Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Protokol o Irsku a Severním Irsku

Brusel 14. listopadu 2018

Otázky a odpovědi

Co bylo dohodnuto o Irsku a Severním Irsku?

Vyjednavači EU a Spojeného království se v plném rozsahu dohodli na podmínkách protokolu o Irsku a Severním Irsku.

Protokol obsahuje všechna ustanovení o tom, jak by fungovalo tzv. „záložní“ řešení, jehož účelem je vyhnout se tvrdé hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Tato ustanovení jsou součástí celkové dohody o vystoupení a použijí se, pokud nebo dokud nebudou zcela nebo částečně nahrazena následnou dohodou. EU i Spojené království vynaloží veškeré úsilí, aby následnou dohodu uzavřely a ratifikovaly do 1. července 2020.

Součástí protokolu je vytvoření jednotného celního území EU a Spojeného království od konce přechodného období do doby, kdy vstoupí v platnost dohoda o budoucích vztazích. Severní Irsko proto zůstane součástí stejného celního území jako zbývající části Spojeného království bez cel, kvót nebo kontrol pravidel původu mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království[1].

Protokol rovněž stanoví závazek Spojeného království neomezovat práva stanovená ve Velkopáteční (Belfastské) dohodě z roku 1998 a upravuje pokračování dohod o společném prostoru cestování mezi Irskem a Spojeným královstvím. Zajišťuje dodržování nezbytných podmínek pro pokračování spolupráce mezi Severem a Jihem a zachovává na irském ostrově jednotný trh s elektřinou.

Tato dohoda se zabývá celou zvláštní situací na irském ostrově. Je pojistkou, která zaručuje, že bez ohledu na okolnosti nebude mezi Irskem a Severním Irskem existovat tvrdá hranice, a ochrání Velkopáteční (Belfastskou) dohodu z roku 1998 ve všech jejích aspektech, jakož i spolupráci mezi Severem a Jihem a celoostrovní hospodářství.

 

Jak bude toto záložní řešení fungovat?

Nebude-li do 31. prosince 2020 v platnosti dohoda o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím, dohodly se EU a Spojené království na tom, že záložní řešení bude platit až do doby, kdy začne platit následná dohoda.

Spojené království může před 1. červencem 2020 případně požádat o prodloužení přechodného období. Taková žádost by byla posuzována podle článku 132 dohody o vystoupení, a musí ji proto schválit smíšený výbor.

Pokud by nastala situace, kdy by platilo záložní řešení, znamenalo by to v praxi následující:

 • bude vytvořeno jednotné celní území EU a Spojeného království. Tím se zamezí clům, kvótám nebo kontrolám pravidel původu mezi EU a Spojeným královstvím,
 • EU a Spojené království se dohodly na souboru opatření, která mají mezi EU a Spojeným královstvím zajistit rovné podmínky,
 • celní kodex Unie, který mimo jiné upravuje propouštění výrobků do volného oběhu v EU, se bude i nadále vztahovat na Severní Irsko. Tím se zajistí, že se severoirské podniky při uvádění výrobků na jednotný trh EU nebudou potýkat s omezeními,
 • pokud jde o Severní Irsko, právní předpisy ve Spojeném království zůstanou sladěny s omezeným souborem pravidel, která souvisejí s jednotným trhem EU a jsou nezbytná k tomu, aby se zabránilo vzniku tvrdé hranice. Jedná se o právní předpisy týkající se zboží, sanitární předpisy pro veterinární kontroly („předpisy o sanitárních a fytosanitárních opatřeních“), předpisy týkající se zemědělské produkce/marketingu, DPH a spotřební daně s ohledem na zboží a předpisy týkající se státní podpory.

 

Proč je zapotřebí záložního řešení?

Spojené království se rozhodlo opustit jednotný trh a celní unii. EU i Spojené království se zavázaly vyhnout se tvrdé hranici mezi Irskem a Severním Irskem a obě strany hodlají tuto otázku vyřešit především prostřednictvím budoucí dohody.

Spojené království se rovněž zavázalo, že bude respektovat integritu jednotného trhu EU a celní unie, jakož i postavení Irska v nich.

Vzhledem k tomu, že jednání o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím budou probíhat až během přechodného období, dohodly se EU a Spojené království, že do dohody o vystoupení začlení právně účinné záložní řešení, které zaručuje, že bez ohledu na okolnosti nevznikne na irském ostrově tvrdá hranice. To bylo dohodnuto ve společné zprávě z prosince 2017 a předsedkyně vlády Spojeného království Theresa Mayová to zopakovala předsedovi Tuskovi v březnu 2018 ve svém dopise, kterým se vláda Spojeného království zavázala k začlenění právně funkčního záložního řešení do dohody o vystoupení.

 

Jak dlouho bude toto záložní řešení platit?

Cílem protokolu není vytvořit stálý vztah mezi EU a Spojeným královstvím. EU a Spojené království se zavázaly, že vynaloží veškeré úsilí, aby do 1. července 2020 uzavřely a ratifikovaly dohodu, která zcela nebo částečně nahradí záložní řešení uvedené v protokolu.

 

Předpokládá se nějaký mechanismus přezkumu? Může EU nebo Spojené království požádat o to, aby bylo uplatňování záložního řešení zcela či částečně ukončeno?

Pokud bude mít EU nebo Spojené království kdykoli po uplynutí přechodného období za to, že tento protokol již není zcela nebo zčásti nadále nezbytný, může tuto skutečnost druhé straně s uvedením důvodů oznámit. Smíšený výbor [zřízený článkem 164 dohody o vystoupení] oznámení posoudí a může požádat o stanovisko orgány zřízené Velkopáteční (Belfastskou) dohodou z roku 1998. V návaznosti na jednání ve smíšeném výboru se EU a Spojené království mohou společně rozhodnout, že protokol již není k dosažení jeho cílů zcela nebo zčásti nezbytný.

 

Co je „jednotné celní území“?

EU a Spojené království se dohodly, že jednotné celní území EU a Spojeného království bude platit od konce přechodného období do doby, kdy začne platit následná dohoda. Jednotné celní území bude zahrnovat celní území Unie (vymezené v článku 4 nařízení (EU) č. 952/2013) a celní území Spojeného království.

To znamená, že:

 • Spojené království sladí cla a pravidla platná na jeho celním území s vnějšími cly a pravidly o původu zboží Unie,
 • s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury tedy nebudou platit žádná cla, kvóty ani kontroly pravidel původu mezi EU a Spojeným královstvím,
 • EU a Spojené království se dohodly na řadě opatření, která mají zajistit rovné podmínky,
 • Spojené království sjednotí svou obchodní politiku se společnou obchodní politikou EU v míře nezbytné pro fungování jednotného celního území. Spojené království nemůže za žádných okolností na svém celním území na zboží dovezené z třetích zemí použít nižší celní sazby než sazby společného celního sazebníku EU ani uplatnit odlišná pravidla původu,
 • Unie bude v obou částech jednotného celního území uplatňovat svůj režim na ochranu obchodu a všeobecný systém preferencí a bude se Spojeným královstvím konzultovat veškerá opatření nebo kroky, které hodlá přijmout či podniknout.

 

Jaká opatření byla dohodnuta ohledně „rovných podmínek“?

Vzhledem k vytvoření jednotného celního území bez cel, kvót a kontrol pravidel původu mezi EU a Spojeným královstvím se Spojené království zavázalo k zajištění rovných podmínek založených na otevřené a spravedlivé hospodářské soutěži mezi EU a Spojeným královstvím. Ekonomická provázanost Spojeného království s EU i jeho zeměpisná blízkost k EU jsou zásadními prvky, jež je třeba při úpravě řádného fungování otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném celním území zohlednit.

Protokol zavazuje Spojené království k věcnému statusu, který vychází z mezinárodních a unijních norem. Kromě pravidel hospodářské soutěže je založen na zásadě zamezení snížení stávající úrovně ochrany podle mezinárodních a unijních norem.

 

Státní podpora

Spojené království se zavázalo k uplatňování pravidel státní podpory EU způsobem, který je dynamicky sladěn s vývojem těchto pravidel v EU.

V případě podpory poskytované Spojeným královstvím, která ovlivňuje obchod mezi Severním Irskem a EU, bude Komise v rámci záložního řešení i nadále prosazovat pravidla státní podpory přímo. V tomto ohledu zůstává i nadále příslušný Soudní dvůr EU.

V případě státní podpory poskytované Spojeným královstvím, která ovlivňuje obchodní toky pouze mezi ostatními částmi Spojeného království a EU, zřídí Spojené království nezávislý donucovací orgán, který bude úzce spolupracovat s Komisí. Dohled nad tímto nezávislým orgánem budou vykonávat soudy Spojeného království. Komise bude mít před soudy Spojeného království právní subjektivitu a právo v těchto případech zasahovat.

Dohoda o vystoupení zajišťuje mezi Unií a Spojeným královstvím úzkou spolupráci. Orgán Spojeného království odpovědný za státní podporu bude pravidelně konzultovat Komisi. Smíšený výbor umožní oběma stranám projednávat věci společného zájmu a nalézt společně přijatelná řešení neshod. Nebude-li možné žádné oboustranně přijatelné řešení nalézt, předpokládají se pro případy nevyřešených konfliktů předběžná opatření a arbitrážní systém.

 

Hospodářská soutěž

EU a Spojené království uznávají, že obchodní postupy a fúze podniků narušující hospodářskou soutěž mohou narušit fungování trhů a ohrozit přínosy obchodu.

V tomto ohledu se EU a Spojené království shodují v tom, že určité dohody mezi podniky, zneužití dominantního postavení podniky a určitá spojování podniků musí být zakázány, pokud ovlivňují obchod mezi EU a Spojeným královstvím.

EU a Spojené království se zavazují k tomu, že jejich příslušné právní předpisy o hospodářské soutěži budou tato sjednaná pravidla účinně prosazovat. Konkrétně Spojené království zejména zajistí, aby byla k dispozici správní a soudní řízení s cílem umožnit účinná a včasná opatření proti porušování pravidel hospodářské soutěže, a poskytne účinné nápravné prostředky. V případě sporů o tom, zda Spojené království tyto závazky dodržuje, je k dispozici řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení.

 

Daňové otázky

Spojené království se zavázalo uplatňovat zásady řádné správy v oblasti daní, jak je nedávno schválila Rada. Patří k nim celosvětové standardy týkající se transparentnosti a výměny informací, spravedlivého zdanění a norem OECD, jež mají působit proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Spojené království bude i nadále uplatňovat své vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádějí směrnice EU o výměně informací v oblasti daní, o pravidlech proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem a o podávání zpráv úvěrovými institucemi a investičními podniky podle jednotlivých zemí. Spojené království navíc znovu potvrzuje svůj závazek omezit škodlivá opatření v oblasti daní vymezená v kodexu chování EU.

Prováděním tohoto závazku se bude zabývat smíšený výbor.

 

Životní prostředí

EU a Spojené království se zavázaly k zachování současné úrovně ochrany životního prostředí. Obě strany se zavázaly nesnižovat stávající environmentální normy EU v klíčových oblastech, jako jsou průmyslové emise, cíle týkající se kvality ovzduší, ochrana přírody a biologické rozmanitosti a posuzování dopadů na životní prostředí. Spojené království se bude řídit hlavními environmentálními zásadami, jako je zásada „znečišťovatel platí“ a zásada předběžné opatrnosti. Smíšený výbor dále na základě stávajících norem EU stanoví konkrétní minimální závazky v otázkách, jako je znečištění, síra v lodních palivech a použití nejlepších dostupných technik upravujících průmyslové emise.

EU a Spojené království se rovněž dohodly, že přijmou nezbytná opatření ke splnění svých závazků ve vztahu k mezinárodním dohodám, které se zabývají změnou klimatu, včetně Pařížské dohody. Spojené království rovněž zavede systém stanovování cen uhlíku, který je přinejmenším stejně účinný jako systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Spojené království se zavázalo zajistit účinné prosazování těchto společných norem ve svých právních předpisech a postupech a zřídit nový nezávislý orgán s úkolem tyto závazky monitorovat, podávat o nich zprávy, dohlížet na ně a vymáhat je. Nový nezávislý orgán bude moci přijímat stížnosti, provádět šetření z vlastního podnětu a podávat žaloby o přijetí nápravného opatření u vnitrostátního soudu. V této souvislosti se Spojené království zavázalo, že budou k dispozici účinná správní a soudní řízení, která orgánům a veřejnosti dají právo požadovat účinné nápravné prostředky a dosáhnout sankcí, které jsou účinné, přiměřené a mají skutečný odrazující účinek.

 

Pracovní a sociální ochrana

Na normy v oblasti práce a sociální ochrany se také vztahuje ustanovení o zamezení snížení úrovně těchto norem. EU a Spojené království se zavázaly, že nesníží společnou úroveň ochrany zajišťovanou jejich právními předpisy a postupy v důsledku provádění práva Unie a ratifikovaných mezinárodních úmluv, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce a Evropská sociální charta Rady Evropy.

Patří sem předpisy týkající se základních práv při práci, jako je nediskriminace a rovnost odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, spravedlivé pracovní podmínky a zaměstnanecké normy a sociální práva v souvislosti s restrukturalizací společností.

Spojené království prostřednictvím stávajících vnitrostátních orgánů zajistí účinné prosazování těchto předpisů a efektivní systém inspekcí práce. Spojené království se v tomto ohledu rovněž zavázalo, že správní a soudní řízení budou účinná.

 

Jak budou tyto „rovné podmínky“ prosazovány?

Způsob prosazování pravidel státní podpory a hospodářské soutěže je uveden výše.

Zachování stejné úrovně sociální ochrany a ochrany životního prostředí bude podléhat řešení sporů ve smíšeném výboru. Spory o účinnosti monitorování a prosazování společných norem Spojeným královstvím mohou být kromě toho předloženy k rozhodčímu řízení.

Pokud Spojené království poruší vnitrostátní právní předpisy v oblasti daní, které provádějí daňové směrnice EU, na něž se vztahuje tato dohoda, dojde k soudnímu řešení sporů s možností sankcí.

Unie bude moci přijímat jednostranná opatření buď podle dohody, nebo na základě práva Unie, a v souladu s mezinárodními závazky. Tato opatření mohou zahrnovat možnost dočasného pozastavení plnění povinností v případě nedodržení rozhodnutí rozhodčího tribunálu, ochranná opatření nebo opatření k obnovení rovnováhy (v případě vážných hospodářských obtíží, jež by mohly přetrvávat), zařazení nespolupracující jurisdikce na seznam pro daňové účely nebo opatření v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí v souladu s mezinárodními závazky (GATT).

 

Jak je možné, že byla do dohody o vystoupení zahrnuta celní unie celého Spojeného království? Není součástí budoucích vztahů?

Dohoda o vystoupení podle článku 50 může ukončit nebo postupně ukončovat stávající situace nebo může poskytnout pojítko k budoucím vztahům.

To znamená, že dohoda o vystoupení může zahrnovat prvky, které tvoří základ, z něhož budou vycházet ujednání v rámci budoucích vztahů. Protokol proto má platit pouze dočasně, pokud a dokud nezačne platit následná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím.

 

Bude Severní Irsko součástí jiného celního území než ostatní části Spojeného království?

Nikoli. Severní Irsko zůstane součástí stejného celního území jako zbývající části Spojeného království, které tvoří jednotné celní území s EU.

Na základě záložního řešení, a aby nedošlo ke vzniku tvrdé hranice, však budou severoirské podniky moci uvádět své výrobky na vnitřní trh EU bez omezení. Uvádění zboží, které pochází z jiného území než ze Severního Irska, na vnitřní trh vyžaduje použití postupů stanovených v celním kodexu Unie.

 

Bude do „jednotného celního území“ začleněn rybolov?

Ujednání o rybolovu budou projednávána jako součást celkových budoucích vztahů. EU i Spojené království vynaloží veškeré úsilí, aby do 1. července 2020 vyjednaly dohodu o rybolovu a akvakultuře. Nezbytnou podmínkou pro to, aby se toto jednotné celní území vztahovalo na produkty rybolovu a akvakultury, je dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím o přístupu do teritoriálních vod a k rybolovným právům. Pokud jde o zajištění rybolovu na udržitelné úrovni a o podporu zachování zdrojů, máme společné cíle.

 

Zůstanou právní předpisy Severního Irska sladěny s právními předpisy EU? Bude muset Severní Irsko uplatňovat celní kodex EU?

Aby se zamezilo vzniku tvrdé hranice na irském ostrově a zajistilo, že severoirské podniky budou moci uvádět své výrobky na jednotný trh EU bez omezení, bude muset Spojené království s ohledem na Severní Irsko zachovat zvláštní regulační soulad s EU, jak bylo dohodnuto mezi EU a Spojeným královstvím ve společné zprávě z prosince 2017.

To znamená, že právní předpisy Severního Irska zůstanou sladěny s omezeným souborem předpisů EU, které jsou nezbytné k zamezení vzniku tvrdé hranice. Jde zejména o:

 • právní předpisy o DPH a spotřebních daních v souvislosti se zbožím,
 • právní předpisy o normách pro zboží,
 • sanitární předpisy pro veterinární kontroly („předpisy o sanitárních a fytosanitárních opatřeních“),
 • předpisy týkající se zemědělské produkce/marketingu,
 • pravidla státní podpory.

Jak bylo vysvětleno výše, bude celní kodex EU v Severním Irsku rovněž nadále platit v celkovém kontextu jednotného celního území mezi EU a Spojeným královstvím.

 

Zůstane Severní Irsko součástí prostoru Spojeného království pro DPH?

Ano, Severní Irsko zůstane součástí prostoru Spojeného království pro DPH a daňový a celní úřad Jejího Veličenstva (HMRC) zůstane odpovědný za fungování a výběr DPH a stanovování sazeb DPH napříč Spojeným královstvím v souladu se směrnicí o DPH. Spojené království konkrétně zajistí, aby žádné podniky nebyly povinny při přepravě zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem platit DPH předem a aby účetnictví týkající se DPH mohlo být i nadále vedeno prostřednictvím odloženého vykazování a přiznání k DPH.

Aby však Severní Irsko bylo i nadále schopné provozovat unijní systém VIES (systém výměny informací o DPH) a sdílet údaje s Irskem, budou muset jeho právní předpisy zůstat sladěny s pravidly EU pro DPH, avšak pouze s ohledem na zboží.

 

Budou muset být mezi Severním Irskem a Irskem prováděny kontroly?

Kontroly zboží nebo osob překračujících hranice mezi Severním Irskem a Irskem nebudou nutné. Na irském ostrově nebude tvrdá hranice. Nadále bude fungovat i společný prostor cestování. Spojené království se zavázalo, že tím nebudou dotčeny povinnosti Irska podle práva Unie, zejména pokud jde o volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků z Irska a do něj.

 

Jaké kontroly bude třeba provádět u zboží vstupujícího na území Severního Irska z ostatních částí Spojeného království?

Kontroly zboží přepravovaného z ostatních částí Spojeného království do Severního Irska budou nezbytné, aby severoirské podniky mohly uvádět výrobky na jednotný trh EU bez omezení, a rovněž vzhledem k postavení Irska jako jednotného epidemiologického prostoru. Bude nutné provádět některé kontroly souladu s normami EU, které budou zohledňovat riziko, ochraňovat spotřebitele, hospodářské subjekty a podniky na jednotném trhu.

EU a Spojené království se dohodly, že tyto kontroly budou provádět co nejméně rušivým způsobem. Rozsah a četnost kontrol by se mohly díky budoucím dohodám mezi EU a Spojeným královstvím nadále snižovat.

 • Pokud jde o průmyslové produkty, jsou kontroly založeny na posouzení rizik a příslušné orgány je mohou většinou provádět na trhu nebo v prostorách obchodníka. Tyto kontroly budou vždy provádět orgány Spojeného království.
 • Pokud jde o zemědělské produkty, v přístavech a na letištích budou muset i nadále pokračovat stávající kontroly, jejichž rozsah bude rozšířen, aby byl chráněn jednotný trh EU, jeho spotřebitelé a zdraví zvířat.

 

Budou mít severoirské podniky stále neomezený přístup do ostatních částí Spojeného království?

Nic v tomto protokolu nebrání volnému přístupu severoirských výrobků na trh v ostatních částech Spojeného království a nic v tomto textu nebrání tomu, aby byl produkt pocházející ze Severního Irska při uvádění na trh v ostatních částech Spojeného království považován za zboží Spojeného království.

 

Kdo bude odpovědný za provádění a uplatňování záložního řešení v Severním Irsku?

Za provádění a uplatňování záložního řešení v Severním Irsku budou odpovědny orgány Spojeného království. EU bude mít právo získávat informace a požadovat kontrolní opatření. Žádostmi ze strany zástupců EU se bude zabývat Spojené království. Praktická ujednání tohoto mechanismu určí na návrh specializovaného výboru smíšený výbor.

 

Jak bude v Severním Irsku fungovat certifikace a schvalování produktů?

V případě, že stávající právní předpisy EU umožňují, aby orgán/subjekt v jiném členském státě vydával schválení/certifikáty produktů, měly by severoirské podniky této možnosti využít, chtějí-li vyvážet do členských států EU-27.

Na druhé straně mohou severoirské podniky spoléhat na povolení od orgánů Spojeného království, například v konkrétních oblastech, které podle právních předpisů EU vyžadují kontroly na místě (veterinární osvědčení, výrobní místa léčivých přípravků, jatky). Orgány Spojeného království s ohledem na Severní Irsko použijí právo Unie a budou moci rozhodnout o platnosti těchto osvědčení v celém Spojeném království.

Výrobky ze Severního Irska mohou být ve všech ostatních částech Spojeného království i nadále označovány nebo uváděny na trh jako výrobky Spojeného království. Pokud jde o právo EU týkající se zboží, budou severoirské výrobky označeny jako „UK(NI)“. Názorným příkladem by mohly být ušní známky pro živá zvířata.

 

Jaké záruky poskytuje záložní řešení, pokud jde o ochranu integrity jednotného trhu a celní unie EU?

S ohledem na Severní Irsko použije Spojené království celní kodex Unie a jeho předpisy zůstanou sladěny s pravidly a normami EU týkajícími se zboží. Povolení orgánů Spojeného království pro výrobky, které mají být uvedeny na trh, jakož i technické předpisy, posouzení, registrace, osvědčení a schválení vydané orgány Spojeného království nebo subjekty ve Spojeném království budou platné pouze pro Severní Irsko. Bude-li severoirský podnik chtít uvést výrobek na trh v Severním Irsku i na jednotném trhu EU, bude zapotřebí povolení od orgánu nebo subjektu členského státu EU-27.

 

Bude působnost Evropského soudního dvora rozšířena na Severní Irsko?

Dohoda o vystoupení bude mít přímý účinek. To znamená, že soudy Spojeného království budou v praxi uplatňovat tuto dohodu stejným způsobem, jakým dnes uplatňují právní předpisy EU. Poslední instancí pro výklad práva Unie je Evropský soudní dvůr, a pokud jde o otázky týkající se pojmů práva Unie uvedených v dohodě o vystoupení, včetně aspektů protokolu, SDEU touto poslední instancí i nadále zůstane. Na všechny ostatní oblasti protokolu se uplatní ujednání týkající se prosazování práva a řešení sporů stanovená dohodou o vystoupení.

 

Co ještě kromě záložního řešení protokol obsahuje?

Protokol o Irsku a Severním Irsku obsahuje rovněž ustanovení, která řeší řadu dalších specifických okolností na irském ostrově, která jdou nad rámec otázek týkajících se celních a regulačních věcí, zejména, že:

 • společný prostor cestování mezi Irskem a Spojeným královstvím a jeho související práva a výsady budou nadále platit v souladu s právem Unie, zejména s ohledem na volný pohyb občanů EU,
 •  Spojené království zajistí, že nedojde k omezení práv, ochranných opatření a rovnosti příležitostí, jak je stanoveno ve Velkopáteční (Belfastské) dohodě z roku 1998, a to i pokud jde o právo Unie týkající se zákazu diskriminace. Tento závazek bude prováděn a monitorován prostřednictvím zvláštních mechanismů,
 • jednotný trh s elektřinou zůstane na irském ostrově zachován,
 • bude pokračovat spolupráce mezi Severem a Jihem, a to i v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství, dopravy, vzdělávání a cestovního ruchu, jakož i v oblasti energetiky, telekomunikací, vysílání, vnitrozemského rybolovu, spravedlnosti a bezpečnosti, vysokoškolského vzdělávání a sportu. V nejbližší době bude v této souvislosti zveřejněna zpráva.

 

Jak bude plněn závazek, že nedojde k omezení „práv, ochranných opatření a rovnosti příležitostí“, který je uveden ve Velkopáteční (Belfastské) dohodě z roku 1998?

Spojené království bude nadále vázáno povinnostmi, které přijalo jako spoluručitel ve Velkopáteční (Belfastské) dohodě z roku 1998.

Spojené království potvrdilo svůj závazek zajistit, že nedojde k omezení práv, ochranných opatření a rovnosti příležitostí stanovených ve Velkopáteční (Belfastské) dohodě. Patří k nim závazek neomezovat práva v oblasti zákazu diskriminace v okamžiku jeho vystoupení z Evropské unie nebo po tomto vystoupení a příloha 1 uvádí stávající směrnice EU, které byly v této oblasti Evropskou unií přijaty. Závazek neomezovat práva se dále vztahuje na veškerá práva, ochranná opatření a pojmy týkající se rovných příležitostí stanovené ve Velkopáteční/Belfastské dohodě.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 protokolu stanoví, že Spojené království provede tento odstavec prostřednictvím příslušných mechanismů a čl. 1 odst. 2 stanoví, že Spojené království bude nadále umožňovat práci orgánů a institucí zřízených podle Velkopáteční/Belfastské dohody.

Spojené království v tomto ohledu poskytne další informace o svých závazcích.

 

Budou občané Severního Irska nadále požívat svých práv jako občané EU?

Severní Irsko již nebude součástí EU, avšak mnoho lidí, kteří se v Severním Irsku narodili a vyrostli zde, bude i nadále občany EU. Na základě Smluv budou moci nadále požívat svých práv jako občané Unie. Podle Smlouvy (o fungování Evropské unie) budou nadále požívat zejména těchto práv:

 • nediskriminace na základě státní příslušnosti,
 • volný pohyb a pobyt na území EU,
 • konzulární ochrana (pomoc velvyslanectví nebo konzulátu jakékoli jiné země EU občanům EU v nouzi v zemi mimo EU, ve které nemají velvyslanectví ani konzulát své vlastní země),
 • předkládat petice Evropskému parlamentu a zasílat stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv,
 • kontaktovat kterýkoli orgán EU a obdržet od něj odpověď v jednom z úředních jazyků EU,
 • za určitých podmínek přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady,
 • přístup k veřejné službě EU.

 

Co se stane s programy PEACE a INTERREG?

EU a Spojené království se zavázaly k financování programů PEACE a INTERREG v rámci stávajícího víceletého finančního rámce a k zachování současného poměru financování pro budoucí program. Komise již navrhla pokračování programů PEACE a INTERREG pro Severní Irsko a příhraniční oblasti Irska po roce 2020 v rámci jediného programu PEACE PLUS. Nyní o něm budou muset rozhodnout členské státy se souhlasem Evropského parlamentu.

 

Co znamená spolupráce mezi Severem a Jihem a jak bude v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU chráněna?  

Spolupráce mezi Irskem a Severním Irskem je ústřední součástí Velkopáteční (Belfastské) dohody a je naprosto nutná pro dosažení usmíření na irském ostrově.

Při provádění protokolu budou zachovány podmínky nezbytné pro pokračující spolupráci mezi Severem a Jihem v řadě oblastí, včetně životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství, dopravy, vzdělávání, cestovního ruchu, energetiky, telekomunikací, vysílání, vnitrozemského rybolovu, spravedlnosti a bezpečnosti, vysokoškolského vzdělávání a sportu. Protokol uznává, že v plném souladu s právem Unie může být na irském ostrově i nadále přistupováno k novým ujednáním, která vycházejí z ustanovení Velkopáteční/Belfastské dohody, v těchto i v jiných oblastech spolupráce mezi Severem a Jihem.

Obě strany uznaly, že odchod Spojeného království z EU přináší pro zachování a rozvoj spolupráce mezi Severem a Jihem důležité úkoly. V této souvislosti je zamezení vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, jak je stanoveno v jiných článcích protokolu, nezbytným předpokladem pro ochranu spolupráce mezi Severem a Jihem.

 

[1] Produkty rybolovu a akvakultury nespadají do působnosti jednotného celního území, viz níže.

MEMO/18/6423

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar