Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja

Bryssel 14. marraskuuta 2018

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä Irlannin ja Pohjois-Irlannin osalta on sovittu?

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat ovat sopineet Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan ehdoista.

Pöytäkirja sisältää määräykset niin sanotusta varajärjestelystä, jolla voidaan välttää tiukasti valvotun rajan (ns. kovan rajan) syntyminen Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille. Nämä määräykset ovat osa erosopimusta, ja niitä sovelletaan siihen asti, että ne osittain tai kokonaan korvataan myöhemmin tehtävällä sopimuksella. Sekä EU että Yhdistynyt kuningaskunta pyrkivät parhaansa mukaan tekemään ja ratifioimaan myöhemmin tehtävän sopimuksen 1. heinäkuuta 2020 mennessä.

Osana pöytäkirjaa perustetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen tullialue, joka on voimassa siirtymäkauden päätyttyä siihen asti, että tulevaa suhdetta ryhdytään soveltamaan. Näin ollen Pohjois-Irlanti on edelleen osa samaa tullialuetta kuin muu Yhdistynyt kuningaskunta, eikä Pohjois-Irlannin ja muun Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ole tariffeja, kiintiöitä tai alkuperäsääntöjen tarkastuksia[1].

Pöytäkirjassa Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu myös siihen, että vuonna 1998 tehdyssä pitkänperjantain (Belfastin) sopimuksessa sovitut oikeudet eivät heikkene. Lisäksi pöytäkirjassa määrätään yhteiseen matkustusalueeseen liittyvien järjestelyjen jatkamisesta Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Pöytäkirjalla varmistetaan, että pohjoisen ja etelän välisen yhteistyön jatkumisen kannalta tarvittavat olosuhteet pysyvät voimassa ja että sähkön sisämarkkinat Irlannin saarella säilytetään.

Irlannin saaren ainutlaatuiset olosuhteet otetaan sopimuksessa täysimääräisesti huomioon. Se on vakuutus sille, että olosuhteista riippumatta Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille ei tule kovaa rajaa, ja se suojaa vuonna 1998 tehtyä pitkänperjantain (Belfastin) sopimusta, pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä ja Irlannin saaren taloudellista kokonaisuutta.

 

Miten varajärjestely toimii?

Jos EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita koskevaa sopimusta ei ole sovellettavissa 31. joulukuuta 2020 mennessä, EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet, että varajärjestelyä sovelletaan kunnes tulevia suhteita koskeva sopimus on myöhemmin tehty.

Vaihtoehtoisesti Yhdistynyt kuningaskunta voi ennen 1. heinäkuuta 2020 pyytää siirtymäkauden pidentämistä. Tällainen pyyntö käsiteltäisiin erosopimuksen 132 artiklan nojalla, minkä vuoksi siitä olisi sovittava sekakomiteassa.

Varajärjestelyn soveltaminen tarkoittaisi käytännössä seuraavaa:

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tullialue on yhteinen. Näin voidaan välttää tariffit, kiintiöt ja alkuperäsääntöjen tarkastukset EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.
 • EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.
 • Unionin tullikoodeksia, jossa vahvistetaan muun muassa säännöt tuotteiden luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen EU:ssa, sovelletaan edelleen Pohjois-Irlantiin. Näin varmistetaan, että Pohjois-Irlannin yritykset eivät joudu kärsimään rajoituksista, kun ne saattavat tuotteitaan EU:n sisämarkkinoille.
 • Yhdistyneessä kuningaskunnassa on edelleen noudatettava Pohjois-Irlannin osalta tiettyjä EU:n sisämarkkinoihin liittyviä sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä kovan rajan välttämiseksi. Nämä ovat tavaroita, terveys- ja kasvinsuojelutarkastuksia, maataloustuotteita ja niiden markkinointia, tavaroiden arvonlisä- ja valmisteveroja sekä valtiontukia koskevat säännöt.

 

Miksi tarvitaan varajärjestely?

Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt lähteä sisämarkkinoilta ja tulliliitosta. Sekä EU että Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen kovan rajan välttämiseen, ja molemmat osapuolet aikovat ratkaista tämän ensisijaisesti tulevan sopimuksen avulla.

Yhdistynyt kuningaskunta on myös sitoutunut kunnioittamaan EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyttä – ja Irlannin asemaa siinä.

Koska EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita koskevat neuvottelut käydään vasta siirtymäkauden aikana, EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet, että erosopimukseen sisällytetään oikeudellisesti toimiva varajärjestely, jolla taataan, että kovaa rajaa ei palauteta – olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. Tästä sovittiin joulukuussa 2017 annetussa yhteisessä raportissa, ja pääministeri Theresa May toisti sen puheenjohtaja Tuskille maaliskuussa 2018 lähettämässään kirjeessä, jossa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sitoutui siihen, että erosopimukseen tulee oikeudellisesti toimiva varajärjestely.

 

Kuinka kauan varajärjestelyä sovelletaan?

Pöytäkirjan ei ole tarkoitus olla pysyvästi voimassa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet siihen, että ne pyrkivät parhaansa mukaan tekemään ja ratifioimaan 1. heinäkuuta 2020 mennessä sopimuksen, jolla pöytäkirjan mukainen varajärjestely korvataan joko kokonaan tai osittain.

 

Onko olemassa mekanismia, jolla pöytäkirjaa voidaan muuttaa? Voiko EU tai Yhdistynyt kuningaskunta pyytää, että varajärjestelyn soveltaminen lopetetaan kokonaan tai osittain?

Jos EU tai Yhdistynyt kuningaskunta milloin tahansa siirtymäkauden päättymisen jälkeen katsoo, että pöytäkirja on kokonaan tai osittain tarpeeton, se voi ilmoittaa kannastaan ja sen perusteluista toiselle osapuolelle. [Erosopimuksen 164 artiklalla perustettu] sekakomitea tarkastelee ilmoitusta, ja se voi pyytää lausunnon vuonna 1998 tehdyllä pitkänperjantain (Belfastin) sopimuksella perustetuilta instituutioilta. Käytyään asiasta keskusteluja sekakomiteassa EU ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat yhteisesti päättää, että pöytäkirja on kokonaan tai osittain tarpeeton tavoitteidensa saavuttamiseksi.

 

Mikä on ”yhteinen tulli-alue”?

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tänään sopineet, että siirtymäkauden päätyttyä sovelletaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä tullialuetta siihen saakka, kunnes myöhemmin tehtävä sopimus tulee sovellettavaksi. Tähän yhteiseen tullialueeseen kuuluu asetuksen (EU) N:o 952/2013 4 artiklassa määritelty unionin tullialue ja Yhdistyneen kuningaskunnan tullialue.

Tämä tarkoittaa, että

 • Yhdistynyt kuningaskunta yhdenmukaistaa tullialueellaan soveltamansa tariffit ja säännöt unionin ulkoisiin tariffeihin ja alkuperäsääntöihin;
 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole kalastus- ja vesiviljelytuotteita lukuun ottamatta tariffeja, kiintiöitä eikä alkuperäsääntöihin kohdistuvia tarkastuksia;
 • sekä EU että Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet useista toimenpiteistä, joilla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset;
 • Yhdistynyt kuningaskunta yhdenmukaistaa kauppapolitiikkansa EU:n yhteisen kauppapolitiikan kanssa siinä määrin kuin on tarpeen yhteisen tullialueen toiminnan kannalta. Yhdistynyt kuningaskunta ei voi missään olosuhteissa soveltaa tullialueeseensa EU:n yhteistä tullitariffia alhaisempaa tullitariffia minkään kolmannesta maasta tuodun tavaran osalta tai soveltaa erilaisia alkuperäsääntöjä.
 • unionin kaupan suojakeinojen järjestelmää ja yleistä tullietuusjärjestelmää sovelletaan molempiin yhteisen tullialueen osiin; unioni kuulee Yhdistynyttä kuningaskuntaa kaikista toimenpiteistä tai toimista, joiden toteuttamista se harkitsee.

 

Minkälaisista ”tasapuolisia toimintaedellytyksiä” koskevista toimenpiteistä on sovittu?

Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, jotka perustuvat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan avoimeen ja oikeudenmukaiseen kilpailuun, kun EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille perustetaan yhteinen tullialue, jossa ei ole tariffeja, kiintiöitä eikä alkuperäsääntöihin kohdistuvia tarkastuksia. Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n taloudelliset sidokset ja maantieteellinen läheisyys ovat keskeisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun säännellään avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun moitteetonta toimintaa yhteisellä tullialueella.

Pöytäkirja sitoo Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisiin ja EU:n normeihin perustuvien aineellisten sääntöjen noudattamiseen. Kilpailusääntöjen lisäksi periaatteena on, että kansainvälisiin ja EU:n normeihin perustuva nykyinen suojan taso säilyy.

 

Valtiontuki

Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut soveltamaan EU:n valtiontukisääntöjä dynaamisesti niin, että se ottaa huomioon, miten säännöt EU:ssa kehittyvät.

Osana varajärjestelyä komissio soveltaa edelleen valtiontukisääntöjä suoraan sellaiseen Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämään tukeen, joka vaikuttaa Pohjois-Irlannin ja EU:n väliseen kauppaan. Myös EU:n tuomioistuimen toimivalta säilyy tältä osin.

Yhdistynyt kuningaskunta perustaa riippumattoman viranomaisen valvomaan sellaista Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää valtiontukea, joka vaikuttava ainoastaan muun Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliseen kauppaan. Viranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet valvovat tätä riippumatonta valvontaviranomaista. Komissiolla on kanneoikeus ja väliintulo-oikeus Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa.

Erosopimuksella varmistetaan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tiivis yhteistyö. Yhdistyneen kuningaskunnan valtiontukiviranomainen neuvottelee säännöllisesti komission kanssa. Sekakomitea antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden keskustella tärkeistä asioista ja pyrkii löytämään erimielisyyksiin molempien kannalta hyväksyttävät ratkaisut. Jos yhteisesti sovittuun ratkaisuun ei päästä, on sovittu väliaikaisista toimenpiteistä ja välimiesmenettelystä ratkaisemattomien ristiriitojen varalta.

 

Kilpailu

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta tunnustavat, että kilpailunvastaiset liiketoimintakäytännöt ja yrityskeskittymät voivat vääristää markkinoiden toimintaa ja vaarantaa kaupankäynnistä saatavat edut.

Siksi EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet, että tietyt yritysten väliset sopimukset, yritysten määräävän aseman väärinkäyttö ja tietyt yritysten keskittymät on kiellettävä siltä osin kuin ne vaikuttavat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen kauppaan.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuvat varmistamaan, että sovitut säännöt toteutuvat niiden kilpailulainsäädännössä. Konkreettisemmalla tasolla Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu varmistamaan, että käytettävissä on hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä, joiden avulla voidaan toteuttaa tehokkaita ja oikea-aikaisia toimia silloin kun kilpailusääntöjä on rikottu, ja että puutteet korjataan tehokkaasti. Jos on erimielisyyttä siitä, noudattaako Yhdistynyt kuningaskunta näitä sitoumuksia, riitojen ratkaisemiseen on käytettävissä välimiesmenettely.

 

Verotus

Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut noudattamaan verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita, joista neuvosto on hiljattain sopinut. Näitä ovat muun muassa läpinäkyvyyttä, tietojenvaihtoa ja oikeudenmukaista verotusta koskevat globaalit standardit sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjumista koskevat OECD:n standardit. Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa edelleen kansallista lainsäädäntöään, jolla EU:n direktiivit tietojenvaihdosta verotuksen alalla, veronkierron estämistä koskevista säännöistä ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten maakohtaisesta raportoinnista saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta vahvistaa sitoumuksensa hillitä EU:n menettelysäännöissä määriteltyjä haitallisia verotoimenpiteitä.

Sekakomitea käsittelee tämän sitoumuksen täytäntöönpanoa.

 

Ympäristö

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet säilyttämään ympäristönsuojelun nykytason. Kumpikin osapuoli on sitoutunut olemaan alentamatta EU:n nykyisiä ympäristönormeja keskeisillä aloilla, joita ovat esimerkiksi teollisuuden päästöt, ilmanlaatutavoitteet, luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu sekä ympäristövaikutusten arvioinnit. Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa keskeisiä ympäristöperiaatteita, kuten ”saastuttaja maksaa” -periaatetta ja ennalta varautumisen periaatetta. Lisäksi sekakomitea antaa – voimassa olevien EU:n normien perusteella – vähimmäissitoumuksia, jotka koskevat muun muassa ympäristön pilaantumista, meriliikenteessä käytettävän polttoaineen rikkiä ja teollisuuden päästöihin sovellettavien parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden käyttöä.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat myös sopineet toteuttavansa tarvittavat toimenpiteet täyttääkseen sitoumuksensa, jotka liittyvät ilmastonmuutosta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, Pariisin sopimus mukaan lukien. Yhdistynyt kuningaskunta ottaa myös käyttöön hiilen hinnoittelujärjestelmän, joka on vähintään yhtä tehokas kuin kasvihuonekaasuja koskeva EU:n päästökauppajärjestelmä.

Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut varmistamaan, että tällaiset yhteiset normit pannaan tehokkaasti täytäntöön sen laeissa, asetuksissa ja käytännöissä, ja perustamaan uuden riippumattoman elimen, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa näiden sitoumusten noudattamista ja raportoida siitä. Uusi riippumaton viranomainen voi vastaanottaa valituksia ja suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan sekä nostaa kanteita kotimaisissa tuomioistuimissa asioiden korjaamiseksi. Yhdistynyt kuningaskunta on tähän liittyen sitoutunut tehokkaisiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin menettelyihin, jotka antavat viranomaisille ja kansalaisille oikeuden käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja, joissa määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

 

Työ- ja sosiaalinen suojelu

Oikeuksien tason säilyttämistä koskevaa määräystä sovelletaan myös työ- ja sosiaalisen suojelun normeihin. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät heikennä lakiensa, asetustensa ja käytäntöjensä tarjoaman suojan yhteistä tasoa, joka on seurausta unionin oikeuden ja ratifioitujen kansainvälisten yleissopimusten, kuten Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten ja Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan täytäntöönpanosta.

Määräykset koskevat työelämän perusoikeuksia, kuten syrjimättömyyttä ja samapalkkaisuutta, työterveyttä ja -turvallisuutta, oikeudenmukaisia työoloja ja työnormeja sekä yritysten rakenneuudistuksiin liittyviä sosiaalisia oikeuksia.

Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa tehokkaan täytäntöönpanon olemassa olevien kansallisten viranomaisten sekä tehokkaan työsuojelutarkastusjärjestelmän avulla. Yhdistynyt kuningaskunta on myös sitoutunut tehokkaisiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin menettelyihin.

 

Miten näiden ”tasapuolisia toimintaedellytyksiä” koskevien toimenpiteiden noudattamista valvotaan?

Valtiontuki- ja kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnasta on kerrottu edellä.

Sosiaalisen suojelun ja ympäristönsuojelun saman tason säilyttämiseen liittyvä riitojenratkaisu kuuluu sekakomitealle. Myös riidat, jotka koskevat sitä, kuinka tehokkaasti Yhdistynyt kuningaskunta seuraa ja valvoo yhteisten normien noudattamista, voidaan saattaa välimiesmenettelyyn.

Jos Yhdistynyt kuningaskunta jättää verotuksen alalla antamatta tai soveltamatta sellaisia kansallisia oikeussääntöjä, joilla erosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat EU:n verodirektiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, asia ratkaistaan tuomioistuimessa ja on mahdollista määrätä seuraamuksia.

Unioni voi kansainvälisiä sitoumuksia noudattaen hyväksyä yksipuolisia toimenpiteitä joko erosopimuksen tai unionin lainsäädännön nojalla. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla mahdollisuus keskeyttää väliaikaisesti velvoitteiden soveltaminen, jos välitystuomiota ei noudateta, suojatoimet tai tasapainottavat toimenpiteet (kun on kyse vakavista taloudellisista vaikeuksista, jotka todennäköisesti jatkuvat), luettelointi yhteistyöhaluttomaksi verotusalueeksi tai kansainvälisten sitoumusten (GATT) mukaiset terveyttä ja ympäristöä suojelevat toimet.

 

Miten erosopimuksessa voidaan määrätä Yhdistyneen kuningaskunnan laajuisesta tulliliitosta? Eikö se kuulu tulevaan suhteeseen?

Erosopimuksella, joka on tehty 50 artiklan nojalla, voidaan lakkauttaa vallitseva tilanne kerralla tai vähitellen tai se voi toimia siltana tulevaan suhteeseen.

Tämä tarkoittaa, että erosopimukseen voi sisältyä elementtejä, jotka muodostavat perustan tulevan suhteen järjestelyille. Pöytäkirjaa on siis tarkoitus soveltaa vain väliaikaisesti, siihen saakka, kunnes myöhempi EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus on voimassa.

 

Kuuluuko Pohjois-Irlanti eri tullialueeseen kuin muu Yhdistynyt kuningaskunta?

Ei. Pohjois-Irlanti kuuluu samaan tullialueeseen kuin muu Yhdistynyt kuningaskunta, joka muodostaa EU:n kanssa yhteisen tullialueen.

Varajärjestelyn puitteissa ja kovan rajan välttämiseksi Pohjois-Irlannin yritykset voivat kuitenkin saattaa tuotteita EU:n sisämarkkinoille rajoituksetta. Pohjois-Irlannin ulkopuolelta tulevien tavaroiden saattaminen sisämarkkinoille edellyttää, että sovelletaan unionin tullikoodeksissa säädettyjä menettelyjä.

 

Kuuluuko kalastus ”yhteiseen tullialueeseen”?

Kalastusta koskevat järjestelyt neuvotellaan osana tulevaa kumppanuutta. EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pyrkivät parhaansa mukaan sopimaan kalastuksesta ja vesiviljelystä 1. heinäkuuta 2020 mennessä. Jotta yhteinen tullialue kattaisi kalastus- ja vesiviljelytuotteet, keskeinen edellytys on, että unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat aluevesille pääsystä ja kalastusmahdollisuuksista. Meidän yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa, että kalastus on kestävää ja kalavarat säilyvät.

 

Jääkö Pohjois-Irlanti edelleen EU:n sääntöjen ja määräysten piiriin? Pitääkö Pohjois-Irlannin soveltaa EU:n tullikoodeksia?

Jotta Irlannin saarelle ei tulisi kovaa rajaa ja jotta voitaisiin varmistaa, että Pohjois-Irlannin yritykset voivat saattaa tuotteita EU:n sisämarkkinoille rajoituksetta, Yhdistyneen kuningaskunnan on edelleen huolehdittava siitä, että Pohjois-Irlannin lainsäädäntö pysyy tietyiltä osiltaan yhdenmukaisena EU:n lainsäädännön kanssa, kuten EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat joulukuussa 2017 yhteisessä raportissaan.

Tämä tarkoittaa, että Pohjois-Irlanti pysyy edelleen seuraavien EU:n sääntöjen piirissä, jotka ovat välttämättömiä kovan rajan välttämiseksi:

 • tavaroiden arvonlisä- ja valmisteveroja koskeva lainsäädäntö
 • tavaroiden standardeja koskeva lainsäädäntö
 • terveys- ja kasvinsuojelusäännöt
 • maataloustuotteita ja niiden markkinointia koskevat säännöt
 • valtiontukisäännöt.

Kuten edellä on selitetty, EU:n tullikoodeksia sovelletaan edelleen myös Pohjois-Irlannissa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen tullialueen yleisessä kehyksessä.

 

Kuuluuko Pohjois-Irlanti edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisäveroalueeseen?

Kyllä. Pohjois-Irlanti kuuluu edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisäveroalueeseen, ja Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja tullilaitos on edelleen vastuussa arvonlisäverojärjestelmän toiminnasta ja veron kannosta sekä verokantojen vahvistamisesta koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa arvonlisäverodirektiivin mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa muun muassa, että yritysten ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa etukäteen siirtäessään tavaroita Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin välillä ja että arvonlisävero voidaan edelleen tilittää jälkikäteen arvonlisäveroilmoitusten perusteella.

Jotta Pohjois-Irlanti pystyisi edelleen käyttämään EU:n VIES-järjestelmää (arvonlisäverotietojen vaihtojärjestelmä) ja jakamaan tietoja Irlannin kanssa, Pohjois-Irlannin edellytetään jatkavan EU:n arvonlisäverosääntöjen noudattamista, mutta ainoastaan tavaroiden osalta.

 

Tarvitaanko Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä tarkastuksia?

Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan ylittävien tavaroiden ja henkilöiden tarkastuksia tai valvontaa ei tarvita. Irlannin saarelle ei tule kovaa rajaa. Myös yhteinen matkustusalue jää edelleen voimaan. Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut siihen, että tämä ei vaikuta unionin lainsäädännön mukaisiin Irlannin velvollisuuksiin erityisesti siltä osin kuin on kyse EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaasta liikkuvuudesta Irlantiin, Irlannista ja Irlannin sisällä.

 

Mitä tarkastuksia muualta Yhdistyneestä kuningaskunnasta Pohjois-Irlantiin tuotaville tavaroille on tehtävä?

Jotta Pohjois-Irlannin yritykset voivat saattaa tuotteita EU:n sisämarkkinoille rajoituksetta – ottaen huomioon, että Irlannin saari muodostaa oman epidemiologisen alueensa – muualta Yhdistyneestä kuningaskunnasta Pohjois-Irlantiin tuleville tavaroille on tehtävä tarkastuksia. Riskien perusteella on tarpeen tehdä joitakin EU:n normien noudattamista koskevia tarkastuksia, jotta kuluttajia, taloudellisia toimijoita ja yrityksiä voidaan suojella sisämarkkinoilla.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet tekevänsä nämä tarkastukset mahdollisimman lievin keinoin. Tarkastusten määrää ja tiheyttä voitaisiin edelleen vähentää EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevilla sopimuksilla.

 • Teollisuustuotteiden tarkastukset perustuvat riskinarviointiin, ja asianomaiset viranomaiset voivat pääsääntöisesti tehdä ne markkinoilla tai myyjien tiloissa. Tällaiset tarkastusten tekijöinä ovat aina Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset.
 • Nykyisiä maataloustuotteiden tarkastuksia satamissa ja lentoasemilla on jatkettava, mutta niiden mittakaavaa on laajennettava EU:n sisämarkkinoiden, kuluttajien ja eläinten terveyden suojelemiseksi.

 

Onko Pohjois-Irlannin yrityksillä edelleen esteetön pääsy muun Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille?

Tämän pöytäkirjan määräykset eivät estä Pohjois-Irlannin tuotteiden esteetöntä pääsyä muualle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mikään pöytäkirjassa ei estä pitämästä Pohjois-Irlannista peräisin olevaa tavaraa Yhdistyneen kuningaskunnan tavarana, kun se saatetaan markkinoille muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

 

Kuka vastaa varajärjestelyn täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Pohjois-Irlannissa?

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset vastaavat varajärjestelyn täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Pohjois-Irlannissa. EU:lla on oikeus saada tietoja ja pyytää valvontatoimenpiteitä. Yhdistynyt kuningaskunta toteuttaa kaikki EU:n edustajien pyynnöt. Sekakomitea päättää käytännön järjestelyistä erityiskomitean ehdotuksen perusteella.

 

Miten todistusten antaminen ja tuotteiden hyväksyminen hoidetaan Pohjois-Irlannissa?

Jos EU:n voimassa olevan lainsäädännön mukaan toisen jäsenvaltion viranomainen tai elin voi hyväksyä tuotteen/todistuksen, Pohjois-Irlannin yritysten olisi käytettävä tätä mahdollisuutta, jos ne haluavat viedä tuotteitaan EU27-jäsenvaltioihin.

Toisaalta Pohjois-Irlannin yritykset voivat hyödyntää Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten antamaa todistusta (esim. tietyillä aloilla, jotka EU:n lainsäädännön nojalla edellyttävät paikan päällä tehtäviä tarkastuksia (eläinlääkärintodistukset, lääkkeiden tuotantopaikat, teurastamot)). Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset soveltavat Pohjois-Irlannin suhteen unionin lainsäädäntöä, ja ne voivat päättää, että tällaiset todistukset ovat päteviä Yhdistyneen kuningaskunnan laajuisesti.

Pohjois-Irlannin tuotteet voidaan edelleen merkitä Yhdistyneen kuningaskunnan tuotteiksi ja niitä voidaan myydä sellaisina kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. EU:n tavaralainsäädännön mukaan Pohjois-Irlannin tuotteisiin merkitään ”UK(NI)”. Tämä koskee esimerkiksi elävien eläinten korvamerkkejä.

 

Miten varajärjestely suojaa EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyttä?

Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa Pohjois-Irlannin osalta unionin tullikoodeksia ja noudattaa edelleen tavaroita koskevia EU:n sääntöjä ja standardeja. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten antamat luvat, jotka koskevat markkinoille saatettavia tuotteita, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten tai elinten antamat tekniset määräykset, arvioinnit, rekisteröinnit, todistukset ja hyväksynnät ovat voimassa ainoastaan Pohjois-Irlannissa. Jos pohjoisirlantilainen yritys haluaa saattaa tuotteen sekä Pohjois-Irlannin markkinoille että EU:n sisämarkkinoille, tarvitaan EU27-jäsenvaltion viranomaisen tai elimen myöntämä lupa.

 

Koskeeko Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta myös Pohjois-Irlantia?

Erosopimuksella on suora vaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet soveltavat erosopimusta käytännössä samalla tavalla kuin ne tällä hetkellä soveltavat EU:n lainsäädäntöä. Euroopan unionin tuomioistuin päättää viime kädessä EU:n lainsäädännön tulkinnasta. Se päättää viime kädessä myös erosopimukseen sisältyvistä EU:n lainsäädännön käsitteisiin liittyvistä kysymyksistä, pöytäkirjan näkökohdat mukaan lukien. Kaikilla muilla pöytäkirjan aloilla sovelletaan erosopimuksessa määrättyjä noudattamisen valvontaa ja riitojenratkaisua koskevia järjestelyjä.

 

Mitä muuta pöytäkirja sisältää ”varajärjestelyn” lisäksi?

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa on myös määräyksiä, jotka koskevat tiettyjä muita Irlannin saaren ainutlaatuisia olosuhteita, jotka eivät liity tulli- ja sääntelyasioihin. Näitä ovat erityisesti seuraavat:

 • Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan muodostamaa yhteistä matkustusaluetta ja siihen liittyviä oikeuksia ja etuoikeuksia sovelletaan myös jatkossa unionin oikeuden mukaisesti erityisesti unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden osalta.
 •  Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa, että sen ero unionista ei heikennä vuonna 1998 tehdyssä pitkänperjantain (Belfastin) sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia, suojakeinoja ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, ei myöskään syrjimättömyyttä koskevan EU:n lainsäädännön osalta. Tämä sitoumus pannaan täytäntöön ja sitä seurataan asiaa koskevilla erityismekanismeilla.
 • Sähkön sisämarkkinat säilyvät Irlannin saarella.
 • Pohjoisen ja etelän välinen yhteistyö Irlannin saarella jatkuu muun muassa ympäristön, terveyden, maatalouden, liikenteen, koulutuksen ja matkailun sekä energian, televiestinnän, yleisradiotoiminnan, sisävesikalastuksen, oikeuden ja turvallisuuden, korkeakoulutuksen ja urheilun aloilla. Raportti julkaistaan lähiaikoina.

 

Miten varmistetaan, että vuonna 1998 tehdyssä pitkänperjantain (Belfastin) sopimuksessa vahvistetut ”oikeudet, suojakeinot ja yhtäläiset mahdollisuudet” eivät heikkene?

Yhdistynyttä kuningaskuntaa sitovat edelleen velvoitteet, joihin se on sitoutunut yhtenä vuonden 1998 pitkänperjantain (Belfastin) sopimuksen takaajista.

Yhdistynyt kuningaskunta on vahvistanut olevansa sitoutunut varmistamaan, että pitkänperjantain (Belfastin) sopimuksessa vahvistetut oikeudet, suojakeinot ja yhtäläiset mahdollisuudet eivät heikkene. Tähän sisältyy sitoumus olla heikentämättä syrjimättömyyden periaatteeseen liittyviä oikeuksia Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista tai sen jälkeen. Liitteessä 1 luetellaan ne voimassa olevat EU:n direktiivit, jotka Euroopan unioni on antanut tästä asiasta. Sitoumus pidättyä heikentämisestä koskee myös kaikkia muita pitkänperjantain/Belfastin sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia, suojakeinoja ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Yhdistynyt kuningaskunta panee tämän kohdan täytäntöön erityismekanismeilla. Sen 1 artiklan 2 kohdassa määrätään, että Yhdistynyt kuningaskunta edistää myös vastaisuudessa pitkänperjantain/Belfastin sopimuksen nojalla perustettujen instituutioiden ja elinten työtä.

Yhdistynyt kuningaskunta antaa lisätietoa sitoumuksestaan tältä osin.

 

Säilyttävätkö Pohjois-Irlannin kansalaiset oikeutensa, joita heillä on EU:n kansalaisina?

Pohjois-Irlanti ei enää kuulu EU:hun, mutta suuri osa siellä syntyneistä ja kasvaneista henkilöistä on edelleen EU:n kansalaisia. He nauttivat perussopimusten mukaisesti edelleen oikeuksistaan unionin kansalaisina. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan heillä on edelleen erityisesti seuraavat oikeudet:

 • kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto
 • oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella
 • konsuliviranomaisten antama suojelu (hädässä olevat EU:n kansalaiset saavat EU:n ulkopuolisessa maassa apua minkä tahansa muun EU-maan suurlähetystöstä tai konsulaatista, jos maassa ei ole heidän oman maansa suurlähetystöä tai konsulaattia)
 • oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille ja kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle
 • oikeus ottaa yhteyttä EU:n toimielimeen millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja saada vastaus samalla kielellä
 • pääsy Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja neuvoston asiakirjoihin tietyin ehdoin
 • pääsy EU:n virkamieskuntaan.

 

Mitä tapahtuu Peace- ja Interreg-ohjelmille?

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet Peace- ja Interreg-rahoitusohjelmiin nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ja nykyisten rahoitusosuuksien säilyttämiseen tulevan ohjelman puitteissa. Komissio on jo ehdottanut Peace- ja Interreg-ohjelmien jatkamista Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueilla vuoden 2020 jälkeen ja niiden yhdistämistä Peace Plus -ohjelmaksi. Jäsenvaltioiden tekevät päätöksen asiasta Euroopan parlamentin annettua suostumuksensa.

 

Mitä tarkoittaa pohjoisen ja etelän välinen yhteistyö ja miten sitä suojellaan Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa EU:sta?  

Irlannin ja Pohjois-Irlannin yhteistyö on keskeinen osa pitkänperjantain (Belfastin) sopimusta, ja se on olennaisen tärkeää sovinnon aikaansaamiseksi Irlannin saarella.

Pöytäkirjan täytäntöönpanon yhteydessä säilytetään edellytykset pohjoisen ja etelän yhteistyön jatkamiselle eri aloilla, joita ovat muun muassa ympäristö, terveys, maatalous, liikenne, koulutus, matkailu, energia, televiestintä, yleisradiotoiminta, sisävesikalastus, oikeus- ja turvallisuusasiat, korkea-asteen koulutus ja urheilu. Pöytäkirjassa todetaan, että Irlannin saarella voidaan unionin oikeutta täysimääräisesti noudattaen edelleen tehdä näillä aloilla ja muilla pohjoisen ja etelän välisen yhteistyön aloilla uusia järjestelyjä, jotka perustuvat pitkänperjantain/Belfastin sopimuksen määräyksiin.

Molemmat osapuolet ovat todenneet, että Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö EU:sta aiheuttaa huomattavia haasteita pohjoisen ja etelän yhteistyön ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Tässä yhteydessä pohjoisen ja etelän välisen yhteistyön kannalta on keskeistä, että vältetään kovan rajan syntyminen Irlannin saarelle, kuten pöytäkirjan muissa artikloissa määrätään.

 

[1] Kalastus- ja vesiviljelytuotteet eivät kuulu yhteisen tullialueen piiriin, ks. jäljempänä.

MEMO/18/6423

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar