Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 17 kwietnia 2012 r.

(OR. en)

8862/12

PRESSE 157

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2012/159/WPZiB zmieniające decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

W dniu 19 marca 2012 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/159/WPZiB1. Decyzja Rady przedłuża obowiązywanie środków ograniczających do dnia 22 marca 2013 r., zgodnie z art. 5 decyzji 2011/172/WPZiB.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdowy i Gruzja przyłączają się do tej decyzji.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z tą decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 20 marca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 80, s. 18.

*Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar