Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Euroopan unionin ja Intian kumppanuus

Bryssel 20. marraskuuta 2018

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä ovat EU:n Intia-strategiaa koskevan yhteisen tiedonannon päätavoitteet?

Yhteisen tiedonannon tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Intian strategista kumppanuutta keskittymällä kestävään nykyaikaistamiseen ja pyrkimällä löytämään yhteisiä ratkaisuja globaaleihin ja alueellisiin haasteisiin. Kumppanuuden on tarkoitus toimia tulevan kymmenvuotiskauden ajan foorumina, jolla edistetään EU:n keskeisiä etuja ja kehitetään EU:n suhteita Intiaan. Yhteisessä tiedonannossa esitetyn strategian tavoitteena on tehostaa erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä kaupan, investointien, ihmisten välisten yhteyksien, ulkopolitiikan ja turvallisuuden sekä globaalihallinnan aloilla erityisesti lisäämällä EU:n ja sen jäsenmaiden toimien yhteisvaikutuksia ja johdonmukaisuutta.

  • Hyödynnetään EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden koko potentiaalia.
  • Muodostetaan molempia osapuolia hyödyttävä vahva kumppanuus, jolla tuetaan kestävää nykyaikaistamista.
  • Yhdistetään voimat sellaisen monenvälisyyteen pohjautuvan sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen vakiinnuttamiseksi, jonka keskiössä ovat YK ja Maailman kauppajärjestö (WTO).
  • Kehitetään monenvälisellä tasolla yhteisiä keinoja maailmanlaajuisten haasteiden käsittelyyn ja lisätään koordinointia.
  • Pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja turvallisuusuhkiin ja alueellisiin kysymyksiin.

 

Miksi yhteinen tiedonanto annetaan nyt?

EU:n ja Intian pitkäaikaiset suhteet perustuvat vuonna 1994 tehtyyn yhteistyösopimukseen. Komissio antoi edellisen Intiaa koskevan tiedonantonsa vuonna 2004, jolloin EU ja Intia vahvistivat strategisen kumppanuutensa. Kumppanuus on kehittynyt, ja molemmat osapuolet ovat sitoutuneet siihen entistä vahvemmin kahden viime vuoden aikana. Vuonna 2016 pidetyssä EU:n ja Intian huippukokouksessa hyväksyttiin kunnianhimoinen toimintaohjelma, johon sisältyi vuoteen 2020 mennessä toteutettavia tavoitteita. Lokakuussa 2017 pidetyssä toisessa huippukokouksessa osapuolet vahvistivat yhteiset näkemyksensä globaalihallinnasta sekä yhteisistä arvoista ja periaatteista. Tätä taustaa vasten EU:n on nyt hyvä vahvistaa sitoumustaan Intian kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 

Miksi EU haluaa kehittää ulkopoliittista yhteistyötä Intian kanssa?

Intia on jo nyt EU:lle tärkeä kumppani etenkin kun ajatellaan laajempaa yhteistyötä Aasiassa ja Aasian kanssa. Intian kansainvälinen vaikutusvalta ja merkitys kasvavat jatkuvasti maan talouden, diplomaattisten suhteiden ja puolustusvalmiuksien kehityksen myötä, mikä lisää myös sen tärkeyttä EU:lle. Vaikka EU:n ja Intian poliittinen vuoropuhelu on laajentunut ja syventynyt huomattavasti viime vuosina, osapuolet voisivat lisätä yhteistyötään enemmänkin alueellisen vakauden ja globaalin kriisinhallinnan varmistamiseksi.

EU:n ja Intian näkemykset ja tavoitteet ovat selvästi lähentyneet toisiaan monissa maailmanlaajuisissa, kansainvälisissä ja alueellisissa kysymyksissä. EU ja Intia ovat esimerkiksi edelleen sitoutuneet jatkamaan Iranin ydinsopimuksen täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä rauhan ja kehityksen edistämiseksi Afganistanissa samoin kuin Malediivien viimeaikaisen kriisin yhteydessä. EU haluaa vahvistaa tätä myönteistä kehitystä ja lisätä myös muuta Afrikan ja Lähi-idän kysymyksiin liittyvää yhteistyötä, joka perustuu yhteisiin etuihin, periaatteisiin ja arvoihin. EU pyrkii kehittämään jäsennellympää ja säännöllisempää vuoropuhelua monenkeskisillä foorumeilla ja Aasian uusissa alueellisissa yhteistyöelimissä.

 

Miten EU aikoo tehostaa Intian kanssa tehtävää turvallisuusyhteistyötä?

EU ja Intia haluavat turvallisuusalan yhteistyöllään parantaa kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. EU:ssa ja Intiassa tehtyjen terrori-iskujen ei saa antaa horjuttaa yhteistä sitoumusta suvaitsevaisuuteen ja monimuotoisuuteen. Terrorismin kasvavan uhan torjumiseksi EU ja Intia pyrkivätkin parhaillaan laatimaan tehokkaita radikalisoitumisen torjuntaohjelmia, kitkemään verkosta terroristista ja äärimielistä sisältöä, lisäämään yhteistyötä terroristiluetteloiden laadinnassa, tehostamaan seuraamuksia ja torjumaan terrorismin rahoittamista.

Tietotekniikka on laajentunut kaikille elämänaloille, joten kyberrikollisuudesta on tullut yksi merkittävimmistä kansallisen ja maailmanlaajuisen turvallisuuden uhkatekijöistä, ja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tämän uhan odotetaan vain kasvavan. EU:lla ja Intialla on paljon opittavaa toisiltaan, kun on kyse kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja kybertoimintaympäristöön sovellettavien kansainvälisten sääntöjen määrittelystä. EU:n ja Intian lainvalvontaviranomaisten on aloitettava tiiviimpi yhteistyö voidakseen saada kiinni kyberrikollisia, jotka saattavat toimia samanaikaisesti molemmilla alueilla.

Sekä Intia että EU ovat vakaasti sitä mieltä, että aseiden leviämisen estäminen ja aseistariisunta ovat tarpeen maailmanlaajuisen turvallisuuden ylläpitämiseksi, ja ne tukevat kansainvälisiä järjestelmiä, joilla pyritään tehostamaan ohjusteknologian valvontaa ja joukkotuhoaseiden leviämisen torjuntaa.

Myös meriturvallisuuden varmistaminen on osapuolten yhteisen edun mukaista. Erityisesti Intian valtamerellä tehtävää yhteistyötä voidaan laajentaa merkittävästi. EU ja Intia ovat tehneet yhteistyötä merirosvouksen torjunnassa Intian valtamerellä, ja EU toivoo, että Intia voisi osallistua Maailman ruokaohjelman (WFP) avustustoimitusten suojaamiseen Somalian rannikon edustalla. EU:n ja Intian olisi yhdistettävä voimansa edistääkseen YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) noudattamista valtamerten hallinnoinnissa ja lisättävä yhteistyötään merivalvonnan alalla.

EU on viime aikoina toteuttanut merkittäviä toimia parantaakseen toimintavalmiuksiaan turvallisuuden edistäjänä ja pyrkii nyt tehostamaan yleistä yhteistyötä aasialaisten kumppaniensa ja erityisesti Intian kanssa. EU pyrkii luomaan sotilasyhteyksiä Intiaan voidakseen selvittää konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia.

 

Millaiset ovat EU:n ja Intian kauppa- ja investointisuhteet?

Intia on EU:lle tärkeä kauppakumppani ja kehittyvä maailmantalouden toimija. Intian talous kasvaa nopeammin kuin minkään muun suuren talouden: vuotuinen kasvuvauhti on noin 7 prosenttia. EU oli vuonna 2017 Intian tärkein kauppakumppani, ja Intia taas oli EU:n yhdeksänneksi suurin kauppakumppani. Tavarakaupan kokonaisarvo oli 86 miljardia euroa ja palvelukaupan arvo 29 miljardia euroa.

EU on yksi suurimmista investoijista Intiassa, ja sen investointien suuruus on kaikkiaan yli 72 miljardia euroa. Myös Intia on alkanut investoida EU:hun. Vuonna 2016 Intiasta peräisin olevien investointien arvo oli 4,9 miljardia euroa.

Intiassa on lähes 6 000 EU:n yritystä, jotka työllistävät suoraan 1,2 miljoonaa henkeä ja välillisesti 5 miljoonaa henkeä.

EU:n ja Intian kauppa- ja investointisuhteiden potentiaalia ei kuitenkaan ole hyödynnetty läheskään täysimääräisesti. EU pyrkiikin saamaan aikaan kattavat ja tasapainoiset kauppa- ja investointisopimukset Intian kanssa sekä tukemaan kaupan vapauttamista ja varmistamaan tasapuolisen markkinoille pääsyn ja ennakoitavat investointiolosuhteet.

 

Miksi EU haluaa lisätä investointeja Intian kestävään nykyaikaistamiseen?

EU tarjoaa Intialle merkittäviä mahdollisuuksia teknologian jakamisen ja osaamisen aloilla, mikä luo synergioita aloilla, joilla EU:n yritykset ovat maailman johtavia toimijoita. Tällaisia aloja ovat muun muassa infrastruktuuri, liikenne, televiestintä ja perusteollisuus. Tämän kokemuksen ja tietämyksen ansiosta EU voi tukea Intiaa maan kasvu- ja nykyaikaistumispyrkimyksissä, mikä vuorostaan auttaa luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi ilmastonmuutoksen, ympäristön, vihreän energian ja kaupungistumisen alojen yhteistyö auttaa EU:ta ja Intiaa saavuttamaan näitä aloja koskevat sisäiset tavoitteensa ja noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan. EU haluaa tehdä yhteistyötä Intian kanssa myös osallisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi esimerkiksi digitalisaation avulla.

EU tukee Euroopan investointipankin (EIP) kasvavaa roolia Intian kestävien uudistusaloitteiden rahoittamisessa. EIP on tähän mennessä investoinut Intiassa 2,5 miljardia euroa infrastruktuuriin, uusiutuvaan energiaan ja ilmastohankkeisiin.

 

Miksi yhteisessä tiedonannossa ehdotetaan yhteyskumppanuutta Intian kanssa?

EU käynnisti lokakuussa 2018 Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevan strategiansa. Strategiassa kehotetaan laajentamaan yhteistyötä kumppanien kanssa niin Euroopan naapurialueilla, Aasiassa kuin muuallakin yhteyksien parantamiseksi ja täydentävien ja yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. EU:n kanta yhteyksien kehittämiseen on selkeä: yhteyksien on oltava kestäviä niin julkisen talouden, ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin kannalta. Niiden on katettava kaikki alat ja rahoituskehykset ja oltava sääntöperusteisia.

EU ja Intia sopivat vuonna 2017 pitämässään huippukokouksessa yhteisestä kannasta yhteyksien kehittämiseen. Osapuolten mukaan toimien on perustuttava yleismaailmallisesti tunnustettuihin kansainvälisiin normeihin, hyvään hallintotapaan, oikeusvaltioperiaatteeseen, avoimuuteen ja tasavertaisuuteen, ja niissä on noudatettava taloudellisen vastuun periaatteita, vastuullisia velkarahoituskäytäntöjä, tasapainoisia ekologia- ja ympäristönsuojeluperiaatteita, suojelunormeja ja sosiaalista kestävyyttä.

Koska EU:n ja Intian näkemykset asiasta ovat yhteneviä, Intia on EU:lle Aasiassa ensisijainen yhteyskumppanuusmaa.

 

Miksi Intia on EU:lle tärkeä kumppani tutkimuksen ja innovoinnin alalla?

EU ja Intia ovat yhtä mieltä tutkimuksen ja innovoinnin merkityksestä: niiden avulla tuetaan talouskehitystä, luodaan työpaikkoja ja vahvistetaan valmiuksia vastata globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin erityisesti tieto- ja viestintätekniikan, terveyden, ilmastonmuutoksen ja energian, elintarviketurvan ja älykkäiden kaupunkien aloilla.

Intiassa on merkittäviä osaamiskeskuksia ja huomattavat osaamisresurssit, joiden tuella se pystyy yhdessä EU:n kanssa etsimään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. EU tekee Intian kanssa yhteistyötä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa (Horisontti 2020). Intialaiset tutkijat saavat apurahoja Euroopan tutkimusneuvostolta ja Marie Skłodowska-Curie -ohjelmasta. Horisontti 2020 -hankkeiden intialaisten osallistujien tueksi on perustettu yhteisrahoitusjärjestely.

Yhteisillä aloitteilla pyritään kehittämään konkreettisia ratkaisuja yhteisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yksi esimerkki yhteistyöstä on vesialan lippulaivahanke, jonka rahoitus oli 30 miljoonaa euroa.

Intiassa on myös elinvoimaisia startup-ekosysteemejä. EU edistää innovoijien, startup-yritysten ja yrityshautomoiden verkostoitumista sekä internetissä että muualla toimivilla foorumeilla.

 

Millaista yhteistyötä EU tekee Intian kanssa puhtaaseen energiaan siirtymisen vauhdittamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

EU ja Intia ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen ja sitoutuneet sen täytäntöönpanoon. Muuttuvassa kansainvälisessä tilanteessa Intia ja EU voivat toimia edelläkävijöinä ja pitäytyä Pariisissa tekemissään sitoumuksissa.

EU ja Intia perustivat vuonna 2016 puhtaan energian ja ilmaston alan kumppanuuden, jonka tuella Intia tähtää puhtaaseen energiaan perustuvaan tulevaisuuteen ja panee täytäntöön Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiaan. Kumppanuutta toteutetaan käytännön toimilla muun muassa uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja älykkäiden verkkojen aloilla. Intialle annetaan esimerkiksi teknistä apua maan ensimmäisen merituulivoimalan kehittämisessä ja aurinkopuisto-ohjelman toteuttamisessa. EU rahoittaa myös teknistä apua energiansäästöä tukevien rakennusmääräysten täytäntöönpanoon.

EU edistää vihreitä investointeja sekarahoituksen avulla. Aasian investointivälineestä rahoitetut hankkeet tukevat kestävää asumista ja liikkuvuutta kaupungeissa. Maaseudun sähköistämisen rahoittamista koskevalla aloitteella (Electrification Financing Initiative) tuetaan yksityisen sektorin investointeja kestävään energiaan riskejä vähentävillä järjestelyillä ja korvausjärjestelmillä.

 

Millaista yhteistyötä EU aikoo tehdä Intian kanssa monenvälisellä tasolla?

Sekä EU että Intia kannattavat monenvälisyyteen pohjautuvaa sääntöperusteista maailmanjärjestystä, jonka keskiössä ovat YK ja Maailman kauppajärjestö (WTO). Nykyisessä kansainvälisessä toimintaympäristössä EU pyrkii tältä yhteiseltä arvopohjalta kehittämään koordinointia monenvälisellä tasolla, erityisesti YK:ssa, G20-maiden yhteistyössä ja WTO:ssa. Päätavoitteena on kehittää monenvälisiä ratkaisuja ja vastata kansainvälisen turvallisuuden, maailmantalouden vakauden ja kasvun haasteisiin.

 

Mitä EU haluaa saavuttaa tietosuojan alalla?

Järjestelmien lähentäminen voisi tuoda merkittäviä etuja osapuolten talouksille. Se helpottaisi erityisesti kauppavirtoja, joihin yhä useammin olennaisesti liittyy henkilötietojen siirtoa, samalla kun Intian ja EU:n välisessä tietoliikenteessä varmistettaisiin henkilötietojen korkeatasoinen suoja.

EU tukee Intian tietosuojauudistusta, jossa suojan kattavuus on määrä ulottaa myös ulkomaisiin toimijoihin.Uuden lainsäädännön myötä Intia liittyisi kasvavaan joukkoon maita, joissa alan sääntelyä lähennetään. Koska Intia on yksi maailman johtavista kansantalouksista ja maailman suurin demokratia, se voisi omalla esimerkillään ratkaisevalla tavalla edistää tietosuojanormien omaksumista muuallakin maailmassa, kun kansainvälisten tietosuojanormien tarve lisääntyy.

Lain hyväksyntä helpottaisi varmasti tietovirtoja EU:n ja Intian välillä ja avaisi tietä tietosuojan tason riittävyyttä koskevalle vuoropuhelulle.

 

Lisätietoja

Yhteinen tiedonanto: Intiaa koskevan EU:n strategian osatekijät

Lehdistötiedote: EU hioo Intia-strategiaansa

Tietokooste: EU:n uusi Intia-strategia

Verkkosivusto: Euroopan unionin Intian-edustusto

MEMO/18/6483

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar