Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛОБАЛНИЯТ ПАКТ ЗА БЕЗОПАСНА, ОРГАНИЗИРАНА И ЗАКОННА МИГРАЦИЯ?

Брюксел, 14 ноември 2018 r.

Въпроси и отговори

Какво представлява Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция (Глобален пакт за миграцията)?

Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция е първата международна и правно необвързваща рамка за сътрудничество по въпросите на миграцията. Той е резултат от широкообхватен процес на обсъждания и преговори между всички държави — членки на Организацията на обединените нации, който започна с Декларацията от Ню Йорк от 2016 г., приета с единодушие от Общото събрание на ООН през 2016 г. Европейският съюз и неговите държави членки участваха в разискванията относно Глобалния пакт за миграцията от самото начало, като резултатът бе глобален пакт, който до голяма степен отразява европейските цели.

 

Какви са целите на Глобалния пакт за миграцията?

Миграцията е реалност в глобален мащаб и нито една държава не може да се справи с нея сама. Тя изисква глобални решения и споделяне на отговорността в световен мащаб на основата на международно сътрудничество. Глобалният пакт за миграцията има за цел да насърчава международното сътрудничество, определяйки ръководни принципи и осигурявайки многостранна политическа рамка. Той обхваща комплексния характер на международната миграция, като засяга множество аспекти, свързани с миграцията, като управлението на границите, контрабандата и трафика на хора, документите на мигрантите и връщането и обратното приемане, както и диаспорите и паричните преводи.

Прилагането на Глобалния пакт за миграцията се ръководи от десет принципа, сред които са универсалният характер на правата на човека, националният суверенитет, както и правно необвързващият характер на документа. В него са очертани 23 конкретни цели за безопасна, организирана и законна миграция, които да служат като отправни точки за държавите при провеждането на национални политики в областта на миграцията.

 

Какво ще е въздействието на Глобалния пакт за миграцията върху незаконната миграция? Ще се увеличи ли миграцията?

Целта на Глобалния пакт за миграцията е миграцията да се осъществява по безопасен, организиран и законен начин. Той съдържа конкретни действия, които ще помогнат на държавите да намалят незаконната миграция, например чрез засилено сътрудничество за справяне с причините за миграцията, борба с трафика на хора и контрабандата на мигранти, управление на границите и улесняване на връщането. Той също така ще спомогне вниманието да се съсредоточи върху законните канали за миграция. Пактът, като международна рамка за сътрудничество, ще бъде основа и за вече извършваната съвместна работа на ЕС и трети държави и международни организации, като Международната организация по миграция (МОМ) и Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН). Всички тези аспекти съответстват до голяма степен на приоритетите и целите на ЕС.

 

Как ще се осъществи приемането или подписването на Глобалния пакт за миграцията?

Текстът на Глобалния пакт за миграцията да бъде приет по време на междуправителствената конференция в Маракеш, Мароко, която ще се проведе на 10 и11 декември 2018 г. Няма да има подписване: приемането на текста ще се осъществи с консенсус или с гласуване с необходимо мнозинство от поне две трети. След това Общото събрание на ООН ще бъде приканено да приеме официално Глобалния пакт за миграцията под формата на резолюция.

 

Ще участва ли Европейският съюз в конференцията в Маракеш?

В съответствие със своя статут на заседанията и в работата на Общото събрание на ООН Европейският съюз бе поканен да участва в междуправителствената конференция в Маракеш като наблюдател. ЕС ще участва в обсъжданията. Единствено държавите — членки на ООН, ще участват във вземането на решение.

 

Ще участва ли Европейският съюз в Общото събрание на ООН при приемането на Пакта?

Общото събрание на ООН ще бъде приканено да приеме официално Глобалния пакт за миграцията под формата на резолюция. Европейският съюз има статут на наблюдател в Общото събрание на ООН, което означава, че участва в обсъжданията, но не и в гласуването.

 

Създава ли Глобалният пакт за миграцията правни задължения за държавите?

Глобалният пакт за миграцията няма правнообвързващ характер. Поради това за участващите в него държави не възникват правни задължения съгласно националното или международното право.

 

Ще има ли последици от Глобалния пакт за миграцията върху националните суверенни права? Ще се отрази ли той върху разпределението на правомощията в рамките на Европейския съюз?

Не. Глобалният пакт за миграцията се основава на принципа на пълното зачитане на националния суверенитет. Както гласи цитат от него: „Глобалният пакт за миграцията потвърждава суверенното право на държавите да определят своята национална политика в областта на миграцията и техния прерогатив да управляват миграцията в своята юрисдикция, в съответствие с международното право.“ Глобалният пакт за миграцията не води до прехвърляне или ограничаване на национални суверенни права или компетентности. Той не е международно споразумение и следователно не поражда правни последици за националните правни системи и от него не произтичат задължения. Глобалният пакт също така не може да променя разпределението на компетентности между Европейския съюз и неговите държави членки.

 

Установява ли се с Глобалния пакт за миграцията „право на човека да мигрира“?

Не. Глобалният пакт има за цел да подобри сътрудничеството в областта на международната миграция. Той нито насърчава миграцията, нито я възпира. С Пакта няма да бъдат създадени нови правни категории. В него се подчертава, че мигрантите се ползват от същите всеобщи права на човека и основни свободи като всички други хора. Той не съдържа формулировки, с които се насърчава „право на човека да мигрира“.

 

Ще има ли разходи, произтичащи от Глобалния пакт?

Не. Тъй като не е правнообвързващ, Глобалният пакт няма да поражда преки финансови задължения. Прилагането му ще се подпомага от механизма за изграждане на капацитет в рамките на ООН. Държавите — членки на ООН, могат да дават своя принос за ООН и нейните агенции на доброволна основа.

 

Какви ще бъдат последващите действия във връзка с Глобалния пакт за миграцията?

В рамките на системата на ООН Мрежата на ООН за миграцията ще гарантира предприемането на последващи действия и осъществяването на мониторинг, чиято цел е споделянето на опит, оказването на помощ на държавите членки за справяне със слабостите и търсенето на решения на един глобален проблем. Международната организация по миграция ще изпълнява функцията на координатор и секретариат. Държавите — членки на ООН, ще обсъждат и споделят информация относно постигнатия напредък чрез Форума за преглед по въпросите на международната миграция, който ще се провежда на всеки четири години, считано от 2022 г.

 

За повече информация

Реч, произнесена от комисаря на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ и управлението на кризи Христос Стилианидис от името на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия по време на разискванията в Европейския парламент относно Глобалния пакт за миграцията на 13 ноември 2018 г.

Тук можете да намерите пълния текст на Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция.

MEMO/18/6417

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar