Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Vysvětlení partnerství Evropské unie s Indií

Brusel 20. listopadu 2018

Otázky a odpovědi

Jaké jsou hlavní cíle společného sdělení?

Společné sdělení posílí strategické partnerství mezi EU a Indií se zaměřením na udržitelnou modernizaci a společnou reakci na celosvětové i regionální problémy. Má sloužit v příštím desetiletí jako ucelený základ pro prosazování klíčových zájmů EU a zlepšení způsobu, jakým EU k Indii přistupuje. Cílem společného sdělení je maximalizovat příležitosti, pokud jde o obchod, investice, mezilidské kontakty, zahraniční politiku a bezpečnost a globální správu, a to zejména díky synergiím a soudržnosti činností EU a jejích členských států.

  • Využít plného potenciálu strategického partnerství mezi EU a Indií.
  • Vybudovat silné partnerství pro udržitelnou modernizaci ve prospěch obou stran.
  • Spojit s Indií síly ke konsolidaci globálního systému založeného na pravidlech na základě mnohostranných vztahů s hlavními aktéry: OSN a WTO.
  • Vyvinout společný přístup na mnohostranné úrovni k řešení globálních problémů a zdokonalit koordinaci.
  • Usilovat o společné reakce na bezpečnostní hrozby a regionální problémy.

 

Proč přichází toto společné sdělení nyní?

Dlouhodobý vztah mezi EU a Indií je založen na dohodě o spolupráci z roku 1994. Poslední sdělení Komise o Indii pochází z roku 2004, kdy bylo navázáno strategické partnerství. V posledních dvou letech v něm došlo k určitému vývoji a obě strany projevily větší odhodlání jej upevnit. Na summitu EU-Indie v roce 2016 byl společně přijat ambiciózní akční program 2020 a na summitu EU-Indie v říjnu 2017 se obě strany dohodly na společné vizi globální správy, společných hodnotách a zásadách. EU tento vývoj považuje za impuls k tomu, aby svou angažovanost vůči Indii znovu potvrdila.

 

Jaké jsou ambice EU při rozvoji spolupráce v oblasti zahraniční politiky s Indií?

Mezi mnoha partnery EU již Indie hraje důležitou úlohu, a to zejména v konsolidaci působení EU v Asii a ve spolupráci s Asií. Mezinárodní dosah a význam Indie budou v souladu s rozvojem jejího hospodářství a jejích diplomatických a obranných schopností nadále růst, a tím i její význam pro EU. Ačkoli se politické konzultace mezi EU a Indií v posledních několika letech značně rozšířily a prohloubily, je možné činit společně ještě více pro zajištění regionální stability a celosvětového řešení krizí.

V mnoha globálních, mezinárodních i regionálních otázkách se názory a cíle EU a Indie zřetelně sbližují. Obě strany jsou například i nadále odhodlány pokračovat v plném a účinném plnění dohody o íránském jaderném programu a úzce spolupracujeme na tom, abychom pomohli dosáhnout míru a rozvoje v Afghánistánu. Podobně jsme postupovali i při řešení nedávné krize na Maledivách. EU chce tuto pozitivní angažovanost rozšířit a posílit spolupráci v dalších oblastech v Africe a na Blízkém východě, a to na základě společných zájmů, zásad a hodnot. Bude se snažit rozvíjet strukturovanější a pravidelnější konzultace v rámci mnohostranných fór a výměn týkajících se nových regionálních struktur v Asii.

 

Jak EU posílí spolupráci s Indií v oblasti bezpečnosti?

Spolupráce mezi EU a Indií v oblasti bezpečnosti je zaměřena na zvýšení bezpečnosti a dobrých životních podmínek našich občanů. Teroristické útoky na území Unie ani Indie by neměly otřást naším závazkem k toleranci a rozmanitosti. V zájmu řešení této narůstající hrozby EU a Indie právě naopak usilují o vytvoření účinných programů boje proti radikalizaci, odstranění teroristického a extremistického obsahu na internetu, prohloubení spolupráce v boji proti teroristickým skupinám a zvýšení účinnosti sankcí a o ukončení financování terorismu.

S rozšířením informačních technologií do všech oblastí života se kybernetická bezpečnost rychle stává jednou z nejdůležitějších otázek národní a celosvětové bezpečnosti a v krátkodobém až střednědobém horizontu se hrozba v této oblasti bude pravděpodobně zvyšovat. EU a Indie se od sebe mají co učit, pokud jde o ochranu kritické infrastruktury a stanovení mezinárodních pravidel, která se mohou na kyberprostor vztahovat. Kromě toho musí naše donucovací orgány začít úžeji spolupracovat v boji proti aktivitám kybernetických zločinců, kteří působí souběžně v EU i v Indii.

Jak Indie, tak EU pevně věří, že nešíření zbraní a odzbrojení jsou nezbytné pro zachování světové bezpečnosti a prosazování mezinárodních režimů v oblasti kontroly raketových technologií a šíření zbraní hromadného ničení.

Další oblastí společného zájmu je námořní bezpečnost. Prostor pro spolupráci je velmi široký, zejména v Indickém oceánu. EU a Indie spolupracují v boji proti pirátům v Indickém oceánu a EU by si přála, aby Indie pomáhala při doprovodu zásilek Světového potravinového programu u pobřeží Somálska. Obě strany by měly spojit síly v prosazování Úmluvy OSN o mořském právu jako základu pro správu oceánů a v užší spolupráci, pokud jde o námořní dohled.

EU, která nedávno učinila významné kroky ke zvýšení své akceschopnosti v oblasti bezpečnosti, hodlá posílit celkovou spolupráci s asijskými partnery, a zejména s Indií. Za tímto účelem bude usilovat o navázání vojenských kontaktů se svými indickými protějšky s cílem prozkoumat, jaké jsou konkrétní příležitosti pro spolupráci.

 

Jak se rozvíjí obchodní a investiční vztah mezi EU a Indií?

Indie je důležitým obchodním partnerem EU a rostoucí celosvětovou hospodářskou velmocí. Je nejrychleji se rozvíjející velkou ekonomikou s mírou růstu přibližně 7 %. V roce 2017 byla EU největším obchodním partnerem Indie a Indie byla zase devátým největším obchodním partnerem EU; obchody dosáhly celkové hodnoty 86 miliard eur ve zboží a 29 miliard eur ve službách.

EU je jedním z největších investorů v Indii s celkovými investicemi přes 72 miliard eur. Indie rovněž roste jako proaktivní investor v EU, v roce 2016 dosáhly její investice 4,9 miliardy eur.

V Indii působí téměř 6 000 společností z EU, které nabízejí 1,2 milionu přímých pracovních míst a na 5 milionů nepřímých pracovních míst.

Potenciál obchodního a investičního vztahu mezi EU a Indií však ještě zdaleka nebyl vyčerpán. V tomto směru usiluje EU o dosažení komplexních a vyvážených dohod o obchodu a investicích s Indií a o zajištění spravedlivého přístupu na trh a předvídatelných investičních podmínek a podporuje liberalizaci obchodu.

 

Proč chce EU více investovat do udržitelné modernizace v Indii?

EU nabízí významné příležitosti ke sdílení technologií a know-how a k součinnosti na vysoké úrovni v odvětvích, v nichž mají unijní společnosti vedoucí postavení ve světě: sem patří infrastruktura, doprava, telekomunikace a základní průmysl. Díky těmto bohatým zkušenostem a znalostem má EU Indii v jejím úsilí o růst a modernizaci v mnoha směrech co nabídnout, a pomáhá tak vytvářet nové obchodní příležitosti.

Spolupráce v oblasti změny klimatu, životního prostředí, zelené energie a urbanizace navíc napomáhá oběma stranám plnit interní cíle i mezinárodní závazky. EU chce také více spolupracovat s Indií na dosahování inkluzivnosti a rovnosti, například prostřednictvím digitalizace.

Unie podporuje rostoucí úlohu Evropské investiční banky (EIB) při financování indických iniciativ v oblasti udržitelné modernizace. EIB v Indii do projektů v oblasti infrastruktury, energie z obnovitelných zdrojů a klimatu dosud investovala 2,5 miliardy EUR.

 

Proč společné sdělení vyzývá k partnerství s Indií v oblasti konektivity?

EU zahájila v říjnu 2018 svou strategii pro propojení Evropy a Asie. Strategie vyzývá k větší angažovanosti ve vztazích s partnery – v sousedství Evropy, v Asii i jinde ve světě – při posilování konektivity a hledání doplňujících se a společných řešení. Přístup EU k této otázce je jasně stanoven: konektivita musí být z rozpočtového, environmentálního, sociálního i ekonomického hlediska udržitelná, komplexní napříč odvětvími a finančními rámci a založená na pravidlech.

EU a Indie se na summitu v roce 2017 dohodly na společném postoji ke konektivitě, přičemž uznaly, že „iniciativy v oblasti konektivity musí být založeny na všeobecně uznávaných mezinárodních normách, řádné správě věcí veřejných, právním státu, otevřenosti, transparentnosti a rovnosti a musí se řídit zásadami finanční odpovědnosti, odpovědných postupů při financování dluhů, vyvážené ochrany životního prostředí, zachování norem a sociální udržitelnosti“.

Vzhledem ke společným názorům je Indie prioritní zemí pro navázání partnerství v oblasti konektivity.

 

Proč je Indie důležitým partnerem v oblasti výzkumu a inovací?

EU i Indie mají podobné názory na úlohu výzkumu a inovací: podpora hospodářského rozvoje, vytváření pracovních míst a posilování schopnosti řešit globální společenské výzvy, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, zdraví, změny klimatu a energetiky, potravinového zabezpečení nebo inteligentních měst.

Indie má důležitá centra excelence a značné množství nadaných lidí, a může tak k řešení globálních výzev společně s EU významně přispět. EU s touto zemí spolupracuje prostřednictvím rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Indičtí výzkumní pracovníci dostávají granty od Evropské rady pro výzkum nebo z programu Marie Skłodowska-Curie. Byl zřízen mechanismus spolufinancování úspěšných indických výzkumných pracovníků, kteří se účastní projektů v programu Horizont 2020.

Cílem společných iniciativ je vývoj konkrétních řešení společných společenských výzev. Příkladem takové spolupráce je úspěšná stěžejní iniciativa v oblasti vody o hodnotě 30 milionů eur.

Indie nabízí rovněž skvělé prostředí pro začínající podniky. EU napomáhá vytváření sítí mezi inovátory, začínajícími podniky a podnikatelskými inkubátory, a to mimo jiné prostřednictvím společných platforem on-line i off-line.

 

Jak EU spolupracuje s Indií v oblasti čisté energie a změny klimatu?

EU i Indie ratifikovaly Pařížskou dohodu a zavázaly se k jejímu plnění. S ohledem na měnící se mezinárodní situaci mohou zaujímat obě strany vedoucí postavení a dostát svým závazkům, jež z uvedené dohody vyplývají.

EU a Indie v roce 2016 navázaly partnerství v oblasti čisté energie a klimatu, aby podpořily budoucnost čisté energie v Indii a plnily Pařížskou dohodu o změně klimatu. Partnerství se realizuje v konkrétních činnostech mimo jiné v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a inteligentních sítí. Například: indické vládě je poskytována technická pomoc při zakládání první pobřežní větrné elektrárny v Indii a při provádění programu Solární parky. EU rovněž financuje technickou pomoc při dodržování kodexů o úsporách energie ve stavebnictví.

Dále EU prostřednictvím kombinovaného financování podporuje ekologické investice. Projekty financované z investičního nástroje pro Asii se zaměřují na udržitelné městské bydlení a mobilitu. Iniciativa pro financování elektrifikace cestou snižování rizik a podpůrných programů navyšuje investice soukromého sektoru do oblasti udržitelné energie.

 

Jak bude EU spolupracovat s Indií na mnohostranné úrovni?

EU i Indie výrazně podporují globální systém založený na pravidlech na základě mnohostranných vztahů s hlavními aktéry: OSN a WTO. V současném mezinárodním prostředí bude EU z tohoto významného společného základu, který s Indií sdílí, vycházet při rozvoji koordinace na mnohostranné úrovni, a to zejména na půdě OSN, skupiny G20 a WTO. Hlavním cílem je nalézt mnohostranná řešení a soustředit se na problémy v oblasti mezinárodní bezpečnosti, globální hospodářské stability a růstu.

 

Čeho chce EU dosáhnout ve spolupráci v oblasti ochrany údajů?

Větší sblížení našich systémů by mohlo našim ekonomikám přinést značné výhody. Zejména by usnadnilo obchodní toky, které jsou stále více závislé na předávání osobních údajů, a zároveň by zajistilo vysokou úroveň ochrany údajů vyměňovaných mezi Indií a EU.

Unie podporuje pokrok v reformě ochrany údajů v Indii, která se bude vztahovat i na zahraniční subjekty.Přijetím nových právních předpisů by se Indie připojila k rostoucímu trendu celosvětového sbližování v této oblasti. Pokud Indie, jakožto přední světová ekonomika a největší světová demokracie, podpoří vysokou úroveň ochrany údajů, bude to v době, kdy roste poptávka po mezinárodních normách v oblasti ochrany soukromí, výmluvný příklad.

Co je však důležité, právní předpisy by v případě, že budou přijaty, zcela jistě přispěly k usnadnění toku dat mezi EU a Indií a mohly by otevřít cestu k případnému dialogu o přiměřenosti.

 

Další informace

Společné sdělení: Základní prvky strategie EU pro Indii

Tisková zpráva: EU přichází s ambiciózní strategií pro Indii

Informativní přehled: Nová strategie EU pro Indii

Internetové stránky: Delegace Evropské unie v Indii

MEMO/18/6483

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar