Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Komisija ierosina darba ņēmēju labāku aizsardzību pret vēzi izraisošām ķīmiskajām vielām

Briselē, 2016. gada 13. maijā

Vēzis ir galvenais (53 %) ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis ES un tādējādi lielākais darba ņēmēju veselības apdraudējums Eiropas Savienībā.

Kā ES tiesību akti patlaban aizsargā darba ņēmējus?

ES principi attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību no kancerogēniem ir noteikti darba aizsardzības (OSH) Pamatdirektīvā 89/391/EEK un direktīvās, kas attiecas konkrēti uz ķīmiskajiem riskiem, proti, Ķimikāliju direktīvā un Kancerogēnu un mutagēnu direktīvā (CMD).

Saskaņā ar OSH regulējumu ir jānovērš vai līdz minumam jāsamazina riski darba ņēmēju drošībai un veselībai. CMD ir ietverti vairāki īpaši noteikumi par ķīmiskajiem kancerogēniem.

Darba devējiem ir jānosaka un jānovērtē ar konkrētu kancerogēnu un mutagēnu iedarbību saistīti riski darba ņēmējiem un jānovērš šāda iedarbība, ja riski pastāv. Ja iespējams, kancerogēna viela ir jāaizstāj ar citu — mazāk bīstamu — vielu vai arī tehnisko iespēju robežās jāražo un jāizmanto noslēgtā sistēmā, lai novērstu iedarbību uz darba ņēmējiem. Ja arī tas nav iespējams, iedarbība uz darba ņēmējiem ir jāsamazina tik, cik tas ir iespējams.

Attiecībā uz dažiem kancerogēniem valstīs nav noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības (OEL) un citu kancerogēnu līmeņi ir augsti, tāpēc darba ņēmēji ES nav pietiekami aizsargāti, un tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekšējo tirgu. Tas izraisa situācijas, ka uzņēmumi, kas atrodas dalībvalstīs ar mazāk stingrām normām (kur arodekspozīcijas robežvērtības nav noteiktas vai ir noteiktas ļoti augstas robežvērtības, kā dēļ iespējama lielāka iedarbība uz darba ņēmējiem), var izmantot nepamatotas konkurences priekšrocības. Valstu OEL atšķirības var radīt nenoteiktību attiecībā uz atbilstošajiem riska pārvaldības standartiem.

Tāpēc vispārīgākā skatījumā OEL veicina saskanību, nosakot godīgas konkurences nosacījumus visiem lietotājiem un kopīgu mērķi darba devējiem, darba ņēmējiem un attiecīgā regulējuma piemērošanas iestādēm. Tādējādi priekšlikums rada efektīvāku sistēmu darba ņēmēju veselības aizsardzībai vienotajā tirgū.

Saskaņā ar CMD dalībvalstis, ievērojot direktīvas galveno mērķi — līdz mininumam samazināt iedarbību, var pieņemt robežvērtību, kas ir zemāka (t. i., stingrāka) par ES robežvērtību.

Kādas izmaiņas Komisija ierosina veikt Kancerogēnu un mutagēnu direktīvā?

Pamatojoties uz zinātnieku, darba devēju, darba ņēmēju, dalībvalstu pārstāvju un darba inspektoru devumu, Komisija ir ierosinājusi robežvērtības 13 prioritāro ķīmisko aģentu sarakstā minētajām vielām, kas noteiktas apspriešanās procesā. Par pārējiem ķīmiskajiem aģentiem ir jāveic papildu analīze, un to robežvērtības tiks ierosinātas līdz 2016. gada beigām.

1. tabula. Nozares, izraisītā vēža veidi un aplēstie iedarbības līmeņi 13 izskatīšanā esošiem ķīmiskajiem aģentiem

Ķīmisko aģentu nosaukums

Ierosinātās OEL

 

Attiecīgās nozares

Izraisītā vēža veidi/citas slimības

Iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaits

1,2-epoksipropāns

 

2,4 mg/m3

Ķīmisko vielu ražošana; sintētiskās smērvielas, naftas lauku urbšanas darbos izmantotās ķīmiskās vielas; poliuretāna sistēmas.

Limfātiskās sistēmas vēzis, hematopoētiskās sistēmas vēzis, paaugstināts leikēmijas risks

485-1 500

1,3-butadiēns

 

2,2 mg/m3

Naftas pārstrādes produktu ražošana, gumijas izstrādājumu ražošana

Limfatiskās un hematopoētiskās sistēmas vēzis

27 600

2-nitropropāns

 

18 mg/m3

Ķīmisko pamatvielu ražošana, gaisa kuģu un kosmosa kuģu ražošana (pakārtots lietojums)

Aknu audzēji

51 400

Akrilamīds

 

0,1 mg/m3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, izglītība, pētniecība un izstrāde, cita uzņēmējdarbība, veselība un sociālā aprūpe, valsts pārvalde un aizsardzība

Aizkuņģa dziedzera vēzis

54 100

Brometilēns

 

4,4 mg/m3

Ķīmisko produktu un saistīto produktu ražošana; gumijas un plastmasas ražošana; ādas un ādas izstrādājumu ražošana; vairumtirdzniecībai paredzētu metāla izstrādājumu ražošana

Aknu vēzis

Neattiecas

Hroma (VI) savienojumi

 

0,025 mg/m3

Hromu saturošu pigmentu, krāsu un metāla (konversijas) pārklājumu ražošana un izmantošana. Attiecībā uz pakārtoto lietojumu: hroma savienojumus, tostarp bārija hromātu, cinka hromātu un kalcija hromātu, var izmantot kā pamatklājumus un virspārklājumus aeronautikas nozarē.

Plaušu vēzis un deguna dobuma un blakusdobumu vēzis

916 000

Etilēna oksīds

 

1,8 mg/m3

Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve; pakalpojumi, kas saistīti ar naftas un gāzes ieguvi; pārtikas produktu, tekstilizstrādājumu, ķīmisko vielu, ķīmisko produktu, medicīnas iekārtu, precīzijas un optisko instrumentu, pulksteņu ražošana; slimnīcām paredzētā un rūpnieciskā sterilizēšana; pētniecība un izstrāde, valsts pārvalde un aizsardzība; izglītība; veselība un sociālā aprūpe

Leikēmija

15 600

Cietkoksnes putekļi

3 mg/m3

Kokapstrāde, mēbeļu ražošana un būvniecība

Deguna dobuma un blakusdobumu vēzis, aizdegunes vēzis

3 333 000

Hidrazīns

 

0,013 mg/m3

Ķīmiskās putu veidotājas vielas; lauksaimniecībā izmantojami pesticīdi; ūdens attīrīšana

Plaušu un kolorektālais vēzis

2 124 000

o-Toluidīns

 

0,5 mg/m3

Ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un ķīmisko šķiedru ražošana; gumijas izstrādājumu ražošana; pētniecība un izstrāde; valsts pārvalde un aizsardzība; izglītība; veselība un sociālā aprūpe

Urīnpūšļa vēzis

5 500

Ieelpojams kristāliskais silīcija dioksīds
(RCS)

0,1 mg/m3

Ieguves rūpniecība, stikla ražošana, būvniecība un elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde.

Plaušu vēzis, silikoze

5 300 000

Ugunsizturīgas keramikas šķiedras
(RCF)

0,3 f/ml

Ražošana (šķiedru ražošana, apstrāde, instalācija, noņemšana, montāža, sajaukšana/veidošana)

Kaitīga iedarbība uz elpošanas orgāniem, ādas un acu kairinājums; iespējams plaušu vēzis

10 000

Vinilhlorīda monomērs
(VCM)

 

2,6 mg/m3

Ķīmisku vielu un ķīmisko produktu ražošana (VCM un PVC ražošana)

Angiosarkoma, hepatocelulārās karcinomas

15 000

 

Ar minēto robežvērtību ieviešanu darba devējiem, darba ņēmējiem un attiecīgā regulējuma piemērošanas iestādēm tiks sniegts objektīvs līdzeklis, kas palīdzēs nodrošināt direktīvas vispārējo principu ievērošanu. Tam būtu jāpalīdz samazināt minēto prioritāro kancerogēnu iedarbību un tādējādi samazināt to darba ņēmēju skaitu, kurus skārusi ar darbu saistīta vēža slimība.

Kādas ir priekšlikuma priekšrocības?

Tiek lēsts, ka, ieviešot ierosinātās robežvērtības, nākamajos 50 gados varētu būt iespējams izvairīties no aptuveni 100 000 nāves gadījumu. Tiks novērsti nāves gadījumi, kas saistīti galvenokārt ar šādiem ķīmiskajiem aģentiem: ieelpojams kristāliskais silīcija dioksīds (98 670), hroms VI (1670) un ugunsizturīgas keramikas šķiedras (50).

Tomēr laika posms starp kancerogēnu iedarbību un slimības simptomu parādīšanos var būt līdz pat 50 gadiem. Aplēšu pamatā ir vairāki pieņēmumi par iedarbības prognozēm, ražošanas metodēm un medicīniskajām zināšanām.

Ko no priekšlikuma iegūs darba ņēmēji?

Pirmkārt, darba ņēmējiem un viņu ģimenēm mazināsies vēža izraisītās ciešanas un pasliktināta dzīves kvalitāte. Priekšlikums arī palīdz izvairīties no veselības aprūpes izmaksām, peļņas zaudējumiem un citām izmaksām, kas rodas gan slimības skartajai personai, gan aprūpētājiem. Turklāt ierosināto robežvērtību ieviešana uzlabos iedarbībai pakļauto darba ņēmēju tiesisko aizsardzību.

Ko no priekšlikuma iegūs uzņēmumi?

Priekšlikums ļaus uzņēmumiem samazināt ar produktivitāti saistītās izmaksas, ko radījusi saslimšana ar vēzi darbavietā, jo tie spēs izvairīties no darba ņēmēju zaudēšanas un izdevumiem par jaunu darbinieku meklēšanu un apmācību.

Turklāt ES robežvērtības sniedz atbilstības etalonu, veicina godīgas konkurences nosacījumus ES mērogā piemērojamu aizsardzības minimālo standartu veidā un uzlabo izpratni par to, kā dažādās dalībvalstīs būtu jākontrolē pakļaušana iedarbībai. Tas ir ļoti svarīgi, lai panāktu dziļāku un taisnīgāku vienoto tirgu.

Ko no priekšlikuma iegūs dalībvalstis?

Priekšlikums samazinās dalībvalstu veselības aprūpes izmaksas, kas saistītas ar ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī izdevumus par saistīto bezdarbību un priekšlaicīgu pensionēšanos un kompensācijām par atzītām arodslimībām. Tas arī samazinās administratīvās un juridiskās izmaksas, kas saistītas ar sociālo pabalstu pieteikumu izskatīšanu un atzītu gadījumu risināšanu. 

Kā ir notikusi apspriešanās ar sociālajiem partneriem?

  • Ar sociālajiem partneriem apspriedās, rīkojot tiesību aktos paredzēto apspriešanos divos posmos. Rezultāti, kas gūti, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, tika ņemti vērā Komisijas veiktajā sagatavošanās darbā. Tas ietvēra ieguldījumu, ko devusi trīspusējā Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja (ACSH), kurā sociālie partneri un dalībvalstis sniedza savu atzinumu par pašreizējā iniciatīvā ierosinātajām robežvērtībām.
  • Sociālie partneri atbalstīja ieceri direktīvas darbības jomā iekļaut vēl citas tā sauktās procesa rezultātā radušās vielas (PGS) un, ņemot vērā pieejamos zinātniskos datus, pārskatīt spēkā esošās arodekspozīcijas robežvērtības un ieviest jaunas.

 

PIELIKUMS. Patlaban spēkā esošās valstu arodekspozīcijas robežvērtības (OEL) un RCS, cietkoksnes putekļu un hroma iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaits dalībvalstīs

Hroms VI

1. attēls. Hroms VI — Patlaban spēkā esošās valstu OEL / ierosinātās OEL

 1

2. attēls. Hroms VI — Iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaits

2

Cietkoksnes putekļi

3. attēls. Cietkoksnes putekļi — Patlaban spēkā esošās valstu OEL / ierosinātās ES OEL

3

4. attēls. Cietkoksnes putekļi — Iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaits

4

Ieelpojams kristāliskais silīcija dioksīds (RCS)

5. attēls. Ieelpojams kristāliskais silīcija dioksīds (RCS) — Patlaban spēkā esošās valstu OEL / ierosinātās ES OEL

5

6. attēls. Ieelpojams kristāliskais silīcija dioksīds (RCS) — Iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaits

6

MEMO/16/1655

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar