Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 17. aprill 2012

8862/12

PRESSE 157

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta nõukogu otsusega 2012/159/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

Nõukogu võttis 19. märtsil 2012 vastu nõukogu otsuse 2012/159/ÜVJP1. Nõukogu otsusega pikendatakse piiravad meetmed 22. märtsini 2013 otsuse 2011/172/ÜVJP artikli 5 kohaselt.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalev riik ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, ning Moldova Vabariik ja Gruusia ühinevad käesoleva otsusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab nimetatud nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 20.3.2012 Euroopa Liidu Teatajas nr L 80, lk 18.

*Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar