Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Борба с нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни

Брюксел, 12 април 2018 r.

Въпроси и отговори

Какво представляват нелоялните търговски практики?

Нелоялните търговски практики (НТП) са практики между предприятията, които се отклоняват от етичното търговско поведение и са в разрез с принципите на добросъвестност и почтеност при сключването на сделки. Обикновено те се прилагат едностранно от единия от търговските партньори спрямо другия. Веригата за предлагане на храни е особено повлияна от нелоялните търговски практики поради съществуващите големи различия във възможностите за договаряне.

Защо вече е необходимо законодателство относно нелоялните търговски практики? Защо доброволните кодекси за поведение не са достатъчни?

Вече няколко години Европейската комисия следи нелоялните търговски практики (НТП) по веригата за предлагане на храни. През 2009 и 2014 г. бяха публикувани съобщения по този въпрос. През януари 2016 г. в специален доклад Комисията подчерта значението на окуражителните тенденции за справяне с нелоялните търговски практики в сектора — както на национално равнище, така и с доброволната Инициатива за веригата на предлагане на храните, предприета от частния сектор. На този по-ранен етап не бе счетено за необходимо да се приема законодателство на ЕС в тази област. Комисията обаче пое ангажимент преди края на мандата си да направи повторна оценка на тази необходимост на фона на настъпилите промени.

През ноември 2016 г. експертната група за селскостопанските пазари — група на високо равнище, създадена от Европейската комисия, представи своите заключения в доклад, озаглавен „Подобряване на ситуацията на пазара — утвърждаване на позицията на земеделските стопани във веригата на предлагане на храни“. Сред препоръките ѝ бе ЕС да приеме законодателство в областта на нелоялните търговски практики относно селскостопанските продукти.

В началото на 2018 г. Комисията приключи работата си по прегледа на тенденциите при нелоялните търговски практики в държавите членки и в частния сектор. Тя констатира, че очакванията от 2016 г. не са изпълнени, тъй като наблюдаваните по-рано обещаващи промени са забавили развитието си, а много малко от препоръките са били взети под внимание. Например няколко от държавите членки все още нямат никакви или имат само непълни режими относно нелоялните търговски практики, а възлови по значение заинтересовани страни не са се присъединили към инициативата за веригата на предлагане на храни поради слаба управленска структура. Това възпрепятства ефективното разследване при предполагаеми случаи на НТП и прилагането на съответните мерки.

Често се наблюдават значителни разлики във възможностите за договаряне на различните участници във веригата за предлагане на храни. Това все още води до ситуации, при които най-слабите звена — обикновено земеделските производители, се оказват в неравнопоставено положение и са подложени на неоправдан икономически натиск.

През втората половина на 2017 г. Комисията проведе обществена консултация в целия ЕС по тази тема. Резултатите от нея потвърдиха, че нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни продължават да се възприемат като проблем от повечето заинтересовани страни: както от търговските организации, така и от представителите на селското стопанство и хранителната промишленост. Също така 96 % от анкетираните в обществената консултация от 2017 г. относно модернизирането на общата селскостопанска политика смятат, че една от целите ѝ трябва да бъде утвърждаването на позицията на земеделските стопани във веригата на създаване на стойност, включително чрез мерки срещу нелоялните търговски практики. Последното проучване на Евробарометър за мнението на гражданите от целия ЕС също показа, че голяма част от гражданите подкрепят по-активна роля на земеделските стопани във веригата за предлагане на храни.

Комисията „Юнкер“ е комисия, която защитава. Изправени пред неравноправие и нелоялно поведение, които могат да бъдат коригирани, ние решихме да предприемем конкретни стъпки и представихме първите по рода си законодателни предложения относно нелоялни търговски практики по веригата за предлагане на храни.

Защо решихте да забраните точно тези нелоялни търговски практики? Какво мислите за останалите?

Широка гама търговски практики попадат в обхвата на законодателството на национално равнище или в кодекса за поведение на частния сектор. По общо мнение подбраните от Комисията нелоялни търговски практики безспорно са най-несправедливи. Те засягат основно най-слабите звена във веригата за предлагане на храни (земеделските стопани и малките и средните предприятия). Бе изразено също така всеобщо съгласие, че тези конкретни НТП имат неблагоприятно въздействие върху правилното и ефикасно функциониране на веригата на предлагането на храни.

Това мнение беше изразено в следните източници: констатациите на експертната група за селскостопанските пазари, създадена от Комисията през 2016 г.; принципите на добри практики по инициативата за веригата на предоставяне на храни; коментарите, получени от Комисията в отговор на различни консултации със заинтересовани страни. Например при обществената консултация на Комисията относно НТП анкетираните бяха запитани за практиките, които считат за нелоялни и които според тях имат най-значително отрицателно въздействие; много коментари бяха получени и по извършената от Комисията първоначална оценка на въздействието. Комисията също така изпрати конкретни въпроси на дружества, потребителски организации и национални органи, беше домакин на семинар относно НТП и проведе поредица от срещи със заинтересовани страни от веригата на предлагане на храни и представители на гражданското общество.

Кои продукти попадат в обхвата на предложението?

Хранителните продукти в обхвата на предложението включват селскостопански продукти и продукти, получени от тяхната преработка. Продуктите от риболов са включени като селскостопански продукти. Продуктовият обхват е подбран в зависимост от разпространението на нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни.

За целите на настоящото предложение как бихте описали купувачите и доставчиците? Към кои заинтересовани страни е насочено то?

Предложението се прилага за всички участници във веригата за предлагане на храни, независимо дали става въпрос за търговец на дребно, преработвател, търговец на едро, кооперация, организация на производителите, или за отделен производител, който би могъл да прилага някоя от установените нелоялни търговски практики. Конкретната цел на предложението е да се дадат реални възможности на най-слабите партньори, които нямат солидна позиция за договаряне, затова доставчикът трябва да бъде МСП съгласно определението установено на равнището на ЕС.

Това ще доведе ли до допълнителна административна тежест за държавите членки? Ще има ли финансови разходи за заинтересованите страни във веригата на предлагане на храни?

Администрациите в повечето държави членки вече разполагат със структури за мониторинг и прилагане на законодателството относно нелоялните търговски практики, като в тези случаи се очаква допълнителните разходи да бъдат незначителни. Там, където няма такива структури, изпълнението може да се извършва от съществуващите органи — като органи в областта на конкуренцията или агенции за защитата на потребителите, което много би ограничило разходите.

Освен това по данни от държавите членки, в които наскоро са били създадени нови структури за регулиране на НТП съгласно националното им законодателство, това е възможно с относително малко финансово участие.

Тъй като повечето държави членки вече са въвели някакъв вид регулиране на НТП, най-вероятно предприятията вече са добре подготвени и се очакват само ограничени разходи. При всички положения най-вероятно допълнителните разходи ще бъдат компенсирани с очакваните ползи от политиката за справяне с особено вредните НТП.

Ще има ли санкции при неспазване на изискванията? Ако да, какви ще са те?

Да, санкции ще има. Една от основните причини за създаването на общ за целия ЕС режим по отношение на нелоялните търговски практики е инициативата в частния сектор (т.нар. инициатива за веригата на предлагането на храните) да се допълни с реалистично минимално равнище на защита в държавите членки. Поради това съгласно предложението за директива държавите членки трябва да определят публичен орган, който да прилага забраната на изброените практики. Този орган трябва да може да извършва разследвания (при поискване, но и по своя собствена инициатива), да налага глоби и да публикува своите решения.

Какво е очакваното въздействие за земеделските производители, преработвателите и търговците на дребно?

Забраната за използване на НТП, определени като най-вредни за земеделските стопани и за малките и средните доставчици в хранителната промишленост, ще повиши доверието във веригата на предлагане на храни и ще компенсира изключително слабата позиция за договаряне на тези по-малки дружества в сравнение с техните по-големи купувачи. Това следва да им даде по-голяма сигурност (например вече няма да се налага да се безпокоят дали ще намерят нов купувач за поръчки, които са били отказани в последния момент) и ще намали необходимостта да се справят с рискове, които почти или изобщо не зависят от тях.

Ще се увеличи ли цената на хранителните продукти за потребителите?

Не. Няма причина това законодателство на ЕС да води до увеличаване на цените за потребителите. По време на проведената от Комисията обществена консултация не бяха представени данни, които да показват, че нелоялните търговски практики водят до по-ниски цени за потребителите или че забраната на тези практики непременно ще доведе до по-високи цени. Организациите на потребителите на практика по-скоро насърчават регулирането на тези практики, тъй като в дългосрочен план те имат неблагоприятно въздействие за потребителите.

Законодателството също така дава възможност Комисията да изготви доклад за прилагането на правилата три години след приемането им, включително и за евентуалното въздействие върху цените.

Как е свързано това предложение с форума на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни и с инициативата за веригата на предлагането на храните?

Предлаганата директива допълва (но не замества) доброволния кодекс за поведение, лансиран от инициативата за веригата на предлагане на храни, която от своя страна е резултат от работата на форума на високо равнище, създаден от Комисията през 2010 г., за да се проучат проблемите в тази област. Решението да се предложи общ минимален стандарт на защита в ЕС дава право на държавите членки, които вече прилагат по-строги стандарти спрямо нелоялните търговски практики, да продължат да го правят.

Държавите членки ще могат ли да стигнат по-далеч и да предприемат собствени мерки? Това няма ли да дублира или замести усилията на държавите членки?

Представеното днес предложение под формата на директива допълва законодателното уреждане на въпроса в държавите членки. Държавите членки могат да стигнат по-далеч в процеса на законотворчество, като много от тях имат приети по-амбициозни разпоредби. Действията на равнището на ЕС създават основа за защита на операторите във веригата за предлагане на храни в целия ЕС чрез минимално хармонизиране на правилата, общи правила относно изпълнението и координиране на усилията по прилагането.

Тези правила ще се прилагат ли за доставчиците и/или купувачите извън ЕС?

Да, правилата ще се прилагат и за доставчици извън ЕС. Това се прави от съображения за справедливост и за да се избегнат нежелани изкривявания на пазара. Например, ако от НТП са защитени само доставчиците в ЕС, но не и доставчиците от трети държави, купувачите биха могли да имат стимул да купуват от такива доставчици (спрямо които ще имат свободата да налагат НТП).

Защо Комисията не предприема действия относно прозрачността на цените?

Следващата стъпка действително е да се разгледа въпросът за прозрачността на пазара. Комисията ще продължи да работи в тази насока и можем да очакваме да видим първите резултати от нейната работа през втората половина на 2018 г. Успоредно с това част от работата на форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни е посветена на тези въпроси.

Тази дейност трябва да се разглежда като допълнение към вече предприетите от Комисията мерки за прозрачност, като създаването и работата на обсерваториите на пазара на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

За повече информация

Експертна група за селскостопанските пазари

Обща информация за веригата за предлагане на храни

MEMO/18/2703

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar