Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Daljnji razvoj Europskih snaga solidarnosti: pitanja i odgovori

Bruxelles, 30. svibnja 2017.

Europska komisija danas je donijela prijedlog za zasebnu pravnu osnovu i proračun Europskih snaga solidarnosti.

IP/17/1383

Što je ideja vodilja Europskih snaga solidarnosti?

Solidarnost je zajednička vrijednost u Europskoj uniji – među njezinim građanima, državama članicama i u njezinu djelovanju unutar Unije i izvan nje.

Kao što je u govoru o stanju Unije za 2016. rekao predsjednik Juncker kad je najavio osnivanje Europskih snaga solidarnosti: Često najspremnije iskazujemo solidarnost kad smo suočeni s krizama. Kad su gorjela portugalska brda, talijanski su ih zrakoplovi gasili. Kad je zbog poplava Rumunjska ostala bez struje, švedski su je generatori ponovno osvijetlili. Kad su tisuće izbjeglica stigle na grčku obalu, zaklon su našli u slovačkim šatorima. U istome duhu Komisija danas predlaže osnivanje Europskih snaga solidarnosti.

Cilj je Europskih snaga solidarnosti mladima omogućiti sudjelovanje u nizu solidarnih aktivnosti usmjerenih na pomoć u složenim situacijama diljem EU-a. Sudjelovanje neće koristiti samo osobnom razvoju mladih i njihovu uključivanju u društvo i na tržište rada, nego će pridonijeti i nastojanjima nevladinih organizacija, javnih tijela i poduzeća da se nose s društvenim i drugim problemima.

Zašto Europske snage solidarnosti trebaju pravnu osnovu?

Europske snage solidarnosti trenutačno se provode u okviru osam različitih programa, od kojih svaki ima svoju pravnu osnovu, ciljeve i proračun (program Erasmus+, Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), program „LIFE”, Fond za azil i migracije, Zdravstveni program, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj; detaljnije u informativnom članku).

Samostalna pravna osnova omogućit će uspostavu sveobuhvatnog instrumenta financiranja s jasno utvrđenim skupom ciljeva. To će pomoći učvrstiti Europske snage solidarnosti povećanjem njihove usklađenosti, utjecaja i troškovne isplativosti te kreirati dodatne mogućnosti za mlade. Prilikom pokretanja Europskih snaga solidarnosti u prosincu 2016. Komisija se obvezala na podnošenje zakonodavnog prijedloga do proljeća 2017.

Koliki će biti proračun Europskih snaga solidarnosti?

Europska komisija predlaže ukupni proračun za provedbu Europskih snaga solidarnosti u iznosu od 341 500 000 EUR u sadašnjim cijenama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. Iznos je utvrđen u pravnoj osnovi i njime će se zajamčiti stabilan proračun za tu inicijativu za sljedeće tri godine.

Troškovi angažmana razlikuju se ovisno o trajanju angažmana i zemlji u kojoj se oni odvijaju, npr. za šestomjesečni volonterski angažman EU će osigurati iznos od 3400 EUR do 6500 EUR.

UPRAVLJANJE

Kakva će biti organizacijska struktura?

U trenutačnoj, prvoj fazi Europske snage solidarnosti financiraju se i njima se upravlja iz osam različitih programa EU-a. U sklopu novog prijedloga Europske snage solidarnosti provodit će Europska komisija, nacionalne agencije nadležne za program Erasmus+ u državama članicama i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Nacionalne agencije za Erasmus+, koje su već nadležne za upravljanje dijelom programa Erasmus+ koji se odnosi na mlade, bit će zadužene za provedbu većine mjera Europskih snaga solidarnosti, kao što su: ocjena zahtjeva koje organizacije podnose za oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, dodjela bespovratnih sredstava EU-a za angažmane i projekte, pružanje stručnog usavršavanja i potpore, organizacija aktivnosti umrežavanja ili promicanje Europskih snaga solidarnosti na nacionalnoj razini.

Europska komisija će uz potporu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu upravljati horizontalnim službama za sudionike Europskih snaga solidarnosti, kao što su obuka i jezična podrška putem interneta te osiguranje. Agencija će dodjeljivati i oznaku kvalitete određenim dionicima (kao što su npr. mreže na razini Europe, međunarodne organizacije ili tijela nadležna za provedbu nacionalnih programa ili fondova EU-a sa zajedničkim upravljanjem), koji Agenciji mogu podnijeti i zahtjev za financiranje.

Osim toga, novoosnovani Dokumentacijski centar Europskih snaga solidarnosti pružat će podršku provedbenim tijelima i organizacijama sudionicama, posebno u certificiranju i dokumentiranju vještina koje mladi stječu svojim aktivnostima.

Koju će ulogu imati službe za zapošljavanje?

Akteri na tržištu rada, kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje, ali i gospodarske komore, moći će pridonijeti Europskim snagama solidarnosti olakšavanjem zapošljavanja i pripravničkih angažmana, tj. pronalaženjem odgovarajućih kandidata za slobodna radna mjesta. Njihova će se potpora temeljiti na postojećim strukturama.

Posebno javne službe za zapošljavanje raspolažu opsežnim podacima o tržištu rada, tj. dostupnosti slobodnih radnih mjesta u zemlji (preko vlastitih baza podataka) i prekogranično (preko EURES-a). Osim toga, one mogu pomoći uspostaviti kontakt s poslodavcima radi promicanja Europskih snaga solidarnosti, a isto tako i s mladima, kako bi ih se potaklo na prijavu. Sudionicima Europskih snaga solidarnosti mogu pružiti potporu i nakon završenog angažmana, kako bi se zahvaljujući tom angažmanu lakše uključili na tržište rada.

Akteri na tržištu rada, uključujući javne i privatne službe za zapošljavanje, moći će se pojedinačno ili zajednički prijaviti za bespovratna sredstva preko nacionalnih agencija nadležnih za Erasmus+.

AKTIVNOSTI

Hoće li se podržavati iste aktivnosti?

U okviru Europskih snaga solidarnosti trenutačno se nude mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i zapošljavanje pojedinaca. Osim potpore mladima u obavljanju volonterskih aktivnosti u trajanju do 12 mjeseci, pripravničkih angažmana u trajanju od 2 – 6 mjeseci te zapošljavanja u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom u trajanju od 2 – 12 mjeseci, na temelju nove pravne osnove sudionicima Europskih snaga solidarnosti bit će pružena prilika da pokrenu vlastite projekte solidarnosti ili volontiraju u skupini. Posebna je pozornost posvećena sudionicima u nepovoljnom položaju. Na raspolaganju će biti niz mjera potpore (npr. stručno usavršavanje, osiguranje, dodjela certifikata) za sve vrste angažmana i projekata.

Što je volonterski tim?

Aktivnosti volonterskih timova nova su dimenzija Europskih snaga solidarnosti u okviru ovog prijedloga. Skupine od po 10 do 40 mladih ljudi iz različitih zemalja sudionica volontirat će zajedno na društveno korisnim projektima u razdoblju od dva tjedna do dva mjeseca. Primjeri takvih aktivnosti su obnavljanje lokaliteta kulturne baštine oštećenih elementarnim nepogodama, brigu za vrste kojima prijeti izumiranje ili organiziranje obrazovnih aktivnosti u izbjegličkim kampovima. Iako će kratko trajati, te će aktivnosti biti korisne i za sudionike i za zajednice.

Što je projekt solidarnosti?

Projekti solidarnosti lokalne su inicijative koje osnivaju i provode skupine sudionika Europskih snaga solidarnosti, a traju od dva mjeseca do dvanaest mjeseci. To su volonterske aktivnosti koje vode mladi i u kojima sudionici Europskih snaga solidarnosti aktivno sudjeluju u oblikovanju i ostvarivanju vlastitih ideja u korist lokalnih zajednica, u bilo kojem području povezanom sa solidarnosti.

Za razliku od volonterskih angažmana, aktivnosti se u pravilu temelje na projektima, a sudionici Europskih snaga solidarnosti samostalno određuju koliko će vremena provesti u obavljanju svojih zadaća u ostvarivanju ciljeva i planiranih rezultata projekta.

Projekti solidarnosti u pravilu se provode u zemlji boravišta sudionika Europskih snaga solidarnosti. Slično kao volonterski angažmani unutar zemlje takvi projekti potiču na sudjelovanje mlade u nepovoljnom položaju, koji će se možda teže uključiti u prekogranične volonterske aktivnosti, a ipak žele dati svoj doprinos društvu.

Što su aktivnosti umrežavanja?

Cilj je aktivnosti umrežavanja stvaranje osjećaja pripadnosti Europskim snagama solidarnosti, podrška njihovoj provedbi te poboljšanje njihove učinkovitosti, utjecaja i vidljivosti. Te bi aktivnosti mogle biti povezane npr. s informiranjem novopridošlih sudionika o Europskim snagama solidarnosti, forumima za savjetovanje, razmjenom dobre prakse, događanjima povezanima s pružanjem potpore nakon dovršenog angažmana ili uspostavom mreže bivših sudionika.

UPARIVANJE I SUDJELOVANJE

Tko se može prijaviti u Europske snage solidarnosti?

U Europske snage solidarnosti mogu se prijaviti sve osobe u dobi od 17 do 30 godina koje su državljani zemlje sudionice ili u njoj zakonito borave. U projektu solidarnosti mogu sudjelovati samo osobe starije od 18 godina. U nacrtu uredbe obuhvaćene su države članice EU-a; ostale zemlje moći će sudjelovati na temelju bilateralnih sporazuma.

U ovoj prvoj fazi zemljopisno područje djelovanja Europskih snaga solidarnosti trenutačno obuhvaća 28 država članica EU-a, a mogu se uključiti i druge zemlje, ovisno o tome iz kojeg se programa EU-a financira određeni projekt (detaljnije u informativnom članku).

Državljani trećih zemalja nemaju nužno sva prava ili dozvole potrebne za boravak i angažman u određenoj državi članici EU-a. Organizacije sudionice dužne su potvrditi da svaka osoba koju žele angažirati u projektu ima ta prava i te dozvole.

Mladi koji se prijave u Europske snage solidarnosti morat će prihvatiti izjavu o misiji i načela Europskih snaga solidarnosti. Prijava je jednostavna i podnosi se putem Europskog portala za mlade na za to predviđenoj web-stranici: www.europa.eu/solidarity-corps.

Jamči li prijava sudjelovanje?

Svi registrirani mladi ljudi mogu sudjelovati u općoj obuci putem interneta te u aktivnostima za jačanje zajedništva koje se mogu održavati u njihovim lokalnim zajednicama. Prijava, međutim, ne jamči sudjelovanje u projektu. Ono ovisi o proračunu, raspoloživosti projekata i posebnim interesima kandidata.

Prijedlogom su predviđeni projekti solidarnosti koji mladima koji su se registrirali omogućuje da, umjesto da čekaju da im se ponudi angažman, preuzmu inicijativu i provedu u djelo svoje ideje solidarnosti na lokalnoj razini.

Što se zahtijeva od organizacija?

Organizacije sudionice bit će pozorno ocijenjene (ovisno o njihovu profilu, ocjenu daju nacionalne agencije nadležne za Erasmus+ ili Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) te se moraju obvezati na poštovanje povelje Europskih snaga solidarnosti, u kojoj se obvezuju na poticanje osobnog i profesionalnog razvoja sudionika Europskih snaga solidarnosti, pružanje jamstva za sigurne i dostojanstvene uvjete rada te osiguravanje odgovarajućeg stručnog usavršavanja i potpore kako bi sudionici stekli vještine potrebne za svoj angažman. Predviđena je nova oznaka kvalitete za organizacije koje nude angažmane u okviru Europskih snaga solidarnosti.

Kako funkcionira postupak uparivanja?

Kada se mladi prijave u Europske snage solidarnosti putem Europskog portala za mlade, osim informacija o svojem obrazovanju, radnom iskustvu i osobnim interesima moći će navesti i vrstu projekata u koje bi željeli biti uključeni, zemlje u kojima bi željeli biti angažirani te razdoblje u kojem su dostupni za sudjelovanje. Mogu birati vrstu angažmana i izraziti svoj interes za uključivanje u konkretna područja solidarnosti.

Prilikom registracije mladi mogu navesti i imaju li specifičnog iskustva i znanja kojim mogu pridonijeti Europskim snagama solidarnosti, kao što su npr. rad s izbjeglicama, djecom, starijim osobama i osobama s invaliditetom, iskustvo u poučavanju, prvoj pomoći, medijima, glazbi, umjetnosti, građevinarstvu, inženjerstvu, vođenju projekata te drugim područjima.

Organizacije će moći birati kandidate čija motiviranost, interesi i vještine najbolje odgovaraju njihovim potrebama. Sudionici mogu prihvatiti ili odbiti svaku ponudu organizacija.

Koji su troškovi pokriveni u okviru različitih vrsta angažmana?

U okviru volonterskog angažmana pokriveni su životni troškovi, kao što su hrana, smještaj i džeparac u iznosu do 155 EUR mjesečno, te putni troškovi i osiguranje.

Zapošljavanje će se temeljiti na ugovoru o radu, a plaća će se odrediti u skladu s nacionalnim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima koji su na snazi u zemlji u kojoj se radi.

Pripravništvo će se temeljiti na pisanom sporazumu, a plaća ga organizacija domaćin. Pripravnički angažmani ponuđeni u sklopu Snaga orijentirat će se prema načelima utvrđenima u Kvalitativnom okviru za pripravništvo.

Osim naknada, financijska potpora za putovanje predviđena je i za angažmane zapošljavanja i za pripravničke angažmane. Dodatna financijska sredstva predviđena su za pokrivanje eventualnih dodatnih troškova za mlade u nepovoljnom položaju. Europske snage sigurnosti podmirit će i određene troškove organizacija sudionica, primjerice financijskim doprinosom za troškove povezane s osobljem, posebnim osposobljavanjem ili mentorstvom.

Smiju li organizacije sudionicima naplatiti angažman?

Ne. Ni pojedinci ni subjekti ne smiju od sudionika zahtijevati financijski doprinos ili naknadu za odabir za sudjelovanje u projektu.

Kako su riješena pitanja osiguranja i socijalne sigurnosti?

Prijedlogom se predviđa dopunsko zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće za troškove povezane s osiguranjem koji nisu već obuhvaćeni europskom karticom zdravstvenog osiguranja ili drugim sustavima osiguranja.

U pogledu zapošljavanja i pripravništva te s njima povezane socijalne sigurnosti, određene posebnosti primjenjuju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, propisima i kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se obavlja angažman.

Hoće li biti pružena jezična podrška?

Hoće. Sudionik Europskih snaga solidarnosti koji prihvati ponudu za prekogranični angažman dobit će pristup jezičnom tečaju na internetu koji će mu omogućiti da procijeni i poboljša svoje kompetencije u stranom jeziku na kojem će obavljati angažman u inozemstvu.

Kakav će se certifikat izdavati sudionicima?

Nakon što dovrše angažman, sudionici Europskih snaga solidarnosti stječu njihov certifikat. Certifikatom se utvrđuju i dokumentiraju znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom angažmana.

Kada se očekuje stupanje na snagu Uredbe o Europskim snagama solidarnosti?

Nacrt uredbe trebaju donijeti Europski parlament i Vijeće prije njezina stupanja na snagu, a Komisija predlaže da to bude 1. siječnja 2018. Institucije EU-a obvezale su se u Zajedničkoj izjavi na pripremu prijedloga do kraja ove godine.

MEMO/17/1370

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar