Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Unia bezpieczeństwa: Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) – Pytania i odpowiedzi

Strasburg, 5 lipca 2018 r.

.

1. Co oznacza ETIAS?

Czym jest europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)?

W listopadzie 2016 r. Komisja zaproponowała utworzenie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) w celu wzmocnienia kontroli bezpieczeństwa osób podróżujących do UE bez wizy. Obecnie dotyczy to obywateli ponad 60 państw (pełna lista dostępna jest tutaj).

ETIAS będzie zautomatyzowanym systemem informatycznym służącym identyfikacji wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa lub ryzyka związanego z nieregularną migracją, jakie stwarzają osoby zwolnione z obowiązku wizowego podróżujące do strefy Schengen. Jednocześnie system ten ma ułatwić przekraczanie granic znacznej większości podróżnych, którzy nie stwarzają takiego zagrożenia ani ryzyka. Wszyscy obywatele państw trzecich, którzy nie mają obowiązku posiadania wizy, aby wjechać do strefy Schengen, przed rozpoczęciem podróży będą musieli złożyć wniosek o zezwolenie na podróż za pośrednictwem systemu ETIAS. Informacje gromadzone za pomocą ETIAS pozwolą – przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zasad ochrony danych – na wcześniejszą weryfikację potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa lub ryzyka nieregularnej migracji.

Po wypełnieniu przez wnioskodawców formularza zgłoszeniowego przez internet system porówna podane dane z danymi znajdującymi się w systemach informacyjnych UE do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa, a następnie w ciągu kilku minut wyda zezwolenie na podróż w zdecydowanej większości przypadków. Zezwolenie na podróż ETIAS będzie koniecznym warunkiem wjazdu do strefy Schengen. Będzie ono sprawdzane, wraz z dokumentami podróży, przez funkcjonariuszy straży granicznej podczas przekraczania granicy UE. Ta wcześniejsza weryfikacja obywateli spoza UE zwolnionych z obowiązku wizowego ułatwi odprawy graniczne; pozwoli im uniknąć biurokracji i opóźnień przy przekraczaniu granicy; zapewni skoordynowaną i zharmonizowaną ocenę ryzyka w odniesieniu do obywateli państw trzecich; oraz znacznie zmniejszy odsetek odmów wjazdu na przejściach granicznych.

Jaka jest różnica między wizą Schengen a zezwoleniem na podróż ETIAS?

Zezwolenie ETIAS nie jest wizą. Obywatele państw objętych liberalizacją reżimu wizowego będą nadal podróżować do UE bez wizy. Będą musieli jedynie uzyskać przed podróżą zezwolenie na podróż ETIAS. ETIAS będzie prostym, szybkim i wygodnym rozwiązaniem. Ponad 95 proc. wniosków o zezwolenie na podróż zostanie pozytywnie rozpatrzone w ciągu kilku minut.

Zezwolenie na podróż ETIAS nie wprowadza ponownie formalności związanych z ubieganiem się o wizę. Nie ma potrzeby udania się do konsulatu, aby złożyć wniosek. Nie gromadzi się danych biometrycznych i zbiera się znacznie mniej informacji niż w trakcie procedury składania wniosku o wizę. Podczas gdy procedura ubiegania się o wizę Schengen może z reguły potrwać do 15 dni, a w niektórych przypadkach wydłużyć się do 30 lub 60 dni, wypełnienie wniosku online za pomocą systemu ETIAS zajmuje jedynie kilka minut. Co więcej, zezwolenie na podróż ETIAS będzie ważne przez okres trzech lat, czyli o wiele dłużej niż wiza Schengen. Zezwolenie na podróż ETIAS zezwala na nieograniczoną liczbę wjazdów.

Takie zezwolenie będzie koniecznym i małym krokiem proceduralnym dla wszystkich podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego. Pozwoli im ono uniknąć biurokracji i opóźnień przy przekraczaniu granic. ETIAS będzie zapewniać pełne poszanowanie wspomnianego statusu bezwizowego; ułatwi przekraczanie granicy zewnętrznej strefy Schengen; a także umożliwi podróżnym z państw objętych ruchem bezwizowym korzystanie w pełni z przysługującego mi statusu bezwizowego.

Jaki wpływ na wspólną politykę wizową ma ETIAS?

Liberalizacja reżimu wizowego pełni ważną rolę w budowaniu partnerstw z państwami trzecimi i zwiększaniu atrakcyjności UE dla biznesu i turystyki. Obowiązkowa wcześniejsza weryfikacja i ocena potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa lub ryzyka nieregularnej migracji w przypadku podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego, dokonywana przez ETIAS przy pełnym poszanowaniu ich statusu bezwizowego, pomoże zagwarantować udaną realizację unijnej polityki liberalizacji reżimu wizowego. Dodanie tego rodzaju informacji i oceny ryzyka pozwoli podróżnym w pełni korzystać ze statusu bezwizowego i jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo i ochronę w strefie Schengen. Podróżni będą również wcześniej poinformowani o możliwości wjechania do strefy Schengen, co pozwoli im lepiej zaplanować podróż.

W miarę coraz bardziej zaawansowanego dialogu w sprawie liberalizacji reżimu wizowego z państwami trzecimi ETIAS zwiększy możliwości UE w zakresie oceny potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa i ryzyka związanego z migracją oraz zarządzania takim ryzykiem i zagrożeniem. Jednocześnie ETIAS ułatwi przekraczanie granic zewnętrznych strefy Schengen.

2. Jak ETIAS będzie działać w praktyce?

Co podróżni zwolnieni z obowiązku wizowego będą musieli zrobić przed rozpoczęciem podróży?

Podróżni będą musieli wypełnić wniosek na specjalnej stronie internetowej lub dostępny w wersji na urządzenia mobilne. Wypełnienie wniosku nie powinno trwać dłużej niż 10 minut. Wymagany przy tym jest tylko dokument podróży (paszport lub inny równoważny dokument). W przypadku gdy osoba nie jest zdolna złożyć wniosku (ze względu na wiek, poziom umiejętności czytania i pisania, dostęp do technologii informacyjnej, umiejętność korzystania z niej itp.), wniosek może złożyć osoba trzecia.

Od wszystkich osób składających wniosek w wieku od 18 do 70 lat pobierana będzie opłata elektroniczna w wysokości 7 euro za wniosek. Metody płatności elektronicznych będą uwzględniać poziom zaawansowania technologii w państwach objętych ruchem bezwizowym, aby w ten sposób uniknąć sytuacji, w której obywatele państw trzecich objętych ruchem bezwizowym mogą nie mieć dostępu do określonych metod płatności.

Po potwierdzeniu pobrania opłaty rozpocznie się automatyczna ocena. Zdecydowana większość osób ubiegających się o zezwolenie na podróż (oczekuje się, że liczba ta przekroczy 95 proc. wszystkich osób składających wniosek) uzyska automatyczną zgodę, o czym zostaną poinformowani w kilka minut po uiszczeniu opłaty. W przypadku trafienia w którejkolwiek z przeszukiwanych baz danych lub w razie niejasnego wyniku automatycznej oceny wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez jednostkę centralną w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub przez zespół w danym państwie członkowskim. Może to spowodować wydłużenie czasu odpowiedzi udzielanej obywatelom państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego do 96 godzin. W bardzo wyjątkowych sytuacjach osoby składające wniosek mogą zostać poproszone o dodatkowe informacje i konieczne mogą okazać się dalsze kroki proceduralne. Niemniej jednak we wszystkich przypadkach ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu czterech tygodni od złożenia wniosku.

Zakłada się, że z około 5 proc. wniosków, w przypadku których uzyskane zostanie trafienie w bazie danych, 3–4 proc. zostanie pozytywnie rozpatrzone po weryfikacji danych przez jednostkę centralną ETIAS, a pozostałe 1–2 proc. wniosków zostanie przekazane jednostkom krajowym ETIAS do indywidualnej oceny. Po wydaniu decyzji osoby składające wniosek otrzymają odpowiedź drogą elektroniczną albo z załączonym ważnym zezwoleniem albo z uzasadnieniem odmowy.

Co się stanie, jeżeli dana osoba nie zyska zezwolenia na podróż ETIAS?

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na podróż osoba składająca wniosek ma prawo odwołać się od takiej decyzji. Postępowanie odwoławcze może zostać wszczęte w państwie członkowskim, które podjęło decyzję w sprawie wniosku, oraz zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego. Osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o tym, który organ krajowy odpowiada za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na podróż, a także o procedurze, jaką należy zastosować w razie odwołania. Jeżeli podróżny uważa, że został niesprawiedliwie potraktowany, przysługuje mu również prawo do dochodzenia odszkodowania lub żądania dostępu do informacji za pośrednictwem organu krajowego.

Jaki jest okres ważności zezwolenia na podróż ETIAS?

Zezwolenie na podróż będzie ważne przez trzy lata (lub tak długo, jak ważny jest dokumentu podróży).

Jakie są obowiązki przewoźników?

Przed wejściem podróżnych na pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, jak również przewoźnicy przewożący grupy drogą lądową (autokarami) będą musieli sprawdzić status dokumentu podróży wymaganego przy wjeździe do strefy Schengen, w tym również wymagane ważne zezwolenie na podróż ETIAS. Przewiduje się okres przejściowy dla przewoźników przewożących grupy drogą lądową, w trakcie którego nie będą mieli obowiązku sprawdzania, czy podróżni posiadają ważne zezwolenie na podróż.

Jak przebiega procedura na przejściu granicznym?

Po przybyciu podróżnych na przejście graniczne strefy Schengen funkcjonariusze straży granicznej przy pomocy elektronicznego urządzenia odczytają dane z dokumentu podróży i uruchomią w ten sposób kwerendę w różnych bazach danych, w tym w systemie ETIAS w przypadku podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego. W przypadku braku ważnego zezwolenia na podróż ETIAS funkcjonariusze straży granicznej odmówią wjazdu i odnotują takie osoby i odmowę wjazdu w systemie wjazdu/wyjazdu.

W przypadku ważnego zezwolenia na podróż wszczęta zostanie procedura kontroli granicznej i – o ile spełnione zostaną wszystkie warunki wjazdu – podróżni będą mogli wjechać do strefy Schengen. W przeciwnym razie mogą uzyskać odmowę wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym Schengen.

Czy zezwolenie na podróż może zostać cofnięte?

Mimo że zezwolenie na podróż jest ważne przez okres trzech lat, można je cofnąć lub unieważnić, jeżeli warunki wydania takiego zezwolenia nie mają już zastosowania.

3. Wypełnienie luk informacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa

W jaki sposób ETIAS pomoże wypełnić luki informacyjne?

Obecnie organy ochrony granic i organy ścigania mają niewiele informacji na temat podróżnych przekraczających granice UE bez obowiązku posiadania wizy. Nie dotyczy to osób podróżujących z wizą Schengen, w przypadku których funkcjonariusze straży granicznej mogą sprawdzić informacje na ich temat w wizowym systemie informacyjnym (VIS). ETIAS zapewni weryfikację wszystkich podróżnych przed ich przybyciem i tym samym pomoże wypełnić istotną lukę informacyjną. Ułatwi to identyfikowanie potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa lub ryzyko nieregularnej migracji przed przybyciem podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego na granicę UE. Pomoże także lepiej monitorować, kto przekracza granice UE.

W jaki sposób ETIAS uzupełnia istniejące systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa?

Zgodnie ze strategią interoperacyjności przedstawioną w komunikacie „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” z 6 kwietnia 2016 r., ETIAS ma współpracować zarówno z istniejącymi, jak i obecnie opracowywanymi systemami, takimi jak system wjazdu/wyjazdu.

ETIAS będzie wykorzystywać, na tyle na ile jest to technicznie możliwe, sprzęt i oprogramowanie systemu wjazdu/wyjazdu oraz jego infrastrukturę łączności. Ustanowiona zostanie także interoperacyjność z innymi systemami informacyjnymi, do których ETIAS będzie miał wgląd, takimi jak: wizowy system informacyjny (VIS), dane Europolu, System Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).

Jakie bazy danych będą sprawdzane przez ETIAS?

Podczas weryfikacji i oceny informacji przekazanych przez podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego system automatycznie przeprowadzi kontrolę krzyżową każdego wniosku, sprawdzając:

-       istniejące systemy informacyjne UE, takie jak:

o    system informacyjny Schengen (SIS)

o    wizowy system informacyjny (VIS)

o    baza danych Europolu

o    baza danych Eurodac

-      proponowane przyszłe systemy informacyjne UE, takie jak:

o    system wjazdu/wyjazdu (EES)

-     bazy danych Interpolu, takie jak:

o    baza zawierająca dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży

o    baza danych TDAWN

-       specjalną listę ostrzegawczą ETIAS i szczegółowe wskaźniki ryzyka.

Zważywszy na wniosek Komisji w sprawie wymiany informacji z rejestrów karnych w UE (systemów ECRIS-TCN) na temat obywateli państw trzecich, który oczekuje na zatwierdzenie, w przyszłości ETIAS powinien być również w stanie przeszukiwać te systemy.

W jaki sposób ETIAS przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli UE?

ETIAS, zapewniając istotne informacje na temat bezpieczeństwa, nieregularnej migracji i zdrowia publicznego, w znacznym stopniu przyczyni się do wypełnienia istniejących luk w informacjach na temat bezpieczeństwa. Pomoże on organom państw członkowskich identyfikować osoby, które mogą stwarzać zagrożenie, i podjąć działania przed przekroczeniem przez nie granic zewnętrznych strefy Schengen.

Dokładniej rzecz ujmując, ETIAS zwiększy wykrywalność handlu ludźmi (zwłaszcza handlu małoletnimi), pomoże w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, a w bardziej ogólnym ujęciu ułatwi identyfikację osób, których obecność w strefie Schengen może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Dane przechowywane w ETIAS w odniesieniu do praw podstawowych i ochrony danych mogą być również udostępniane krajowym organom ścigania i Europolowi, jeżeli jest to konieczne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub ścigania.

W jaki sposób ETIAS zapewni poszanowanie praw podstawowych i ochrony danych?

Wniosek Komisji jest w pełni zgodny z Kartą praw podstawowych i zawiera wszystkie odpowiednie środki zabezpieczające, zapewniając, by ETIAS był opracowany zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do dostępu do danych, który jest ściśle ograniczony. We wniosku przewidziano również prawo osób fizycznych do dochodzenia roszczeń, w szczególności jeśli chodzi o prawo do środka zaskarżenia oraz prawo do objęcia operacji przetwarzania danych nadzorem ze strony niezależnych organów publicznych.

Dane osobowe zarejestrowane w ETIAS nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyznaczonych celów. Dane będą przechowywane przez:

- okres ważności zezwolenia na podróż lub

- pięć lat od ostatniej decyzji o odmowie wydania, cofnięciu lub unieważnieniu zezwolenia na podróż.

Dane mogą być przechowywane przez dodatkowy okres nie dłuższy niż trzy lata po zakończeniu okresu ważności zezwolenia na podróż, jeżeli osoba składająca wniosek udzieli na to wyraźnej zgody. Po upływie okresu przechowywania danych plik wniosku oraz dane osobowe zostaną automatycznie usunięte z systemu centralnego ETIAS.

Organy ścigania w państwach członkowskich oraz Europol będą miały dostęp do ETIAS w ściśle określonych warunkach, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. Wyznaczone organy i Europol powinny zwracać się z wnioskiem o udzielenie dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy mają uzasadnione powody, by sądzić, że taki dostęp znacząco pomoże im w wykonywaniu obowiązków.

4. Struktura i rozwój ETIAS

Z czego będzie się składał ETIAS?

ETIAS będzie się składał z systemu informacyjnego ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS.

System informacyjny ETIAS będzie się składał z:

  • systemu centralnego służącego do przetwarzania wniosków;
  • jednolitego interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim łączącego system centralny i infrastrukturę krajową;
  • bezpiecznej infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami krajowymi;
  • ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne;
  • usługi poczty elektronicznej, jak również szeregu narzędzi dla osób składających wniosek, takich jak obsługa konta, narzędzie do weryfikacji oraz narzędzie do udzielania lub cofania zgody na przechowywanie danych przez okres dłuższy niż ogólnie przyjęty okres.

Jednostka centralna ETIAS zostanie utworzona i będzie zarządzana w ramach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz będzie częścią jej ram prawnych i ram polityki. Jednostka centralna ETIAS, która działa w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, będzie mieć cztery podstawowe zadania:

  • zapewnienie, by dane przechowywane w plikach wniosków i zarejestrowane dane były poprawne i aktualne;
  • w razie potrzeby weryfikacja wniosków o zezwolenie na podróż pod kątem tożsamości podróżnego w przypadku uzyskania trafienia podczas automatycznego procesu;
  • określanie, testowanie, wdrażanie, ocena i przegląd szczegółowych wskaźników ryzyka określonych w regułach kontroli przesiewowej ETIAS;
  • przeprowadzanie regularnych audytów dotyczących zarządzania wnioskami i stosowania reguł kontroli przesiewowej ETIAS, w szczególności w odniesieniu do ich wpływu na prawa podstawowe, zasady ochrony prywatności i ochronę danych.

W każdym państwie członkowskim utworzone zostaną jednostki krajowe ETIAS. Ich głównym zadaniem będzie przeprowadzanie oceny ryzyka i podejmowanie decyzji w sprawie zezwolenia na podróż w przypadku wniosków odrzuconych w automatycznym procesie składania wniosków. Takie jednostki krajowe będą również przekazywać osobom składającym wniosek informacje dotyczące procedury, którą należy zastosować w razie odwołania.

Rada ETIAS ds. kontroli przesiewowej, ustanowiona w ramach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, będzie pełnić funkcję doradczą i będą z nią konsultowane definicje, ocena i przegląd wskaźników ryzyka, jak również wdrażanie listy ostrzegawczej ETIAS. W jej skład będą wchodzić: po jednym przedstawicielu każdej jednostki krajowej ETIAS, przedstawiciel Europolu oraz przedstawiciel Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Rada ds. wytycznych w zakresie praw podstawowych będzie niezależnym organem doradczym złożonym z przedstawicieli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Agencji Praw Podstawowych. Jej zadaniem będzie ocena wpływu przetwarzania wniosków i reguł kontroli przesiewowych na prawa podstawowe oraz zapewnienie wytycznych dla Rady ETIAS ds. kontroli przesiewowej.

Czym jest lista ostrzegawcza ETIAS?

Informacje przekazane przez osoby składające wniosek będą podlegać kontroli krzyżowej przez porównanie z danymi zapisanymi w różnych unijnych bazach danych, w tym na liście ostrzegawczej ETIAS.

Lista ostrzegawcza ETIAS będzie zawierać dane dotyczące osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa bądź udział w nim, lub osób, co do których istnieją przesłanki faktyczne lub uzasadnione podstawy, aby sądzić, że popełnią przestępstwo terrorystyczne lub inne poważne przestępstwo. Lista ostrzegawcza sporządzona zostanie na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie i Europol.

Jaką rolę będzie odgrywać Europol?

Europol stanowi centrum informacji o bezpieczeństwie w UE i dlatego ma wyjątkową możliwość łączenia informacji, które nie są dostępne dla poszczególnych państw członkowskich lub których nie ma w innych bazach danych UE. Wraz z państwami członkowskimi Europol będzie zamieszczał dane na liście ostrzegawczej ETIAS i będzie odpowiadał za ich aktualizację.

Jednostki krajowe ETIAS będą mogły konsultować się z Europolem, jeżeli podczas automatycznego rozpatrywania wniosku w ETIAS zostanie odnotowane trafienie w odniesieniu do danych przechowywanych przez Europol. Europol będzie również brał udział w tworzeniu reguł kontroli przesiewowej ETIAS.

Jaką rolę będzie odgrywać eu-LISA?

Eu-LISA, tj. Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, stworzy system informacyjny ETIAS i zapewni zarządzanie techniczne tym systemem. Agencja będzie m.in. odpowiadać za stworzenie ogólnodostępnej strony internetowej i aplikacji mobilnej na potrzeby aplikacji ETIAS, dzięki której osoba składająca wniosek będzie mogła na przykład sprawdzić status swojego wniosku.

Ile będzie kosztowało stworzenie systemu ETIAS?

ETIAS, aby być możliwie jak najbardziej skutecznym, będzie opierał się na istniejących systemach informacyjnych i będzie zsynchronizowany z systemami, które dopiero mają powstać, tj. z systemem wjazdu/wyjazdu. Rozwój i wdrożenie systemu wjazdu/wyjazdu oraz ETIAS powinny odbywać się razem i równolegle, co zapewni znaczne oszczędności w zakresie kosztów początkowych i kosztów operacyjnych.

Koszty rozwoju systemu ETIAS szacuje się na 212,1 mln euro, a średnie koszty operacyjne w skali roku na 85 mln euro. ETIAS będzie samowystarczalny pod względem finansowym, gdyż roczne koszty operacyjne pokrywane będą z przychodów z opłat.

Jaki jest terytorialny zakres stosowania ETIAS?

Przepisy prawne dotyczące ETIAS będą miały zastosowanie w państwach członkowskich należących do strefy Schengen, w tym również w państwach członkowskich, które nie stosują jeszcze całego dorobku Schengen, tj. w Chorwacji, na Cyprze oraz w Bułgarii i Rumunii.

Kiedy ETIAS będzie gotowy?

Przewiduje się, że ETIAS będzie funkcjonował po trzech latach od jego stworzenia, tj. na początku 2021 r.

 

 

 

MEMO/18/4362

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar