Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri: Explicații referitoare la planurile naționale privind energia și clima

Bruxelles, 18 iunie 2019

Ce sunt planurile naționale privind energia și clima (NECP-urile)?

Planurile naționale privind energia și clima (NECP-urile) sunt cu adevărat primele instrumente integrate de planificare pe termen mediu pe care statele membre au obligația de a le elabora în scopul îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice și, în special, în vederea atingerii țintelor convenite pentru 2030 la nivelul UE referitoare la energie și climă. NECP-urile descriu modul în care fiecare stat membru plănuiește să contribuie la îndeplinirea obiectivelor comune din cadrul uniunii energetice.

NECP-urile trebuie să respecte o structură obligatorie prevăzută în Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, pentru a se asigura comparabilitatea și coerența din punctul de vedere al politicii, dar stimulează, în același timp, o amplă dezbatere la nivel european privind prioritățile în materie de energie și climă. Așadar, NECP-urile reflectă logica celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice: eficiența energetică înainte de toate; o piață internă a energiei complet integrată; decarbonizarea economiei; securitate energetică, solidaritate și încredere, cercetare, inovare și competitivitate. În cazul fiecărei dimensiuni, statele membre trebuie să includă ținte, obiective și/sau contribuții, precum și politici și măsuri pentru atingerea țelurilor naționale. NECP-urile ar trebui să fie bazate pe o analiză a impactului preconizat al politicilor și măsurilor propuse. De asemenea, NECP-urile ar trebui discutate atât cu părțile interesate la nivel național, cât și cu statele membre învecinate. NECP-urile sunt instrumente esențiale care fac posibilă tranziția la energia curată și oferă industriei europene certitudine pentru investiții.

Toate statele membre ale UE au trebuit să transmită Comisiei propriile proiecte de NECP-uri până la 31 decembrie 2018. Termenul-limită pentru prezentarea planurilor finale este data de 31 decembrie 2019. Recomandările de astăzi și comunicarea Comisiei sunt parte a unui proces bazat pe interacțiuni cu statele membre care va garanta că versiunile finale ale NECP-urilor sunt suficient de detaliate, robuste și ambițioase.

Ce a adoptat azi Comisia? Care este principalul mesaj al Comisiei transmis azi statelor membre?

Comunicarea și recomandările de astăzi ale Comisiei oferă o evaluare a primelor proiecte de NECP-uri elaborate vreodată și sunt menite a ajuta statele membre să finalizeze planurile respective până la sfârșitul anului 2019. Obiectivul constă în a elabora instrumentele de planificare potrivite, a sprijini statele membre și a permite Uniunii în ansamblul ei să-și îndeplinească obiectivele din cadrul uniunii energetice aferente tuturor celor cinci dimensiuni și, în special, să-și atingă țintele pentru 2030 referitoare la energie și climă.

Comunicarea și recomandările îndeamnă statele membre să-și îmbunătățească proiectele de planuri în mai multe moduri:

  • În ceea ce privește eficiența energetică și contribuțiile surselor regenerabile de energie, unele state membre sunt invitate să-și sporească eforturile și să-și exploateze mai bine potențialul național, în timp ce alte state membre vor trebui să-și confirme obiectivele deja ambițioase.
  • De asemenea, statele membre sunt invitate să stabilească obiective măsurabile, realizabile, realiste și încadrate în timp pentru toate cele cinci dimensiuni.
  • Totodată, majoritatea statelor membre sunt rugate să-și susțină mai bine atingerea țintelor naționale și propriile contribuții prin politici și măsuri suplimentare mai concrete, în cadrul tuturor dimensiunilor.

Este primul exercițiu de acest fel, iar statele membre au conlucrat în mod constructiv cu Comisia în ultimele luni. Comisia va continua să lucreze cu statele membre pentru a le ajuta să-și îmbunătățească versiunile finale ale NECP-urilor și să țină seama de recomandările Comisiei. De asemenea, Comisia va continua să promoveze o dezbatere incluzivă referitoare la NECP-uri, va sprijini cooperarea regională dintre statele membre și va furniza asistență tehnică la cerere.

Există riscul să nu fie atinse țintele referitoare la energia din surse regenerabile și la eficiența energetică pentru 2030?

În stadiul lor actual, proiectele de NECP-uri sunt insuficient de ambițioase, atât din punctul de vedere al energiei din surse regenerabile, cât și din punctul de vedere al eficienței energetice. În ceea ce privește energia din surse regenerabile, diferența ar putea fi chiar de 1,6 puncte procentuale. În ceea ce privește eficiența energetică, diferența ar putea fi de 6,2 puncte procentuale (dacă este luat în calcul consumul de energie primară) sau de 6 puncte procentuale (dacă este luat în calcul consumul final de energie).

Vestea bună este că statele membre au acum la dispoziție 6 luni pentru înălțarea propriilor niveluri naționale de ambiție. Scopul nostru comun este de a ne asigura că suma contribuțiilor naționale prezentată în NECP-urile finale corespunde cel puțin nivelului țintelor convenite pentru UE (32 % pentru energia din surse regenerabile și 32,5 % pentru eficiența energetică).

Ce impact au aceste planuri asupra angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris?

În cadrul Acordului de la Paris, UE și statele sale membre s-au angajat să realizeze, până în 2030, reduceri cu cel puțin 40 % ale emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990. Pe baza măsurilor planificate sau a ambițiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național declarate și incluse în proiectele de planuri naționale privind energia și clima (și pe baza unor supoziții conservatoare în cazul țărilor care nu au furnizat aceste informații), se estimează că reducerea totală a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE este conformă cu ținta de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2030 față de 1990.

Dacă sunt atinse în întregime țintele adoptate pentru 2030 în materie de climă, energie și mobilitate curată, putem chiar să ne așteptăm la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 45 % în 2030 față de 1990. Totuși, evaluarea Comisiei arată că nivelul de ambiție din proiectele de NECP-uri nu este încă suficient de înalt pentru un astfel de scenariu.

Ce progrese realizează statele membre în ceea ce privește atingerea țintelor naționale referitoare la gazele cu efect de seră în cazul emisiilor care nu sunt cuprinse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii?

Statele membre planifică politici suplimentare pentru a-și atinge țintele naționale obligatorii referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt cuprinse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Împreună, ar reduce deja emisiile cu 28 % în 2030 față de 2005, ceea ce constituie un progres semnificativ față de proiecțiile anterioare, dar încă mai lasă o diferență de 2 puncte procentuale la nivelul UE, până la ținta de 30 % convenită drept contribuție minimă din partea sectoarelor din afara ETS.

Țintele statelor membre variază între reduceri de 0 % și reduceri de 40 %. Statele membre se bucură de o flexibilitate semnificativă în privința modalităților de atingere a propriilor ținte. Măsurile naționale se concentrează mai ales asupra sectorului construcțiilor și asupra sectorului transporturilor. Unele state membre intenționează să utilizeze transferurile între state membre sau să folosească o anumită cantitate suplimentară de absorbții ale emisiilor, rezultate din exploatarea terenurilor, din schimbarea destinației terenurilor și din silvicultură.

Care este impactul acestor planuri asupra strategiei pe termen lung a UE privind neutralitatea climatică pentru anul 2050?

Comisia a propus ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Parlamentul European a aprobat deja această ambiție, în timp ce Consiliul încă mai discută subiectul.

În temeiul Regulamentului privind guvernanța, statele membre trebuie să-și elaboreze și ele propriile strategii naționale pe termen lung până în ianuarie 2020. NECP-urile și strategiile pe termen lung trebuie elaborate în mod complementar, astfel încât să se asigure coerența țintelor pentru 2030 și a obiectivelor pe termen lung. Între timp, peste jumătate dintre proiectele de NECP-uri includ obiective sau ambiții pentru 2050, deși la niveluri de detaliere diferite.

Care va fi impactul asupra cetățenilor și consumatorilor europeni?

Această evaluare este o etapă crucială în ceea ce privește elaborarea unor NECP-uri finale care să fie solide, robuste, complete și fiabile. La rândul lor, aceste planuri vor fi esențiale pentru atingerea țintelor ambițioase pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Coordonând politicile și măsurile și răspunzând nevoilor de investiții și de inovare identificate, NECP-urile vor promova certitudinea pentru investiții și reformele structurale, stimulând totodată creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa. De asemenea, NECP-urile vor avea un rol crucial în promovarea transformării în mod eficient din punctul de vedere al costurilor a bazei noastre industriale spre o industrie neutră din punct de vedere climatic, circulară și sustenabilă, benefică deopotrivă pentru societate și pentru planetă. În sfârșit, grație credibilității lor, NECP-urile vor permite Uniunii să consolideze cooperarea cu țările terțe în ceea ce privește prioritățile tranziției la energia curată.

Evaluarea de către Comisie a proiectelor de NECP-uri oferă o perspectivă unică asupra direcției spre care tind obiectivele statelor membre în materie de energie și climă. Recomandările oferă o bază comună, solidă și comparabilă pe care societatea civilă o poate utiliza pentru a se implica mai în profunzime la nivel național în ceea ce privește provocările comune cu care se confruntă Uniunea și prioritățile pe termen lung în materie de energie și climă.

Această evaluare va oferi elemente suplimentare care vor orienta viitoarele consultări publice, dialoguri pe mai multe niveluri și procese de cooperare regională prevăzute de Regulamentul privind guvernanța.

Care este cadrul legislativ pentru NECP-uri?

Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice (Regulamentul privind guvernanța), intrat în vigoare la 24 decembrie 2018, instituie un cadru comun pentru politicile Uniunii Europene și ale statelor sale membre privind energia și clima.

În NECP-urile lor, statele membre trebuie să arate cum vor contribui la îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice, în special la atingerea țintelor privind energia și clima pentru 2030. Este vorba, printre altele, la nivelul UE, de o țintă minimă de 32 % pentru energia din surse regenerabile și de o țintă minimă de 32,5 % pentru eficiența energetică, astfel cum s-a stabilit în textele revizuite ale Directivei privind eficiența energetică și Directivei privind energia din surse regenerabile, intrate în vigoare în ultima parte a anului 2018.

Care sunt etapele următoare?

Următoarele șase luni – până la sfârșitul anului 2019 – vor fi cruciale pentru finalizarea NECP-urilor. Comisia invită acum statele membre să-și îmbunătățească NECP-urile, pe baza comunicării și recomandărilor de azi.

Pentru a se asigura că NECP-urile finale prezentate până la sfârșitul anului 2019 îndeplinesc toate cerințele și ating țintele ambițioase ale UE pentru 2030, Comisia invită Consiliul să lanseze o dezbatere în jurul principalelor priorități identificate în comunicarea Comisiei și în recomandări, astfel încât să se garanteze că NECP-urile finale conțin un nivel de ambiție corespunzător.

În scopul structurării schimburilor viitoare, comunicarea a identificat [șapte] priorități principale, astfel încât impactul schimburilor care vor urma să fie maxim: eliminarea tuturor discrepanțelor în materie de politică și de „ambiție” pentru 2030; implicarea tuturor ministerelor relevante la nivel național; valorificarea la maximum a cooperării cu statele membre învecinate; utilizarea NECP-urilor pentru sprijinirea industriei, a competitivității și a inovării; atragerea de investiții și identificarea oportunităților de finanțare; integrarea pe deplin a dimensiunii sociale și luarea în calcul a unor obiective pe termen lung și a unei viziuni pe termen lung.

 

 

MEMO/19/2997

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar