Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

ČO JE TO GLOBÁLNY PAKT O BEZPEČNEJ, RIADENEJ A LEGÁLNEJ MIGRÁCII?

Brusel 14. november 2018

Otázky a odpovede

Čo je to globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii?

Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii poskytuje prvý medzinárodný a právne nezáväzný rámec spolupráce v oblasti migrácie. Je výsledkom komplexného procesu diskusií a rokovaní medzi členskými štátmi Organizácie Spojených národov, na začiatku ktorého stálo newyorské vyhlásenie z roku 2016, jednomyseľne prijaté Valným zhromaždením OSN v roku 2016. Európska únia a jej členské štáty sa od úplného začiatku zapájali do diskusií o globálnom pakte o migrácii, vďaka čomu globálny pakt do značnej miery odráža európske ciele.

 

Čo je cieľom globálneho paktu o migrácii?

Migrácia je globálnou realitou, ktorej nemôže žiadna krajina čeliť osamote. Vyžaduje si preto riešenia a rozdelenie zodpovednosti na globálnej úrovni založené na medzinárodnej spolupráci. Cieľom globálneho paktu o migrácii je podporovať medzinárodnú spoluprácu stanovením hlavných zásad a vytvorením viacstranného politického rámca. Zaoberá sa zložitou povahou medzinárodnej migrácie a rieši široké spektrum otázok spojených s migráciou, ako sú riadenie hraníc, pašovanie a obchodovanie s ľuďmi, doklady migrantov, návrat a readmisia, ale aj diaspóry a remitencie.

Uplatňovanie globálneho paktu o migrácii sa riadi desiatimi zásadami, medzi ktoré patria zásada univerzálnosti ľudských práv, zásada národnej suverenity a zásada právnej nezáväznosti. Načrtáva 23 konkrétnych cieľov zameraných na bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, ktoré by mali byť referenčným bodom pre štáty pri uplatňovaní ich vnútroštátnych migračných politík.

 

Ako globálny pakt o migrácii ovplyvní nelegálnu migráciu? Povedie k zvýšeniu migrácie?

Cieľom globálneho paktu o migrácii je uskutočňovanie migrácie bezpečným, riadeným a legálnym spôsobom. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré štátom pomôžu obmedziť nelegálnu migráciu, napríklad prostredníctvom posilnenej spolupráce v boji proti dôvodom migrácie, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, ako aj v oblasti riadenia hraníc a uľahčenia návratu. Taktiež pomôže upriamiť pozornosť na možnosti legálnej migrácie. Pakt ako medzinárodný rámec spolupráce bude tiež oporou pre existujúcu spoluprácu EÚ s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, akými sú Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Všetky tieto aspekty vo veľkej miere zodpovedajú prioritám a cieľom EÚ.

 

Akým spôsobom bude globálny pakt o migrácii prijatý alebo podpísaný?

Znenie globálneho paktu o migrácii bude prijaté na medzivládnej konferencii v marockom Marrákeši, ktorá sa uskutoční 10. – 11. decembra 2018. K jej podpisu nedôjde: pakt bude prijatý konsenzom alebo hlasovaním, pri ktorom sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny. V ďalšom kroku bude Valné zhromaždenie OSN požiadané, aby globálny pakt o migrácii formálne schválilo vo forme rezolúcie.

 

Zúčastní sa Európska únia na konferencii v Marrákeši?

V súlade so svojím štatútom, pokiaľ ide o zasadnutia a činnosť Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, bola Európska únia pozvaná na medzivládnu konferenciu v Marrákeši ako pozorovateľ. EÚ sa zúčastní na diskusii. Na rozhodovacom procese sa zúčastnia iba členské štáty OSN.

 

Zúčastní sa Európska únia zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa bude pakt schvaľovať?

Valné zhromaždenie OSN bude požiadané, aby formálne schválilo globálny pakt o migrácii vo forme rezolúcie. Európska únia má na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov štatút pozorovateľa, čo znamená, že sa zúčastňuje na diskusiách, ale nie na hlasovaní.

 

Zakladá sa globálnym paktom o migrácii pre štáty právna povinnosť?

Globálny pakt o migrácii nie je právne záväzný. Podľa vnútroštátneho ani medzinárodného práva z neho preto pre zúčastnené štáty nevyplývajú nijaké právne záväzky.

 

Bude mať globálny pakt o migrácii vplyv na zvrchované práva jednotlivých štátov? Bude mať vplyv na rozdelenie právomocí v rámci Európskej únie?

Nie. Globálny pakt o migrácii sa zakladá na zásade plného rešpektovania národnej suverenity. Uvádza sa v ňom: „Globálny pakt potvrdzuje zvrchované právo štátov určiť si vlastnú migračnú politiku, ako aj ich výhradné právo riadiť migráciu vo svojej jurisdikcii v súlade s medzinárodným právom.“ Globálny pakt o migrácii nezahŕňa presun alebo obmedzenie zvrchovaných práv alebo právomocí jednotlivých štátov. Nejde o medzinárodnú zmluvu, preto nebude mať právne účinky vo vnútroštátnych právnych systémoch a nezakladajú sa ním nijaké právne záväzky. Globálny pakt o migrácii taktiež nemôže zmeniť rozdelenie právomocí medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi.

 

Zakladá globálny pakt o migrácii „ľudské právo na migráciu“?

Nie. Cieľom globálneho paktu je zlepšenie spolupráce v oblasti medzinárodnej migrácie. Nenabáda k migrácii, ale ani od nej neodrádza. Pakt nevytvorí nijaké nové právne kategórie. Zdôrazňuje sa v ňom, že migranti majú rovnaké všeobecné ľudské práva a základné slobody ako všetci ostatní ľudia. Neobsahuje formulácie, ktoré by podporovali „ľudské právo na migráciu“.

 

Sú s globálnym paktom spojené náklady?

Nie. Keďže globálny pakt nemá právne záväzný charakter, nezakladajú sa ním nijaké priame finančné záväzky. Vykonávanie globálneho paktu bude v rámci OSN podporované mechanizmom budovania kapacít. Členské štáty OSN môžu OSN a jej agentúram poskytnúť dobrovoľný príspevok.

 

Čo bude nasledovať po globálnom pakte o migrácii?

Migračná sieť OSN v rámci systému OSN zabezpečí následné opatrenia a monitorovanie, ktorého podstatou je výmena skúseností, pomoc členským štátom pri odstraňovaní nedostatkov a hľadanie riešení tohto globálneho problému. Úlohy koordinátora a sekretariátu bude plniť IOM. Členské štáty OSN budú diskutovať a vymenia si informácie o pokroku na Medzinárodnom fóre pre prieskum migrácie (International Migration Review Forum), ktoré sa bude uskutočňovať každé štyri roky počínajúc rokom 2022.

 

Ďalšie informácie

Prejav komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa v mene vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Európskej komisie o globálnom pakte o migrácii v rámci rozpravy v Európskom parlamente, 13. november 2018.

Úplné znenie globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii nájdete tu.

MEMO/18/6417

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar