Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Komissio ehdottaa työntekijöille parempaa suojaa syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Bryssel 13. toukokuuta 2016

Syöpä on EU:ssa yleisin (53 %) työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja ja tämän vuoksi suurin yksittäinen työntekijöiden terveysriski Euroopan unionissa.

Kuinka EU-lainsäädäntö nykyään suojelee työntekijöitä?

Työntekijöiden suojelua karsinogeeneilta ohjaavat EU:n periaatteet vahvistetaan laaja-alaisessa työterveyden ja työturvallisuuden puitedirektiivissä 89/391/ETY ja nimenomaisesti kemiallisia riskejä käsittelevissä direktiiveissä, joita ovat etenkin kemiallisista tekijöistä annettu direktiivi sekä karsinogeeneista ja mutageeneista annettu direktiivi.

Työterveyden ja työturvallisuuden puitejärjestelyn mukaan työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvat riskit on poistettava tai minimoitava. Karsinogeeni- ja mutageenidirektiivissä on joukko konkreettisia säännöksiä, jotka koskevat kemiallisia karsinogeeneja.

Työnantajien on kartoitettava ja arvioitava työntekijöille aiheutuvat riskit, jotka liittyvät altistumiseen tietyille karsinogeeneille ja mutageeneille, ja ehkäistävä altistuminen, kun vaaroja esiintyy. Karsinogeeninen aine on mahdollisuuksien mukaan korvattava vähemmän vaarallisella vaihtoehdolla. Muussa tapauksessa karsinogeeneja on työntekijöiden altistumisen ehkäisemiseksi valmistettava ja käytettävä suljetussa järjestelmässä siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista. Jos tämäkään ei ole mahdollista, työntekijöiden altistumista on vähennettävä muutoin mahdollisimman paljon.

Joidenkin karsinogeenien osalta ei ole vahvistettu kansallisia työperäisen altistumisen raja-arvoja tai ne ovat korkeita. Tämän johdosta EU:n työntekijöillä ei ole riittäväntasoista suojaa, ja lisäksi tilanne voi haitata sisämarkkinoiden toimintaa. Voi syntyä tilanteita, joissa vähemmän tiukan raja-arvon (raja-arvoa ei ole tai se on korkeampi eli työntekijöiden altistuminen voi olla suurempaa) asettaneissa jäsenvaltioissa toimivat yritykset voivat saada perusteetonta kilpailuetua. Kun kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot poikkeavat toisistaan, riskinhallinnan tasosta voi syntyä epäselvyyttä.

Työperäisen altistumisen raja-arvoilla näin ollen yhtenäistetään tilannetta. Niillä määritellään kaikille käyttäjille tasapuoliset toimintaedellytykset ja asetetaan työnantajille, työntekijöille ja valvontaviranomaisille yhteinen tavoite. Tämän ansiosta ehdotuksella tehostetaan työntekijöiden terveyden suojelua sisämarkkinoilla.

Karsinogeeni- ja mutageenidirektiivin mukaisesti jäsenvaltiot voivat vahvistaa EU:n arvoa matalamman eli tiukemman kansallisen raja-arvon, kunhan se vastaa direktiivin perimmäistä tavoitetta eli altistuksen minimoimista.

Millaisia muutoksia komissio ehdottaa karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin?

Tutkijoilta, työnantajilta, työntekijöiltä, jäsenvaltioiden edustajilta ja työsuojelutarkastajilta saamansa panoksen pohjalta komissio on ehdottanut raja-arvoa 13:lle niistä kemiallisista tekijöistä, jotka kuulemisessa yksilöitiin ensisijaisiksi. Jäljelle jäävien tekijöiden osalta analysointia on vielä jatkettava, ja niitä koskeva raja-arvoehdotus on määrä antaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Taulukko 1. Toimialat, aiheutuvat syöpätyypit ja arvioitu altistumistaso 13 tarkasteltavan kemiallisen tekijän osalta

Kemialliset tekijät

Ehdotetut työperäisen altistumisen raja-arvot

 

Asianomaiset toimialat

Aiheutuvien syöpien ja muiden sairauksien tyypit

Altistuvien työntekijöiden määrä

1,2-Epoksipropaani

 

(2,4 mg/m3)

Kemikaalien valmistus, synteettiset voiteluaineet, öljykenttien porauskemikaalit, polyuretaanijärjestelmät

Imukudoksen syöpä, verta muodostavien kudosten syöpä, kohonnut leukemiariski

485–1 500

1,3-Butadieeni

 

(2,2 mg/m3)

Jalostettujen öljytuotteiden valmistus, kumituotteiden valmistus

Imukudoksen ja verta muodostavien kudosten syöpä

27 600

2-Nitropropaani

 

(18 mg/m3)

Peruskemikaalien valmistus, ilma- ja avaruusalusten valmistus (käyttöketjun loppupää)

Maksan kasvaimet

51 400

Akryyliamidi

 

(0,1 mg/m3)

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, koulutus, tutkimus ja kehitys, muu yritystoiminta, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, julkishallinto ja maanpuolustus

Haimasyöpä

54 100

Bromietyleeni

 

(4,4 mg/m3)

Kemikaalien valmistus ja siihen liittyvä valmistus, kumi- ja muovituotteiden valmistus, nahkan ja nahkatuotteiden valmistus, tukkukauppaan tarkoitettujen metallituotteiden valmistus

Maksasyöpä

Kromi(VI)yhdisteet

 

(0,025 mg/m3)

Kromipitoisten pigmenttien, maalien ja metallien reaktiopinnoitteiden valmistus ja käyttö. Ilmailu- ja avaruusalalla voidaan käyttöketjun loppupäässä käyttää kromaattiyhdisteitä, kuten bariumkromaattia, sinkkikromaattia ja kalsiumkromaattia pohja- ja pintamaaleina.

Keuhkosyöpä ja nenän ja sivuonteloiden syöpä

916 000

Etyleenioksidi

 

(1,8 mg/m3)

Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto, öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, elintarvikkeiden, tekstiilien, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden, lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus, sterilointi sairaaloissa ja teollisuudessa, tutkimus ja kehitys, julkinen hallinto ja maanpuolustus koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

Leukemia

15 600

Kovapuupölyt

(3 mg/m3)

Puunjalostusteollisuus, huonekalujen valmistus ja rakennusteollisuus

Nenän ja sivuonteloiden sekä nenänielun syöpä

3 333 000

Hydratsiini

 

(0,013 mg/m3)

Kemialliset puhallusaineet, maanviljelyssä käytettävät torjunta-aineet, vedenkäsittely

Keuhkosyöpä ja paksu- ja peräsuolen syöpä

2 124 000

o-Toluidiini

 

(0,5 mg/m3)

Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus, kumituotteiden valmistus, tutkimus ja kehittäminen, julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

Virtsarakon syöpä

5 500

Hengitettävä kiteinen piidioksidi

(0,1 mg/m3)

Kaivostoiminta, lasinvalmistus, rakennusteollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto

Keuhkosyöpä, silikoosi

5 300 000

Tulenkestävät keraamiset kuidut

0,3 kuitua millilitrassa

Valmistusteollisuus (kuitujen valmistus, viimeistely, asentaminen, poistaminen, kokoamistoimet, sekoittaminen ja muotoilu)

Hengityselinhaitat, iho- ja silmä-ärsytys, mahdollisesti keuhkosyöpä

10 000

Vinyylikloridimonomeeri

 

(2,6 mg/m3)

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (vinyylikloridimonomeerin ja PVC:n valmistus)

Angiosarkooma, maksasolukarsinoomat

15 000

 

Nämä raja-arvot tarjoavat työnantajille, työntekijöille ja valvontaelimille objektiivisen mittarin, jonka avulla voidaan varmistaa, että direktiivin pääperiaatteita noudatetaan. Tämän pitäisi vähentää altistumista näille ensisijaisille karsinogeeneille ja sitä kautta työperäisestä syövästä kärsivien työntekijöiden määrää.

Mitkä ovat ehdotuksen hyödyt?

On arvioitu, että ehdotettavien raja-arvojen ansiosta voitaisiin välttää noin 100 000 kuolemantapausta seuraavien 50 vuoden aikana. Kuolemantapauksilta vältyttäisiin etupäässä seuraavien kemiallisten tekijöiden osalta: hengitettävä kiteinen piidioksidi (98 670 tapausta), kromi(VI)yhdisteet (1 670 tapausta) ja tulenkestävät keraamiset kuidut (50 tapausta).

Karsinogeenille altistumisesta taudin puhkeamiseen voi kuitenkin kulua jopa 50 vuotta. Arvion perustana on sen vuoksi joukko olettamuksia, jotka liittyvät altistumisennusteisiin, tuotantomenetelmiin ja lääketieteelliseen tietämykseen.

Mitä etua ehdotuksesta on työntekijöille?

Ensinnäkin syövän työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen aiheuttama kärsimys ja elämänlaadun heikkeneminen vähenee. Lisäksi ehdotus auttaa välttämään terveydenhuollon kustannuksia, ansionmenetyksiä ja muita sairastuneille ja heidän hoitajilleen aiheutuvia kuluja. Ehdotettujen raja-arvojen käyttöönotto parantaisi myös näille tekijöille altistuvien työntekijöiden lakisääteistä suojaa.

Mitä etua ehdotuksesta on yrityksille?

Työperäisen syövän yrityksille aiheuttamat tuottavuuteen liittyvät kustannukset vähenevät, kun yritykset eivät menetä työntekijöitään eikä niiden tarvitse etsiä ja kouluttaa heidän tilalleen uusia.

EU:n tason raja-arvot toimivat lisäksi vaatimustenmukaisuuden vertailuarvoina. Ne tasapuolistavat toimintaedellytyksiä, kun suojelun vähimmäistasosta määrätään EU:n tasolla, ja selkeyttävät tilannetta sen suhteen, miten altistusta olisi rajoitettava eri jäsenvaltioissa. Tämä on olennaista tavoiteltaessa syvempiä ja oikeudenmukaisempia sisämarkkinoita.

Mitä etua ehdotuksesta on jäsenvaltioille?

Ehdotus pienentää jäsenvaltioille hoidosta ja kuntoutuksesta syntyviä terveydenhuoltokustannuksia ja vähentää sairastumiseen liittyvästä työelämän ulkopuolelle joutumisesta tai varhaiseläkkeelle siirtymisestä syntyviä kustannuksia sekä hyväksytyistä ammattitaudeista maksettavia korvauksia. Lisäksi se vähentää hallinnollisia ja oikeudellisia kustannuksia, jotka liittyvät etuuksien hakemiseen ja tunnustettujen tapausten käsittelyyn. 

Kuinka työmarkkinaosapuolia on kuultu?

  • Työmarkkinaosapuolia kuultiin lakisääteisessä kaksivaiheisessa kuulemisessa. Komissio on valmisteluissaan hyödyntänyt työmarkkinaosapuolten kuulemisen tuloksia. Tästä mainittakoon kolmikantainen työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH), jonka puitteissa työmarkkinaosapuolet ja jäsenvaltioiden edustajat antoivat lausuntonsa nyt ehdotetuista raja-arvoista.
  • Työmarkkinaosapuolet tukivat uusien nk. prosesseissa syntyvien aineiden lisäämistä direktiivin soveltamisalaan samoin kuin työperäisen altistumisen raja-arvojen tarkistamista ja uusien raja-arvojen vahvistamista käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella.

 

LIITE – Voimassa olevat kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot sekä hengitettävälle kiteiselle piidioksidille, kovapuupölylle ja kromille altistuvien työntekijöiden määrä jäsenvaltioittain

Kromi VI

Kuva 1 – Kromi VI – Nykyiset kansalliset ja ehdotetut raja-arvot

 1

Kuva 2 – Kromi VI – Altistuvien työntekijöiden määrä

2

Kovapuupöly

Kuva 3 – Kovapuupöly – Nykyiset kansalliset ja ehdotetut raja-arvot

3

Kuva 4 – Kovapuupöly – Altistuvien työntekijöiden määrä

4

Hengitettävä kiteinen piidioksidi

Kuva 5 – Hengitettävä kiteinen piidioksidi – Nykyiset kansalliset ja ehdotetut raja-arvot

5

Kuva 6 – Hengitettävä kiteinen piidioksidi – Altistuvien työntekijöiden määrä

6

MEMO/16/1655

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar