Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Varnostna unija: evropski sistem za potovalne informacije in odobritve – vprašanja in odgovori

Strasbourg, 5. julija 2018

1. Kaj je ETIAS?

Kaj je evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)?

Komisija je novembra 2016 predlagala vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) za okrepitev varnostnih pregledov tistih oseb, ki potujejo v EU brez vizuma; trenutno so to državljani več kot 60 držav (celoten seznam je na voljo tukaj).

Sistem ETIAS bo avtomatiziran informacijski sistem za odkrivanje vsakršnih tveganj za varnost ali nedovoljene migracije, ki jih predstavljajo potniki, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti in potujejo na schengensko območje, hkrati pa bo olajšal prehod meja za veliko večino potnikov, ki takih tveganj ne predstavljajo. Vsi državljani tretjih držav, ki za potovanje na schengensko območje ne potrebujejo vizuma, bodo morali pred potovanjem zaprositi za potovalno odobritev prek sistema ETIAS. Informacije, zbrane prek sistema ETIAS, bodo omogočile predhodno preverjanje morebitnih tveganj za varnost ali nedovoljene migracije, pri čemer se bodo v celoti spoštovale temeljne pravice in načela varstva podatkov.

Po izpolnitvi spletnega obrazca vloge bo sistem izvedel preverjanje v informacijskih sistemih EU za meje in varnost ter v veliki večini primerov v nekaj minutah izdal potovalno odobritev. Potovalna odobritev v sistemu ETIAS bo nujni pogoj za vstop na schengensko območje in mejni policisti jo bodo pri prečkanju meje EU pregledali skupaj s potovalnimi dokumenti. To predhodno preverjanje državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, bo olajšalo mejne kontrole, zmanjšalo birokracijo in zamude za potnike na mejah, zagotovilo usklajeno in harmonizirano oceno tveganja v zvezi z državljani tretjih držav ter znatno zmanjšalo število zavrnitev vstopa na mejnih prehodih.

Kakšna je razlika med schengenskim vizumom in potovalno odobritvijo v sistemu ETIAS?

Odobritev v sistemu ETIAS ni vizum. Državljani držav, za katere velja liberalizacija vizumskega režima, bodo lahko še naprej potovali po EU brez vizuma, vendar bodo morali pred potovanjem prek sistema ETIAS pridobiti potovalno odobritev. ETIAS bo preprost, hiter in uporabniku prijazen sistem, ki bo v več kot 95 % primerov izdal odobritev v nekaj minutah.

Potovalna odobritev v sistemu ETIAS ne uvaja obveznosti, podobnih vizumom. Ni treba vložiti vloge na konzulatu, biometrični podatki se ne zbirajo in zbere se precej manj informacij kot v postopku za izdajo vizuma. Medtem ko lahko postopek za izdajo schengenskega vizuma traja do 15 dni, v nekaterih primerih celo do 30 ali 60 dni, je za izpolnitev spletne vloge v sistemu ETIAS potrebnih le nekaj minut. Odobritev bo veljala tri leta, torej bistveno dlje kot schengenski vizum. Odobritev v sistemu ETIAS bo veljala za neomejeno število vstopov.

Potovalna odobritev v sistemu ETIAS bo za vse potnike, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, nujen in kratek postopek, ki jim bo prihranil birokratske postopke in zamude na mejah. Sistem ETIAS bo v celoti upošteval to izvzetje iz vizumske obveznosti, olajšal prehod schengenske zunanje meje in potnikom, ki ne potrebujejo vizuma, omogočil, da v celoti uživajo svoj status.

Kakšen je učinek sistema ETIAS na skupno vizumsko politiko?

Liberalizacija vizumskega režima je pomembno orodje pri sklepanju partnerstev s tretjimi državami in prizadevanjih za večjo privlačnost EU za podjetništvo in turizem. Z obveznim predhodnim preverjanjem in ocenjevanjem možnih tveganj za varnost ali nedovoljene migracije, povezanih s potniki, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, pri čemer se v celoti upošteva ta njihov status, bo sistem ETIAS prispeval k ohranjanju in dopolnjevanju uspeha politike EU za liberalizacijo vizumskega režima. Te dodatne informacije in ocena tveganja bodo potnikom omogočile, da v celoti uživajo svoj status izvzetja iz vizumske obveznosti, obenem pa se bosta povečali varnost in zaščita znotraj schengenskega območja. Poleg tega bodo potniki zgodaj obveščeni o tem, ali smejo vstopiti na schengensko območje, in bodo tako lahko bolje načrtovali svoj obisk.

V okviru nadaljnjega dialoga o liberalizaciji vizumskega režima s tretjimi državami bo sistem ETIAS okrepil sposobnost EU za ocenjevanje in upravljanje potencialnih migracijskih in varnostnih tveganj, hkrati pa bo olajšal prehajanje schengenskih zunanjih meja.

2. Kako bo sistem ETIAS deloval v praksi?

Kaj bodo morali potniki, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, opraviti pred potovanjem?

Potniki bodo morali prek posebnega spletišča ali aplikacije za mobilne naprave izpolniti spletno vlogo. Izpolnjevanje naj ne bi trajalo več kot 10 minut in ne bi smelo zahtevati nobene druge dokumentacije razen potovalnega dokumenta (potni list ali drug enakovreden dokument). V primeru nezmožnosti vložitve vloge (zaradi starosti, ravni pismenosti, dostopa do informacijske tehnologije in sposobnosti njene uporabe itd.) lahko vlogo vloži tretja oseba.

Prosilci od 18. do 70. leta starosti bodo morali za vsako vlogo elektronsko plačati pristojbino v višini 7 evrov. Pri metodah elektronskega plačevanja se bo upošteval tehnološki napredek v državah z režimom potovanj brez vizumov, da se državljanom tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma in morda nimajo dostopa do določenih plačilnih sredstev, ne oteži vložitev vloge.

Avtomatizirani postopek ocenjevanja se bo začel po potrditvi plačila pristojbine. Velika večina prosilcev (po pričakovanjih več kot 95 %) bo prejela samodejno odobritev, o čemer bodo obveščeni v nekaj minutah po plačilu. Če bo prišlo do zadetka v kateri od podatkovnih zbirk, v katerih bo potekala poizvedba, ali do neodločenega izida avtomatiziranega postopka, bo vlogo ročno obdelala centralna enota v Evropski agenciji za mejno in obalno stražo ali skupina držav članic. To lahko za državljana tretje države, ki je izvzet iz vizumske obveznosti, pomeni, da se odzivni čas podaljša do največ 96 ur. V zelo izjemnih okoliščinah se lahko od prosilcev zahtevajo dodatne informacije in so lahko potrebni nadaljnji postopkovni koraki, vendar je treba v vseh primerih končno odločitev sprejeti v štirih tednih od vložitve vloge.

Od približno 5 % vlog, pri katerih bo prišlo do zadetka, se pričakuje, da jih bo po preverjanju s strani centralne enote ETIAS 3–4 % prejelo pozitivno odločitev, preostalih 1–2 % pa jih bo posredovanih nacionalnim enotam ETIAS za ročno obdelavo. Po sprejetju odločitve bodo prosilci prejeli odgovor po elektronski pošti z veljavno potovalno odobritvijo ali z utemeljitvijo zavrnitve.

Kaj se zgodi, če je bila osebi v sistemu ETIAS potovalna odobritev zavrnjena?

Če se potovalna odobritev zavrne, prosilec obdrži pravico do pritožbe. Pritožbe se lahko vložijo v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom. Prosilec bo obveščen, kateri nacionalni organ je pristojen za obdelavo vloge in odločitev glede potovalne odobritve, posredovane pa mu bodo tudi informacije o postopku v primeru pritožbe. Če potnik meni, da je bila njegova obravnava nepravična, lahko vloži pravno sredstvo ali pri nacionalnem organu zahteva dostop do informacij.

Kakšna je veljavnost potovalne odobritve v sistemu ETIAS?

Potovalna odobritev bo veljala tri leta (ali do izteka veljavnosti potovalnega dokumenta).

Kakšne so obveznosti za prevoznike?

Letalski in ladijski prevozniki ter prevozniki, ki po kopenski poti z avtobusom prevažajo skupine, bodo morali pred vkrcanjem preveriti status potovalnega dokumenta, ki je potreben za vstop na schengensko območje, vključno z zahtevo po veljavni potovalni odobritvi v sistemu ETIAS. Za prevoznike, ki po kopenski poti z avtobusom prevažajo skupine, je predvideno prehodno obdobje, v katerem jim ne bo treba preverjati, ali imajo potniki veljavno potovalno odobritev.

Kaj se bo zgodilo na mejnem prehodu?

Ob prihodu na mejni prehod schengenskega območja bo mejni policist elektronsko prebral podatke v potovalnem dokumentu, s čimer bo sprožil poizvedbo v različnih podatkovnih zbirkah, vključno s poizvedbo v sistemu ETIAS pri potnikih, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti. Če potnik ne bo imel veljavne potovalne odobritve v sistemu ETIAS, mu bo mejni policist zavrnil vstop ter potnika in zavrnitev vstopa zabeležil v sistemu vstopa/izstopa.

Če bo potnik imel veljavno potovalno odobritev, se bo izvedel postopek mejne kontrole in potniku se bo vstop na schengensko območje odobril, če bodo izpolnjeni vsi pogoji za vstop, ali pa zavrnil, kot to določa Zakonik o schengenskih mejah.

Ali se potovalna odobritev lahko prekliče?

Čeprav je potovalna odobritev veljavna tri leta, jo je mogoče preklicati ali razveljaviti, če pogoji za njeno izdajo niso več izpolnjeni.

3. Odprava informacijskih vrzeli in povečanje varnosti

Kako bo sistem ETIAS odpravil obstoječe informacijske vrzeli?

Mejni organi in organi kazenskega pregona imajo trenutno le malo informacij o potnikih, ki prečkajo meje EU brez vizumov. To ne velja za osebe, ki potujejo s schengenskim vizumom in katerih podatke lahko mejni policisti navzkrižno preverijo v vizumskem informacijskem sistemu (VIS). Sistem ETIAS bo z zagotavljanjem, da se vsi potniki preverijo že pred njihovim prihodom, odpravil pomembno informacijsko vrzel. Pomagal bo pri odkrivanju morebitnih tveganj v zvezi z varnostjo ali nedovoljenimi migracijami, še preden bodo potniki, ki ne potrebujejo vizuma, prispeli na mejo EU, ter omogočal boljše spremljanje, kdo prečka meje EU.

Kako sistem ETIAS dopolnjuje obstoječe informacijske sisteme za meje in varnost?

V skladu s strategijo interoperabilnosti, predlagano v sporočilu z dne 6. aprila 2016 o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost, je sistem ETIAS zasnovan tako, da je interoperabilen z obstoječimi sistemi in sistemi, ki se trenutno razvijajo, kot je sistem vstopa/izstopa (SVI).

Za sistem ETIAS se bodo – v največji možni meri in kolikor je tehnično izvedljivo – uporabljale strojna in programska oprema ter komunikacijska infrastruktura SVI. Vzpostavila se bo tudi interoperabilnost z drugimi informacijskimi sistemi, v katerih se bodo preverjale vloge iz sistema ETIAS, tj. vizumskim informacijskim sistemom (VIS), podatki Europola, schengenskim informacijskim sistemom (SIS), sistemom Eurodac in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS).

Katere podatkovne zbirke bo preverjal sistem ETIAS?

Pri preverjanju in ocenjevanju informacij, ki jih bodo predložili potniki, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, bo sistem samodejno navzkrižno preverjal vsako vlogo v:

–       obstoječih informacijskih sistemih EU:

o    schengenskem informacijskem sistemu (SIS),

o    vizumskem informacijskem sistemu (VIS),

o    podatkih Europola,

o    podatkovni zbirki Eurodac,

–       predlaganih prihodnjih informacijskih sistemih EU:

o    sistemu vstopa/izstopa (SVI),

–       podatkovnih zbirkah Interpola:

o    Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih (SLTD),

o    Interpolovi zbirki potovalnih dokumentov, povezanih z razpisi ukrepov (TDAWN),

–       namenskem nadzornem seznamu ETIAS in s specifičnimi kazalniki tveganja.

V pričakovanju sprejetja predloga Komisije za izmenjavo informacij v zvezi s kazenskimi evidencami državljanov tretjih držav (ECRIS-TCN) v EU bi lahko sistem ETIAS v prihodnje poizvedoval tudi po ECRIS-TCN.

Kako bo sistem ETIAS izboljšal varnost državljanov EU?

Sistem ETIAS bo z zagotavljanjem ključnih informacij o varnosti, nedovoljenih migracijah in javnem zdravju znatno prispeval k odpravi obstoječih vrzeli na področju varnostnih informacij. Organom držav članic bo pomagal odkriti posameznike, ki bi lahko predstavljali tveganje, in ukrepati, preden ti posamezniki dosežejo schengenske zunanje meje.

Natančneje, sistem bo izboljšal odkrivanje trgovine z ljudmi (zlasti pri mladoletnikih), pripomogel k boju proti čezmejnemu kriminalu in na splošno olajšal identifikacijo oseb, katerih prisotnost na schengenskem območju bi lahko ogrozila notranjo varnost. Podatki, shranjeni v sistemu ETIAS, se lahko ob spoštovanju temeljnih pravic in varstva podatkov dajo na voljo tudi nacionalnim organom kazenskega pregona in Europolu, če je to potrebno za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

Kako bo sistem ETIAS zagotavljal spoštovanje temeljnih pravic in varstva podatkov?

Predlog Komisije je v celoti skladen z Listino o temeljnih pravicah in vsebuje vse ustrezne zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo, da se sistem ETIAS razvija v skladu z najvišjimi standardi varstva podatkov, zlasti glede dostopa do podatkov, ki je strogo omejen. V njem so predvidene pravice posameznikov do pravnega varstva, zlasti v zvezi s pravico do sodnih pravnih sredstev in nadzorom obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi.

Osebni podatki, zabeleženi v sistemu ETIAS, se bodo hranili le toliko časa, kot je potrebno za namene sistema. Podatki se bodo hranili:

– do izteka veljavnosti potovalne odobritve ali

– pet let od zadnje odločitve o zavrnitvi, preklicu ali razveljavitvi potovalne odobritve.

Po koncu obdobja veljavnosti potovalne odobritve se lahko podatki hranijo za dodatno obdobje največ treh let, če prosilec prostovoljno in izrecno soglaša s tem. Po izteku obdobja hrambe podatkov se bodo dosje vloge in osebni podatki samodejno izbrisali iz centralnega sistema ETIAS.

Organi kazenskega pregona držav članic in Europol bodo imeli za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj dostop do sistema ETIAS pod strogo določenimi pogoji. Imenovani organi in Europol bi lahko dostop do sistema ETIAS zahtevali le, če imajo utemeljene razloge za domnevo, da jim bo tak dostop znatno pomagal pri opravljanju njihovih nalog.

4. Struktura in razvoj sistema ETIAS

Kakšna bo struktura sistema ETIAS?

Sistem ETIAS bodo sestavljali informacijski sistem ETIAS, centralna enota ETIAS in nacionalne enote ETIAS.

Informacijski sistem ETIAS bodo sestavljali:

  • centralni sistem za obdelavo vlog,
  • nacionalni enotni vmesnik v vsaki državi članici, ki povezuje centralni sistem in nacionalne infrastrukture,
  • varna komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki,
  • javno spletno mesto in mobilna aplikacija za mobilne naprave,
  • storitev elektronske pošte in številna orodja za prosilce, kot so storitev računa, orodje za preverjanje ter orodje za izdajo ali umik soglasja za hrambo podatkov po splošnem obdobju.

V okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo bo kot del njenega pravnega in političnega okvira vzpostavljena centralna enota ETIAS, ki jo bo agencija tudi upravljala. Centralna enota ETIAS bo delovala 24 ur na dan in 7 dni v tednu, imela pa bo štiri osnovne naloge:

  • zagotavljanje pravilnosti in ažurnosti podatkov, shranjenih v dosjejih vlog, in zabeleženih podatkov,
  • po potrebi preverjanje vlog za potovalno odobritev glede istovetnosti potnika v primeru zadetka pri avtomatizirani obdelavi,
  • opredelitev, preskušanje, izvajanje, ocenjevanje in pregled specifičnih kazalnikov tveganja v okviru pravil sistema ETIAS za varnostno preverjanje,
  • redna preverjanja obravnave vlog in izvajanja pravil sistema ETIAS za varnostno preverjanje, zlasti kar zadeva njihov učinek na temeljne pravice, pravila o zasebnosti in varstvo podatkov.

V vseh državah članicah bodo ustanovljene nacionalne enote ETIAS, njihova glavna naloga pa bo izvajanje ocen tveganja in sprejemanje odločitev glede potovalnih odobritev za vloge, ki so bile zavrnjene v okviru avtomatiziranega postopka. Nacionalne enote bodo prosilcem tudi zagotovile informacije o postopku v primeru pritožbe.

Odbor ETIAS za varnostno preverjanje, ki bo ustanovljen v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo, bo imel svetovalno vlogo in bo zaprošen za mnenje o opredelitvi, ocenjevanju in pregledu kazalnikov tveganja ter o izvajanju nadzornega seznama ETIAS. Odbor bodo sestavljali po en predstavnik vsake nacionalne enote ETIAS, Europola ter Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

Usmerjevalni odbor za temeljne pravice bo neodvisen svetovalni organ, ki bo sestavljen iz predstavnikov Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, Evropskega odbora za varstvo podatkov in Agencije za temeljne pravice. Ocenjeval bo učinek obdelave vlog in pravil za varnostno preverjanje na temeljne pravice ter zagotavljal smernice odboru ETIAS za varnostno preverjanje.

Kaj je nadzorni seznam ETIAS?

Informacije, ki jih predložijo prosilci za odobritev v sistemu ETIAS, bodo navzkrižno preverjene v različnih podatkovnih zbirkah EU, vključno z nadzornim seznamom ETIAS.

Nadzorni seznam bo vseboval podatke v zvezi z osebami, ki so osumljene storitve hudega kaznivega dejanja ali udeležbe pri hudem kaznivem dejanju, ali osebami, za katere obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za sum, da bodo storile teroristična ali druga huda kazniva dejanja. Nadzorni seznam bo pripravljen na podlagi informacij, ki jih bodo posredovale države članice in Europol.

Kakšna bo vloga Europola?

Europol ima kot vozlišče EU za varnostne informacije edinstveno vlogo, da združuje informacije, ki niso na voljo posameznim državam članicam ali v drugih podatkovnih zbirkah EU. Skupaj z državami članicami bo vnašal podatke v nadzorni seznam ETIAS in bo odgovoren za njihovo posodabljanje.

Nacionalne enote ETIAS se bodo posvetovale z Europolom v okviru ukrepanja v primeru zadetka pri avtomatizirani obdelavi podatkov, ki jih hrani Europol, v okviru sistema ETIAS. Agencija bo vključena tudi v opredelitev pravil ETIAS za varnostno preverjanje.

Kakšna bo vloga agencije eu-LISA?

Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) bo razvila informacijski sistem ETIAS in zagotavljala njegovo tehnično upravljanje. Med drugim bo agencija odgovorna za oblikovanje javnega spletnega mesta in mobilne aplikacije za vloge ETIAS, kjer bodo lahko prosilci na primer preverili status svoje vloge.

Koliko bo stal razvoj sistema ETIAS?

Da bi bil sistem ETIAS kar najbolj učinkovit, bo temeljil na obstoječih informacijskih sistemih in bil usklajen s tistimi, ki jih je še treba razviti, tj. s sistemom vstopa/izstopa (SVI). Razvoj in izvajanje SVI in sistema ETIAS bi morala potekati skupaj in vzporedno, s čimer se bodo zagotovili znatni prihranki pri vzpostavitvi in operativnih stroških.

Stroški razvoja sistema ETIAS se ocenjujejo na 212,1 milijona evrov, stroški povprečnega letnega delovanja pa na 85 milijonov evrov. Sistem ETIAS bo finančno samozadosten, saj se bodo stroški letnega delovanja krili s pristojbinami.

Kaj je ozemeljsko področje uporabe sistema ETIAS?

Zakonodaja ETIAS bo veljala za države članice, ki so del schengenskega območja, ter tudi za Hrvaško, Ciper, Bolgarijo in Romunijo, ki schengenskega pravnega reda še ne izvajajo v celoti.

Kdaj bo sistem ETIAS pripravljen?

Sistem ETIAS bo po pričakovanjih začel delovati po treh letih razvoja, tj. v začetku leta 2021.

 

 

 

MEMO/18/4362

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar