Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

CETA – en handelsaftale, der sætter nye standarder for global handel

Bruxelles, den 29. oktober 2016

Den 30. oktober underskrev EU og Canada handelsaftalen CETA, der står for Comprehensive Economic and Trade Agreement (samlet økonomi- og handelsaftale).

Aftalen vil skabe job og vækst ved at fremme handel og styrke de indbyrdes økonomiske forbindelser. CETA er en progressiv og banebrydende aftale, som sætter en ny global standard for, at spørgsmålet om bæredygtighed inkluderes i handelsaftaler. Aftalen vil skabe tættere forretningsmæssige forbindelser med Canada, fjerne toldafgifter, skabe væsentlige forbedringer hvad angår adgangen til offentlige kontrakter, åbne op for nye områder af det canadiske marked for tjenesteydelser, give investorer mere tryghed og beskytte geografiske betegnelser. Virksomheder i en række sektorer vil også få glæde af, at den såkaldte dobbelte prøvning ikke længere bliver nødvendig, hvilket især er en fordel for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Med aftalen forpligter EU og Canada sig til at sikre, at områderne økonomisk vækst, social udvikling og miljøbeskyttelse skal understøtte og forstærke hinanden.

Toldafgifter for over 500 mio. EUR om året bliver fjernet, hvilket gavner både store og små virksomheder

Det giver konkrete fordele for europæiske forbrugere og virksomheder, når der med CETA bliver fjernet 99 % af alle toldafgifter. I de fleste tilfælde vil det ske, lige så snart aftalen træder i kraft. Allerede fra den første dag vil Canada fjerne toldafgifter svarende til 400 mio. EUR på varer, der kommer fra EU. Ved slutningen af den aftalte overgangsperiode for afskaffelse af told vil det beløb stige til 500 mio. EUR om året.

EU's 500 millioner forbrugere vil få flere valgmuligheder, samtidig med at de nuværende kvalitetsstandarder bliver opretholdt

Når markederne bliver åbnet, vil det give forbrugerne flere valgmuligheder og formentlig også holde priserne nede. Samtidig vil frihandlen ikke medføre sænkninger eller ændringer af de EU-standarder, der skal beskytte menneskers sundhed og sikkerhed, sociale rettigheder, deres rettigheder som forbrugere samt miljøet. Disse standarder vil forblive, som de er i dag, og importen fra Canada skal uden undtagelse overholde al EU-lovgivning. CETA vil derfor ikke ændre den måde, EU lovgiver omkring fødevaresikkerhed, eksempelvis hvad angår GMO-produkter eller forbuddet mod hormonbehandlet oksekød.

Åbning af det canadiske marked for tjenesteydelser og fremme af investeringer

CETA er den mest vidtgående aftale, der nogensinde er blevet indgået af EU inden for tjenesteydelser og investeringer. Det vil give nye fordele for europæiske virksomheder, når det handler om at få investeringsprojekter godkendt i Canada. Europæiske virksomheder vil få flere muligheder for at levere tjenesteydelser, f.eks. særlige maritime tjenester som opmudring, flytning af tomme containere eller fragt af visse typer gods i Canada. I andre servicesektorer, som f.eks. miljøtjenester, telekommunikation og finansiering, sikres der adgang til markedet, både på nationalt plan og - for første gang nogensinde - også på regionalt plan. Lige som i alle EU's andre handelsaftaler beskyttes offentlige tjenesteydelser fuldt ud med CETA.

Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer

Aftalen skaber en ramme, der skal lette anerkendelsen af kvalifikationer inden for regulerede erhverv, f.eks. arkitekter, revisorer og ingeniører. De relevante professionelle organisationer i EU og Canada skal i fællesskab udarbejde de tekniske detaljer for anerkendelsen af deres respektive kvalifikationer på baggrund af rammeaftalen. De kompetente myndigheder i Canada og EU vil derefter godkende arbejdet, hvorefter det kan træde i kraft.

Der bliver færre restriktioner for at flytte hen over Atlanten for midlertidigt arbejde

CETA vil gøre det nemmere for personale og andre fagfolk at arbejde på den anden side af Atlanten, og nemmere for virksomheder midlertidigt at flytte personale mellem EU og Canada. Det betyder at europæiske virksomheder får mulighed for at drive deres forretning i Canada. Det vil også blive lettere for andre fagfolk midlertidigt at levere juridisk rådgivning, bogføring, arkitektvirksomhed eller lignende tjenesteydelser.

Europæiske virksomheder bliver mere konkurrencedygtige på det canadiske marked

CETA vil gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige på det canadiske marked ved at gøre det lettere for dem at yde eftersalgsservice. Det vil hjælpe EU-virksomheder til at kunne eksportere udstyr, maskiner og software, når de nu kan sende vedligeholdelsesteknikere og andre specialister for at yde eftersalgsservice samt dertil knyttede tjenester og support.

Virksomheder i EU får en hidtil uset adgang til offentlige udbud

Canada har i højere grad åbnet sine offentlige udbud for virksomheder i EU end for sine andre handelspartnere. Virksomheder i EU vil som de første ikke-canadiske virksomheder kunne byde på levering af varer og tjenesteydelser ikke blot på nationalt plan, men også til de canadiske regioner og kommuner. Markedet for offentlige udbud i Canadas regioner skønnes at være dobbelt så stort som på nationalt plan. Canada har også sagt ja til at øge gennemsigtigheden ved at offentliggøre alle offentlige udbud samlet på én hjemmeside. Adgang til information er en af de største hindringer for, at mindre virksomheder kan få adgang til internationale markeder, så dette vil især være en gevinst for Europas små virksomheder.

Virksomhedernes omkostninger bliver sænket, uden at standarderne følger med

EU og Canada er blevet enige om at acceptere hinandens overensstemmelsesvurderingscertifikater på områder, som f.eks. elektriske apparater, elektronisk udstyr og radioudstyr, legetøj, maskiner, apparater eller måleudstyr. Det betyder i visse tilfælde, at et overensstemmelsesvurderingsorgan i EU kan afprøve produkter fra EU til eksport til Canada i henhold til canadiske regler og omvendt. Dermed behøver begge parter ikke udføre den samme prøvning, og det vil i høj grad mindske omkostningerne for både virksomheder og forbrugere. Det er især godt nyt for mindre virksomheder, da det ellers kan være en uoverkommelig udgift for dem at betale to gange for den samme prøvning.

En reform af ordningen for investeringsbeskyttelse

CETA sikrer, at investeringer bliver beskyttet, samtidig med at regeringernes ret til at lovgive i offentlighedens interesse bliver bibeholdt, også når lovgivningen berører udenlandske investeringer. Den almindelige form for tvistbilæggelse mellem investorer og stater, som allerede findes i mange af de handelsaftaler, der forhandles af medlemsstaterne (kaldet ISDS), er blevet erstattet af et nyt og forbedret investeringsdomstolssystem (ICS).

Den nye mekanisme vil være offentligt funderet — ikke baseret på ad hoc-tribunaler. EU og Canada vil udnævne professionelle og uafhængige dommere, og mekanismen vil skulle overholde de højeste etiske standarder gennem en streng adfærdskodeks. Procedurerne vil være gennemsigtige, eksempelvis gennem åbne høringer og ved at offentliggøre de dokumenter, der blev fremlagt under sagerne. Bestemmelserne angående investeringer indsnævrer de tilfælde, hvor en investor kan anfægte en stat, og der vil ikke være beskyttelse for såkaldte postkasseselskaber eller skuffeselskaber — kun virksomheder med reelle økonomiske tilknytninger til enten EU eller Canada kan betragtes som investorer. En offentlig myndighed kan aldrig blive tvunget til at ændre en lov eller betale pønalerstatning.

Det reformerede ICS er et nyt element i handelsaftaler, og i mange medlemsstater foregår der stadig en relevant offentlig debat om det. Derfor har medlemsstaterne valgt – støttet af Kommissionen – at handelsaftalens midlertidige anvendelse ikke også skal gælde for ICS. I stedet vil det først blive gennemført, når alle medlemsstater har afsluttet deres nationale ratifikationsprocedurer. Det er en del af aftalen, at Kommissionen i løbet af den periode vil arbejde sammen med Canada om at uddybe visse parametre for det nye system, eksempelvis udvælgelse af dommere, små og mellemstore virksomheders adgang til det nye system samt klagemulighederne.

Nye muligheder for landmænd og fødevareproducenter, samtidig med at EU's såkaldte "geografiske betegnelser" beskyttes

CETA vil skabe nye muligheder for landmænd og fødevareproducenter, mens EU's bekymringer imødekommes. EU's marked bliver kun åbnet op for nogle få, nøje udvalgte varer, og det bliver modsvaret af åbninger på det canadiske marked, som er vigtige for europæiske eksportinteresser, eksempelvis ost, vin og spiritus, frugt og grøntsager, forarbejdede varer samt geografiske betegnelser. Al import fra Canada skal overholde al EU-lovgivning. For eksempel kan hormonbehandlet kød aldrig importeres til EU.

CETA gør også en stor forskel for mange små og mellemstore virksomheder i landdistrikter, som handler med landbrugsprodukter. De kan nu udnytte, at Canada accepterer at beskytte 143 særlige produkter fra specifikke geografiske regioner i EU. De produkter, som vil blive beskyttet i CETA, er de mest eksporterede europæiske føde- og drikkevarer lige fra Roquefortost til balsamicoeddike fra Modena samt nederlandsk Goudaost. Europæiske produkter vil blive beskyttet mod efterligninger, på et niveau der kan sammenlignes med EU-retten, og de vil ikke risikere at blive betragtet som generiske i Canada.

Beskyttelse af Europas iværksættere og kunstnere

CETA vil skabe mere ensartede vilkår mellem Canada og EU inden for intellektuel ejendomsret. F.eks. vil beskyttelsen af ophavsrettigheder blive styrket ved at tilpasse de canadiske regler til EU-reglerne om beskyttelse af tekniske foranstaltninger og forvaltning af digitale rettigheder. Aftalen vil også forbedre den måde, hvorpå Canadas system for intellektuel ejendomsret beskytter patenter for farmaceutiske produkter fra EU. Den vil også styrke håndhævelsen ved at tillade mulige midlertidige foranstaltninger og påbud til formidlere, der er involveret i ulovlige aktiviteter. Canada har også accepteret at styrke sine foranstaltninger ved grænsen mod varemærkeforfalskede varer, piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer og varer, hvis geografiske betegnelse er forfalsket.

Både miljøet og arbejdstageres rettigheder vil blive bedre beskyttet

I CETA bekræfter EU og Canada deres forpligtelse til at styrke bæredygtig udvikling. Begge parter er enige om, at handel og investeringer i højere grad bør fremme miljøbeskyttelsen og arbejdstagerrettighederne - og ikke finde sted på bekostning af hinanden. EU og Canada forpligter sig gennem CETA til at sikre, at økonomisk vækst, social udvikling og miljøbeskyttelse forstærker hinanden gensidigt. CETA integrerer EU's og Canadas forpligtelser inden for internationale regler vedrørende arbejdstagernes rettigheder og beskyttelsen af miljøet og klimaet. CETA giver civilsamfundet i EU og Canada en fremtrædende rolle med hensyn til at opfylde forpligtelserne på disse områder med CETA. CETA fastlægger også en procedure for tvistbilæggelse, herunder konsultationer på statsplan og i et ekspertpanel.

Fælles fortolkende instrument

Sammen med CETA underskrev EU og Canada også et fælles fortolkende instrument. Dokumentet vil få retsvirkning, og det vil på en klar og utvetydig måde præcisere, hvad Canada og EU er blevet enige om i en række CETA-artikler (f.eks. angående det nye investeringsdomstolssystem, om retten til at lovgive, om offentlige tjenesteydelser eller om arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse).

Baggrund og nye tiltag

Efter underskrivelsen af aftalen skal Europa-Parlamentet godkende den, for at CETA kan træde i kraft midlertidigt. Efter aftalen er blevet godkendt af medlemsstaterne i Rådet og i Europa-Parlamentet giver denne midlertidige ikrafttrædelse europæiske virksomheder og forbrugere mulighed for at få gavn af aftalen med det samme – inden for de områder der hører under EU's enekompetence eller delte kompetence – i stedet for at skulle vente på ratificeringsprocessen.

For yderligere oplysninger:

Pressemeddelelse: Topmøde mellem EU og Canada: Den nyligt indgåede handelsaftale sætter høje standarder for global handel

Videoklip: Hvorfor CETA? (Interviews og eksempler)

Offentliggørelse: Benefits of CETA & exporters' stories (EN)

Hjemmeside med konkrete eksempler på handelsmæssige fordele for europæiske virksomheder

Find alle oplysninger om handelsaftalen mellem EU og Canada på http://ec.europa.eu/ceta

Selve aftaleteksten

MEMO/16/3580

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar