Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 17 април 2012 г.

(OR. en)

EUCO 8862/12

PRESSE 157

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз във връзка с присъединяването на някои трети държави към Решение 2012/159/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

На 19 март 2012 г. Съветът прие Решение 2012/159/ОВППС на Съвета1.С това решение на Съвета срокът на ограничителните мерки се удължава до 22 март 2013 г., както е посочено в член 5 от Решение 2011/172/ОВППС.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бивша югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания и страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Грузия, се присъединяват към това решение.

Те ще гарантират съответствието на националните си политики с посоченото решение на Съвета.

Европейският съюз взема под внимание този ангажимент и го приветства.

1 :

Публикувано на 20.3.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз, брой L 80, стр. 18.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar