Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 7. juni 2012

11040/1/12 REV 1

PRESSE 247

Erklæring fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, på Den Europæiske Unions vegne om situationen i det østlige Congo

"EU er stærkt bekymret over den seneste udvikling i Kivuregionerne og forværringen af sikkerhedssituationen. EU og medlemsstaterne har en lang tradition for at støtte stabilitet og sikkerhed i Kivuregionerne og i området. EU mener, at det er i alles interesse, at Den Demokratiske Republik Congo (DRC) får effektiv myndighed over sit territorium. EU støtter kraftigt DRC's løbende bestræbelser på at bringe de parallelle kommandoveje inden for FARDC til ophør.

EU fordømmer på det kraftigste oprøret fra nogle elementer i den congolesiske hær. EU fordømmer ligeledes drab på og enhver form for negative konsekvenser for civile forårsa­get af bevæbnede grupper, herunder FDLR, siden oprørets start. EU minder om sit faste tilsagn om at bekæmpe straffriheden og om behovet for at få stillet gerningsmændene for retten.

Den aktuelle udvikling kræver opmærksomhed fra alle landene i regionen. Det nylige sam­arbejde mellem Rwanda og DRC på dette område er nødvendigt og positivt. EU er bekym­ret over oplysninger om, at denne dynamik måske er truet. Det opfordrer derfor alle inte­ressenter til at fortsætte samarbejdet og til at iværksætte relevante foranstaltninger til at sikre gennemsigtighed, således at påståede episoder kan blive efterforsket og dialogen op­retholdt.

EU vil nøje følge udviklingen på området."

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Euro­pæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova og Armenien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar