Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Протокол за Ирландия и Северна Ирландия

Брюксел, 14 ноември 2018 r.

Въпроси и отговори

Какво е договорено относно Ирландия и Северна Ирландия?

Преговарящите от името на ЕС и на Обединеното кралство се договориха изцяло за условията на Протокола за Ирландия и Северна Ирландия.

Протоколът съдържа всички разпоредби относно начина на функциониране на предпазния механизъм, чиято цел е да се предотврати установяването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия. Той е част от цялостното Споразумение за оттегляне и ще се прилага, освен ако не бъде заменен и докато не бъде заменен изцяло или отчасти от последващо споразумение. И ЕС, и Обединеното кралство ще положат всички усилия, за да сключат и ратифицират такова последващо споразумение до 1 юли 2020 г.

Като част от Протокола от края на преходния период и докато бъдещите отношения станат приложими, се създава единна митническа територия между ЕС и Обединеното кралство. Северна Ирландия ще остане част от същата митническа територия както останалата част от Обединеното кралство, без да се въвеждат тарифи, квоти или проверки на правилата за произход между Северна Ирландия и останалата част от Обединеното кралство[1].

В Протокола се посочва също така ангажиментът на Обединеното кралство да не се намаляват правата, определени в Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) от 1998 г., и се предвижда продължаване на договореностите относно общата зона за пътуване между Ирландия и Обединеното кралство. С него се гарантира поддържане на необходимите условия за непрекъснато сътрудничество между Севера и Юга и се запазва единният пазар за електроенергия на остров Ирландия.

Протоколът отговаря изцяло на уникалните обстоятелства на остров Ирландия. С него се гарантира, че независимо от обстоятелствата няма да има „твърда граница“ между Ирландия и Северна Ирландия, и се запазват прилагането на Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) от 1998 г. във всички негови аспекти, сътрудничеството между Севера и Юга и икономиката на целия остров.

 

Как ще функционира предпазният механизъм?

ЕС и Обединеното кралство се договориха, че ако до 31 декември 2020 г. не започне да се прилага ново споразумение за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, ще се прилага предпазен механизъм, докато бъде постигнато последващо споразумение.

Обединеното кралство може да поиска удължаване на преходния период преди 1 юли 2020 г. Подобно искане ще бъде разгледано по член 132 от Споразумението за оттегляне и следователно трябва да бъде одобрено от Съвместния комитет.

В случай че се прилага предпазният механизъм, на практика това означава следното:

 • Ще има единна митническа територия между ЕС и Обединеното кралство. Така няма да има нужда от тарифи, квоти и проверки на правилата за произход между ЕС и Обединеното кралство.
 • ЕС и Обединеното кралство се договориха за набор от мерки, чрез които се осигурява равнопоставеност между ЕС и Обединеното кралство.
 • Митническият кодекс на Съюза, в който се съдържат, наред с другото, разпоредбите за допускане на стоки за свободно обращение в ЕС, ще продължи да се прилага спрямо Северна Ирландия. Така ще се гарантира, че предприятията от Северна Ирландия не се сблъскват с ограничения при пускането на стоки на единния пазар на ЕС.
 • По отношение на Северна Ирландия Обединеното кралство ще продължи да спазва ограничен набор от правила, които са свързани с единния пазар на ЕС и са необходими, за да се предотврати установяването на „твърда“ граница: законодателството относно стоките, санитарните правила за ветеринарния контрол, правилата за производството/пускането на пазара на селскостопански продукти, ДДС и акцизите на стоките и правилата за държавната помощ.

 

Защо е необходим предпазен механизъм?

Обединеното кралство реши да напусне единния пазар и митническия съюз. И ЕС, и Обединеното кралство се ангажираха да предотвратят установяването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия, като и двете страни възнамеряват да решат този въпрос предимно посредством бъдещо споразумение.

Освен това Обединеното кралство се ангажира да зачита целостта на единния пазар и митническия съюз на ЕС и мястото на Ирландия в тях.

Като се има предвид, че преговорите относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство ще се водят едва през преходния период, ЕС и Обединеното кралство се договориха за включването на правно действащ предпазен механизъм в Споразумението за оттегляне, чрез който се гарантира, че независимо от обстоятелствата няма да има връщане към „твърдата“ граница. Това беше посочено в съвместния доклад от декември 2017 г. и потвърдено от министър-председателя Тереза Мей в писмото ѝ до председателя Туск от март 2018 г., в което правителството на Обединеното кралство пое ангажимента да включи правно действащ предпазен механизъм в Споразумението за оттегляне.

 

Колко време ще се прилага предпазният механизъм?

Целта на Протокола не е да установи постоянни отношения между ЕС и Обединеното кралство. ЕС и Обединеното кралство се ангажираха да положат всички усилия, за да сключат и ратифицират до 1 юли 2020 г. споразумение, което ще замени изцяло или отчасти предпазния механизъм, съдържащ се в Протокола.

 

Предвиден ли е механизъм за преразглеждане? Могат ли ЕС и Обединеното кралство да поискат цялостно или частично спиране на прилагането на предпазния механизъм?

Ако в даден момент след преходния период ЕС или Обединеното кралство счита, че този протокол, изцяло или отчасти, вече не е необходим, ЕС или Обединеното кралство може да уведоми другата страна за това, като посочи съответните причини. Съвместният комитет [създаден с член 164 от Споразумението за оттегляне] ще разгледа уведомлението и може да поиска становище от институциите, създадени със Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) от 1998 г. След обсъжданията в Съвместния комитет ЕС и Обединеното кралство могат съвместно да решат, че Протоколът, изцяло или отчасти, вече не е необходим за постигане на съответните си цели.

 

Какво представлява единната митническа територия?

ЕС и Обединеното кралство се договориха днес, че от края на преходния период, докато започне да се прилага последващо споразумение, между ЕС и Обединеното кралство ще се прилага единна митническа територия. Тази единна митническа територия ще се състои от митническата територия на Съюза (определена в член 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013) и митническата територия на Обединеното кралство.

Това означава, че:

 • Обединеното кралство ще приведе тарифите и правилата, приложими на неговата митническа територия, в съответствие с външните тарифи и правилата за произход на Съюза;
 • следователно няма да има тарифи, квоти и проверки на правилата за произход между ЕС и Обединеното кралство с изключение на продуктите от риболов и аквакултури;
 • ЕС и Обединеното кралство се договориха за набор от мерки, осигуряващи равнопоставеност;
 • Обединеното кралство ще хармонизира търговската си политика с общата търговска политика на ЕС, доколкото това е необходимо за функционирането на единната митническа територия. При никакви обстоятелства Обединеното кралство не може да прилага по-ниска митническа тарифа от Общата митническа тарифа на ЕС за каквато и да било стока, внесена от трета държава, нито да прилага различни правила за произход.
 • Съюзът ще прилага политиката си за защита на търговията и общата схема от преференции по отношение и на двете части на единната митническа територия; той ще се консултира с Обединеното кралство за всички мерки или действия, които обмисля да предприеме.

 

Какви мерки за равнопоставеност са договорени?

Обединеното кралство е поело ангажимент за равнопоставеност въз основа на открита и справедлива конкуренция между ЕС и Обединеното кралство в контекста на установяването на единната митническа територия без тарифи, квоти и проверки на правилата за произход между ЕС и Обединеното кралство. Икономическата взаимосвързаност на Обединеното кралство и ЕС и географската близост на Обединеното кралство с ЕС са ключови елементи, които трябва да се вземат под внимание при уреждането на правилното функциониране на една открита и справедлива конкуренция на единната митническа територия.

По силата на Протокола Обединеното кралство е обвързано с материалноправни норми въз основа на международни стандарти и стандарти на ЕС. Освен на правилата за конкуренция, Протоколът се основава на принципа да не се отстъпва от сегашните равнища на защита съгласно международните стандарти и стандартите на ЕС.

 

Държавна помощ

Обединеното кралство е поело ангажимент да прилага правилата на ЕС за държавната помощ по начин, който е динамично обвързан с развитието на тези правила в ЕС.

За предоставена от Обединеното кралство помощ, която засяга търговията между Северна Ирландия и ЕС, Комисията ще продължи да прилага пряко правилата за държавна помощ като част от предпазния механизъм. Съдът на Европейския съюз също ще продължи да бъде компетентен във връзка с това.

За предоставена от Обединеното кралство държавна помощ, засягаща търговските потоци единствено между останалата част на Обединеното кралство и ЕС, Обединеното кралство ще създаде независим орган по въпросите на прилагането, който ще работи в тясно сътрудничество с Комисията. Съдилищата на Обединеното кралство ще упражняват надзор върху независимия орган по въпросите на правоприлагането. Комисията ще има процесуална легитимация пред съдилищата в Обединеното кралство и правото да се намесва в конкретни случаи.

Чрез Споразумението за оттегляне се осигурява тясно сътрудничество между Съюза и Обединеното кралство. Органът на Обединеното кралство по въпросите на държавната помощ ще се консултира редовно с Комисията. Съвместен комитет ще даде възможност и на двете страни да обсъждат представляващи интерес въпроси и да търсят общоприемливи решения при наличието на несъгласие. Ако не може да бъде постигнато решение по взаимно съгласие, в случаите на нерешени конфликти са предвидени временни мерки и арбитражна система.

 

Конкуренция

ЕС и Обединеното кралство признават, че антиконкурентните бизнес практики и концентрациите на предприятия могат да нарушат функционирането на пазарите и да ограничат ползите от търговията.

В тази връзка ЕС и Обединеното кралство се договарят, че някои споразумения между предприятия, злоупотребата с господстващо положение от страна на предприятия и някои концентрации на предприятия трябва да бъдат забранени, доколкото те засягат търговията между ЕС и Обединеното кралство.

ЕС и Обединеното кралство се ангажират да гарантират, че техните съответни закони в областта на конкуренцията налагат по ефективен начин спазването на тези договорени правила. По-конкретно Обединеното кралство се ангажира да гарантира наличието на административни и съдебни производства, които позволяват ефективни и навременни действия срещу нарушаването на правилата в областта на конкуренцията, и да предостави ефективни средства за правна защита. В случай на спорове дали Обединеното кралство изпълнява тези ангажименти, е налице процедура за уреждане на спорове чрез арбитраж.

 

Данъчно облагане

Обединеното кралство е поело ангажимента да прилага принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане, както беше договорено неотдавна от Съвета. Тези принципи включват световните стандарти за прозрачност и обмен на информация, справедливо данъчно облагане и стандартите на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). То ще продължи да прилага националното си законодателство, което транспонира директивите на ЕС относно обмена на информация във връзка с данъчното облагане, правилата за предотвратяване на избягването на данъчно облагане и специфичните за всяка държава доклади, изготвяни от кредитни институции и инвестиционни дружества. Освен това Обединеното кралство потвърждава своя ангажимент за ограничаване на вредните данъчни мерки, както са определени в Кодекса на ЕС за поведение.

За изпълнението на този ангажимент ще следи Съвместният комитет.

 

Околна среда

ЕС и Обединеното кралство са поели ангажимент да запазят сегашното равнище на опазване на околната среда. Двете страни са поели ангажимент да не занижават действащите екологични стандарти на ЕС в ключови области, като емисиите от промишлеността, целите относно качеството на въздуха, опазването на природата и биологичното разнообразие и оценките на въздействието върху околната среда. Обединеното кралство ще спазва ключови принципи във връзка с опазването на околната среда, като принципа „замърсителят плаща“ и принципа на предпазливост. Също така въз основа на действащи стандарти на ЕС Съвместният комитет ще определи конкретни минимални задължения по въпроси като замърсяването, съдържанието на сяра в корабните горива и използването на най-добрите налични техники по отношение на емисиите от промишлеността.

ЕС и Обединеното кралство се договориха също така да предприемат необходимите мерки за изпълнение на съответните си ангажименти по отношение на международните споразумения за борба с изменението на климата, включително Парижкото споразумение. И накрая, Обединеното кралство ще прилага система за ценообразуване на въглеродните емисии, която е поне толкова ефективна колкото схемата на ЕС за търговия с емисии във връзка с квотите за емисии на парникови газове.

Обединеното кралство е поело ангажимент да гарантира ефективното прилагане на такива общи стандарти в своите законови и подзаконови актове и практики и да създаде нов независим орган, който ще отговаря за мониторинга, докладването, надзора и изпълнението на тези ангажименти. Новият независим орган ще може да приема жалби, да провежда разследвания по собствена инициатива и да завежда дела пред национален съд с цел получаване на правна защита. В този контекст Обединеното кралство е поело ангажимент да гарантира наличието на ефективни административни и съдебни производства, които ще дадат на органите и представителите на обществеността правото да търсят ефективни средства за правна защита и чрез които ще бъдат налагани ефективни и пропорционални санкции с възпиращ ефект.

 

Труд и социална закрила

Към трудовите стандарти и стандартите за социална закрила също се прилага разпоредба за запазване на сегашните равнища на защита. ЕС и Обединеното кралство са поели ангажимент да не занижават общото равнище на защита, предвидено в техните законови и подзаконови актове и практики вследствие на прилагането на законодателството на Съюза и на ратифицирани международни конвенции, като конвенциите на Международната организация на труда и Социалната харта на Съвета на Европа.

Това включва разпоредби по отношение на основните права на работното място, като недискриминация и равно заплащане, здравословни и безопасни условия на труд, справедливи условия на труд и стандарти за заетост, както и социални права, свързани с преструктурирането на дружества.

Обединеното кралство ще гарантира ефективно прилагане чрез съществуващите национални органи и ефективна система от инспекции по труда. Обединеното кралство е поело ангажимент да гарантира наличието на ефективни административни и съдебни производства.

 

Как ще бъде осигурено прилагането на мерките за равнопоставеност?

Прилагането на правилата за държавната помощ и конкуренцията е посочено по-горе.

Спорове във връзка със запазването на същото равнище на социална закрила и опазването на околната среда ще се отнасят до Съвместния комитет. В допълнение спорове относно ефективността на мониторинга и прилагането на общите стандарти от страна на Обединеното кралство могат да бъдат разгледани от арбитражен състав.

В сферата на данъчното облагане евентуално нарушение от страна на Обединеното кралство при прилагането на националното законодателство, транспониращо обхванати от Споразумението директиви на ЕС относно данъчното облагане, ще подлежи на процедура за съдебно уреждане на спорове с възможност за налагането на санкции.

Съюзът ще може да приема едностранни мерки по силата на Споразумението или въз основа на законодателството на Съюза и в съответствие с международните ангажименти. Тези мерки могат да включват временно спиране на изпълнението на задължения в случай на неизпълнение на решение на арбитражния състав, предпазни мерки или мерки за възстановяване на баланса (в случай на сериозни икономически затруднения, за които има вероятност да се задържат), категоризиране като неоказваща сътрудничество юрисдикция за данъчни цели или действия за защита на здравето и опазване на околната среда в съответствие с международните ангажименти (ГАТТ).

 

Как може митнически съюз, обхващащ Обединеното кралство, да бъде включен в Споразумението за оттегляне? Той не е ли част от бъдещи отношения?

Споразумението за оттегляне по силата на член 50 може да сложи край на настоящи ситуации или постепенно да ги преустанови или да осигури преход към бъдещите отношения.

Това означава, че Споразумението за оттегляне може да включва елементи, поставящи основата за договореностите в бъдещите отношения. Следователно се предвижда Протоколът да се прилага само временно, освен ако не бъде постигнато последващо споразумение между ЕС и Обединеното кралство и докато бъде постигнато такова последващо споразумение.

 

Северна Ирландия ще бъде ли различна митническа територия от останалата част от Обединеното кралство?

Не. Северна Ирландия ще принадлежи към същата митническа територия като останалата част от Обединеното кралство, която образува единна митническа територия с ЕС.

Въпреки това по силата на предпазния механизъм и за да се предотврати установяването на „твърда“ граница, предприятията от Северна Ирландия могат да пускат продукти на вътрешния пазар на ЕС без ограничения. За пускането на вътрешния пазар на продукти, които не идват от Северна Ирландия, се изисква прилагането на процедурите, предвидени в Митническия кодекс на Съюза.

 

Рибарството ще бъде ли включено в единната митническа територия?

Договореностите относно рибарството ще бъдат обсъдени като част от цялостното бъдещо партньорство. ЕС и Обединеното кралство ще положат всички усилия, за да се договорят относно споразумение за рибарството и аквакултурите до 1 юли 2020 г. Жизненоважно условие, за да може единната митническа територия да обхваща продуктите от риболов и аквакултури, е Съюзът и Обединеното кралство да се споразумеят за достъпа до водите и възможностите за риболов. Имаме едни и същи цели за поддържане на риболова на устойчиво равнище и за насърчаване на опазването на ресурсите.

 

Северна Ирландия ще продължи ли да спазва правилата и разпоредбите на ЕС? Северна Ирландия ще продължи ли да прилага Митническия кодекс на ЕС?

За да се предотврати установяването на „твърда“ граница на остров Ирландия и за да се гарантира, че предприятията от Северна Ирландия могат да пускат продукти на вътрешния пазар на ЕС без ограничения, Обединеното кралство трябва да запази специфично съответствие на правилата с ЕС по отношение на Северна Ирландия, както беше договорено между ЕС и Обединеното кралство в съвместния доклад от декември 2017 г.

Това означава, че Северна Ирландия ще продължи да спазва ограничен набор от правила на ЕС, които са необходими, за да се предотврати установяването на „твърда“ граница, а именно:

 • законодателството относно ДДС и акцизите на стоките
 • законодателството относно стандартите за стоките
 • санитарните правила за ветеринарния контрол
 • правилата за производството/пускането на пазара на селскостопански продукти
 • правилата за държавната помощ.

Както е обяснено по-горе, Митническият кодекс на ЕС ще продължи да се прилага в Северна Ирландия в цялостния контекст на единната митническа територия между ЕС и Обединеното кралство.

 

Северна Ирландия ще продължи ли да бъде част от територията на Обединеното кралство за целите на ДДС?

Да, Северна Ирландия ще остане част от територията на Обединеното кралство за целите на ДДС, като Данъчната и митническа служба на Обединеното кралство ще продължи да отговаря за управлението и събирането на ДДС и за определянето на ставките на ДДС в цялото Обединено кралство в съответствие с Директивата за ДДС. По-специално, Обединеното кралство ще гарантира, че от нито едно предприятие не се изисква авансово плащане на ДДС при преместването на стоки между Великобритания и Северна Ирландия и че осчетоводяването на ДДС ще продължи да се извършва чрез отложено осчетоводяване и справки-декларации за ДДС.

Въпреки това за да се гарантира, че Северна Ирландия ще продължи да използва системата на ЕС за обмен на информация за ДДС и да обменя данни с Ирландия, от Северна Ирландия ще се изисква да продължи да спазва правилата на ЕС за ДДС, но само по отношение на стоките.

 

Ще има ли нужда от проверки между Северна Ирландия и Ирландия?

Няма да има нужда от проверки и контрол на стоките и лицата, пресичащи границата между Северна Ирландия и Ирландия. Няма да има „твърда“ граница на остров Ирландия. Общата зона за пътуване също може да продължи да функционира. Обединеното кралство е поело ангажимент, че това няма да засегне задълженията на Ирландия съгласно правото на Съюза, по-специално по отношение на свободното движение на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства към, от и в рамките на Ирландия.

 

На какви проверки ще подлежат стоките, влизащи в Северна Ирландия от останалата част на Обединеното кралство?

За да се гарантира, че предприятията от Северна Ирландия могат да пускат продукти на единния пазар на ЕС без ограничения, и като се има предвид статутът на Ирландия на единна епидемиологична зона, ще се наложи да се извършват проверки на стоките, пътуващи от останалата част на Обединеното кралство към Северна Ирландия. Ще бъде необходимо да се извършват проверки за съответствие със стандартите на ЕС относно риска, за да се защитят потребителите, икономическите оператори и предприятията на единния пазар.

ЕС и Обединеното кралство се договориха да извършват тези проверки при възможно най-ниска степен на намеса. Мащабът и честотата на проверките могат да бъдат намалени чрез бъдещи споразумения между ЕС и Обединеното кралство.

 • За промишлените стоки проверките се основават на оценка на риска и в повечето случаи могат да се извършват на пазара или в помещенията на търговците от съответните органи. Такива проверки винаги ще се извършват от органите на Обединеното кралство.
 • Що се отнася до селскостопанските продукти, извършваните понастоящем проверки на пристанищата и летищата трябва да продължат, но мащабът им ще бъде увеличен, за да се защитят единният пазар на ЕС, неговите потребители и здравето на животните.

 

Предприятията от Северна Ирландия ще продължат ли да имат свободен достъп до останалата част на Обединеното кралство?

Нищо в този протокол не възпрепятства свободния пазарен достъп на стоките от Северна Ирландия в останалата част от Обединеното кралство. Нищо в текста не възпрепятства продукт с произход от Северна Ирландия да бъде считан за продукт с произход от Обединеното кралство, когато се пуска на пазара в останалата част на Обединеното кралство.

 

Кой ще отговаря за изпълнението и прилагането на предпазния механизъм в Северна Ирландия?

За изпълнението и прилагането на предпазния механизъм в Северна Ирландия ще отговарят органите на Обединеното кралство. ЕС ще има правото да получава информация и да иска налагането на мерки за контрол. Обединеното кралство ще улеснява изпълнението на предявени от представители на ЕС искания. Практическите механизми за това ще бъдат определени от Съвместния комитет по предложение на Специализирания комитет.

 

Как ще функционират сертифицирането и одобрението на продукти в Северна Ирландия?

Когато действащото законодателство на ЕС предвижда възможност орган/организация в друга държава членка да издава одобрения/сертификати, тази възможност следва да бъде използвана от предприятията в Северна Ирландия, ако те желаят да извършват износ за държавите — членки от ЕС-27.

От друга страна, предприятията от Северна Ирландия могат да получат разрешение чрез органите на Обединеното кралство (например в конкретни области, за които са необходими проверки на място съгласно законодателството на ЕС (ветеринарни сертификати, помещения за производството на фармацевтични продукти, кланици). Органите на Обединеното кралство ще прилагат законодателството на Съюза по отношение на Северна Ирландия и могат да вземат решение такива сертификати да важат за цялото Обединено кралство.

Продуктите от Северна Ирландия могат да продължат да бъдат етикетирани или пускани на пазара като продукти от Обединеното кралство в останалата част на Обединеното кралство. Когато е засегнато законодателството на ЕС относно стоките, продуктите от Северна Ирландия ще бъдат обозначавани с „UK(NI)“. Пример в тази връзка са ушните марки, поставяни на живи животни.

 

Какви гаранции предоставя предпазният механизъм за защитата на целостта на единния пазар и митническия съюз на ЕС?

По отношение на Северна Ирландия Обединеното кралство ще прилага Митническия кодекс на Съюза и ще продължи да спазва правилата и стандартите на ЕС относно стоките. Разрешенията, издадени от органите на Обединеното кралство за продукти, които ще бъдат пуснати на пазара, както и техническите регламенти, оценките, регистрациите, сертификатите и одобренията, издадени от органите на Обединеното кралство или от организации в Обединеното кралство, ще важат единствено за Северна Ирландия. Ако предприятие от Северна Ирландия иска да пусне продукт на северноирландския пазар и на единния пазар на ЕС, ще бъде необходимо разрешение от орган или организация на държава — членка на ЕС-27.

 

Компетентността на Съда на Европейския съюз ще обхваща ли и Северна Ирландия?

Споразумението за оттегляне ще има пряко действие. Това означава, че на практика съдилищата в Обединеното кралство ще прилагат това споразумение по същия начин, по който понастоящем прилагат законодателството на ЕС. Съдът на Европейския съюз е крайният арбитър по въпроси, свързани със законодателството на ЕС. Съдът на Европейския съюз ще продължи да бъде крайният арбитър по въпросите, свързани с посочени в Споразумението за оттегляне понятия на правото на Съюза, включително аспекти на Протокола. За всички други области от Протокола ще се прилагат договореностите относно изпълнението и решаването на спорове, предвидени в Споразумението за оттегляне.

 

Какво друго съдържа Протоколът освен предпазния механизъм?

Освен митническите и регулаторните въпроси Протоколът за Ирландия и Северна Ирландия съдържа също така разпоредби, отговарящи изцяло на уникалните обстоятелства на остров Ирландия, и по-специално следното:

 • Общата зона за пътуване между Ирландия и Обединеното кралство и свързаните с нея правила и привилегии ще продължат да се прилагат в съответствие със законодателството на ЕС, по-специално във връзка със свободното движение на граждани на ЕС.
 •  Обединеното кралство ще гарантира, че няма да има никакво намаляване на правата, гаранциите или равните възможности, определени в Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) от 1998 г., включително по отношение на законодателството на ЕС за недискриминация. Този ангажимент ще се изпълнява и ще подлежи на мониторинг чрез специални механизми.
 • Единният пазар за електроенергия на остров Ирландия ще се запази.
 • Сътрудничеството между Севера и Юга ще продължи, включително в областите на околната среда, здравеопазването, селското стопанство, транспорта, образованието и туризма, както и на енергетиката, телекомуникациите, радио- и телевизионното разпръскване, сладководния риболов, правосъдието и сигурността, висшето образование и спорта. Скоро ще бъде публикуван доклад.

 

Как ще функционира ангажиментът да не се намаляват правата, гаранциите и равните възможности, определени в Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) от 1998 г.?

Обединеното кралство ще продължи а бъде обвързано от задълженията, които е поело като съгарант на Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) от 1998 г.

Обединеното кралство потвърди ангажимента си да гарантира, че няма да има намаляване на правата, гаранциите и равните възможности, определени в Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) от 1998 г. Това включва ангажимент на Обединеното кралство да не намалява правата в областта на недискриминацията по време на оттеглянето си от Европейския съюз или след него. В приложение 1 са изброени действащите директиви на ЕС, които Европейският съюз е приел в тази област. Ангажиментът да не се намаляват правата се отнася за всички права, гаранции и равни възможности, определени в Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение).

Съгласно член 1, параграф 1 от Протокола Обединеното кралство ще прилага този параграф чрез специални механизми. Съгласно член 1, параграф 2 Обединеното кралство ще продължи да улеснява работата на институциите и органите, създадени съгласно Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение).

Обединеното кралство ще предоставя допълнителна информация за ангажиментите си в тази връзка.

 

Ирландските граждани в Северна Ирландия ще продължат ли да се ползват с правата си на граждани на ЕС?

Северна Ирландия вече няма да бъде част от ЕС, но голям брой лица, които са родени и израснали там, ще продължат да бъдат граждани на ЕС. Те ще продължат да се ползват с правата си на граждани на Съюза съгласно Договорите. По силата на Договора (за функционирането на Европейския съюз) те ще продължат да се ползват по-специално със следните права:

 • недопускане на дискриминация въз основа на гражданство
 • свободно движение и пребиваване на територията на ЕС
 • консулска закрила (помощ от посолството или консулството на която и да било друга държава от ЕС за граждани на ЕС, намиращи се в държава извън ЕС, в която няма нито посолство, нито консулство на тяхната държава)
 • подаване на петиция до Европейския парламент и на жалба до Европейския омбудсман
 • установяване на контакт и получаване на отговор от която и да е институция на ЕС на един от официалните езици на ЕС
 • достъп до документи на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета при определени условия
 • достъп до публичната служба на ЕС

 

Какво ще стане с програмите PEACE и INTERREG?

ЕС и Обединеното кралство са ангажирани с програмите за финансиране PEACE и INTERREG в рамките на действащата многогодишна финансова рамка и със запазването на настоящия дял на финансиране за бъдещата програма. Комисията вече направи предложение за продължаването на PEACE и INTERREG за Северна Ирландия и граничните райони на Ирландия и след 2020 г. по линия на единната програма PEACE PLUS. Сега предстои държавите членки, със съгласието на Европейския парламент, да вземат решение.

 

Какво представлява сътрудничеството между Севера и Юга и по какъв начин то ще бъде запазено в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство?  

Сътрудничеството между Ирландия и Северна Ирландия е основна част от Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) и е от съществено значение за постигането на помирение и нормализиране на отношенията на остров Ирландия.

При прилагането на Протокола необходимите условия за продължаване на сътрудничеството между Севера и Юга ще се запазят, включително в областите на околната среда, здравеопазването, селското стопанство, транспорта, образованието и туризма, енергетиката, телекомуникациите, радио- и телевизионното разпръскване, сладководния риболов, правосъдието и сигурността, висшето образование и спорта. В Протокола се признава, че при пълно зачитане на правото на Съюза могат да продължат да се изготвят нови договорености, които се основават на разпоредбите на Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) в тези и други области на сътрудничество между Севера и Юга на остров Ирландия.

И двете страни признаха, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз води до значителни предизвикателства пред поддържането и развиването на сътрудничеството между Севера и Юга. В този контекст избягването на „твърда“ граница на остров Ирландия, както е предвидено в други членове на Протокола, е основна предпоставка за запазването на сътрудничеството между Севера и Юга.

 

[1] Продуктите от риболов и аквакултури не попадат в обхвата на единната митническа територия (вж. по-долу).

MEMO/18/6423

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar