Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Protokol o Irski in Severni Irski

Bruselj, 14. novembra 2018

Vprašanja in odgovori

Kaj je bilo dogovorjeno glede Irske in Severne Irske?

Pogajalci EU in Združenega kraljestva so se v celoti dogovorili o pogojih Protokola o Irski in Severni Irski.

Protokol vsebuje vse določbe o tem, kako naj bi deloval t. i. „varovalni mehanizem“ za izognitev trdi meji med Irsko in Severno Irsko. Protokol je del celotnega Sporazuma o izstopu in se bo uporabljal, če in dokler ga ne bo v celoti ali delno nadomestil naknadni sporazum. EU in Združeno kraljestvo si bosta čim bolj prizadevala skleniti in ratificirati naknadni sporazum do 1. julija 2020.

V skladu s Protokolom se od konca prehodnega obdobja do opredelitve prihodnjih odnosov vzpostavi enotno carinsko območje med EU in Združenim kraljestvom. Tako bo Severna Irska ostala del istega carinskega območja kot preostali del Združenega kraljestva, in sicer brez tarif, kvot ali preverjanj pravil o poreklu med Severno Irsko in preostalim delom Združenega kraljestva [1].

Protokol določa tudi zavezo Združenega kraljestva, da ne bo zmanjšalo pravic, določenih v Velikonočnem sporazumu (Sporazumu iz Belfasta) iz leta 1998, in predvideva nadaljnje izvajanje ureditve skupnega potovalnega območja med Irsko in Združenim kraljestvom. Poleg tega zagotavlja ohranitev potrebnih pogojev za nadaljnje sodelovanje med severnim in južnim delom ter ohranitev enotnega trga z električno energijo na irskem otoku.

Ta sporazum v celoti obravnava edinstvene okoliščine na irskem otoku. Zagotavlja, da ne glede na okoliščine ne bo trde meje med Irsko in Severno Irsko, ter varuje Velikonočni sporazum (Sporazum iz Belfasta) iz leta 1998 v vseh njegovih razsežnostih, sodelovanje med severnim in južnim delom ter gospodarstvo celotnega otoka.

 

Kako bo deloval varovalni mehanizem?

Če se sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom ne bo začel uporabljati do 31. decembra 2020, sta se EU in Združeno kraljestvo dogovorila, da se bo do sklenitve naknadnega sporazuma uporabljal varovalni mehanizem.

Namesto tega lahko Združeno kraljestvo pred 1. julijem 2020 zaprosi za podaljšanje prehodnega obdobja. Taka prošnja bi se obravnavala v skladu s členom 132 Sporazuma o izstopu in bi jo zato moral odobriti skupni odbor.

Če bi se uporabljal „varovalni mehanizem“, bi to v praksi pomenilo naslednje:

 • Vzpostavljeno bo enotno carinsko območje med EU in Združenim kraljestvom. Tako ne bo potrebe po tarifah, kvotah ali preverjanjih pravil o poreklu med EU in Združenim kraljestvom.
 • EU in Združeno kraljestvo sta se dogovorila o sklopu ukrepov za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev med njima.
 • Carinski zakonik Unije, ki med drugim vsebuje določbe za sprostitev izdelkov v prosti promet v EU, se bo še naprej uporabljal za Severno Irsko. To bo zagotovilo, da se severnoirska podjetja pri dajanju izdelkov na enotni trg EU ne bodo soočala z omejitvami.
 • Združeno kraljestvo bo v zvezi s Severno Irsko še naprej delovalo skladno z omejenim sklopom pravil, ki so povezana z enotnim trgom EU in nujna za izognitev trdi meji, in sicer so to zakonodaja o blagu, sanitarna pravila za veterinarski nadzor, pravila o kmetijski proizvodnji/trženju, zakonodaja o DDV in trošarinah za blago ter pravila o državni pomoči.

 

Zakaj je potreben varovalni mehanizem?

Združeno kraljestvo se je odločilo izstopiti iz enotnega trga in iz carinske unije. EU in Združeno kraljestvo sta se zavezala, da se bosta izognila trdi meji med Irsko in Severno Irsko, kar nameravata rešiti predvsem s prihodnjim sporazumom.

Združeno kraljestvo se je zavezalo tudi k spoštovanju celovitosti enotnega trga in carinske unije EU ter položaja Irske v tem okviru.

Glede na to, da bodo pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom potekala samo v prehodnem obdobju, sta se EU in Združeno kraljestvo dogovorila, da bosta v Sporazum o izstopu vključila pravno delujoč varovalni mehanizem, ki bo zagotavljal, da se ne glede na okoliščine ne bo znova vzpostavila trda meja. To je bilo dogovorjeno v skupnem poročilu iz decembra 2017, premierka Theresa May pa je marca 2018 to ponovno poudarila v svojem pismu predsedniku Tusku, s katerim se je vlada Združenega kraljestva zavezala, da bo Sporazum o izstopu vključeval pravno delujoč varovalni mehanizem.

 

Kako dolgo se bo uporabljal varovalni mehanizem?

Cilj Protokola ni vzpostaviti trajnih odnosov med EU in Združenim kraljestvom. EU in Združeno kraljestvo sta se zavezala, da si bosta čim bolj prizadevala, da do 1. julija 2020 skleneta in ratificirata sporazum, ki bi v celoti ali delno nadomestil varovalni mehanizem iz Protokola.

 

Ali je predviden kakršen koli mehanizem za pregled? Ali lahko EU ali Združeno kraljestvo zaprosi, da se varovalni mehanizem v celoti ali delno preneha uporabljati?

Če EU ali Združeno kraljestvo kadar koli po prehodnem obdobju meni, da Protokol v celoti ali delno ni več potreben, lahko o tem obvesti drugo pogodbenico in navede svoje razloge. Skupni odbor [kot je ustanovljen s členom 164 Sporazuma o izstopu] bo proučil obvestilo in bo lahko zaprosil za mnenje institucij, ustanovljenih na podlagi Velikonočnega sporazuma (Sporazuma iz Belfasta) iz leta 1998. Po razpravah v skupnem odboru se lahko EU in Združeno kraljestvo skupaj odločita, da Protokol v celoti ali delno ni več potreben za doseganje njegovih ciljev.

 

Kaj je „enotno carinsko območje“?

EU in Združeno kraljestvo sta se danes dogovorila, da se bo od konca prehodnega obdobja do začetka uporabe naknadnega sporazuma uporabljalo enotno carinsko območje med EU in Združenim kraljestvom. To enotno carinsko območje bo zajemalo carinsko območje Unije (kot je opredeljeno v členu 4 Uredbe (EU) št. 952/2013) in carinsko območje Združenega kraljestva.

To pomeni, da:

 • bo Združeno kraljestvo uskladilo tarife in pravila, ki se uporabljajo za njegovo carinsko območje, z zunanjimi tarifami Unije in njenimi pravili o poreklu,
 • zato ne bo tarif, kvot in preverjanj pravil o poreklu med EU in Združenim kraljestvom, razen za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva,
 • sta se EU in Združeno kraljestvo dogovorila o vrsti ukrepov za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev,
 • bo Združeno kraljestvo uskladilo svojo trgovinsko politiko s skupno trgovinsko politiko EU v obsegu, ki je potreben za delovanje enotnega carinskega območja. Združeno kraljestvo na svojem carinskem območju za blago, uvoženo iz katere koli tretje države, v nobenem primeru ne more uporabljati nižje carinske tarife od skupne carinske tarife EU ali uporabljati drugačnih pravil o poreklu,
 • bo Unija uporabljala svojo politiko trgovinske zaščite in splošni sistem preferencialov za oba dela enotnega carinskega območja, pri tem pa se bo posvetovala z Združenim kraljestvom o vseh ukrepih, ki jih namerava sprejeti.

 

Kateri ukrepi za zagotovitev „enakih konkurenčnih pogojev“ so bili dogovorjeni?

Združeno kraljestvo se je glede na vzpostavitev enotnega carinskega območja brez tarif, kvot in preverjanj pravil o poreklu med EU in Združenim kraljestvom zavezalo k enakim konkurenčnim pogojem, ki temeljijo na odprti in pošteni konkurenci med EU in Združenim kraljestvom. Gospodarska povezanost Združenega kraljestva in EU ter njuna geografska bližina sta ključna elementa, ki ju je treba upoštevati pri urejanju pravilnega delovanja odprte in poštene konkurence na enotnem carinskem območju.

Protokol Združeno kraljestvo zavezuje k pravilom materialnega prava, ki temeljijo na mednarodnih standardih in standardih EU. Poleg pravil konkurence Protokol temelji tudi na načelu prepovedi poslabšanja sedanjih ravni varstva na podlagi mednarodnih standardov in standardov EU.

 

Državna pomoč

Združeno kraljestvo se je zavezalo k uporabi pravil EU o državni pomoči na način, ki je dinamično prilagojen razvoju teh pravil v EU.

Za pomoč, ki jo dodeli Združeno kraljestvo ter ki vpliva na trgovino med Severno Irsko in EU, bo Komisija še naprej izvrševala pravila o državni pomoči neposredno v okviru varovalnega mehanizma. V zvezi s tem je še naprej pristojno Sodišče EU.

Za državno pomoč, ki jo je dodeli Združeno kraljestvo ter ki vpliva na trgovinske tokove le med preostalim delom Združenega kraljestva in EU, bo Združeno kraljestvo ustanovilo neodvisni izvršilni organ, ki bo deloval v tesnem sodelovanju s Komisijo. Neodvisni izvršilni organ bodo nadzorovala sodišča Združenega kraljestva. Komisija bo imela procesno upravičenje pred sodišči Združenega kraljestva in pravico do posredovanja v zadevah.

Sporazum o izstopu zagotavlja tesno sodelovanje med Unijo in Združenim kraljestvom. Organ Združenega kraljestva, pristojen za državno pomoč, se bo redno posvetoval s Komisijo. Skupni odbor bo pogodbenicama omogočil, da razpravljata o pomembnih vprašanjih in poiščeta na splošno sprejemljive rešitve za nesoglasja. Če sporazumna rešitev ni mogoča, so v primeru nerešenih sporov predvideni začasni ukrepi in arbitražni sistem.

 

Konkurenca

EU in Združeno kraljestvo priznavata, da lahko protikonkurenčne poslovne prakse in koncentracije podjetij izkrivljajo delovanje trgov in spodkopavajo koristi trgovine.

Glede na to se EU in Združeno kraljestvo strinjata, da je treba prepovedati nekatere sporazume med podjetji, zlorabo prevladujočega položaja podjetij in nekatere koncentracije podjetij, če vplivajo na trgovino med EU in Združenim kraljestvom.

EU in Združeno kraljestvo se zavezujeta, da bosta zagotovila, da se ta dogovorjena pravila izvršujejo v njunem konkurenčnem pravu. Natančneje, Združeno kraljestvo se zavezuje, da bo zagotovilo upravne in sodne postopke, ki bodo omogočali učinkovito in pravočasno ukrepanje proti kršitvam pravil konkurence ter učinkovita pravna sredstva. Spore o tem, ali Združeno kraljestvo izpolnjuje te zaveze, je mogoče rešiti z arbitražo.

 

Obdavčitev

Združeno kraljestvo se je zavezalo k izvajanju načel dobrega upravljanja na področju davkov, kot je bilo pred kratkim dogovorjeno s Svetom. Ta načela vključujejo svetovne standarde preglednosti in izmenjave informacij, pravično obdavčitev ter standarde OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička. Združeno kraljestvo bo še naprej uporabljalo svoje notranje pravo, ki prenaša direktive EU o izmenjavi informacij o obdavčitvi, pravila proti izogibanju davkom ter poročila kreditnih institucij in investicijskih podjetij po posameznih državah. Poleg tega Združeno kraljestvo ponovno potrjuje svojo zavezanost preprečevanju škodljivih davčnih ukrepov, kot so opredeljeni v kodeksu ravnanja EU.

Izvajanje te zaveze bo obravnaval skupni odbor.

 

Okolje

EU in Združeno kraljestvo sta se zavezala, da bosta ohranila sedanjo raven varstva okolja. Zavezala sta se, da ne bosta znižala obstoječih okoljskih standardov EU na ključnih področjih, kot so industrijske emisije, cilji glede kakovosti zraka, varstvo narave in zaščita biotske raznovrstnosti ter presoje vplivov na okolje. Združeno kraljestvo bo spoštovalo ključna okoljska načela, kot sta načelo „onesnaževalec plača“ in previdnostno načelo. Poleg tega bo skupni odbor na podlagi obstoječih standardov EU določil posebne minimalne zaveze glede vprašanj, kot so onesnaževanje, žveplo v gorivu za plovila in uporaba najboljših razpoložljivih tehnik v zvezi z industrijskimi emisijami.

EU in Združeno kraljestvo sta se dogovorila tudi, da bosta sprejela potrebne ukrepe za izpolnitev svojih zavez iz mednarodnih sporazumov za obravnavanje podnebnih sprememb, vključno s Pariškim sporazumom. Poleg tega bo Združeno kraljestvo uvedlo sistem oblikovanja cen ogljika, ki je vsaj tako učinkovit kot sistem EU za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

Združeno kraljestvo se je zavezalo, da bo zagotovilo učinkovito izvrševanje teh skupnih standardov v svojih zakonih, predpisih in praksah ter da bo ustanovilo nov neodvisen organ, ki bo spremljal, nadziral in izvrševal te zaveze ter poročal o njih. Novi neodvisni organ bo lahko prejel pritožbe, izvedel preiskave na lastno pobudo in sprožil sodni postopek pred domačim sodiščem za popravne ukrepe. V zvezi s tem se je Združeno kraljestvo zavezalo k učinkovitim upravnim in sodnim postopkom, ki bodo organom in javnosti zagotovili pravico do učinkovitih pravnih sredstev in sankcij, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

 

Delo in socialna zaščita

Določba o prepovedi poslabšanja položaja se uporablja tudi za standarde na področju dela in socialne zaščite. EU in Združeno kraljestvo sta se zavezala, da ne bosta znižala skupne ravni zaščite, ki jo zagotavljajo njuni zakoni, predpisi in prakse ter izhaja iz izvajanja prava Unije in ratificiranih mednarodnih konvencij, kot so konvencije Mednarodne organizacije dela in Evropska socialna listina Sveta Evrope.

To vključuje določbe o temeljnih pravicah pri delu, kot so nediskriminacija in enako plačilo, zdravje in varnost pri delu, pošteni delovni pogoji in standardi zaposlovanja ter socialne pravice v zvezi s prestrukturiranjem podjetij.

Združeno kraljestvo bo zagotovilo učinkovito izvrševanje z obstoječimi nacionalnimi organi in učinkovitim sistemom delovnih inšpekcij. Poleg tega se je zavezalo k učinkovitim upravnim in sodnim postopkom.

 

Kako se bodo ti „enaki konkurenčni pogoji“ izvrševali?

Izvrševanje pravil o državni pomoči in pravil konkurence je predstavljeno zgoraj.

Ohranitev enake ravni socialne zaščite in varstva okolja bo predmet reševanja sporov v skupnem odboru. Poleg tega se lahko spori v zvezi z učinkovitostjo nadzora in izvrševanja skupnih standardov s strani Združenega kraljestva predložijo v arbitražo.

Na področju obdavčitve bo vsaka kršitev Združenega kraljestva glede uporabe domačih pravnih pravil, ki prenašajo davčne direktive EU, zajete v Sporazumu, predmet sodnega reševanja sporov z možnostjo sankcij.

Unija bo lahko sprejela enostranske ukrepe na podlagi Sporazuma ali prava Unije in v skladu z mednarodnimi zavezami. Ti ukrepi lahko vključujejo možnost začasne opustitve obveznosti v primeru neupoštevanja odločitve arbitražnega senata, zaščitne ali izravnalne ukrepe (v primeru resnih gospodarskih težav, ki se bodo verjetno nadaljevale), uvrstitev na seznam nekooperativnih jurisdikcij za davčne namene ali ukrepe za varovanje zdravja in varstvo okolja v skladu z mednarodnimi zavezami (GATT).

 

Kako lahko Sporazum o izstopu vključuje carinsko unijo, ki zajema celotno Združeno kraljestvo? Ali ni to del prihodnjih odnosov?

Sporazum o izstopu v skladu s členom 50 lahko prekine ali postopoma odpravi obstoječe razmere ali pa zagotovi podlago za prihodnje odnose.

To pomeni, da lahko vključuje elemente, ki so podlaga za ureditev prihodnjih odnosov. Zato je Protokol namenjen le začasni uporabi in se bo uporabljal, če in dokler se ne sklene naknadni sporazum med EU in Združenim kraljestvom.

 

Ali bo Severna Irska del drugega carinskega območja kot preostali del Združenega kraljestva?

Ne. Severna Irska bo del istega carinskega območja kot preostali del Združenega kraljestva, ki tvori enotno carinsko območje z EU.

Vendar lahko severnoirska podjetja na podlagi varovalnega mehanizma in v izogib trdi meji dajejo izdelke na notranji trg EU brez omejitev. Dajanje blaga, ki izvira zunaj Severne Irske, na notranji trg zahteva uporabo postopkov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije.

 

Ali bo „enotno carinsko območje“ zajemalo tudi ribištvo?

Pogajanja o ureditvi ribištva bodo potekala v okviru pogajanj o celotnem prihodnjem partnerstvu. EU in Združeno kraljestvo si bosta čim bolj prizadevala doseči dogovor o ribištvu in akvakulturi do 1. julija 2020. Bistven pogoj za to, da to enotno carinsko območje zajema tudi ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, bo dogovor med Unijo in Združenim kraljestvom glede dostopa do voda in ribolovnih možnosti. Obe strani imata skupni cilj, da se zagotovi ribolov na trajnostnih ravneh in spodbuja ohranjanje virov.

 

Ali bo Severna Irska še naprej delovala skladno s pravili in predpisi EU? Ali bo morala Severna Irska uporabljati carinski zakonik EU?

V izogib trdi meji in za zagotovitev, da lahko severnoirska podjetja dajejo izdelke na enotni trg EU brez omejitev, bo moralo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko ohraniti posebno regulativno skladnost z EU, kot je bilo dogovorjeno med EU in Združenim kraljestvom v skupnem poročilu iz decembra 2017.

To pomeni, da bo Severna Irska še naprej delovala skladno z omejenim sklopom pravil EU, ki so nujna za izognitev trdi meji, in sicer so to:

 • zakonodaja o DDV in trošarinah za blago,
 • zakonodaja o standardih za blago,
 • sanitarna pravila za veterinarski nadzor,
 • pravila o kmetijski proizvodnji/trženju,
 • pravila o državni pomoči.

Kot je pojasnjeno zgoraj, se bo carinski zakonik EU še naprej uporabljal za Severno Irsko v splošnem okviru enotnega carinskega območja med EU in Združenim kraljestvom.

 

Ali bo Severna Irska ostala del območja DDV v Združenem kraljestvu?

Da, Severna Irska bo ostala del območja DDV v Združenem kraljestvu, davčna in carinska uprava Združenega kraljestva pa bo še naprej odgovorna za upravljanje in pobiranje DDV ter določitev stopenj DDV v Združenem kraljestvu v skladu z direktivo o DDV. Združeno kraljestvo bo zlasti zagotovilo, da nobenemu podjetju ne bo treba predhodno plačati DDV za prevoz blaga med Veliko Britanijo in Severno Irsko ter da se bo DDV lahko še naprej obračunaval prek odloženih obračunov in obračunov DDV.

Da bi se pa zagotovilo, da lahko Severna Irska še naprej uporablja evropski sistem VIES (sistem izmenjave podatkov s področja DDV) in si izmenjuje podatke z Irsko, bo morala Severna Irska še naprej delovati skladno s pravili EU o DDV, vendar le v zvezi z blagom.

 

Ali bodo potrebna preverjanja med Severno Irsko in Irsko?

Preverjanja ali kontrole blaga ali oseb, ki prečkajo mejo med Severno Irsko in Irsko, ne bodo potrebne. Na irskem otoku ne bo trde meje in tudi skupno potovalno območje lahko deluje še naprej. Združeno kraljestvo se je zavezalo, da to ne bo vplivalo na obveznosti Irske na podlagi prava Unije, zlasti glede prostega gibanja državljanov EU in njihovih družinskih članov na Irsko ter z in znotraj nje.

 

Kakšna preverjanja bo treba opraviti za blago, ki vstopa na Severno Irsko iz preostalega dela Združenega kraljestva?

Da bi lahko severnoirska podjetja dajala izdelke na enotni trg EU brez omejitev in glede na status irskega otoka kot enotnega epidemiološkega območja, bi bilo treba preverjati blago, ki potuje iz preostalega dela Združenega kraljestva na Severno Irsko. Potrebna bi bila nekatera preverjanja skladnosti s standardi EU na podlagi tveganj, da bi se zaščitili potrošniki, gospodarski subjekti in podjetja na enotnem trgu.

EU in Združeno kraljestvo sta se dogovorila, da bosta ta preverjanja izvajala na čim manj vsiljiv način. Obseg in pogostost preverjanj bi bilo mogoče dodatno zmanjšati s prihodnjimi sporazumi med EU in Združenim kraljestvom.

 • Za industrijsko blago preverjanja temeljijo na oceni tveganja, pristojni organi pa jih večinoma lahko izvajajo na trgu ali v prostorih trgovca. Taka preverjanja bodo vedno izvajali organi Združenega kraljestva.
 • Kar zadeva kmetijske proizvode, bo treba nadaljevati že obstoječa preverjanja v pristaniščih in na letališčih, vendar v večjem obsegu, da bi se zagotovila zaščita enotnega trga EU, potrošnikov in zdravja živali.

 

Ali bodo imela irska podjetja še vedno neoviran dostop do preostalega dela Združenega kraljestva?

Nič v Protokolu ne preprečuje neoviranega dostopa do trga za izdelke s Severne Irske v preostalem delu Združenega kraljestva. Nič v tem besedilu ne preprečuje, da bi se izdelek s poreklom iz Severne Irske pri dajanju na trg v preostalem delu Združenega kraljestva štel za blago iz Združenega kraljestva.

 

Kdo bo odgovoren za izvajanje in uporabo varovalnega mehanizma na Severnem Irskem?

Za izvajanje in uporabo varovalnega mehanizma na Severnem Irskem bodo odgovorni organi Združenega kraljestva. EU bo imela pravico pridobiti informacije in zahtevati nadzorne ukrepe. Združeno kraljestvo bo zahteve predstavnikov EU pospešeno obravnavalo. Praktično ureditev za to bo določil skupni odbor na predlog specializiranega odbora.

 

Kako bosta potekala certificiranje in odobritev izdelkov na Severnem Irskem?

Če veljavno pravo EU omogoča, da odobritve/certifikate izda organ v drugi državi članici, bi morala severnoirska podjetja izkoristiti to možnost, če želijo izvažati v države članice EU-27.

Po drugi strani pa se lahko zanesejo na dovoljenje s strani organov Združenega kraljestva (na primer na posebnih področjih, ki zahtevajo inšpekcijske preglede na kraju samem v skladu s pravom EU, kot so veterinarska spričevala, obrati za proizvodnjo zdravil, klavnice itd.). Organi Združenega kraljestva bi v zvezi s Severno Irsko uporabljali pravo Unije in bi se lahko odločili, da so taki certifikati veljavni v celotnem Združenem kraljestvu.

Izdelki s Severne Irske se lahko v preostalem delu Združenega kraljestva še naprej označujejo ali tržijo kot izdelki iz Združenega kraljestva. Kar zadeva pravo EU o blagu, so izdelki s Severne Irske označeni z navedbo „UK(NI)“. Ustrezen primer bi bile ušesne znamke za žive živali.

 

Kakšna jamstva zagotavlja varovalni mehanizem za zaščito celovitosti enotnega trga in carinske unije EU?

Združeno kraljestvo bo v zvezi s Severno Irsko uporabljalo carinski zakonik Unije ter bo še naprej delovalo skladno s pravili in standardi EU za blago. Dovoljenja s strani organov Združenega kraljestva za dajanje izdelkov na trg ter tehnični predpisi, ocene, registracije, certifikati in odobritve, ki jih izdajo organi Združenega kraljestva, bodo veljali le za Severno Irsko. Če severnoirsko podjetje želi dati izdelek na severnoirski trg in enotni trg EU, bo potrebno dovoljenje organa države članice EU-27.

 

Ali se bo pristojnost Sodišča Evropske unije razširila na Severno Irsko?

Sporazum o izstopu bo imel neposreden učinek. To pomeni, da bodo sodišča Združenega kraljestva v praksi uporabljala ta sporazum na enak način, kot trenutno uporabljajo pravo EU. Sodišče Evropske unije je končni razsodnik za vprašanja glede prava EU in bo še naprej končni razsodnik za vprašanja glede pojmov prava EU, opredeljenih v Sporazumu o izstopu, vključno z vidiki Protokola. Za vsa druga področja Protokola se bo uporabljala ureditev izvrševanja in reševanja sporov iz Sporazuma o izstopu.

 

Kaj še vsebuje Protokol poleg „varovalnega mehanizma“?

Protokol o Irski in Severni Irski vsebuje tudi določbe, ki poleg carinskih in regulativnih vprašanj obravnavajo številne druge edinstvene okoliščine na irskem otoku, pri čemer določajo zlasti naslednje:

 • Skupno potovalno območje med Irsko in Združenim kraljestvom ter s tem povezane pravice in privilegiji se bodo še naprej uporabljali v skladu s pravom EU, zlasti kar zadeva prosto gibanje državljanov EU.
 •  Združeno kraljestvo bo zagotovilo, da ne bo prišlo do zmanjšanja pravic, zaščitnih ukrepov in enakih možnosti, kot so določeni v Velikonočnem sporazumu (Sporazumu iz Belfasta) iz leta 1998, vključno s pravom EU o nediskriminaciji. Ta zaveza se bo izvajala in spremljala prek namenskih mehanizmov.
 • Na irskem otoku se bo ohranil enotni trg z električno energijo.
 • Sodelovanje med severnim in južnim delom, med drugim tudi na področjih okolja, zdravstva, kmetijstva, prometa, izobraževanja, turizma, energije, telekomunikacij, radiodifuzije, ribolova v celinskih vodah, pravosodja in varnosti, visokošolskega izobraževanja in športa, se bo nadaljevalo.

 

Kako se bo izvajala zaveza glede nezmanjšanja „pravic, zaščitnih ukrepov in enakih možnosti“, kot so določeni v Velikonočnem sporazumu (Sporazumu iz Belfasta) iz leta 1998?

Združeno kraljestvo bodo še naprej zavezovale obveznosti, ki jih je sprejelo kot soporok Velikonočnega sporazuma (Sporazuma iz Belfasta) iz leta 1998.

Združeno kraljestvo je potrdilo svojo zavezo, da bo zagotovilo, ne bo prišlo do zmanjšanja pravic, zaščitnih ukrepov in enakih možnosti, kot so določeni v Velikonočnem sporazumu (Sporazumu iz Belfasta). To vključuje zavezo, da ob izstopu iz Evropske unije ali po njem ne bo prišlo do zmanjšanja pravic na področju nediskriminacije, v Prilogi 1 pa so navedene obstoječe direktive EU, ki jih je Evropska unija sprejela na tem področju. Zaveza glede nezmanjšanja se uporablja za vse pravice, zaščitne ukrepe in načela enakih možnosti, kot so določeni v Velikonočnem sporazumu (Sporazumu iz Belfasta).

Člen 1(1) Protokola določa, da bo Združeno kraljestvo ta odstavek izvajalo prek namenskih mehanizmov. Člen 1(2) določa, da bo Združeno kraljestvo še naprej spodbujalo delo institucij in organov, ustanovljenih na podlagi Velikonočnega sporazuma (Sporazuma iz Belfasta).

Združeno kraljestvo bo predložilo nadaljnje informacije o svojih zavezah v zvezi s tem.

 

Ali bodo irski državljani na Severnem Irskem še naprej uživali pravice kot državljani EU?

Severna Irska ne bo več članica EU, vendar bodo mnogi, ki so se tam rodili ali so tam odraščali, še vedno državljani EU in bodo še vedno uživali pravice kot državljani Unije na podlagi Pogodb. Na podlagi Pogodbe (o delovanju Evropske unije) bodo še naprej uživali zlasti pravice do:

 • nediskriminacije na podlagi državljanstva,
 • prostega gibanja in prebivanja v EU,
 • konzularne zaščite (pomoč veleposlaništva ali konzulata katere koli druge države članice EU za državljane EU v stiski v državi zunaj EU, kjer ni veleposlaništva ali konzulata njihove države),
 • naslavljanja peticij na Evropski parlament in pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic,
 • komunikacije s katero koli institucijo EU v enem od uradnih jezikov EU,
 • dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta pod določenimi pogoji,
 • zaposlitve v javni upravi EU.

 

Kaj se bo zgodilo s programoma PEACE in INTERREG?

EU in Združeno kraljestvo sta zavezana programom financiranja PEACE in INTERREG v sklopu sedanjega večletnega finančnega okvira ter ohranitvi sedanjih deležev financiranja za prihodnji program. Komisija je že predlagala nadaljevanje programov PEACE in INTERREG za Severno Irsko in mejne regije Irske po letu 2020 v okviru enotnega programa PEACE PLUS. O tem bodo odločale države članice s soglasjem Evropskega parlamenta.

 

Kaj pomeni sodelovanje med severnim in južnim delom ter kako bo zaščiteno glede na izstop Združenega kraljestva?  

Sodelovanje med Irsko in Severno Irsko je osrednji del Velikonočnega sporazuma (Sporazuma iz Belfasta) in je bistveno za dosego sprave na irskem otoku.

Pri izvajanju Protokola se bodo ohranili pogoji, potrebni za nadaljnje sodelovanje med severnim in južnim delom na številnih področjih, kot so okolje, zdravstvo, kmetijstvo, promet, izobraževanje, turizem, energija, telekomunikacije, radiodifuzija, ribolov v celinskih vodah, pravosodje in varnost, visokošolsko izobraževanje in šport. V Protokolu se priznava, da se lahko na teh in drugih področjih sodelovanja med severnim in južnim delom irskega otoka ob popolnem spoštovanju prava Unije in na podlagi določb Velikonočnega sporazuma (Sporazuma iz Belfasta) še naprej sklepajo novi dogovori.

Obe pogodbenici priznavata, da izstop Združenega kraljestva iz EU prinaša znatne izzive za ohranjanje in razvoj sodelovanja med severnim in južnim delom. V tem okviru je izognitev trdi meji na irskem otoku, kot je določeno v drugih členih tega protokola, bistven predpogoj za zaščito tega sodelovanja.

 

[1] Enotno carinsko območje ne zajema ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva; glej spodaj.

MEMO/18/6423

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar