Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de acțiuni privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna aprilie: principalele decizii

Bruxelles, 28 aprilie 2016

Prezentare generală pe domenii de politică

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE (a se vedea anexele I și II), au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie (cuprinzând 2 scrisori de punere în întârziere, 35 de avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene) sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 113 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Dacă doriți informații generale despre procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a UE, vă rugăm să consultați infograficulși memo-ul detaliat de aici. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

1. Piața unică digitală

Pentru mai multe informații: Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Marie Frenay - Tel.: +32 229 64532

Avize motivate

Comisia solicită BELGIEI, FINLANDEI, LITUANIEI, LUXEMBURGULUI și PORTUGALIEI să implementeze normele actualizate ale UE cu privire la reutilizarea informațiilor deținute de autoritățile publice

Comisia a făcut apel la Belgia, Finlanda, Lituania, Luxemburg și Portugalia să implementeze Directiva revizuită referitoare la informațiile din sectorul public (Directiva ISP, Directiva 2013/37/UE), care a intrat în vigoare la 17 iulie 2013 și care trebuia transpusă în legislația națională până la 18 iulie 2015. Directiva ISP oferă un cadru juridic comun pentru o piață europeană a datelor deținute de autoritățile publice (informațiile din sectorul public). Directiva introduce o serie de măsuri menite să înlesnească firmelor și cetățenilor obținerea accesului la informațiile deținute de autoritățile publice și a permisiunii de a le refolosi. Directiva ISP încurajează totodată statele membre să publice cât mai multe informații. Cele cinci state membre menționate mai sus nu au notificat Comisiei transpunerea în întregime a Directivei ISP. Drept urmare, Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Belgiei, Finlandei, Lituaniei, Luxemburgului și Portugaliei. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația națională la legislația UE. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE. 

2. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Avize motivate

Piața internă a energiei: Comisia îndeamnă GERMANIA să respecte în întregime Al treilea pachet privind energia

Comisia Europeană a trimis astăzi un aviz motivat Germaniei, solicitându-i să asigure o implementare corectă a Directivei privind energia electrică (Directiva 2009/72/CE) și a Directivei privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE). Ambele directive fac parte din Al treilea pachet privind energia și conțin dispoziții esențiale pentru buna funcționare a piețelor energiei, inclusiv norme noi cu privire la separarea operatorilor de rețele de transport de energie de furnizorii și producătorii de energie, la consolidarea independenței și a competențelor autorităților naționale de reglementare și la îmbunătățirea funcționării piețelor de vânzare cu amănuntul în beneficiul consumatorilor. Germania a realizat o transpunere incorectă în legislația națională a anumitor cerințe referitoare la modelul de separare a operatorilor independenți de transport (OIT). De exemplu, normele privind independența personalului și administrarea OIT nu respectă aceste directive în întregime, iar definiția întreprinderii integrate vertical exclude activitățile din afara UE. Germania nu a asigurat nici respectarea deplină a anumitor norme referitoare la competențele autorității naționale de reglementare. De exemplu, respectiva autoritate nu dispune de libertate totală în ceea ce privește stabilirea tarifelor de rețea și a altor condiții pentru accesul la rețea și pentru serviciile de echilibrare. De altfel, nu este pe deplin garantată nici competența respectivei autorități de reglementare de a impune penalizări de până la 10 % din cifra de afaceri anuală a operatorului rețelei de transport de energie sau a întreprinderii integrate vertical. În plus, există o serie de deficiențe în transpunerea normelor de protecție a consumatorilor. Germaniei i s-a transmis o scrisoare de punere în întârziere în februarie 2015. Dat fiind că această țară încă nu a asigurat conformitatea cu legislația UE, Comisia îi transmite astăzi un aviz motivat. Germania are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Eficiența energetică: Comisia solicită DANEMARCEI să transpună integral Directiva UE privind eficiența energetică

Comisia Europeană a solicitat Danemarcei să asigure transpunerea integrală a Directivei privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE) în legislația națională. În temeiul respectivei directive, statele membre trebuie să realizeze economii de energie în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Ele trebuie să îndeplinească această cerință prin utilizarea unor sisteme de obligații în materie de eficiență energetică și/sau a altor măsuri de politică specifice pentru a promova îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul gospodăriilor, al clădirilor, al industriei și al sectorului transporturilor. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 5 iunie 2014. Comisia a trimis astăzi Danemarcei un aviz motivat, deoarece a identificat lacune în legislația națională de transpunere a directivei menționate. Danemarca are la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Danemarca în fața Curții de Justiție a UE. În 2014, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea Directivei privind eficiența energetică împotriva a 27 de state membre ale UE (toate statele membre, cu excepția Maltei - a se vedea anexa III). Pe site-ul internet al DG Energie se găsesc informații suplimentare referitoare la eficiența energetică.

Energia nucleară: Comisia solicită LETONIEI să transpună integral Directiva privind deșeurile radioactive

Comisia Europeană a solicitat Letoniei să asigure transpunerea integrală a Directivei privind deșeurile radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului). Comisia consideră că Letonia nu a transpus integral directiva în legislația națională. Directiva menționată instituie un cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a nu impune sarcini inutile generațiilor următoare. Prin această directivă se asigură faptul că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru atingerea unui nivel ridicat de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Respectivele măsuri urmăresc protejarea lucrătorilor și a publicului larg față de pericolele generate de radiațiile ionizante. În plus, directiva prevede informarea și participarea publică necesară în ceea ce privește chestiunile legate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ținând totodată seama în mod corespunzător de chestiunile legate de siguranță și de informațiile protejate. Statele membre au avut obligația de a transpune directiva până la data de 23 august 2013. Comisia a transmis astăzi un aviz motivat Letoniei, prin care solicită acestui stat membru să asigure transpunerea integrală a directivei în legislația națională. Letonia are la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini această obligație. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Letonia în fața Curții de Justiție a UE. Pe site-ul internet al DG Energie se găsesc informații suplimentare referitoare la deșeurile nucleare.

Energia din surse regenerabile: Comisia îndeamnă PORTUGALIA să respecte Directiva privind energia din surse regenerabile

Comisia a transmis un aviz motivat Portugaliei, prin care îndeamnă acest stat membru să asigure conformitatea deplină a legislației sale în domeniul biocarburanților cu Directiva privind energia din surse regenerabile(Directiva 2009/28/CE). Directiva stabilește obiectivul ca energia din surse regenerabile să reprezinte 20 % din consumul final de energie al UE în 2020, cu obiective naționale individuale în fiecare stat membru. În ceea ce privește transporturile, statele membre trebuie să se asigure că energia din surse regenerabile constituie 10 % din energia totală consumată în acest sector. Promovarea biocarburanților este un mod de a contribui la atingerea acestui obiectiv specific din domeniul transporturilor. În acest context, directiva prevede că biocarburanții trebuie să respecte o serie de cerințe armonizate de durabilitate. De asemenea, statele membre sunt obligate să trateze biocarburanții durabili și materiile prime din care au fost obținuți în mod egal, indiferent de țara lor de origine. Legislația portugheză în domeniul biocarburanților contravine directivei menționate în două privințe. În primul rând, favorizează biocarburanții produși în Portugalia față de cei din alte țări de origine care sunt la fel de adecvați, dar sunt produși în altă parte. În al doilea rând, impune cerințe mai stricte de durabilitate în cazul anumitor biocarburanți, fără ca acest lucru să fie justificat de directivă. Portugalia are la dispoziție două luni pentru a răspunde problemelor ridicate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție a UE. Pe site-ul internet al DG Energie se găsesc informații suplimentare referitoare la energia din surse regenerabile.

Petrolul și gazele offshore: Comisia solicită GERMANIEI și ROMÂNIEI să transpună Directiva privind siguranța activităților offshore

Comisia Europeană a solicitat astăzi în mod oficial Germaniei și României să ia măsuri pentru a asigura transpunerea în legislația națională a Directivei privind siguranța activităților offshore (Directiva 2013/30/UE). Directiva solicită statelor membre să pună în aplicare o serie de norme pentru a contribui la prevenirea accidentelor, precum și pentru a reacționa prompt și eficient în cazul apariției unor astfel de accidente la instalațiile offshore de extracție de petrol sau gaze. De exemplu, înainte de începerea explorării sau a producției, companiile trebuie să pregătească un raport privind riscurile majore pentru instalațiile lor offshore. Directiva prevede și că, la acordarea autorizațiilor, statele membre trebuie să se asigure că respectivele companii sunt bine finanțate și că dispun de expertiza tehnică necesară. În plus, trebuie puse la dispoziția cetățenilor informații cu privire la modul în care companiile și statele membre ale UE mențin instalațiile în condiții de siguranță, iar companiile ar trebui să fie pe deplin răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 19 iulie 2015. Comisia a trimis astăzi avize motivate Germaniei și României, prin care le solicită să respecte normele UE. În cazul în care nu își îndeplinesc această obligație în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită aceste state membre în fața Curții de Justiție a UE. În 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea Directivei privind siguranța activităților offshore în cazul a 15 state membre (Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Regatul Unit). Pe site-ul internet al DG Energie se găsesc informații suplimentare referitoare la siguranța activităților petroliere și gaziere offshore.

3. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Apă: Comisia trimite GERMANIA în fața Curții de Justiție a UE pentru poluarea apei cu nitrați

Comisia Europeană trimite Germania în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a luat măsuri mai hotărâte de combatere a poluării apelor cu nitrați. Nitrații sunt esențiali pentru creșterea plantelor și sunt folosiți pe scară largă ca îngrășăminte. Însă utilizarea excesivă a nitraților poate provoca poluarea gravă a apelor, cu consecințe pentru sănătatea populației, a economiei și a mediului. Decizia de astăzi urmează unui aviz motivat trimis autorităților germane în iulie 2014. Ultimele cifre transmise de Germania în 2012 și câteva rapoarte recente furnizate de autoritățile germane arată o agravare a poluării cu nitrați a apelor subterane și de suprafață, inclusiv a Mării Baltice. În pofida acestor tendințe, Germania nu a luat suficiente măsuri suplimentare pentru combaterea eficace a poluării cu nitrați și pentru revizuirea legislației sale în domeniu în vederea conformării la normele UE referitoare la nitrați (Directiva 91/676/CEE a Consiliului). Deoarece Comisia consideră că poluarea cu nitrați a apelor nu este combătută în mod satisfăcător nici în cadrul revizuirii în curs a programelor naționale de acțiune, ea a decis să trimită Germania în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Evaluarea impactului asupra mediului: Comisia trimite POLONIA în fața Curții de Justiție a UE din cauza evaluării inadecvate a forajelor miniere de explorare

Comisia Europeană trimite Polonia în fața Curții de Justiție a UE deoarece nu a asigurat evaluarea corespunzătoare a impactului asupra mediului pe care îl au forajele miniere de explorare. În temeiul legislației poloneze, este posibil să se foreze până la adâncimi de 5 000 de metri, fără a se evalua în prealabil impactul potențial asupra mediului. Pragul ridicat prevăzut de legislația poloneză nu ține seama de toate criteriile și standardele relevante stabilite de Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2011/92/UE) care ar trebui utilizate atunci când se determină dacă anumite tipuri de proiecte necesită sau nu o evaluare. În temeiul legislației UE, forajele de mare adâncime trebuie evaluate, în special din perspectiva deșeurilor pe care le produc, a efectelor pe care le au asupra apelor și a solului, a utilizării resurselor naturale, a riscului de accidente, precum și a eventualelor efecte cumulate pe care le pot avea împreună cu alte proiecte sau activități similare. Toate acestea au fost recent reiterate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (în cauza C-531/13). Decizia de astăzi urmează unui un aviz motivat, trimis în februarie 2015. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Avize motivate

Natură: Comisia solicită AUSTRIEI să se asigure că noua hidrocentrală „Ferschnitz” nu afectează speciile protejate dintr-un sit Natura 2000

Comisia îndeamnă Austria să respecte Directiva Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva 92/43/CEE a Consiliului) pentru a se asigura că nici construirea, nici funcționarea hidrocentralei „Ferschnitz” nu au efecte negative asupra obiectivelor de conservare a sitului Natura 2000 în care urmează să fie amplasată respectiva hidrocentrală. Situl în cauză este una dintre cele mai importante două arii din Austria de conservare a lostriței (Hucho hucho). Starea generală a acestui sit nu este satisfăcătoare, iar proiectul ar urma să sporească mai mult unele presiuni asupra apelor în zona respectivă. Comisia consideră că autoritățile nu au evaluat efectele proiectului asupra sitului în conformitate cu Directiva „Habitate” (Directiva 92/43/CEE a Consiliului). Această directivă solicită autorităților competente să urmeze o procedură menită să evite producerea de daune și, în cazul în care nu este posibil, să compenseze daunele produse dacă se întrunesc anumite condiții. Dat fiind că autoritățile austriece nu au aplicat corect această procedură, Comisia adresează Austriei un aviz motivat prin care îi solicită să respecte în întregime Directiva „Habitate”. Dacă Austria nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Natură și apă: Comisia îndeamnă SPANIA să sporească protecția naturii în zona Doñana

Comisia Europeană îndeamnă Spania să stopeze deteriorarea habitatelor naturale în zona din jurul parcului național Doñana, în care se situează mai multe situri Natura 2000, produsă în principal de supraexploatarea acviferelor, un depozit poros de roci care alimentează zonele umede. Zona Doñana prezintă o biodiversitate unică în Europa, cu o mare varietate de ecosisteme ce constituie habitatul unor specii pe cale de dispariție, cum ar fi acvila imperială iberică și râsul iberic, constituind și adăpostul a mii de păsări migratoare. Supraexploatarea acviferelor este rezultatul practicilor agricole bazate pe irigații intense și al cererii din partea complexelor turistice. Deși Directiva „Habitate”(Directiva 92/43/CEE a Consiliului) nu exclude activitățile umane în siturile Natura 2000, ea impune statelor membre să ia măsuri pentru a evita deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor din ariile speciale de conservare. Evaluarea realizată de Comisie a arătat că autoritățile spaniole nu au respectat nici legislația UE în domeniul apelor (Directiva 2000/60/CE), ceea ce a împiedicat gestionarea sustenabilă a resurselor de apă în zona Doñana. Comisia a trimis Spaniei o scrisoare de punere în întârziere în octombrie 2014. Întrucât legislația este în continuare nerespectată, Comisia trimite astăzi un aviz motivat. Dacă Spania nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Apă: Comisia solicită FRANȚEI să transpună normele UE referitoare la poluarea chimică a apelor

Comisia solicită Franței să îi furnizeze informații suplimentare cu privire la modul în care este transpusă în legislația sa națională Directiva privind substanțele prioritare din domeniul politicii apei(Directiva 2013/39/UE). Această obligație trebuia să fie îndeplinită până la 14 septembrie 2015. Substanțele prioritare sunt substanțe chimice care prezintă un risc semnificativ pentru mediul acvatic sau prin intermediul acestuia în UE. Directiva menționată urmărește să reducă poluarea cu astfel de substanțe a apelor la sursă prin stabilirea unor niveluri de concentrație care sunt sigure pentru mediul acvatic și pentru sănătatea umană. După ce Franța nu a respectat termenul limită inițial, Comisia i-a adresat o scrisoare de punere în întârziere la 20 noiembrie 2015. Întrucât legislația națională de transpunere a directivei notificată de autoritățile franceze este incompletă, Comisia trimite astăzi un aviz motivat. Dacă Franța nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Deșeuri: Comisia solicită CROAȚIEI să adopte măsuri de gestionare a deșeurilor și de prevenire a producerii de deșeuri

Comisia îndeamnă Croația să elaboreze un plan de gestionare a deșeurilor și un program de prevenire a producerii de deșeuri, care sunt temelia oricărei politici naționale de gestionare a deșeurilor, în concordanță cu obiectivele legislației UE în domeniul deșeurilor (Directiva 2008/98/CE) și cu economia circulară. Acestea reprezintă, de asemenea, o condiție pentru utilizarea fondurilor UE. Planurile și programele de gestionare a deșeurilor urmăresc să reducă impactul deșeurilor asupra mediului și a sănătății umane, precum și să utilizeze mai eficient resursele în întreaga UE. Croația a avut un plan național de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2007-2015, însă nu a reușit să îl revizuiască, să îi prelungească valabilitatea sau să adopte un nou plan pentru perioada următoare. Croația este, de asemenea, cu doi ani în urmă în ceea ce privește adoptarea programului de prevenire a producerii de deșeuri, care ar fi trebuit să fie în vigoare la 12 decembrie 2013. Programul ar trebui să urmărească reducerea volumului de deșeuri generate la sursă prin măsuri precum îmbunătățirea metodelor de producție și influențarea consumatorilor să opteze pentru produse mai ecologice și mai puține ambalaje. Prin urmare, Comisia adresează Croației un aviz motivat și dacă acest stat membru nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE. Acest caz face parte dintr-o acțiune orizontală de asigurare a respectării legislației împotriva mai multor state membre.

Natură: Comisia face apel la IRLANDA să își intensifice măsurile de protecție a naturii

Comisia Europeană solicită Irlandei să protejeze habitatele și speciile prin introducerea unui nivel adecvat de protecție pentru zonele desemnate în cadrul rețelei Natura 2000. În concordanță cu Directiva „Habitate” (Directiva 92/43/CEE a Consiliului), statele membre au avut la dispoziție șase ani pentru a desemna zonele protejate de legislația lor, tehnic, transformându-le din „Situri de importanță comunitară” în „Arii speciale de conservare”, precum și pentru a adopta măsurile necesare de îmbunătățire a situației habitatelor și a speciilor prezente în aceste situri. În urma expirării perioadei de șase ani, Irlanda a desemnat în mod oficial doar o mică parte dintre siturile de importanță comunitară drept arii speciale de conservare. Irlanda nu și-a stabilit încă obiectivele de conservare și măsurile de conservare necesare pentru toate celelalte situri. Această discrepanță semnificativă de conformitate față de obligațiile care îi revin în temeiul Directivei „Habitate” împiedică buna protecție și gestionare a siturilor și constituie o amenințare majoră pentru funcționarea corespunzătoare și pentru coerența rețelei Natura 2000 în ansamblul ei. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat, oferind Irlandei două luni pentru a răspunde. Dacă Irlanda nu ia măsuri, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. Acest caz face parte dintr-o acțiune orizontală de asigurare a respectării legislației împotriva mai multor state membre.

Deșeuri: Comisia solicită SLOVENIEI să ecologizeze depozitele de deșeuri

Comisia solicită Sloveniei să asigure conformitatea depozitelor sale de deșeuri existente cu legislația UE în domeniu (Directiva 1999/31/CE). Este vorba despre o acțiune orizontală împotriva mai multor state membre. Conform legislației UE, depozitele de deșeuri trebuie utilizate numai în ultimă instanță, în condiții care să garanteze că nu sunt afectate mediul și sănătatea umană. Depozitele de deșeuri existente trebuiau să fie modernizate astfel încât să îndeplinească o serie de condiții pentru a obține autorizația de funcționare sau să fie închise și reabilitate. Slovenia a fost de acord să realizeze această acțiune până la 16 iulie 2009 cel târziu. Deși s-au înregistrat progrese vizibile (niciunul dintre depozitele de deșeuri neconforme nu mai funcționează, iar Slovenia a devenit lider în materie de reciclare în UE), aproximativ 35 de depozite de deșeuri existente încalcă în continuare legislația UE. Un depozit de deșeuri municipale (Ostri vrh), care nu funcționează în prezent, trebuie încă să obțină autorizație de funcționare. Celelalte 34 de depozite de deșeuri existente pe care Slovenia a convenit să le închidă nu au fost închise și/sau reabilitate. După primul aviz motivat emis în octombrie 2012, Comisia trimite astăzi un al doilea aviz motivat. Dacă Slovenia nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Seveso III: Comisia îndeamnă GERMANIA și POLONIA să transpună normele UE privind prevenirea accidentelor industriale

Comisia Europeană îndeamnă Germania și Polonia să trimită informații cu privire la modul în care este transpusă în legislația lor națională Directiva Seveso III (Directiva 2012/18/UE), obligație care trebuia îndeplinită până la 31 mai 2015. Directiva menționată și predecesoarele sale – Directivele Seveso I și II – vizează prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și limitarea consecințelor acestora asupra cetățenilor și asupra mediului. Directiva Seveso III, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2015, ia în considerare o serie de modificări ale legislației UE, inclusiv în ceea ce privește clasificarea substanțelor chimice, precum și drepturile sporite ale cetățenilor de a avea acces la informație și la justiție. După ce Germania și Polonia nu au respectat termenul limită inițial, Comisia le-a adresat scrisori de punere în întârziere la 22 iulie 2015. În prezent, Comisia trimite avize motivate Germaniei și Poloniei. Dacă cele două state membre nu iau măsuri în termen de două luni, ele pot fi trimise în fața Curții de Justiție a UE.

4. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Avize motivate

Servicii financiare: Comisia solicită BELGIEI, LETONIEI, ȚĂRILOR DE JOS și SLOVACIEI să aplice normele UE referitoare la cerințele prudențiale pentru bănci și firme de investiții

Comisia Europeană a solicitat astăzi Belgiei, Letoniei, Țărilor de Jos și Slovaciei să pună în aplicare în întregime Directiva privind cerințele de capital (CRD IV; Directiva 2013/36/UE). Această directivă stabilește cerințele prudențiale pentru instituțiile financiare cu sediul în Uniunea Europeană. În speță, directiva stabilește normele privind autorizarea și supravegherea instituțiilor, cooperarea în materie de supraveghere, gestionarea riscurilor, guvernanța corporativă (inclusiv remunerația) și rezervele de capital, și anume capitalul obligatoriu pe care instituțiile financiare trebuie să îl dețină pe lângă alte cerințe minime de capital. Directiva face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri menite să consolideze reglementarea sectorului bancar din UE ca urmare a crizei financiare. Pachetul include, de asemenea, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (cunoscut și ca Regulamentul privind cerințele de capital sau CRR) care stabilește normele privind capitalul de care instituțiile trebuie să dispună pentru a acoperi pierderile potențiale, precum și norme privind lichiditatea, efectul de levier și publicarea informațiilor. Statele membre au avut obligația de a implementa directiva până la 31 decembrie 2013. Cu toate acestea, până în prezent, Belgia, Letonia, Țările de Jos și Slovacia nu au implementat integral directiva în legislația lor națională, unele dispoziții (în principal legate de prerogativele discreționare ale autorităților naționale competente) fiind încă incomplete. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În cazul în care măsurile de transpunere integrală a Directivei 2013/36/UE nu sunt notificate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Belgia, Letonia, Țările de Jos și Slovacia în fața Curții de Justiție a UE.

Servicii financiare: Comisia solicită BELGIEI și SLOVENIEI să aplice normele UE în materie de redresare și rezoluție a instituțiilor bancare

Comisia Europeană a solicitat Belgiei și Sloveniei să implementeze integral Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (Directiva 2014/59/UE). Această directivă este un element central al uniunii bancare a UE, care a fost instituită pentru a crea un sector financiar mai sigur și mai solid în urma crizei financiare. Noile norme introduse prin Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare oferă autorităților naționale instrumentele și competențele necesare pentru a atenua și pentru a gestiona intrarea în dificultate a băncilor și a marilor firme de investiții din toate statele membre ale UE. Obiectivul este acela de a garanta că băncile aflate în pragul insolvenței — situație în care o organizație nu își mai poate îndeplini obligațiile financiare — pot fi restructurate fără a obliga contribuabilii să plătească în cazul băncilor falimentare pentru a proteja stabilitatea financiară. În acest scop, norme directivei prevăd un mecanism de „recapitalizare internă” prin care acționarii și creditorii băncilor trebuie să își suporte partea lor din costuri. Termenul de transpunere a acestor norme în legislația națională a fost 31 decembrie 2014 (a se vedea IP/14/2862 din 31 decembrie 2014). Cu toate acestea, până în prezent, Polonia, Belgia și Slovenia nu au reușit să transpună aceste norme în legislația lor națională. Polonia a fost trimisă în fața Curții de Justiție a UE în octombrie 2015 (a se vedea IP/15/5827 din 22 octombrie 2015). Comisia adresează această solicitare Belgiei și Sloveniei sub forma unui aviz motivat. Dacă aceste țări nu iau măsurile necesare în termen de două luni, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

5. Justiție, consumatori și egalitate de gen

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

O scrisoare de punere în întârziere

Comisia solicită SPANIEI să-și modifice legea privind consumatorii

Comisia Europeană solicită Spaniei să își alinieze legislația națională privind procedura civilă care reglementează executarea ipotecară și ordinele de plată la legislația UE privind consumatorii. Scopul acțiunii Comisiei este de a garanta că drepturile consumatorilor sunt pe deplin protejate împotriva clauzelor contractuale abuzive. Directiva privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Directiva 93/13/CEE a Consiliului) garantează că, atunci când contractul nu a fost negociat individual, consumatorul nu are obligații în temeiul clauzelor abuzive.  O clauză contractuală este considerată abuzivă dacă este în mare măsură dezechilibrată și contrară cerinței de bună-credință. Statele membre trebuie să se asigure că dreptul intern oferă mijloace eficace de garantare a respectării acestor drepturi și că întreprinderile încetează să mai utilizeze astfel de clauze abuzive. Deși salută modificările pe care autoritățile spaniole le-au adus codului de procedură civilă, ca urmare a hotărârii Curții de Justiție în cauza Mohamed Aziz (C-415/11) din martie 2013, Comisia are în continuare o serie de preocupări. În cazul în care Spania nu răspunde în mod satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite autorităților spaniole un aviz motivat.

6. Mobilitate și transport

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50595, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Munca în porturi: Comisia trimite SPANIA în fața Curții de Justiție pentru a doua oară

Comisia a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a respectat o hotărâre anterioară a Curții privind libertatea de stabilire în porturile spaniole (hotărârea din 11 decembrie 2014, în cauza C-576/13). În această hotărâre, Curtea a constatat că obligațiile impuse societăților de manipulare a mărfurilor din porturile spaniole de a se înregistra pe lângă o societate „mamă”, de a deține acțiuni la societatea respectivă și de a utiliza cu prioritate lucrătorii furnizați de aceeași societate contravin dispozițiilor articolului 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Până în prezent, Spania nu a abordat în mod adecvat problemele identificate în hotărârea Curții. Prin urmare, Comisia Europeană a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea hotărârii din 11 decembrie 2014. Comisia invită Spania să întreprindă rapid reformele necesare pentru a respecta această hotărâre. În caz contrar, Curtea poate decide să impună sancțiuni financiare Spaniei. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Transport feroviar: Comisia trimite ȚĂRILE DE JOS în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea normelor de siguranță și interoperabilitate

Comisia Europeană a decis să trimită Țările de Jos în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea legislației UE aplicabile transporturilor feroviare. Comisia a emis două sesizări separate adresate Curții, privind siguranța feroviară în UE, pe de o parte, și interoperabilitatea sistemului feroviar, pe de altă parte. În ceea ce privește siguranța feroviară, Directiva 2004/49/CE(„Directiva privind siguranța feroviară”) prevede obligația statelor membre de a stabili o autoritate independentă de siguranță și un organism de anchetare a incidentelor. Legislația din Țările de Jos nu respectă această directivă din două motive: nu stabilește principiile de luare a deciziilor de către autoritatea de siguranță și nu impune respectarea unui termen-limită de patru luni pentru emiterea deciziilor cu privire la certificatele de siguranță sau la autorizațiile de siguranță. În ceea ce privește interoperabilitatea sistemului feroviar, Directiva 2008/57/CE stabilește condițiile pentru realizarea interoperabilității feroviare în Europa și pentru garantarea compatibilității infrastructurii, a materialului rulant, a sistemelor de semnalizare și a altor subsisteme feroviare în ansamblul rețelei din UE. Până în prezent însă, Țările de Jos nu au reușit să transpună în legislația națională normele privind autorizarea punerii în funcțiune a vehiculelor. Pentru mai multe informații,vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

O scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat

Comisia protejează piața unică a UE și acționează împotriva discriminării conducătorilor auto din alte state membre în Germania și Regatul Unit

Astăzi, Comisia Europeană a inițiat o acțiune în justiție împotriva sistemelor discriminatorii de taxare rutieră din Germania și Regatul Unit, deoarece acestea nu respectă normele pieței unice a UE. În primul rând, Comisia a cerut Germaniei să nu introducă un sistem de facto care scutește autoturismele înmatriculate în Germania - și numai pe acestea - de la plata taxei rutiere. Această solicitare a fost transmisă sub forma unui aviz motivat și reprezintă a doua etapă a procedurii de acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Germania are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul tratatului. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Germania în fața Curții de Justiție a UE. În al doilea rând, Comisia a solicitat informații suplimentare din partea Regatului Unit cu privire la taxa pentru vehiculele grele de marfă introdusă în Regatul Unit în aprilie 2014. Comisia este preocupată de faptul că aceasta reprezintă o discriminare a transportatorilor din afara Regatului Unit. Solicitarea a fost transmisă sub forma unei scrisori de punere în întârziere, prima etapă a procedurii de acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Autoritățile din Regatul Unit au la dispoziție două luni pentru a răspunde la argumentele invocate de Comisie. În cazul în care consideră că răspunsul este nesatisfăcător, Comisia poate adresa un aviz motivat Regatului Unit. Mai multe informații referitoare la aceste două cazuri sunt disponibile într-un comunicat de presă.

Avize motivate

Drepturile pasagerilor: Comisia solicită BELGIEI să aplice corect normele referitoare la persoanele care călătoresc pe calea apei 

Comisia Europeană a solicitat Belgiei să adopte măsurile necesare pentru aplicarea corectă a Regulamentului (UE) nr. 1177/2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare. Belgia nu a instituit încă un sistem de sancțiuni pentru a se asigura că drepturile pasagerilor sunt respectate pe deplin de către companiile de transport. Regulamentul menționat se aplică de la 18 decembrie 2012, dată până la care statele membre aveau obligația să îndeplinească cerințele prevăzute de acesta. Această solicitare a fost trimisă sub forma unui aviz motivat. Belgia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a remedia situația. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE.

Transport feroviar: Comisia solicită POLONIEI să transpună integral legislația UE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

Comisia a solicitat Poloniei să își alinieze normele naționale la dispozițiile Directivei 2008/57/CE privind interoperabilitatea, altfel spus capacitatea unui sistem feroviar de a permite deplasarea sigură și neîntreruptă a trenurilor care respectă nivelurile de performanță necesare pentru aceste linii în cadrul sistemului feroviar european. Această directivă stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității sistemului feroviar, printre care compatibilitatea infrastructurii, a materialului rulant și a sistemelor de semnalizare în Europa. Polonia permite însă sistemului feroviar național să se abată prea mult de la aplicarea specificațiilor tehnice europene privind interoperabilitatea feroviară (STI). De asemenea, Polonia nu a reușit să transpună procedura pentru încercarea vehiculelor pe rețeaua feroviară. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 19 iulie 2010. Polonia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare completă a directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a UE.

Transport feroviar: Comisia solicită REGATULUI UNIT să transpună Directiva privind instituirea spațiului feroviar unic european

Comisia a solicitat Regatului Unit să transpună Directiva 2012/34 privind instituirea spațiului feroviar unic european. Această directivă conține dispozițiile de bază în ceea ce privește deschiderea pieței în sectorul feroviar. În special, ea stabilește normele pentru gestionarea întreprinderilor feroviare, precum și principiile și procedurile pentru stabilirea și colectarea tarifelor de utilizare a infrastructurii și pentru alocarea capacităților de infrastructură. Statele membre aveau obligația de a pune în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma directivei până la data de 16 iunie 2015. La 22 iulie 2015, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere unui număr de state membre, printre care și Regatul Unit. Până în prezent, Regatul Unit nu a comunicat Comisiei nicio măsură. Regatul Unit are la dispoziție două luni pentru a face acest lucru. În caz contrar, Comisia poate trimite Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE.

Transporturi: Comisia solicită CROAȚIEI, GERMANIEI și SPANIEI să ratifice aderarea UE la Convenția internațională Eurocontrol

Comisia Europeană a invitat Croația, Germania și Spania să ratifice Protocolul de aderare a Comunității Europene la Convenția internațională Eurocontrol și Germania și Spania să ratifice Protocolul de consolidare a Convenției internaționale Eurocontrol din 13 decembrie 1960.  Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, Eurocontrol, sprijină UE în punerea în aplicare a cerului unic european, una dintre prioritățile Strategiei în domeniul aviației pentru Europa. Atât timp însă cât protocoalele nu sunt ratificate, aderarea Uniunii Europene la Eurocontrol nu poate fi finalizată. Comisia consideră că Croația, Germania și Spania nu își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acest articol stabilește principiul cooperării loiale și subliniază obligația statelor membre de a facilita îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și de a se abține de la luarea oricărei măsuri care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii. Croația, Germania și Spania au la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste țări.

7. Sănătate și siguranță alimentară

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Aikaterini Apostola – tel.: +32 229 87624)

Aviz motivat

Asistența medicală transfrontalieră: Comisia solicită FINLANDEI să respecte normele privind nivelul de rambursare

Comisia Europeană a adresat un aviz motivat Finlandei solicitând autorităților din această țară să ia măsurile necesare pentru a garanta rambursarea costurilor asistenței medicale primite într-un alt stat membru al UE, în conformitate cu Directiva privind asistența medicală transfrontalieră (Directiva 2011/24/UE), până la nivelul de rambursare oferit în Finlanda de către sistemul public de sănătate. Directiva stabilește drepturile pacienților de a alege să primească asistență medicală într-un alt stat membru și de a solicita rambursarea pentru aceasta la întoarcerea în țara lor. În ceea ce privește nivelul de rambursare, se stipulează clar că o astfel de rambursare trebuie efectuată până la nivelul costurilor care ar fi fost calculate de statul membru unde a fost furnizată asistența medicală, fără a se depăși costurile efectiv suportate. Sistemul de sănătate din Finlanda este o combinație de servicii publice și private. Costurile îngrijirilor medicale percepute de furnizorii privați sunt rambursate parțial pacienților de către un sistem de asigurări de sănătate separat. Conform legislației finlandeze în vigoare, o astfel de rambursare se calculează în conformitate cu sistemul de sănătate privat din Finlanda. Acest nivel de rambursare este mai redus în comparație cu costurile suportate de sistemul de asigurări obligatorii atunci când pacienții primesc asistență medicală în sistemul public. Comisia consideră că această abordare nu respectă dispozițiile directivei. Pacienții tratați în străinătate ar trebui să beneficieze de fapt de rambursări la nivelul costurilor din sistemul de sănătate publică organizat de către municipalități.  Nivelul de rambursare nu ar trebui să fie un factor de descurajare pentru a primi asistență medicală în alt stat membru. În cazul în care Finlanda nu notifică Comisiei în termen de două luni măsurile pe care le-a adoptat pentru a asigura un nivel de rambursare în conformitate cu directiva, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a UE.

8. Impozitare și uniune vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

Impozitare: Comisia trimite GERMANIA în fața Curții pentru că nu a modificat normele privind TVA aplicabile agențiilor de turism

Comisia Europeană a decis să trimită Germania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligației de a aplica în mod corespunzător sistemul special al taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru agențiile de turism, conform dispozițiilor Directivei privind TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului). Sistemul urmărește simplificarea și modificarea normelor în materie de TVA aplicabile agențiilor de turism care vând pachete de servicii de călătorie în interiorul UE. Toate agențiile de turism au obligația de a aplica acest sistem, cu condiția ca cerințele directivei să fie îndeplinite. Conform directivei, agențiile de turism trebuie să-și stabilească marja de profit (diferența dintre costurile reale suportate de agenție și valoarea totală care urmează să fie plătită de turiști, fără TVA), ca bază de impozitare în scopuri de TVA. Scopul acestei norme este de a crea condiții de concurență echitabile pentru furnizori și de a elimina denaturarea concurenței. La 24 septembrie 2015, Comisia Europeană a trimis un aviz motivat autorităților germane. Având în vedere că Germania nu și-a aliniat legislația la normele UE, Comisia Europeană a decis să trimită acest stat membru în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Avize motivate

Impozitare: Comisia invită GERMANIA să își modifice normele în materie de TVA în domeniul serviciilor transfrontaliere de transport rutier de călători

Comisia Europeană a solicitat astăzi în mod oficial Germaniei să își modifice normele referitoare la taxa pe valoarea adăugată (TVA) în domeniul transportului rutier de călători. Germania aplică în prezent norme în materie de TVA care tratează serviciile transfrontaliere de transport de călători pe distanțe scurte (mai mici de 10 km) drept servicii externe în scopuri fiscale, ceea ce înseamnă că aceste servicii nu sunt impozitate în Germania. Potrivit legislației UE, serviciile de transport de călători trebuie să fie impozitate în locul unde are loc transportul și trebuie să fie proporționale cu distanțele parcurse. De exemplu, un serviciu de transport transfrontalier cu autobuzul care are loc parțial în statul membru A și parțial în statul membru B trebuie să fie impozitat în statul membru A pentru distanța parcursă pe teritoriul acestui stat și în statul membru B pentru restul distanței parcurse. Norma aplicată în Germania nu este permisă în temeiul Directivei TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului) și nu poate fi considerată o măsură de simplificare, deoarece nu vizează simplificarea colectării TVA-ului, ci mai curând evitarea perceperii acestei taxe. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Germania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Comisia solicită FRANȚEI să elimine discriminarea în ceea ce privește impozitarea dividendelor provenite din alte state membre ale UE

Comisia Europeană solicită astăzi Franței să se conformeze pe deplin unei hotărâri (Accor C-310/09) a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 15 septembrie 2011 ca răspuns la întrebările preliminare formulate de Consiliul de Stat francez în cadrul unui litigiu referitor la restituirea impozitelor plătite în Franța de mai multe societăți cu filiale în alte state ale Uniunii Europene. În decembrie 2012, Consiliul de Stat a dat o interpretare restrictivă hotărârii CJUE în cazuri specifice, prin două hotărâri pronunțate. Comisia consideră că aceste hotărâri nu respectă dreptul Uniunii Europene deoarece: nu este luată în considerare impozitarea aplicată subfilialelor stabilite în alte state din Uniune; se practică o limitare sistematică a creditului fiscal la o treime din dividendele redistribuite în Franța, provenite de la filiale stabilite în alte state membre ale UE; se impun cerințe formale și disproporționate în ceea ce privește elementele justificative necesare. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat.Dacă Franța nu se conformează în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

MEMO/16/1452

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Documents


Anexa _RO.pdf