Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Najczęściej zadawane pytania na temat stosunków między UE a Chinami

Bruksela, 1 czerwca 2017 r.

Dlaczego Chiny są ważne dla UE i dlaczego UE jest ważna dla Chin?

W ostatnim dziesięcioleciu Chiny rozwijały się w niespotykanym dotąd tempie i na bezprecedensową skalę. Jednym z celów polityki wewnętrznej Chin jest odejście od dawnego modelu społeczno-gospodarczego na rzecz bardziej zrównoważonej ścieżki rozwoju. Na arenie międzynarodowej Chiny są obecnie potęgą gospodarczą i finansową. Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym UE, a Europa jest najważniejszym miejscem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez przedsiębiorstwa chińskie, którym zależy na stabilnych warunkach i pewności prawa. Prowadzona przez Chiny polityka zagraniczna i wojskowa skutkuje także zwiększeniem obecności tego kraju we wszystkich regionach świata. W związku z tym rozwój polityczny, gospodarczy i społeczny Chin ma obecnie dla UE większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Otwiera on przed UE duże możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy i stymulowanie wzrostu w Europie, ale wymaga skoordynowanych i skutecznych działań, aby zarówno UE, jak i Chiny osiągnęły jak najlepsze wyniki.

Chiny są ważnym partnerem dla UE, a UE jest także ważnym partnerem dla Chin. W swoich dążeniach do stworzenia gospodarki zrównoważonej Chiny muszą przesunąć się wyżej w łańcuchu wartości i dostarczyć impulsy do rozwoju krajowego rynku napędzanego przez konsumpcję. W tym jakże ważnym momencie dla procesu reform i otwarcia, który jest złożony i może nie zawsze przebiegać płynnie, musimy udzielić Chinom wszelkiego możliwego wsparcia. Ponadto UE jest jednym z głównych partnerów handlowych Chin – jest największym partnerem handlowym tego kraju zarówno pod względem przywozu, jak i wywozu – a także inwestycyjnym, jako źródło i miejsce przeznaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Chiny mogą także wiele skorzystać na doświadczeniach Unii Europejskiej. UE może wesprzeć program reform gospodarczych Chin swoją wiedzą ekspercką i wykorzystać istniejące możliwości dialogu do wymiany pomysłów i doświadczeń.

Co ze „strategią UE wobec Chin”?

Politykę UE wobec Chin określono w komunikacie „Elementy nowej strategii UE wobec Chin”, który wraz z „Konkluzjami Rady w sprawie strategii UE wobec Chin” stanowi „strategię UE wobec Chin”. Strategia odzwierciedla podstawowe założenia zaangażowania UE: propagowania demokracji, praworządności, praw człowieka oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści w stosunkach politycznych i gospodarczych.

W strategii UE wobec Chin stwierdzono, że współpraca UE z Chinami będzie oparta na zasadach, praktyczna i pragmatyczna, a Unia pozostanie wierna swoim interesom i wartościom. Podejście UE opiera się na pozytywnym programie partnerstwa połączonym z konstruktywnym zarządzaniem różnicami. Strategia ta wskazuje Unii, by znalazła praktyczne sposoby zaangażowania Chin w proces reform, tak by obie strony mogły osiągnąća korzyści w stosunkach politycznych, gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych, społecznych, środowiskowych i innych. We wszystkich obszarach współpracy należy zwiększyć nacisk na wzajemność oraz zapewnienie równych warunków działania i uczciwej konkurencji – szczególnie w kontekście prac związnych z finalizacją kompleksowej umowy inwestycyjnej – w celu tworzenia nowych możliwości rynkowych. Ponadto należy ulepszyć łączność między Europą a Chinami, zarówno jeśli chodzi o samą infrastrukturę, jak i handel, komunikację cyfrową i kontakty międzyludzkie , aby zapewnić korzyści dla wszystkich zaangażowanych państw. Zgodnie z obowiązkami w ramach ONZ i G20, UE i Chiny powinny promować globalne dobra publiczne, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo międzynarodowe, a także działać na rzecz poszanowania praworządności i praw człowieka w samych Chinach i na świecie. UE będzie dążyć do maksymalnego zwiększenia swojej wewnętrznej spójności oraz skuteczności w relacjach z Chinami.

Strategiczny program współpracy między UE a Chinami do roku 2020, uzgodniony w 2013 r. przez UE i Chiny obejmuje następujące obszary: pokój i bezpieczeństwo, dobrobyt, zrównoważony rozwój i kontakty międzyludzkie. Stosunki dwustronne są utrzymywane na najwyższym szczeblu dzięki spotkaniom na corocznym szczycie UE-Chiny.

Do czego dąży UE poprzez współpracę z Chinami w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa?

UE i Chiny prowadzą coroczny dialog strategiczny, w ramach którego omawiają stosunki dwustronne z naciskiem na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, na szczeblu Wysokiego Przedstawiciela / Wiceprzewodniczącego ze strony UE oraz radcy stanu ds. zagranicznych ze strony Chin. UE dąży do intensyfikacji współpracy z Chinami w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W szczególności będzie nadal: zachęcać Chiny do zmobilizowania swoich zasobów dyplomatycznych i innych w celu wspierania międzynarodowego bezpieczeństwa, w tym zaangażowania się w kwestie związane z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Afganistanem i Syrią; przyczyniać się do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE zgodnie z prawem międzynarodowym; działać na rzecz zapewnienia wolności żeglugi i przelotu na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim; działać na rzecz pokojowego rozstrzygania sporów, zgodnie z zasadą praworządności; poszukiwać porozumienia z Chinami w zakresie rozbrojenia, nieproliferacji, walki z terroryzmem i cyberprzestrzeni; a także współpracować z Chinami w celu wspierania operacji mających na celu budowanie zdolności i utrzymywanie pokoju na kontynencie afrykańskim.

Jak możemy współpracować w kwestiach związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska?

Chiny są jednym z najważniejszym partnerów Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i stawianiu czoła globalnym wyzwaniom związanym ze środowiskiem. Jako kraj, który emituje największą na świecie ilość dwutlenku węgla i odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych na świecie, Chiny są ważnym partnerem w rokowaniach międzynarodowych dotyczących zmiany klimatu. W następstwie wspólnego oświadczenia UE–Chiny w sprawie zmiany klimatu z 2015 r. UE dąży do przyjęcia z Chinami wspólnego podejścia w kolejnych kwestiach w celu przyspieszenia wprowadzania w życie porozumienia paryskiego z 2015 r. W szczególności UE zamierza nawiązać lub pogłębić współpracę z Chinami w takich dziedzinach, jak czysta energia, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczna, rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, niskoemisyjne miasta i wodorofluorowęglowodory. UE może także wesprzeć Chiny swoją wiedzą fachową w opracowaniu odpowiednich polityk i ram regulacyjnych, które pomogą w przestawieniu tego kraju na zieloną, niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, oraz pomóc Chinom sprostać krajowym wyzwaniom w dziedzinie środowiska związanym z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ustanowione dialogi dwustronne, np. dialog dotyczący polityki w dziedzinie środowiska oraz współpraca w dziedzinie zmiany klimatu, będą w dalszym ciągu stanowiły ważne fora wymiany informacji i współpracy. Na płaszczyźnie międzynarodowej struktury takie jak np. G20 mogą stanowić platformy współpracy między UE i Chinami na rzecz trwałych rozwiązań problemów globalnych, np. wylesiania, nielegalnego pozyskiwania drewna oraz nielegalnego handlu dziką fauną i florą.

Jakie są priorytety handlowe i inwestycyjne UE i Chin?

W dążeniu do realizacji jednego z celów UE, jakim jest pogłębianie stosunków z Chinami i przywracanie ich równowagi, jednym z pilnych priorytetów jest zawarcie kompleksowej umowy inwestycyjnej, w sprawie której rokowania trwają już około dwóch lat. Zawarcie takiej umowy powinno stworzyć równiejsze warunki dla biznesu, otworzyć nowe możliwości dostępu do rynku dla obu stron oraz – jeżeli Chiny przeprowadzą reformy gospodarcze i wprowadzą bardziej rynkowy model gospodarczy – utorować drogę do jeszcze bardziej kompleksowych uzgodnień handlowych, kiedy nastaną ku temu odpowiednie warunki. UE z zadowoleniem przyjmuje chińskie inwestycje w Europie, o ile są one zgodne z prawem UE. UE ma zamiar współpracować z Chinami, aby kraj ten otworzył swój rynek na więcej inwestycji z UE. Dla dobrze rozwijających się stosunków handlowych niezwykle istotny jest także wspólny zbiór norm i standardów, np. w odniesieniu do praw własności intelektualnej lub bezpieczeństwa żywności i dóbr konsumpcyjnych. Jednym z priorytetów UE jest kontynuowanie dialogu z Chinami w celu propagowania norm międzynarodowych, które mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów i barier oraz ochrony przedsiębiorstw i obywateli Unii przed chińskimi produktami, które nie spełniają wymogów UE.

Jak UE może przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji ze strony Chin?

Jedną z zasadniczych obaw UE jest nadwyżka zdolności produkcyjnych w Chinach w niektórych sektorach, szczególnie w sektorze stalowym, ale również np. w sektorze aluminium. Jest to duże wyzwanie dla Chin na rynku krajowym, a dla europejskich przedsiębiorstw nadwyżka ta może przerodzić się w nieuczciwą konkurencję, jeżeli rynek UE zostanie zalany chińskimi towarami po cenach dumpingowych. Chiny muszą podjąć zdecydowane środki, aby rozwiązać ten problem i wdrożyć ambitny, wiążący i wymierny plan ograniczania zdolności produkcyjnych w określonych ramach czasowych. Kluczowe jest dalsze zwiększenie skuteczności unijnych instrumentów obrony handlu, w szczególności przez szybkie przyjęcie wniosku Komisji dotyczącego modernizacji instrumentów obrony handlu z kwietnia 2013 r. Chiny powinny także przystąpić do międzynarodowego dialogu i wymiany informacji na temat rozwoju sytuacji w zakresie zdolności produkcyjnych, polityki publicznej oraz środków wsparcia w branżach z nadwyżką zdolności produkcyjnych, począwszy od sektora stalowego. Niezwykle istotny dla prac nad globalną restrukturyzacją jest przy tym konstruktywny udział Chin w światowym forum branży stalowej. UE jest gotowa do dwustronnej współpracy z Chinami w ramach wspólnej dwustronnej platformy dotyczącej sektora stali. UE zaangażuje się w dialog polityczny z Chinami, aby nakłaniać Chiny do przestrzegania norm i standardów międzynarodowych oraz zachęcać ten kraj do wywiązywania się ze zobowiązań w ramach WTO dotyczących powiadamiania o subsydiach.

Kiedy UE zamierza wprowadzić zmiany w przepisach antydumpingowych i antysubsydyjnych?

W dniu 9 listopada 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmian w unijnych przepisach antydumpingowych i antysubsydyjnych. Proponowane zmiany mają na celu aktualizację instrumentów ochrony handlu, aby dostosować je do bieżących realiów, takich jak znaczące zakłócenia rynkowe występujące w gospodarkach niektórych naszych partnerów handlowych.

Wniosek przyjęty przez Komisję stanie się skuteczny dopiero po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę.

Jakie są plany obu partnerów dotyczące zapewnienia lepszych połączeń między Chinami a Europą?

UE i Chiny skorzystałyby na lepszym połączeniu obu części kontynentu euroazjatyckiego za pomocą sieci fizycznych i cyfrowych. Przyczyniłyby się one do rozwoju handlu, inwestycji i kontaktów międzyludzkich, na czym skorzystałyby wszystkie kraje leżące między Europą a Chinami. Platforma na rzecz łączności jest ważnym forum współpracy politycznej UE i Chin, które ma przyczynić się do stworzenia efektów synergii między politykami i projektami UE oraz inicjatywą Chin „Jeden pas i jeden szlak” (ang. „Belt and Road”). W szczególności platforma jest narzędziem wspierania współpracy w zakresie infrastruktury, w tym finansowania, interoperacyjności i logistyki. Na forum „Jeden pas i jeden szlak”, które odbyło się w Pekinie w dniach 14–15 maja wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen zarysował unijną wizję poprawy sieci połączeń między Europą a Azją.

Czy Europa ceni Chiny jako partnera?

UE docenia obecność Chin w Europie w wielu różnych dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, turystyka oraz wymiany akademickie. W interesie UE jest także zwracanie uwagi, aby obecność Chin w Europie, szczególnie we wschodnich i południowych krajach sąsiadujących z UE, gdzie Chiny coraz bardziej się angażują, przyczyniała się do umacniania rządów opartych na przepisach oraz bezpieczeństwa regionalnego.

A co z pozostałymi partnerami UE w regionie Azji i Pacyfiku?

UE będzie w dalszym ciągu rozwijać i pogłębiać swoją współpracę z państwami z tego regionu. W swojej polityce wobec Chin UE w pełni uwzględni stosunki, jakie utrzymuje z takim partnerami, jak: Japonia, Korea, kraje Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Australia i in. UE ma także zamiar w dalszym ciągu przyczyniać się do zapewniania bezpieczeństwa regionalnego, wykorzystując w tym celu kanały dyplomatyczne i gospodarcze. Współpraca UE-Stany Zjednoczone będzie odgrywała w tym procesie ważną rolę.

 Jak UE zapatruje się na sytuację na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim?

UE jest w dalszym ciągu zaniepokojona panującą tam obecnie sytuacją. Z uwagi na duże ilości towarów przewożone na wodach tego regionu w ramach międzynarodowej wymiany handlowej, UE ma silny i uzasadniony interes w dalszym utrzymaniu swobody i bezpieczeństwa żeglugi i przelotu. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami UE będzie w dalszym ciągu kłaść nacisk na pokojowe rozstrzyganie sporów i podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii przestrzegania prawa międzynarodowego przez Chiny oraz wszystkie inne kraje zaangażowane w ten spór.

A embargo na wywóz broni?

UE podtrzymuje embargo na wywóz broni względem Chin, które ustanowiono konkluzjami Rady Europejskiej w 1989 r., a także osiem kryteriów ustanowionych we wspólnym stanowisku Rady dotyczącym wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego.

Jakie jest stanowisko UE w sprawie Hongkongu i Makau? A co z Tajwanem?

UE zależy na utrzymaniu silnych związków z Hongkongiem i Makau. Unia popiera także dalsze wdrażanie zasady „jeden kraj, dwa systemy”. Wysoki Przedstawiciel / Wiceprzewodniczący i Komisja publikują coroczne sprawozdania dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania zasady „jeden kraj, dwa systemy” – ostatnio miało to miejsce w kwietniu 2017 r. UE zależy także na dalszym rozwoju stosunków z Tajwanem, popiera wspólne wartości, na których opiera się tajwański system rządów, a także respektuje politykę „jednych Chin”. Owocne stosunki między państwami po obu stronach cieśniny są elementem propagowania pokoju i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku i UE popiera inicjatywy, które służą dialogowi i budowaniu zaufania.

Jak możemy tak ściśle współpracować z Chinami, skoro bierzemy pod uwagę sytuację w zakresie przestrzegania przez to państwo praw człowieka?

Współpraca z Chinami ma niezwykle ważne znaczenie dla rozwiązywania wielu problemów występujących obecnie na świecie. UE uznaje ten fakt i zamierza współpracować w Chinami, wykorzystując w tym celu wszystkie niezbędne kanały. Jednocześnie UE dostrzega różnice, które dzielą ją od Chin. Ochrona praw człowieka i podstawowych wolności w Chinach jest jedną z podstawowych kwestii w stosunkach UE-Chiny. UE zależy na współpracy z Chinami oraz z obywatelami tego kraju w celu propagowania praw człowieka i praworządności, a także społeczeństwa obywatelskiego oraz wolności słowa, zrzeszania się i religii. W tym celu UE wykorzysta wszelkie możliwe narzędzia i mechanizmy dyplomatyczne w stosunkach dwustronnych i na płaszczyźnie międzynarodowej. Realizując z Chinami pozytywny plan współpracy, UE pozostanie wierna swoim podstawowym wartościom i zasadom.

Jakie korzyści odniosą państwa członkowskie ze współpracy UE z Chinami?

Spójne działania UE oraz silne, jasne i jednolite stanowisko mają zasadnicze znaczenie dla kluczowych kwestii politycznych w stosunkach z Chinami, a także dla utrzymania porządku międzynarodowego opartego na przepisach. Chiny to silny partner, który realizuje różne strategie i dąży do celów leżących we własnym interesie. Stosunki z Chinami wymagają zatem kompleksowego podejścia, które pozwoli osiągnąć maksymalne skutki. Zapewnienie wysokiego stopnia koordynacji i spójności we wszystkich obszarach zaangażowania jest kluczem do odpowiedniego ułożenia przez UE i państwa członkowskie stosunków z Chinami.

NB. Niniejsza wersja stanowi aktualizację poprzedniej wersji z czerwca 2016 r.

MEMO/16/2258

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar