Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Jednání o brexitu: Co je obsahem dohody o vystoupení?

Brusel 14. listopadu 2018

Otázky a odpovědi

Co bylo dnes dohodnuto? 

Evropská komise a vyjednavači Spojeného království dospěli k dohodě o plném rozsahu dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, jak stanoví článek 50 Smlouvy o Evropské unii.

Dohoda o vystoupení stanoví podmínky vystoupení Spojeného království z EU. Zajistí, že vystoupení proběhne řádným způsobem, a nabízí právní jistotu, jakmile Smlouvy a právní předpisy EU přestanou pro Spojené království platit.

Dohoda o vystoupení se vztahuje na tyto oblasti: 

 • Společná ustanovení, která stanoví standardní doložky pro řádné porozumění dohodě o vystoupení a její uplatňování.
 • Práva občanů, ochrana životní volby více než 3 milionů občanů EU ve Spojeném království a více než 1 milionu státních příslušníků Spojeného království v zemích EU, zaručení jejich práva na pobyt a zajištění toho, aby se mohli i nadále podílet na životě svých obcí.
 • Otázky související s rozlukou, tj. zajištění bezproblémového zrušení stávajících ujednání a zajištění řádného vystoupení (například zajištění, aby zboží, které bylo uvedeno na trh před koncem přechodného období, pokračovalo do svého místa určení, ochrana stávajících práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení, postupné ukončení probíhající policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a ostatních správních a soudních řízení, používání údajů a informací vyměňovaných před uplynutím přechodného období, otázky týkající se Euratomu a další záležitosti).
 • Přechodné období, během kterého bude EU postupovat, jako by Spojené království bylo členským státem, s výjimkou účasti v orgánech EU a řídicích strukturách. Přechodné období pomůže zejména orgánům státní správy, podnikům a občanům přizpůsobit se vystoupení Spojeného království.
 • Finanční vypořádání, které zajistí, že Spojené království a EU splní všechny finanční závazky přijaté v době, kdy bylo Spojené království členským státem Unie.
 • Celková struktura správy a řízení dohody o vystoupení, která zajistí účinné řízení, provádění a vymáhání dohody, včetně vhodných mechanismů pro urovnávání sporů.
 • Podmínky právně účinného záložního řešení, jehož cílem je zajistit, že mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne žádná tvrdá hranice. Protokol o Irsku / Severním Irsku obsahuje rovněž závazky Spojeného království, které nekrátí práva stanovená ve Velkopáteční (belfastské) dohodě z roku 1998, a chrání spolupráci mezi severem a jihem. Umožňuje pokračovat v režimu pro společný prostor cestování mezi Spojeným královstvím a Irskem a zachovává jednotný trh s elektřinou na ostrově Irsko.
 • Protokol o výsostných oblastech Spojeného království na Kypru, který chrání zájmy kyperských občanů, kteří žijí a pracují ve výsostných oblastech Spojeného království na Kypru, po vystoupení Spojeného království z Unie.
 • Protokol o Gibraltaru, který stanoví úzkou spolupráci mezi Španělskem a Spojeným královstvím týkající se Gibraltaru v souvislosti s prováděním ustanovení dohody o vystoupení týkajících se práv občanů a dotýká se správní spolupráce mezi příslušnými orgány v řadě oblastí politiky.

 

Chronologický přehled událostí, které vedly k dnešní dohodě 

Premiérka Theresa Mayová oznámila dne 29. března 2017 Evropské radě záměr Spojeného království vystoupit z Evropské unie (článek 50 Smlouvy o Evropské unii). Svým dopisem adresovaným Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské rady, tak formálně zahájila proces vystoupení Spojeného království z EU.

Podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii Unie se Spojeným královstvím sjedná a uzavře dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií.

Jednání o podmínkách vystoupení Spojeného království byla zahájena 19. června 2017, krátce poté, co ve Spojeném království proběhly všeobecné volby. Bylo dohodnuto, že jednání se budou nejprve zabývat nejdůležitějšími oblastmi, v nichž vládne nejistota vyplývající z vystoupení Spojeného království z EU: ochrana práv občanů po brexitu, finanční vypořádání a otázka zabránění vzniku tvrdé hranice na ostrově Irsko. Jak je uvedeno v pokynech Evropské rady (článek 50) ze dne 29. dubna 2017, než mohl být projednán rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, bylo třeba dosáhnout „dostatečného pokroku“ v těchto otázkách spojených s vystoupením.

Dne 8. prosince 2017 zveřejnily EU a Spojené království společnou zprávu, v níž vymezily oblasti, v nichž obě strany dosáhly dohody, pokud jde o tyto tři otázky vystoupení a některé další otázky související s rozlukou. Uvedenou zprávu doprovázelo sdělení Evropské komise, které obsahovalo hodnocení stavu pokroku jednání.

Dne 28. února 2018 zveřejnila Evropská komise návrh dohody o vystoupení mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, která převedla společnou zprávu z prosince do právní podoby. Dne 19. března 2018 Evropská komise a Spojené království zveřejnily pozměněnou verzi návrhu dohody o vystoupení, v níž vyznačily oblasti, v nichž bylo dosaženo shody, a oblasti, v nichž shody dosaženo nebylo, pomocí zeleného, žlutého a bílého barevného kódování.

V dopise předsedovi Tuskovi ze dne 19. března 2018 předsedkyně vlády Theresa Mayová rovněž znovu potvrdila svůj závazek, že dohoda o vystoupení bude obsahovat právně účinné záložní řešení, jehož cílem je zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Evropská rada (článek 50) v březnu souhlasila s návrhem Spojeného království na uplatnění přechodného období a přijala pokyny pro rámec budoucích vztahů.

Dne 19. června 2018 bylo vydáno společné prohlášení, které popsalo další pokrok v jednáních o dohodě o vystoupení.

Dne 14. listopadu 2018 dospěli vyjednavači Evropské komise a Spojeného království k dohodě o plném rozsahu dohody o vystoupení a o obecných rysech politického prohlášení o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím.  

Jak byla jednání vedena? 

Dohoda byla sjednána s ohledem na pokyny Evropské rady a v souladu se směrnicemi Rady pro jednání.

Evropská komise v průběhu jednání zajistila inklusivní proces s pravidelnými setkáními s 27 členskými státy na různých úrovních. Evropská komise byla rovněž v úzkém a pravidelném kontaktu s Evropským parlamentem za účelem zajištění řádného zohlednění jeho názorů a postojů. Další příspěvky poradních orgánů a zúčastněných stran EU pomohly Evropské komisi při získávání důkazů o celounijním dopadu vystoupení Spojeného království z EU.

Jednání probíhala s nebývalou transparentností. Evropská komise zveřejnila jednací dokumenty, jež sdílela s členskými státy EU, Radou Evropské unie, Evropským parlamentem a se Spojeným královstvím, jakož i pokyny Evropské rady, základní dokumenty týkající se zásad, které stanoví vyjednávací pozice EU, a všechny ostatní důležité dokumenty. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webové stránce Komise týkající se vyjednávání. 

 

I. Co je součástí společných ustanovení dohody o vystoupení? 

Tato část stanoví nezbytná ustanovení k zajištění správného porozumění, fungování a výkladu dohody o vystoupení. Stanoví základ pro správné uplatňování dohody. Od počátku jednání EU kladla velký důraz na to, že ustanovení dohody o vystoupení musí mít jasně stejné právní účinky ve Spojeném království jako v EU a jejích členských státech.

Dohoda tento požadavek výslovně obsahuje, což znamená, že obě strany by měly zajistily ve svých právních řádech přednost a přímý účinek, jakož i výklad, který bude konzistentní s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (SDEU) vynesenou před uplynutím přechodného období. Přímý účinek je výslovně uveden s odkazem na všechna ustanovení dohody o vystoupení, která splňují podmínky pro přímý účinek podle práva Unie. To v zásadě znamená, že dotčené strany se mohou dovolávat dohody o vystoupení přímo před vnitrostátními soudy jak ve Spojeném království, tak v členských státech EU.

Pro účely výkladu dohody je rovněž povinné používat metody a obecné zásady výkladu platné v EU. To platí například pro povinnost vykládat pojmy či ustanovení práva Unie uvedené v dohodě o vystoupení způsobem, který je v souladu s Listinou základních práv.

Soudy Spojeného království musí navíc dodržovat zásadu výkladu konzistentního s judikaturou SDEU vynesenou před uplynutím přechodného období a jsou povinné věnovat náležitou pozornost judikatuře SDEU vynesené po jeho skončení.

Dohoda konkrétně vyžaduje, aby Spojené království zajistilo soulad s výše uvedeným prostřednictvím primárních vnitrostátních právních předpisů, zejména tím, že se soudní a správní orgány Spojeného království zmocňují k tomu, aby nepoužily nejednotné nebo neslučitelné vnitrostátní právní přepisy.

Tento oddíl rovněž jasně stanoví, že odkazy na právní předpisy Unie v dohodě o vystoupení je třeba chápat tak, že zahrnují změny provedené do posledního dne přechodného období. Počítá se však jen s malým počtem výjimek, zejména u specifických ustanovení o finančním vypořádání, jejichž cílem je vyhnout se ukládání dodatečných povinností Spojenému království, a u přechodného období, během něhož budou právní předpisy Unie pro Spojené království a v něm nadále dynamicky platit. Je nutné je chápat tak, že zahrnují rovněž akty, které doplňují nebo provádějí ustanovení, na která se odkazuje.

Dohoda stanoví, že Spojené království bude na konci přechodného období odpojeno od všech databází a sítí EU, pokud není stanoveno jinak. 

 

II. Co bylo dohodnuto v oblasti práv občanů? 

Právo žít, pracovat či studovat v kterémkoli ze členských států EU přiznané všem občanům EU a jejich rodinným příslušníkům je jedním ze základů, na nichž stojí Evropská unie. Mnoho občanů EU a Spojeného království učinilo svá životní rozhodnutí na základě práv spojených s volným pohybem podle práva Unie. Ochrana životní volby těchto občanů a jejich rodinných příslušníků je nejdůležitější prioritou od začátku jednání.

Dohoda o vystoupení zajišťuje více než 3 milionům občanů EU ve Spojeném království a více než 1 milionu státních příslušníků Spojeného království v zemích EU právo na pobyt a pokračování jejich stávajících činností. 

Koho dohoda o vystoupení chrání?

Dohoda o vystoupení chrání občany EU, kteří měli bydliště ve Spojeném království, a státní příslušníky Spojeného království, kteří měli bydliště v jednom z 27 členských států EU na konci přechodného období, jestliže je tento pobyt v souladu s právem EU o volném pohybu.

Dohoda o vystoupení rovněž chrání rodinné příslušníky, kterým jsou podle práva EU přiznána práva (současní manželé/manželky a registrovaní partneři, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a osoby ve stávajícím dlouhodobém vztahu), kteří dosud nežijí ve stejném hostitelském státě jako občan Unie nebo státní příslušník Spojeného království, aby se k němu v budoucnu mohli připojit.

Děti bude dohoda o vystoupení chránit bez ohledu na to, kde se narodily a zda se narodily před vystoupením Spojeného království, nebo po něm, nebo zda se narodily v hostitelském státě, kde má občan EU nebo státní příslušník Spojeného království bydliště, nebo mimo něj. Jediná předpokládaná výjimka se týká dětí narozených po vystoupení Spojeného království, které jsou podle platného rodinného práva svěřeny do výhradní péče jednomu z rodičů, na kterého se dohoda o vystoupení nevztahuje. 

Jaká práva jsou chráněna?

Dohoda o vystoupení umožňuje občanům EU i státním příslušníkům Spojeného království, jakož i jejich rodinným příslušníkům, nadále požívat práv plynoucích z práva Unie na území druhé strany po zbytek svého života, pokud se tato práva zakládají na životním rozhodnutí učiněném před uplynutím přechodného období.

Občané Unie a státní příslušníci Spojeného království i jejich rodinní příslušníci mohou i nadále žít, pracovat nebo studovat jako v současné době, a to za stejných hmotněprávních podmínek jako podle práva Unie, přičemž plně využívají uplatňování zákazu jakékoli diskriminace na základě státní příslušnosti a práva na rovné zacházení ve srovnání se státními příslušníky hostitelského státu. Použitelná jsou pouze omezení vyplývající z práva Unie nebo stanovená podle této dohody. Dohoda o vystoupení nebrání Spojenému království nebo členským státům v rozhodnutí udělit širší práva. 

Práva pobytu

Hlavní podmínky pobytu jsou a zůstanou stejné jako podle stávajících právních předpisů EU o volném pohybu. V případě, kdy se hostitelské státy rozhodly pro povinný systém registrace, budou rozhodnutí o udělené nového statusu pobytu podle dohody o vystoupení přijímána na základě objektivních kritérií (tj. nikoli na základě volného uvážení) a za přesně stejných podmínek, jaké jsou stanoveny ve směrnici o volném pohybu (směrnice 2004/38/ES): články 6 a 7 přiznávají právo pobytu po dobu až pěti let pro ty, kteří v dané zemi pracují nebo mají dostatečné finanční prostředky a zdravotní pojištění, a články 16 až 18 přiznávají právo trvalého pobytu pro ty, kteří tam oprávněně pobývali po dobu pěti let.

Občané EU a státní příslušníci Spojeného království tyto podmínky v zásadě splňují, jestliže: jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými; mají dostatečné prostředky a zdravotní pojištění; jsou rodinnými příslušníky jiné osoby, která tyto podmínky splňuje; nebo již získali právo trvalého pobytu, a proto se na ně žádné podmínky již nevztahují.

Dohoda o vystoupení nevyžaduje fyzickou přítomnost v hostitelském státě na konci přechodného období – dočasná nepřítomnost, která nemá vliv na právo pobytu, a delší nepřítomnost, která nemá vliv na právo trvalého pobytu, jsou přijatelné.

Na osoby, na něž se vztahuje ochrana vyplývající z dohody o vystoupení, které dosud nezískaly práva dlouhodobého pobytu – tj. nepobývají v hostitelském státě nejméně pět let –, se bude vztahovat plná ochrana dohody o vystoupení a budou moci zůstat v hostitelském státě a získat práva dlouhodobého pobytu i po vystoupení Spojeného království.

Občané EU a státní příslušníci Spojeného království, kteří přijdou do hostitelského státu během přechodného období, budou mít naprosto stejná práva a povinnosti vyplývající z dohody o vystoupení jako ti, kteří do hostitelského státu přišli před 30. březnem 2019. Jejich práva také budou podléhat stejným restrikcím a omezením. Dotčené osoby přestávají být oprávněnými osobami dohody o vystoupení, pokud nejsou v hostitelském státě přítomny více než pět let. 

Práva pracovníků a osob samostatně výdělečně činných a uznávání odborných kvalifikací

Osoby, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, budou mít právo přijmout zaměstnání nebo vykonávat hospodářskou činnost jako osoba samostatně výdělečná činná. Rovněž jim zůstanou všechna jejich pracovní práva na základě práva Unie. Například si zachovají právo nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní a zaměstnanecké podmínky, právo přístupu k zaměstnání a k jeho výkonu v souladu s pravidly platnými pro státní příslušníky hostitelského státu, právo na pomoc při hledání zaměstnání za stejných podmínek jako státní příslušníci hostitelského státu, právo na rovné zacházení, pokud jde o podmínky zaměstnání a práce, právo na sociální a daňové výhody a právo pro jejich děti na přístup ke vzdělávání.

Dohoda o vystoupení rovněž chrání práva příhraničních pracovníků / osob samostatně výdělečně činných v zemích, kde vykonávají práci.

Navíc pokud osoba, na niž se vztahuje dohoda o vystoupení, měla odbornou kvalifikaci uznanou v zemi (členský stát EU nebo Spojené království), kde v současnosti pobývá nebo (v případě příhraničních pracovníků) kde pracuje, bude moci za účelem výkonu své profesní činnosti spojené s využitím této profesní kvalifikace toto rozhodnutí o uznání nadále využívat. Pokud již požádá o uznání své odborné kvalifikace ještě před koncem přechodného období, bude její žádost zpracována v jejím domovském státě v souladu s pravidly EU platnými v době podání žádosti. 

Sociální zabezpečení

Dohoda o vystoupení stanoví pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení ve vztahu k oprávněným osobám, na něž se vztahuje část dohody o vystoupení věnovaná občanům, a k dalším osobám, které se na konci přechodného období budou nacházet v situaci, která bude z hlediska spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení zahrnovat jak Spojené království, tak členský stát.

Těmto osobám bude zachováno právo na zdravotní péči, důchody a jiné dávky sociálního zabezpečení, a pokud mají nárok na peněžité dávky z jedné země, budou je moci nadále pobírat i v případě, že se rozhodnou žít v jiné zemi.

Ustanovení dohody o vystoupení týkající se sociálního zabezpečení upravují práva občanů EU a státních příslušníků Spojeného království v přeshraničních situacích sociálního zabezpečení, které na konci přechodného období zahrnují Spojené království a (alespoň) jeden členský stát.

Uvedená ustanovení mohou být rozšířena a pokrývat „třístranné“ situace sociálního zabezpečení, které zahrnují členský stát (nebo několik členských států), Spojené království a země ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). To umožní chránit práva občanů EU, státních příslušníků Spojeného království, jakož i občanů zemí ESVO, kteří se nacházejí v uvedeném typu třístranných situací.

Aby tento mechanismus fungoval, musí platit tři různé dohody: článek v dohodě o vystoupení chránící státní příslušníky ESVO, ustanovení chránící občany EU v odpovídajících dohodách mezi Spojeným královstvím a zeměmi ESVO a ustanovení chránící státní příslušníky Spojeného království v odpovídajících dohodách mezi zeměmi EU a ESVO.

Pouze pokud budou uzavřeny a budou platit dvě posledně uvedené dohody, bude platit rovněž článek v dohodě o vystoupení chránící státní příslušníky ESVO. Rozhodnutí o použitelnosti tohoto článku bude přijato společným výborem zřízeným dohodou o vystoupení.

 

--------------------------------------------------- 

Některé zvláštní případy, na než se vztahuje dohoda o vystoupení

Případ č. 1: Pracovníci. Jste občanem EU a přijeli jste před dvěma roky do Spojeného království, kde pracujete v místní nemocnici. Po vystoupení Spojeného království z EU budete moci ve Spojeném království zůstat. Právní předpisy EU o volném pohybu zůstanou v platnosti až do konce přechodného období. V dohodě o vystoupení se stanoví, že pokud pobýváte ve Spojeném království na konci přechodného období, budete moci ve Spojeném království zůstat v zásadě za stejných hmotněprávních podmínek, jaké stanoví právní předpisy EU o volném pohybu: budete mít nadále právo pobytu, pokud tam budete nadále pracovat (nebo pokud se například stanete nedobrovolně nezaměstnanou osobou v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice o volném pohybu), stanete se osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou soběstačnou (tj. máte dostatečné finanční zdroje a zdravotní pojištění).

Nicméně za tímto účelem budete muset orgány Spojeného království požádat o nový status pobytu ve Spojeném království. Po pěti letech oprávněného pobytu ve Spojeném království budete moci požádat o změnu statusu pobytu ve Spojeném království na status trvalého pobytu, který vám dává více práv a lepší ochranu.

Případ č. 2: Příhraniční pracovníci spoléhající se na odborné kvalifikace. Jste Brit, bydlíte v Belgii a pracujete jako fyzioterapeut v Nizozemsku, kde Vám byly před koncem přechodného období uznány britské odborné kvalifikace. Právní předpisy EU o volném pohybu zůstanou v platnosti až do konce přechodného období. Pokud budete stále ve stejné situaci, dohoda o vystoupení stanoví, že budete moci nadále pobývat v Belgii a vykonávat svoji profesní činnost v Nizozemsku jako příhraniční pracovník nebo případně jako příhraniční osoba samostatně výdělečně činná. Budete se moci nadále spoléhat na rozhodnutí přijaté nizozemskými orgány o uznání Vašich odborných kvalifikací za účelem výkonu své profesní činnosti.

Případ č. 3: Studenti. Jste občanem členského státu EU a v současné době studujete ve Spojeném království. Právní předpisy EU o volném pohybu zůstanou v platnosti až do konce přechodného období. Poté, pokud na konci přechodného období budete stále studovat ve Spojeném království, budete moci ve Spojeném království zůstat, avšak musíte požádat o nový status pobytu ve Spojeném království. Po pěti letech pobytu budete moci zažádat o nový status trvalého pobytu ve Spojeném královstvíNavíc budete moci nadále status „změnit“: budete moci začít pracovat nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou.

--------------------------------------------------- 

 

Použitelná řízení

Dohoda o vystoupení ponechává volbu, zda podmíní užívání práv vyplývajících z dohody o vystoupení předložením povinné žádosti, či nikoli, na hostitelském státu. Spojené království již vyjádřilo záměr zavést povinný systém registrace oprávněných osob podle dohody o vystoupení. Těm, kteří budou splňovat podmínky, bude vystaven doklad o pobytu (který může mít elektronickou podobu).

Některé členské státy EU uvedly, že budou rovněž uplatňovat povinný systém registrace (tzv. „konstitutivní systém“). V ostatních členských státech se však státní příslušníci Spojeného království, kteří splňují podmínky stanovené v dohodě, stávají oprávněnými osobami podle dohody o vystoupení automaticky (tzv. „deklarační systém“). V tomto druhém případě budou mít státní příslušníci Spojeného království nárok požádat hostitelský stát o vystavení dokladu o pobytu, který potvrzuje, že jsou oprávněnou osobou podle dohody o vystoupení.

EU přikládá zvláštní význam existenci hladkých a jednoduchých administrativních postupů pro občany, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, aby mohli uplatňovat svá práva. Může být požadováno pouze to, co je nezbytně nutné a přiměřené k určení toho, zda byla splněna kritéria oprávněného pobytu a bude zajištěno, aby nedocházelo ke zbytečné administrativní zátěži. Tyto požadavky jsou obzvláště důležité, pokud se hostitelský stát rozhodne pro povinný systém registrace. Náklady na tyto žádosti nesmí překročit náklady, které vzniknou státním příslušníkům v souvislosti s vydáním podobných dokumentů. Osoby, které jsou již držiteli povolení k trvalému pobytu, jej budou moci vyměnit bezplatně za „zvláštní status“.

Správní postupy týkající se žádostí o „zvláštní status“, které Spojené království nebo členské státy vytvoří podle dohody o vystoupení, musí rovněž respektovat výše uvedené požadavky. Chyby, neúmyslná opomenutí nebo nedodržení lhůty pro podání žádosti budou řešeny na základě přístupu přiměřenosti. Celkovým cílem je zajistit, aby proces byl pro dotčené občany co nejjasnější, nejjednodušší a představoval co možná nejmenší administrativní zátěž. 

Provádění a sledování části dohody o vystoupení týkající se práv občanů

Znění dohody o vystoupení týkající se práv občanů je velmi přesné, tak že se na něj mohou občané EU u britských soudů a státní příslušníci Spojeného království u soudů členských států EU přímo spoléhat. Vnitrostátní ustanovení právních předpisů, která nejsou v souladu s ustanoveními dohody o vystoupení, se neuplatní.

Soudy Spojeného království budou moci požádat Soudní dvůr EU o rozhodnutí o předběžné otázce, pokud jde o výklad části dohody o vystoupení věnované občanům, po dobu osmi let od ukončení přechodného období. Pokud jde o otázky související s žádostí o status usazené osoby ve Spojeném království, uvedené osmileté období začíná běžet dnem 30. března 2019.

Komise bude v souladu se Smlouvami Unie sledovat provádění a uplatňování práv občanů v EU. Ve Spojeném království bude tuto úlohu plnit nezávislý vnitrostátní orgán. Tento orgán bude mít stejné pravomoci jako Evropská komise, která bude přijímat a vyšetřovat stížnosti občanů Unie a jejich rodinných příslušníků, provádět šetření z vlastního podnětu a podávat žaloby u soudů Spojeného království ve věci údajných porušení povinností správních orgánů Spojeného království vyplývajících z práv občanů podle dohody o vystoupení.

Orgán a Evropská komise se každoročně vzájemně informují prostřednictvím společného výboru zřízeného dohodou o vystoupení o opatřeních přijatých k uplatňování a prosazování práv občanů podle této dohody. Tyto informace by měly zahrnovat zejména počet a povahu zpracovaných stížností a přijatá následná právní opatření. 

Přehled práv občanů

V grafu níže jsou stručně vysvětleny hlavní podmínky dohody o vystoupení. V případě použitých údajů 3,2 milionu občanů EU ve Spojeném království a 1,2 milionu občanů Spojeného království v EU se jedná o odhady založené na údajích OSN a Spojeného království z roku 2015. Skutečné údaje se mohou od těchto údajů lišit.

graf Brexit 1

 

III. Co bylo dohodnuto v otázkách souvisejících s rozlukou? 

V souladu s pokyny Evropské rady (článek 50) je cílem dohody o vystoupení v případě potřeby zajistit spořádané vystoupení a stanovit podrobná ustanovení, která jsou potřebná pro ukončení probíhajících procesů a dohod v řadě oblastí politiky. 

Zboží uvedené na trh

Dohoda o vystoupení stanoví, že zboží, které bylo v souladu s právními předpisy uvedeno na trh v EU nebo ve Spojeném království před uplynutím přechodného období, se může na obou těchto trzích a mezi nimi volně pohybovat, dokud nedosáhne svých koncových uživatelů, aniž by bylo nutné tyto výrobky upravovat nebo měnit jejich označení. 

To znamená, že zboží, které se bude na konci přechodného období stále nacházet v distribučním řetězci, může dosáhnout svých koncových uživatelů v EU nebo ve Spojeném království, aniž by muselo splňovat další požadavky na výrobky. Takové zboží může být rovněž uvedeno do provozu (pokud tak stanoví použitelná ustanovení práva Unie) a bude podléhat soustavnému dohledu orgánů dozoru nad trhem členských států a Spojeného království.

Ve výjimečných případech se budou na pohyb živých zvířat a produkty živočišného původu mezi trhem Unie a trhem Spojeného království od uplynutí přechodného období vztahovat platná pravidla obou stran pro dovoz a budou podléhat sanitárním kontrolám na hranicích, bez ohledu na to, zda byly uvedeny na trh před koncem přechodného období.

To je nezbytné s ohledem na hygienická rizika spojená s těmito výrobky, a potřebu účinných veterinárních kontrol, když tyto produkty, jakož i živá zvířata, vstoupí na trh Unie nebo Spojeného království.

 

--------------------------------------------------- 

Minimalizování narušení v distribučních řetězcích na konci přechodného období

Dohoda o vystoupení zajistí, že zboží, které již bylo uvedeno na trh, může být po skončení přechodného období nadále uváděno na trh Spojeného království nebo na jednotný trh EU. To platí pro veškeré zboží v rozsahu volného pohybu zboží, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, např. pro: zemědělské produkty, spotřební výrobky (např. hračky, textil, kosmetika), zdravotnické výrobky (léčivé přípravky, zdravotnické prostředky) a průmyslové výrobky jako např. motorová vozidla, lodní výstroj, strojní zařízení, výtahy, elektrická zařízení, stavební výrobky a chemické látky.

Avšak živá zvířata a živočišné produkty, např. potraviny vyráběné ze zvířat, budou muset od konce přechodného období splňovat pravidla EU nebo Spojeného království týkající se dovozů ze třetích zemí.

Tato dohoda například stanoví, že:

Rentgenový přístroj s označením CE, který výrobce EU-27 prodal nemocnici ve Spojeném království a který nebyl před koncem přechodného období odeslán nebo fyzicky dodán, může být po uvedeném datu zaslán a dodán na základě splnění požadavků platných v okamžiku jeho uvedení na trh. Proto není nutná obnovená certifikace nebo umístění nového zvláštního označení shody pro Spojené království nebo přizpůsobení výrobku novým požadavkům na výrobky, včetně označení, jimiž má být výrobek opatřen, nebo informací, které mají být poskytnuty spolu s výrobkem (příručka k výrobku, návod k použití apod.).

Podobně automobil vyrobený výrobcem ze Spojeného království na základě schválení typu uděleného orgány Spojeného království a prodaný distributorovi EU-27 před koncem přechodného období může být dodán distributorovi, dále prodán konečnému zákazníkovi, registrován a uveden do provozu v kterémkoliv členském státě na základě splnění požadavků platných v okamžiku jeho uvedení na trh.

----------------------------------------------------

 

Probíhající pohyb zboží z hlediska cel

Pro účely cel, DPH a spotřební daně dohoda o vystoupení zajišťuje, že pohyb zboží, který začne před vystoupením Spojeného království z celní unie EU, by mělo být možné dokončit podle pravidel Unie, která platila na začátku tohoto pohybu. Po uplynutí přechodného období se pravidla EU budou nadále vztahovat na přeshraniční transakce, které byly zahájeny před přechodným obdobím, pokud jde o práva a povinnosti ve vztahu k DPH týkající se osob povinných k dani, jako jsou např. povinnost vykazovat, platby a vrácení DPH. Stejný přístup platí pro probíhající správní spolupráci, která by spolu s výměnou informací, která byla zahájena před vystoupením, měla být dokončena podle příslušných pravidel EU. 

Ochrana práv duševního vlastnictví

V rámci dohody o vystoupení bude na území Spojeného království zachována ochrana stávajících jednotných práv duševního vlastnictví EU (ochranné známky, práva k zapsanému průmyslovému vzoru, práva k odrůdě rostliny atd.). Všechna tato práva budou muset být chráněna ve Spojeném království jako národní práva duševního vlastnictví. Přechod práva EU na právo Spojeného království za účelem ochrany ve Spojeném království bude automatický, bez jakéhokoli přezkumu a nevyžádá si žádné náklady. To zajistí dodržování stávajících vlastnických práv ve Spojeném království a přinese nezbytnou jistotu, pokud jde o uživatele a držitele práv.

EU a Spojené království se také dohodly, že stávající soubor zeměpisných označení schválených v EU bude chráněn dohodou o vystoupení, dokud nebude v rámci budoucích vztahů případně uzavřena nová dohoda týkající se tohoto souboru zeměpisných označení. Tato zeměpisná označení jsou dnes stávajícími právy duševního vlastnictví ve Spojeném království a v EU.

Spojené království zaručí pro stávající soubor uvedených zeměpisných označení nejméně stejnou úroveň ochrany, která v současné době platí v rámci EU. Ochrana bude prosazována prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů Spojeného království.

Zeměpisná označení schválená v EU nesoucí názvy odkazující na původ ve Spojeném království (např. „Welsh Lamb“) zůstanou v rámci EU nedotčena, a proto budou v EU nadále chráněna.

 

--------------------------------------------------- 

Více než 3 000 zeměpisných označení zůstane ve Spojeném království chráněno

Více než 3 000 zeměpisných označení, jako např. Parma ham, Champagne, Bayerisches bier, Feta cheese, Tokaj wine, Pastel de Tentúgal, Vinagre de Jerez, je dnes chráněno právními předpisy EU jako zvláštní práva duševního vlastnictví pro celou EU, včetně Spojeného království. Vystoupení Spojeného království z Evropské unie nepovede ke ztrátě uvedených práv duševního vlastnictví. Dohoda o zeměpisných označeních se vztahuje na chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení, zaručené tradiční speciality a tradiční výrazy pro víno. Tato dohoda bude rovněž přínosem pro zeměpisná označení nesoucí názvy odkazující na původ ve Spojeném království (např. Welsh lamb): získají ve Spojeném království ochranu podle právních předpisů Spojeného království a v EU budou nadále chráněny podle právních předpisů EU.

Zeměpisná označení mají důležitou hodnotu pro místní společenství, a to jak ekonomickou, tak kulturní. Každé označení chráněné v EU představuje zemědělský produkt, potravinu nebo nápoj s hlubokými místními kořeny, jejichž ochrana podle právních předpisů EU vytvořila pro jejich výrobce a místní společenství značnou hodnotu. Kvalita, pověst a vlastnosti těchto produktů jsou dány jejich zeměpisným původem. Jejich ochrana pomáhá zachovat pravost uvedených produktů, podporuje rozvoj venkova a rozvoj pracovních příležitostí ve výrobě, zpracování a dalších souvisejících službách.

--------------------------------------------------- 

 

Probíhající policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

Dohoda o vystoupení stanoví pravidla pro postupné ukončení probíhajících policejních a soudních řízení v trestních věcech týkajících se Spojeného království. Každé takové řízení by mělo být dokončeno podle stejných pravidel EU.

Příklady: jak bude policejní a soudní spolupráce fungovat v praxi?

Pachatel zadržený ve Spojeném království na základě evropského zatýkacího rozkazu by měl být předán členskému státu, který tuto osobu hledá.

Podobně společný vyšetřovací tým vytvořený Spojeným královstvím a ostatními členskými státy by měl pokračovat ve svém vyšetřování.

V případě, že orgán z členského státu EU obdrží před koncem přechodného období od Spojeného království žádost o konfiskaci výnosů z trestné činnosti, měla by být provedena podle platných pravidel EU. 

Probíhající soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech

Dohoda o vystoupení stanoví, že soudní řízení zahájená před uplynutím přechodného období se nadále řídí právem EU o mezinárodní příslušnosti v přeshraničních občanských sporech a že na rozsudky vynesené v těchto řízeních se nadále vztahuje příslušné právo EU o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí. 

Jak budou po konci přechodného období řešena probíhající soudní řízení mezi podniky?

Například na konci přechodného období může u soudu ve Spojeném království zůstat nedořešený spor mezi nizozemským podnikem a podnikem ze Spojeného království.

Odpovědnost soudu ve Spojeném království za projednání věci je stanovena v právních předpisech EU. Podle smlouvy o vystoupení po ukončení přechodného období bude soud Spojeného království nadále příslušný k projednání uvedené věci na základě právních předpisů EU.

V jiném případě může podnik na konci přechodného období být v soudním řízení proti podniku Spojeného království před francouzským soudem.

Podle smlouvy o vystoupení se po skončení přechodného období budou právní předpisy EU o uznávání a výkonu rozsudků nadále vztahovat na uznávání a výkon rozsudků ve Spojeném království vydaných francouzským soudem. 

Používání údajů a informací vyměňovaných před uplynutím přechodného období

Během členství Spojeného království v EU soukromé a veřejné subjekty ve Spojeném království obdržely osobní údaje od podniků a správ v jiných členských státech.

Dohoda o vystoupení stanoví, že po uplynutí přechodného období musí Spojené království nadále uplatňovat pravidla EU o ochraně údajů na celý takto získaný „soubor osobních údajů“, dokud EU prostřednictvím formálního tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně nestanoví, že režim ochrany osobních údajů ve Spojeném království poskytuje záruky ochrany údajů, které jsou „v zásadě rovnocenné“ úrovni ochrany v EU.

Formálnímu rozhodnutí o odpovídající ochraně ze strany EU musí předcházet posouzení režimu ochrany údajů platného ve Spojeném království. V případě neplatnosti nebo zrušení rozhodnutí o odpovídající ochraně se na obdržené údaje bude na základě samotné dohody nadále vztahovat „v zásadě rovnocenná“ úroveň ochrany bezpečnosti.  

Probíhající zadávání veřejných zakázek

Dohoda o vystoupení poskytuje právní jistotu pro zadávací řízení probíhající před uplynutím přechodného období, která by měla být dokončena podle práva EU, tj. na základě stejných procesních a hmotněprávních pravidel, podle jakých byla zahájena. 

Euratom

Podle dohody o vystoupení a vzhledem k vystoupení Spojeného království z Euratomu a k zárukám, které poskytuje, přijalo Spojené království výhradní odpovědnost za pokračující provádění záruk v jaderné oblasti a svých mezinárodních závazků vůči budoucímu režimu, který bude zajišťovat pokrytí a účinnost rovnocennou se stávajícími ujednáními Euratomu. 

Euratom převede na Spojené království vlastnictví zařízení a jiného majetku ve Spojeném království, který se vztahuje k zárukám, za což obdrží náhradu v účetní hodnotě.

Unie rovněž poznamenává, že vystoupení znamená, že mezinárodní dohody Euratomu se už na Spojené království nebudou vztahovat a že Spojené království musí v této souvislosti spolupracovat s mezinárodními partnery.

Právo subjektů Spojeného království na vlastnictví zvláštního štěpného materiálu nacházejícího se ve Spojeném království bude z Euratomu převedeno na Spojené království. Pokud jde o zvláštní štěpný materiál nacházející se ve Spojeném království, který patří podnikům EU-27, Spojené království souhlasilo, že práva Euratomu by měla pokračovat (např. právo schvalovat budoucí prodej nebo převod těchto materiálů). Obě strany souhlasí, že konečnou odpovědnost za vyhořelé palivo a radioaktivní odpad má stát, v němž byly vyprodukovány, a to v souladu s mezinárodními úmluvami a právními předpisy Evropského společenství pro atomovou energii. 

Probíhající soudní a správní postupy Unie

Podle smlouvy o vystoupení zůstane Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) příslušný pro soudní řízení, která se týkají Spojeného království a byla registrována u SDEU před koncem přechodného období, přičemž uvedená řízení by měla pokračovat až do vydání závazného rozhodnutí v souladu s pravidly Unie. To platí pro všechny fáze řízení, včetně odvolání nebo vrácení věci Tribunálu. Tím se umožní řádné ukončení dosud neuzavřených případů.

Zatímco výše uvedené řeší otázku neuzavřených případů, bude rovněž možné předložit SDEU k projednání podle pravidel Unie některé věci týkající se Spojeného království i po ukončení přechodného období.

Dohoda o vystoupení stanoví, že do čtyř let od uplynutí přechodného období může Komise předkládat Soudnímu dvoru Evropské unie nové případy nesplnění povinnosti Spojeného království týkající se porušení práva Unie, k němuž došlo před uplynutím přechodného období.

Ve stejné lhůtě může Spojené království rovněž předkládat SDEU případy týkající se porušení správního rozhodnutí ze strany orgánu nebo instituce Unie přijatého před uplynutím přechodného období, nebo – v případě některých postupů konkrétně stanovených v dohodě – i po uplynutí přechodného období.

Příslušnost SDEU pro tyto nové případy je v souladu se zásadou, že ukončením Smlouvy není dotčeno žádné právo, závazek nebo právní postavení stran vzniklé před jejím ukončením. To přináší právní jistotu a rovné podmínky mezi členskými státy EU a Spojeným královstvím, pokud jde o situace vzniklé v době, kdy se na Spojené království vztahovaly závazky vyplývající z práva Unie.

Pokud jde o správní postupy, dohoda o vystoupení stanoví, že již zahájené postupy se budou nadále řídit pravidly Unie. Týká se to postupů v otázkách jako jsou např. hospodářská soutěž a státní podpora, které byly zahájeny před koncem přechodného období orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a které se týkají Spojeného království nebo fyzických či právnických osob Spojeného království.

Ve vztahu k podpoře poskytnuté před koncem přechodného období má Evropská komise po dobu čtyř let po skončení přechodného období pravomoc zahájit nové správní řízení o státní podpoře týkající se Spojeného království. Komise má i po uplynutí uvedeného čtyřletého období pravomoc k řízením, která byla zahájena před koncem tohoto období.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má po dobu čtyř let po skončení přechodného období pravomoc zahájit nová vyšetřování skutečností, jež nastaly před uplynutím přechodného období, nebo celního dluhu vzniklého po uplynutí přechodného období. Možnost zahájit tyto nové správní postupy je v souladu s myšlenkou, že Spojené království zůstane do konce přechodného období plně vázáno právními předpisy Unie, a proto by mělo být po celé období zajištěno dodržování pravidel a rovné podmínky ve vztahu k ostatním členským státům. 

Fungování orgánů, institucí a jiných subjektů Unie

Podle dohody o vystoupení by se stávající výsady a imunity Unie měly nadále vztahovat na činnosti, které se uskutečnily před uplynutím přechodného období. Obě strany budou i nadále zajišťovat dodržování povinností služebního tajemství. U utajovaných informací a dalších dokumentů získaných v době, kdy bylo Spojené království členským státem, by měla být zachována stejná úroveň ochrany jako před uplynutím přechodného období. 

 

IV. Co bylo dohodnuto ohledně přechodného období? 

Dohoda o vystoupení stanoví přechodné období do konce roku 2020. Soustavné uplatňování právních předpisů EU během tohoto období poskytne vnitrostátním správám a podnikům čas k tomu, aby se připravily na nové vztahy. Rovněž poskytne EU a Spojenému království čas k jednání o budoucích vztazích.

Je stanoveno, že přechodné období skončí dne 31. prosince 2020, přičemž se zohlední původní žádost Spojeného království o přechodné období v délce přibližně dvou let, které se shoduje s koncem stávajícího dlouhodobého rozpočtu EU (víceletého finančního rámce na období 2014–2020).

Během tohoto období bude na území Spojeného království nadále platit acquis Unie v celém rozsahu, jako by bylo členským státem. To znamená, že Spojené království se bude i nadále účastnit celní unie EU a jednotného trhu (se všemi čtyřmi svobodami) a všech politik Unie. Jakákoli změna acquis Unie se bude automaticky vztahovat i na Spojené království a bude platit i ve Spojeném království. Přímý účinek a přednost práva Unie přetrvává. Uplatňovány budou i veškeré stávající nástroje a struktury Unie týkající se regulace, rozpočtu, dohledu, justice a vymáhání, včetně pravomoci Soudního dvora Evropské unie. 

Během tohoto přechodného období bude Spojené království povinné dodržovat obchodní politiku EU a bude i nadále vázáno výlučnou pravomocí Unie, zejména pokud jde o společnou obchodní politiku.

Spojené království zůstane během přechodného období vázáno povinnostmi vyplývajícími ze všech mezinárodních dohod EU. V oblasti obchodu to znamená, že třetí země si zachovají stejný přístup na trh Spojeného království. Během tohoto období Spojené království nesmí přijímat závazky vyplývající z nových dohod, které uzavře svým jménem v oblastech spadajících do výlučné pravomoci Unie, ledaže by mu k tomu Unie udělila svolení.

Od data vystoupení (tj. i během přechodného období), už se nebude Spojené království, které vystoupilo z EU, účastnit rozhodovacích postupů EU. Nebude již zastoupeno v orgánech, institucích a jiných subjektech EU a osoby jmenované či dosazené Spojeným královstvím nebo zastupující Spojené království a osoby zvolené ve Spojeném království se už nebudou účastnit činnosti orgánů, institucí a jiných subjektů EU.

Nebude-li stanovena výjimka, Spojené království se již nebude účastnit schůzí skupin členských států. Spojené království nemůže během přechodného období působit jako „zpravodaj“ pro evropské orgány (jako např. pro účely posouzení rizik pro Agenturu EU pro chemické látky) nebo pro členské státy (např. při posuzování bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku).

Přechodné období nabízí také zainteresovaným stranám, včetně mezinárodních partnerů, jasnost a předvídatelnost v oblasti rybolovu, neboť rozšiřuje použitelnost společné rybářské politiky (a podmínek příslušných mezinárodních dohod) na Spojené království po celou dobu trvání přechodného období. Spojené království je vázáno rozhodnutími o rybolovných právech až do konce přechodného období. Bude konzultováno v různých fázích každoročního procesu rozhodování, pokud jde o jeho rybolovná práva. Na vyzvání Unie a v rozsahu povoleném příslušným fórem se Spojené království může účastnit mezinárodních konzultací a jednání, aby se mohlo připravit se na své budoucí členství v příslušných mezinárodních fórech. 

Případné prodloužení přechodného období

Dohoda o vystoupení stanoví, že společný výbor může přechodné období prodloužit. Tuto možnost lze použít pouze jednou a společný výbor o ní musí rozhodnout do 1. července 2020.

Toto ustanovení také nabízí Spojenému království možnost požádat o dodatečnou lhůtu s cílem zajistit, že před uplynutím přechodného období bude dosaženo budoucí dohody, včetně ustanovení, která zabrání vzniku tvrdé hranice na ostrově Irsko.

Prodloužení lze provést pouze na základě vzájemné dohody Unie a Spojeného království. Všechny ostatní podmínky dohodnuté v březnu týkající se přechodu zůstanou v platnosti. Připomínáme, že to stručně znamená plné uplatňování práva Unie na Spojené království a zplnomocnění orgánů Unie, včetně Soudního dvora.

Avšak během případného prodloužení přechodného období se bude na Spojené království pro účely budoucího víceletého finančního rámce od roku 2012 pohlížet jako na třetí zemi. Pokud jde o uvedený rámec, Spojené království se bude moci účastnit programů EU na základě právních základů pro třetí země, které budou dohodnuty v nařízeních EU.

Prodloužení přechodného období bude vyžadovat spravedlivý finanční příspěvek Spojeného království do rozpočtu EU, o němž bude muset rozhodnout smíšený výbor zřízený dohodou o vystoupení. 

Účast Spojeného království na evropské zahraniční a obranné politice během přechodného období

Společná zahraniční a bezpečnostní politika se bude během přechodného období vztahovat na Spojené království. Spojené království bude muset zejména provést omezující opatření Unie, která byla zavedena nebo o nichž bylo rozhodnuto během přechodného období, nebo podpořit prohlášení a postoje EU ve třetích zemích a mezinárodních organizacích.

Spojené království bude mít možnost účastnit se vojenských operací a civilních misí EU vedených v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), nebude se však moci podílet na vedení. Například operační velitelství operace EU Atalanta, která je zaměřená na boj proti pirátství, se přesouvá z Nortwoodu do Rota ve Španělsku.

Spojené království bude mít možnost účastnit se projektů agentur společné bezpečnostní a obranné politiky, včetně Evropské obranné agentury, avšak nebude se účastnit rozhodování. 

Účast Spojeného království v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí během přechodného období

Všechny prvky politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se budou na Spojené království během přechodného období nadále vztahovat a Spojené království zůstane vázáno akty EU, které se na něj vztahují v důsledku jeho vystoupení. Může se rozhodnout uplatnit své právo zvolit si, zda se zúčastní či nikoliv, pokud jde o opatření, kterými se mění či nahrazují uvedené akty nebo na něž tyto akty navazují.

Avšak během přechodného období nebude mít Spojené království právo rozhodnout se pro účast na zcela nových opatřeních. EU může nicméně pozvat Spojené království v souvislosti s těmito novými opatřeními ke spolupráci, a to za podmínek stanovených pro spolupráci se třetími zeměmi.

Jaké jsou důsledky mezinárodních dohod?

Mezinárodní dohody EU tvoří část acquis, na něž se vztahuje přechod. Tato část acquis je zvláštní v tom, že byla vytvořena prostřednictvím jednání a dohody s mezinárodními partnery EU. Spojené království zůstane během přechodného období vázáno povinnostmi vyplývajícími ze všech mezinárodních dohod EU. V oblasti obchodu to znamená, že třetí země budou mít stejnou úroveň přístupu na trh Spojeného království. To rovněž zaručuje integritu a homogenitu jednotného trhu EU a celní unie EU.

EU informuje ostatní strany mezinárodních dohod o důsledcích vystoupení Spojeného království z EU. Toto oznámení by mělo být učiněno po podpisu dohody o vystoupení. Oznámení se bude vztahovat na všechny mezinárodní dohody.

EU rovněž uvědomí své mezinárodní partnery, že během přechodného období dohodnutého jako součást dohody o vystoupení, bude Spojené království pro účely mezinárodních dohod, včetně dohod, které by platily prozatímně nebo by vstoupily v platnost během přechodného období, považováno za rovné členskému státu. 

 

V. Co bylo dohodnuto ohledně finančního vypořádání? 

Pokyny Evropské rady ze dne 29. dubna 2017 vyžadují jednorázové finanční vypořádání zahrnující rozpočet EU, ukončení členství Spojeného království ve všech orgánech nebo institucích zřízených Smlouvami a účast Spojeného království ve zvláštních fondech a nástrojích souvisejících s politikami Unie. Dohodnuté finanční vypořádání zahrnuje všechny tyto body a vyrovnává účty.

Podle dohody o vystoupení uhradí Spojené království svůj podíl na financování všech závazků přijatých v době, kdy bylo členským státem Unie, ve vztahu k rozpočtu EU (a zejména víceletému finančnímu rámci na období 2014–2020, včetně plateb, které se uskuteční po uplynutí přechodného období v souvislosti s uzávěrkami programů), Evropské investiční bance, Evropské centrální bance, nástroji pro uprchlíky v Turecku, svěřenským fondům EU, agenturám Rady a také Evropskému rozvojovému fondu.

V tomto kontextu se vyjednavači Komise a Spojeného království dohodli na spravedlivé metodice výpočtu závazků Spojeného království v souvislosti s jeho vystoupením.

Dohodnutá metodika je založena na těchto zásadách:

 • žádný členský stát by neměl kvůli odchodu Spojeného království z Unie zaplatit více nebo obdržet méně,
 • Spojené království by mělo uhradit svůj podíl závazků přijatých v době jeho členství a
 • Spojené království by nemělo platit ani více, ani dříve, než kdyby zůstalo členským státem. To konkrétně znamená, že Spojené království by mělo provést úhradu na základě skutečného výsledku rozpočtu, tj. upravenou podle jeho plnění.

 

Jakou částku Spojené království zaplatí?

Cílem jednání bylo vyrovnat všechny závazky, které budou existovat ke dni vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Dohoda se proto netýká částky finančního závazku Spojeného království, ale metodiky jejího výpočtu.

Obě strany se dohodly na objektivní metodice, která umožní dostát všem společným závazkům vůči rozpočtu Unie (2014–2020), včetně zbývajících závazků na konci roku 2020 („reste à liquider“) a závazků, které nemají odpovídající aktiva.

Spojené království bude rovněž dále ručit za úvěry učiněné Unií před jeho vystoupením a získá zpět svůj podíl nevyčerpaných záruk a následných inkas po uplatnění záruk pro tyto úvěry.

Navíc Spojené království souhlasilo, že splní všechny zbývající závazky ve vztahu ke svěřenským fondům EU a nástroji pro uprchlíky v Turecku. Spojené království zůstane stranou Evropského rozvojového fondu a bude nadále přispívat k platbám nezbytným ke splnění všech závazků ve vztahu k stávajícímu 11. ERF, jakož i předchozím fondům. 

Splacený kapitál Spojeného království v Evropské centrální bance bude vrácen britské centrální bance a Spojené království přestane být členem ECB. Ve vztahu k Evropské investiční bance bude splacený kapitál Spojeného království vrácen mezi roky 2019 a 2030 v ročních splátkách, ale bude nahrazen (dodatečnou) disponibilní zárukou. Spojené království si zachová záruku nad souborem nedokončených operací EIB od data vystoupení do konce jejich amortizace.

Spojené království si rovněž zachová výsady a imunity (protokol 5 a 7 Smlouvy), pokud jde o soubor stávajících operací k datu vystoupení. 

Co to znamená pro projekty a programy EU?

Všechny projekty a programy EU budou financovány, tak jak to předpokládá stávající víceletý finanční rámec (na období 2014–2020). To poskytuje jistotu všem příjemcům programů EU, včetně příjemců ze Spojeného království, kteří budou moci nadále využívat programy EU až do jejich uzavření, to se však netýká finančních nástrojů schválených po vystoupení. 

Jak se vypočítá podíl Spojeného království?

Spojené království bude přispívat do rozpočtu na roky 2019 a 2020, přičemž při výpočtu jeho procentního podílu se vychází ze stavu, jako by bylo Spojené království nadále členským státem. U závazků po roce 2020 se tento podíl stanoví jako poměr mezi vlastními zdroji poskytnutými Spojeným královstvím v období 2014–2020 a vlastními zdroji poskytnutými ve stejném období všemi členskými státy (včetně Spojeného království). To znamená, že do podílu Spojeného království je zahrnut i britský rabat. 

Jaký je podíl Spojeného království na majetku EU (aktiva - budovy a peněžní hotovost)?

Aktiva EU patří EU, neboť EU má vlastní právní subjektivitu a žádný členský stát nemá práva k aktivům EU. Avšak část závazků EU náležející Spojenému království bude snížena o odpovídající aktiva, protože není třeba financovat závazky, které jsou kryty aktivy, a Spojené království je tedy nemusí financovat. 

Jak dlouho bude Spojené království platit?

Spojené království bude platit až do uhrazení posledního dlouhodobého závazku. Spojené království nebude nuceno platit dříve, než kdyby zůstalo členským státem EU. Předpokládá se, že obě strany se dohodnou na určitém zjednodušení. 

Bude Spojené království vyplácet důchodové závazky zaměstnancům institucí nebo orgánů EU?

Spojené království bude hradit svůj podíl na financování důchodů a dalších zaměstnaneckých výhod, které vzniknou do konce roku 2020. Tyto platby budou prováděny v okamžiku splatnosti, jako v případě ostatních členských států. 

Jaké finanční dopady by mělo prodloužení přechodného období?

Během prodloužení přechodného období se bude na Spojené království pro účely budoucího víceletého finančního rámce od roku 2021 pohlížet jako na třetí zemi. Prodloužení přechodného období však bude vyžadovat finanční příspěvek Spojeného království do rozpočtu EU, o němž bude muset rozhodnout smíšený výbor zřízený pro správu dohody o vystoupení. 

 

VI. Co bylo dohodnuto ohledně správy dohody o vystoupení? 

Dohoda o vystoupení zahrnuje institucionální ujednání k zajištění účinného řízení, provádění a vymáhání dohody, včetně vhodných mechanismů pro urovnávání sporů.

EU a Spojené království se dohodly na přímém účinku a nadřazenosti celé dohody o vystoupení za stejných podmínek, jaké platí v právních předpisech Unie, jakož i na skutečnosti, že Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) je nejvyšší arbitráží pro záležitosti týkající se práva EU nebo pojmů práva Unie. To je nezbytnou zárukou k zajištění toho, aby právo Unie bylo uplatňováno soudržným způsobem.

Důležité části dohody o vystoupení vycházejí z práva Unie, které se používá k zajištění toho, aby vystoupení proběhlo řádným způsobem. Je proto o to důležitější, aby se uplatnily stejné právní účinky, metody a zásady výkladu jako v případě práva Unie.

V případě sporu o výklad dohody o vystoupení se první politická konzultace uskuteční v rámci smíšeného výboru. Pokud nebude nalezeno žádné řešení, může kterákoli strana postoupit spor k závazné arbitráži. V případech, kdy se spor týká otázky práva EU, rozhodčí soud je povinen postoupit jej Soudnímu dvoru Evropské unie, který vydá závazné rozhodnutí. Navíc každá strana může požadovat, aby soud postoupil otázku SDEU. V těchto případech rozhodčí soud musí postoupit otázku SDEU, pokud se nedomnívá, že spor se ve skutečnosti nedotýká práva EU. Musí uvést důvody svého posouzení a strany mohou požádat o přezkum jeho posouzení. 

Rozhodnutí rozhodčího soudu bude pro Unii a pro Spojené království závazné. V případě nedodržení rozhodnutí může rozhodčí soud uložit paušální částku nebo penále, které se uhradí poškozené straně.

Pokud navíc nedojde k obnovení souladu, dohoda umožňuje stranám přiměřeně pozastavit uplatňování samotné dohody o vystoupení – s výjimkou práv občanů – nebo částí jiných dohod mezi Unií a Spojeným královstvím. Toto pozastavení podléhá přezkumu rozhodčího soudu. 

graf Brexit 2

 

VII. Protokol o Irsku a Severním Irsku 

Více informací naleznete v samostatném dokumentu Otázky a odpovědi týkající se protokolu o Irsku a Severním Irsku. 

 

VIII. Co bylo dohodnuto ohledně výsostných oblastí na Kypru? 

Jak je uvedeno ve společném prohlášení ze dne 19. června 2018, Unie a Spojené království se zavázaly k zavedení vhodných ujednání pro výsostné oblasti, „zejména s cílem chránit zájmy Kypřanů, kteří žijí a pracují ve výsostných oblastech po vystoupení Spojeného království z Unie, při plném respektování práv a povinností podle zakládající smlouvy.“

Unie a Spojené království se dohodly na podmínkách protokolu, kterým se toto uvede v účinek a který je připojen k dohodě o vystoupení.

Cílem protokolu je zajistit, aby právo EU v oblastech stanovených v protokolu 3 k aktu o přistoupení Kypru platilo i nadále ve výsostných oblastech Spojeného království na Kypru bez narušení nebo ztráty práv zejména pro přibližně 11 000 kyperských civilistů, kteří žijí a pracují ve výsostných oblastech Spojeného království na Kypru. To se týká řady oblastí politiky, jako je zdanění, zboží, zemědělství, rybolov a veterinární a fytosanitární pravidla.

Protokol svěřuje Kyperské republice odpovědnost za provádění a vymáhání práva Unie ve vztahu k většině uvedených oblastí, s výjimkou bezpečnostních a vojenských záležitostí. 

 

IX. Co bylo dohodnuto ohledně Gibraltaru? 

Pokyny Evropské rady ze dne 29. dubna 2017 stanovily, že „se žádná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím nesmí vztahovat na území Gibraltaru bez dohody mezi Španělským královstvím a Spojeným královstvím.“

Dvoustranná jednání mezi Španělskem a Spojeným královstvím jsou nyní ukončena. Protokol odkazující na tato dvoustranná ujednání je připojen k dohodě o vystoupení.

Protokol má formu balíčku tvořeného dvoustrannými memorandy o porozumění mezi Španělskem a Spojeným královstvím týkajícími se Gibraltaru. Sem spadá dvoustranná spolupráce v oblasti práv občanů, tabáku a dalších výrobků, životního prostředí, policejních a celních záležitostí, stejně jako dvoustranná dohoda týkající se zdanění a ochrany finančních zájmů.

S ohledem na práva občanů protokol vytváří základ pro správní spolupráci mezi příslušnými orgány při provádění dohody o vystoupení v souvislosti s osobami žijícími na území Gibraltaru, a to zejména v souvislosti s příhraničními pracovníky.

S ohledem na právní předpisy v oblasti letecké dopravy protokol stanoví, že pokud dojde k dohodě mezi Španělskem a Spojeným královstvím o používání letiště v Gibraltaru, budou v průběhu přechodného období v Gibraltaru platit právní předpisy EU, které zde dříve neplatily.

S ohledem na daňové záležitosti a ochranu finančních zájmů protokol vytváří základ pro správní spolupráci mezi příslušnými orgány za účelem dosažení úplné transparentnosti v daňových záležitostech, boje proti podvodům, pašování a praní peněz. Spojené království se také zavázalo, že v Gibraltaru budou dodržovány mezinárodní normy v této oblasti. V souvislosti s tabákem se Spojené království zavazuje ratifikovat některé úmluvy týkající se Gibraltaru a zavést do 30. června 2020 systém sledovatelnosti a ochranných opatření pro cigarety. Pokud jde o alkohol a benzin, Spojené království se zavazuje zajistit, že v Gibraltaru bude platit daňový systém určený k předcházení podvodům.

S ohledem na ochranu životního prostředí a rybolov a spolupráci v policejních a celních záležitostech protokol vytváří základ pro správní spolupráci mezi příslušnými orgány.

Zřizuje se rovněž specializovaný výbor pro dohled nad uplatňováním tohoto protokolu.

MEMO/18/6422

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar