Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Aprilski sveženj kršitev: ključne odločitve

Bruselj, 28. aprila 2016

Pregled po področjih

Evropska komisija v svežnju vsak mesec navaja pregled odločitev o sprožitvi in nadaljevanju postopkov zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh sklepov, ki zajemajo različne sektorje in področja EU (glej Prilogo I in II), je zagotoviti pravilno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Glavne odločitve Komisije (ki vključujejo 2 uradna opomina, 35 obrazloženih mnenj in 6 zadev, ki so bile predložene Sodišču Evropske unije) so razvrščene po področjih in predstavljene v nadaljnjem besedilu. Komisija poleg tega zaključuje 113 zadev, pri katerih je z državami članicami razrešila sporne točke, tako da postopka ni bilo treba nadaljevati.

Infografin celotni zapis o splošnem postopku EU za ugotavljanje kršitev sta na voljo tukaj. Več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa je v registru odločitev o kršitvah.

1. Enotni digitalni trg

Več informacij: Nathalie Vandystadt – telefon: +32 229 67083; Marie Frenay – telefon: +32 229 64532

Obrazložena mnenja

Komisija poziva BELGIJO, FINSKO, LITVO, LUKSEMBURG in PORTUGALSKO k izvajanju posodobljenih pravil EU o ponovni uporabi informacij, ki jih hrani vlada

Komisija je pozvala Belgijo, Finsko, Litvo, Luksemburg in Portugalsko k izvajanju spremenjene direktive o informacijah javnega sektorja (direktiva PSI, Direktiva 2013/37/EU), ki je začela veljati 17. julija 2013 in jo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 18. julija 2015. Direktiva o informacijah javnega sektorja zagotavlja skupni pravni okvir za evropski trg informacij, ki jih hranijo vlade (informacije javnega sektorja). Direktiva uvaja niz ukrepov, da bi državljanom in podjetjem olajšala dostop in pridobitev dovoljenja za ponovno uporabo informacij, ki jih hranijo državni organi. Direktiva o informacijah javnega sektorja spodbuja države članice k objavi kar največ informacij. Teh pet držav članic Komisije ni obvestilo o popolnem prenosu direktive o informacijah javnega sektorja. Zato se je Komisija danes odločila, da bo poslala obrazložena mnenja Belgiji, Finski, Litvi, Luksemburgu in Portugalski. Te države morajo Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejele za uskladitev nacionalne zakonodaje s pravom EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Belgiji, Finski, Litvi, Luksemburgu in Portugalski sproži postopek pred Sodiščem EU. 

2. Energija

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 229 52589)

Obrazložena mnenja

Notranji energijski trg: Komisija poziva NEMČIJO, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi s tretjim energetskim svežnjem

Evropska komisija je danes Nemčiji poslala obrazloženo mnenje, v katerem jo poziva k pravilnemu izvajanju direktive o električni energiji (Direktiva 2009/72/ES) in direktive o zemeljskem plinu (Direktiva 2009/73/ES). Direktivi sta del tretjega energetskega svežnja in vključujeta ključne določbe za pravilno delovanje energetskih trgov, vključno z novimi pravili o ločevanju sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ter dobaviteljev energije in proizvajalcev, krepitvi neodvisnosti in pooblastil nacionalnih regulativnih organov ter boljšem delovanju maloprodajnih trgov v korist odjemalcev. Nemčija je v svojo nacionalno zakonodajo nepravilno prenesla več zahtev po ločevanju, kar zadeva model ločitve samostojnega operaterja prenosnega omrežja (ITO) (na primer pravila o neodvisnosti osebja in upravljanje ITO ne upoštevajo v celoti teh direktiv in opredelitev vertikalno integriranega podjetja izključuje dejavnosti zunaj EU) in ni v celoti upoštevala nekaterih pravil glede pristojnosti nacionalnega regulativnega organa (npr. regulator nima polne pristojnosti pri določanju tarif za omrežja ter drugih pogojev za dostop do omrežij in storitev za izravnavo; pristojnost regulatorja, da naloži kazni, ki znašajo do 10 % letnega prometa operaterja prenosnega sistema ali vertikalno integriranega podjetja, ni v celoti zagotovljena). Poleg tega obstajajo pomanjkljivosti pri prenosu pravil za varstvo potrošnikov. Komisija je Nemčiji februarja 2015 poslala uradni opomin; ker skladnost z zakonodajo EU še ni zagotovljena, Komisija sedaj pošilja obrazloženo mnenje. Nemčija ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Evropska komisija lahko odloči, da začne postopek pred Sodiščem EU.

Energetska učinkovitost: Komisija poziva DANSKO k popolnemu prenosu direktive EU o energetski učinkovitosti

Evropska Komisija je pozvala Dansko, da zagotovi popoln prenos direktive o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) v nacionalno zakonodajo. V skladu s to direktivo morajo države članice v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 doseči prihranke energije. To morajo storiti z uporabo Sistemov obveznosti energetske učinkovitosti in/ali drugimi ciljnimi ukrepi politike za večjo energetsko učinkovitost v gospodinjstvih, stavbah, industrijskih stavbah in prometu. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je bil 5. junij 2014. Komisija je danes Danski poslala obrazloženo mnenje, ker je odkrila pomanjkljivosti v nacionalni zakonodaji pri prenosu direktive. Danska ima na voljo dva meseca, da izpolni svoje obveznosti; v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je leta 2014 začela postopke za ugotavljanje kršitev zaradi neprenosa direktive o energetski učinkovitosti v 27 državah članicah EU (vseh razen Malte; glej Prilogo III). Več informacij o energetski učinkovitosti je na voljo na spletišču GD za energetiko.

Jedrska energija: Komisija poziva LATVIJO k popolnemu prenosu direktive o radioaktivnih odpadkih

Evropska komisija je Latvijo pozvala, da v svojo zakonodajo v celoti prenese direktivo o radioaktivnih odpadkih (Direktiva Sveta 2011/70/Euratom). Komisija meni, da Latvija direktive ni v celoti prenesla v svojo nacionalno zakonodajo. Ta direktiva vzpostavlja okvir Skupnosti za zagotovitev odgovornega in varnega ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, da bi se preprečilo nalaganje prevelikih bremen prihodnjim generacijam. Direktiva določa, da države članice zagotovijo ustrezne nacionalne ureditve za visoko raven varnosti pri ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki; namen teh ukrepov je delavce in prebivalstvo zaščititi pred nevarnostmi, ki izvirajo iz ionizirajočega sevanja. Poleg tega zahteva, da se zagotovita potrebno obveščanje in sodelovanje javnosti pri ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, ob ustreznem obravnavanju vprašanj glede varnostnih in zaščitenih informacij. Države članice so morale direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 23. avgusta 2013. Komisija je danes Latviji poslala obrazloženo mnenje, v katerem državo članico poziva, naj direktivo v celoti prenese v svojo nacionalno zakonodajo. Latvija ima na voljo dva meseca, da izpolni svoje obveznosti. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da proti Latviji sproži postopek pred Sodiščem EU. Več informacij o jedrskih odpadkih je na voljo na spletišču GD za energetiko.

Energija iz obnovljivih virov: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj svojo zakonodajo uskladi z direktivo o energiji iz obnovljivih virov

Komisija je Portugalski poslala obrazloženo mnenje, v katerem jo je pozvala, naj zagotovi popolno skladnost svoje zakonodaje o biogorivih z direktivo o obnovljivih virih (Direktiva 2009/28/ES). Cilj direktive je doseči 20-odstotni delež obnovljive energije v skupni porabi energije EU do leta 2020, kar vključuje posamezne nacionalne cilje za vsako državo članico. V sektorju prometa morajo države članice zagotoviti, da bo 10 % skupne porabe energije v tem sektorju iz obnovljivih virov. Eden od načinov za doseganje tega cilja v prometu je spodbujanje uporabe biogoriv. V tem okviru direktiva zahteva, da biogoriva izpolnjujejo niz usklajenih trajnostnih zahtev. Države članice morajo enako obravnavati trajnostna biogoriva in surovine, iz katerih so ta goriva proizvedena, ne glede na državo izvora. Zakonodaja Portugalske o biogorivih nasprotuje direktivi v dveh pogledih: prvič, biogorivom, proizvedenim na Portugalskem, daje prednost pred biogorivi, ki izvirajo iz drugih držav in so enako primerna, vendar so proizvedena drugje; drugič, zakonodaja za nekatera biogoriva predvideva strožje trajnostne zahteve, medtem ko direktiva tega ne določa. Portugalska mora v dveh mesecih odpraviti pomisleke Komisije. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči proti Portugalski sprožiti postopek pred Sodiščem EU. Več informacij o energiji iz obnovljivih virov je na voljo na spletišču GD za energetiko.

Nafta in plin na morju: Komisija poziva NEMČIJO in ROMUNIJO, naj preneseta direktivo o varnosti na morju

Evropska komisija je danes uradno pozvala Nemčijo in Romunijo, naj sprejmeta ukrepe za prenos direktive o varnosti na morju (Direktiva 2013/30/EU) v nacionalno zakonodajo. Direktiva zahteva, da države članice uvedejo niz pravil, s katerimi bodo pomagale preprečevati nesreče ter se nemudoma in učinkovito odzvale v primeru takšnih nesreč na naftnih ali plinskih objektih na morju. Pred začetkom raziskovanja ali proizvodnje morajo podjetja na primer pripraviti poročilo o nevarnosti večjih nesreč na svojih objektih na morju. Direktiva tudi določa, da morajo države članice EU pri podeljevanju licenc zagotoviti, da so podjetja dobro financirana in imajo potrebne strokovne tehnične izkušnje in znanje. Poleg tega morajo biti državljanom na voljo informacije o tem, kako podjetja in države članice EU ohranjajo varnost objektov, podjetja pa so v celoti odgovorna za okoljsko škodo, povzročeno zaščitenim morskim vrstam in naravnim habitatom. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je bil 19. julij 2015. Komisija je danes Nemčiji in Romuniji poslala obrazloženi mnenji, v katerih je državi pozvala, naj izpolnita zahteve predpisov EU. Če države članice te obveznosti ne izpolnijo v dveh mesecih, se lahko Komisija odloči, da proti njima sproži postopek pred Sodiščem EU. Zaradi neprenesene direktive o varnosti na morju je Komisija leta 2015 začela postopke za ugotavljanje kršitev proti 15 državam članicam (Bolgariji, Cipru, Estoniji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Irski, Latviji, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji, Španiji, Združenemu kraljestvu). Več informacij o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju je na voljo na spletišču GD za energetiko.

3. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Voda: Komisija je proti NEMČIJI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi onesnaževanja vode z nitrati

Evropska komisija je proti Nemčiji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker ni sprejela strožjih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja vode z nitrati. Nitrati so za rastline ključnega pomena in se pogosto uporabljajo kot gnojila. Vendar pa presežne vrednosti povzročajo hudo onesnaževanje vode z zdravstvenimi, gospodarskimi in okoljskimi posledicami. Današnja odločitev sledi obrazloženemu mnenju, ki ga je Komisija julija 2014 poslala nemškim organom. Najnovejši podatki, ki jih je Nemčija poslala leta 2012, in več najnovejših poročil nemških organov kažejo, da se je stanje glede onesnaženosti z nitrati v podzemni vodi in površinskih vodah, vključno z Baltskim morjem, poslabšalo. Kljub prizadevanjem Nemčija ni sprejela dovolj dodatnih ukrepov za učinkovito reševanje težav v zvezi z onesnaževanjem z nitrati in ni spremenila ustrezne zakonodaje tako, da bi izpolnjevala predpise EU o nitratih (Direktiva Sveta 91/676/EGS). Ker Komisija meni, da onesnaževanje vode z nitrati ni ustrezno obravnavano v okviru tekočega pregleda nacionalnega akcijskega programa, se je odločila, da pred Sodiščem Evropske unije sproži postopek proti Nemčiji. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Presoja vpliva na okolje: Komisija je proti POLJSKI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi neustrezne presoje raziskovalnega vrtanja v rudarstvu

Evropska komisija je vložila tožbo proti Poljski pri Sodišču EU zaradi neizpolnjevanja obveznosti glede ustrezne presoje raziskovalnega vrtanja v rudarstvu. Poljska zakonodaja dovoljuje vrtanje do globine 5 000 metrov brez predhodne presoje možnih vplivov na okolje. Visok prag, ki ga določa poljska zakonodaja, ne upošteva vseh ustreznih meril in standardov, določenih z direktivo o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU), ki jo je treba uporabljati pri odločanju, ali je za določene vrste projektov potrebna presoja. V skladu z zakonodajo EU je treba opraviti presojo za globoko vrtanje, zlasti glede odpadkov, ki jih takšno vrtanje proizvaja, glede vplivov na vodo in zemljo, uporabo naravnih virov, tveganj za nesreče in vseh skupnih učinkov, ki jih ima lahko pri drugih projektih ali dejavnostih. To je Sodišče Evropske unije pred nedavnim ponovilo (v zadevi C-531/13). Današnja odločitev sledi obrazloženemu mnenju, ki je bilo poslano februarja 2015. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Obrazložena mnenja

Narava: Komisija poziva AVSTRIJO, naj zagotovi, da nova hidroelektrarna Ferschnitz ne škoduje zaščitenim vrstam na območju Natura 2000

Komisija poziva Avstrijo, naj uskladi zakonodajo z Direktivo Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva Sveta 92/43/EGS), da zagotovi, da gradnja in delovanje hidroelektrarne Ferschnitz ne bosta imela škodljivih učinkov na uresničevanje ciljev ohranjanja na območju Natura 2000, kamor naj bi bila postavljena. Sporno območje je eno od dveh območij v Avstriji, ki sta najpomembnejši za ohranjanje sulca. Območje je na splošno v slabem stanju in projekt bi še dodatno povečal tlak vode na območju. Komisija je prepričana, da organi oblasti niso opravili presoje učinkov projekta na območje v skladu z direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS). Ta direktiva določa, da morajo organi oblasti upoštevati postopek, katerega cilj je preprečiti škodo, če pa to ni mogoče, pa poravnati škodo, če so izpolnjeni določeni pogoji. Ker avstrijski organi tega postopka niso pravilno izvajali, Komisija pošilja obrazloženo mnenje, v katerem Avstrijo poziva, naj v celoti upošteva direktivo o habitatih. Če Avstrija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Narava in voda: Komisija poziva ŠPANIJO, naj okrepi varstvo narave na območju Doñana

Evropska komisija poziva Španijo, naj ustavi slabšanje stanja naravnih habitatov na območju okrog narodnega parka Doñana, kjer je več območij Natura 2000, do katerega prihaja predvsem zaradi prekomernega izkoriščanja vodonosnikov, porozne obloge iz kamna, ki oskrbuje mokrišča. Na območju narodnega parka Doñana je prisotna edinstvena biotska raznovrstnost v Evropi, z veliko različnimi ekosistemi, ki predstavljajo habitat za skrajno ogrožene vrste, kot sta španski kraljevi orel in iberski ris, ter nudijo zavetje tisočim pticam selivkam. Do čezmernega izkoriščanja vodonosnikov pride zaradi kmetovanja z intenzivnim namakanjem in potreb turističnih objektov. Čeprav direktiva o habitatih(Direktiva Sveta 92/43/EGS) ne izključuje človekove dejavnosti na območjih Natura 2000, pa od držav članic zahteva, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja naravnih habitatov in habitatov vrst na posebnih ohranitvenih območjih. Ocena Komisije je prav tako pokazala, da španski organi svoje zakonodaje niso uskladili z vodno zakonodajo EU (Direktiva 2000/60/ES), kar preprečuje trajnostno upravljanje vodnih virov na območju Doñana. Komisija je Španiji oktobra 2014 poslala uradni opomin. Ker kršitev ni bila odpravljena, Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Če Španija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Voda: Komisija poziva FRANCIJO, naj prenese predpise EU o kemičnem onesnaževanju voda

Komisija poziva Francijo, naj pošlje dodatne podatke o prenosu direktive o prednostnih snoveh na področju vodne politike(Direktiva 2013/39/EU) v nacionalno zakonodajo. To bi morala storiti do 14. septembra 2015. Prednostne snovi so kemikalije, ki pomenijo znatno tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju v EU. Cilj te direktive je zmanjšanje takšnegaonesnaževanja voda pri izvoru z določanjem ravni koncentracij, ki so varne za vodno okolje in zdravje ljudi. Potem ko je Francija zamudila prvotni rok, ji je Evropska Komisija 20. novembra 2015 poslala uradni opomin. Zaradi nepopolnosti nacionalne zakonodaje za uzakonitev direktive, ki so jo poslali francoski organi , Komisija sedaj pošilja obrazloženo mnenje. Če Francija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Odpadki: Komisija poziva HRVAŠKO, naj sprejme ukrepe za ravnanje z odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov

Komisija poziva Hrvaško, naj pripravi načrt ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki sta temelja vsake nacionalne politike ravnanja z odpadki, v skladu s cilji zakonodaje EU o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES) in krožnega gospodarstva. Sta tudi pogoj za porabo sredstev EU. Cilj načrtov in programov ravnanja z odpadki je zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje in zdravje ljudi ter povečanje učinkovitosti virov v EU. Hrvaška je za obdobje 2007–2015 pripravila nacionalni načrt ravnanja z odpadki, vendar pa ga ni spremenila, podaljšala obdobja njegove veljavnosti ali sprejela novega načrta za prihajajoče obdobje. Poleg tega Hrvaška za dve leti zaostaja s sprejetjem programa preprečevanja nastajanja odpadkov, ki bi moral biti uveden do 12. decembra 2013. Cilj programa bi moral biti, da se zmanjša količina odpadkov, ustvarjenih pri izvoru, s pomočjo ukrepov, kot je izboljšanje proizvodnih metod, in spodbudi potrošnike k povpraševanju po bolj okolju prijaznih proizvodih z manj embalaže. Komisija zato pošilja obrazloženo mnenje. Če Hrvaška v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija te zadeve predloži Sodišču EU. Ta primer je del horizontalnega ukrepanja zoper več držav članic.

Narava: Komisija poziva IRSKO, naj okrepi ukrepe za varstvo narave

Evropska komisija poziva Irsko , naj zaščiti habitate in vrste zuvedbo ustrezne ravni zaščite za območja, določena v okviru omrežja Natura 2000. V skladu z direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) so imele države članice na voljo šest let, da določijo varstvena območja v skladu s svojo nacionalno zakonodajo (s tehničnega vidika bi jih morale spremeniti iz „območij, ki so v interesu Skupnosti“ (SCI) v „posebna ohranitvena območja“ (SAC)) ter sprejmejo potrebne ukrepe za izboljšanje stanja habitatov in vrstna teh območjih. Po preteku šestih let je Irska formalno določila le manjši del svojih SCI kot SAC. Prav tako Irska za vsa ostala območja še ni določila potrebnih ciljev ohranjanja in ohranitvenih ukrepov. Ta pomembna pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključnih obveznosti iz direktive o habitatih preprečuje preudarno varstvo in upravljanje navedenih območij ter predstavlja veliko nevarnost za dobro delovanje in usklajenost omrežja Natura 2000 kot celote. Komisija zato pošilja obrazloženo mnenje in daje Irski dva meseca za odgovor. Če Irska ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Ta primer je del horizontalnega ukrepanja zoper več držav članic.

Odpadki: Komisija poziva SLOVENIJO, naj počisti odlagališča

Komisija poziva Slovenijo, naj svoja obstoječa odlagališča uskladi z zakonodajo EU o odlagališčih (Direktiva 1999/31/ES). To je del horizontalnega ukrepanja zoper več držav članic. V skladu z zakonodajo EU bi moralo biti odlaganje odpadkov le skrajna možnost, ki jo je treba uporabiti tako, da se izognemo vplivu na zdravje ljudi in okolje. Obstoječa odlagališča bi bilo treba nadgraditi v skladu s številnimi pogoji, tako da bi pridobila uporabno dovoljenje, ali pa bi se zaprla in sanirala. Slovenija se je strinjala, da bo to storila najkasneje do 16. julija 2009. Čeprav je bil dosežen znaten napredek – nobeno odlagališče, ki ne izpolnjuje pogojev, ne obratuje več, Slovenija pa je dosegla prvo mesto v recikliranju v EU – pa še vedno okoli 35 odlagališč krši zakonodajo EU. Eno odlagališče za komunalne odpadke (Ostri vrh), ki trenutno ne obratuje, uporabnega dovoljenja še ni pridobilo. Ostalih 34 odlagališč, za katera je Slovenija pristala, da jih bo zaprla, še ni bilo zaprtih in/ali saniranih. Po prvem obrazloženem mnenju, ki je bilo poslano oktobra 2012, Komisija sedaj pošilja drugo obrazloženo mnenje. Če Slovenija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Seveso III: Komisija poziva NEMČIJO in POLJSKO, naj preneseta predpise EU o preprečevanju industrijskih nesreč

Evropska komisija poziva Nemčijo in Poljsko, naj posredujeta informacije o prenosu direktive Seveso III (Direktiva 2012/18/EU) v svojo nacionalno zakonodajo. Ta obveznost bi morala biti izpolnjena do 31. maja 2015. Cilj direktive in njenih predhodnic, direktiv Seveso I in II, je preprečiti večje nesreče, v katere so vključene nevarne snovi, in omejiti njihove posledice za državljane in okolje. Direktiva Seveso III, ki je začela veljati 1. junija 2015, upošteva številne spremembe v zakonodaji EU, med drugim o razvrščanju kemikalij ter večjih pravicah državljanov do dostopa do informacij in pravnega varstva. Potem ko sta Nemčija in Poljska zamudili prvotni rok, jima je Evropska Komisija 22. julija 2015 poslala uradna opomina. Komisija zdaj pošilja Nemčiji in Poljski obrazloženi mnenji. Če državi v dveh mesecih ne bosta ustrezno ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

4. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Letizia Lupini – telefon: +32 229 51958)

Obrazložena mnenja

Finančne storitve: Komisija poziva BELGIJO, LATVIJO, NIZOZEMSKO in SLOVAŠKO k izvajanju predpisov EU o bonitetnih zahtevah za banke in investicijska podjetja

Evropska komisija je danes pozvala Belgijo, Latvijo, Nizozemsko in Slovaško, naj v celoti prenesejo direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV; Direktiva 2013/36/EU). Ta direktiva določa bonitetne zahteve za finančne institucije s sedežem v Evropski uniji. Direktiva zlasti določa pravila o izdaji licenc institucijam, nadzoru institucij, nadzorniškem sodelovanju, upravljanju tveganj, korporativnem upravljanju (vključno s prejemki) in kapitalskih rezervah, ki predstavljajo obvezen kapital finančnih institucij poleg minimalnih kapitalskih zahtev. Direktiva predstavlja del širšega svežnja ukrepov, ki je zasnovan za okrepitev ureditve bančnega sektorja v EU po finančni krizi; vključuje tudi Uredbo (EU) št. 575/2013 (poznano tudi kot uredba o kapitalskih zahtevah ali CRR), ki določa pravila o višini kapitala, ki ga institucije morajo imeti za pokrivanje morebitnih izgub, ter pravila glede likvidnosti, finančnih vzvodov in razkritja. Države članice so morale Direktivo prenesti do 31. decembra 2013. Vendar pa Belgija, Latvija, Nizozemska in Slovaška do zdaj direktive niso v celoti prenesle v svojo nacionalno zakonodajo, pri čemer so nekatere določbe, ki se nanašajo v glavnem na presojo nacionalnih pooblaščenih organov, še vedno nepopolne. Komisija je svojo zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela obvestila o ukrepih za popoln prenos Direktive 2013/36/EU, se lahko odloči, da bo pred Sodiščem EU sprožila postopek proti Belgiji, Latviji, Nizozemski in Slovaški.

Finančne storitve: Komisija poziva BELGIJO in SLOVENIJO k izvajanju predpisov EU o sanaciji in reševanju bank

Evropska komisija je Belgijo in Slovenijo pozvala, naj v celoti izvajata direktivo o sanaciji in reševanju bank (DSRB; Direktiva 2014/59/EU). Ta direktiva je osrednji del bančne unije EU, ki je bila vzpostavljena zaradi finančne krize za zagotovitev zanesljivega in stabilnega finančnega sektorja. Nova pravila DSRB zagotavljajo nacionalnim organom potrebna orodja in pooblastila za zmanjšanje in obvladovanje težav ali propada bank ali velikih investicijskih družb v vseh državah članicah EU. Cilj je zagotoviti, da je banke na robu insolventnosti (položaj, ko organizacija ni več sposobna izpolnjevati svojih finančnih obveznosti) mogoče prestrukturirati tako, da davkoplačevalcem ne bo več treba plačevati za insolventne banke za zaščito finančne stabilnosti. Za to pravila BRRD zagotavljajo mehanizem za „reševanje s sredstvi upnikov“, kjer delničarji in upniki bank krijejo ustrezen delež stroškov. Rok za prenos teh pravil v nacionalno zakonodajo se je iztekel 31. decembra 2014 (glej IP/14/2862 z dne 31. decembra 2014). Vendar pa Poljska, Belgija in Slovenija do danes navedenih predpisov niso prenesle v svojo nacionalno zakonodajo. Proti Poljski se je oktobra 2015 že začel postopek pred Sodiščem EU (glej IP/15/5827 z dne 22. oktobra 2015). Komisija je svojo zahtevo Belgiji in Sloveniji poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če ti državi v dveh mesecih ne bosta ustrezno ukrepali, se lahko Komisija odloči, da proti njima sproži postopek pred Sodiščem EU.

5. Pravosodje, potrošniki in enakost spolov

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Melanie Voin – telefon: +32 22958659)

Uradni opomin

Komisija ŠPANIJO poziva, naj spremeni svojo zakonodajo na področju varstva potrošnikov

Evropska komisija od Španije zahteva, da svojo nacionalno zakonodajo na področju civilnih postopkov izvršbe na podlagi hipoteke in plačilnih nalogov uskladi z zakonodajo EU glede varstva potrošnikov. Komisija želi zagotoviti popolno zaščito potrošnikov pred nedovoljenimi pogodbenimi pogoji. Direktiva Sveta (93/13/EGS) o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah zagotavlja, da potrošnika nedovoljeni pogoji ne zavezujejo, kadar niso bili individualno dogovorjeni. Pogodbeni pogoji se štejejo za nedovoljene, če so občutno neuravnoteženi in kršijo zahteve po dobri veri. Države članice morajo zagotoviti, da ima nacionalna zakonodaja učinkovite vzvode za uveljavljanje teh pravic in da podjetja takšnih nedovoljenih pogojev ne uporabljajo več. Čeprav Komisija pozdravlja spremembe, ki so jih v civilne postopke uvedli španski organi na podlagi sodbe Sodišča v zadevi Mohamed Aziz (C-415/11) iz marca 2013, pa še vedno beleži več spornih točk. Če se Španija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, se lahko Komisija odloči, da španskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

6. Mobilnost in promet

(Več informacij: Jakub Adamowicz – telefon: +32 229 50595, Alexis Perier – telefon: +32 229 69143)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Pristaniško delo: Komisija proti ŠPANIJI že drugič začenja postopek pred Sodiščem EU

Komisija se je odločila, da proti Španiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker ta ni delovala v skladu s predhodno sodbo Sodišča glede svobode ustanavljanja v španskih pristaniščih (sodba z dne 11. decembra 2014 v zadevi C-576/13). Sodišče je s to sodbo ugotovilo, da je obveznost izvajalcev storitev pretovarjanja v španskih pristaniščih, da se registrirajo pri „združenem podjetju“ in imajo v lasti delnice v tem podjetju ter da prednostno zaposlujejo delavce, ki jih to podjetje zagotovi, v nasprotju s členom 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Španija do danes še ni ustrezno obravnavala vprašanji z sodbe Sodišča. Evropska komisija se je zato odločila, da proti Španiji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker ni zagotovila skladnosti s sodbo z dne 11. decembra 2014. Komisija poziva Španijo, da hitro sprejme potrebne reforme za izvršitev sodbe. V nasprotnem primeru se Sodišče lahko odloči, da Španiji naloži denarno kazen. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Železniški promet: Komisija je proti NIZOZEMSKI sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker ni izpolnila obveznosti iz varnostnih predpisov in pravil o interoperabilnosti

Komisija se je odločila, da proti Nizozemski začne postopek pred Sodiščem EU, ker ta ni zagotovila skladnosti z zakonodajo EU o železniškem prometu. Komisija je Sodišču predložila dve ločeni zadevi in sicer se prva nanaša na varnost na železnici v EU in druga na pravila o interoperabilnosti železniškega sistema. Glede varnosti na železniciDirektiva 2004/49/ES(„Direktiva o varnosti na železnici“) zahteva, da države članice imenujejo neodvisni varnostni organ in organ, ki preiskuje nesreče. Nizozemska zakonodaja iz dveh razlogov ne izpolnjuje zahtev iz te direktive: ne določa meril za sprejemanje odločitev varnostnega organa in ne predpisuje, da je treba odločitve o varnostnih spričevalih ali varnostnih pooblastilih izdati v roku štirih mesecev. Glede interoperabilnostiDirektiva 2008/57/ES določa pogoje za doseg interoperabilnosti železnic v Evropi in zagotavljanje združljivosti infrastrukture, tirnih vozil, signalizacije in drugih železniških podsistemov v omrežju EU. Vendar pa Nizozemska do zdaj ni prenesla predpisov glede dovoljenj za začetek uporabe vozil v svojo nacionalno zakonodajo. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Uradni opomin in obrazloženo mnenje

Komisija varuje enotni trg EU in ukrepa proti diskriminaciji voznikov iz drugih držav članic v Nemčiji in Združenem kraljestvu  

Evropska komisija je danes sprejela ukrepe proti diskriminatornim cestninskim sistemom v Nemčiji in Združenem kraljestvu, saj ne upoštevajo pravil enotnega trga EU. Komisija je najprej pozvala Nemčijo, naj ne uvede sistema, ki osebne avtomobile, registrirane v Nemčiji, dejansko izvzema iz obveznosti plačila cestnine. Zahteva je bila poslana v obliki obrazloženega mnenja in predstavlja drugo stopnjo postopka za ugotavljanje kršitev. Nemčija ima na voljo dva meseca, da Komisijo uradno obvesti o sprejetih ukrepih za izpolnjevanje obveznosti iz Pogodbe. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Nemčiji začne postopek pred Sodiščem EU. Komisija je zahtevala tudi dodatne podatke od Združenega kraljestva o dajatvi za težka tovorna vozila, ki je bila v državi uvedena aprila 2014. Komisijo skrbi, da vinjeta diskriminira prevoznike izven Združenega kraljestva. Ta zahteva je bila poslana v obliki uradnega opomina – prve stopnje v postopku za ugotavljanje kršitev. Združeno kraljestvo ima na voljo dva meseca, da se odzove na argumente Komisije. Če Komisija ne bo zadovoljna z odgovorom, lahko Združenemu kraljestvu pošlje obrazloženo mnenje. Več podatkov o teh dveh primerih je na voljo v sporočilu za javnost.

Pravice potnikov: Komisija poziva BELGIJO, naj pravilno uporablja predpise za potnike, ki potujejo po vodnih poteh 

Evropska Komisija je pozvala Belgijo , naj sprejme potrebne ukrepe za pravilno uporabo Uredbe 1177/2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh. Belgija še ni uvedla sistema kazni, s katerim bi zagotovila, da bodo prevozna podjetja v celoti spoštovala pravice potnikov. Do 18. decembra 2012, ko je ta uredba začela veljati, so bile vse države članice dolžne izpolniti svoje obveznosti. Zahteva je bila poslana kot obrazloženo mnenje. Belgija ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da začne postopek pred Sodiščem EU.

Železniški promet: Komisija poziva POLJSKO, naj v celoti prenese zakonodajo EU o interoperabilnosti železniškega sistema v svoj pravni red

Komisija je pozvala Poljsko, naj svoje nacionalne predpise uskladi z Direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti, ki pomeni zmožnost železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog evropskega železniškega sistema. Ta direktiva določa pogoje za doseganje interoperabilnosti železnic, kot je zagotavljanje združljivosti infrastrukture, železniškega voznega parka in signalizacije v Evropi. Vendar je Poljska dovolila preveliko odstopanje svojega nacionalnega železniškega sistema od uporabe evropskih tehničnih specifikacij za interoperabilnost železnic (TSI). Poljska v svoj pravni red tudi ni prenesla postopka za preskušanje vozil na železniškem omrežju. Rok za prenos zakonodaje je bil 19. julij 2010. Poljska ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o vseh ukrepih, ki jih je sprejela za zagotavljanje popolnega izvajanja Direktive. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Poljski začne postopek pred Sodiščem EU.

Železniški promet: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO, naj prenese direktivo o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja

Komisija je pozvala Združeno Kraljestvo, naj prenese Direktivo 2012/34 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja. Direktiva vsebuje temeljne določbe za odprtje trga v železniškem sektorju. Določa pravila, ki se uporabljajo za upravljanje prevoznikov v železniškem prometu, ter načela in postopke za določanje in pobiranje uporabnin za železniško infrastrukturo ter za dodeljevanje železniških infrastrukturnih zmogljivosti. Države članice bi morale do 16. junija 2015 uveljaviti potrebne ukrepe za uskladitev s to direktivo. Evropska komisija je 22. julija 2015 številnim državam članicam, vključno z Združenim kraljestvom, poslala uradni opomin. Združeno kraljestvo do zdaj Komisiji še ni sporočilo morebitnih ukrepov. Sprejeti jih mora v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija proti Združenemu kraljestvu začne postopek pred Sodiščem EU.

Promet: Komisija poziva HRVAŠKO, NEMČIJO IN ŠPANIJO, naj ratificirajo pristop EU k Mednarodni konvenciji Eurocontrol

Evropska komisija poziva Hrvaško, Nemčijo in Španijo, naj ratificirajo Protokol o pristopu Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji Eurocontrol, ter Nemčijo in Španijo, naj ratificirata protokol za utrditev Mednarodne konvencije Eurocontrol z dne 13. decembra 1960.  Evropska organizacija za varnost zračne plovbe, Eurocontrol, podpira EU pri izvajanju paketa enotno evropsko nebo, ki je ena od prednostnih nalog letalske strategije za Evropo. Dokler protokoli niso ratificirani, ni mogoče zaključiti pristopa Evropske unije k Eurocontrolu. Komisija meni, da Hrvaška, Nemčija in Španija niso izpolnile obveznosti na podlagi člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji (PDEU). Ta člen določa načelo lojalnega sodelovanja in poudarja obveznosti držav članic, da podpirajo Unijo pri izpolnjevanju njenih nalog in se vzdržijo vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije. Hrvaška, Nemčija in Španija imajo na voljo dva meseca za ukrepanje. V nasprotnem primeru se Evropska Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

7. Zdravje in varnost hrane

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Aikaterini Apostola – telefon: +32 229 87624)

Obrazloženo mnenje

Čezmejno zdravstveno varstvo: Komisija poziva FINSKO, naj zagotovi skladnost s predpisi o ravni povračila stroškov

Evropska komisija je Finski poslala obrazloženo mnenje, v katerem finske organe oblasti poziva, naj zagotovijo, da se stroški za zdravstveno varstvo v drugi državi EU na podlagi direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (Direktiva 2011/24/EU) vračajo do višine zneska, ki se povrne v okviru sistema javnega zdravstva na Finskem. Ta direktiva določa pravice pacientov, da se odločijo za zdravljenje v drugi državi članici in po vrnitvi domov v domači državi zahtevajo povračilo. Kar zadeva višino vračila, jasno določa, da se stroški povrnejo do višine zneska, ki bi ga zaračunala država članica, na ozemlju katere je bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno, ne da bi presegli dejanske stroške. Finski sistem zdravstvenega varstva je kombinacija javnih in zasebnih storitev. Stroški zdravstvenega varstva, ki jih zaračunajo zasebni ponudniki storitev, se pacientom delno povrnejo na podlagi ločenega obveznega sistema zdravstvenega zavarovanja. Takšna povračila pacientom se v skladu s finsko zakonodajo izračunajo na podlagi sistema zasebnega zdravstvenega varstva na Finskem. Višina povrnjenih stroškov je nižja od stroškov, ki nastanejo pri obveznem zavarovanju, kadar je pacient deležen storitev javnega zdravstvenega varstva. Komisija meni, da takšen pristop ni v skladu z direktivo. Pacientom, ki se zdravijo v tujini, bi se morali stroški povrniti na podlagi stroškov sistema javnega zdravstvenega varstva, ki ga organizirajo občine. Višina vračila ne bi smela pacientov odvračati od zdravljenja v tujini. Če Finska v dveh mesecih Komisije ne bo uradno obvestila o ukrepih, ki jih bo sprejela, da bi zagotovila višino povračila stroškov v skladu s to direktivo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

8. Davčna ureditev in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – telefon: +32 229 87183)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Davčna ureditev: Komisija proti NEMČIJI začenja postopek pred Sodiščem, ker ni spremenila predpisov o DDV za potovalne agencije

Evropska komisija se je odločila, da pred Sodiščem Evropske unije sproži postopek proti Nemčiji zaradi nepravilne uporabe posebne ureditve davka na dodano vrednost (DDV) za potovalne agencije, kot je določeno v direktivi o DDV (Direktiva Sveta 2006/112/ES). Namen te ureditve je poenostavitev in sprememba pravil o DDV, ki se uporabljajo za potovalne agencije, ki prodajajo potovalne pakete v EU. To ureditev morajo obvezno uporabljati vse potovalne agencije, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz direktive. Ta določa, da morajo potovalne agencije postaviti svojo razliko v ceni (razlika med dejanskimi stroški potovalne agencije in celotnim zneskom, brez DDV, ki ga plača potnik) kot davčno osnovo za DDV. Namen tega pravila je ustvariti enotne pogoje delovanja za ponudnike in odpraviti izkrivljanja konkurenčnosti. Evropska komisija je Nemčiji 24. septembra 2015 poslala obrazloženo mnenje. Ker Nemčija ni uskladila svoje zakonodaje z zakonodajo EU, se je Evropska komisija odločila, da proti Nemčiji sproži postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Obrazloženi mnenji

Davčna ureditev: Komisija poziva NEMČIJO, naj spremeni svoje predpise o DDV za čezmejni cestni potniški promet

Evropska komisija je danes uradno pozvala Nemčijo, naj spremeni svoje predpise o davku na dodano vrednost (DDV) za čezmejni cestni potniški promet. Nemčija trenutno uporablja predpise o DDV, ki obravnavajo storitve čezmejnega potniškega prometa na kratke razdalje (pod 10 km) za namene obdavčitve kot tujo storitev, kar pomeni, da v Nemčiji takšne storitve niso obdavčljive. Storitve potniškega prometa morajo biti v skladu z zakonodajo EU obdavčene na kraju, kjer se opravi prevoz, pri čemer se upošteva prevožena razdalja. Čezmejni avtobusni prevoz, ki se delno opravi v državi članici A in delno v državi članici B, se na primer obdavči v državi članici A za razdaljo, prepotovano v tej državi, in v državi B za ostalo prepotovano razdaljo. Predpis, ki se uporablja v Nemčiji, na podlagi direktive o DDV (Direktiva Sveta 2006/112/ES) ni dovoljen in se ne more šteti kot ukrep za poenostavitev, ker ni namenjen poenostavitvi obračunavanja DDV ampak prej temu, da se DDV sploh ne obračunava. Komisija je svojo zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če se Nemčija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Komisija od FRANCIJE zahteva odpravo diskriminacije na področju obdavčenja dividend, ki izvirajo iz drugih držav članic EU

Evropska komisija je danes od Francije zahtevala, naj v celoti zagotovi skladnost s sodbo (Accor C-310/09) Sodišča Evropske unije z dne 15. septembra 2011. Sodba je bila izdana kot odgovor na vprašanja za predhodno odločanje francoskega državnega sveta v okviru spora o povračilu zneskov davka, ki jih v Franciji plačajo družbe s hčerinskimi družbami v drugih državah članicah Evropske unije. Decembra 2012 je francoski državni svet (Conseil d’Etat) uporabil restriktivno razlago sodbe Sodišča v posameznih primerih, in sicer v dveh sodbah. Komisija meni, da ti sodbi nista skladni s pravom Unije, ker: ne upoštevata obdavčitve družb vnukinj, ki imajo sedež drugje v Uniji; se sistematično omejuje davčni odbitek na tretjino dividende, ki je razdeljena v Franciji in izvira iz hčerinske družbe s sedežem v drugi državi članici EU; so zahteve, kar zadeva predložitev dokazov, formalne in nesorazmerne. Zahteva Komisije je v obliki obrazloženega mnenja.Če Francija v dveh mesecih ne zagotovi skladnosti s pravom Unije, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

MEMO/16/1452

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


Priloga_SL.pdf