Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 8 czerwca 2012 r.

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2012/168/WPZiB zmieniającej decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/168/WPZiB1. Decyzja ta zmienia środki ograniczające określone w decyzji 2011/235/WPZiB, a do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do ww. decyzji dodaje nowe osoby.

Zmiany dotyczą dodania zakazu sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu sprzętu lub oprogramowania przeznaczonego głównie do wykorzystania przez reżim irański przy monitorowaniu lub przechwytywaniu komunikacji prowadzonej w Iranie przez internet lub za pomocą telefonii komórkowej lub stacjonarnej. W decyzji 2011/235/WZPiB dodano również – z uwagi na jej cele – zakaz dostarczania, sprzedaży lub przekazywania sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych; jednocześnie zakaz taki usunięto z decyzji 2010/413/WPZiB.

Kraj przystępujący: Chorwacja*, kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra* i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdowy przyłączają się do tej decyzji.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 24.3.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 87, s. 85.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.


Side Bar