Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Uddybning af Den Europæiske Unions partnerskab med Indien

Bruxelles, den 20. november 2018

Spørgsmål og svar

Hvad er de vigtigste mål for den fælles meddelelse?

Den fælles meddelelse vil styrke det strategiske partnerskab mellem EU og Indien ved at fokusere på bæredygtig modernisering og fælles løsninger på globale og regionale spørgsmål. Den skal over det næste årti fungere som en sammenhængende platform til fremme af centrale EU-interesser og til forbedring af den måde, hvorpå EU behandler Indien. Den fælles meddelelse tager sigte på at maksimere mulighederne med hensyn til handel, investeringer, mellemfolkelige udvekslinger, udenrigspolitik og sikkerhed og global styring, navnlig gennem synergi og sammenhæng i tiltag fra EU's og dets medlemsstaters side.

  • Udnyt hele potentialet i det strategiske partnerskab mellem EU og Indien
  • Byg et stærkt partnerskab for bæredygtig modernisering til begge parters fordel
  • Gå sammen med Indien om at styrke den regelbaserede verdensorden, der bygger på multilateralisme med FN og WTO i centrum
  • Udvikl en fælles tilgang på multilateralt plan for at tackle globale udfordringer og øge koordineringen
  • Søg fælles løsninger på sikkerhedstrusler og svar på regionale spørgsmål.

 

Hvorfor kommer denne fælles meddelelse nu?

Den langvarige forbindelse mellem EU og Indien er baseret på en samarbejdsaftale fra 1994. Kommissionens sidste meddelelse om Indien går tilbage til 2004, da det strategiske partnerskab blev oprettet. Partnerskabet har udviklet sig og har over de sidste to år set et øget engagement fra begge sider. Under 2016-topmødet mellem EU og Indien blev der vedtaget en ambitiøs fælles handlingsdagsorden for 2020, og på topmødet mellem EU og Indien i oktober 2017 aftalte de to sider en fælles vision for global styring samt delte værdier og principper. Der er derfor et positivt momentum for EU i at bekræfte sit engagement i Indien.

 

Hvad er EU's ambition med at udvikle det udenrigspolitiske samarbejde med Indien?

Indien spiller allerede en vigtig rolle blandt EU's mange partnere, navnlig i forhold til at konsolidere EU's engagement i og med Asien. Indiens internationale indflydelse og betydning vil fortsat vokse, og det samme vil Indiens betydning for EU i tråd med udviklingen af landets økonomi og dets diplomatiske og forsvarsmæssige kapaciteter. Selv om de politiske konsultationer mellem EU og Indien er blevet udvidet og uddybet betydeligt inden for de seneste få år, så kan der stadig gøres mere for at sikre regional stabilitet og global krisestyring.

Der er en klar konvergens mellem EU's og Indiens synspunkter og målsætninger på mange globale, internationale og regionale spørgsmål. Både EU og Indien er f.eks. fortsat opsatte på at sikre fortsat fuld og effektiv gennemførelse af atomaftalen med Iran, og vi har et tæt samarbejde om at bringe fred og udvikling til Afghanistan, lige som vi også har haft det i forbindelse med den nylige krise i Maldiverne. EU vil udvide dette positive engagement og styrke samarbejdet om andre spørgsmål i Afrika og Mellemøsten på basis af fælles interesser, principper og værdier. EU vil søge at udvikle mere strukturerede og regelmæssige konsultationer i multilaterale fora og drøftelser om nye regionale strukturer i Asien.

 

Hvordan vil EU styrke sikkerhedssamarbejdet med Indien?

Sikkerhedssamarbejdet mellem EU og Indien er rettet mod at øge vores borgeres sikkerhed og velfærd. Terrorhandlinger på EU's og Indiens jord bør ikke mindske vores tolerance og åbenhed over for mangfoldighed. Tværtimod overvejer EU og Indien for tiden — netop for at imødegå denne voksende trussel – at etablere effektive programmer til bekæmpelse af radikalisering, fjernelse af terrorrelateret og ekstremistisk onlineindhold, uddybe samarbejdet om terrorlister og øge effektiviteten af sanktioner samt putte en stopper for finansiering af terrorisme.

Med udbredelsen af IT til alle områder af livet er cybersikkerhed hurtigt ved at blive et af de vigtigste områder, hvor national og global sikkerhed kan trues, og denne trussel forventes kun at vokse på kort til mellemlang sigt. EU og Indien har meget at lære af hinanden vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur og fastlæggelse af internationale regler, der kan gælde for cyberspace. Derudover skal vores retshåndhævende myndigheder til at begynde at arbejde tættere sammen for at bekæmpe de it-kriminelle, der opererer i EU og Indien på samme tid, og deres aktiviteter.

Både Indien og EU tror fast på, at ikke-spredning og nedrustning er nødvendigt for at bevare verdensfreden, og arbejder på at fremme internationale ordninger for kontrol med missilteknologi og for at forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben.

Et andet område af fælles interesse er maritim sikkerhed. Det mulige samarbejdsområde er, navnlig hvad Det Indiske Ocean angår, meget stort. EU og Indien har samarbejdet om at bekæmpe piratvirksomhed i Det Indiske Ocean, og EU vil gerne se Indien tilslutte sig bestræbelserne på at eskortere forsendelser under Verdensfødevareprogrammet ud for Somalias kyst. EU og Indien bør gå sammen om at fremme FN's havretskonvention som grundlaget for forvaltning af havene, og de bør arbejde tættere sammen inden for farvandsovervågning.

I betragtning af de vigtige skridt, som EU har taget for nylig for at forbedre sin aktionskapacitet som aktør på sikkerhedsområdet, stiler EU mod at styrke sit overordnede samarbejde med asiatiske partnere og navnlig med Indien. EU vil derfor søge at etablere militære kontakter med indiske modparter for at udforske konkrete samarbejdsmuligheder.

 

Hvor udviklede er handels- og investeringsforbindelserne mellem EU og Indien?

Indien er en vigtig handelspartner for EU og en ny global økonomisk stormagt. Indien er den hurtigst voksende store økonomi med vækstrater på ca. 7 %. EU var i 2007 Indiens største handelspartner, mens Indien er EU's niendestørste handelspartner med en samlet varehandel på 86 mia. EUR og en samlet handel med tjenesteydelser på 29 mia. EUR.

EU er en af de største investorer i Indien med samlede investeringer for mere end 72 mia. EUR. Indien er også ved at blive en proaktiv investor i EU med 4,9 mia. EUR i investeringer i 2016.

Tæt på 6 000 EU-virksomheder er til stede i Indien med i alt 1,3 mio. arbejdstagere i direkte beskæftigelse og 5 mio. i indirekte beskæftigelse.

Potentialet i EU's og Indiens handels- og investeringsforbindelser er dog langt fra at være udtømt. Set fra dette perspektiv, er det EU's mål at opnå omfattende og afbalancerede handels- og investeringsaftaler med Indien samt at støtte handelsliberalisering og sikre fair markedsadgang og forudsigelige investeringsvilkår.

 

Hvorfor ønsker EU at øge investeringerne i Indiens bæredygtige modernisering?

EU tilbyder vigtige muligheder for deling af teknologi og knowhow, hvilket giver synergi på højt plan i sektorer, hvor EU-virksomheder er førende i verden: herunder infrastruktur, transport, telekommunikation og basisindustri. Denne rigdom af erfaringer og viden betyder, at EU har meget at tilbyde Indien i dets bestræbelser på at forøge og modernisere sin økonomi, og det skaber igen nye forretningsmuligheder.

Desuden hjælper samarbejde om klimaændringer, miljøet, grøn energi og urbanisering EU og Indien med at opfylde interne mål samt internationale forpligtelser. EU ønsker også at arbejde mere med Indien om at opbygge inklusion og ligebehandling, f.eks. gennem digitalisering.

Ved at finansiere Indiens bæredygtige moderniseringsinitiativer fremmer EU en stigende rolle for Den Europæiske Investeringsbank (EIB). EIB har hidtil investeret 2,5 mia. EUR i Indien i infrastruktur, vedvarende energi- og klimaprojekter.

 

Hvorfor opfordrer den fælles meddelelse til et partnerskab om forbindelser med Indien?

EU lancerede sin strategi for at styrke forbindelserne mellem Europa og Asien i oktober 2018. Strategien opfordrer til større engagement med partnere — i Europas nabolande, i Asien og andre dele af verden — om bedre forbindelser og for at finde supplerende og fælles løsninger. EU's tilgang til forbindelser er meget klar: forbindelser skal være skattemæssigt, miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige; de skal være omfattende på tværs af sektorer og finansielle rammer; og de skal være regelbaserede.

EU og Indien blev på topmødet i 2017 enige om en fælles holdning til forbindelser med erklæringen, "at forbindelsesinitiativer skal være baserede på universelt anerkendte internationale normer, god forvaltning, retsstatsprincippet, åbenhed, gennemsigtighed og ligebehandling og skal følge principperne om finansielt ansvar, ansvarlig lånefinansieringspraksis, afbalanceret økologisk og miljømæssig beskyttelse, bevarelsesstandarder og social bæredygtighed."http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3743_en.htm

Siden EU og Indien har mange fælles holdninger, er Indien et prioriteret land med henblik på etablering af et konnektivitetspartnerskab.

 

Hvorfor er Indien en vigtig partner inden for forskning og innovation?

Både EU og Indien har lignende synspunkter om forsknings og innovations rolle: forskning og innovation skal støtte økonomisk udvikling, skabe beskæftigelse og styrke kapaciteten til at tackle globale samfundsmæssige udfordringer, navnlig IKT, sundhed, klimaændringer og energi, fødevaresikkerhed eller intelligente byer.

Indien har vigtige ekspertisecentre og en stor talentmasse med et højt potentiale for i fællesskab med EU at bidrage til at tackle globale udfordringer. EU samarbejder med Indien gennem Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning & innovation. Indiske forskere får tilskud fra Det Europæiske Forskningsråd eller Marie Skłodowska-Curiestipendier. En samfinansieringsordning blev etableret til at finansiere vellykkede indiske deltagere i Horisont 2020-projekter.

Fælles initiativer sigter på at fremme udvikling af konkrete løsninger på fælles samfundsmæssige udfordringer. Et eksempel på fælles samarbejde er et vellykket flagskibsinitiativ på vandområdet på 30 mio. EUR.

Indien har også imponerende start-up-miljøer. EU ønsker mere netværkssamarbejde mellem iværksættere, start-up-virksomheder, væksthuse, herunder via fælles online- og offline-platforme.

 

Hvordan er EU's samarbejde med Indien om ren energi og klimaændringer?

Både EU og Indien ratificerede Parisaftalen og er fast besluttede på at gennemføre den. Indien og EU har evnen — selv i et internationalt landskab under forandring — til at lede an og til at overholde deres tilsagn fra Paris.

EU og Indien oprettede i 2016 et partnerskab om ren energi og klima for at arbejde for en fremtid med renere energi for Indien og for at gennemføre klimaaftalen fra Paris. Partnerskabet giver bl.a. konkrete aktiviteter lokalt inden for vedvarende energi, energieffektivitet og intelligente net. For eksempel: den indiske regering får teknisk bistand til at udvikle det første havvindmølleanlæg i Indien og til at gennemføre et program om solcelleparker. EU finansierer også teknisk bistand til gennemførelse af byggereglementer om energibesparelse.

EU fremmer grønne investeringer gennem blandet finansiering. Projekter finansieret under Den Asiatiske Investeringsfacilitet støtter bæredygtige boliger i byområder og mobilitet. Finansieringsinitiativet for elektrificering øger investeringer i vedvarende energi fra den private sektor via risikosikring og tilbagebetalingsordninger.

 

Hvordan vil EU arbejde sammen med Indien på det multilaterale plan?

EU og Indien er begge kraftige fortalere for en regelbaseret verdensorden bygget på multilateralisme med FN og WTO i centrum. EU vil i det nuværende internationale miljø bygge på dette vigtige fælles grundlag, som EU deler med Indien, for at udvikle koordinering på multilateralt plan, navnlig i FN, G20 og WTO. Hovedmålet er at opbygge multilaterale løsninger og imødegå udfordringer for den internationale sikkerhed, globale økonomiske stabilitet og vækst.

 

Hvad vil EU opnå for så vidt angår samarbejde om databeskyttelse?

Øget konvergens mellem vores systemer kan føre til meget betydelige fordele for vores økonomier. Det vil især lette handelsstrømme, der i stigende grad er afhængige af overførsler af personoplysninger, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for de oplysninger, der udveksles mellem Indien og EU.

EU støtter de fremskridt, der er gjort med hensyn til en databeskyttelsesreform i Indien, der også vil omfatte udenlandske operatører.Når den nye lov er på plads, vil Indien blive del af en voksende tendens til global konvergens på dette område. Som en af verdens største økonomier og verdens største demokrati vil Indiens godkendelse af et højt databeskyttelsesniveau udgøre et vigtigt eksempel på et tidspunkt, hvor der er en stigende efterspørgsel efter internationale standarder for privatlivets fred.

Først og fremmest vil loven, hvis den vedtages, med sikkerhed bidrage til at lette datastrømmene mellem EU og Indien, og dermed kan den åbne vejen for en mulig dialog om tilstrækkelighed.

 

Yderligere oplysninger

Fælles meddelelse: Elementer i en EU-strategi for Indien

Pressemeddelelse: EU udformer en ambitiøs strategi for Indien

Faktablad: En ny EU-strategi for Indien

Websted: EU's delegation i Indien

MEMO/18/6483

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar