Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Korpusu Solidarności

Bruksela, 7 grudnia 2016 r.

Komisja inauguruje dziś Europejski Korpus Solidarności

Zob. IP/16/4165MEMO/16/4166

 

Jaka idea przyświeca utworzeniu Europejskiego Korpusu Solidarności?

Unia Europejska została zbudowana w oparciu o zasadę solidarności: solidarności między obywatelami, solidarności między państwami członkowskimi ponad ich granicami oraz solidarności w działaniach Unii, zarówno na jej obszarze, jak i poza nim. Solidarność jest wspólną wartością, która jest silnie odczuwana w społeczeństwie europejskim.

Jak powiedział przewodniczący Juncker w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r., zapowiadając utworzenie Korpusu: Często najchętniej okazujemy solidarność w obliczu sytuacji wyjątkowych. Gdy w Portugalii płonęły wzgórza, to włoskie samoloty gasiły płomienie. Gdy powodzie spowodowały przerwy w dostawach prądu w Rumunii, to dzięki szwedzkim generatorom prądu zapalono ponownie światła. W tym samym duchu Komisja proponuje dziś utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest stworzenie młodym ludziom możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach solidarnościowych, które prowadzone są w całej UE podczas sytuacji kryzysowych. Uczestnictwo nie tylko będzie korzystne dla młodzieży, ale również wesprze organy krajowe i lokalne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa w ich staraniach mających na celu sprostanie rozmaitym wyzwaniom i kryzysom.

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Organizacje prowadzące działania oparte na zasadzie solidarności, finansowane przez Komisję – władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa – mogą rekrutować młodych ludzi do swoich projektów z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (praca, staż, szkolenie bądź praktyki zawodowe), pod warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im zostać organizacją przyjmującą i podpiszą Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach Korpusu Solidarności Komisja ustanawia dwa rodzaje projektów dla młodzieży. Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat mogą uczestniczyć przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy w:

 • projektach z zakresu wolontariatu oferujących możliwości wolontariatu w pełnym wymiarze godzin, połączonego z otrzymaniem grantu; lub
 • projektach z zakresu rozwoju zawodowego dających możliwość znalezienia zatrudnienia, odbycia stażu lub praktyk zawodowych w całej gamie sektorów.

Jakiego rodzaju działania będzie prowadzić Korpus?

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogli zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom żywiołowym (z wyjątkiem natychmiastowego reagowania na klęski, w przypadku których wymagane są bardziej specjalistyczne umiejętności i szkolenia).

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą kontaktowani z organizacjami pozarządowymi (NGO), władzami lokalnymi i krajowymi lub prywatnymi przedsiębiorstwami, które szukają wsparcia dla swojej działalności.

Członek Korpusu może uczestniczyć w projekcie z zakresu wolontariatu (filar dotyczący wolontariatu) bądź też w celu odbycia stażu, praktyk zawodowych lub podjęcia pracy zawodowej (filar dotyczący pracy zawodowej). W każdym przypadku czas trwania projektu wynosi od 2 do 12 miesięcy.

Kto może zarejestrować się jako członek Europejskiego Korpusu Solidarności?

Każda osoba w wieku od 17 do 30 lat, będąca obywatelem UE lub legalnie przebywająca w UE, może zarejestrować się w Europejskim Korpusie Solidarności. Osoby biorące udział w projektach solidarnościowych muszą mieć co najmniej 18 lat.

Osoby zainteresowane działalnością w ramach filaru zawodowego muszą być obywatelami UE, Norwegii lub Islandii. W ramach filaru dotyczącego wolontariatu, w pierwszej fazie funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności, młodzi ludzie mogą rejestrować się, jeśli przebywają legalnie w UE lub w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Turcji lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, lub jeśli mają obywatelstwo tych państw.

Europejski Korpus Solidarności jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi, bez względu na to, czy w tej chwili się uczą, szkolą, czy są zatrudnieni, czy też bezrobotni. Kluczowe znaczenie ma motywacja.

Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zaakceptować deklarację misji Korpusu oraz przestrzegać jego zasad. Opierają się one na podstawowych wartościach UE, takich jak solidarność, poszanowanie ludzkiej godności i praw człowieka oraz promowanie sprawiedliwego i równego społeczeństwa opartego na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości. Członkowie będą przyczyniać się do wzmocnienia solidarności między ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu ich kultury i tradycji.

Jak to działa?

Rejestracja jest prosta i można ją przeprowadzić na specjalnej stronie internetowej, za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego: www.europa.eu/solidarity-corps

Podczas rejestracji członkowie będą musieli podać dane osobowe, określić obszary zainteresowania i zdecydować, czy chcą zaangażować się w wolontariat, w działalność zawodową, czy też w obydwa rodzaje aktywności.

Czy rejestracja gwarantuje uczestnictwo w projekcie?

Nie, rejestracja nie gwarantuje uczestnictwa w projekcie, gdyż będzie to z pewnością zależeć od dostępności projektów oraz stopnia zainteresowania kandydatów. Zasadniczo, im ludzie są bardziej otwarci na różne rodzaje działań i im więcej krajów docelowych biorą pod uwagę, tym większą mają szansę na udział w projekcie.

Obywatele państw trzecich – nawet jeśli kwalifikują się do rejestracji w ramach filaru dotyczącego wolontariatu – mogą nie posiadać wszystkich praw i zezwoleń potrzebnych do przebywania w innym państwie UE przez okres trwania projektu. To organizacje uczestniczące są odpowiedzialne za zadbanie o to, by każda osoba, którą chcą włączyć do udziału w projekcie, miała takie prawa i zezwolenia.

Czy członkowie Korpusu mogą zdecydować, dla jakiej organizacji będą pracować?

Po zarejestrowaniu się przez członków organizacje będą mogły znaleźć ich profil, szukając kandydatów do uczestnictwa w projektach solidarnościowych. Członkowie będą mogli odrzucać oferty składane przez organizacje.

Czy organizacje mogą pobierać pieniądze od członków za włączenie ich do projektu?

Nie. Ani organizacje uczestniczące ani organizacje pośredniczące nie mogą domagać się od członka Europejskiego Korpusu Solidarności jakiegokolwiek wkładu finansowego lub opłat w związku z udziałem w projekcie.

Jakie koszty są pokrywane?

W przypadku wyjazdu w ramach wolontariatu zazwyczaj pokrywane będą koszty utrzymania, takie jak żywność, zakwaterowanie oraz kieszonkowe, a także koszty podróży i ubezpieczenia.

W przypadku działalności zawodowej (pracy, stażu lub praktyk zawodowych) podpisywane będą umowy o pracę i udzielane będzie wsparcie finansowe na podróż (podróż i zakwaterowanie przed rozmową kwalifikacyjną, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek na podróż powrotną). Ponadto możliwe będzie częściowe pokrycie kosztów uznawania kwalifikacji, jeżeli taka procedura będzie niezbędna, by podjąć pracę w innym kraju. Faktyczny zakres pokrywanych kosztów może różnić się w poszczególnych przypadkach.

W przypadku umów o pracę warunki wynagrodzenia będą ustalane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz układami zbiorowymi obowiązującymi w kraju, w którym ma być wykonywana praca.

W przypadku staży i praktyk zawodowych przysługiwać będą diety. Na wyjazdach związanych z zawarciem umowy o pracę członek Korpusu zostanie objęty systemem publicznych ubezpieczeń zdrowotnych w kraju oddelegowania.

A co z ubezpieczeniem społecznym i zakresem ubezpieczenia członków?

W przypadku działalności zawodowej (zatrudnienia, staży lub praktyk zawodowych) zostanie podpisana umowa o pracę, a zatem stosowane będzie krajowe prawo pracy i przepisy z zakresu ochrony socjalnej, a także zapewniony będzie dostęp do krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Dodatkowe ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie NNW pokrywane jest przez członków we własnym zakresie.

W przypadku wolontariatu członkowie będą obejmowani ubezpieczeniem pokrywającym koszty leczenia, ewakuacji i repatriacji, od odpowiedzialności cywilnej, utraty lub kradzieży dokumentów podróży i biletów, a także ubezpieczeniem na życie.

W jakiego rodzaju działaniach będą uczestniczyć członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Członkom Europejskiego Korpusu Solidarności oferowana będzie możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach. Mogą być one powiązane z usługami świadczonymi w interesie ogólnym i mogą obejmować takie obszary, jak:

 • Obywatelstwo i uczestnictwo demokratyczne
 • Środowisko naturalne i ochrona przyrody
 • Zdrowie i dobrostan
 • Kształcenie i szkolenie
 • Zatrudnienie i przedsiębiorczość
 • Kreatywność i kultura
 • Wychowanie fizyczne i sport
 • Pomoc społeczna i dobrobyt
 • Przyjmowanie i integracja uchodźców i migrantów
 • Zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków

Wyklucza się udział w natychmiastowym reagowaniu na katastrofy – na przykład w walce z pożarami lasów lub w miejskich akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, ponieważ działania te wymagają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Gdyby jednak, przykładowo, jakaś lokalna społeczność wiejska chciała zmniejszyć ryzyko pożarów lasów poprzez utworzenie pasa przeciwpożarowego, członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności mogliby wnieść wartościowy wkład w te prace.

Dokąd mogą zostać wysłani członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Projekty będą realizowane we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. W zależności od tego, z którego programu UE finansowany będzie projekt, pod uwagę będą brane również inne kraje (na przykład Islandia, Norwegia, Turcja, Liechtenstein lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

Jakiego rodzaju świadectwa będą wydawane?

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą uprawnieni do otrzymania świadectwa Europejskiego Korpusu Solidarności po zakończeniu uczestnictwa w projekcie. Będzie stanowiło ono dowód ich zaangażowania w ogólnoeuropejskie zobowiązanie do stawienia czoła wyzwaniom społecznym i w zaangażowanie na rzecz zmian. To zaangażowanie, otwartość na innych ludzi i kultury oraz umiejętności zdobyte w ramach działalności Europejskiego Korpusu Solidarności przyciągną również uwagę pracodawców szukających młodych ludzi o takim profilu.

Jakie organizacje mogą uczestniczyć w działaniach Korpusu?

Organizacją uczestniczącą mogą stać się różnego rodzaju organizacje, takie jak organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także władze krajowe i lokalne. Wszystkie organizacje będą musiały spełniać wysokie normy jakości i podpisać Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności

Organizacje zarejestrowane już w ramach wolontariatu europejskiego są z zasady automatycznie akredytowane.

W ramach filaru dotyczącego pracy zawodowej organizacje i przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na skorzystanie z usług pośrednika, na przykład publicznych służb zatrudnienia.

Po uzyskaniu zgody zgodnie z właściwym unijnym programem finansowania, organizacja uczestnicząca może szukać potencjalnych pracowników, stażystów, praktykantów lub wolontariuszy do swoich działań solidarnościowych.

Każda z organizacji uczestniczących musi zaakceptować deklarację misji Europejskiego Korpusu Solidarności i przestrzegać jego zasad oraz zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie.

W jaki sposób będzie finansowany Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności jest finansowany za pomocą istniejących unijnych programów finansowania poprzez zaproszenia do składania wniosków, z wykorzystaniem istniejących zasobów finansowych w ramach programu ERASMUS +, programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), programu LIFE, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, programu „Zdrowie”, programu „Europa dla Obywateli”, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizacje uczestniczące będą mogły ubiegać się o finansowanie z tych programów; przyznawanie dotacji będzie odbywać się zgodnie z zasadami oceny każdego programu.

Kiedy Europejski Korpus Solidarności rozpocznie działalność i jakich wyników oczekuje się w związku z jego funkcjonowaniem?

W dniu 7 grudnia 2016 r. zainteresowanym młodym ludziom udostępniono możliwość rejestrowania się na Europejskim Portalu Młodzieżowym: www.europa.eu/solidarity-corps

Dobieranie uczestników i organizacji uczestniczących powinno rozpocząć się wiosną 2017 r., a wyjazdy w ramach projektów powinny rozpocząć się w czerwcu 2017 r.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest to, aby do końca 2020 r. w jego szeregi wstąpiło pierwsze 100 tys. młodych Europejczyków.

 

 

MEMO/16/4168

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar