Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 17. apríla 2012

(OR. en)

8862/12

PRESSE 157

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/159/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

Rada 19. marca 2012 prijala rozhodnutie Rady 2012/159/SZBP1. Týmto rozhodnutím Rady sa platnosť reštriktívnych opatrení predlžuje do 22. marca 2013 v súlade s článkom 5 rozhodnutia 2011/172/SZBP.

K tomuto rozhodnutiu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Gruzínsko.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Uverejnené 20. 3. 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie L 80, s. 18.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar