Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Bezpečnostná únia: systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) – otázky a odpovede

Strasburg 5. júl 2018

.

1. Čo je to ETIAS?

Čo je systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)?

V novembri 2016 Komisia navrhla zriadiť systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) na posilnenie bezpečnostných kontrol osôb, ktoré cestujú do EÚ bez víz. V súčasnosti ide o štátnych príslušníkov z viac ako 60 krajín (úplný zoznam sa nachádza tu).

Systém ETIAS bude automatizovaný IT systém vytvorený na identifikáciu akýchkoľvek bezpečnostných alebo neoprávnených migračných rizík, ktoré predstavujú osoby oslobodené od vízovej povinnosti, ktoré cestujú do schengenského priestoru. Zároveň uľahčí prekračovanie hraníc pre veľkú väčšinu cestujúcich, ktorí takéto riziká nepredstavujú. Všetci štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nepotrebujú víza na cestovanie do schengenského priestoru, budú musieť pred cestou požiadať o cestovné povolenie prostredníctvom systému ETIAS. Informácie zhromaždené prostredníctvom systému ETIAS umožnia v plnom súlade so základnými právami a zásadami ochrany údajov vopred overiť potenciálne bezpečnostné riziká alebo riziká neregulárnej migrácie.

Systém na základe vyplneného formulára žiadosti online vykoná kontrolu informačných systémov EÚ v oblasti kontroly hraníc a bezpečnosti a vo veľkej väčšine prípadov vydá cestovné povolenie v priebehu niekoľkých minút. Cestovné povolenie ETIAS bude povinným predpokladom vstupu do schengenského priestoru. Príslušníci pohraničnej stráže ho budú kontrolovať pri prekročení hraníc spolu s cestovnými dokladmi. Toto predbežné overenie občanov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, uľahčí hraničné kontroly, umožní predísť byrokracii a omeškaniam, ktoré by mohli nastať pre cestujúcich pri príchode na hranice, zabezpečí koordinované a harmonizované hodnotenie rizík štátnych príslušníkov tretích krajín a podstatne zníži počet prípadov odopretia vstupu na hraničných priechodoch.

Aký je rozdiel medzi schengenským vízom a cestovným povolením ETIAS?

Povolenie ETIAS nie je vízum. Štátni príslušníci krajín, s ktorými bol liberalizovaný vízový režim, budú aj naďalej cestovať do EÚ bez víz, ale budú mať jednoducho len povinnosť získať pred cestou cestovné povolenie prostredníctvom systému ETIAS. ETIAS bude jednoduchý, rýchly systém, ktorý bude užívateľský priaznivý a ktorý bude mať vo viac ako 95 % prípadov za následok pozitívnu odpoveď v priebehu niekoľkých minút.

Cestovné povolenie ETIAS neznamená opätovné zavedenie povinností podobných vízam. Na podanie žiadosti nie je potrebné obrátiť sa na konzulát, nezhromažďujú sa žiadne biometrické údaje a získava sa podstatne menej informácií ako pri postupe podávania žiadostí o víza. Vybavenie schengenského víza môže všeobecne trvať až 15 dní a v niektorých prípadoch až 30 alebo 60 dní, ale vyplnenie online žiadosti v systéme ETIAS zaberie len pár minút. Povolenie bude platiť tri roky, t. j. podstatne dlhšie než schengenské vízum. Povolenie ETIAS bude platné pre neobmedzený počet vstupov.

Cestovné povolenie ETIAS bude predstavovať potrebný malý procesný krok pre všetkých cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti, ktorý im umožní vyhnúť sa byrokracii a zdržaniam po príchode na hranice. Systém ETIAS bude plne rešpektovať tento status bezvízového režimu, uľahčí prekračovanie vonkajších schengenských hraníc a umožní návštevníkom bez víz v plnej miere využiť svoj status.

Aký je vplyv systému ETIAS na spoločnú vízovú politiku?

Liberalizácia vízového režimu je dôležitým nástrojom budovania partnerstiev s tretími krajinami a na zvýšenie atraktivity EÚ pre podniky a cestovný ruch. V rámci povinného overenia a posúdenia potenciálnych bezpečnostných alebo migračných rizík, ktoré sa týkajú cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti, sa bude v systéme ETIAS plne rešpektovať ich bezvízové postavenie. Toto overenie a posúdenie zároveň pomôže chrániť a dopĺňať úspešnosť politiky liberalizácie vízového režimu EÚ. Pridanie tejto vrstvy informácií a posúdenia rizika umožní návštevníkom plne využiť ich status bezvízového režimu a zároveň zvýši bezpečnosť a ochranu v rámci schengenského priestoru. Cestujúci budú mať takisto včasné údaje o možnom vstupe do schengenského priestoru, čo im umožní lepšie si naplánovať návštevu.

Vzhľadom na to, že dialógy o liberalizácii vízového režimu s tretími krajinami napredujú, systém ETIAS posilní schopnosť EÚ posúdiť a riadiť možné riziká v oblasti migrácie a bezpečnosti a zároveň uľahčí prekračovanie vonkajších schengenských hraníc.

2. Ako bude systém ETIAS fungovať v praxi?

Aké kroky budú musieť cestujúci oslobodení od vízovej povinnosti podniknúť pred cestou?

Cestujúci budú musieť vyplniť online žiadosť v osobitnej webovej lokalite alebo aplikácii pre mobilné zariadenia. Vyplnenie žiadosti by nemalo trvať viac ako 10 minút a okrem cestovného dokladu (teda pasu alebo iného rovnocenného dokladu) by si nemalo vyžadovať predloženie žiadneho iného dokladu. Ak je podanie žiadosti nemožné (v dôsledku veku, úrovne gramotnosti, prístupu k informačnej technológii a spôsobilosti ju používať atď.), môže žiadosť predložiť tretia osoba.

Od všetkých žiadateľov vo veku od 18 do 70 rokov bude požadovaná elektronická úhrada poplatku 7 EUR za jednu žiadosť. Elektronické platobné metódy budú zohľadňovať technologický pokrok v krajinách s bezvízovým stykom, aby sa zabránilo obmedzovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ktorí nemusia mať prístup k určitým platobným prostriedkom.

Proces automatizovaného vyhodnotenia sa začne po potvrdení úhrady poplatku. Prevažná väčšina žiadateľov (očakáva sa, že to bude vo viac ako 95 % všetkých prípadov), dostane automatizované schválenie, ktoré im bude oznámené do niekoľkých minút po úhrade poplatku. V prípade pozitívnej lustrácie v ktorejkoľvek z prehľadaných databáz alebo nerozhodného výsledku automatizovaného postupu prebehne manuálne spracovanie žiadosti zo strany centrálnej jednotky v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, resp. zo strany tímu členského štátu. Týmto sa môže predĺžiť čas potrebný na odozvu na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je oslobodený od vízovej povinnosti, až na 96 hodín. Vo veľmi výnimočných prípadoch sa od žiadateľov môžu požadovať ďalšie informácie a môžu byť potrebné ďalšie procesné kroky, ale vo všetkých prípadoch sa prijme konečné rozhodnutie do štyroch týždňov od podania žiadosti.

Z približne 5 % žiadostí, v prípade ktorých dôjde k pozitívnej lustrácii, sa očakáva, že 3 – 4 % budú po tom, ako Centrálna jednotka ETIAS overí údaje, vybavené kladne, pričom zvyšné 1 – 2 % sa presunú do národných jednotiek ETIAS na manuálne spracovanie. Po prijatí rozhodnutia dostanú žiadatelia e-mailovú odpoveď s platným cestovným povolením, resp. s odôvodnením zamietnutia.

Čo sa stane, ak bolo určitej osobe zamietnuté cestovné povolenie systému ETIAS?

Ak bolo cestovné povolenie zamietnuté, žiadateľ má stále právo na odvolanie. Odvolania sa môžu podávať v členskom štáte, ktorý rozhodol o žiadosti, v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu. Žiadateľ bude informovaný o tom, ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za spracovanie jeho cestovného povolenia a rozhodnutie o ňom, ako aj o postupe, ktorý sa má dodržať v prípade odvolania. Ak sa cestujúci domnieva, že sa s ním nezaobchádzalo spravodlivo, má tiež právo domáhať sa nápravy alebo požiadať o prístup k informáciám prostredníctvom vnútroštátneho orgánu.

Aká je platnosť cestovného povolenia ETIAS?

Toto cestovné povolenie bude platné počas troch rokov (alebo až do dátumu uplynutia platnosti cestovného dokladu).

Aké sú povinnosti dopravcov?

Leteckí a námorní dopravcovia, ako aj dopravcovia prepravujúci skupiny po súši autokarom, budú musieť pred nástupom na palubu overiť status cestovného dokladu, ktorý sa vyžaduje na vstup do schengenského priestoru, vrátane splnenia požiadavky platného cestovného povolenia ETIAS. V prípade dopravcov, ktorí prepravujú skupiny autokarom po súši, sa počíta s prechodným obdobím, počas ktorého nebudú povinní kontrolovať platné cestovné povolenie.

Čo sa stane na hraničnom priechode?

Po príchode na hraničný priechod schengenského priestoru príslušník pohraničnej stráže elektronicky prečíta údaje z cestovného dokladu, čím spustí vyhľadávanie v rôznych databázach vrátane vyhľadávania v systéme ETIAS v prípade cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti. Ak cestujúci nemá platné cestovné povolenie ETIAS, pohraničná stráž mu zamietne vstup a zaznamená cestujúceho a zamietnutie vstupu do systému vstup/výstup.

Ak platné cestovné povolenie existuje, vykoná sa postup hraničnej kontroly a cestujúci môže byť oprávnený vstúpiť do schengenského priestoru, ak sú splnené všetky podmienky vstupu, resp. sa mu prístup v súlade s Kódexom schengenských hraníc zamietne.

Môže byť cestovné povolenie zrušené?

Hoci je cestovné povolenie platné 3 roky, môže sa odvolať alebo zrušiť, ak už neplatia podmienky na vydanie cestovného povolenia.

3. Odstránenie informačných medzier a zvýšenie bezpečnosti

Ako bude systém ETIAS riešiť existujúce informačné medzery?

V súčasnosti majú pohraničné orgány a orgány v oblasti presadzovania práva len málo informácií o cestujúcich, ktorí prekračujú hranice EÚ bez víz. To neplatí v prípade osôb, ktoré cestujú so schengenským vízom, ktorých informácie môžu byť podrobené krížovej kontrole zo strany príslušníkov pohraničnej stráže vo vízovom informačnom systéme (VIS). Systém ETIAS zabezpečí vyplnenie dôležitej informačnej medzery tým, že zabezpečí, aby boli všetci návštevníci preverení ešte pred príchodom. Pomôže identifikovať potenciálne riziká v oblasti bezpečnosti alebo neregulárnej migrácie pred tým, ako sa cestujúci oslobodení od vízovej povinnosti dostanú hranice EÚ, a zlepší monitorovanie osôb, ktoré prekračujú hranice EÚ.

Ako systém ETIAS doplní existujúce informačné systémy v oblasti kontroly hraníc a bezpečnosti?

V súlade so stratégiou interoperability navrhnutou v oznámení o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť z 6. apríla 2016 je systém ETIAS navrhnutý tak, aby bol interoperabilný s existujúcimi systémami a so systémami, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji, ako napr. systém vstup/výstup (EES).

V systéme ETIAS sa v maximálnej možnej a technicky uskutočniteľnej miere opätovne použijú hardvérové a softvérové komponenty systému vstup/výstup a jeho komunikačnej infraštruktúry. Zároveň sa zaistí interoperabilita s ostatnými informačnými systémami, v ktorých bude systém ETIAS vyhľadávať, ako je vízový informačný systém, údaje Europolu, Schengenský informačný systém (SIS), systém Eurodac a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).

Aké databázy bude systém ETIAS preverovať?

Pri overovaní a posudzovaní informácií, ktoré predložili osoby oslobodené od vízovej povinnosti, systém automaticky vykoná krížovú kontrolu každej žiadosti tak, že preverí:

– súčasné informačné systémy EÚ:

o    Schengenský informačný systém (SIS)

o    vízový informačný systém (VIS),

o    údaje Europolu,

o    databázu Eurodac,

– pripravované budúce informačné systémy EÚ:

o    systém vstup/výstup (EES),

o    databázy Interpolu:

o    databázu odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu (SLTD),

o    cestovné doklady súvisiace s obežníkmi (databáza TDAWN),

–    osobitný kontrolný zoznam ETIAS a osobitné indikátory rizika.

V prípade schválenia návrhu Komisie zameraného na výmenu informácií z registrov trestov v EÚ, ktoré sa týkajú štátnych príslušníkov tretích krajín (systém ECRIS-TCNs) by systém ETIAS mal byť v budúcnosti schopný vyhľadávať aj v Európskom informačnom systéme registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

Ako systém ETIAS zlepší bezpečnosť občanov EÚ?

Poskytovaním životne dôležitých informácií o bezpečnosti, neregulárnej migrácii a verejnom zdraví systém ETIAS významne prispeje k odstráneniu medzier existujúcich v oblasti bezpečnostných informácií. Pomôže to orgánom členských štátov nájsť osoby, ktoré môžu predstavovať riziko, a umožní im to podniknúť kroky pred tým, ako sa tieto osoby dostanú na vonkajšie hranice Schengenského priestoru.

Konkrétnejšie, systém zlepší odhaľovanie obchodovania s ľuďmi (najmä v prípade maloletých osôb), pomôže riešiť cezhraničnú trestnú činnosť a vo všeobecnosti uľahčí identifikáciu osôb, ktorých prítomnosť v schengenskom priestore by mohla predstavovať hrozbu pre vnútornú bezpečnosť. Údaje uchovávané v systéme ETIAS sa pri dodržaní základných práv a ochrany údajov môžu sprístupniť aj vnútroštátnym orgánom presadzovania práva a Europolu, ak je to potrebné na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, alebo na účely ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

Ako systém ETIAS zabezpečí a zaručí dodržiavanie základných práv a ochrany údajov?

Návrh Komisie je v úplnom súlade s Chartou základných práv a obsahuje všetky náležité záruky, ktorými sa zabezpečuje vývoj systému ETIAS v súlade s najvyššími normami ochrany údajov, najmä pokiaľ ide o prístup k údajom, ktorý je prísne obmedzený. Stanovujú sa v ňom aj práva fyzických osôb na nápravu, najmä právo na prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracovávania.

Osobné údaje zaznamenané v systéme ETIAS by sa v ňom nemali uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na účely systému. Údaje sa uchovávajú:

– počas obdobia platnosti cestovného povolenia,

– päť rokov od posledného rozhodnutia o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia.

Údaje by sa mohli uchovávať počas ďalšieho obdobia v trvaní maximálne troch rokov po skončení obdobia platnosti cestovného povolenia, ak žiadateľ slobodne a výslovne súhlasí s tým, aby jeho údaje boli uchovávané dlhšie. Po uplynutí lehoty uchovávania údajov sa súbor so žiadosťou a osobné údaje z centrálneho systému ETIAS automaticky vymažú.

Orgány členských štátov na presadzovanie práva a Europol budú mať za prísne stanovených podmienok prístup k systému ETIAS na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov. Určené orgány a Europol by mali požiadať o prístup do systému ETIAS iba vtedy, ak majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto prístup im podstatne pomôže pri vykonávaní ich povinností.

4. Štruktúra a vývoj systému ETIAS

Ako bude systém ETIAS štruktúrovaný?

Systém ETIAS sa bude skladať z informačného systému ETIAS, centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS.

Informačný systém ETIAS bude zahŕňať:

  • centrálny systém na spracovanie žiadostí,
  • jednotné národné rozhranie v každom členskom štáte, ktoré spája centrálny systém a vnútroštátne infraštruktúry,
  • zabezpečenú komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami,
  • verejné webové sídlo a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia,
  • e-mailovú službu, ako aj viacero nástrojov pre žiadateľov, ako sú napríklad služby súvisiace s účtom, nástroj overovania a nástroj na poskytnutie alebo zrušenie súhlasu v súvislosti s uchovávaním údajov po skončení všeobecného obdobia.

Centrálna jednotka ETIAS bude zriadená a riadená Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pričom bude súčasťou jej právneho a politického rámca. Centrálna jednotka bude fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni, pričom bude mať štyri hlavné úlohy:

  • zabezpečiť, aby údaje uchovávané v súboroch žiadostí a zaznamenávané údaje boli správne a aktuálne,
  • v prípade potreby overiť žiadosti o cestovné povolenie so zreteľom na totožnosť cestujúceho, ak dôjde počas automatizovaného procesu k pozitívnej lustrácii,
  • vymedziť, testovať, vykonávať, hodnotiť a preskúmavať špecifické indikátorov rizika vyplývajúce z pravidiel preverovania v systéme ETIAS,
  • vykonávať pravidelné audity riadenia žiadostí a dodržiavania pravidiel preverovania v systéme ETIAS, najmä pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva, pravidlá ochrany súkromia a ochranu údajov.

Národné jednotky ETIAS sa zriadia v každom členskom štáte, pričom ich hlavnou úlohou bude posudzovanie rizika a rozhodovanie o žiadostiach o cestovné povolenia, ktoré boli v rámci automatického procesu podávania žiadostí zamietnuté. Národné jednotky takisto poskytnú žiadateľom informácie týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania.

Preverovací výbor systému ETIAS, zriadený v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, bude mať poradnú funkciu a bude poskytovať poradenstvo, pokiaľ ide o vymedzenie, hodnotenie a revíziu indikátorov rizika, ako aj o vykonávanie kontrolného zoznamu ETIAS. Tento výbor sa bude skladať z jedného zástupcu každej národnej jednotky ETIAS, zástupcu Europolu a zástupcu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv bude nezávislý poradný orgán zložený zo zástupcov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, Európskeho výboru pre ochranu údajov a Agentúry pre základné práva. Tento poradný výbor bude posudzovať vplyv spracúvania žiadostí a pravidiel preverovania na základné práva a poskytne usmernenia preverovaciemu výboru ETIAS.

Čo je to kontrolný zoznam systému ETIAS?

Informácie, ktoré poskytnú žiadatelia o povolenie v rámci systému ETIAS, sa porovnajú s rôznymi databázami EÚ vrátane kontrolného zoznamu systému ETIAS.

Kontrolný zoznam pozostáva z údajov týkajúcich sa osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, alebo osôb, v súvislosti s ktorými existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné domnievať sa, že spáchajú teroristické alebo iné závažné trestné činy. Kontrolný zoznam sa vytvorí na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a Europolom.

Aká bude úloha Europolu?

Europol ako informačný uzol EÚ v oblasti bezpečnosti má jedinečnú možnosť skombinovať informácie, ktoré nie sú dostupné jednotlivým členským štátom ani v iných databázach EÚ. Spolu s členskými štátmi bude zadávať údaje do kontrolného zoznamu ETIAS a bude zodpovedný za ich aktualizáciu.

Národné jednotky ETIAS budú konzultovať s Europolom, ak počas automatizovaného spracovávania v systéme ETIAS dôjde v súvislosti s údajmi uchovávanými Europolom k pozitívnej lustrácii. Agentúra bude takisto zapojená do vymedzenia pravidiel systému ETIAS týkajúcich sa preverovania.

Aká bude úloha agentúry eu-LISA?

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) vytvorí informačný systém ETIAS a zabezpečí jeho technické riadenie. Agentúra bude okrem iného zodpovedná za vytvorenie verejnej webovej lokality a mobilnej aplikácie pre žiadosti ETIAS, v rámci ktorých si budú môcť žiadatelia napríklad overiť stav svojich žiadostí.

Aké budú náklady na vývoj systému ETIAS?

V záujme čo najvyššej efektívnosti systému ETIAS sa pri jeho budovaní bude vychádzať z existujúcich informačných systémov a zosúladí sa s tvorbou systémov, ktoré sú ešte len vo vývoji, ako napr. systém vstup/výstup (EES). Vývoj a vykonávanie systému vstup/výstup a systému ETIAS by sa mali vykonávať spoločne a súbežne, čím sa dosiahnu významné úspory na zriadení týchto systémov a prevádzkových nákladoch.

Odhadované náklady na vývoj systému ETIAS sa pohybujú vo výške 212,1 milióna EUR a odhady priemerných ročných nákladov sa pohybujú vo výške 85 miliónov EUR. Systém ETIAS bude finančne sebestačný, keďže ročné náklady na prevádzku sa pokryjú výnosmi z poplatkov.

Aký je územný rozsah pôsobnosti systému ETIAS?

Právne predpisy o systéme ETIAS sa budú uplatňovať na členské štáty, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru vrátane tých, ktoré ešte schengenské acquis v plnom rozsahu neuplatňujú, t. j. na Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko a Rumunsko.

Kedy bude systém ETIAS pripravený?

Očakáva sa, že systém ETIAS sa sprevádzkuje po troch rokoch vývoja, t. j. začiatkom roka 2021.

 

 

 

MEMO/18/4362

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar