Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Jautājumi un atbildes par Eiropas Solidaritātes korpusu

Briselē, 2016. gada 7. decembrī

Eiropas Komisija šodien uzsāk Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu

Skatīt IP/16/4165 un MEMO/16/4166

Kāda ir Eiropas Solidaritātes korpusa pamatideja?

Eiropas Savienības pamatā ir solidaritāte – solidaritāte starp tās pilsoņiem, solidaritāte pārrobežu mērogā starp tās dalībvalstīm un solidaritāte tās rīcībā gan Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Solidaritāte ir kopēja vērtība, kas lielā mērā sajūtama visā Eiropas sabiedrībā.

Savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs Junkers paziņoja par korpusa izveidi: „Mēs bieži vislabprātāk izrādām solidaritāti, saskaroties ar ārkārtas situācijām. Tad, kad dega Portugāles pakalni, Itālijas lidmašīnas dzēsa liesmas. Kad plūdu dēļ Rumānijā pazuda elektrība, Zviedrijas ģeneratori atjaunoja apgaismojumu. Tad, kad Grieķijas krastos ieradās tūkstošiem bēgļu, Slovākijas teltis sniedza patvērumu. Līdzīgā garā Komisija šodien ierosina izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu.

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju piedalīties dažādās solidaritātes darbībās, ar kurām tiek pārvarētas problēmsituācijas visā Eiropas Savienībā. Ieguvēji no dalības būs ne tikai jaunieši, bet arī valstu un vietējā līmeņa iestādes, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi, kam tiks sniegta palīdzība to centienos pārvarēt dažādas grūtības un krīzes.

Kas ir Eiropas Solidaritātes korpuss?

Ar Komisijas finansiālu atbalstu organizācijas, kas veic ar solidaritāti saistītas darbības (gan vietējā līmeņa iestādes, gan nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumi), varēs sniegt jauniešiem iespēju veikt brīvprātīgas darbības vai piedāvāt viņiem norīkojumu darbavietai vai arī stažēšanās, māceklības vai apmācības iespējas šajās organizācijās – ar nosacījumu, ka tās atbilst kritērijiem kļūšanai par uzņēmējorganizāciju un apņemas ievērot Eiropas Solidaritātes korpusa statūtus.

Komisija Solidaritātes korpusa ietvaros izveido divus jauniešu norīkojuma veidus. Jaunieši 18–30 gadu vecumā divus līdz divpadsmit mēnešus var piedalīties šādos Solidaritātes korpusa virzienos:

 • norīkojumi brīvprātīgo virziena ietvaros – iespēja pilnā slodzē veikt brīvprātīgas darbības, saņemot stipendiju, vai
 • norīkojumi profesionālā virziena ietvaros – iespēja atrast darbavietu, stažiera vai mācekļa vietu dažādās nozarēs.

Kādas darbības korpuss aptvers?

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem būs iespēja iesaistīties dažādās darbībās, piemēram, tādās jomās kā izglītība, veselība, sociālā integrācija, palīdzība pārtikas piegādē, patversmju izbūve, migrantu un bēgļu uzņemšana, atbalsts un integrēšana, vides aizsardzība vai dabas katastrofu novēršana (taču izņemot tūlītējo reaģēšanu uz katastrofām, jo šajā gadījumā ir nepieciešamas specializētākas prasmes un apmācība).

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem tiks piemeklētas nevalstiskās organizācijas (NVO), vietējā un valstu līmeņa iestādes vai privāti uzņēmumi, kam vajadzīgs atbalsts to darbā.

Dalībnieks var iesaistīties, saņemot norīkojumu vai nu projektam brīvprātīgu darbību jomā (brīvprātīgo virziens), vai arī stažiera vai mācekļa vietai vai darbavietai (profesionālais virziens). Abos gadījumos līdzdalības ilgums ir no 2 līdz 12 mēnešiem.

Kurš var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā?

Eiropas Solidaritātes korpusā var reģistrēties ikviens, kas ir 17 līdz 30 gadus vecs un ir ES pilsonis vai likumīgi uzturas Eiropas Savienībā. Minimālais projektu dalībnieku vecums ir 18 gadi.

Profesionālā virziena gadījumā ieinteresētajiem jauniešiem ir jābūt ES vai Norvēģijas, vai Islandes pilsoņiem. Brīvprātīgo virziena gadījumā Eiropas Solidaritātes korpusa pirmajā posmā jaunieši var reģistrēties, ja viņi likumīgi uzturas Eiropas Savienībā vai Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Turcijā vai bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā vai ir šo valstu valstspiederīgie.

Eiropas Solidaritātes korpusā var piedalīties visi jaunieši – neatkarīgi no tā, vai viņi pašlaik iegūst izglītību vai arodmācību, ir nodarbināti vai ir bezdarbnieki. Izšķiroša ir motivācija.

Jauniešiem, kuri reģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusā, būs jāapliecina sava piekrišana Eiropas Solidaritātes korpusa darba uzdevumam un tā principiem. Tie balstās uz tādām ES pamatvērtībām kā solidaritāte, cilvēka cieņas un cilvēktiesību ievērošana un tādas taisnīgas un vienlīdzīgas sabiedrības veicināšana, kurā valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un līdztiesība un kurā nav diskriminācijas. Dalībnieki sniegs savu artavu solidaritātes pastiprināšanā starp cilvēkiem, vienlaikus cienot to kultūru un tradīcijas.

Kā tas darbojas?

Reģistrācija ir vienkārša, un to var veikt tam paredzētā tīmekļa vietnē Eiropas Jaunatnes portālā www.europa.eu/solidarity-corps.

Reģistrācijas gaitā dalībnieki tiks aicināti sniegt personas datus, norādīt interešu jomas un izvēlēties, vai viņi reģistrējas brīvprātīgo darbībām, profesionālajām darbībām vai abiem virzieniem.

Vai reģistrācija garantē vietu projektā?

Nē, reģistrācija negarantē vietu projektā, jo tas neizbēgami būs atkarīgs no projektu pieejamības un kandidātu interesēm. Vispārējais princips ir tāds – jo atvērtāki ir cilvēki dažādiem darbību veidiem un valstu izvēlei, jo lielākas tiem izredzes iegūt norīkojumu.

Trešo valstu valstspiederīgajiem – kaut arī viņiem ir tiesības reģistrēties brīvprātīgo virziena darbībām – ne vienmēr varētu būt visas tiesības vai atļaujas, kas ir vajadzīgas, lai norīkojuma nolūkā uzturētos citā ES valstī. Dalīborganizācija atbild par to, lai nodrošinātu, ka šādas tiesības un atļaujas ir jebkurai personai, kuru tā vēlas norīkot kādā projektā.

Vai dalībnieki var izvēlēties organizāciju, kurā viņi vēlas strādāt?

Kolīdz dalībnieki būs reģistrējušies, organizācijas varēs atrast viņu profilus, kad meklēs kandidātus saviem solidaritātes projektiem. Dalībnieki var paši izlemt, vai noraidīt kādas organizācijas izteikto piedāvājumu.

Vai organizācijas drīkst pieprasīt naudu no dalībniekiem par viņu iesaistīšanu projektā?

Nē. Nedz dalīborganizācijas, nedz starpniekorganizācijas nedrīkst pieprasīt no Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieka nekādu finansiālu ieguldījumu vai maksu par līdzdalību pašā projektā.

Kādas izmaksas tiek segtas?

Brīvprātīgo norīkojuma gadījumā parasti tiks segti uzturēšanās izdevumi, piemēram, izmaksas par pārtiku un mājokli un kabatas nauda, kā arī ceļa izdevumi un apdrošināšanas izmaksas.

Profesionālo darbību gadījumā (darbs, stažiera vai mācekļa vieta) būs darba līgums un finansiāls atbalsts ceļa izdevumu segšanai (ceļa un uzturēšanās izdevumi, kas radušies saistībā ar interviju, pārcelšanās pabalsts un pabalsts atpakaļceļam). Turklāt varētu būt iespējams pabalsts to izdevumu segšanai, kuri radušies kvalifikāciju atzīšanas rezultātā – ja tās ir vajadzīgas, lai sāktu strādāt citā valstī. Faktiskais izmaksu segums katrā konkrētajā gadījumā var būt atšķirīgs.

Nodarbinātības gadījumā atalgojuma nosacījumi tiks noteikti saskaņā ar tiesību aktiem, noteikumiem un koplīgumiem, kas ir spēkā valstī, kurā atrodas darbavieta.

Stažēšanās vai māceklības gadījumā tiks izmaksāta dienas nauda. Ja norīkojuma ietvaros ir noslēgts darba līgums, uz dalībnieku attieksies norīkojuma valsts veselības apdrošināšanas sistēma.

Kas notiks ar dalībnieku sociālo nodrošinājumu un apdrošināšanu?

Profesionālo darbību gadījumā (darbs, stažiera vai mācekļa vieta) būs darba līgums, tāpēc tiks piemēroti attiecīgās valsts tiesību akti darba un sociālās aizsardzības jomā un būs nodrošināta piekļuve veselības apdrošināšanas sistēmai attiecīgajā valstī. Papildu apdrošināšana, piemēram, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, būs jāsedz pašam dalībniekam.

Brīvprātīgo darbību gadījumā dalībniekiem būs tiesības uz medicīnisko izmaksu, dzīvības, evakuācijas un repatriācijas, civiltiesiskās atbildības, kā arī dokumentu un ceļojuma biļešu nozaudēšanas/zādzības apdrošināšanu.

Kāda veida darbībās piedalīsies Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki?

Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem var piedāvāt norīkojumus daudzu un dažādu darbību veikšanai. Šīs darbības varētu būt saistītas ar vispārējas nozīmes pakalpojumiem un aptvert šādas jomas:

 • pilsoniskums un demokrātiskā līdzdalība
 • vides un dabas aizsardzība
 • veselība un labjutība
 • izglītība un apmācība
 • nodarbinātība un uzņēmējdarbība
 • jaunrade un kultūra
 • fiziskā audzināšana/sports
 • sociālā palīdzība un labklājība
 • bēgļu un migrantu uzņemšana un integrēšana
 • katastrofu un to seku novēršana

Tūlītēji pasākumi, lai reaģētu uz katastrofām (piemēram, meža ugunsgrēku dzēšana vai meklēšana un glābšana pilsētvidē) ir izslēgti, jo šādām darbībām ir vajadzīgi augsti kvalificēti speciālisti. Taču, piemēram, tad, ja kāda lauku iedzīvotāju kopiena vēlas samazināt mežu ugunsgrēka risku, likvidējot pamežu, Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki varētu sniegt vērtīgu ieguldījumu.

Kur var nosūtīt Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekus?

Norīkojumi ir iespējami visās 28 ES dalībvalstīs, un atkarībā no tā, ar kuru ES programmu tiek finansēts kāds konkrēts projekts, tas varētu būt iespējams arī citas valstīs (piemēram, Islande, Norvēģija, Turcija, Lihtenšteina vai bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika).

Kāda veida dalības apliecība tiks izsniegta?

Pēc norīkojuma pabeigšanas Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki būs tiesīgi saņemt apliecību par dalību Eiropas Solidaritātes korpusā. Tā apliecinās viņu līdzdalību Eiropas mēroga projektā ar nolūku risināt sabiedrības problēmas, kā arī viņu apņemšanos panākt pārmaiņas. Šī apņemšanās, atvērtība citiem cilvēkiem un citām kultūrām un Eiropas Solidaritātes korpusa darbību gaitā iegūtās prasmes piesaistīs arī to darba devēju uzmanību, kuri meklē jauniešus ar šādu profilu.

Kuras organizācijas var piedalīties?

Par dalīborganizāciju var kļūt daudzas un dažādas organizācijas, piemēram, nevalstiskās organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un valsts un vietējā līmeņa iestādes. Visām organizācijām būs jāievēro augsti kvalitātes standarti un jāapņemas ievērot Eiropas Solidaritātes korpusa statūtus.

Organizācijas, kas jau reģistrētas Eiropas Brīvprātīgo dienestā, principā, ir automātiski akreditētas.

Profesionālā virziena gadījumā organizācijas un uzņēmumi var izvēlēties darboties ar starpnieka, piemēram, valsts nodarbinātības dienesta, palīdzību.

Pēc tam, kad dalīborganizācija ir apstiprināta saskaņā ar katru ES finansējuma programmu, tā var meklēt potenciālos darba ņēmējus, stažierus, mācekļus vai brīvprātīgos savām solidaritātes darbībām.

Katrai dalīborganizācijai būs jāapliecina sava piekrišana Eiropas Solidaritātes korpusa darba uzdevumam un tā principiem un jāievēro Eiropas Solidaritātes korpusa statūti, kuros izklāstītas tiesības un pienākumi, kas jāievēro visos solidārās pieredzes gūšanas posmos.

Kā tiks finansēts Eiropas Solidaritātes korpuss?

Eiropas Solidaritātes korpuss tiek finansēts no esošo ES finansējuma programmu līdzekļiem, izsludinot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un izmantojot esošos resursus no programmas „Erasmus+”, ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI), programmas LIFE, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, programmas „Veselība”, programmas „Eiropa pilsoņiem”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Dalīborganizācijas varēs pieteikties finansējumam no šīm programmām; dotācijas tiks piešķirtas saskaņā ar katras programmas izvērtēšanas noteikumiem.

Kad Eiropas Solidaritātes korpuss sāks darbību un kādi rezultāti ir sagaidāmi?

Ieinteresētajiem jauniešiem paredzēta reģistrācijas sistēma sāka darboties 2016. gada 7. decembrī Eiropas Jaunatnes portālā šādā tīmekļa vietnē: www.europa.eu/solidarity-corps.

Paredzams, ka dalībnieku un dalīborganizāciju piemeklēšana atbilstošiem norīkojumiem sāksies 2017. gada pavasarī, savukārt pirmie norīkojumi ir paredzami līdz 2017. gada jūnijam.

Mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gada beigām Eiropas Solidaritātes korpusā būtu reģistrēti 100 000 jauniešu.

 

 

MEMO/16/4168

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar