Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

ES Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonds

Briselē, 2018. gada 30. maijā

Komisija ir ierosinājusi izveidot jaunu Tiesiskuma, tiesību un vērtību fondu, kas vienkāršo šajā jomā esošās programmas.

IP/18/3923

Fonds sastāv no programmas “Tiesības un vērtības” un programmas “Tiesiskums”. Septiņu gadu laikposmam fondam paredzētais budžeta piešķīrums ir 947 miljoni eiro: 642 miljoni eiro programmai “Tiesības un vērtības” un 305 miljoni eiro programmai “Tiesiskums”. Kopumā piešķīrums ir aptuveni līdzvērtīgs iepriekšējā perioda budžeta piešķīrumam.

No fonda tiks atbalstītas darbības, kuras īstenos vairāki dalībnieki, kas darbojas tiesību un vērtību jomā, piemēram, nevalstiskās organizācijas, līdztiesības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, tiesu iestāžu tīkli vai universitātes.

Kādas ir izmaiņas salīdzinājumā ar esošo sistēmu?

Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonda un tam pakārtoto divu programmu izveide ir situācijas vienkāršošana, salīdzinot ar esošajām trim programmām.

Konkrēti, uz pilsonības jomu pašlaik attiecas divas dažādas programmas, bet turpmāk tikai jaunā programma “Tiesības un vērtības”, ļaujot attīstīt sinerģiju.

Programma “Tiesības un vērtības”

Nolūkā atbalstīt atvērtu, demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību, programmas “Tiesības un vērtības” mērķis ir aizsargāt un veicināt ES Līgumos nostiprinātās tiesības un vērtības, tai skaitā atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Programmai ir trīs konkrēti mērķi:

 • veicināt tiesības un līdztiesību (tiesību un līdztiesības joma);
 • sekmēt pilsoņu iesaistīšanos un dalību Savienības demokrātiskajā dzīvē (pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības joma);
 • apkarot vardarbību (programmas Daphne joma).

 

ATTĒLS

Kādas darbības tiks finansētas saskaņā ar programmu “Tiesības un vērtības”?

 • Izpratnes veidošana un mācības, kas uzlabotu zināšanas par politikas virzieniem un tiesībām jomās, uz kurām attiecas programma, tai skaitā veidotu izpratni par Eiropas kultūru, vēsturi un atceri;
 • ieinteresēto personu savstarpēja mācīšanās, kas uzlabotu zināšanas un savstarpējo izpratni, un pilsonisko un demokrātisko iesaistīšanos, kā arī sadraudzības pilsētu pasākumi, kuri satuvina dažādu tautību un kultūru Eiropas iedzīvotājus;
 • analītiskas un pārraudzības darbības, kas uzlabotu izpratni par situāciju dalībvalstīs un ES līmenī, kā arī pilnveidotu ES tiesību aktu un politikas virzienu īstenošanu;
 • atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai rosinātu un sekmētu aktīvu līdzdalību demokrātiskākas Savienības izveidē, kā arī lai veidotu izpratni par tiesībām un vērtībām;
 • Eiropas sadarbības tīklu spēju veidošana, lai veicinātu un turpinātu attīstīt Savienības tiesības, politikas mērķus un stratēģijas programmas jomās, kā arī atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aktīvi darbojas programmas jomās.

Programma “Tiesiskums”

Programmas “Tiesiskums” mērķis ir sekmēt turpmāku Eiropas tiesiskuma telpas attīstību, kuras pamatā ir tiesiskums, savstarpēja atzīšana un savstarpēja uzticēšanās.

Konkrēti, programma “Tiesiskums”

 • veicinās un atbalstīs tiesisko sadarbību civillietās un krimināllietās un sekmēs tiesiskumu, piemēram, atbalstot centienus uzlabot valstu tiesu sistēmu efektivitāti un lēmumu izpildi;
 • atbalstīs un veicinās tiesisko apmācību ar mērķi sekmēt kopīgu juridisko, tiesu un tiesiskuma kultūru;
 • sekmēs efektīvu tiesu iestāžu pieejamību visiem un efektīvu tiesisko aizsardzību; veicinās efektīvu civilprocesu un kriminālprocesu, sekmēs un atbalstīs noziegumos cietušo tiesības, ka arī aizdomās turēto un apsūdzēto procesuālās tiesības kriminālprocesā.

Kādas darbības tiks finansētas saskaņā ar programmu “Tiesiskums”?

 • izpratnes veidošana un mācības: tas palīdzēs attiecīgajām ieinteresētajām personām uzlabot zināšanas par Savienības politikas virzieniem un tiesībām, tai skaitā materiālajām un procesuālajām tiesībām, par tiesu iestāžu sadarbības instrumentiem vai attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru;
 • savstarpēja mācīšanās, ieinteresētajām personām apmainoties ar labu praksi nolūkā uzlabot savstarpējo izpratni par civiltiesībām un krimināltiesībām, un dalībvalstu tiesību un tiesu sistēmām, tai skaitā tiesiskumu;
 • analītiskas un pārraudzības darbības nolūkā uzlabot zināšanas un izpratni par iespējamiem šķēršļiem Eiropas tiesiskuma telpas netraucētai darbībai;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) attīstīšana un izmantošana nolūkā uzlabot tiesu sistēmu un to sadarbības efektivitāti, kā arī sistēmu un lietojumprogrammu pārrobežu sadarbspēju;
 • Eiropas galveno tīklu spēju veidošana, kā arī atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras aktīvi darbojas programmas jomās.

Kā tiks atbalstītas NVO?

Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir ļoti nozīmīga loma Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonda īstenošanā. Lai atbalstītu atvērtu, demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību, programmas “Tiesības un vērtības” mērķis jo īpaši būs ES Līgumos nostiprināto tiesību un vērtību aizsardzība un veicināšana, tai skaitā atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

No tās sniegs finansējumu NVO, lai, turpinot jau izstrādāto praksi, veicinātu darbības saskaņā ar programmas trim konkrētajiem mērķiem. Tas ietver, piemēram, projektus, ar kuriem apkaro vardarbību pret sievietēm, veicina bērna tiesības, vai arī atceres projektus.

No programmas tiks finansētas arī darbības, lai rosinātu un sekmētu aktīvu līdzdalību demokrātiskākas Savienības izveidē, kā arī veidotu izpratni par tiesībām un vērtībām, sniedzot atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tai skaitā NVO un ideju laboratorijām.

Turklāt no programmas “Tiesiskums” pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiks atbalstītas arī ar mērķi, piemēram, sekmēt efektīvu tiesu iestāžu pieejamību visiem.

Kā fonds ir saistīts ar jaunajiem mehānismiem, kurus daudzgadu finanšu shēmas ietvaros Komisija ir ierosinājusi tiesiskuma jomā?

Ierosinātā regula ļaus Savienībai labāk aizsargāt savu budžetu gadījumos, kad trūkumi tiesiskuma jomā vājina vai apdraud Savienības finanšu pareizu pārvaldību vai Savienības finanšu intereses.

Fondam ir atšķirīga loma – politikas virzienu sekmēšana saskaņā ar pamattiesībām un Eiropas vērtībām. Tas arī turpinās atbalstīt Eiropas tiesiskuma telpas, kuras pamatā ir tiesiskums un savstarpēja uzticēšanās, attīstību un nodrošinās to, ka cilvēki var izmantot savas tiesības.

 

MEMO/18/3975

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar