Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

KAS IR GLOBĀLAIS PAKTS PAR DROŠU, SAKĀRTOTU UN LIKUMĪGU MIGRĀCIJU?

Briselē, 2018. gada 14. novembrī

Jautājumi un atbildes

Kas ir globālais pakts par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju?

Globālais pakts par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju ir pirmais starptautiskais juridiski nesaistošais sadarbības ietvars migrācijas jomā. Tas tapis visaptverošā procesā, kurā diskutējušas un noturējušas sarunas visas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis un kurš sākās ar Ņujorkas deklarāciju 2016. gadā, kas vienbalsīgi tika pieņemta ANO ANO Ģenerālajā asamblejā 2016. gadā. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis jau no paša sākuma iesaistījās diskusijās par globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju, kuru rezultāta tapa globāls pakts, kurā lielā mērā atspoguļoti Eiropas mērķi.

 

Kāds ir globālā pakta par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju mērķis?

Migrācija ir globāla realitāte, ar kuru neviena valsts nevar tikt galā pati saviem spēkiem. Tāpēc ir vajadzīgi globāli risinājumi un globāla atbildības sadalīšana, pamatojoties uz starptautisku sadarbību. Globālajam paktam par migrāciju, nosakot pamatprincipus un daudzpusēju politisko sistēmu, jāsekmē starptautiska sadarbība. Starptautiskās migrācijas sarežģīto raksturu tas risina, aplūkojot visdažādākos ar migrāciju saistītos aspektus, piemēram, robežu pārvaldību, kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, migrantu dokumentāciju, atgriešanos un atpakaļuzņemšanu, kā arī diasporas un emigrantu naudas pārvedumus.

Piemērojot globālo paktu par migrāciju, tiek ievēroti desmit principi, tādi kā cilvēktiesību universālums, valsts suverenitāte, un dokumenta juridiski nesaistošais raksturs. Paktā ir doti 23 konkrēti mērķi attiecībā uz drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju kā atsauces punkti, ko valstis var izmantot, ieviešot valsts migrācijas politiku.

 

Kā globālais pakts par migrāciju ietekmēs neatbilstīgu migrāciju? Vai tas migrāciju palielinās?

Globālā migrācijas pakta mērķis ir panākt, lai migrācija notiktu droši, sakārtoti un likumīgi. Tas ietver konkrētus pasākumus, kas valstīm palīdzēs samazināt neatbilstīgo migrāciju, piemēram, ciešāk sadarbojoties, lai risinātu migrācijas cēloņus, cīnītos pret cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu, pārvaldītu robežas un atvieglotu atgriešanos. Tas arī palīdzēs uzmanību koncentrēt uz likumīgas migrācijas ceļiem. Uz paktu kā starptautiskas sadarbības ietvaru balstīsies arī ES pašreizējais darbs ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, tādām kā Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) un ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR). Visi šie aspekti ir cieši saistīti ar ES prioritātēm un mērķiem.

 

Kā globālais pakts par migrāciju tiks pieņemts vai parakstīts?

Globālā pakta par migrāciju teksts tiks pieņemts 2018. gada 10.–11. decembrī notiekošajā starpvaldību konferencē Marakešā (Maroka). To neparakstīs: tekstu pieņems vienprātīgi vai balsojumā, kurā par paktu jānobalso vismaz divu trešdaļu vairākumam. Pēc tam ANO Ģenerālā asambleja tiks aicināta globālo migrācijas aktu oficiāli apstiprināt ar rezolūciju.

 

Vai Eiropas Savienība piedalīsies Marakešas konferencē?

Atbilstoši Eiropas Savienības statusam ANO Ģenerālās asamblejas sēdēs un darbā, tā ir uzaicināta Starpvaldību konferencē Marakešā piedalīties kā novērotāja. ES piedalīsies diskusijās. Lēmumu pieņemšanā piedalīsies tikai ANO dalībvalstis.

 

Vai Eiropas Savienība piedalīsies, kad ANO Ģenerālā asambleja apstiprinās paktu?

ANO Ģenerālā asambleja tiks aicināta ar rezolūciju oficiāli apstiprināt globālo migrācijas aktu. Eiropas Savienībai ANO Ģenerālajā asamblejā ir novērotājas statuss, tāpēc tā piedalās diskusijās, bet nepiedalās balsošanā.

 

Vai globālais pakts par migrāciju valstīm uzliek juridiskus pienākumus?

Globālais pakts par migrāciju nav juridiski saistošs. Tāpēc dalības valstīm neizriet nekādi juridiski pienākumi saskaņā ar nacionālajām vai starptautiskajām tiesībām.

 

Vai globālais pakts par migrāciju kaut kā ietekmēs valsts suverēnās tiesības? Vai tas kaut kā ietekmēs kompetenču sadalījumu Eiropas Savienībā?

Nē. Globālā pakta par migrāciju pamatā ir princips, ka pilnībā tiek ievērota valsts suverenitāte. Citāts: “Globālais pakts atkārtoti apstiprina, ka valstīm ir suverēnas tiesības noteikt valsts migrācijas politiku un prerogatīva pārvaldīt migrāciju savā jurisdikcijā atbilstoši starptautiskajām tiesībām.” Globālais pakts par migrāciju nav saistīts ar valsts suverēno tiesību vai kompetenču nodošanu vai ierobežošanu. Tas nav starptautisks nolīgums, un tāpēc tam nebūs juridiskas ietekmes uz valsts tiesību sistēmu un no tā arī neizrietēs nekādi pienākumi. Globālais pakts arī nevar izmainīt kompetenču sadalījumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm.

 

Vai globālais pakts par migrāciju iedibina “cilvēktiesības uz migrāciju”?

Nē. Globālā pakta mērķis ir uzlabot sadarbību starptautiskās migrācijas jomā. Ne tas migrāciju veicina, ne neveicina. Pakts neradīs nekādas jaunas juridiskās kategorijas. Tajā ir uzsvērts, ka migrantiem ir tiesības uz tādām pašām universālām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām kā jebkuram cilvēkam. Pakta tekstā nekur nav minēts par “cilvēktiesībām uz migrāciju”.

 

Vai globālais pakts būs saistīts ar izmaksām?

Nē. Tā kā globālais pakts nav juridiski saistošs, tas neradīs nekādas tiešas finansiālās saistības. Globālā pakta īstenošana tiks atbalstīta ar ANO jaudas veidošanas mehānismu. ANO dalībvalstis var ANO un tās aģentūrās līdzdarboties brīvprātīgi.

 

Kāda būs globālā pakta par migrāciju pēcpārbaude?

ANO sistēmā pēcpārbaudes un pārraudzības process tiks nodrošināts ar ANO migrācijas tīklu, kurā notiek pieredzes apmaiņa, tiek palīdzēts dalībvalstīm novērst trūkumus un tiek meklēti globālas problēmas risinājumi. Koordinatora un sekretariāta funkcijas veiks IOM. ANO dalībvalstis pārrunās rezultātus un dalīsies tajos Starptautiskās migrācijas pārskata forumā, kas kopš 2022. gada notiks reizi četros gados.

 

Plašāka informācija

Humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida runa Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces vārdā Eiropas Parlamenta debatēs par globālo paktu par migrāciju 2018. gada 13. novembrī.

Sk. globālā pakta par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju pilnu tekstu.

MEMO/18/6417

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar