Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Sausio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2019 m. sausio 24 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija (toliau – Komisija) imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairius sektorius ir ES politikos sritis apimančiais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija taip pat užbaigia 87 bylas – atitinkamos valstybės narės problemas išsprendė ir Komisijai pažeidimo nagrinėjimo procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą – pranešime MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

 

1. Žemės ūkis ir kaimo plėtra

(Daugiau informacijos: Daniel Rosario, tel. +32 229 56185, Clémence Robin, tel. +32 229 52509)

Pagrįstos nuomonės

Geografinės nuorodos. Komisija ragina BULGARIJĄ panaikinti nacionalinės teisės aktus dėl geografinių nuorodų

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir išsiuntė Bulgarijai pagrįstą nuomonę dėl jos 1999 m. rugsėjo 1 d. Prekių ženklo ir geografinių nuorodų akto. Nuo 2008 m. Bulgarija išsaugojo nacionalinį žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų registrą. Komisija mano, kad nacionalinė geografinių nuorodų apsauga nesuderinama su ES taisyklėmis dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012). Remiantis nusistovėjusia ES teismų praktika – sprendimais C-478/07 (Budvar, 2009) ir C-56/16/P (EUIPO / Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017), ES reglamente nustatyta vienoda ir išsami į jo taikymo sritį patenkančių geografinių nuorodų apsaugos sistema. Bulgarijos nacionalinė registravimo sistema turėjo būti panaikinta nuo įstojimo į ES 2007 m. dienos, o esamos nacionalinės geografinės nuorodos galėjo būti saugomos tik 12 mėnesių po įstojimo datos, jei per šį ribotą laikotarpį ES būtų buvęs pateiktas atitinkamas prašymas. 2018 m. sausio mėn. Bulgarijos valdžios institucijoms išsiuntusi oficialų pranešimą, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Bulgarija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti šią bylą perduoti ES Teisingumo Teismui.

Geografinės nuorodos. Komisija ragina DANIJĄ griežčiau saugoti saugomą kilmės vietos nuorodą „Feta“

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Danijai pagrįstą nuomonę dėl to, kad Danijos valdžios institucijos neįvykdė įsipareigojimų, nustatytų ES tesiės aktuose dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012). Komisija mano, kad Danijai nepavyko išvengti ES reglamento pažeidimų ar sustabdyti Danijoje įsikūrusių bendrovių, kurios gamindamos (ir (arba) importuodamos iš kitų šalių) baltą sūrį ir paženklinusios jį „Feta“ eksportuodamos į ne ES šalis, pažeidžia ES reglamentą, veiklą. Tokia praktika neatitinka ES produkto specifikacijos taisyklių, taikomų saugomai kilmės vietos nuorodai (SKVN) ir yra laikoma klaidinančiu ženklinimu. „Feta“ yra nuo 2002 m. registruota saugoma kilmės vietos nuoroda. ES reglamentu registruoti pavadinimai saugomi nuo kelių netinkamo naudojimo būdų. Tarp jų yra tiesioginis ar netiesioginis registruoto pavadinimo naudojimas komerciniais tikslais produktams, kurie yra panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus, arba jo naudojimas siekiant pasinaudoti saugomo pavadinimo reputacija. Produktų pavadinimai, užregistruoti kaip saugoma kilmės vietos nuoroda, yra glaudžiausiai susiję su geografine vieta, kurioje jie yra gaminami. 2018 m. sausio mėn. Komisija prieš Daniją pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Danija turi per du mėnesius imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms spręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti šią bylą perduoti ES Teisingumo Teismui.

 

2. Konkurencija

(Daugiau informacijos: Ricardo Cardoso, tel. +32 229 80100, Maria Tsoni, tel. +32 229 90526)

Oficialus pranešimas

Valstybės pagalba. Komisija ragina GRAIKIJĄ susigrąžinti neteisėtai kasybos įmonei „LARCO“ skirtą pagalbą

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Graikijai dėl to, kad ji neįgyvendino 2017 m. lapkričio 9 d. Teismo sprendimo (Byla C-481/16, Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką). Šiuo sprendimu Teismas nuteisė Graikiją už tai, kad ji neįgyvendino 2014 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimo dėl susigrąžinimo, kuriuo Graikijai buvo nurodyta iš „LARCO General Mining and Metallurgical Company S.A.“ susigrąžinti neteisėtą ir nesuderinamą 135,8 mln. EUR pagalbą. Pagalba įmonei „LARCO“ buvo suteikta valstybės garantijų ir kapitalo injekcijų forma. Dabar Graikija turi per du mėnesius imtis priemonių ir įrodyti, kad pagalba buvo susigrąžinta. Priešingu atveju, Komisija gali nuspręsti bylą dėl Graikijos perduoti ES Teisingumo Teismui ir paprašyti Teismo Graikijai skirti vienkartinę baudą ir pinigines nuobaudas.

Baigtos procedūros

Antimonopolinės taisyklės. Komisija baigia pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš 3 valstybes nares dėl Direktyvos dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo perkėlimo į nacionalinę teisę.

Europos Komisija nusprendė baigti pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Bulgariją, Graikiją ir Portugaliją, nes jos į nacionalinę teisę jau perkėlė Direktyvą dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo (Direktyva 2014/104/ES). Ši direktyva padeda nukentėjusiems nuo ES antimonopolinių taisyklių pažeidimų, tokių kaip kartelių sudarymas ar piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje, piliečiams ir bendrovėms reikalauti atlyginti patirtą žalą. Pagal ją nukentėjusiems lengviau gauti patirtos žalos įrodymų ir jie turi daugiau laiko, kad galėtų pareikšti savo reikalavimus. Todėl Direktyva dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo yra esminė ES konkurencijos teisės vykdymo užtikrinimo dalis. Valstybės narės Direktyvą į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2016 m. gruodžio 27 d. Septynios valstybės narės ją perkėlė iki nustatyto termino. Pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl nepranešimo apie perkėlimo priemones, 2017 m. Direktyvą į nacionalinę teisę perkėlė 18 valstybių narių. Bulgarija, Graikija ir Portugalija ją perkėlė pirmąjį 2018 m. pusmetį. Šiuo metu Komisija tikrina perkėlimo į 28 valstybių narių teisę atitiktį.

 

3. Bendroji skaitmeninė rinka

(Daugiau informacijos: Nathalie Vandystadt, tel. +32 229 67083, Marietta Grammenou, tel. +32 229 83583)

Baigtos procedūros

Kibernetinis saugumas. Komisija baigia pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš KROATIJĄ, PRANCŪZIJĄ, AIRIJĄ, NYDERLANDUS, PORTUGALIJĄ ir ISPANIJĄ

Šiandien Europos Komisija nusprendė užbaigti pažeidimo nagrinėjimo procedūras, pradėtas prieš Kroatiją, Prancūziją, Airiją, Nyderlandus, Portugaliją ir Ispaniją dėl pirmojo ES  teisės  akto dėl kibernetinio saugumo taisyklių (Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva, Direktyva (ES) 2016/1148/ES) neperkėlimo į nacionalinę teisę iki 2018 m. gegužės 9 d. Komisija priėmė šį sprendimą, nes toms valstybėms narėms pavyko įrodyti, kad naujų taisyklių perkėlimas į nacionalinę teisę atitinka Direktyvą. Direktyvos tikslas – visoje ES užtikrinti vienodai aukštą tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygį plėtojant nacionalinius kibernetinio saugumo pajėgumus. Ja taip pat siekiama stiprinti ES lygmens bendradarbiavimą ir nustatyti saugumo ir pranešimo apie incidentus prievoles esminių paslaugų operatoriams ir skaitmeninių paslaugų teikėjams. 2018 m. liepos mėn. Komisija pradėjo ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ragindama susijusias valstybes narės užbaigti perkėlimo procesą. Komisija toliau nagrinės 11 pažeidimų, susijusių su nevisišku Direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę, ir tikisi, kad per ateinančius mėnesius bus pateikta išsamesnė apžvalga apie jos perkėlimą į nacionalinę teisę visoje ES. Daugiau informacijos apie tai, kaip valstybės narės didina savo kibernetinio saugumo pajėgumus, rasite pranešimuose apie Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę padėtį ir atitinkamuose Klausimuose ir atsakymuose. Taip pat žr. informacijos suvestinę apie visus ES veiksmus, kuriais siekiama padidinti kibernetinį saugumą.

 

4. Ekonomikos ir finansų reikalai

(Daugiau informacijos: Annika Breidthardt, tel. +32 229 56153, Enda McNamara, tel. +32 229 64976)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduota byla

Komisija perduoda Teismui bylą dėl Slovėnijos, nes ji pažeidžia ECB archyvų neliečiamumo principą ir lojaliai nebendradarbiauja

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Slovėnijos, nes ji pažeidė Europos Centrinio Banko (ECB) archyvų neliečiamumo principą ir lojalaus bendradarbiavimo pareigą, paėmusi Europos centrinio banko dokumentus, kurie buvo laikomi Slovėnijos centriniame banke. Atliekant nacionalinį tyrimą dėl centrinio banko pareigūnų, nesusijusių su ECB užduotimis, 2016 m. liepos 6 d. Slovėnijos valdžios institucijos paėmė informaciją iš Slovėnijos banko, įskaitant ECB dokumentus ir IT aparatinę įrangą. ECB nedavė išankstinio leidimo paimti šiuos daiktus, o tolesni ECB bandymai taikiai išspręsti šį klausimą buvo nesėkmingi. Komisijos bandymai išsiaiškinti faktus ir aplinkybes buvo nesėkmingi. 2016 m. gruodžio mėn. ji išsiuntė „EU pilot“ raštą, 2017 m. gegužės mėn. oficialų pranešimą ir 2018 m. liepos mėn. pagrįstą nuomonę. Komisija spręsdama šį klausimą palaiko glaudžius ryšius su ECB. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

 

5. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Sara Soumillion, tel. +32 229 67094)

Pagrįstos nuomonės

Laisvas darbuotojų judėjimas. Komisija reikalauja, kad KIPRAS, PRANCŪZIJA, AIRIJA ir RUMUNIJA praneštų apie visišką taisyklių dėl mobiliųjų darbuotojų teisių į papildomą pensiją perkėlimą į nacionalinę teisę

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Kiprui, Prancūzijai, Airijai ir Rumunijai dėl nepranešimo apie visišką ES taisyklių dėl papildomų teisių į pensiją (Pensijų perkeliamumo direktyva, Direktyva 2014/50/ES) perkėlimą į nacionalinę teisę. Direktyvoje nustatyti minimalūs reikalavimai dėl teisių į papildomą pensiją įgijimo ir išsaugojimo. Ši direktyva yra svarbi skatinant darbo jėgos judumą ir apsaugant mobiliųjų darbuotojų teises į papildomą pensiją. 2014 m. balandžio mėn. valstybės narės susitarė perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir pranešti Komisijai apie nacionalines perkėlimo priemones iki 2018 m. gegužės mėn. 2018 m. liepos mėn. Komisija išsiuntė šioms valstybėms narėms oficialų pranešimą. Visos 4 šalys atsakė, kad perkėlimo į nacionalinę teisę procesas vyksta. Kadangi Komisija vis dar negavo jokio pranešimo apie visišką šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę, ji nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę. Šių valstybių narių valdžios institucijoms per du mėnesius nesiėmus veiksmų byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

Oficialus pranešimas

Šeimos išmokų indeksavimas. Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Austriją

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Austrijai oficialų pranešimą dėl naujų teisės aktų, kuriais Austrijoje dirbantiems ES piliečiams skirtos šeimos išmokos ir šeimai taikomų mokesčių lengvatos yra indeksuojamos, jei jų vaikai gyvena užsienyje. Nuo 2019 m. sausio 1 d. už kitoje valstybėje narėje gyvenančius vaikus Austrijos skiriamų šeimos išmokų ir šeimai taikomų mokesčių lengvatų dydis priklauso nuo pragyvenimo išlaidų toje valstybėje narėje. Dėl to daug ES darbuotojų, kurie dirba Austrijoje ir moka tokio pat dydžio socialinio draudimo įmokas ir mokesčius kaip ir vietos darbuotojai, gautų mažiau išmokų tik dėl to, kad jų vaikai gyvena kitoje valstybėje narėje. ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis (Reglamentas (EB) Nr. 883/2004) valstybei narei draudžiama mažinti išmokas pinigais asmenims, kurie yra apdrausti pagal tos valstybės narės teisės aktus, tik dėl to, kad jie arba jų šeimos nariai gyvena kitoje valstybėje narėje. Šiomis taisyklėmis taip pat draudžiama diskriminacija dėl pilietybės. Sumažinant šeimos išmokas vien tik dėl to, kad darbuotojų vaikai gyvena užsienyje, pažeidžiamos ES socialinės apsaugos taisyklės ir socialinių ir mokesčių lengvatų srityje taikomas vienodo požiūrio į darbuotojus, kurie yra kitos valstybės narės piliečiai, principas (Reglamentas (ES) Nr. 492/2011). Išsiuntusi Austrijai oficialų pranešimą, Europos Komisija oficialiai pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Per du mėnesius Austrija turi imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms spręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

 

6. Energetika

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 229 56186, Lynn Rietdorf, tel. +32 229 74959)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotos bylos ir oficialūs pranešimai

Pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Komisija perduoda Teismui bylas dėl ČEKIJOS ir SLOVĖNIJOS, nes jos neužtikrina, kad pastatų energinio naudingumo sertifikatai būtų iškabinti tinkamose vietose

Šiandien Europos Komisija nusprendė ES Teisingumo Teismui perduoti Čekijos ir Slovėnijos bylas dėl to, kad jos nesilaiko Pastatų energinio naudingumo direktyvos (Direktyva 2010/31/ES). Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo nustatyti ir visiems pastatams taikyti minimalius energinio naudingumo reikalavimus, užtikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir reikalauti reguliariai tikrinti šildymo ir oro kondicionavimo sistemas. Be to, Direktyvoje nustatyta, kad nuo 2021 m. valstybės narės turės užtikrinti, kad visi nauji pastatai būtų energijos beveik nevartojantys pastatai. Direktyvoje taip pat reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog tam tikruose dažnai žmonių lankomuose pastatuose energinio naudingumo sertifikatai būtų iškabinti gerai matomoje vietoje. Šia taisykle turėtų būti siekiama didinti visuomenės informuotumą apie efektyvaus energijos vartojimo svarbą ir skatinti renovacijas. Komisija atkreipė nacionalinių valdžios institucijų dėmesį į netinkamą šio reikalavimo perkėlimą į nacionalinę teisę 2015 m. ir išsiuntė oficialius raštus abiem valstybėms narėms 2017 m. ir 2018 m. Tačiau iki šiol valstybių narių teisės aktai šiuo klausimu nebuvo suderinti su Direktyva. Be to, Komisija nusprendė pradėti ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Kroatiją ir Rumuniją, nes abi valstybės narės nepateikė pažangos, siekiant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio, ataskaitų. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Pagrįsta nuomonė

Pagrindiniai saugos standartai. Komisija ragina ITALIJĄ ES teisės aktus perkelti į nacionalinę teisę

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Italijai pagrįstą nuomonę, prašydama perkelti į nacionalinę teisę naujosios Pagrindinių saugos standartų direktyvos nuostatas (Tarybos Direktyva 2013/59/Euratomas). Direktyvą į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo perkelti iki 2018 m. vasario 6 d. Naująja direktyva atnaujinami ir konsoliduojami Europos radiacinės saugos teisės aktai. Ja nustatomi pagrindiniai saugos standartai, kuriais darbuotojus, visuomenės narius ir pacientus siekiama apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. Į ją taip pat įtraukta po Fukušimos branduolinės avarijos sugriežtintų avarinės parengties ir reagavimo priemonių. Ši valstybė narė dabar turi per du mėnesius atsakyti į pagrįstą nuomonę ir pranešti apie perkėlimo priemones. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti šią bylą perduoti ES Teisingumo Teismui.

Pagrįstos nuomonės ir oficialūs pranešimai

Tvarūs biodegalai. Komisija ragina 6 valstybes nares įgyvendinti ES taisykles dėl netiesioginio žemės naudojimo keitimo, susijusio su benzino ir dyzelinių degalų

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Vokietijai ir Latvijai ir oficialius pranešimus Suomijai, Prancūzijai, Airijai ir Čekijai, nes jo nevisiškai perkėlė ES taisykles dėl benzino ir dyzelinių degalų kokybės ir dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (Direktyva (ES) 2015/1513). Šia direktyva siekiama sumažinti su biodegalų gamyba susijusio netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką. Netiesioginis žemės naudojimo keitimas vyksta, kai žemės ūkio paskirties žemė, kurioje auginami maistui ar pašarams skirti pasėliai, pradedama naudoti biodegalų gamybai skirtų pasėlių auginimui; taip atsiranda poreikis naudoti kitą (nenaudojamą) žemę maistui ar pašarams skirtiems pasėliams auginti, siekiant patenkinti tą maisto ir pašarų paklausą, o tai daro poveikį išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui. Pavyzdžiui, CO2 lygis atmosferoje didėja, jei žemės ūkio paskirties žemė plečiama į tas žemes, kuriose yra didelių anglies atsargų, kaip antai miškus, šlapžemes ir durpingas žemes. Direktyva taip pat rengiamasi pereiti prie pažangiųjų biodegalų, gaminamų iš tokių medžiagų kaip atliekos ir likučiai. Pagal Direktyvą valstybės narės ES teisės aktus į nacionalinę teisę turėjo perkelti ir Komisijai pranešti apie perkėlimo priemones iki 2017 m. gruodžio 10 d. Šios valstybės narės turi per du mėnesius imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms spręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pereiti į kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir bylą dėl šiandienos pagrįstų nuomonių perduoti ES Teisingumo Teismui.

Oficialūs pranešimai

Energijos vartojimo efektyvumas. Komisija ragina 15 valstybių narių laikytis ES teisės aktų

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Kiprui, Čekijai, Danijai, Estijai, Prancūzijai, Graikijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Lenkijai ir Portugalijai, kuriuo oficialiai prašo Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą (Direktyva 2012/27/ES) tinkamai perkelti į nacionalinę teisę. Šia 2012 m. direktyva nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo ES priemonių sistema, siekiant iki 2020 m. pasiekti ES 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslą ir sudaryti sąlygas vėliau toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą. Pagal šią direktyvą visos ES šalys turi efektyviau vartoti energiją visuose energijos grandinės etapuose – nuo gamybos iki galutinio vartojimo. Valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Valstybėms narėms per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija jų valdžios institucijoms gali pateikti pagrįstą nuomonę.

Branduolinės atliekos. Komisija ragina LATVIJĄ teisingai įgyvendinti ES teisę

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Latvijai oficialų pranešimą dėl netinkamo ES teisės aktų, kuriais nustatomas panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugus tvarkymas (Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas), perkėlimo į nacionalinę teisę. Direktyva nustatyta ES sistema, kuria užtikrinamas atsakingas ir saugus panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų, įskaitant branduolinių ir spinduliuotės technologijų naudojimo ne elektros energijos gamybos reikmėms atliekas, tvarkymas, siekiant išvengti nereikalingos naštos ateities kartoms. Taip siekiama apsaugoti darbuotojus ir plačiąją visuomenę nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamo pavojaus. Be to, Direktyva reikalaujama visuomenei pateikti būtiną informaciją ir užtikrinti jos dalyvavimą sprendžiant klausimus, susijusius su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, kartu tinkamai atsižvelgiant į saugumo ir privačios informacijos aspektus. Direktyvą į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo perkelti iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. Atlikusi nacionalinės programos vertinimą, Komisija mano, kad tam tikri Direktyvos reikalavimai Latvijos valdžios institucijų nebuvo tinkamai įvykdyti. Latvija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

7. Aplinka

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Daniela Stoycheva, tel. +32 229 53664)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotos bylos

Komisija Teisingumo Teismui perduoda bylą dėl ISPANIJOS, nes ji nesiėmė apsaugos nuo potvynių veiksmų

Europos Komisija perduoda bylą dėl Ispanijos ES Teisingumo Teismui, nes ji nesilaiko ES potvynių prevencijos taisyklių (Potvynių direktyva, Direktyva 2007/60/EB). Šia direktyva siekiama sumažinti ir valdyti potvynių keliamą riziką žmonių sveikatai, aplinkai, ekonominei veiklai ir kultūros paveldui. Pagal ES teisę valstybės narės turėjo užbaigti ir paskelbti potvynių rizikos valdymo planus ir apie juos Komisijai pranešti iki 2016 m. kovo 22 d. Ispanijai praleidus pradinį terminą, 2018 m. kovo mėn. išsiuntusi Ispanijos valdžios institucijoms oficialų pranešimą, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija paragino institucijas baigti rengti, paskelbti ir perduoti visų septynių Kanarų salų (El Hiero, Fuerteventuros, Gran Kanarijos, La Gomeros, La Palmos, Lansarotės ir Tenerifės) upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo planus. Kadangi jos nesiėmė veiksmų, 2018 m. liepos mėn. Komisija Ispanijai išsiuntė pagrįstą nuomonę. Kadangi padėtis septyniuose Kanarų salų upių baseinų rajonuose nepasikeitė, Komisija nusprendė bylą dėl Ispanijos perduoti ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Komisija Teisingumo Teismui perduoda bylą dėl ISPANIJOS, nes ji neapsaugojo Donjanos šlapžemių

Europos Komisija bylą dėl Ispanijos perduoda ES Teisingumo Teismui, nes ji nesiėmė tinkamų priemonių, kad apsaugotų požeminio vandens telkinius, maitinančius Donjanos šlapžemes, kaip reikalaujama ES vandens srities teisės aktuose (Vandens pagrindų direktyvoje, Direktyvoje 2000/60/EB). Ispanija taip pat nesiima tinkamų veiksmų, kad sustabdytų natūralių saugomų buveinių sąlygų blogėjimą šiose šlapžemėse, taip pažeisdama ES gamtos apsaugos teisės aktus. Donjanos šlapynės yra vienos didžiausių Europoje ir pasižymi didele ekosistemų įvairove. Jos pasižymi didele gyvūnų ir augalų įvairove, įskaitant sparčiai nykstančias rūšis, pvz., karališkąjį erelį, Ispanijos lūšį ir Viduržemio vėžlį. Dėl jos strateginės padėties Donjanoje kiekvienais metais taip pat sustoja milijonai migruojančių Europos paukščių. Ši unikali biologinė įvairovė saugoma pagal Buveinių direktyvą (Tarybos direktyva 92/43/EEB) ir Paukščių direktyvą (Direktyva 2009/147/EB), nes Donjanos nacionaliniame parke ir jo apylinkėse yra keletas teritorijų, kurias Ispanija įtraukė į „Natura 2000“ teritorijų sąrašą. Šiandienos sprendimas teikiamas po pagrįstos nuomonės, kuri Ispanijos valdžios institucijoms buvo išsiųsta 2016 m. balandžio mėn. Komisija susirūpinusi tuo, kad šlapžemių būklė veikiausiai toliau blogės, nes Ispanija nesilaiko savo įsipareigojimų pagal Vandens pagrindų direktyvą ir Buveinių direktyvą. Priemonės, skirtos tvariam vandens išteklių valdymui ir Donjanos buveinių apsaugai užtikrinti, yra nepakankamos ir, be to, prastai įgyvendinamos. Todėl Komisija nusprendė ES Teisingumo Teismui perduoti bylą dėl Ispanijos. Daugiau informacijos rasite išsamiame pranešime spaudai.

Pagrįstos nuomonės

Komisija ragina AUSTRIJĄ, ITALIJĄ ir LATVIJĄ įgyvendinti ES taisykles dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais

Europos Komisija ragina Austriją, Italiją ir Latviją dėti daugiau pastangų įgyvendinant ES teisės aktus, kuriais siekiama užtikrinti, kad genetiniais ištekliais, kuriais naudotis sudaryta galimybė kitose šalyse ir kurie naudojami ES, būtų galima naudotis laikantis šių šalių pagal Nagojos protokolą nustatytų galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir naudos pasidalijimo reikalavimų. Genetiniai ištekliai – tai augalų, gyvūnų arba mikrobinės kilmės genetinė medžiaga, pvz., medicininiai augalai, žemės ūkio augalai ir gyvūnų veislės, turinti realią arba potencialią vertę. Jei šalis nustatė galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir naudos dalijimosi reikalavimus, šios genetinės medžiagos mokslinių tyrimų, išsaugojimo, komerciniais ar pramoninio pritaikymo tikslais norintys gauti naudotojai turi laikytis šių reikalavimų, kaip nustatyta ES GNNP reglamente (Reglamentas (ES) Nr. 511/2014). 2014 m. birželio mėn. įsigaliojus šiam ES reglamentui, valstybės narės turėjo imtis priemonių, kad užtikrintų veiksmingą reglamento įgyvendinimą. Visų pirma ES valstybės narės privalo paskirti kompetentingas institucijas, atsakingas už Reglamento taikymą, ir apie jas pranešti Komisijai. Kadangi Austrija, Italija ir Latvija nepranešė apie teisės aktus, kuriais būtų paskirtos tokios institucijos arba nustatytos nuobaudos, Komisija šioms valstybėms narėms nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę. Jos turi per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

Geriamasis vanduo. Komisija ragina ITALIJĄ užtikrinti savo piliečiams saugų geriamąjį vandenį

Šiandien Europos Komisija nusprendė Italijai išsiųsti pagrįstą nuomonę dėl to, kad ji neįvykdė savo įsipareigojimų pagal ES teisės aktus dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (Geriamojo vandens direktyva, Tarybos direktyva 98/83/EB) ir leido kai kuriose vietovėse viršyti arseno ir fluorido parametrų vertes. Direktyva siekiama apsaugoti žmonių sveikatą nuo bet kokio žmonėms vartoti skirto vandens užterštumo neigiamo poveikio užtikrinant, kad tas vanduo būtų sveikas ir švarus. ES taisyklėmis reikalaujama, kad geriamajame vandenyje nebūtų jokių mikroorganizmų bei parazitų ir jokių medžiagų, galinčių kelti potencialią grėsmę žmonių sveikatai. Ilgą laiką 16-oje Lacijaus regiono Viterbo provincijos vandens tiekimo zonų tiekiamas geriamasis vanduo viršijo arseno ir (arba) fluorido parametrus. Dėl to gali kilti pavojus žmonių, ypač jaunesnių nei 3 metų vaikų, sveikatai. 2014 m. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą, tačiau Italijos valdžios institucijos nesiėmė reikiamų veiksmų ir neįvykdė savo pareigos informuoti ir įspėti vartotojus apie pasekmes sveikatai bei atsakyti į jų klausimus. Italija turi per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti bylą dėl Italijos perduoti ES Teisingumo Teismui.

Triukšmas. Komisija ragina LENKIJĄ apsaugoti savo piliečius nuo triukšmo taršos

Komisija ragina Lenkiją laikytis pagrindinių Triukšmo direktyvos (Direktyva 2002/49/EB) nuostatų, skirtų triukšmo taršai ES sumažinti. Aplinkos triukšmas, kurį kelia kelių, geležinkelių ir oro transportas, pramonė, statybos ir kiti lauko darbai, yra antra pagal dažnumą, po oro taršos, ankstyvos mirties ES priežastis. Direktyva reikalaujama, kad valstybės narės priimtų triukšmo mažinimo veiksmų planus, kuriais siektų užtikrinti ne didesnį kaip iki šiol triukšmo lygį (kai jis atitinka nacionalines ribines vertes), arba, jei šios vertės viršijamos, užtikrinti, kad jos atitiktų reikalavimus. 2017 m. gegužės  mėn. Komisija Lenkijai išsiuntė oficialų pranešimą. Nors tam tikra pažanga buvo padaryta, Lenkijos valdžios institucijos vis dar turi priimti peržiūrėtus kelių aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius ir triukšmo mažinimo veiksmų planus, taip pat triukšmo mažinimo pagrindiniuose keliuose, geležinkelių linijose ir Varšuvos Šopeno oro uoste veiksmų planus. Todėl šiandien Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę. Lenkija turi per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti bylą dėl Lenkijos perduoti ES Teisingumo Teismui.

Gamtos apsauga. Komisija ragina SLOVAKIJĄ gerinti miškotvarką

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Slovakijai pagrįstą nuomonę, nes ji neužtikrina tinkamos gamtos apsaugos ir dėl to stipriai mažėja paukščių skaičius. ES taisyklėse dėl buveinių (Tarybos direktyva 92/43/EEB) ir paukščių apsaugos (Direktyva 2009/147/EB) nustatytas visos ES saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“, kurio tikslas – saugoti tas teritorijas nuo potencialiai žalingų projektų. Pagal šiuos teisės aktus turi būti įvertintas miškotvarkos planų ir veiklos, kaip antai miškų kirtimo saugomose teritorijose, poveikis „Natura 2000“ teritorijoms prieš juos patvirtinant. Turėtų būti įvertintas ir Slovakijos miškotvarkos planų ir jų pakeitimų, taip pat sanitarinio miškų kirtimo, siekiant išvengti augalų kenkėjų antpuolių, poveikis. Kol kas tokių nuostatų Slovakijos teisės aktuose nėra. Todėl Komisija mano, kad Slovakija į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė Buveinių direktyvos nuostatas, pagal kurias turi būti atliktas tinkamas „Natura 2000“ saugomose teritorijose vykdomų projektų poveikio teritorijoms vertinimas. Viena iš netinkamo perkėlimo pasekmių yra tai, kad nuo Slovakijos įstojimo į ES 2004 m. specialiose apsaugos teritorijose esančių kurtinių (Tetrao urogallus), kurie yra didžiausių tetervinai pasaulyje, populiacija sumažėjo perpus. Todėl Komisija mano, kad Slovakija nesiėmė tinkamų veiksmų, kad užkirstų kelią sąlygų blogėjimui kurtinių buveinėse ir dideliam šios rūšies paukščių trikdymui, todėl ji netinkamai taiko Buveinių direktyvą. Be to, Slovakija nesiėmė tinkamų kurtinių išsaugojimo priemonių, kurių turėjo imtis pagal Paukščių direktyvą, ir nepriėmė atitinkamų specialios apsaugos teritorijų valdymo planų. Slovakija turi per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti šią bylą perduoti ES Teisingumo Teismui.

Pagrįstos nuomonės ir užbaigtos bylos

Miesto nuotekos. Commission urges LATVIA and LITHUANIA to improve treatment of their waste waters and closes two cases

Šiandien Europos Komisija nusprendė Latvijai ir Lietuvai išsiųsti pagrįstą nuomonę, nes jos neužtikrino, kad visose daugiau kaip 2 000 gyventojų turinčiose aglomeracijose būtų įrengtos tinkamos miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, kaip to reikalaujama ES taisyklėse, nustatytose Direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo (Tarybos direktyva 91/271/EEB). Direktyva siekiama apsaugoti ES aplinką nuo neigiamo miesto nuotekų poveikio, pvz., vandens prisotinimo maistinėmis medžiagomis. Maisto medžiagos skatina spartesnį dumblių augimą, kuris sutrikdo vandens organizmų pusiausvyrą ir blogina vandens kokybę. ES teisės aktuose taip pat nustatytos nuotekų surinkimo, valymo ir šalinimo taisyklės. Komisija mano, kad 14-oje Latvijos aglomeracijų ir 54-iose Lietuvos aglomeracijose yra pažeidžiamos kelios Direktyvos nuostatos. Abi šalys taip pat turi nustatyti surinkimo sistemų, nuotekų išleidimo iš valymo įrenginių, pramoninių nuotekų ir etaloninių metodų, skirtų rezultatams stebėti ir vertinti, reikalavimus. Latvija ir Lietuva turi per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti jų bylas perduoti ES Teisingumo Teismui. Be to, Komisija užbaigia ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Belgiją ir Liuksemburgą, nes dabar jie tinkamai taiko šią direktyvą. Belgijos atveju visos 48 aglomeracijos, kurioms taikomas ES Teisingumo Teismo sprendimas (Komisija prieš Belgiją, byla C-395/13, 2014 m.), dabar atitinka ES miesto nuotekų valymo taisykles. Liuksemburgas įvykdė Teismo sprendimus 2013 m. byloje (C-576/11) ir 2006 m. byloje (C-452/05) Komisija prieš Liuksemburgą.

Oficialūs pranešimai

Gamtos apsauga. Komisija ragina BULGARIJĄ, ITALIJĄ ir VOKIETIJĄ baigti formuoti „Natura 2000“ tinklą

Europos Komisija ragina Bulgariją, Vokietiją ir Italiją laikytis savo įsipareigojimų pagal ES taisykles dėl natūralių buveinių ir saugomų rūšių, įtrauktų į tinklą „Natura 2000“ (Buveinių direktyva, Tarybos direktyva 92/43/EEB) išsaugojimo. Valstybės narės turi nurodyti, kokios Bendrijos svarbos teritorijos bus įtrauktos į ES specialių saugomų teritorijų (SST) sąrašą. Jos taip pat turi nustatyti būtinas apsaugos priemones, kuriomis būtų išsaugota arba atkurta gera saugomų rūšių ir buveinių būklė. Šie veiksmai turi būti atlikti per šešerius metus nuo šių Bendrijos svarbos teritorijų įtraukimo į ES sąrašą. Tokie yra pagrindiniai biologinės įvairovės apsaugos visoje ES reikalavimai. Per nustatytą laikotarpį iš 230 Bendrijos svarbos teritorijų Bulgarija nurodė tik 9 specialias saugomas teritorijas, ir iš esmės niekaip nesugebėjo nustatyti išsamių konkrečiai teritorijai skirtų išsaugojimo tikslų ir priemonių kiekvienam iš jų pasiekti. Per nustatytą laikotarpį iš 4606 teritorijų Vokietija nenurodė 787 teritorijų. Be to, ji iš esmės niekaip nesugebėjo nustatyti pakankamai išsamių visų tinklo „Natura 2000“ teritorijų išsaugojimo tikslų. Komisija taip pat mano, kad Vokietija neužtikrino, kad šešių regionų valdžios institucijos aktyviai ir sistemingai informuotų visuomenę apie valdymo planus. Italija per nustatytą laikotarpį nenurodė 463 Bendrijos svarbos teritorijų kaip specialių saugomų teritorijų. Be to, Italijai iš esmės niekaip nepavyko nustatyti pakankamai išsamių konkrečiai teritorijai skirtų išsaugojimo tikslų ir priimti būtinų apsaugos priemonių, atitinkančių natūralių buveinių rūšims keliamus ekologinius reikalavimus visuose 19 regionų ir 2 autonominėse provincijose. Todėl Komisija Italijai ir Vokietijai siunčia papildomą oficialų pranešimą ir pirmą oficialų pranešimą Bulgarijai. Valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Biologinė įvairovė: Komisija ragina 9 valstybes nares saugoti aplinką nuo invazinių svetimų rūšių

Europos Komisija ragina Kiprą, Čekiją, Prancūziją, Graikiją, Airiją, Lenkiją, Portugaliją, Slovakiją ir Ispaniją paspartinti ES reglamento dėl invazinių svetimų rūšių (Reglamentas Nr. 1143/2014) įgyvendinimą. Invazinės svetimos rūšys – tai augalai ir gyvūnai, išplitę teritorijose už jų natūralaus paplitimo arealo ribų, jie plinta sparčiai ir nugali vietines rūšis, jų invazija turi rimtų ekonominių ir ekologinių pasekmių. Po to, kai 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo atitinkamas teisės aktas, valstybės narės turėjo nustatyti atgrasančias sankcijas, o atokiausių regionų turinčios valstybės narės turėjo parengti specialius invazinių svetimų rūšių šiose teritorijose sąrašus ir apie tai pranešti Komisijai. Minėtos valstybės narės nepranešė Komisijai apie nustatytas sankcijas ir (arba) apie atokiausių regionų invazinių svetimų rūšių sąrašus. Todėl Komisija nusprendė kiekvienai valstybei narei išsiųsti oficialų pranešimą, į kurį jos turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Oro kokybė. Komisija ragina GRAIKIJĄ imtis veiksmų dėl oro taršos

Komisija ragina Graikiją laikytis ES taisyklių dėl švaraus oro ir imtis veiksmų, kurie padėtų užtikrinti gerą oro kokybę ir apsaugoti visuomenės sveikatą (Direktyva 2008/50/EB). ES teisės aktuose nustatytos oro teršalų, įskaitant azoto dioksidą (NO 2), ribinės vertės. Jei tos ribinės vertės viršijamos, valstybės narės turi parengti oro kokybės planus, kuriuose būtų nustatytos tinkamos priemonės, kad ribinių verčių viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis. Atėnų aglomeracijoje azoto dioksido kiekis nuo 2010 m. viršijo Direktyvoje nustatytas ribines vertes. Tačiau Graikija neužtikrino, kad 2010–2014 m. Atėnuose nebūtų viršyta NO2 metinė ribinė vertė, ir neparengė oro kokybės plano, kuriame būtų nustatytos reikiamos priemonės, kad ribinių verčių viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis. Maža to, Graikija taip pat nesugebėjo nustatyti tinkamų mėginių ėmimo vietų Salonikų zonoje, kad būtų užtikrinta tinkama NO 2 koncentracijos stebėsena. Galiausiai Graikija taip pat nepateikė išsamios oro kokybės ataskaitos, kaip reikalaujama Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/850/ES. Kadangi Graikija neįvykdė visų šių įsipareigojimų, Komisija jai siunčia oficialų pranešimą. Graikija turi per du mėnesius imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms spręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Oro kokybė. Komisija ragina PRANCŪZIJĄ ir ŠVEDIJĄ apsaugoti savo piliečius nuo oro taršos

Komisija ragina Prancūziją ir Švediją suderinti savo oro kokybės teisės aktus su Europos taisyklėmis dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (Direktyva 2008/50/EB). Direktyvoje nustatyti oro kokybės tikslai ir plataus užmojo ir ekonomiškai efektyvūs tikslai, kuriais iki 2020 m. siekiama pagerinti žmonių sveikatą ir aplinkos kokybę. Joje taip pat nurodomi būdai, kaip juos įvertinti ir kokių taisomųjų priemonių imtis, jei nesilaikoma standartų. Šios valstybės narės į savo vidaus teisės aktus perkėlė ne visas šios direktyvos nuostatas, tarp jų ir įsipareigojimo imtis tinkamų priemonių, kad leidžiamų verčių viršijimo laikotarpiai būtų kuo trumpesni. Todėl Komisija siunčia oficialius pranešimus ir suteikia Prancūzijai ir Švedijai dviejų mėnesių laikotarpį atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

EEĮ atliekos. Komisija ragina ESTIJĄ ir RUMUNIJĄ gerinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą

Komisija nusprendė išsiųsti Estijai ir Rumunijai oficialius pranešimus dėl ES elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo taisyklių įgyvendinimo trūkumų (Direktyva 2012/19/ES). Elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kaip antai kompiuterių, televizorių, šaldytuvų ir mobiliųjų telefonų, kiekis ES auga bene sparčiausiai; iki 2020 m. jis gali viršyti 12 mln. tonų. Netinkamas šių atliekų tvarkymas dėl jose esančių pavojingų medžiagų gali kelti didelių problemų aplinkai ir sveikatai. Estijai siunčiamas pranešimas dėl trūkumų, tarp kurių paminėtinos neišsamios pagrindinių sąvokų apibrėžtys, gamintojams taikomi neaiškūs įpareigojimai ir atsisakymas reikalauti pateikti įrodymus, kai elektros ir elektroninės įrangos atliekos eksportuojamos į ES nepriklausančias šalis. Rumunijai siunčiamas oficialus pranešimas dėl nuostatų netikslumo ir nevisapusiško ES teisės aktų perkėlimo, su atliekų surinkimo įrenginiais susijusių prieštaravimų ir dėl to, kad nėra konkrečios nuostatos, reikalaujančios, kad visos atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos būtų tinkamai apdorojamos. Estija ir Rumunija turi per du mėnesius pateikti atsakymus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Galimybė susipažinti su informacija apie aplinką. Komisija ragina PRANCŪZIJĄ suteikti visuomenei galimybę susipažinti su informacija apie aplinką

Europos Komisija ragina Prancūziją suderinti nacionalinę teisę su ES reikalavimais dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (Direktyva 2003/4/EB). Pagaldirektyvą piliečiai turi teisę susipažinti su informacija apie aplinką, o šią informaciją saugančios valstybės institucijos privalo ją skelbti. Komisija susirūpinusi, kad Prancūzijoje šios srities įstatymai gali būti pernelyg griežti ir neleidžia susipažinti su į priemones įtraukta informacija, kuri pagal direktyvą priskiriama informacijai apie aplinką. Prancūzijos įstatymai taip pat netiksliai apibrėžia sąlygas, kuriomis gali būti atsisakyta suteikti prieigą. Todėl oficialus pranešimas ir yra siunčiamas. Prancūzija turi per du mėnesius pateikti atsakymą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Jūrų aplinka. Komisija ragina PRANCŪZIJĄ, AIRIJĄ ir ITALIJĄ apsaugoti savo jūrų vandenis

Europos Komisija ragina Prancūziją, Airiją ir Italiją laikytis jūrų vandenų aplinkos būklės ataskaitų teikimo įsipareigojimų pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (Direktyva 2008/56). Direktyva nustatoma visapusiška ES supančių jūrų ir vandenynų apsaugos sistema ir užtikrinama, kad jų ištekliai būtų tvariai valdomi. Pagal direktyvą valstybės narės iki 2018 m. spalio 15 d. turėjo peržiūrėti ir atnaujinti atitinkamų vandenų aplinkos būklės, žmogaus veiklos poveikio aplinkai, geros aplinkos būklės nustatymo tvarkos ir aplinkosaugos uždavinių vertinimą. Iki nustatyto termino nagrinėjamos valstybės nepateikė Komisijai ataskaitų. Todėl šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Prancūzijai, Airijai ir Italijai oficialius pranešimus. Dabar jos turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Vanduo. Komisija ragina AIRIJĄ gerinti vandens išteklių valdymą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti papildomą oficialų pranešimą Airijai, nes Vandens pagrindų direktyvos (Direktyva 2000/60/EB) perkėlimo į Airijos nacionalinę teisę priemonėse vis dar yra keletas neatitikimų ir trūkumų. 2009, 2010 ir 2014 m. Airija priėmė naujus teisės aktus ir pasistengė, kad pirminės direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės būtų patobulintos, tačiau trūkumai nedingo. Tarp jų yra Airijos nesugebėjimas užtikrinti, kad išankstinių leidimų ir registracijos sistema kontroliuotų su vandens ėmimu, surinkimu ir hidromorfologijos pokyčiais susijusias priemones. Airija rengia naujus teisės aktus dėl vandens ėmimo kontrolės įvedimo, tačiau jie dar nepriimti ir Komisijai nepranešti. Airija turi įvykdyti įsipareigojimus per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Miesto nuotekų valymas. Komisija ragina JUNGTINĘ KARALYSTĘ visapusiškai laikytis ES Teisingumo Teismo sprendimo

Europos Komisija ragina Jungtinę Karalystę visapusiškai laikytis 2012 m. ES Teisingumo Teismo sprendimo (byla Nr. C-301/10). Teismas nustatė, kad Jungtinė Karalystė, nesugebėdama suvaldyti paviršinių nuotekų pertekliaus Londoną ir Vitberną Sanderlande aptarnaujančioje nuotekų surinkimo sistemoje ir valymo įrenginiuose, pažeidė įsipareigojimus pagal ES teisės aktus dėl tinkamų miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistemų (Direktyva dėl miesto nuotekų valymo, Tarybos direktyva 91/271/EEB). Nežiūrint to, kad trijų nuotekų valymo įrenginių atnaujinimo darbai ir tunelio „Lee Tunnel“ statybos gerokai pasistūmėjo į priekį, vis dar nesiseka suvaldyti paviršinių nuotekų pertekliaus palei Temzę. Vitberno nuotekų surinkimo sistemos atnaujinimo darbai užbaigti, tačiau išsiliejančių nuotekų kiekis mažėja vis dar nepakankamai. Kadangi nuo sprendimo priėmimo praėjo jau šeši metai, Komisija siunčia paskutinį priminimą prieš perduodama bylą Teisingumo Teismui ir prašydama skirti finansines sankcijas. Jungtinė Karalystė turi pateikti atsakymą per du mėnesius.

 

8. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

(Daugiau informacijos: Johannes Bahrke, tel. +32 229 58615, Letizia Lupini, tel. +32 229 51958)

Pagrįstos nuomonės

Finansinės paslaugos. Komisija prašo LENKIJOS atverti be apribojimų rinką ES kredito tarpininkams

Europos Komisija ragina Lenkiją laikytis įsipareigojimo taikyti visas ES hipotekos kredito direktyvos (Direktyva 2014/17/ES) nuostatas. Visų pirma, Komisija prašo Lenkijos perkelti nuostatas, kuriomis vadovaudamiesi kitose valstybėse narėse registruoti kredito tarpininkai Lenkijos rinkoje galėtų vykdyti visapusišką veiklą. Direktyvos tikslas – didinti vartotojų apsaugą hipotekos paskolų srityje, skatinti konkurenciją derinant ir griežtinant ikisutartinės informacijos kriterijus ir atveriant nacionalines rinkas kredito tarpininkams. Užsienio tarpininkams keliamos kliūtys riboja konkurenciją hipotekos srityje, todėl mažina vartotojų gerovę kalbant apie didžiausią ekonominę naudą galinčias duoti hipotekos paskolas. Europos Komisija pirmą pagrįstą nuomonę atitinkamoms institucijoms buvo išsiuntusi 2016 m. gruodžio mėn., o šiandien Komisija nusprendė išsiųsti papildomą pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius negavusi iš nacionalinių valdžios institucijų tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

„Mokumas II“. Komisija ragina SLOVĖNIJĄ laikytis ES draudimo taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė prašyti Slovėnijos visapusiškai įgyvendinti ES teisės aktus dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo („Mokumas II“, Direktyva 2009/138/EB) ir („Omnibus II“, Direktyva 2014/51/ES). Direktyva „Mokumas II“ nustatoma visapusiška draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimą ir jos vykdymą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Tačiau Direktyva „Omnibus II“ iš dalies keičiamos kai kurios Direktyvos „Mokumas II“ dalys. Valstybės narės buvo įpareigotos abi direktyvas perkelti į nacionalinę teisę ir iki 2015 m. kovo 31 d. atsiųsti Komisijai tų priemonių tekstus. Slovėnija to vis dar iki galo neįgyvendino ir kol kas neperkėlė kai kurių nuostatų. Šios nuostatos daugiausia susijusios su priklausomų draudimo ir perdraudimo įmonių apibrėžtimis, reguliarių ataskaitų teikimo išimtimis, teise susipažinti su informacija ir tam tikromis pereinamojo laikotarpio nuostatomis dėl grupės lygmens. Komisija pirmą pagrįstą nuomonę Slovėnijos valdžios institucijoms buvo išsiuntusi 2015 m. lapkričio mėn., o šiandien Komisija nusprendė išsiųsti papildomą pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius negavusi pranešimo apie priemones, kuriomis visapusiškai įgyvendinamos šios direktyvos, Komisija gali nuspręsti dėl Slovėnijos kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Mokėjimo sąskaitos. Komisija ragina ŠVEDIJĄ laikytis ES mokėjimo sąskaitų taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialų prašymą Švedijai pranešti apie priemones, kurių imtasi siekiant visapusiškai įgyvendinti ES mokėjimo sąskaitų taisykles (Mokėjimo sąskaitų direktyvą, Direktyvą 2014/92/ES). Direktyva didinamas mokėjimo sąskaitos mokesčių skaidrumas ir palengvinama galimybė palyginti ir perkelti mokėjimo sąskaitas. Be to, teisėtai ES gyvenantiems vartotojams pagal ES taisykles suteikiama teisė už pagrįstą mokestį įsigyti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, nesvarbu, kur būtų jų gyvenamoji vieta. Švedija vis dar neperkėlė visų direktyvos nuostatų į nacionalinę teisę, nežiūrint to, kad buvo paprašyta tą padaryti iki 2016 m. rugsėjo 18 d. Švedija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi siekdama užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendinti ES teisės aktai. Per du mėnesius negavusi pranešimo apie tokias nacionalines priemones, Komisija gali nuspręsti dėl Švedijos kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Oficialūs pranešimai

Investuotojų kompensavimas. Komisija ragina KIPRĄ tinkamai įgyvendinti nacionalines taisykles, kad jos atitiktų ES teisę

Komisija nusprendė išsiųsti Kiprui oficialų pranešimą dėl netinkamo ES taisyklių dėl investuotojų kompensavimo sistemų įgyvendinimo (Direktyva 97/9/EB). 1997 m. priimta direktyva numatoma investuotojų apsauga: jei investicinė įmonė negrąžina investuotojo lėšų, jam skiriama kompensacija. Pagal direktyvą reikalavimai paprastai kyla dėl sukčiavimo ar kitokios netinkamos administravimo praktikos arba jei investicinė įmonė negali įvykdyti įsipareigojimų dėl veiklos klaidų. Komisija yra susirūpinusi dėl to, kad Kipro valdžios institucijos nenustatė, jog, iškėlus reikalavimus, įmonės negali nepagrįstai nedelsdamos patenkinti investuotojų reikalavimų ir skirti jiems kompensacijų. Jeigu Kipras per du mėnesius nesiims veiksmų, šiuo klausimu Komisija jam gali išsiųsti pagrįstą nuomonę.

Transporto priemonių draudimas. Komisija prašo GRAIKIJOS laikytis ES taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Graikijai oficialų pranešimą dėl Graikijos transporto priemonių draudimo įstatymo nuostatos. Atlikusi vertinimą Komisija mano, kad dabartinės nacionalinės nuostatos leidžia neišmokėti kompensacijų draudėjams, juridinio asmens, kuriam priklauso transporto priemonė, teisiniams atstovams arba draudėjų ir jų giminaičių sutuoktiniams. Atitinkama Graikijos teisės aktų nuostata, kuria remiantis avarijos atveju transporto priemonės savininkui gali būti neišmokėta kompensacija, įskaitant tada, kai savininkas nėra vairuotojas, prieštarauja ES teisės aktui dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (ES motorinių transporto priemonių draudimo direktyvai, Direktyva 2009/103/EB). Teisingumo Teismas tai išaiškino savo sprendimuose, nagrinėdamas bylas C-537/03, C-442/10 ir C-503/16. Todėl Komisija prašo Graikijos valdžios institucijų patikslinti nacionalines priemones dėl Direktyvos dėl vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo taikymo Graikijoje. Jeigu Graikija per du mėnesius nesiims veiksmų, Komisija jai gali šiuo klausimu pateikti pagrįstą nuomonę.

 

9. Sveikata ir maisto sauga

(Daugiau informacijos: Anca Paduraru, tel. +32 229 91269, Aikaterini Apostolam, tel. +32 229 87624)

Pagrįstos nuomonės

Visuomenės sveikata. Komisija ragina AIRIJĄ pranešti apie ES teisės akto dėl žmonėms skirtų audinių ir ląstelių perkėlimą į nacionalinę teisę

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti dvi pagrįstas nuomones Airijai dėl nepranešimo apie ES taisyklių dėl žmonėms skirtų audinių ir ląstelių perkėlimą į nacionalinę teisę (Komisijos direktyva (ES) 2015/565 ir Komisijos direktyva (ES) 2015/566). Komisijos direktyva 2015/565 ES reikalaujama užtikrinti žmonėms skirtų audinių ir ląstelių atsekamumą nuo donoro iki recipiento ir atvirkščiai. Bendras Europos kodas (SEC) – unikalus identifikavimo kodas, kuris, kartu su pridedamais dokumentais, leidžia atsekti ir suteikia informacijos apie pagrindines žmonėms skirtų audinių ir ląstelių charakteristikas. Komisijos direktyva 2015/565 taip pat nustatoma tvarka, kurios turi laikytis importuojančiosios audinių įstaigos, palaikydamos ryšius su trečiųjų šalių tiekėjais. Šiose direktyvose nustatyta, kad jų nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2016 m. spalio 29 d., o apie jų įgyvendinimo priemones turėjo būti pranešta Komisijai. Kol kas iš Airijos negauta jokio pranešimo apie perkėlimą. Airija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi siekdama perkelti šias direktyvas. Jai nepranešus apie šias priemones, Komisija gali perduoti bylas ES Teisingumo Teismui.

Oficialūs pranešimai

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra. Komisija ragina AUSTRIJĄ laikytis taisyklių, susijusių su išlaidų kompensavimu

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Austrijai oficialų pranešimą Komisija prašo Austrijos valdžios institucijų užtikrinti, kad išlaidos už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas pagal ES tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvą (Direktyva 2011/24/ES), būtų kompensuotos bent tokiu lygiu, kokiu jos būtų padengtos Austrijoje. Šia direktyva nustatomos pacientų teisės rinktis kitoje valstybėje narėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir, grįžus namo, prašyti kompensuoti patirtas išlaidas. Kalbant apie kompensavimo lygį, aiškiai nustatyta, kad išlaidų kompensavimo lygis turi atitikti sveikatos priežiūros paslaugų, kurios būtų patirtos paties paciento valstybėje narėje, išlaidų kompensavimo dydį, neviršijant faktiškai gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų. Austrija dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Maisto sauga. Komisija ragina ČEKIJĄ tinkamai taikyti ES oficialiosios kontrolės vykdymo taisykles

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Čekijai dėl to, kad ji nesilaikė ES oficialiosios kontrolės vykdymo taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų paisoma pašarus bei maistą reglamentuojančių teisės aktų ir gyvūnų sveikatos bei gerovės taisyklių (Reglamentas (EB) Nr. 882/2004). Kiekvieną kartą, kai tam tikri maisto produktai įvežami iš kitos valstybės narės į Čekiją, Čekijos valdžios institucijos turi atlikti sistemingą rizikos vertinimą, o paskiau gali atlikti tokių produktų oficialiąją kontrolę. Šiuo tikslu Čekijos valdžios institucijos nacionalinės teisės aktais veiklos vykdytojams nustatė prievolę sistemingai, ne vėliau kaip prieš 24 val., pranešti apie tokių maisto produktų atvežimą į paskirties vietą. Tai nesuderinama su ES taisyklėmis nustatyta suderinta sistema. Komisijos nuomone, prievolė pranešti apie prekių atvežimą iš kitos valstybės narės neturi būti vykdoma sistemingai. Priešingai, ar bus pranešta apie tokių prekių atvežimą, turi priklausyti nuo konkretaus kompetentingos institucijos prašymo, ir turi būti pranešama tik tai, kas neišvengiamai reikalinga siekiant atlikti oficialiąją kontrolę. Čekija turi per du mėnesius atsakyti į oficialų pranešimą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra. Komisija ragina NYDERLANDUS laikytis taisyklių, susijusių su išlaidų kompensavimu

Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Nyderlandams. Komisija ragina Nyderlandų valdžios institucijas užtikrinti, kad išlaidos už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas kitoje ES šalyje pagal Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvą (Direktyva 2011/24/ES), būtų kompensuotos bent tokiu lygiu, kokiu jos būtų padengtos Nyderlanduose. Direktyva nustatomos pacientų teisės rinktis kitoje valstybėje narėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir, grįžus namo, prašyti kompensuoti patirtas išlaidas. Kalbant apie kompensavimo lygį, aiškiai nustatyta, kad išlaidų kompensavimo lygis turi atitikti sveikatos priežiūros paslaugų, kurios būtų patirtos paties paciento valstybėje narėje, išlaidų kompensavimo dydį, neviršijant faktiškai gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų. Nyderlandai turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Biocidiniai produktai. Komisija ragina RUMUNIJĄ visapusiškai įgyvendinti ES taisykles ir nustatyti mokesčius už paraiškų nagrinėjimą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Rumunijai oficialų pranešimą prašydama nustatyti mokesčius už paraiškų nagrinėjimą, kaip nustatyta pagal ES taisykles dėl biocidinių produktų (Reglamentas (ES) Nr. 528/2012). Reglamentu nustatyta, kad valstybės narės ima iš pareiškėjų mokesčius už paslaugas, teikiamas pagal šį reglamentą, ir kad valstybės narės turi nustatyti ir paskelbti, kokio dydžio mokesčiai turi būti mokami kompetentingoms institucijoms. Rumunija vis dar nenustatė ir nepaskelbė, kokio dydžio mokesčiai turi būti mokami nacionalinėms institucijoms už kelių rūšių paraiškų nagrinėjimą pagal Biocidinių produktų reglamentą. Todėl ji negali nagrinėti tokių paraiškų. Dėl šios priežasties kai kurių pateiktų paraiškų išduoti nacionalinį biocidinių produktų autorizacijos liudijimą nagrinėjimas užtruko. Rumunija dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

10. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

(Daugiau informacijos: Lucia Caudet, tel. +32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesmold, tel. +32 229 55040)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduota byla

Mažmeninė prekyba žemės ūkio ir maisto produktais. Komisija perduoda VENGRIJOS Teisingumo Teismui

Komisija nusprendė kreiptis dėl Vengrijos į ES Teisingumo Teismą, nes jos nacionalinės taisyklės dėl mažmeninės prekybos žemės ūkio ir maisto produktais prieštarauja ES taisyklėms. Komisija susirūpinusi, kad Vengrijos mažmeninės prekybos teisės aktai neatitinka ES taisyklių ir trukdo vartotojams ir įmonėms gauti visapusiškos naudos iš bendrosios rinkos. Jos nuomone, Vengrijos teisė pažeidžia laisvo prekių judėjimo principus (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnis), o taip pat ES reglamentą, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Reglamentas Nr. 1308/2013). Pirma, pagal Vengrijos teisę mažmenininkai žemės ūkio ir maisto produktams turi taikyti tą patį pelno dydį, nesvarbu, kokia yra jų kilmės šalis. Ši nuostata pažeidžia ES nuostatą dėl laisvo prekių judėjimo (34 straipsnis, SESV), nes prekybos importuojamais produktais sąlygos yra mažiau palankios nei vietiniais. Antra, Vengrija, pažeisdama laisvo žemės ūkio produktų pardavimo kainų nustatymo principą ir neužtikrindama sąžiningos konkurencijos, taip pat nevykdo įsipareigojimų pagal ES reglamentą. Vengrijos įstatymas, kuriuo įpareigojama taikyti tą patį pelno dydį, kai kuriems importuotojams ir importuojamomis prekėmis prekiaujantiems mažmenininkams neleidžia vartotojams pasiūlyti palankesnių mažmeninių kainų. Komisija, 2017 vasario mėn. išsiuntusi oficialų pranešimą, pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Vengriją. Po šio pranešimo 2018 m. kovo mėn. Komisija pateikė pagrįstą nuomonę, kuria paragino Vengriją pašalinti mažmeninės prekybos apribojimus. Kadangi Vengrijos valdžios institucijos savo nuomonės nepakeitė, Komisija dabar nusprendė perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Pagrįsta nuomonė

IT viešojo pirkimo sutartys. Komisija ragina SLOVAKIJĄ užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir skaidrumą

Šiandien Komisija nusprendė nusiųsti Slovakijai pagrįstą nuomonę dėl tiesioginio sutarties dėl programinės įrangos paslaugų, leidžiančių vykdyti e. viešuosius pirkimus internetu (naudojantis elektronine prekyviete), skyrimo. Slovakija tiesiogiai, t. y. nesilaikydama konkurencinės ir skaidrios procedūros ir be išankstinio skelbimo apie pirkimą, skyrė sutartį tam pačiam veiklos vykdytojui, kuris jau teikia kitas programinės įrangos paslaugas. Komisija, gavusi iš Slovakijos atsakymą į savo 2018 m. birželio mėn. oficialų pranešimą, laikosi nuomonės, kad Slovakija neįrodė, jog dabartiniam paslaugų teikėjui priklausančios išimtinės intelektinės nuosavybės teisės yra būtinos naujai sutarčiai vykdyti. Be to, Komisijos nuomone, Slovakija, prisirišdama prie to paties teikėjo ir neleisdama kitiems veiklos vykdytojams pateikti konkurencingų pasiūlymų, pažeidė ES viešųjų pirkimų taisykles (Direktyva 2004/18/EB) ir neužtikrino mokesčių mokėtojams geriausio kainos ir kokybės santykio. Slovakija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos argumentus. Priešingu atveju valstybės narės byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

Oficialūs pranešimai

Viešieji pirkimai. Komisija ragina 15 valstybių narių laikytis viešųjų pirkimų ir koncesijų taisyklių

Komisija šiandien nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus 15 valstybių narių (Bulgarijai, Kroatijai, Kiprui, Čekijai, Danijai, Suomijai, Vokietijai, Vengrijai, Italijai, Maltai, Nyderlandams, Lenkijai, Rumunijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei) dėl jų nacionalinės teisės aktų atitikties ES viešųjų pirkimų ir koncesijų taisyklėms. Valstybės narės naujas taisykles (Direktyvą 2014/24/ES, Direktyvą 2014/25/ES ir Direktyvą 2014/23/ES) į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2016 m. balandžio 18 d. Šiandieniniai pranešimai parengti atsižvelgiant į Komisijos atliktų atitikties patikrų rezultatus siekiant nustatyti, ar po perkėlimo nacionalinės teisės aktai atitinka ES direktyvas. Toks pat vertinimas atliekamas arba bus atliekamas kitose valstybėse narėse, kuriose perkėlimas gerokai užtruko (žr. ES Teisingumo Teismui perduotas bylas). Valstybės narės dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti vėliau pateikti pagrįstą nuomonę.

Komisija imasi veiksmų siekdama užtikrinti, kad specialistai ir paslaugų teikėjai galėtų gauti visapusiškos naudos iš ES bendrosios paslaugų rinkos

Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš 27 valstybes nares siekdama užtikrinti tinkamą ES taisyklių dėl paslaugų ir profesinių kvalifikacijų įgyvendinimą. Kaip pabrėžta 2018 m. lapkričio mėn. Bendrosios rinkos komunikate, piliečiai ir įmonės gali naudotis bendrosios rinkos privalumais tik tuo atveju, jei iš tiesų laikomasi taisyklių, dėl kurių bendrai sutarta. Šiandien Komisija imasi veiksmų siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES taisyklių dėl paslaugų. Nors paslaugos sudaro du trečdalius ES ekonomikos, nemažai kliūčių vis dar trukdo paslaugų sektoriui išnaudoti visą savo potencialą, teikiant naudą vartotojams, darbo ieškantiems asmenims bei įmonėms, ir skatinti ekonomikos augimą visoje Europoje. Komisija iš viso siunčia 31 oficialų pranešimą, vieną papildomą oficialų pranešimą ir dvi pagrįstas nuomones dėl kai kurių apribojimų paslaugų sektoriuje: oficialius pranešimus 27 valstybėms narėms (išskyrus Daniją) dėl jų teisės aktų ir teisinės praktikos neatitikties ES taisyklėms dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir atitinkamos galimybės užsiimti profesine veikla (Profesinių kvalifikacijų direktyvos pažeidimas); pagrįstą nuomonę Kiprui ir oficialų pranešimą Portugalijai dėl šių šalių taikomų konkrečių taisyklių dėl galimybės užsiimti profesine inžinierių ir architektų veikla (Profesinių kvalifikacijų direktyvos pažeidimas); papildomą oficialų pranešimą Kroatijai dėl advokatams taikomų apribojimų teikti įvairaus pobūdžio paslaugas, reklamos apribojimų ir teisės verstis profesine veikla apribojimų (ES paslaugų direktyvos ir Direktyvos 98/5 dėl teisininkų ir advokatų kontorų steigimo pažeidimas); du oficialius pranešimus Prancūzijai ir Lenkijai ir pagrįstą nuomonę Airijai dėl laisvo paslaugų judėjimo reklamai taikomų apribojimų, prieštaraujančių ES taisyklėms (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 56 straipsnio ir Paslaugų direktyvos pažeidimas) ir oficialų pranešimą Belgijai dėl leidimų išdavimo procedūros ir bendrųjų reikalavimų, kuriuos Briuselio regionas taiko turistų apgyvendinimo paslaugų teikėjams (Paslaugų direktyvos pažeidimas). Visos valstybės narės dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti imtis tolesnių pažeidimo nagrinėjimo procedūros veiksmų. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Laisvas prekių judėjimas. Komisija ragina VOKIETIJĄ panaikinti kavos importo apribojimus

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vokietijai oficialų pranešimą dėl kavos importo apribojimų. Pagal Vokietijos kavos apmokestinimo įstatymą (vok. Kaffeesteuergesetz) kitoje valstybėje narėje įsisteigę ir Vokietijoje kava prekiaujantys mažmenininkai privalo paskirti Vokietijoje fiskalinį agentą. Atstovą turi patvirtinti Vokietijos muitinė, jis turi registruoti paštu užsakomų siuntų pristatymą ir mokėti mokesčių garantiją ir privalomą mokestį. Komisijos nuomone, šis reikalavimas neleidžia kitų valstybių narių mažmenininkams nevaržomai importuoti kavą į Vokietiją, o papildomos sąnaudos mažina bendrovių, visų pirma mažų ir vidutinių įmonių, galimybes patekti į Vokietijos rinką. Komisijos nuomone, toks reikalavimas pažeidžia ES taisykles dėl laisvo prekių judėjimo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnis). Be to, reikalavimas atstovui būti įsikūrusiam Vokietijoje varžo laisvę teikti paslaugas (SESV 56 straipsnis) ir trukdo importuoti kavą. Vokietija dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti Vokietijai pagrįstą nuomonę.

Viešieji pirkimai. Komisija prašo NYDERLANDŲ laikytis ES viešųjų pirkimų taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Nyderlandams papildomą oficialų pranešimą dėl nacionalinių taisyklių, taikomų būsto bendrovėms. Pagal Nyderlandų teisę būsto bendrovės nelaikomos perkančiosiomis organizacijomis, todėl jos nesilaiko ES viešųjų pirkimų taisyklių. Tačiau būsto bendrovės labai priklauso nuo Nyderlandų valdžios – tiek centrinės, tiek vietos – institucijų. Todėl Komisija mano, kad Nyderlandai galėjo pažeisti ES teisę (Direktyvą 2014/23/ES ir Direktyvą 2014/24/ES). Visų pirma galėjo būti pažeistas skaidrumo principas, pagal kurį būsto bendrovės turi skelbti kvietimus teikti paraiškas, suteikdamos vienodas galimybes visoms įmonėms, ir užtikrinti geriausią pirkinių kainos ir kokybės santykį. Pirmą oficialų pranešimą Komisija išsiuntė 2017 m. gruodžio mėn., o šiuo papildomu pranešimu ji dabar siekia išsiaiškinti likusius teisinius klausimus. Nyderlandai dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Laisvas prekių judėjimas. Komisija ragina ISPANIJĄ panaikinti pirotechnikos gaminiams taikomus papildomus reikalavimus

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Ispanijai oficialų pranešimą dėl pirotechnikos gaminiams, kaip antai fejerverkams, taikomų taisyklių. Ispanijos įstatymu ekonominės veiklos vykdytojai, prieš importuodami, perkeldami, saugodami ir platindami šiuos gaminius Ispanijoje, įpareigojami juos registruoti ir gauti Ispanijos institucijų leidimą išleisti juos į apyvartą. Šie nacionaliniai reikalavimai papildo jau nustatytuosius Pirotechnikos gaminių direktyva, kuriais užtikrinamas aukštas vartotojų sveikatos ir visuomenės saugumo lygis. Komisijos nuomone, šių papildomų reikalavimų taikymas teisėtai pagamintiems ir kitoje ES valstybėje narėje sertifikuotiems pirotechnikos gaminiams neatitinka Pirotechnikos gaminių direktyvos nuostatų (Direktyva 2013/29/ES) ir bendrosios rinkos principų, kadangi teisėtai rinkai pateiktam gaminiui turėtų būti leidžiama laisvai judėti visoje ES. Ispanijos nacionaliniai apribojimai dubliuoja kitoje valstybėje narėje jau atliekamus patikrinimus. Ispanija dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

11. Teisingumas, vartotojų reikalai ir lyčių lygybė

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Melanie Voin, tel. +32 229 58659)

Pagrįstos nuomonės

Duomenų apsauga. Komisija ragina aštuonias valstybes nares įgyvendinti Duomenų apsaugos teisėsaugos srityje direktyvą, o dvi valstybes nares – užbaigti jos įgyvendinimą.

Komisija šiandien nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Bulgarijai, Kiprui, Graikijai, Latvijai, Nyderlandams, Slovėnijai ir Ispanijai dėl to, kad jos neįgyvendino Duomenų apsaugos teisėsaugos srityje direktyvos (Direktyva (ES) 2016/680), ir pagrįstas nuomones Čekijai ir Portugalijai, ragindama jas užbaigti jos įgyvendinimą. Valstybės narės direktyvą į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2018 m. gegužės 6 d. Direktyva užtikrinama pagrindinė piliečių teisė į duomenų apsaugą tais atvejais, kai baudžiamosios teisėsaugos institucijos asmens duomenis naudoja teisėsaugos tikslais. ES taisyklėmis užtikrinama, kad nusikaltimo aukų, liudytojų ir įtariamųjų asmens duomenys būtų tinkamai saugomi. Įvedus panašius duomenų apsaugos standartus būtų galima lengviau keistis asmens duomenimis vykdant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovos su nusikalstamumu ir terorizmu srityje. Kadangi susijusios 7 valstybės narės ES nuostatų į nacionalinę teisę neperkėlė, 2018 m. liepos mėn. Komisija jų valdžios institucijoms išsiuntė oficialius pranešimus. 2018 m. liepos mėn. oficialaus pranešimo sulaukė ir Čekija su Portugalija už tai, kad direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkėlė tik iš dalies. Šios šalys dabar turi per du mėnesius atsakyti ir imtis atitinkamų veiksmų. Priešingu atveju bylos gali būti perduotos ES Teisingumo Teismui.

Pagrįstos nuomonės ir oficialus pranešimas

Kova su pinigų plovimu. Komisija ragina dešimt ES šalių į nacionalinę teisę perkelti visas ES teisės akto dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu nuostatas

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Vokietijai,pagrįstas nuomones Belgijai, Suomijai, Prancūzijai, Lietuvai bei Portugalijai irpapildomas pagrįstas nuomones Bulgarijai, Kiprui, Lenkijai ir Slovakijai už tai, kad jos į nacionalinę teisę perkėlė ne visas Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos (Direktyva (ES) 2015/849) nuostatas. Nors šios valstybės narės paskelbė užbaigusios perkėlimą, Komisija, įvertinusi priemones, apie kurias buvo pranešta, padarė išvadą, kad kai kurios nuostatos neperkeltos. Kaip neseniai parodė keli ES kilę pinigų plovimo skandalai, siekiant veiksmingai kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, teisės nuostatas į nacionalinę teisę būtina perkelti laiku ir tinkamai. Spragos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį visoms valstybėms narėms. Visos valstybės narės šios direktyvos nuostatas turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2017 m. birželio 26 d. Belgija, Bulgarija, Kipras, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva, Lenkija, Portugalija ir Slovakija dabar turi per du mėnesius atsakyti ir imtis atitinkamų veiksmų. Priešingu atveju Europos Komisija gali imtis tolesnių pažeidimo nagrinėjimo procedūros veiksmų.

Oficialūs pranešimai

Nesąžiningos sutarčių sąlygos. Komisija ragina BULGARIJĄ laikytis ES teisės aktų dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

Komisija ragina Bulgariją peržiūrėti savo taisykles, kuriomis prekiautojai gali užtikrinti reikalavimų vartotojams vykdymą, kad jas suderintų su ES teisės aktu dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva, Direktyva 93/13/EEB) ir užtikrintų, kad vartotojai tokiais atvejais būtų tinkamai apsaugoti. Direktyva siekiama apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų sąlygų sutartyse su prekiautojais, įskaitant finansinių paslaugų teikėjus. Be to, ES taisyklėmis užtikrinama, kad tokios nesąžiningos sąlygos nebūtų privalomos vartotojams ir jie turėtų veiksmingų teisių gynimo priemonių, kai jų atžvilgiu sąlygos yra pagrįstos. Remiantis Teisingumo Teismo praktika, tai reiškia, kad nacionaliniai teismai privalo įvertinti sutarčių sąlygų nesąžiningumą ex officio, t. y. net jeigu vartotojas šio klausimo nekelia. Kol kas Bulgarijoje mokėjimo nurodymai ir skubaus vykdymo nurodymai išduodami teismams jų iš esmės nepatikrinus. Vartotojai gali juos ginčyti tik labai griežtomis sąlygomis. Visų pirma, tam tikri kreditoriai, kaip antai bankai, skubaus vykdymo nurodymus gali gauti praktiškai automatiškai, o vartotojų galimybės užkirsti tam kelią arba užginčyti vykdymą remiantis nesąžiningomis sutarčių sąlygomis yra labai ribotos. Jeigu Bulgarija per du artimiausius mėnesius nepateiks atsakymo, šiuo klausimu Komisija jai gali pateikti pagrįstą nuomonę.

Baudžiamoji justicija. Komisija ragina BULGARIJĄ ir AIRIJĄ tinkamai įgyvendinti pagrindų sprendimą dėl laisvės atėmimo

Komisija ragina Bulgariją ir Airiją imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad ES taisyklės dėl laisvės atėmimo (Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR) būtų tinkamai įgyvendintos nacionalinėje teisėje. Valstybės narės turėjo priimti savo įstatymus iki 2011 m. gruodžio 5 d. Šiomis taisyklėmis užtikrinamas nuosprendžių skirti laisvės atėmimo bausmę baudžiamosiose bylose savitarpio pripažinimas. ES taisyklėmis siekiama palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją. Bulgarijoje teisėkūros procesas dar tik prasidėjo, ir šalis Tarybai ir Komisijai dar nepranešė apie nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę. 2016 m. kovo mėn. Airija įsipareigojo teisės aktus priimti iki 2016 m. pabaigos. Kol kas Airijos valdžios institucijos neperkėlė pagrindų sprendimo ir Tarybai bei Komisijai nepranešė apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Jeigu Bulgarija ir Airija per du artimiausius mėnesius nesiims reikiamų veiksmų, šiuo klausimu Komisija joms gali pateikti pagrįstą nuomonę.

Baudžiamoji justicija. Komisija prašo AIRIJOS visiškai įgyvendinti tris pagrindų sprendimus dėl lygtinio atleidimo priemonių bei alternatyvių sankcijų, kardomųjų priemonių ir finansinių baudų.

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Airijai tris oficialius pranešimus prašydama jos užtikrinti visapusišką trijų Tarybos pagrindų sprendimų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje: dėl lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų (Sprendimas 2008/947/TVR), dėl kardomųjų priemonių (Sprendimas 2009/829/TVR) ir dėl finansinių baudų (Sprendimas 2005/214/TVR) Pagrindų sprendimo dėl lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų tikslas – palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, padidinti aukų ir visuomenės apsaugą. Be to, taip sudaromos palankesnės sąlygos taikyti tinkamas lygtinio atleidimo priemones ir alternatyvias sankcijas pažeidėjams, negyvenantiems valstybėje, kurioje priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Valstybės narės turėjo priimti savo įstatymus iki 2011 m. gruodžio 6 d. Pagrindų sprendimu dėl kardomųjų priemonių siekiama užtikrinti, kad susijęs asmuo galės stoti prieš teismą. Be to, juo siekiama skatinti su laisvės atėmimo bausme nesusijusių priemonių taikymą baudžiamojo proceso metu atitinkamais atvejais asmenims, kurie valstybėje narėje, kurioje vyksta procesas, nuolatinės gyvenamosios vietos neturi. Šiuo sprendimu taip pat didinama aukų ir visuomenės apsauga. Valstybės narės turėjo priimti savo įstatymus iki 2012 m. gruodžio 1 d. Kalbant apie pagrindų sprendimą dėl finansinių baudų, pagal jį finansinėms baudoms leidžiama taikyti tarpusavio pripažinimo principą – teisminei arba administracinei institucijai leidžiama perleisti finansinės baudos vykdymą tiesiogiai kitos ES šalies institucijai, kuri šią baudą pripažįsta ir užtikrina jos vykdymą be jokių papildomų formalumų. ES šalys turėjo įgyvendinti šį sprendimą iki 2007 m. kovo 21 d. Jeigu Airija per du artimiausius mėnesius nesiims reikiamų veiksmų, šiuo klausimu Komisija jai gali pateikti pagrįstą nuomonę.

 

12. Jūrų reikalai ir žuvininkystė

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Daniela Stoycheva, tel. +32 229 53664)

Oficialus pranešimas

Žuvininkystės kontrolė. Komisija imasi tolesnių veiksmų dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš DANIJĄ dėl kai kurių ES kontrolės nuostatų nesilaikymo.

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Danijai papildomą oficialų pranešimą dėl to, kad ji neužtikrino kelių svarbių ES kontrolės reglamento (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009°) nuostatų įgyvendinimo. Reglamentu nustatoma ES bendros žuvininkystės politikos taisyklių kontrolės, tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo sistema, kurią taiko nacionalinės institucijos. Reglamentas galioja nuo 2010 m. sausio 1 d. Komisijos nuomone, Danija vis dar neužtikrino, kad iškrovimo vietoje būtų sveriami visi žuvininkystės produktai ir kad privalomuose laimikio registravimo dokumentuose būtų nurodomas visų sugautų rūšių kiekis, įskaitant pramoninę priegaudą. Didžiausią rūpestį kelia pramoninė žvejyba. Dėl šių trūkumų smarkiai mažėja laimikio registravimo dokumentų, kurie reikalingi tais atvejais, kai reikia sumažinti kvotą ir išvengti peržvejojimo, tikslumas. Be to, Danija neužtikrina, kad Komisijai būtų pranešta apie faktiškai iškrauto laimikio kiekį, o tai kelia tiesioginį pavojų bendros žuvininkystės politikos tvarumo tikslams. Danija dabar turi per du mėnesius imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms išspręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

13. Migracija, vidaus reikalai ir pilietiškumas

(Daugiau informacijos: Natasha Bertaud, tel. +32 229 67456, Markus Lammert , tel. +32 229 80423)

Pagrįstos nuomonės

Teisėta migracija. Teisėta migracija. Komisija ragina KIPRĄ ir GRAIKIJĄ įgyvendinti ES taisykles dėl ne ES šalių studentų ir mokslo darbuotojų

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Kiprui ir Graikijai dėl to, kad jos nepranešė apie nacionalinės teisės aktus dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų, kuriais visapusiškai į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos dėl (Direktyvos 2016/801). Valstybės narės turėjo iki 2018 m. gegužės 23 d. suderinti nacionalinės teisės aktus su direktyva ir pranešti apie tai Komisijai. 2018 m. liepos mėn. Komisija išsiuntė oficialius pranešimus Graikijai ir Kiprui ir dabar siunčia pagrįstas nuomones, o tai yra antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Abi valstybės narės dabar turi per du mėnesius visiškai perkelti direktyvą į nacionalinė teisę; priešingu atveju Komisija gali nuspręsti dėl šios valstybės narės kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Šengeno sienų kodeksas. ESTIJA paprašė panaikinti papildomas sąlygas dėl išorės sienų kirtimo

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Estijai dėl to, kad ji įvedė papildomus įpareigojimus ES išorės sieną kertantiems keliautojams, o tai pažeidžia Šengeno sienų kodeksą (Reglamentas (ES) 2016/399) Šiuo metu Estija reikalauja, kad keliautojai, norintys išvykti iš ES, rezervuotų vietą sienos perėjimo eilėje ir sumokėtų mokestį už rezervaciją ir buvimą laukimo salėje. Pagal Šengeno sienų kodeksą nustatytos išsamios sienų kirtimo sąlygos ir patikros, kurias reikia atlikti, kai keliautojai kerta ES sienas. Kodeksas neleidžia valstybėms narėms įvesti papildomų reikalavimų, tokių kaip kertant sienas Estijoje. 2016 m. gegužės mėn. Komisija išsiuntė Estijai oficialų pranešimą. Atsakymas buvo nepriimtinas, todėl dabar Komisija siunčia pagrįstą nuomonę, o tai yra antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Estija dabar turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visas priemones, kurių ji ėmėsi siekdama užtikrinti tinkamą ES išorės sienų kirtimo nuostatų įgyvendinimą, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekse. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Prieglobstis. Komisija tęsia pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš VENGRIJĄ dėl priemonių, kuriomis kriminalizuojama prašymus dėl prieglobsčio ir apsigyvenimo remianti veikla

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Vengrijai dėl teisės aktų, kuriais kriminalizuojama prašymus dėl prieglobsčio ir apsigyvenimo remianti veikla ir dar labiau ribojama teisė prašyti prieglobsčio. 2018 m. liepos 19 d., Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Vengrijai dėl naujų teisės aktų. Išnagrinėjusi Vengrijos institucijų pateiktą atsakymą, Komisija nutarė, kad dauguma pareikštų klausimų vis dar neišspręsti, visų pirma toliau nurodyti klausimai. Pirma – klausimai dėl prašymus dėl prieglobsčio remiančios veikla, kuri kriminalizuojama. Vengrijos teisės aktais, kuriais kriminalizuojama prašymus dėl prieglobsčio ir apsigyvenimo remianti veikla, ribojama prieglobsčio prašytojų teisė susisiekti su atitinkamomis nacionalinėmis, tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir gauti iš jų pagalbos. Antra – klausimai dėl asmens laisvių ribojimo. Asmenims, dėl kurių pagal šiuos teisės aktus vykdomas baudžiamasis procesas, neleidžiama patekti į tranzito zonas Vengrijos pasienyje, todėl teisės aktais nepagrįstai ribojamas ES piliečių galimybės naudotis savo laisvo judėjimo teisėmis. Sankcijos svyruoja nuo laikino sulaikymo iki laisvės atėmimo iki vienų metų ir išsiuntimo iš šalies. Galiausiai – klausimas dėl neteisėto teisės į prieglobstį apribojimo. Papildomų nepriimtinumo kriterijų, kurių nėra ES teisėje, įvedimas ir taikymas prieglobsčio prašytojams pažeidžia ES prieglobsčio procedūrų direktyvą. Be to, nors ES teisėje numatyta galimybė įvesti papildomų nepriimtinumo kriterijų pagal principus „saugi trečioji šalis“ ir „pirmoji prieglobsčio šalis“, Vengrijos teisės aktai ir konstitucinis pakeitimas dėl prieglobsčio riboja teisę į prieglobstį taip, kaip tai nesuderinama su Prieglobsčio suteikimo sąlygų direktyva (Direktyva 2011/95/ES) ir ES pagrindinių teisių chartija. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Vengrijai dėl ES teisės pažeidimo. Vengrijos valdžios institucijos dabar turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos susirūpinimą keliančius klausimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Teisėta migracija. Komisija ragina VENGRIJĄ užtikrinti tinkamą Ilgalaikių gyventojų direktyvos įgyvendinimą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai pagrįstą nuomonę, nes ji nesudarė sąlygų ne ES piliečiams, turintiems ilgalaikio gyventojo statusą, užsiimti profesine veterinarijos gydytojo veikla, taigi neteisingai įgyvendino Ilgalaikių gyventojų direktyvą (Tarybos direktyvą 2003/109/EB). Direktyvoje nustatyta, kad ES valstybėje narėje bent penkerius metus teisėtai gyvenantiems ne ES piliečiams tam tikrose srityse, įskaitant galimybių įsidarbinti ir dirbti savarankiškai srityje, būtų taikomos tokios pat sąlygos kaip šalies piliečiams. Pagal Vengrijos teisę ne ES piliečiams, kurie yra veterinarijos specialistai, įskaitant tuos, kurie laipsnį įgijo Vengrijoje, neleidžiama Vengrijoje užsiimti profesine veikla. 2018 m. liepos mėn. Komisija pateikė Vengrijai oficialų pranešimą. Įvertinusi Vengrijos valdžios institucijų atsakymą, Komisija šiandien ėmėsi tolesnių veiksmų – išsiuntė pagrįstą nuomonę. Vengrija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus; priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Prieglobstis. Komisija ragina VENGRIJĄ, LENKIJĄ ir SLOVĖNIJĄ visapusiškai įgyvendinti dabartinę Kvalifikacijų direktyvą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstas nuomones Vengrijai, Lenkijai ir Slovėnijai, nes jos nepranešė apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti dabartinius ES standartus dėl trečiųjų šalių piliečių priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų (Direktyva 2011/95/ES). 2011 m. gruodžio mėn. priimtoje direktyvoje nustatyti bendri ES standartai, taikomi nustatant ES nepriklausančių šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Ja taip pat užtikrinamas minimalus išmokų ir teisių lygis visose ES šalyse, o tai atgraso nuo antrinio judėjimo tarp ES šalių ir palankiausios prieglobsčiui valstybės paieškos. Valstybės narės bendrus standartus turėjo įgyvendinti iki 2013 m. gruodžio 21 d. Vengrija, Lenkija ir Slovėnija nevisiškai įgyvendino visas direktyvos nuostatas, tad 2014 m. sausio mėn. Komisija joms išsiuntė oficialius pranešimus. Šiandien Komisija imasi tolesnių veiksmų – teikia pagrįstas nuomones. Vengrija, Lenkija ir Slovėnija dabar turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie atitinkamas priemones, kurių jos ėmėsi siekdamos užtikrinti visišką direktyvos įgyvendinimą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

Saugumo sąjunga. Komisija ragina ISPANIJĄ visapusiškai įgyvendinti ES keleivio duomenų įrašų (PNR) duomenų taisykles

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Ispanijai dėl to, kad ji nepranešė Komisijai apie nacionalines priemones, kurių ji iki šiol ėmėsi, kad įgyvendintų ES taisykles dėl keleivio duomenų įrašų (PNR) duomenų (Direktyva 2016/681). PNR duomenys – tai informacija, kurią keleiviai oro vežėjams pateikia užsakydami skrydžius ir į juos registruodamiesi, pavyzdžiui, keleivio vardas ir pavardė, kelionės datos, kelionės maršrutas, vietos numeris, bagažas, kontaktiniai duomenys ir mokėjimo priemonės. PNR direktyvoje nustatytos tokių duomenų perdavimo iš oro vežėjų valstybėms narėms ir jų tvarkymo (tai turėtų būti daroma visapusiškai laikantis duomenų apsaugos priemonių) taisyklės. PNR duomenų naudojimas yra svarbi kovos su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais priemonė, kuria susekami įtartini kelionių maršrutai ir nustatomi galimi nusikaltėliai ir teroristai. Tai pagrindinis Europos saugumo darbotvarkės elementas ir tikros veiksmingos saugumo sąjungos kūrimo pagrindas. Tačiau norint, kad PNR sistema būtų veiksminga ir būtų galima pasinaudoti visomis jos galimybėmis, visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jų sistemos būtų kuo greičiau įdiegtos ir veiktų. Naująsias ES PNR taisykles valstybės narės turėjo visiškai įgyvendinti iki 2018 m. gegužės 25 d. Šiandien teikiama pagrįsta nuomonė, o 2018 m. liepos mėn. Ispanijai buvo išsiųstas oficialus pranešimas. Dabar Ispanija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi siekdama užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendintos naujosios taisyklės; po šio laikotarpio Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Oficialūs pranešimai

Teisėta migracija. Komisija ragina SLOVĖNIJĄ užtikrinti tinkamą Vieno leidimo direktyvos įgyvendinimą

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiųsdama Slovėnijai oficialų pranešimą dėl to, kad ji neužtikrino vienodo požiūrio į ne ES šalių darbuotojus, kaip nustatyta Vieno leidimo direktyvoje (Direktyva 2011/98/ES). Siekiant palengvinti teisėtą migraciją, šioje direktyvoje nustatytos supaprastintos procedūros ir ne ES šalių darbuotojų bendros teisės. Šiomis ES taisyklėmis užtikrinama, kad ne ES šalių darbuotojams taikomos sąlygos atitiktų ES piliečių darbo sąlygas, pensijų, socialinio draudimo ir viešųjų paslaugų teikimo sąlygas. Slovėnijos teisės aktuose neteisingai įgyvendinamos nuostatos dėl teisės į vienodą požiūrį išmokų šeimai srityje – reikalaujama, kad vieno leidimo turėtojai turėtų nuolatinę gyvenamąją vietą, kad galėtų su jais susisiekti. Slovėnijos piliečiams toks reikalavimas netaikomas. Be to, pensijų teisių perkėlimo srityje Slovėnija leidžia mokėti pensijas užsienyje gyvenantiems savo piliečiams, tačiau ši teisė ne ES šalių darbuotojams yra apribota. Slovėnija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Vidaus reikalai. Komisija ragina ITALIJĄ, PORTUGALIJĄ ir ISPANIJĄ įgyvendinti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus taisykles

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus Italijai, Portugalijai, Ispanijai dėl to, kad jos neįgyvendino ES kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija taisyklių (Direktyva 2011/93/ES). ES taiko griežtas taisykles, kuriomis už tokią prievartą visoje Europoje taikoma baudžiamoji atsakomybė, užtikrinamos griežtos bausmės nusikaltusiems asmenims, apsaugomi nukentėję vaikai ir padedama užkirsti kelią tokiems nusikaltimams apskritai įvykti. Direktyvoje taip pat nustatytos konkrečios kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete priemonės. Valstybės narės naujas taisykles turėjo įgyvendinti iki 2013 m. gruodžio mėn. Tačiau, kadangi direktyva yra labai išsami, įgyvendinimo laikotarpiu beveik visos valstybės narės vėlavo. Komisija žino apie šias problemas, tačiau, siekiant užtikrinti veiksmingą vaikų apsaugą nuo seksualinės prievartos, valstybės narės turi visiškai laikytis direktyvos nuostatų. Todėl Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš šias valstybes nares, o jos turi per du mėnesius atsakyti Komisijai. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

14. Judumas ir transportas

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172; Stephan Meder, tel. +32 229 13917)

Pagrįstos nuomonės

Vidaus vandenų laivyba. Komisija ragina BELGIJĄ visapusiškai laikytis ES taisyklių dėl frachtavimo ir kainodaros

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Belgijai pagrįstą nuomonę dėl to, kad jos nacionalinis reikalavimas dėl frachtavimo ir kainodaros nacionaliniame vidaus vandens kelių transporte neatitinka ES teisės (Tarybos direktyva 96/75/EB). Direktyvoje nustatyta, kad nacionalinio ir tarptautinio transporto srityje sutartys tarp šalių sudaromos laisvai ir laisvai deramasi dėl kainų. Belgija turi per du mėnesius atsižvelgti į šią pagrįstą nuomonę; priešingu atveju Komisija gali nuspręsti dėl šios valstybės narės kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Kelių transportas. Komisija prašo KIPRO atnaujinti savo nacionalinio elektroninio registro jungtį su nauja sistemos „TACHOnet“ versija

Komisija nusprendė išsiųsti Kiprui pagrįstą nuomonę dėl to, kad ši šalis neatnaujino savo atitinkamų nacionalinių registrų jungčių su nauja sistemos „TACHOnet“ versija (Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2016/68). Valstybių narių tarpusavio jungtys ir keitimasis informacija apie vairuotojų korteles elektroniniuose registruose vyksta per pranešimų mainų sistemą „TACHOnet“. „TACHOnet“ sistemą sudaro centrinis Europos Komisijos valdomas duomenų centras ir valstybių narių valdoma nacionalinė sistema, į kurią įtraukti nacionaliniai elektroniniai registrai. Todėl ES šalys yra atsakingos už savo nacionalinių elektroninių registrų sukūrimą bei priežiūrą ir už nacionalinės sistemos ir duomenų centro sąveikos užtikrinimą. Įdiegus naują ir patobulintą sistemos „TACHOnet“ versiją, valstybės narės turės pritaikyti savo sistemas nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinių elektroninių registrų jungčių su sistema „TACHOnet“ atnaujinimo terminas – 2018 m. kovo 2 d. Jei Kipro valdžios institucijos per du mėnesius nepateiks patenkinamo atsakymo, Komisija gali nuspręsti dėl šios valstybės narės kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Geležinkelių transportas. Komisija ragina PRANCŪZIJĄ perkelti į nacionalinę teisę ES teisės nuostatas dėl prieigos prie geležinkelių infrastruktūros

Komisija, bendrai peržiūrėdama, kaip ES valstybės narės perkelia į nacionalinę teisę ES taisykles dėl bendros Europos geležinkelių erdvės sukūrimo (Direktyva 2012/34/ES), nusprendė išsiųsti Prancūzijai pagrįstą nuomonę. Prancūzijoje vykdoma visapusiška geležinkelių reforma, tikėtina, bus išspręsti kai kurie atitikties direktyvai klausimai. Tačiau Komisija iki šiol laikosi nuomonės, kad Prancūzijos geležinkelių reguliavimo sistema, kurios baigimo darbai tebevyksta, dar nevisiškai atitinka konkrečias nuostatas, įskaitant nuostatas dėl prieigos prie su geležinkeliais susijusių paslaugų ir stoties valdytojų nepriklausomumo užtikrinimo. Prancūzija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus; priešingu atveju Komisija gali nuspręsti dėl šios valstybės narės kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Oficialūs pranešimai

Geležinkelių transportas. Komisija ragina VENGRIJĄ pateikti techninių reikalavimų dėl prieinamumo ir geležinkelių sistemos organizavimo bei eismo valdymo planus

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą dėl to, kad ji nepateikė techninių reikalavimų dėl prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims nacionalinio įgyvendinimo planų (NĮP), kaip reikalaujama pagal du reglamentus, tai yra reglamentą dėl prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims (Komisijos reglamentas 1300/2014/ES) ir reglamentą dėl geležinkelių sistemos eismo organizavimo ir valdymo posistemio (Komisijos reglamentas 2015/995). Valstybės narės turėjo pranešti apie savo planus atitinkamai ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. ir 2017 m. liepos 1 d. Vengrija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus; po to Komisija gali priimti pagrįstą nuomonę.

Kelių eismo saugumas Komisija ragina AIRIJĄ ir LENKIJĄ pranešti apie keitimąsi informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidimus

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus Airijai ir Lenkijai dėl to, kad jos nepateikė jų keitimosi informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidimus informacijos, kaip reikalaujama pagal ES taisykles, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (Direktyva (ES) 2015/413). Pagal šią direktyvą valstybės narės gali nustatyti šalyje negyvenančius vairuotojus, jų teritorijoje padariusius pažeidimų, pavyzdžiui, viršijusius leidžiamą greitį ir vairavusius išgėrus, taip pat vykdyti jų baudžiamąjį persekiojimą. Valstybės narės turi Komisijai atsiųsti ataskaitą, kurioje būtų nurodytas jų teritorijoje užsienyje registruotų transporto priemonių padarytų pažeidimų automatinių paieškų internetinėje platformoje skaičius. Ataskaitoje taip pat turi būti nurodytas nepatenkintų paieškų skaičius ir pateiktas tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimais, aprašymas. Ši informacija yra labai svarbi vertinant keitimosi informacija veikimą, valstybių narių vykdomo pažeidimų tyrimo veiksmingumą ir direktyvos poveikį kelių eismo saugumui. Ataskaita turėjo būti pateikta iki 2018 m. gegužės 6 d. Abi šalys turi per du mėnesius imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms spręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Geležinkelių transportas. Komisija ragina ISPANIJĄ tinkamai įgyvendinti ES saugos geležinkeliuose taisykles

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Ispanijai oficialų pranešimą, nes, jos nuomone, saugos procesai Ispanijoje neatitinka ES saugos geležinkeliuose teisės aktų reikalavimų (Saugos geležinkeliuose direktyva (Direktyva 2004/49/EB)). Direktyva apima visos geležinkelių sistemos saugos reikalavimus. Komisijos nuomone, Ispanijoje nustatyta nacionalinės tyrimo įstaigos atliekamų avarijų ir riktų analizės ir tyrimo metodų trūkumų, taip pat nacionalinės saugos institucijos taikomų priežiūros metodų trūkumų. Ispanija turi per du mėnesius imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms spręsti; Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Transporto paslaugos. Komisija ragina LENKIJĄ laikytis bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė paprašyti Lenkijos visapusiškai laikytis ES teisės aktų dėl patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką (Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009). Reglamentas priimtas 2009 m. spalio mėn. kaip priemonių, kuriomis siekta modernizuoti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla ir patekimą į kelių transporto rinką reglamentuojančias taisykles, rinkinio dalis. Pagrindinis reglamento tikslas – padėti baigti kurti keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais vidaus rinką ir padidinti rinkos veiksmingumą bei konkurencingumą, kad būtų pereita nuo privačių keleivinių automobilių naudojimo prie naudojimosi tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų paslaugomis. Lenkijos valdžios institucija atšaukė Vokietijoje įsisteigusio autobusų vežėjo leidimą teikti tarptautines reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas tarp Vokietijos ir Lenkijos. Lenkijos valdžios institucija neturėjo įgaliojimų atšaukti leidimą, nebuvo paisoma ir teisinių leidimo atšaukimo reikalavimų. Todėl, Komisijos nuomone, Lenkija pažeidė ES reglamentą. Lenkija turi atsakyti per du mėnesius; priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Pavojingų krovinių vežimas. Komisija ragina JUNGTINĘ KARALYSTĘ įgyvendinti ES taisykles dėl pavojingų krovinių vežimo keliais

Šiandien Komisija paprašė Jungtinės Karalystės visapusiškai laikytis ES teisės aktų dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (Komisijos direktyva 2018/217). Jungtinė Karalystė nepateikė papildomų įrodymų dėl įgyvendinimo priemonių, priimtų nacionaliniu lygmeniu siekiant perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos turi atsakyti per du mėnesius; Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

15. Mokesčiai ir muitų sąjunga

(Daugiau informacijos: Johannes Bahrke, tel. +32 229 58615; Patrick Mc Cullough, tel. +32 229 87183)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotos bylos

Mokesčiai. Komisija kreipiasi į Teisingumo Teismą dėl VOKIETIJOS dėl jos neprisiderinimo prie ES VAT grąžinimo taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl Vokietijos, dėl to, kad ji atmeta tam tikrus kitų valstybių narių įmonių prašymus grąžinti PVM.

Tiksliau tariant, Vokietija kai kuriais atvejais atsisako grąžinti PVM nepaprašiusi pareiškėjo pateikti papildomos informacijos, jeigu ji mano, kad pateikta informacija apie teikiamų prekių ir paslaugų pobūdį yra nepakankama sprendimui dėl prašymo priimti. Dėl tokios praktikos būna atvejų, kai grąžinti PVM atsisakoma pareiškėjams, kurie atitinka esminius reikalavimus; tokiu būdu pažeidžiama teisė į PVM grąžinimą, nustatyta ES taisyklėmis (PVM direktyva (Tarybos direktyva 2006/112/EB ir Grąžinimo direktyva (Tarybos direktyva 2008/9/EB)). Šiandien priimtu sprendimu Europos Komisija, atlikdama jai pavestą Sutarčių sergėtojos vaidmenį, užtikrina ES teisės aktų vykdymą. Sprendimas perduoti bylą Teismui priimtas Vokietijai nesuderinus savo teisės aktų su ES teise po to, kai Komisija pateikė pagrįstą nuomonę. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Mokesčiai. Komisija kreipiasi į Teisingumo Teismą dėl JUNGTINĖS KARALYSTĖS dėl neprisiderinimo prie PVM taisyklių, taikomų tam tikrų prekių rinkoms

Šiandien Komisija nusprendė kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl Jungtinės Karalystės dėl PVM priemonės, kuria leidžiama nukrypti nuo PVM sistemos tam tikrų prekių rinkų atžvilgiu, srities išplėtimo. Šiuo metu Jungtinė Karalystė tam tikrų prekių rinkų JK sandoriams taiko nulinį PVM tarifą. Nuo pranešimo apie šią nukrypti leidžiančią nuostatą Komisijai 1977 m. Jungtinė Karalystė gerokai išplėtė priemonės taikymo sritį, o tai reiškia, kad ji nebe apsiriboja prekyba prekėmis, kurioms ji iš pradžių buvo taikoma. Pagal ES taisykles, dėl kurių susitarė visos valstybės narės (PVM direktyva (Tarybos direktyva 2006/112/EB)), tokio pobūdžio „nekeičiamos“ nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritis negali būti išplėsta. Be to, tai sukelia didelių konkurencijos iškraipymų, dėl kurių nukenčia kitos ES finansų rinkos. Šiandienos sprendimas priimtas Jungtinei Karalystei nesuderinus savo teisės aktų su ES PVM teise po to, kai 2018 m. liepos mėn. Komisija nusiuntė pagrįstą nuomonę. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir oficialus pranešimas

Mokesčiai. Komisija kreipiasi į ES Teisingumo Teismą dėl ITALIJOS dėl lengvatinio režimo nekilnojamojo turto registracijos mokesčiui

Šiandien Europos Komisija nusprendė kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl Italijos, kuri iš dalies nepakeitė savo teisės aktų, kuriais užsienyje gyvenantiems Italijos piliečiams, perkantiems pirmąjį būstą Italijos teritorijoje, nustatytas mažesnis mokesčio tarifas. Tokiems Italijos emigrantams taikoma lengvatinė registracijos mokesčio norma nereikalaujant, kad jie atitiktų gyvenamosios vietos reikalavimą. Kitų valstybių narių piliečiai neturi teisės į tokį lengvatinį režimą, jei jie 18 mėnesių faktiškai negyvena ar neapsigyvena savivaldybėje, kurioje yra turtas. Toks diskriminacinis režimas, tiesiogiai grindžiamas pilietybe, neleidžiamas pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Be to, tam tikromis sąlygomis užsienyje gyvenantys Italijos pensininkai atleidžiami nuo savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio, vadinamo IMU, arba jų nekilnojamajam turtui Italijoje gali būti taikomos vietos paslaugų mokesčių lengvatos. Todėl Komisija šiandien taip pat nusprendė išsiųsti Italijai oficialų pranešimą dėl tolesnio tam tikrų palankesnių sąlygų taikymo savivaldybių mokesčiams, taikomiems ES arba EEE šalyse gyvenantiems Italijos pensininkams jų pirmajam būstui. Daugiau informacijos – išsamiame pranešime spaudai.

Pagrįstos nuomonės

Mokesčiai. Komisija prašo PRANCŪZIJOS suderinti su asmens priežiūros paslaugomis ir pagalba namuose susijusias mokesčių taisykles su ES teise

Komisija nusprendė išsiųsti Prancūzijai pagrįstą nuomonę dėl nepalankių mokesčių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros ir pagalbos namuose paslaugomis, kurie taikomi kai kuriems mokesčio mokėtojams rezidentams ir nerezidentams Šiuo metu mokesčių kreditas už priežiūros paslaugas, teikiamas namuose mokesčių mokėtojams, arba, tam tikromis sąlygomis, jų įpėdiniams, suteikiamas tik tuo atveju, jei šios paslaugos teikiamos Prancūzijoje esančioje gyvenamojoje vietoje. Ši sąlyga prieštarauja ES teisės principams, nes dėl jos nukenčia Prancūzijos mokesčių mokėtojai rezidentai, kurių gyvenamoji vieta yra kitoje ES arba EEE valstybėje. Dėl to nukenčia ir mokesčių mokėtojai nerezidentai, kurių padėtis panaši į rezidentų padėtį, nes didžiąją dalį pajamų jie gauna iš savo veiklos Prancūzijoje. Prancūzijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija ragina VOKIETIJĄ suderinti savo taisykles dėl ūkininkams taikomos vienodo tarifo PVM sistemos su ES teise

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vokietijai pagrįstą nuomonę dėl specialios PVM sistemos taikymo ūkininkams. ES taisyklėmis (PVM direktyva (Tarybos direktyva 2006/112/EB)) valstybėms narėms leidžiama ūkininkams taikyti vienodo tarifo PVM sistemą. Pagal šią sistemą ūkininkai vietoj to, kad taikytų įprastas PVM taisykles, savo klientams už žemės ūkio produktus ir paslaugas nurodo standartinę sumą, dar vadinamą vienodo dydžio kompensacija. Kita vertus, ūkininkai negali reikalauti kompensacijos už jau sumokėtą PVM. Šia sistema turėtų naudotis ūkininkai, kurie, tikėtina, patirtų administracinių sunkumų, jei laikytųsi įprastų PVM taisyklių. Tačiau Vokietija vienodo tarifo sistemą taiko visiems ūkininkams, įskaitant didelių ūkių savininkus, neatskirdama tų, kurie susidurtų su tokiais sunkumais, ir tų, kuriems sunkumų kilti neturėtų. Be to, remiantis Vokietijos aukščiausiosios audito institucijos (vok. Bundesrechnungshof) duomenimis, dėl to, kad ūkininkams buvo leidžiama tokiu būdu taikyti vienodo dydžio mokestį, susidaro jų sumokėto pirkimo PVM kompensacijos permoka. Tai draudžiama pagal ES taisykles ir sukelia didelius konkurencijos iškraipymus vidaus rinkoje. Vokietijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija prašo VOKIETIJOS pakeisti kapitalo prieaugiui taikomas ribojamas perkėlimo mokesčio nuostatas

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vokietijai pagrįstą nuomonę dėl neatidėliotino perkėlimo mokesčio, taikomo turto perkėlimui į ES ir (arba) EEE valstybę, nustatymo. Vokietijos bendrovių turto perkėlimui iš Vokietijos gavėjui, įsikūrusiam EEE priklausančioje ELPA valstybėje (Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine), taikomos ne tokios palankios nuostatos, kaip sandoriams šalies viduje. Taip yra todėl, kad Vokietijos teisės aktais reikalaujama, kad tokių perkėlimų nerealizuoto kapitalo prieaugis būtų įtrauktas į tų finansinių metų mokesčio bazę. Antra, mokesčių mokėtojai nerezidentai negali pasinaudoti atidėjimu, o yra apmokestinami nedelsiant, todėl pažeidžiama įsisteigimo laisvė. Todėl šios Vokietijos taisyklės gali atgrasyti mokesčių mokėtojus pasinaudoti įsisteigimo laisve (SESV 49 straipsnis) ir atitinkamomis EEE susitarimo nuostatomis. Vokietijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija ragina PORTUGALIJĄ suderinti savo mokesčių taisykles, susijusias su nekilnojamojo turto pardavimu nerezidentams

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti Portugalijai pagrįstą nuomonę, prašydama ją pakeisti ribojamas perkėlimo mokesčio kapitalo prieaugiui nuostatas, suderinant jas su atitinkamais ES Teisingumo Teismo sprendimais. Portugalija apmokestino mokesčių mokėtojų nerezidentų kapitalo prieaugį fiksuota 28 proc. norma, o rezidentams taikomas progresinis pajamų mokestis. Teisingumo Teismas dviejose bylose (Byla C-443/06, Hollmann prieš Pública ir C-184/18, Fazenda Pública prieš Teixeira) nustatė, kad toks skirtingas vertinimas nesuderinamas su laisvu kapitalo judėjimu, kuris užtikrintas SESV 63 straipsniu ir EEE susitarimu. Portugalija nusprendė, kad nerezidentai gali būti vertinami kaip rezidentai ir 50 proc. tokio jų kapitalo prieaugio iš Portugalijos šaltinių gali būti apmokestinami progresiniais pajamų mokesčio tarifais. Tačiau pagal ES teismo praktiką tik galimybe būti laikomam mokesčių mokėtoju rezidentu nepanaikinamas pažeidimas, jei pagal pagrindines apmokestinimo nuostatas mokesčių mokėtojams nerezidentams vis dar tenka didesnė našta. Jei Portugalija per du mėnesius nepateiks patenkinamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija ragina RUMUNIJĄ laikytis ES teisės grąžinant nepagrįstai sumokėtus automobilių registracijos mokesčius

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Rumunijai pagrįstą nuomonę dėl to, kad ji neužtikrino, kad būtų visiškai ir iš karto grąžinami iš kitų valstybių narių įsigytų naudotų transporto priemonių registracijos mokesčiai. Visi šie mokesčiai ES Teisingumo Teismo pripažinti pažeidžiančiais ES teisės aktus (SESV 110 straipsnis). Rumunijos mokesčių grąžinimo taisyklės neatitinka lojalaus bendradarbiavimo, lygiavertiškumo ir veiksmingumo principų. Rumunijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija ragina JUNGTINĘ KARALYSTĘ suderinti pajamų mokesčio taisykles su ES teise

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Jungtinei Karalystei pagrįstą nuomonę dėl nacionalinio teisės akto dėl pajamų mokesčio lengvatos nuostoliams, patirtiems perleidus akcijas. Šiuo metu tokia lengvata taikoma tik bendrovių, kurios verslo veiklą vykdo tik Jungtinėje Karalystėje arba daugiausia joje, akcijoms. Ši taisyklė nepalanki mokesčių mokėtojams, investuojantiems į įmonių, vykdančių veiklą kitose ES valstybėse narėse nei Jungtinė Karalystė, kvalifikuotuosius akcijų paketus. Ja taip pat ribojamas laisvas kapitalo judėjimas (SESV 63 straipsnis). Jei Jungtinė Karalystė per du mėnesius nepateiks patenkinamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija prašo JUNGTINĖS KARALYSTĖS suderinti taisykles dėl mokesčio lengvatos prekiautojams teikiamoms paskoloms

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Jungtinei Karalystei pagrįstą nuomonę dėl nacionalinio teisės akto dėl mokesčio lengvatos prekiautojams teikiamoms paskoloms. Jungtinės Karalystės teisės aktuose šiuo metu numatyta speciali lengvata, taikoma, kai reikalavimus atitinkanti paskola tampa nesusigrąžinama. Šiuo atveju skolintojas turi teisę reikalauti, kad paskolos suma būtų išskaičiuota iš jo įsipareigojimo mokėti kapitalo prieaugio mokestį arba pelno mokestį, taikomą apmokestinamajam prieaugiui. Tačiau pagal taisykles nesusigrąžinamoms paskoloms, suteiktoms Jungtinės Karalystės gyventojams, ir Jungtinėje Karalystėje negyvenantiems paskolą gavusiems asmenims taikomos skirtingos sąlygos. Dėl to nepagrįstai ribojamas laisvas kapitalo judėjimas (SESV 63 straipsnis). Jei Jungtinė Karalystė per du mėnesius nepateiks patenkinamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Oficialūs pranešimai

Mokesčiai. Komisija vėl ragina VENGRIJĄ suderinti savo kelių transporto kontrolės sistemą su ES taisyklėmis

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti papildomą oficialų pranešimą Vengrijai, kad patvirtintų, jog jos kelių transporto kontrolės sistemos reikalavimai neatitinka ES PVM teisės (Tarybos direktyva 2006/112/EB), ir paprašytų juos pakeisti. Pagal Elektroninę prekybos ir transporto kontrolės sistemą (EKAER) įmonės privalo PVM nustatymo tikslais teikti Vengrijos mokesčių institucijoms išsamią informaciją apie tam tikras jiems priklausančias transporto priemones, naudojamas viešuosiuose keliuose. Komisija patvirtina, kad EKAER reikalavimai pažeidžia PVM taisykles, nes jais pirmiausia daromas poveikis tarpvalstybiniams ES sandoriams ir nustatomi administraciniai formalumai, susiję su sienų kirtimu. Be to, Komisija mano, kad Vengrijos teisės aktais pažeidžiami neutralumo ir proporcingumo principai, taip pat laisvė užsiimti verslu, kuri užtikrinama ES pagrindinių teisių chartija. Vengrijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija ragina VENGRIJĄ suderinti cigaretėms taikomų mokesčių tarifus su ES minimaliu dydžiu

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą dėl to, kad joje nepasiektas ES minimalus akcizo cigaretėms dydis, kaip reikalaujama ES taisyklėse dėl apdoroto tabako (Tarybos direktyva 2011/64/ES). Pagal galiojančias taisykles iš valstybių narių reikalaujama, kad cigaretėms taikomas akcizas būtų bent 60 proc. vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos jų teritorijoje. Kartu su kitomis valstybėmis narėmis Vengrijai buvo leista taikyti pereinamąjį laikotarpį iki 2017 m. gruodžio 31 d. šiam reikalavimui įvykdyti, tačiau cigaretėms taikomas akcizas Vengrijoje vis dar nesiekia minimalaus dydžio. Vengrijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti nacionalinėms valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo LENKIJOS iš dalies pakeisti savo teisės aktus dėl PVM taikymo akcizais apmokestinamoms prekėms, įforminamoms gavėjų

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Lenkijai oficialų pranešimą, kad ji iš dalies pakeistų savo PVM taisykles, pagal kurias gavėjai, teikiantys akcizais apmokestinamų prekių (pvz., degalų) įforminimo paslaugas savo klientams, privalo sumokėti PVM ne tik už paties gavėjo suteiktas paslaugas, bet ir už akcizo mokesčio ir degalų mokesčio, surinkto už degalus, sumą. Taip yra nepaisant to, kad jie nevykdo degalų įsigijimo ES viduje, kaip apibrėžta galiojančiose ES PVM taisyklėse (PVM direktyva (Tarybos direktyva 2006/112)). Tai taip pat gali lemti dvigubą apmokestinimą, nes šių bendrovių klientai taip pat privalo mokėti PVM už šių degalų įsigijimą ES viduje. Lenkijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo PORTUGALIJOS pakeisti savo teisės aktus dėl automobilių apmokestinimo

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Portugaliją dėl neatsižvelgimo į registracijos mokesčio, taikomo iš kitų valstybių narių importuojamiems naudotiems automobiliams, aplinkos apsaugos sudedamąją dalį nusidėvėjimo tikslais. Komisija mano, kad Portugalijos teisės aktai nesuderinami su SESV 110 straipsniu, nes iš kitų valstybių narių importuojami automobiliai yra apmokestinami didesniu tarifu palyginti su naudotais automobiliais Portugalijos rinkoje, nes neatsižvelgiama į jų nusidėvėjimą. Portugalijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Muitinė. Komisija prašo RUMUNIJOS pakeisti savo teisės aktus dėl skolos muitinei

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą, kad paprašytų Rumunijos suderinti savo teisės aktus dėl skolos muitinei su Sąjungos muitinės kodeksu (Reglamentas (ES) Nr. 952/2013). Pagal šias taisykles muitinė apie skolą skolininkui turi pranešti per trejus metus. Jeigu skola muitinei atsiranda dėl nusikalstamos veikos, muitinė informaciją perduoti turi per dešimt metų. Rumunijos nacionaliniame muitinės įstatyme nustatyta, kad skolininkui apie skolą muitinei negalima pranešti praėjus penkeriems metams nuo skolos muitinei atsiradimo momento, neatsižvelgiant į tai, ar skola atsirado dėl nusikalstamos veikos. Ši nuostata taip pat neatitinka ES muitinės teisėje nustatyto trejų metų laikotarpio, per kurį turi būti pranešta apie skolą muitinei. Rumunijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo ISPANIJOS panaikinti nepagrįstai ribojamas mokesčių atidėjimo sąlygas bendrovių skaidymo atveju

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą, kuriame Ispanijos prašoma panaikinti Ispanijos teisės aktuose nustatytas sąlygas, prieštaraujančias Įmonių jungimosi direktyvai (Tarybos direktyva 90/434/EEB ). Tos direktyvos tikslas – užtikrinti, kad įmonių reorganizavimas, pvz., įmonių susijungimas ir skaidymas, restruktūrizavimo metu nebūtų suvaržytas apmokestinimo. Todėl kapitalo prieaugio, susidariusio dėl tokio reorganizavimo, apmokestinimas atidedamas iki vėlesnio turto ir akcijų pardavimo arba perleidimo. Tačiau Ispanijos teisėje tam tikroms bendrovių skaidymo rūšims taikomos pernelyg ribojamos sąlygos: mokesčių atidėjimas nesuteikiamas, jei skaidomos bendrovės akcininkai negauna tokios pačios akcijų dalies visose po skaidymo atsiradusiose įmonėse, išskyrus atvejus, kai įsigytas turtas yra veiklos šakos. Ispanijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo ISPANIJOS iš dalies pakeisti tarptautinių bendrovių ataskaitų pagal šalis teikimo taisykles

Komisija nusprendė išsiųsti Ispanijai oficialų pranešimą, kuriame Ispanijos prašoma įgyvendinti ES taisykles dėl tarptautinių įmonių grupių ataskaitų pagal šalis (4-oji direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo (Tarybos direktyva 2016/881)). Dabartinėse Ispanijos taisyklėse trūksta tam tikrų nuostatų, susijusių su tarptautinių bendrovių prievole teikti ataskaitas. Ispanijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Baigtos procedūros

Mokesčiai. Komisija užbaigia ČEKIJOS, GRAIKIJOS ir LENKIJOS bylas

Komisija palankiai vertina tai, kad Čekija, Graikija ir Lenkija perkėlė į nacionalinę teisę priemones dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų, kiek tai susiję su valstybių narių mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos (5-oji direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo (Tarybos direktyva (ES) 2016/2258)). Šiandien Komisija nusprendė užbaigti šias tris pažeidimo nagrinėjimo procedūras. 2018 m. sausio mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš šias tris valstybes nares, o 2016 m. birželio mėn. Graikijos valdžios institucijoms buvo išsiųsta pagrįsta nuomonė.

MEMO/19/462

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar