Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Komise navrhuje lepší ochranu pracovníků před chemickými látkami způsobujícími rakovinu

Brusel 13. května 2016

Nádorová onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s prací v EU a na jejich celkovém počtu se podílejí 53 %, a jsou tedy jasně největší zdravotní hrozbou pro pracovníky EU.

Jakou ochranu v současné době zaručují pracovníkům právní předpisy EU?

Zásady ochrany pracovníků před karcinogeny v EU jsou vymezeny v zastřešující rámcové směrnici 89/391/EHS věnované bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (OSH) a ve směrnicích, které se zabývají konkrétně chemickými riziky, zejména pak ve ve směrnici o chemických činitelích a ve směrnici o karcinogenech a mutagenech (CMD).

Podle rámcové směrnice OSH musí být rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků odstraněna nebo snížena na minimum. Směrnice CMD obsahuje řadu konkrétních ustanovení týkajících se specificky chemických karcinogenů.

Zaměstnavatelé musí odhalovat a posuzovat rizika pro pracovníky spojená s expozicí konkrétním karcinogenům a mutagenům a v případě, že se objeví riziko, musí expozici zabránit. Kde je to možné, měla by být karcinogenní látka nahrazená méně nebezpečnou variantou, a dále musí být karcinogeny v rámci technických možností vyráběny a používány uvnitř uzavřeného systému, aby se předešlo expozici pracovníků. Kde není možné ani to, musí být expozice alespoň snížena na co nejnižší možnou úroveň.

Absence limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro některé karcinogeny a vysoká úroveň těchto hodnot v jiných případech vede nejen k nedostatečné ochraně pracovníků v EU, ale může mít také negativní dopad na vnitřní trh. To vede k situaci, kdy podniky, které se nacházejí v členských státech s méně přísnými limity (v nichž nejsou stanoveny žádné limitní hodnoty expozice na pracovišti, nebo jsou vysoké, takže umožňují větší expozici pracovníků), mohou těžit z neoprávněné konkurenční výhody. Různorodost vnitrostátních OEL může vytvářet nejistotu, pokud jde o vhodné normy řízení rizik.

Z obecnějšího hlediska proto OEL podporují konzistentnost tím, že definují „rovné podmínky“ pro všechny uživatele a stanoví společný cíl pro zaměstnavatele, pracovníky a donucovací orgány. Návrh proto povede k vytvoření účinnějšího systému ochrany zdraví pracovníků na jednotném trhu.

Podle směrnice CMD mohou členské státy přijmout vnitrostátní limity, které jsou nižší (a tudíž přísnější) než hodnota stanovená EU, což je v souladu s konečným cílem směrnice, kterým je snížit expozici na minimum.

Jaké změny ve směrnici o karcinogenech a mutagenech Komise navrhuje?

Komise na základě podnětů vědců, zaměstnavatelů, pracovníků, zástupců členských států a inspektorů práce navrhla limitní hodnoty pro 13 položek vybraných v průběhu konzultace ze seznamu prioritních chemických látek. Pro zbývající chemické látky je třeba provést dodatečné analýzy a návrh limitních hodnot bude předložen do konce roku 2016.

Tabulka 1. Odvětví, způsobené typy rakoviny a odhadované úrovně expozice pro 13 projednávaných chemických látek

Chemické látky

Navržené hodnoty OEL

 

Příslušná odvětví

Způsobené typy rakoviny / jiných chorob

Počet exponovaných pracovníků

1,2-epoxypropan

 

2,4 mg/m3

Chemická výroba, syntetická maziva, chemické látky používané na ropných polích, polyuretanové systémy

Karcinom lymfopoetického systému, karcinom hematopoetického systému, zvýšené riziko leukémie

485 – 1 500

1,3-butadien

 

2,2 mg/m3

Výroba rafinovaných ropných produktů, výroba pryžových výrobků

Karcinom lymfohematopoetického systému

27 600

2-nitropropan

 

18 mg/m3

Výroba základních chemických látek, výroba letadel a kosmických lodí (sekundární použití)

Jaterní nádory

51 400

Akrylamid

 

0,1 mg/m3

Výroba chemických látek a chemických produktů, vzdělávání, výzkum a vývoj, ostatní obchodní aktivity, zdravotní a sociální péče, veřejná správa a obrana.

Rakovina slinivky břišní

54 100

Bromethylen

 

4,4 mg/m3

Výroba chemických látek a související výroba, výroba pryže a plastů, usně a výrobků z usně, kovodělná výroba pro velkoobchod

Rakovina jater

není k dispozici

Sloučeniny chromu (VI)

 

0,025 mg/m3

Výroba a používání pigmentů, barev a (konverzních) nátěrových hmot na kov obsahujících chrom. Pokud jde o sekundární použití, mohou být chromanové sloučeniny, včetně chromanu barnatého, chromanu zinku a chromanu vápenatého, použity jako základní nátěrové hmoty a svrchní nátěry v kosmickém průmyslu.

Rakovina plic a sinonasální karcinom

916 000

Ethylenoxid

 

1,8 mg/m3

Těžba ropy a zemního plynu, vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a zemního plynu, výroba potravinářských výrobků, textilních materiálů, chemických látek, chemických produktů, zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů, sterilizace v nemocnicích a průmyslu, výzkum a vývoj, veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče

Leukémie

15 600

Prach z tvrdého dřeva

3 mg/m3

Dřevozpracující průmysl, nábytkářský průmysl a stavebnictví

Sinonasální karcinom a rakovina nosohltanu

3 333 000

Hydrazin

 

0,013 mg/m3

Chemické hnací plyny, zemědělské pesticidy, úprava vody

Rakovina plic a rakovina tlustého střeva a konečníku

2 124 000

o-toluidin

 

(0,5 mg/m3)

Výroba chemických látek, přípravků, výrobků a chemických vláken výroba pryžových výrobků, výzkum a vývoj, veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče

Rakovina močového měchýře

5 500

Respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého
(RCS)

0,1 mg/m3

Těžba, výroba skla, stavebnictví a odvětví dodávek elektrické energie, plynu, páry a horké vody

rakovina plic, silikóza

5 300 000

Vysokotavná keramická vlákna
(RCF)

0,3 f/ml

Výroba (výroba vláken, konečná úprava, instalace, odstraňování, montážní operace, míšení/formování)

Nežádoucí respirační účinky, kožní a oční dráždivost, možnost vzniku rakoviny plic

10 000

Monomer vinylchloridu
(VCM)

 

2,6 mg/m3

Výroba chemických látek a chemických produktů (výroba VCM a PVC)

Angiosarkom, hepatocelulární karcinomy

15 000

 

Zavedení těchto limitních hodnot poskytne zaměstnavatelům, pracovníkům a donucovacím orgánům objektivní měřítko, které pomůže zajistit, aby byly dodržovány obecné zásady směrnice. To by mělo přispět ke snížení expozice těmto prioritním karcinogenům a k následnému snížení počtu pracovníků postižených rakovinou související s výkonem zaměstnání.

Jaké má návrh přínosy?

Odhaduje se, že zavedení navrhovaných limitních hodnot může v nadcházejících 50 letech zabránit přibližně 100 000 úmrtím. Prevence úmrtí bude souviset zejména s následujícími chemickými látkami: respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého (98 670), chrom VI (1 670) a vysokotavná keramická vlákna (50).

Avšak od expozice karcinogenní látce do propuknutí choroby může uplynout až 50 let. Tento odhad tak vychází z řady předpokladů, pokud jde o odhadovanou expozici, výrobní metody a úroveň lékařské vědy.

Jaké výhody přinese návrh pracovníkům?

Především se omezí rakovinou způsobené utrpení a snížená kvalita života pracovníků a jejich rodin. Návrh také pomáhá omezovat náklady na zdravotní péči, ušlý zisk a další náklady, které nese postižená osoba i ti, kdo o ni pečují. Zavedení navržených limitních hodnot by navíc zlepšilo právní ochranu exponovaných pracovníků.

Jaké výhody přinese návrh podnikům?

Podnikům návrh pomůže snížit náklady na rakovinu související s výkonem zaměstnání z hlediska produktivity, protože nebudou přicházet o pracovníky a nebudou muset vydávat prostředky na hledání a výcvik nových zaměstnanců.

Limity EU navíc poskytují referenční hodnoty pro dodržování předpisů, prostřednictvím celoevropských minimálních norem ochrany přispívají k „rovným podmínkám“ a zlepšují srozumitelnost, pokud jde o to, jak by měla vypadat kontrola expozice v různých členských státech. To je klíčový bod úsilí o vytvoření prohloubeného a spravedlivého jednotného trhu.

Jaké výhody přinese návrh členským státům?

Členské státy díky návrhu ušetří na nákladech za zdravotní péči související s léčbou a rehabilitací a na výdajích způsobených pracovní neschopností a předčasným odchodem do důchodu nebo kompenzací za nemoc z povolání. Návrh přispěje také ke snížení správních a právních nákladů plynoucích z vyřizování žádostí o podporu a řešení uznaných případů. 

Jakým způsobem byli konzultováni sociální partneři?

  • Sociální partneři byli konzultováni v rámci dvoufázové statutární konzultace. Výsledky konzultací se sociálními partnery využila Komise při přípravě návrhu. Zohledněny byly rovněž podněty, které poskytl tripartitní Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Prostřednictvím tohoto výboru sociální partneři a členské státy poskytly svá stanoviska k limitním hodnotám navrženým v rámci této iniciativy.
  • Sociální partneři na základě dostupných vědeckých údajů podpořili začlenění tzv. „látek vytvářených při postupu“ do působnosti směrnice a vyslovili se také pro revizi stávajících a zavedení nových hodnot OEL.

 

PŘÍLOHA – Stávající vnitrostátní hodnoty OEL a počty pracovníků vystavených v jednotlivých členských státech respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého, prachu z tvrdého dřeva a chromu

Chrom (VI)

Obrázek 1 – chrom VI – stávající vnitrostátní hodnoty OEL a navržené hodnoty OEL

 1

Obrázek 2 – chrom VI – počet exponovaných pracovníků

2

Prach z tvrdého dřeva

Obrázek 3 – prach z tvrdého dřeva – stávající vnitrostátní hodnoty OEL a navržené hodnoty OEL v EU

3

Obrázek 4 – prach z tvrdého dřeva – počet exponovaných pracovníků

4

Respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého (RCS)

Obrázek 5 – respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého (RCS) – stávající vnitrostátní hodnoty OEL a navržené hodnoty OEL v EU

5

Obrázek 6 – respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého (RCS) – počet exponovaných pracovníků

6

MEMO/16/1655

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar