Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

VAD ÄR DEN GLOBALA PAKTEN FÖR SÄKER, ORDNAD OCH REGULJÄR MIGRATION?

Bryssel den 14 november 2018

Frågor och svar

Vad är den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration?

Den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration tillhandahåller den första internationella och icke rättsligt bindande samarbetsramen för migration. Den är resultatet av omfattande diskussioner och förhandlingar mellan alla FN-medlemsstater som inleddes med New York-deklarationen 2016, som enhälligt antogs vid FN:s generalförsamling 2016. Europeiska unionen och dess medlemsstater har deltagit från första början i diskussionerna om den globala migrationspakten, vilket resulterade i en global pakt som till stor del återspeglar europeiska mål.

 

Vilket mål har den globala migrationspakten?

Migration är en global företeelse som inget enskilt land kan hantera på egen hand. Det krävs därför globala lösningar och global ansvarsfördelning, baserat på internationellt samarbete. Den globala migrationspakten syftar till att främja internationellt samarbete genom att fastställa vägledande principer och tillhandahålla en multilateral politisk ram. Den behandlar den internationella migrationens komplexitet genom att ta itu med en lång rad migrationsrelaterade aspekter, såsom gränsförvaltning, människohandel och smuggling av migranter, migrantdokumentation och återvändande och återtagande, samt diasporagrupper och penningöverföringar.

Tio principer som de mänskliga rättigheternas allmängiltighet, nationell suveränitet och dokumentets icke rättsligt bindande karaktär vägleder tillämpningen av den globala migrationspakten. Den omfattar 23 konkreta mål för säker, ordnad och laglig migration som referenspunkter för staterna när de tillämpar sin nationella migrationspolitik.

 

Hur kommer den globala migrationspakten att påverka irreguljär migration? Kommer den att öka migrationen?

Syftet med den globala migrationspakten är att migrationen ska ske på ett säkert, ordnat och reglerat sätt. Den innehåller konkreta åtgärder som kommer att hjälpa staterna att minska irreguljär migration, till exempel genom ökat samarbete för att ta itu med drivkrafterna bakom migration, bekämpning av människohandel och smuggling av migranter, förvaltning av gränser samt att underlätta återvändande. Den kommer också att bidra till att fokusera på vägar för laglig migration. Migrationspakten, som en internationell samarbetsram, kommer också att ligga till grund för EU:s nuvarande samarbete med tredjeländer och internationella organisationer, såsom Internationella organisationen för migration (IOM) och FN:s flyktingkommissariat (UNHCR). Alla dessa aspekter överensstämmer väl med EU:s prioriteringar och mål.

 

Hur kommer den globala migrationspakten att antas eller undertecknas?

Den globala migrationspakten kommer att antas vid en regeringskonferens i Marrakech, Marocko, som kommer att äga rum den 10–11 december 2018. Pakten kommer inte att antas genom underskrift, utan texten kommer att antas genom samförstånd eller omröstning, och det kommer att krävas minst två tredjedels majoritet. Som ett nästa steg kommer FN:s generalförsamling uppmanas att formellt godkänna den globala migrationspakten i form av en resolution.

 

Kommer Europeiska unionen att delta i konferensen i Marrakech?

I linje med sin status i FN:s generalförsamlings sessioner och arbete har Europeiska unionen inbjudits att delta i regeringskonferensen i Marrakech som observatör. EU kommer att delta i diskussionerna. Endast FN-medlemsstater kommer att delta i beslutsfattandet.

 

Kommer Europeiska unionen att delta i FN:s generalförsamlings godkännande av migrationspakten?

FN:s generalförsamling kommer uppmanas att formellt godkänna den globala migrationspakten i form av en resolution. Europeiska unionen har observatörsstatus i FN:s generalförsamling, vilket innebär att landet deltar i diskussionerna, men inte i omröstningar.

 

Skapar den globala migrationspakten några rättsliga skyldigheter för medlemsstaterna?

Den globala migrationspakten är inte rättsligt bindande. Därför uppstår inga rättsliga skyldigheter enligt inhemsk eller internationell rätt för de deltagande staterna.

 

Kommer den globala migrationspakten att ha någon inverkan på nationella suveräna rättigheter? Kommer den att påverka fördelningen av befogenheter inom Europeiska unionen?

Nej. Den globala migrationspakten grundas på principen om full respekt för nationell suveränitet. I migrationspakten sägs bl.a. följande: Den globala migrationspakten bekräftar återigen staternas suveräna rättigheter att fastställa sin nationella migrationspolitik och deras rätt att bestämma över migration inom deras jurisdiktion, i överensstämmelse med internationell rätt. Den globala migrationspakten innebär inte någon överföring eller begränsning vad gäller nationella suveräna rättigheter eller befogenheter. Den är inte ett internationellt avtal och kommer därför inte att ha någon rättslig verkan på de nationella rättssystemen och inga skyldigheter kommer heller att uppstå från den. Den globala migrationspakten kan heller inte ändra fördelningen av befogenheter mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater.

 

Skapar den globala migrationspakten en ”mänsklig rättighet att migrera”?

Nej. Den globala migrationspakten syftar till att förbättra samarbetet om internationell migration. Den uppmuntrar inte till migration men avskräcker inte heller från den. Migrationspakten kommer inte att skapa några nya rättsliga kategorier. Den understryker att migranter är berättigade till samma universella mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som alla människor. Den innehåller inga formuleringar för att främja en ”mänsklig rättighet att migrera”.

 

Kommer den globala migrationspakten att medföra några kostnader?

Nej. På grund av dess icke rättsligt bindande karaktär kommer den globala migrationspakten inte att skapa några direkta ekonomiska skyldigheter. Genomförandet av den globala migrationspakten kommer att stödjas av mekanismen för kapacitetsuppbyggnad i FN. FN:s medlemsstater kan bidra till Förenta nationerna och dess organ på frivillig basis.

 

Vad blir uppföljningen till den globala migrationspakten?

Inom FN-systemet kommer FN:s migrationsnätverk att säkerställa uppföljnings- och övervakningsprocessen, som handlar om att utbyta erfarenheter, hjälpa medlemsstaterna att åtgärda brister och söka efter lösningar på ett globalt problem. IOM kommer att fungera som samordnare och sekretariat. FN:s medlemsstater kommer att diskutera och dela framsteg genom ”International Migration Review Forum”, som kommer att äga rum vart fjärde år med början 2022.

 

Läs mer

Anförande av Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, på uppdrag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/Europeiska kommissionens vice ordförande, vid Europaparlamentets debatt om den globala migrationspakten, den 13 november 2018.

Den fullständiga texten till den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration finns här.

MEMO/18/6417

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar