Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ένωση Ασφάλειας: Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στρασβούργο, 5 Ιουλίου 2018

1. Τί είναι το ETIAS;

Τι είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS);

Τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) για την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα απαλλασσόμενα από την υποχρέωση θεώρησης άτομα που ταξιδεύουν στην ΕΕ, και τα οποία επί του παρόντος είναι υπήκοοι περισσοτέρων από 60 χωρών (πλήρης κατάλογος εδώ).

Το ETIAS θα είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ΤΠ το οποίο δημιουργείται για να εντοπίζει τυχόν κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση που ενέχουν οι απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση θεώρησης επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν, και παράλληλα να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων για την πλειονότητα των ταξιδιωτών που δεν ενέχουν τέτοιους κινδύνους. Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στον χώρο Σένγκεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδίου μέσω του συστήματος ETIAS πριν από το ταξίδι τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ETIAS θα καταστήσουν δυνατή, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών που διέπουν την προστασία των δεδομένων, την εκ των προτέρων επαλήθευση δυνητικών κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση.

Μετά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης, το σύστημα θα διεξάγει ελέγχους στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τα σύνορα και την ασφάλεια και, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, θα εκδίδει άδεια ταξιδίου εντός λεπτών. Η άδεια ταξιδίου ETIAS θα αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την είσοδο στον χώρο Σένγκεν. Θα ελέγχεται μαζί με τα ταξιδιωτικά έγγραφα από τους συνοριοφύλακες κατά τη διέλευση των συνόρων της ΕΕ. Με αυτόν τον εκ των προτέρων έλεγχο των απαλλασσόμενων από την υποχρέωση θεώρησης υπηκόων τρίτων χωρών θα διευκολύνονται οι έλεγχοι στα σύνορα, θα αποφεύγονται η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις για τους ταξιδιώτες όταν αυτοί παρουσιάζονται στα σύνορα, θα διασφαλίζεται η συντονισμένη και εναρμονισμένη εκτίμηση των κινδύνων που ενέχουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών και θα μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των αρνήσεων εισόδου στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεώρησης Σένγκεν και αδείας ταξιδίου ETIAS;

Η άδεια ETIAS δεν συνιστά θεώρηση. Οι υπήκοοι των χωρών που απολαύουν του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση, αλλά απλώς θα πρέπει να αποκτούν άδεια ταξιδίου μέσω του ETIAS πριν από το ταξίδι τους. Το ETIAS θα είναι ένα απλό, ταχύ και φιλικό προς τον επισκέπτη σύστημα, το οποίο, σε περισσότερο από το 95 % των περιπτώσεων, θα οδηγεί σε θετική απάντηση εντός λίγων λεπτών.

Η άδεια ταξιδίου ETIAS δεν καθιερώνει εκ νέου υποχρεώσεις συναφείς προς τη θεώρηση. Δεν υπάρχει ανάγκη μετάβασης σε προξενείο για την υποβολή αίτησης, ούτε γίνεται συλλογή βιομετρικών δεδομένων ενώ συγκεντρώνονται σημαντικά λιγότερες πληροφορίες από ό, τι στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης για την έκδοση θεώρησης. Ενώ, κατά γενικό κανόνα, για τη διαδικασία θεώρησης Σένγκεν μπορεί να απαιτούνται έως και 15 ημέρες, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται παράταση της περιόδου αυτής έως και 30 ή 60 ημέρες, για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ETIAS απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά. Θα ισχύει για περίοδο τριών ετών, χρονικό διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο από την ισχύ της θεώρησης Σένγκεν. Η άδεια ETIAS θα ισχύει για απεριόριστο αριθμό εισόδων.

Η άδεια ταξιδίου ETIAS θα αποτελεί ένα αναγκαίο και μικρό διαδικαστικό βήμα για όλους τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, που θα τους επιτρέπει να αποφεύγουν τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις όταν παρουσιάζονται στα σύνορα. Το ETIAS σέβεται πλήρως αυτό το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης· διευκολύνει τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν· και επιτρέπει στους επισκέπτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης να απολαύουν πλήρως του καθεστώτος τους.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του ETIAS στην κοινή πολιτική θεωρήσεων;

Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες, καθώς και για την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ για επιχειρηματική δραστηριότητα και για τουρισμό. Η υποχρεωτική εκ των προτέρων επαλήθευση και οι εκτιμήσεις δυνητικών κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση που αφορούν απαλλασσόμενους από την υποχρέωση θεώρησης ταξιδιώτες μέσω του ETIAS, με πλήρη σεβασμό του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στο οποίο υπάγονται, θα συμβάλλει στη διασφάλιση και συμπλήρωση της επιτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Με την κάλυψη αυτού του επιπέδου πληροφόρησης και εκτίμησης κινδύνων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύουν πλήρως του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στο οποίο υπάγονται, και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η ασφάλεια εντός του χώρου Σένγκεν. Επίσης, οι ταξιδιώτες θα έχουν μια πρώτη ένδειξη της πιθανής εισόδου τους στον χώρο Σένγκεν, με αποτέλεσμα να σχεδιάζουν καλύτερα την επίσκεψή τους.

Δεδομένου ότι εξακολουθεί να σημειώνεται πρόοδος στους διαλόγους με τρίτες χώρες για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, το ETIAS θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να εκτιμά και να διαχειρίζεται τους δυνητικούς κινδύνους της μετανάστευσης και της ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν.

2. Πώς θα λειτουργήσει στην πράξη το ETIAS;

Τι θα πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης πριν από το ταξίδι τους;

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικού δικτυακού τόπου ή εφαρμογής για φορητές συσκευές. Η συμπλήρωση της αίτησης δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά και δεν θα πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο πέρα από ένα ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο). Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής αίτησης (λόγω ηλικίας, επιπέδου αλφαβητισμού, πρόσβασης στην τεχνολογία των πληροφοριών και ικανοτήτων χρήσης της κ.λπ.) οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο.

Για όλους τους αιτούντες από 18 έως 70 ετών θα απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή τέλους 7 ευρώ ανά αίτηση. Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής πληρωμής θα λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις στις χώρες που απολαύουν του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, προκειμένου να αρθεί κάθε εμπόδιο για τους απαλλασσόμενους από την υποχρέωση θεώρησης υπηκόους τρίτων χωρών που ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε ορισμένα μέσα πληρωμής.

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτίμησης θα αρχίζει μετά την επιβεβαίωση της είσπραξης του τέλους. Η συντριπτική πλειονότητα των αιτούντων (αναμένεται να αφορά πάνω από το 95 % όλων των περιπτώσεων), θα λαμβάνει αυτόματη έγκριση που θα τους κοινοποιείται εντός λεπτών από την πληρωμή. Αν προκύψει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης κατά την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων ή αβέβαιο αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης θα πραγματοποιείται από κεντρική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή από ομάδα κράτους μέλους. Με αυτή τη διαδικασία ο χρόνος απόκρισης για απαλλασσόμενους από την υποχρέωση θεώρησης υπηκόους τρίτων χωρών μπορεί να παραταθεί έως 96 ώρες. Σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες ενδέχεται να ζητηθούν από τους αιτούντες συμπληρωματικές πληροφορίες και ενδέχεται να είναι αναγκαία περαιτέρω διαδικαστικά βήματα, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση λαμβάνεται εντός τεσσάρων εβδομάδων από την υποβολή της αίτησής τους.

Από ποσοστό περίπου 5 % των αιτήσεων που παράγουν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, αναμένεται ότι το 3-4 % θα λαμβάνει θετική απόφαση μετά την επαλήθευση των δεδομένων από την κεντρική μονάδα ETIAS, ενώ το υπόλοιπο 1-2 % διαβιβάζεται στις εθνικές μονάδες ETIAS για χειροκίνητη επεξεργασία. Μετά την απόφαση θα δίδεται στους αιτούντες απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έγκυρη άδεια ταξιδίου, ή με τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους.

Τι συμβαίνει εάν απορριφθεί από το ETIAS η αίτηση για άδεια ταξιδίου ενός ατόμου;

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο αιτών έχει το δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή μπορεί να υποβληθεί στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Ο αιτών θα πληροφορείται ποια εθνική αρχή είναι αρμόδια για την επεξεργασία της αίτησής του και την απόφαση περί έκδοσης ή όχι της αδείας ταξιδίου του, και θα λαμβάνει επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει σε περίπτωση προσφυγής. Εάν ο ταξιδιώτης θεωρεί ότι δεν έτυχε δίκαιης μεταχείρισης, του παρέχεται επίσης το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ή να ζητήσει πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω της εθνικής αρχής.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της αδείας ταξιδίου ETIAS;

Η άδεια ταξιδίου θα ισχύει για τρία χρόνια (ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του ταξιδιωτικού εγγράφου).

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για τους μεταφορείς;

Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, θα πρέπει να ελέγχουν ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν το ταξιδιωτικό έγγραφο που απαιτείται για την είσοδο στο χώρο Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης κατοχής από τους ταξιδιώτες έγκυρης αδείας ταξιδίου ETIAS. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τους μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ύπαρξη έγκυρης αδείας ταξιδίου.

Τι θα συμβαίνει στο σημείο διέλευσης των συνόρων;

Κατά την άφιξη στο σημείο διέλευσης των συνόρων του χώρου Σένγκεν, ο συνοριοφύλακας θα διαβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο, με συνέπεια την έναρξη αναζήτησης σε διάφορες βάσεις δεδομένων, μεταξύ άλλων, στο ETIAS, στην περίπτωση ταξιδιωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Αν δεν υπάρχει έγκυρη άδεια ταξιδίου ETIAS, οι συνοριοφύλακες θα αρνούνται την είσοδο και θα καταγράφουν τόσο τον ταξιδιώτη όσο και την άρνηση εισόδου στο σύστημα εισόδου/εξόδου.

Αν υπάρχει έγκυρη άδεια ταξιδίου, θα διενεργείται διαδικασία συνοριακού ελέγχου και μπορεί να επιτρέπεται στον ταξιδιώτη η είσοδος στον χώρο Σένγκεν εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισόδου ή να του απαγορεύεται η πρόσβαση όπως προβλέπεται από τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Μπορεί να ανακληθεί μια άδεια ταξιδίου;

Μολονότι η άδεια ταξιδίου ισχύει για 3 χρόνια, αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσής της δεν ισχύουν πλέον.

3. Κάλυψη των κενών πληροφόρησης και ενίσχυση της ασφάλειας

Πώς θα αντιμετωπιστούν από το ETIAS τα υφιστάμενα κενά πληροφόρησης;

Επί του παρόντος, οι αρχές φύλαξης των συνόρων και επιβολής του νόμου έχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τους ταξιδιώτες που διέρχονται τα σύνορα της ΕΕ χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Αυτό δεν ισχύει για τα άτομα που ταξιδεύουν με θεώρηση Σένγκεν, οι πληροφορίες των οποίων μπορούν να διασταυρώνονται από τους συνοριοφύλακες στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι επισκέπτες ελέγχονται πριν από την άφιξή τους, το ETIAS θα καλύψει σημαντικό κενό πληροφόρησης. Θα συμβάλει στον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση πριν από την άφιξη στα σύνορα της ΕΕ των απαλλασσόμενων από την υποχρέωση θεώρησης ταξιδιωτών και στην καλύτερη παρακολούθηση των ατόμων που διέρχονται τα σύνορα αυτά.

Πώς συμπληρώνει το ETIAS τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια;

Σύμφωνα με τη στρατηγική της διαλειτουργικότητας που προτείνεται στην ανακοίνωση «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια» της 6ης Απριλίου 2016, το ETIAS έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαλειτουργικό με τα υφιστάμενα συστήματα, καθώς και με τα συστήματα που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης επί του παρόντος, όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ).

Στον μέγιστο δυνατό βαθμό και όταν είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, το ETIAS θα χρησιμοποιεί εκ νέου τα ήδη υφιστάμενα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού και την υποδομή επικοινωνίας του ΣΕΕ. Επίσης, θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με τα άλλα συστήματα πληροφοριών που θα συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου (ECRIS).

Ποιες βάσεις δεδομένων θα ελέγχονται από το ETIAS;

Κατά την επαλήθευση και την αξιολόγηση των πληροφοριών οι οποίες υποβάλλονται από τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, το σύστημα θα διασταυρώνει αυτόματα κάθε αίτηση:

-       με τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ:

o    το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS),

o   το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS),

o    τα δεδομένα Ευρωπόλ.

o    τη βάση δεδομένων Eurodac,

-       με τα προτεινόμενα μελλοντικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ:

o    το σύστημα εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ),

-       με τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ:

o    τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD),

o    τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (TDAWN),

-    με ειδικό κατάλογο επιτήρησης του ETIAS και με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.

Εν αναμονή της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ποινικά μητρώα στην ΕΕ που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCNs), το ETIAS στο μέλλον θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο ECRIS-TCNs.

Πώς το ETIAS θα βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ;

Μέσω της παροχής ζωτικών πληροφοριών για θέματα ασφάλειας, παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας υγείας, το ETIAS θα συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών πληροφόρησης στον τομέα της ασφάλειας. Θα βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών, αφενός, να εντοπίζουν άτομα που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους, και, αφετέρου, να λαμβάνουν μέτρα πριν από την άφιξή τους στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα βελτιώσει την ανίχνευση της εμπορίας ανθρώπων (ιδίως στην περίπτωση ανηλίκων), θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και, γενικότερα, θα διευκολύνει τον εντοπισμό ατόμων των οποίων η παρουσία στον χώρο Σένγκεν θα μπορούσε να συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας των δεδομένων, μπορούν επίσης να διατίθενται στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και στην Ευρωπόλ, εάν κρίνεται αναγκαίο για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Με ποιον τρόπο το ETIAS θα εξασφαλίζει και θα εγγυάται τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των δεδομένων;

Η πρόταση της Επιτροπής συνάδει πλήρως με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και περιέχει όλες τις κατάλληλες εγγυήσεις, διασφαλίζοντας ότι το ETIAS αναπτύσσεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα, που είναι αυστηρά περιορισμένη. Η πρόταση προβλέπει επίσης για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα προσφυγής, ιδίως δε το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και την επίβλεψη των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές.

Τα καταχωρισμένα στο ETIAS δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγκαίο για τους σκοπούς του. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για:

- την περίοδο ισχύος της αδείας ταξιδίου ή,

- πέντε έτη από την τελευταία απόφαση απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης της αδείας ταξιδίου.

Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται για επιπλέον περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της αδείας ταξιδίου εάν ο αιτών συναινέσει ελεύθερα και ρητά στη διατήρηση των δεδομένων του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, ο φάκελος της αίτησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

Οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ θα έχουν πρόσβαση στο ETIAS, υπό αυστηρά καθοριζόμενες προϋποθέσεις, για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση στο ETIAS μόνον όταν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η εν λόγω πρόσβαση θα τους βοηθήσει ουσιαστικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Διάρθρωση και ανάπτυξη του ETIAS

Πώς θα είναι διαρθρωμένο το ETIAS;

Το ETIAS θα αποτελείται από το σύστημα πληροφοριών ETIAS, την κεντρική μονάδα ETIAS και τις εθνικές μονάδες ETIAS.

Το σύστημα πληροφοριών ETIAS θα απαρτίζεται από:

  • κεντρικό σύστημα για την επεξεργασία των αιτήσεων,
  • εθνική ενιαία διεπαφή σε κάθε κράτος μέλους για τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος και των εθνικών υποδομών,
  • ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών.
  • δημόσιο δικτυακό τόπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές,
  • υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και μια σειρά εργαλείων για τους αιτούντες, όπως μια υπηρεσία λογαριασμού, ένα εργαλείο επαλήθευσης και ένα εργαλείο για την παροχή ή την ανάκληση της συναίνεσης σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων πέραν της γενικής περιόδου.

Η κεντρική μονάδα ETIAS θα συσταθεί στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, θα τελεί υπό τη διαχείριση του Οργανισμού αυτού και θα αποτελεί μέρος του νομικού και πολιτικού πλαισίου του. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα, θα έχει τα ακόλουθα τέσσερα βασικά καθήκοντα:

  • να διασφαλίζει την ορθότητα και την επικαιροποίηση των αποθηκευμένων δεδομένων στους φακέλους αιτήσεων και των καταχωρισμένων δεδομένων·
  • εφόσον απαιτείται να επαληθεύει τις αιτήσεις για άδεια ταξιδίου όσον αφορά την ταυτότητα του ταξιδιώτη σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης που προέκυψε κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας·
  • να καθορίζει, να δοκιμάζει, να εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου των κανόνων διαλογής ETIAS·
  • να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε επίπεδο διαχείρισης των αιτήσεων και εφαρμογής των κανόνων διαλογής ETIAS, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, στους κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων.

Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα συσταθούν σε κάθε κράτος μέλος με πρωταρχική αρμοδιότητα να διενεργούν την εκτίμηση κινδύνου και να αποφασίζουν εάν θα εκδώσουν ή όχι άδεια ταξιδίου για αιτήσεις που απορρίφθηκαν από την αυτοματοποιημένη διαδικασία. Οι εθνικές μονάδες θα παρέχουν επίσης στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση προσφυγής.

Συγκροτείται συμβούλιο διαλογής ETIAS, στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και του οποίου θα ζητείται η γνώμη για τον καθορισμό, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των δεικτών κινδύνου, καθώς και για την εφαρμογή του καταλόγου επιτήρησης του ETIAS. Στο συμβούλιο αυτό θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε εθνική μονάδα ETIAS, από την Ευρωπόλ και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Το συμβούλιο καθοδήγησης για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό σώμα που θα αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα αξιολογεί τον αντίκτυπο της επεξεργασίας των αιτήσεων και των κανόνων διαλογής στα θεμελιώδη δικαιώματα, και θα παρέχει καθοδήγηση στο συμβούλιο διαλογής του ETIAS.

Τί είναι ο κατάλογος επιτήρησης του ETIAS;

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους αιτούντες άδεια ETIAS θα διασταυρώνονται με διάφορες βάσεις δεδομένων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιτήρησης ETIAS.

Ο κατάλογος επιτήρησης θα περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη ή συμμετοχή σε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι για να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν εγκληματικές ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Ο κατάλογος επιτήρησης θα καθορίζεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ.

Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπόλ;

Η Ευρωπόλ, ως κέντρο πληροφοριών ασφαλείας της ΕΕ, βρίσκεται στη μοναδική θέση να συνδυάζει πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στα επιμέρους κράτη μέλη ή σε άλλες βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Θα εισάγει, από κοινού με τα κράτη μέλη, δεδομένα στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS και θα είναι υπεύθυνη να διατηρούνται επικαιροποιημένα τα καταχωρισμένα δεδομένα.

Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα συμβουλεύονται την Ευρωπόλ στο πλαίσιο της παρακολούθησης θετικού αποτελέσματος αναζήτησης που προέκυψε κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία του ETIAS με δεδομένα της Ευρωπόλ. Ο Οργανισμός θα συμμετέχει επίσης στον καθορισμό των κανόνων διαλογής του ETIAS.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του eu-LISA;

Υπεύθυνος για την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών ETIAS και τη διασφάλιση της τεχνικής διαχείρισής του θα είναι ο Eu-LISA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων, ο Οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία δημόσιου δικτυακού τόπου και εφαρμογής για φορητές συσκευές για τις αιτήσεις ETIAS, όπου οι αιτούντες θα μπορούν για παράδειγμα να ελέγξουν την πορεία της αίτησής τους.

Πόσο θα κοστίσει η ανάπτυξη του ETIAS;

Για να είναι όσο το δυνατό πιο αποδοτικό το ETIAS, θα οικοδομηθεί με βάση τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών και συγχρόνως με εκείνα τα συστήματα που βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή το σύστημα εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ). Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των ΣΕΕ και ETIAS θα πρέπει να γίνει παράλληλα και από κοινού, γεγονός που θα εξασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τη σύσταση και τις λειτουργικές δαπάνες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος ανάπτυξης του συστήματος ETIAS ανέρχεται σε 212,1 εκατ. ευρώ, ενώ το μέσο κόστος ετήσιας λειτουργίας του σε 85 εκατ. ευρώ. Το ETIAS θα είναι οικονομικά αύταρκες καθώς το κόστος της ετήσιας λειτουργίας του θα καλύπτεται από τα έσοδα που θα προκύπτουν από την πληρωμή του τέλους.

Ποιο είναι το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ETIAS;

Η νομοθεσία για το ETIAS θα ισχύει στα κράτη μέλη που είναι μέρη του χώρου Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, δηλαδή της Κροατίας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Πότε θα είναι έτοιμο το ETIAS ;

Το ETIAS αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μετά από τρία χρόνια ανάπτυξης, δηλαδή στις αρχές του 2021.

 

 

 

MEMO/18/4362

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar