en)

11101/12

PRESSE 253

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/122/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, Решение за изпълнение 2012/172/ОВППС на Съвета към това решение, Решение 2012/206/ОВППС на Съвета за изменение на това решение и Решение за изпълнение 2012/256/ОВППС на Съвета към това решение

На 27 февруари 2012 г. Съветът прие Решение 2012/122/ОВППС на Съвета1. Решението на Съвета изменя Решение 2011/782/ОВППС, като налага допълнителни ограничителни мерки и изменя и актуализира списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение І към Решение 2011/782/ОВППС. Допълнителните ограничителни мерки включват мерки срещу Централната банка на Сирия, забрана на продажбата, покупката, транспортирането и посредническите услуги със злато, благородни метали и диаманти на, от или за правителството на Сирия и забрана на достъпа до летищата на държавите членки за товарни полети, извършвани от сирийски въздушни превозвачи.

На 23 март 2012 г. Съветът прие Решение за изпълнение 2012/172/ОВППС на Съвета2. С решението на Съвета се изменя и актуализира изложеният в приложение І към Решение 2011/782/ОВППС списък на лицата и образуванията, които са обект на ограничителни мерки.

На 23 април 2012 г. Съветът прие Решение 2012/206/ОВППС на Съвета1. С решението на Съвета се изменя Решение 2011/782/ОВППС и се налагат допълнителни ограничителни мерки. С измененията се добавя забрана или изискване за разрешение за продажбата, доставката, трансфера или износа на допълнителни стоки и технологии, които биха могла да се използват за вътрешни репресии, както и забрана на продажбата, доставката, трансфера и износа на луксозни стоки за Сирия.

На 14 май 2012 г. Съветът прие Решение за изпълнение 2012/256/ОВППС на Съвета2. С решението на Съвета се изменя и актуализира изложеният в приложение І към Решение 2011/782/ОВППС списък на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бивша югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Грузия, се присъединяват към тези решения.

Те ще направят необходимото националните им политики да са в съответствие с посочените решения на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 28.2.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 54, стр. 14.

2 :

Публикувано на 24.3.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 87, стр. 103.

1 :

Публикувано на 24.4.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 110, стр. 36.

2 :

Публикувано на 15.5.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, L 126, стр. 9.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да е членка на ЕАСТ и на Европейското икономическо пространство.


Side Bar