Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Sklad EU za pravosodje, pravice in vrednote

Bruselj, 30. maja 2018

Komisija predlaga nov sklad za pravosodje, pravice in vrednote, ki bo poenostavil obstoječe programe na tem področju.

IP/18/3923

Sklad sestavljata program za pravice in vrednote ter program za pravosodje. Po predlogu naj bi se za sklad dodelila proračunska sredstva v znesku 947 milijonov evrov za obdobje sedmih let, in sicer 642 milijonov evrov za program za pravice in vrednote ter 305 milijonov evrov za program za pravosodje. Skupna dodeljena sredstva so približno enaka tistim iz prejšnjega obdobja.

Sklad bo podpiral dejavnosti številnih akterjev s področja pravic in vrednot, kot so nevladne organizacije, organi za enakost, javne uprave, pravosodne mreže in univerze.

Kaj se spreminja glede na sedanjo ureditev?

Z vzpostavitvijo sklada za pravosodje, pravice in vrednote ter njegovih dveh temeljnih programov se poenostavlja sedanje stanje s tremi programi.

Področje državljanstva, ki ga trenutno pokrivata dva programa, bo zajeto le z novim programom za pravice in vrednote, kar bo omogočalo ustvarjanje sinergij.

Program za pravice in vrednote

Program za pravice in vrednote je namenjen zaščiti ter spodbujanju pravic in vrednot, kakor so zapisane v Pogodbah EU, med drugim s podpiranjem organizacij civilne družbe, da se ohranijo odprte, demokratične in vključujoče družbe.

Program ima tri specifične cilje:

 • spodbujanje enakosti in pravic (sklop enakost in pravice);
 • spodbujanje delovanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije (sklop delovanje in udeležba državljanov);
 • boj proti nasilju (sklop Daphne).

 

VIZUALNO GRADIVO

Katere vrste dejavnosti se bodo financirale v okviru programa za pravice in vrednote?

 • Ozaveščanje in usposabljanje z namenom izboljšanja poznavanja politik in pravic na področjih, ki jih zajema program, vključno z ozaveščanjem glede evropske kulture, zgodovine in spominjanja;
 • vzajemno učenje deležnikov z namenom boljšega poznavanja in medsebojnega razumevanja ter večje državljanske in demokratične udeležbe ter dejavnosti partnerstva med mesti za združevanje Evropejcev različnih narodnosti in kultur;
 • analitične dejavnosti in dejavnosti spremljanja z namenom boljšega razumevanja stanja v državah članicah in na ravni EU ter izboljšanja izvajanja zakonodaje in politik EU;
 • podpora organizacijam civilne družbe, ki spodbujajo in olajšujejo aktivno udeležbo pri izgradnji bolj demokratične Unije ter ozaveščanje o pravicah in vrednotah;
 • razvijanje zmogljivosti evropskih mrež z namenom spodbujanja in nadaljnjega razvoja prava, ciljev politik in strategij Unije ter podpiranja organizacij civilne družbe, ki se udejstvujejo na področjih, zajetih s programom.

Program za pravosodje

Program za pravosodje je namenjen prispevanju k nadaljnjemu razvoju evropskega območja pravosodja, ki temelji na pravni državi, vzajemnem priznavanju in medsebojnem zaupanju.

Bolj konkretno bo program za pravosodje:

 • olajševal in podpiral pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah ter spodbujal pravno državo, na primer s podpiranjem prizadevanj za izboljšanje učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov in izvrševanja odločb;
 • podpiral in spodbujal izobraževanje v pravosodju z namenom gojenja skupne pravne in pravosodne kulture ter kulture pravne države;
 • olajševal učinkovit dostop do pravnega varstva za vse in učinkovita pravna sredstva; spodbujal učinkovite civilne in kazenske postopke ter spodbujal in podpiral pravice žrtev kaznivih dejanj ter procesne pravice osumljencev in obtožencev v kazenskih postopkih.

Katere vrste dejavnosti se bodo financirale v okviru programa za pravosodje?

 • Ozaveščanje in usposabljanje: zadevnim deležnikom bo pomagal izboljšati poznavanje prava in politik Unije, na primer na področjih materialnega in procesnega prava, instrumentov pravosodnega sodelovanja in upoštevne sodne prakse Sodišča Evropske unije;
 • vzajemno učenje z izmenjavo dobrih praks med deležniki z namenom izboljšanja vzajemnega razumevanja civilnega in kazenskega prava ter pravnih in pravosodnih sistemov držav članic, tudi glede pravne države;
 • analitične dejavnosti in dejavnosti spremljanja z namenom boljšega poznavanja in razumevanja morebitnih ovir za nemoteno delovanje evropskega območja pravosodja;
 • razvijanje in uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) z namenom večje učinkovitosti pravosodnih sistemov ter izboljšanja njihovega sodelovanja in čezmejne interoperabilnosti sistemov in aplikacij;
 • razvijanje zmogljivosti ključnih mrež na evropski ravni in podpiranje organizacij civilne družbe, ki se udejstvujejo na področjih, zajetih s programom.

Kakšna bo podpora nevladnim organizacijam?

Organizacije civilne družbe imajo zelo pomembno vlogo pri izvajanju sklada za pravosodje, pravice in vrednote. Program za pravice in vrednote je zlasti namenjen zaščiti ter spodbujanju pravic in vrednot, kakor so zapisane v Pogodbah EU, med drugim s podpiranjem organizacij civilne družbe, da se ohranijo odprte, demokratične in vključujoče družbe.

Prek njega se bodo financirale nevladne organizacije, ki spodbujajo dejavnosti, zajete s tremi specifičnimi cilji programa, s čimer se bo nadaljevala sedanja praksa. To na primer vključuje projekte za boj proti nasilju nad ženskami in spodbujanje otrokovih pravic ter projekte, namenjene spominjanju.

Program bo s podpiranjem organizacij civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami in možganskimi trusti, financiral tudi dejavnosti, ki spodbujajo in olajšujejo aktivno udeležbo pri izgradnji bolj demokratične Unije ter ozaveščanje o pravicah in vrednotah.

Poleg tega bo program za pravosodje podpiral tudi organizacije civilne družbe pri olajševanju učinkovitega dostopa do pravnega varstva za vse.

Kako je Sklad povezan z novim mehanizmom, ki ga je Komisija glede pravne države predlagala v večletnem finančnem okviru?

Predlagana uredba Uniji omogoča, da bolje zaščiti svoj proračun v primerih, v katerih bi slabosti na področju pravne države škodovale – ali bi lahko škodovale – dobremu finančnemu poslovodenju ali finančnim interesom Unije.

Vloga sklada je drugačna. Njegov namen je spodbujati politike, ki so v skladu s temeljnimi pravicami in vrednotami Unije. Poleg tega bo podprl nadaljnji razvoj evropskega območja pravosodja, ki temelji na pravni državi in medsebojnem zaupanju, ter zagotavljal, da lahko ljudje uveljavljajo svoje pravice.

 

MEMO/18/3975

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar