Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Programma InvestEU — jautājumi un atbildes

Briselē, 2018. gada 6. jūnijā

Kas ir InvestEU?

Programmā InvestEU tiks apvienoti daudzie ES finanšu instrumenti, kas pašlaik ir pieejami, lai sniegtu atbalstu ieguldījumiem ES, tādējādi padarot ES finansējumu ieguldījumu projektiem Eiropā vienkāršāku, efektīvāku un elastīgāku.

Programma InvestEU ietver InvestEU fondu, InvestEU konsultāciju centru un InvestEU portālu. Tā turpinās veicināt darbvietu radīšanu un atbalstīt ieguldījumus un inovācijas ES.

Programma InvestEU darbosies no 2021. līdz 2027. gadam, un tā ir balstīta uz panākumiem, kurus guvis Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Junkera plāns Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) ietvaros, nodrošinot ES budžeta garantiju ar mērķi atbalstīt ieguldījumus un piekļuvi finansējumam ES. InvestEU mērķis ir piesaistīt papildu ieguldījumus 650 miljardu eiro apmērā.

InvestEU fonds sniegs atbalstu četrās politikas jomās: ilgtspējīga infrastruktūra; pētniecība, inovācija un digitalizācija; mazie un vidējie uzņēmumi un sociālie ieguldījumi un prasmes. Programma InvestEU būs arī elastīga, proti, tā būs spējīga reaģēt uz izmaiņām tirgū un politikas prioritātēm, kas laika gaitā mainās.

InvestEU konsultāciju centrs sniegs tehnisko atbalstu un konsultācijas, lai palīdzētu sagatavot, izstrādāts strukturēt un īstenot projektus, tostarp veicināt spēju veidošanu.

InvestEU portālā tiks pulcēti ieguldītāji un projektu virzītāji, nodrošinot viegli pieejamu un lietotājam ērtu datubāzi.

Skatiet faktu lapu: Kas ir programma InvestEU?

Kāpēc mums ir vajadzīga programma InvestEU?

Kopš Investīciju plāna Eiropai (Junkera plāns) ieguldījumu apstākļi Eiropā ir uzlabojušies, pateicoties dalībvalstu veiktajām strukturālajām reformām, labvēlīgākai ekonomiskajai situācijai un tādām intervencēm, kā piemēram, ESIF. Tomēr Eiropā joprojām ir ievērojama ieguldījumu nepietiekamība. InvestEU turpinās mobilizēt publiskā un privātā sektora ieguldījumus ES, novēršot tirgus nepilnības un ieguldījumu nepietiekamību, kas kavē izaugsmi, un palīdzot sasniegt tādus ES politikas mērķus, kā piemēram, ilgtspēja, zinātnes izcilība un sociālā iekļaušana.

Kā InvestEU fonds darbosies?

InvestEU fonds mobilizēs publiskā un privātā sektora ieguldījumus, izmantojot ES budžeta garantiju 38 miljardu eiro apmērā, ar kuru tiks atbalstīti finanšu partneru ieguldījumu projekti, piemēram, Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupas un citu finanšu partneru projekti, un palielināta to riska uzņemšanās spēja. Paredzams, ka finanšu partneru ieguldījums riska uzņemšanās spējas ziņā būs vismaz 9,5 miljardi eiro. Garantija tiks nodrošināta 40 % apmērā, proti, no ES budžeta tiks rezervēti 15 miljardi eiro gadījumā, ja tiks veikti garantijas izmaksas pieprasījumi.

InvestEU fonda ieguldījumi tiks veikti ar finanšu partneru starpniecību. Galvenie partneri būs EIB grupa, kas ir veiksmīgi īstenojusi un pārvaldījusi ESIF kopš tā uzsākšanas 2015. gadā. Turklāt EIB grupai, starptautiskām finanšu iestādēm, kas darbojas Eiropā (piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) vai Eiropas Padomes Attīstības banka), un valsts attīstību veicinošām bankām, kuras kopīgi strādā grupās, lai aptvertu vismaz trīs dalībvalstis, būs tieša piekļuve ES garantijai.

InvestEU fonds ietvers arī dalībvalsts nodalījumu katrā politikas jomā, kas nozīmē, ka dalībvalstis var papildināt ES garantijas nodrošinājumu, līdz pat 5 % no saviem kohēzijas politikas fondiem brīvprātīgi novirzot uz šiem nodalījumiem. Šādā veidā dalībvalstis gūs labumu no ES garantijas un tās augstā kredītreitinga, palielinot valsts un reģionālo ieguldījumu veiktspēju.

Kāda ir priekšrocība salīdzinājumā ar pastāvošo situāciju, jo īpaši attiecībā uz galīgajiem atbalsta saņēmējiem?

Tas, ka tiks izveidota viena saskaņota programma, sniegs apjomradītus ietaupījumus. Tiks panākta lielāka risku dažādošana, integrētāka pārvaldība un starpnozaru politikas visaptveroša integrācija, daudzos instrumentus apvienojot vienā struktūrā. Izmantojot budžeta garantiju (ne tikai finanšu instrumentus vai dotācijas), var palīdzēt uzlabot publisko līdzekļu radīto ietekmi. Šādā veidā mēs varam paveikt vairāk ar mazāk līdzekļiem.

Saskaņā ar pašreizējo programmu kopumu galīgie atbalsta saņēmēji un finanšu starpnieki bieži saskaras ar neskaidrību par to, kurš instruments ir vislabākais viņu gadījumā. Viņiem arī jāsaskaras ar dažādām atbilstības, uzraudzības un ziņošanas prasībām, kas ietvertas dažādās programmās.

InvestEU fonda gadījumā būs tikai viena programma ar izteiktu identitāti un viens saskaņotu prasību kopums, kas attieksies uz visu finanšu ķēdi, tādējādi radot labumu galīgajiem atbalsta saņēmējiem un finanšu starpniekiem. Pateicoties tās centralizētajam raksturam, programma InvestEU varēs mazināt pārklāšanās gadījumus un nodrošināt sinerģiju gan attiecībā uz finansēšanu, gan attiecībā uz konsultāciju pakalpojumu sniegšanu. InvestEU konsultāciju centrā 13 dažādi konsultatīvie pakalpojumi būs integrēti vienotā kontaktpunktā.

Turklāt gadījumos, kad dotācijas no tādām citām programmām kā “Apvārsnis Eiropa”, Vienotā tirgus programma un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments tiks apvienotas ar InvestEU atbalstu, programmas InvestEU noteikumus piemēros attiecībā uz visu projektu. Tas ir būtisks vienkāršojums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju.

Ieguldījumu pieeja un dažādu parāda un pašu kapitāla produktu dažādošana vienā lielā portfelī rada papildu ieguvumus, jo vispārējā vajadzība pēc nodrošinājuma ir mazāka nekā vairāku atsevišķu finanšu instrumentu gadījumā, kad katram atsevišķajam instrumentam ir nepieciešama konkrēta nodrošinājuma summa.

Kas tiks finansēts ar InvestEU ?

InvestEU fonds būs uz tirgu balstīts un uz pieprasījumu orientēts instruments. Tomēr tas arī pievērsīsies politikai. Piesaistot privātos ieguldītājus, tas palīdzēs sasniegt ES vērienīgos mērķus attiecībā uz ilgtspēju, zinātnes izcilību un sociālo iekļaušanu. Ieguldījumi tiks veikti četrās politikas jomās, kas ir svarīgas politikas prioritātes Savienībā un sniedz augstu ES pievienoto vērtību: ilgtspējīga infrastruktūra; pētniecība, inovācija un digitalizācija; mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu un sociālie ieguldījumi un prasmes. Budžeta garantija starp politikas jomām ir sadalīta šādi:

ilgtspējīga infrastruktūra: 11,5 miljardi eiro

pētniecība, inovācija un digitalizācija: 11,25 miljardi eiro

MVU: 11,25 miljardi eiro

sociālie ieguldījumi un prasmes: 4 miljardi eiro

Lai pielāgotos mainīgajām politikas prioritātēm un tirgus pieprasījumam, Komisija var šīs summas koriģēt līdz pat 15 % apmērā katrā politikas sadaļā.

Skatiet faktu lapu: Kas tiks finansēts ar InvestEU?

Kas atlasīs InvestEU projektus?

InvestEU garantija būs kvalitātes zīmogs, un tā tiks piešķirta tikai pēc rūpīga pārbaudes procesa. Tāpat kā ESIF garantiju fonda gadījumā, arī InvestEU fondu pārvaldīs Komisija, izmantojot finanšu partneru atbalstu fonda īstenošanai. Tiks izveidota konsultatīvā padome, lai Komisija varētu apspriesties ar finanšu partneriem un dalībvalstīm, sagatavojot un izstrādājot jaunus finanšu produktus, lai ņemtu vērā norises tirgū un apmainītos ar informāciju.

Komisijas darbinieki būs atbildīgi par to, lai pārbaudītu ierosināto darbību saskaņotību ar ES tiesību aktiem un politiku. Tikai projekti, kas izturēs šo pārbaudi, tiks nodoti turpmākai vērtēšanai. Pēc šīs sākotnējās atbilstības pārbaudes projekta grupa nodrošinās uzticamības pārbaudes pienācīgu kvalitātes kontroli un aizpildīs rādītāju rezultātu pārskatu. Šajā nolūkā visi īstenošanas partneri tiks aicināti pārcelt darbā Komisijā vairākus banku un riska pārvaldības ekspertus. Lai novērstu interešu konfliktus, šie eksperti nestrādās pie projektiem, kurus iesniegusi to iestāde.

Visbeidzot, neatkarīga Investīciju komiteja, kuras sastāvā būs ārējie eksperti, kas izvēlēti atklātā procedūrā un apmaksāti no ES budžeta, apstiprinās ES garantijas izmantošanu īstenošanas partneru ierosinātajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, pieņemot savu lēmumu, pamatojoties uz īstenošanas partnera iesniegtu uzticamības pārbaudi un projekta grupas sagatavotu rezultātu pārskatu. Katrā politikas jomā būs Investīciju komiteja, un daži eksperti piedalīsies visās komitejās, lai nodrošinātu konsekvenci.

Kādi būs InvestEU atbilstības kritēriji?

Atbilstības kritēriji ir noteikti Finanšu regulā. InvestEU projektiem jābūt šādām iezīmēm:

  • tiem ir jānovērš tirgus nepilnības vai ieguldījumu nepietiekamība un ir jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem;
  • tiem ir nepieciešams ES atbalsts, lai tos īstenotu;
  • tiem ir jāpanāk pastiprinošs efekts un, ja iespējams, jāpiesaista privātie ieguldījumi;
  • tiem jāpalīdz sasniegt ES politikas mērķus.

Kāpēc ESIF beidz pastāvēt? Vai tā vietā nevar vienkārši izveidot ESIF 3.0?

ESIF darbība tika uzsākta 2015. gada jūlijā, lai sekmētu ieguldījumus un veicinātu ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību ES laikā, kad Eiropa vēl joprojām centās atgūties no ekonomikas un finanšu krīzes. Tas sākotnēji bija paredzēts īsam ieguldījumu periodam līdz 2018. gada jūlijam, lai panāktu maksimālu ietekmi. Ņemot vērā tā panākumus, 2017. gada decembrī ESIF darbības joma tika paplašināta, un tā darbības laiks tika pagarināts. Tagad tā ieguldījumu periods ilgst līdz 2020. gada beigām, kas ir pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) beigu termiņš. Pēc 2020. gada ESIF ietvaros vairs nevar veikt jaunus ieguldījumus, taču — gluži tāpat kā ar vairumu ES finanšu instrumentu — tā saistību termiņš ir daudz ilgāks.

Programma InvestEU pamatojas uz ESIF gūtajiem panākumiem un turpinās veidot un atbalstīt darbavietas visā ES, izmantojot to pašu paraugu.

Vai InvestEU izmantos citu finansēšanas programmu budžetu? Kas notiks ar tādām programmām kā COSME un InnovFin?

InvestEU fonds, izmantojot vienotu un spēcīgu zīmolu, apvienos lielu skaitu finanšu instrumentu. InvestEU fonds ne tikai aptvers tādu spēkā esošu instrumentu mērķus, kā piemēram, COSME un InnovFin, bet arī spēs vēl vairāk palielināt ieguldījumus, pateicoties vienotā InvestEU fonda lielākajam mērogam un efektivitātei. Četras InvestEU fonda politikas jomas pievēršas ES stratēģiski svarīgiem jautājumiem, 11,25 miljardus eiro no garantijas rezervējot maziem uzņēmumiem un papildus 11,25 miljardus eiro rezervējot pētniecības, inovācijas un digitalizācijas vajadzībām. Nākamo instrumentu precīza iekšējā uzbūve tiks izklāstīta investīciju vadlīnijās, kuras Komisija pieņems deleģētā akta veidā, tiklīdz būs panākta politiska vienošanās par InvestEU.

Vai InvestEU finansējumu var apvienot ar ES dotāciju finansējumu?

Var. Apvienošana var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, lai atbalstītu ieguldījumus nolūkā novērst konkrētas tirgus nepilnības vai ieguldījumu nepietiekamību. InvestEU fondu var kombinēt ar dotācijām vai finanšu instrumentiem (vai abiem), ko finansē no centralizēti pārvaldīta ES budžeta vai ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) inovācijas fondu. Šādas kombinācijas var radīt priekšrocības projektu virzītājiem tādās nozarēs kā transports, pētniecība un digitālajā jomā. Ja projektā tiks izmantotas ES dotācijas un InvestEU līdzekļi, InvestEU noteikumus piemēros attiecībā uz visu projektu. Tas nozīmē vienotu noteikumu kopumu un ievērojamu vienkāršošanu.

Kāds būs ieguldījumu riska profils? Kāda veida ieguldījumiem pievērsīsies InvestEU fonds salīdzinājumā ar patlaban spēkā esošajiem finanšu instrumentiem?

InvestEU fonds pievērsīs ekonomiski dzīvotspējīgiem projektiem jomās, kurās pastāv tirgus nepilnības vai nepietiekami ieguldījumi. InvestEU fonda instrumenti centīsies piesaistīt komerciālu finansējumu dažādām darbībām un atbalsta saņēmējiem, un to mērķis būs atbalstīt tikai tos projektus, kuros bez InvestEU fonda atbalsta finansējumu nevar iegūt vispār vai to nevar iegūt saskaņā ar vajadzīgajiem noteikumiem. Tas arī pievērsīsies augstāka riska projektiem konkrētās jomās.

Turklāt InvestEU vairāk uzmanības pievērš sociālajiem ieguldījumiem un prasmēm. Saskaņā ar pašreizējo DFS budžeta garantiju un finanšu instrumentu piešķīrums sociālajā jomā ir 2,2 miljardi eiro, savukārt ar InvestEU šajā politikas jomā tiek piešķirti 4 miljardi eiro no ES garantijas, kas gandrīz divas reizes pārsniedz pašlaik pieejamo summu.

Kāds ir InvestEU paredzamais pastiprinošais efekts? Kā ir paredzams sasniegt 650 miljardu eiro summu?

Tā kā InvestEU pievēršas augstāka riska inovatīviem projektiem un MVU, kā liek lielāku uzsvaru uz ES politikas mērķiem, ir paredzams, ka pastiprinošais efekts būs nedaudz pieticīgāks nekā ESIF, proti, 13,7, nevis 15.

InvestEU 15,2 miljardu eiro lielais budžets ļauj Komisijai sniegt garantiju 38 miljardu eiro apmērā, kas tiek nodrošināta 40 % apmērā. Turklāt ir sagaidāms, ka ikviens finanšu partneris katrā darījumā ieguldīs zināmus līdzekļus, kopā papildus nodrošinot aptuveni 9,5 miljardus eiro, kas nozīmē, ka kopējā garantija būs aptuveni 47,5 miljardi eiro. Savukārt katrs finanšu partneris rūpēsies par turpmāku sviras efektu, kas nozīmē, ka partneri var aizdot lielāku summu nekā garantijas summa. Visbeidzot, katrs InvestEU atbalstītais projekts piesaistīs citus publiskā un privātā sektora ieguldītājus, kā tas bija novērojams Junkera plāna ietvaros, un ir sagaidāms, ka kopējos ieguldījumos tiks piesaistīti 650 miljardi eiro.

Kāpēc InvestEU fonds ir pieejams citiem finanšu partneriem? Kāpēc nevarētu strādāt tikai ar EIB grupu tāpat kā ESIF gadījumā?

Ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas (EIB) kā ES publiskās bankas lomu, tās spēju darboties visās dalībvalstīs un tās pieredzi saistībā ar ESIF pārvaldību, EIB grupa arī turpmāk būs Komisijas galvenā finanšu partnere InvestEU ietvaros. Turklāt dalībvalstu valsts un reģionālās attīstību veicinošās bankas un citas iestādes, kas var piedāvāt speciālas zināšanas un pieredzi, ievērojot zināmus nosacījumus, var kļūt par finanšu partneriem.

Tas, ka citām iestādēm tiek sniegtas iespējas gūt labumu no ES garantijas, ir saistīts ar faktu, ka ES ir citi pieredzējuši iespējamie finanšu partneri, kam ir konkrētas finanšu vai nozares specializētās zināšanas, lielas zināšanas par vietējo tirgu vai lielāka spēja atsevišķās jomās dalīt risku ar ES. Šī pieeja ļaus paplašināt un dažādot projektu plūsmu un palielināt galīgo atbalsta saņēmēju iespējamo pūlu.

Komisija vēlas nodrošināt, ka InvestEU atbalsta saņēmēji var saņemt pēc iespējas labāku atbalstu un vienkāršāku piekļuvi. Tāpēc InvestEU fonds būs pieejams citām iestādēm, vai nu daudzpusējām iestādēm, vai arī valsts iestāžu grupām, kas kopīgi aptver vismaz trīs dalībvalstis.

Kā uzņēmums var pieteikties InvestEU finansējumam?

Projektu virzītājiem būtu tieši jāiesniedz pieteikums EIB, to valsts vai reģionālajās attīstību veicinošajās bankās vai tādu citu finanšu partneru valsts birojos, kā piemēram, ERAB, Pasaules Banka, Eiropas Padomes Attīstības banka. Šajā posmā finanšu partneri Komisijai iesniedz priekšlikumu pieteikties uz ES garantiju. MVU būtu jāturpina sniegt pieteikumi vietējās komerciālās vai publiskajās bankās, uz kuru finanšu produktiem attiecas ES garantija viņu valstī vai reģionā. Vietējie starpnieki tos informēs, ja uz kādu konkrētu finansēšanas programmu ir attiecināms InvestEU fonds.

Kā programma InvestEU nodrošinās ģeogrāfisko līdzsvaru?

Programma InvestEU tika izstrādāta, lai sniegtu labumu visām dalībvalstīm neatkarīgi no to lieluma vai to finanšu tirgus attīstības līmeņa. Tā kā atšķirībā no ESIF piekļuve būs iespējama, izmantojot citus finanšu partnerus, fonds būs labāk pielāgots vietējām vajadzībām un papildinās citus ES finansējuma avotus dalītas pārvaldības ietvaros. Tehniskā palīdzība, ko sniegs InvestEU konsultāciju centrs, pievērsīsies kohēzijas valstu tirgu īpatnībām un palīdzēs izveidot projektu plūsmu.

Tas, ka valstu un reģionālajām attīstību veicinošajām bankām tiks sniegta piekļuve garantijai, ļaus labāk apzināt finansējuma vajadzības un vislabākos to risināšanas veidus. InvestEU priekšlikumā minēts, ka ar ES garantiju nodrošinātiem finanšu produktiem ir jāaptver vismaz trīs valstis. Lai to panāktu, valstu un reģionālajām attīstību veicinošajām bankām būs jāsadarbojas, lai izstrādātu kopīgus produktus, kā rezultātā notiks starptautiska mēroga apmaiņa ar labāko praksi un zināšanām.

Visbeidzot, InvestEU konsultāciju centrs sniegs visaptverošu atbalstu projektu izstrādei. Tas nodrošinās spēju veidošanas atbalstu, lai attīstītu organizatoriskās spējas un veicinātu tirgus veidošanas darbības un nozares dalībnieku sadarbību. Mērķis ir radīt nosacījumus, lai augošos tirgus segmentos palielinātu atbilstīgo atbalsta saņēmēju potenciālo skaitu, jo īpaši gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais apjoms ievērojami palielina darījuma izmaksas projekta līmenī.

Vai tiks piemērota valsts atbalsta kontrole?

Valsts atbalsta noteikumi ir būtiski, lai panāktu efektīvu konkurenci nolūkā patērētājiem un uzņēmumiem vienotajā tirgū nodrošināt taisnīgas cenas un plašākas izvēles iespējas. Tajā pašā laikā, lai izpildītu InvestEU mērķus novērst tirgus nepilnības un piesaistīt privātā sektora ieguldījumus, dalībvalstu naudas — kas var ietvert valsts atbalstu un uz ko var būt attiecināmi valsts atbalsta noteikumi — sasaistīšanai ar ES finansējumu, ko centralizēti pārvalda Komisija un kas nav uzskatāms par valsts atbalstu, vajadzētu būt vieglai.

Lai vēl vairāk racionalizētu valsts atbalsta apstiprināšanas procedūru attiecībā uz šādu kopīgu finansējumu, Komisija šodien ir ierosinājusi grozīt vienu no Padomes regulām, ar kuru tiek reglamentēta ES valsts atbalsta kontrole; šis priekšlikums tagad ir jāapstiprina Padomē. Ja to pieņems, ierosinātais minētās regulas darbības jomas paplašinājums ļaus Komisijai dalībvalstu finansējumu, kas tiek virzīts ar InvestEU fonda starpniecību vai ar InvestEU palīdzību, atbrīvot no pienākuma ziņot Komisijai par šādām intervencēm pirms to īstenošanas. Dalībvalstu finansējums tiktu atzīts par saderīgu ar ES valsts atbalsta noteikumiem, ja būtu izpildīti daži skaidri nosacījumi. Tādējādi ar Komisijas priekšlikumu tiktu nodrošināts, ka valsts atbalsta noteikumi var palīdzēt veicināt InvestEU fonda līdzekļu vienmērīgu izvietošanu. Šādi tiek uzturētas Junkera vadītās Komisijas prioritātes, kura jau ir nodrošinājusi, ka 97 % valsts atbalsta var īstenot bez Komisijas iesaistīšanās.

Kurš būs atbildīgs par veiktajiem ieguldījumiem?

InvestEU finanšu partneri būs atbildīgi par InvestEU fonda ietvaros veiktajām finansēšanas un investīciju darbībām, jo to vadības struktūras pieņem galīgo lēmumu par finansēšanu.

Investīciju komiteja, kuras sastāv būs neatkarīgi ārējie eksperti, apstiprinās ES garantijas izmantošanu InvestEU fonda ietvaros, lai atbalstītu minētās darbības pirms finanšu partnera galīgā lēmuma.

Kāda būs Eiropas Parlamenta un Padomes loma?

Eiropas Parlaments un Padome likumdevēja un budžeta lēmējiestādes lomā lems par programmu InvestEU.

Abas iestādes pārraudzīs InvestEU fonda īstenošanu, izmantojot gada pārskatus, ko iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai, un budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru.

Komisija arī ierosina programmas InvestEU īstenošanu novērtēt ar starpposma un retrospektīvu novērtējumu. Novērtējumu secinājumus paziņos Eiropas Parlamentam un Padomei, lai iestādes rezultātus savlaicīgi varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā.

Kā un kad InvestEU novērtēs?

Papildus gada ziņojumam ES garantijas izmantošanu novērtēs, izmantojot starpposma novērtējumu, kas tiks veikts līdz 2025. gada septembrim, un galīgo novērtējumu.

Sīkāka informācija

Paziņojums presei: ES budžets: programma InvestEU nodarbinātības, izaugsmes un inovāciju atbalstam Eiropā

Faktu lapa – Kas ir InvestEU?

Faktu lapa – Kas tiks finansēts ar InvestEU?

Priekšlikums regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

MEMO/18/4010

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar