Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Najčešća pitanja o odnosima EU-a i Kine

Bruxelles, 1. lipnja 2017.

Zašto je Kina važna za EU i zašto je EU važan za Kinu?

Kina je u posljednjih deset godina doživjela uspon nezapamćene brzine i razmjera. Na unutarnjem planu Kina se nastoji odmaknuti od starog socioekonomskog modela i slijediti uravnoteženiji put razvoja. Na međunarodnom planu Kina je danas svjetska sila, kako u gospodarskom, tako i u financijskom smislu te je drugi po veličini trgovinski partner EU-a. Kao stabilno i pravno sigurno okruženje Europa je kineskim poduzećima danas najvažnije odredište za izravna strana ulaganja. Kina je sve prisutnija u svim svjetskim regijama i zbog svojeg međunarodnog političkog i vojnog angažmana. Stoga je za EU politički, gospodarski i društveni razvoj Kine danas važniji nego ikad jer nudi velike prilike, posebno za otvaranje radnih mjesta i rast u Europi. Međutim, kako bi i EU i Kina ostvarili najbolje rezultate, te je prilike potrebno iskoristiti na usklađen i učinkovit način.

Kina je važna za EU, a EU je važan za Kinu. Kako bi se razvila u održivo gospodarstvo, Kina se treba uspeti u vrijednosnom lancu i potaknuti domaće tržište usmjereno na potrošnju. U toj kritičnoj fazi reforme i otvaranja, što je složen proces koji ne teče uvijek glatko, Kini je potrebna sva potpora koju može dobiti. Nadalje, EU je ključni partner Kine u trgovini i ulaganjima, i kao odredište i kao izvor izravnih stranih ulaganja. U pogledu uvoza i izvoza najveći je trgovinski partner Kine. Osim toga, Kina može mnogo naučiti iz iskustava Europske unije. Svojim znanjem EU može poduprijeti kineski program gospodarskih reformi te iskoristiti brojne dijaloge s Kinom za razmjenu ideja i iskustava.

Što je sa strategijom EU-a za Kinu?

Politika EU-a u pogledu Kine definirana je u dokumentu „Elementi nove strategije EU-a za Kinu”, koji zajedno sa „Zaključcima Vijeća o strategiji EU-a za Kinu” čini strategiju EU-a za Kinu. U toj se strategiji odražavaju temeljne postavke angažmana EU-a: promicanje demokracije, vladavine prava, ljudskih prava te poštovanje načela Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava u cilju postizanja obostranih koristi u političkim i gospodarskim odnosima.

U strategiji EU-a za Kinu navodi se da će se njihova suradnja temeljiti na čvrstim načelima te će biti pragmatična i vjerna njegovim interesima i vrijednostima. Pristup EU-a temelji se na pozitivnom planu partnerstva i konstruktivnom postupanju s razlikama. EU treba pronaći konkretne mogućnosti za poticanje procesa reformi u Kini radi obostrane koristi u političkim i gospodarskim odnosima, trgovini i ulaganjima te u područjima društvenih odnosa i okoliša. Kako bi se stvorile nove tržišne prilike potrebno je ojačati uzajamnost i pošteno tržišno natjecanje u svim područjima suradnje, osobito sad kad su EU i Kina sve bliže dovršetku sveobuhvatnog sporazuma o ulaganjima. Trebalo bi poboljšati i povezanost Europe i Kine kad je riječ o infrastrukturi, trgovini, digitalnoj sferi i međuljudskim kontaktima kako bi se ostvarile koristi za sve uključene zemlje. U skladu s odgovornostima koje su preuzele u okviru UN-a i skupine G20, EU i Kina trebaju promicati globalna javna dobra, održivi razvoj i međunarodnu sigurnost te vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava u Kini i na međunarodnom planu. EU nastoji osigurati maksimalnu usklađenost i učinkovitost odnosa s Kinom.

„Strateški plan za suradnju EU-a i Kine do 2020.”, koji su EU i Kina donijeli 2013., obuhvaća područja mira i sigurnosti, blagostanja, održivog razvoja i međuljudskih kontakata. Bilateralni odnosi grade se na najvišoj razini organizacijom godišnjih sastanaka na vrhu između EU-a i Kine.

Što EU želi postići s Kinom u pogledu vanjske i sigurnosne politike?

EU i Kina svake godine održavaju strateški dijalog o bilateralnim odnosima s naglaskom na vanjskoj i sigurnosnoj politici, pri čemu EU zastupa Visoki predstavnik / potpredsjednik EU-a, a Kinu Državni tajnik za vanjske poslove. EU nastoji ojačati suradnju s Kinom u području vanjske politike i sigurnosti. To se posebno odnosi na poticanje Kine da upotrijebi svoje diplomatske i ostale resurse za potporu međunarodnoj sigurnosti te da se uključi u rješavanje problema s Demokratskom Narodnom Republikom Korejom, Afganistanom i Sirijom, da aktivno doprinosi miru i sigurnosti u susjedstvu EU-a u skladu s međunarodnim pravom, da osigura slobodu plovidbe i prelijetanja u Istočnom i Južnom kineskom moru te da sporove rješava mirno i u skladu s vladavinom prava. EU će pak tražiti zajedničko stajalište s Kinom o razoružanju, neširenju oružja, borbi protiv terorizma i kiberprostoru te s njom surađivati u izgradnji kapaciteta i mirovnim operacijama u Africi.

Kako možemo surađivati u pitanjima klimatskih promjena i zaštite okoliša?

Kina je ključan partner Europske unije u borbi protiv klimatskih promjena i suočavanju s globalnim ekološkim izazovima. Budući da je Kina zemlja s najviše emisija u svijetu i odgovorna je za četvrtinu globalnih emisija stakleničkih plinova, ona je ključan partner u međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama. Nakon Zajedničke izjave EU-a i Kine o klimatskim promjenama iz 2015. EU će se i dalje zalagati za zajedničke pristupe s Kinom kako bi se ubrzala provedba Pariškog sporazuma iz 2015. Konkretno, EU nastoji surađivati s Kinom na uspostavi ili produbljivanju suradnje u područjima kao što su čista energija, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i energetska učinkovitost, tržišta ugljika, gradovi s niskim emisijama ugljika i fluorougljikovodici. Svojim znanjem EU može poduprijeti Kinu i pri razvoju odgovarajućih politika i regulatornih okvira za prelazak na zeleno, niskougljično i kružno gospodarstvo te joj pomoći pri suočavanju s ekološkim izazovima, kao što je onečišćenje zraka, vode i tla. Bilateralni dijalozi, kao što su Dijalog o polici zaštite okoliša i suradnja u području klimatskih promjena, i dalje će biti važni forumi za razmjenu mišljenja i suradnju. Na međunarodnom planu okviri kao što je G20 mogu funkcionirati kao platforme za suradnju EU-a i Kine u pronalaženju održivih rješenja za globalne probleme, kao što su krčenje šuma, nezakonita sječa i nezakonita trgovina divljom faunom i florom.

Koji su prioriteti EU-a i Kine u području trgovine i ulaganja?

U nastojanju EU-a da produbi i uravnoteži svoj odnos s Kinom glavni je prioritet sklapanje sveobuhvatnog sporazuma o ulaganjima, o kojemu se pregovara oko dvije godine. Tim bi se sporazumom trebali stvoriti jednaki uvjeti poslovanja i objema stranama otvoriti nove prilike na tržištu. Ubrza li Kina svoje gospodarske reforme te poveća ulogu tržišta, taj bi sporazum mogao utrti put i većim ambicijama u području trgovine nakon što se ispune potrebni preduvjeti. EU pozdravlja kineska ulaganja u Europi ako su u skladu s pravom i propisima EU-a. Želi surađivati s Kinom kako bi se njezino tržište otvorilo za više ulaganja iz EU-a. Za napredak gospodarskih odnosa važan je i zajednički okvir normi i standarda, primjerice u području prava intelektualnog vlasništva i sigurnosti hrane i robe široke potrošnje. Jedan od prioriteta EU-a nastavak je dijaloga s Kinom radi promicanja međunarodnih standarda kojima se mogu smanjiti troškovi i prepreke te zaštititi poduzeća i građani EU-a od kineskih proizvoda koji ne ispunjavaju zahtjeve EU-a.

Kako se EU može zaštititi od nepoštene konkurencije iz Kine?

Pitanje koje najviše brine EU prekomjerni su industrijski kapaciteti Kine u nekoliko sektora, posebno u sektoru čelika, ali i u drugima, kao što je sektor aluminija. Na domaćem planu za Kinu je to velik izazov, ali stvara i nepoštenu konkurenciju za europska poduzeća ako se zbog toga tržište EU-a preplavljuje kineskom robom po dampinškim cijenama. Kina taj problem treba riješiti strogim mjerama i uvesti ambiciozne, obvezujuće, mjerljive i vremenski ograničene planove za smanjenje kapaciteta. Izuzetno je važno daljnje jačanje djelotvornosti zaštitnih trgovinskih instrumenata EU-a, posebno brzim donošenjem prijedloga Komisije za njihovu modernizaciju iz travnja 2013. Kina bi se trebala uključiti i u međunarodni dijalog i razmjenu informacija o razvoju kapaciteta, vladinim politikama i mjerama potpore u sektorima s prekomjernim kapacitetima, prvenstveno u sektoru čelika. Ključno je prije svega konstruktivno sudjelovanje Kine u svjetskom forumu za čelik koji se bavi globalnim pitanjima restrukturiranja. EU je spreman surađivati s Kinom na bilateralnoj razini u okviru zajedničke bilateralne platforme za čelik. Na političkoj će razini s njom surađivati kako bi je potaknula da poštuje međunarodne norme i standarde te obveze koje je preuzela u okviru WTO-a povezane s prijavljivanjem subvencija.

Kada će EU izmijeniti svoje antidampinško i antisubvencijsko zakonodavstvo?

Komisija je 9. studenoga 2016. donijela prijedlog o izmjenama antidampinškog i antisubvencijskog zakonodavstva EU-a. Predložene izmjene namijenjene su ažuriranju instrumenata trgovinske zaštite kako bi se mogli nositi s trenutačnim izazovima, kao što su znatni poremećaji na tržištu u gospodarstvima nekih naših trgovinskih partnera.

Prijedlog Komisije proizvodi učinke tek kad ga donesu Europski parlament i Vijeće.

Koji su planovi EU-a i Kine za međukontinentalno povezivanje?

EU-u i Kini koristilo bi povezivanje Europe i Azije fizičkim i digitalnim mrežama. To bi potaknulo trgovinu, ulaganja i međuljudsku razmjenu u svim zemljama tog područja. Platforma za povezivanje važan je politički forum uspostavljen između EU-a i Kine, kojim se nastoje stvoriti sinergije između politika i projekata EU-a te kineske inicijative „Jedan pojas, jedan put”. U okviru te platforme posebno se promiče suradnja u području infrastrukture, uključujući financiranje, interoperabilnost i logistiku. Na forumu „Jedan pojas, jedan put“ u Pekingu 14. i 15. svibnja potpredsjednik Europske komisije Katainen iznio je viziju EU-a za poboljšanje povezanosti Europe i Azije.

Je li Kina dobrodošla u Europi?

EU pozdravlja angažman Kine u Europi u mnogim područjima, kao što su trgovina, ulaganja, turizam i sveučilišna razmjena. Osim toga, suradnja s Kinom u interesu je EU-a kako bi se osiguralo da angažman Kine u Europi, posebno u istočnom i južnom susjedstvu EU-a, u kojemu je Kina sve aktivnija, pridonese upravljanju koje se temelji na poštovanju pravila i regionalnoj sigurnosti.

Što je s ostalim partnerima EU-a u azijsko-pacifičkoj regiji?

EU će nastaviti razvijati i produbljivati svoje partnerstvo sa zemljama azijsko-pacifičke regije. Pri donošenju politika o Kini u potpunosti će uzeti u obzir svoje odnose s partnerima kao što su Japan, Koreja, zemlje ASEAN-a, Australija i drugi. I dalje namjerava aktivno pridonositi regionalnoj sigurnosti putem diplomatskih i gospodarskih kanala. U tome će važnu ulogu imati suradnja EU-a i SAD-a.

 Koja je problematika Istočnog i Južnog kineskog mora?

EU je i dalje zabrinut zbog trenutačne situacije u Istočnom i Južnom kineskom moru. S obzirom na velik opseg međunarodne trgovine koja se odvija kroz vode u toj regiji, EU ima velik i opravdan interes da se slobodna plovidba i prelijetanje nastave. EU će se u skladu s ranijim izjavama nastaviti izjašnjavati za mirno rješavanje sporova i zadržati svoje stajalište o tome da Kina i sve ostale uključene zemlje moraju poštovati međunarodno pravo.

Što je s embargom na uvoz oružja?

EU će zadržati embargo na uvoz oružja u Kini, koji je uveden 1989. zaključcima Europskog vijeća, kao i osam kriterija utvrđenih u okviru Zajedničkog stajališta Vijeća o izvozu vojne tehnologije i opreme.

Što je s Hong Kongom i Makaom? Što je s Tajvanom?

EU se zalaže za održavanje jakih veza s Hong Kongom i Makaom te podržava trajnu provedbu načela „Jedna zemlja, dva sustava”. Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije i Komisija objavljuju godišnja izvješća Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi načela „Jedna zemlja, dva sustava”, a najnovije je iz travnja 2017. EU se zalaže i za daljnji razvoj odnosa s Tajvanom i podupire zajedničke vrijednosti na kojima se temelji njegov sustav upravljanja, a istodobno potvrđuje svoju politiku „jedinstvene Kine”. Konstruktivni odnosi Kine i Tajvana važni su za promicanje mira i sigurnosti u azijsko-pacifičkoj regiji te EU podupire inicijative za dijalog i izgradnju povjerenja.

Kako možemo tako blisko surađivati s Kinom s obzirom na njezin odnos prema ljudskim pravima?

Suradnja s Kinom ključna je za svladavanje mnogih izazova današnjice. Svjestan te činjenice EU nastoji surađivati s Kinom svim potrebnim kanalima, premda priznaje da u tom odnosu ima i nesuglasica. Ključno pitanje tog odnosa zaštita je ljudskih prava i temeljnih sloboda u Kini. EU se zalaže za suradnju s Kinom i njezinim narodom u promicanju ljudskih prava, vladavine prava, civilnog društva te slobode izražavanja, udruživanja i vjeroispovijesti. Kako bi u tome uspio, EU će iskoristiti sva raspoloživa diplomatska sredstva i mehanizme na bilateralnoj i međunarodnoj razini. Surađujući s Kinom u pozitivnom duhu partnerstva, EU će ostati vjeran svojim temeljnim vrijednostima i načelima.

Koje su prednosti suradnje država članica EU-a u odnosu na Kinu?

Usklađenost EU-a te čvrsto, jasno i jedinstveno stajalište ključni su za rješavanje važnih političkih pitanja povezanih s Kinom te za održavanje međunarodnog poretka koji se temelji na pravilima. Kina je jak partner koji slijedi različite strategije i ciljeve u vlastitom interesu. Za odnose s Kinom stoga je potreban sveobuhvatan pristup koji bi osigurao najveći mogući učinak. Za djelotvornu suradnju EU-a i njegovih država članica s Kinom potrebna je visoka razina usklađenosti i povezanosti u svim područjima djelovanja.

Napominjemo da je ovo ažurirana verzija teksta objavljenog u lipnju 2016.

MEMO/16/2258

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar