Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Plan inwestycyjny dla Europy – pytania i odpowiedzi

Bruksela, 20 lipca 2015

.

1.      Czym jest plan inwestycyjny dla Europy? Dlaczego jest on potrzebny?

Od czasu światowego kryzysu gospodarczego i finansowego inwestycje w UE utrzymują się na niskim poziomie. Niezbędne są kolektywne i skoordynowane działania na szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Europie stanowiące podstawowy priorytet Komisji Jean-Claude’a Junckera. W porównaniu ze szczytowym poziomem w 2007 r., poziom inwestycji w UE spadł o około 15 %. W perspektywie krótkoterminowej niewielkie nakłady inwestycyjne spowalniają ożywienie gospodarcze. W perspektywie długoterminowej brak inwestycji wpływa negatywnie na wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Niewielkie nakłady inwestycyjne na rzecz strefy euro mają znaczący wpływ na kapitał akcyjny, co z kolei wstrzymuje potencjał wzrostu gospodarczego, wydajność, poziomy zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w Europie.

Plan inwestycyjny dla Europy obejmuje trzy cele: usuwanie przeszkód w inwestycjach poprzez pogłębianie jednolitego rynku, zapewnianie widoczności i pomocy technicznej na rzecz projektów inwestycyjnych, a także inteligentniejsze wykorzystywanie nowych i istniejących środków finansowych. Według szacunków Komisji Europejskiej plan inwestycyjny może przyczynić się do zwiększenia PKB UE o 330–410 mld EUR oraz do stworzenia od 1 do 1,3 mln nowych miejsc pracy w nadchodzących latach. Płynność w UE jest wystarczająca, ale prywatni inwestorzy nie inwestują na wymaganych poziomach między innymi z powodu braku zaufania i z powodu niepewności, w związku z tym plan inwestycyjny dla Europy ma na celu rozwiązanie tych kwestii. Więcej informacji znajduje się w arkuszu informacyjnym.

2.      Czym jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)? W jaki sposób jest finansowany? W jaki sposób umożliwi osiągnięcie celu w wysokości 315 mld EUR?

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest najważniejszym elementem planu inwestycyjnego. Wyzwaniem w ramach EFIS jest przerwanie błędnego koła braku zaufania i niedoinwestowania oraz wykorzystanie płynności utrzymywanej przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne w czasie, gdy zasoby publiczne są ograniczone.

EFIS ustanowiono w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Jego celem jest mobilizacja dodatkowych środków na inwestycje w gospodarkę realną w obszarach takich jak infrastruktura, edukacja, badania, innowacje, energia odnawialna i efektywność energetyczna. Będzie on także skoncentrowany na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i spółkach o średniej kapitalizacji (spółkach zatrudniających 250–3000 pracowników). EFIS będzie ukierunkowany na projekty mające na celu między innymi wspieranie tworzenia miejsc pracy, długotrwały wzrost gospodarczy i konkurencyjność.

W celu utworzenia EFIS zostanie udostępniona gwarancja w wysokości 16 mld EUR. Gwarancja UE będzie zabezpieczona funduszem gwarancyjnym w wysokości 8 mld EUR (połowa kwoty) z budżetu UE. EBI przeznaczy 5 mld EUR, zapewniając EFIS zdolność ponoszenia ryzyka na poziomie 21 mld EUR. Z doświadczenia EBI i Komisji Europejskiej wynika, że 1 EUR długu podporządkowanego wzrasta do 5 EUR w całkowitej inwestycji: 1 EUR długu podporządkowanego, a oprócz tego 4 EUR długu uprzywilejowanego. Oznacza to, że ochrona ze strony funduszu w wysokości 1 EUR generuje prywatne inwestycje w gospodarkę realną w wysokości 15 EUR, które w innym przypadku nie miałyby miejsca. Ten efekt mnożnikowy na poziomie 1:15 jest ostrożną średnią opartą na wcześniejszych doświadczeniach z programów UE oraz doświadczeniach EBI. Więcej informacji znajduje się w arkuszu informacyjnym.

3.      Jakie będą kolejne kroki dotyczące planu inwestycyjnego? Kiedy EFIS zacznie działać?

W dniu 28 maja 2015 r. prawodawcy unijni osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Miało to miejsce zaledwie cztery i pół miesiąca po przyjęciu przez Komisję wniosku ustawodawczego w dniu 13 stycznia. W dniu 10 marca państwa członkowskie jednogłośnie go poparły, a w dniu 20 kwietnia Parlament Europejski przeprowadził głosowanie w ramach komitetu. Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 24 czerwca ostatecznie zatwierdzono wniosek, dzięki czemu EFIS może zgodnie z planem zacząć funkcjonować wczesną jesienią.

W konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2014 r. zwrócono się do EBI o „rozpoczęcie działań z wykorzystaniem jego własnych środków finansowych, począwszy od stycznia 2015 r.”. EBI ogłosił już listę kilku projektów, które zostały zakwalifikowane do prefinansowania (lub „przechowania”) w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy, w ramach którego EBI jest partnerem strategicznym Komisji.

W dniu 22 lipca 2015 r. Komisja zdecydowała o przedłużeniu gwarancji UE na rzecz projektów prefinansowanych przez EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), przy czym EBI powołał członków rady kierowniczej. Członkowie komitetu inwestycyjnego powinni zostać mianowani do września 2015 r. w następstwie otwartego naboru kandydatów. Również we wrześniu Parlament Europejski przeprowadzi przesłuchanie, aby przyjąć kandydatów na stanowisko dyrektora zarządzającego i zastępcę dyrektora zarządzającego EFIS. Komisja planuje, że na jesieni 2015 r. utworzone zostanie i będzie funkcjonowało Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), a do końca 2015 r. – Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI).

4.      Czym jest Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych? Kto go prowadzi?

Dzięki Europejskiemu Portalowi Projektów Inwestycyjnych (EPPI) pogłębi się wiedza inwestorów na temat istniejących i przyszłych projektów w całej Europie, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i zmaksymalizowania udziału inwestorów w finansowaniu (bez gwarancji, że organy publiczne sfinansują te projekty).Portal projektów umożliwi promotorom projektów w UE poszukującym zewnętrznych źródeł finansowania wymianę informacji na temat ich projektów inwestycyjnych oraz pomysłów z ewentualnymi inwestorami. Portalem zarządza Komisja Europejska i będzie on funkcjonował do końca 2015 r.

5.      Czym jest Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego? Jaki rodzaj wsparcia będzie oferować?

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) zapewni jeden punkt dostępu do szerokiej gamy usług doradczych w zakresie wyboru, opracowywania i realizacji projektów, dostępu do finansowania, wykorzystywania instrumentów finansowych i budowania zdolności. Centrum przyczyni się do poprawy zdolności podmiotów publicznych i prywatnych w Unii do opracowywania stabilnych z finansowego punktu widzenia projektów w celu doprowadzenia ich do poziomu dojrzałości. Centrum powinno rozpocząć funkcjonowanie jesienią 2015 r.

6.      Jaka jest struktura zarządzania EFIS?

Rada kierownicza EFIS składająca się z trzech ekspertów z Komisji i jednego eksperta z EBI będzie określała ogólne wytyczne dotyczące polityki, a komitet inwestycyjny będzie podejmował konkretne decyzje inwestycyjne w oparciu ogólną politykę dotyczące ewentualnego wykorzystania gwarancji UE na działania EBI w ramach EFIS. W skład komitetu inwestycyjnego będzie wchodzić ośmiu członków, a jego przewodniczącym będzie dyrektor zarządzający EFIS. Wymagania dotyczące członków komitetu inwestycyjnego określono w rozporządzeniu w sprawie EFIS.

Rada kierownicza zaproponuje kandydata na stanowisko dyrektora zarządzającego i zastępcę dyrektora zarządzającego EFIS. Po przeprowadzeniu przesłuchania Parlament Europejski zatwierdzi kandydata. Następnie prezes EBI oficjalnie powoła dyrektora zarządzającego i zastępcę dyrektora zarządzającego. Okres trwania ich kadencji ustalono na trzy lata z możliwością ponownego wyboru na jeszcze jedną kadencję.

7.      W jaki sposób struktury zarządzania EFIS zapewniają niezależność od publicznych i prywatnych podmiotów wnoszących wkład? Jakie będą środki umożliwiające rozliczenie odpowiedzialności?        

Członkami komitetu inwestycyjnego będą niezależni eksperci posiadający wysoki poziom doświadczenia rynkowego. Zapewni to brak jakiejkolwiek ingerencji politycznej w wybór projektów.

Aby zapewnić wysoki poziom rozliczalności, przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający przedstawiają sprawozdania dotyczące działalności EFIS Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie, na ich wniosek, w tym poprzez udział w ich przesłuchaniach.

Prezes EBI będzie również odpowiadał przed Parlamentem Europejskim za kwestie dotyczące finansowania EBI i operacji inwestycyjnych w ramach EFIS. Jeżeli Parlament Europejski będzie miał zastrzeżenia odnośnie do tych kwestii, prezes EBI może zostać wezwany na przesłuchanie.

8.      Jaka jest rola EBI w procesie decyzyjnym?

Jako podmiot wnoszący wkład w EFIS EBI będzie mieć przedstawicieli w radzie kierowniczej. Ponieważ EFIS działa w ramach EBI, każdy projekt wspierany przez EFIS będzie również wymagał zatwierdzenia zgodnie ze zwyczajowymi procedurami EBI. Finansowanie w ramach EFIS na rzecz MŚP i spółek o średniej kapitalizacji za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) będzie również wymagało zatwierdzenia zgodnie ze zwyczajowymi procedurami EFI.

9.      Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego w monitorowaniu EFIS?

W rozporządzeniu w sprawie EFIS ustanowiono kompleksowe przepisy w celu zapewnienia rozliczalności EFIS przed Parlamentem Europejskim. Monitorowanie opiera się na dwóch podstawowych zasadach:

a)            sprawozdawczość: EBI będzie składał sprawozdania (i) co pół roku dla Komisji oraz (ii) co rok dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacji finansowania i operacji inwestycyjnych Banku prowadzonych na podstawie rozporządzenia. Sprawozdania będą podawane do wiadomości publicznej. Komisja przedstawi także Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia;

b)            rozliczalność: Parlament Europejski będzie miał prawo w dowolnym terminie organizować przesłuchania przewodniczącego rady kierowniczej i dyrektora zarządzającego EFIS w sprawie działalności funduszu. Przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający mają również zobowiązanie prawne odpowiadać możliwie szybko – ustnie lub pisemnie – na pytania zadane przez Parlament Europejski. Parlament Europejski i Rada mogą także zażądać sprawozdania Komisji. Prezes EBI może być wezwany na przesłuchanie w Parlamencie Europejskim i musi szybko odpowiadać – ustnie lub pisemnie – na pytania zadawane przez Parlament Europejski.

Podczas kontroli gwarancji UE oraz płatności i kwot odzyskiwanych, które są przypisywane do budżetu ogólnego Unii, Trybunał Obrachunkowy zastosuje zwykłe zasady. Jego obecna rola w zakresie kontroli działalności EBI (szczegółowo opisana w trójstronnym porozumieniu pomiędzy EBI, Trybunałem Obrachunkowym a Komisją) pozostaje bez zmian. EBI będzie co roku przedstawiał Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu ocenę ryzyka dotyczącą operacji finansowych EBI i EFI w ramach EFIS.

10.    W jaki sposób państwa członkowskie mogą uczestniczyć w planie inwestycyjnym?                       

EFIS jest skonstruowany w możliwie elastyczny sposób, aby umożliwić udział państwom członkowskim. Państwa członkowskie mogą uczestniczyć bezpośrednio lub poprzez krajowe banki prorozwojowe zarówno na poziomie zdolności ponoszenia ryzyka (uzupełniając wkłady z budżetu UE i EBI), poprzez platformę inwestycyjną lub bezpośrednie współfinansowanie poszczególnych projektów i działań.

11.    Czy krajowe wkłady do planu inwestycyjnego będą zwiększać deficyt lub zadłużenie kraju i czy będzie to brane pod uwagę przy stosowaniu paktu stabilności i wzrostu?

Rozporządzenie w sprawie EFIS obejmuje deklarację Komisji dotyczącą ujęcia udziału państw członkowskich w kontekście paktu stabilności i wzrostu Ujęcie platform inwestycyjnych w kontekście paktu stabilności i wzrostu zależy w pierwszym rzędzie od zaklasyfikowania tych platform do celów statystycznych przez Eurostat. Ujęcie pozycji bilansowych lub pozabilansowych w statystykach podlega tym samym zasadom Eurostatu, które dotyczą krajowych banków prorozwojowych. W tym kontekście platformy inwestycyjne posiadające osobowość prawną mogłyby być traktowane jako spółki celowe.

Zasadniczo spółki celowe są klasyfikowane w obrębie sektora instytucji rządowych i samorządowych, jeżeli zostały utworzone przez rząd i podlegają jednostce rządowej. W przypadku platformy inwestycyjnej o wielu udziałowcach lub sponsorach status platformy zależy od jednostki lub jednostek, które zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunków narodowych sprawują nad nią kontrolę. Jeżeli krajowy bank prorozwojowy jest klasyfikowany w obrębie sektora instytucji rządowych i samorządowych lub jego operacje są prowadzone z udziałem jednostek rządowych, główną kwestią staje się to, która jednostka ustanawia spółkę celową i sprawuje nad nią kontrolę.

Jednorazowy wkład państw członkowskich – albo przez państwo, albo przez krajowe banki prorozwojowe zaklasyfikowane do sektora instytucji rządowych i samorządowych lub działające w imieniu państwa – na rzecz platform tematycznie związanych z EFIS lub dotyczących inwestycji obejmujących wiele państw, powinny co do zasady kwalifikować się jako działania jednorazowe. W takim przypadku koszt wspomnianych działań jednorazowych nie będzie uwzględniany przy obliczaniu deficytu strukturalnego w ramach paktu stabilności i wzrostu. Wymagałoby to dalszej rejestracji na rachunkach publicznych.

Deklaracja nie powoduje żadnych zmian w przepisach. Za jej pośrednictwem przypomniano jedynie o stosowaniu obowiązujących przepisów. Podlega to oczywiście indywidualnej ocenie poszczególnych przypadków przez Komisję.

12.    Jeżeli państwo członkowskie wnosi wkład w plan inwestycyjny, czy środki te przeznaczone są jedynie na projekty w danym państwie?

Nie, wkłady państw członkowskich nie muszą koniecznie pozostać w danym państwie. Na przykład niektóre krajowe banki prorozwojowe mogą finansować inwestycje w innych państwach członkowskich. Mogą również utworzyć platformy współfinansowania z państwami sąsiadującymi oraz mogą inwestować w projekty transgraniczne.

13.    W jaki sposób krajowe banki prorozwojowe mogą uczestniczyć w zasobach finansowych lub ludzkich?

Jeżeli chodzi o wkład finansowy, krajowe banki prorozwojowe zachęca się do uczestniczenia na poziomie funduszu, platform inwestycyjnych lub projektów. W odniesieniu do współpracy z pracownikami krajowych banków prorozwojowych, między EBI a krajowymi bankami prorozwojowymi ma już miejsce ścisła koordynacja i wymiana wiedzy fachowej. Będą one dalej promowane, ponieważ krajowe banki prorozwojowe mogą przyczynić się do osiągnięcia celów w ramach planu inwestycyjnego i do realizacji tego planu, dzięki wykorzystaniu cennej wiedzy fachowej w tej dziedzinie.

14.    Czym są platformy inwestycyjne? W jaki sposób działają?

W przypadku inwestycji skala ma znaczenie, więc tworzenie tematycznych platform inwestycyjnych (podobnych do spółek celowych) w celu łączenia projektów, np. z dziedzin takich jak efektywność energetyczna lub sieci szerokopasmowe, jest zasadne dla publicznych lub prywatnych promotorów projektów. Umożliwi to wspólne finansowanie projektów przez EFIS i inne podmioty. Z technicznego punktu widzenia łatwiejsze i skuteczniejsze w ramach EFIS będzie inwestowanie w szczególne instrumenty o dużym zasięgu na szczeblu krajowym lub obejmującym wiele państw niż dokonywanie mniejszych transakcji z indywidualnymi inwestorami.

Platformy inwestycyjne mogą również mieć charakter geograficzny: w tym platformy regionalne, krajowe lub transgraniczne. Określone projekty, np. z obszarze połączeń międzysystemowych w dziedzinie energetyki, mogą wymagać współpracy i współfinansowania ze strony wielu regionów lub państw. Zasady organizacji tych platform nie mają charakteru nakazowego.

15.    Czy państwa nienależące do UE mogą uczestniczyć w planie inwestycyjnym? W jaki sposób mogą uczestniczyć?

Aby zmaksymalizować wpływ EFIS, ważne jest, aby był on otwarty na wkład stron trzecich, w tym podmiotów spoza UE. Państwa nienależące do UE mogą współinwestować w projekty w ramach EFIS albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Na mocy porozumienia rady kierowniczej państwa nienależące do UE również mogą wnosić wkład pieniężny w EFIS, ale nie daje im to prawa do udziału w procesie decyzyjnym lub w głosowaniu rady kierowniczej.

Finansowanie w ramach EFIS może odbywać się na rzecz podmiotów z państw nienależących do UE, ale tylko w ramach projektów transgranicznych z udziałem państw UE. Będą to państwa objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym partnerstwa strategicznego, polityki rozszerzenia, oraz należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, lub krajów i terytoriów zamorskich.

16.    Jakiego rodzaju projekty będą wspierane przez EFIS?                            

Z rozmów z przedstawicielami sektora prywatnego wynika, że inwestorzy kładą szczególny nacisk na solidną jakość i niezależny wybór projektów, które mogłyby być wspierane w ramach planu inwestycyjnego. Projekty powinny spełniać następujące kryteria: 1) rentowność gospodarcza przy udzieleniu wsparcia, 2) dojrzałość pozwalająca na poddanie ocenie globalnej lub lokalnej, 3) wartość dodana na poziomie europejskim oraz zgodność z priorytetami polityki UE. 4) Ponadto, w miarę możliwości, projekty muszą maksymalizować finansowanie sektora prywatnego. Projekty nie muszą być transgraniczne.

Wykorzystanie gwarancji UE pozwoli EBI wykroczyć poza jego dotychczasową działalność i dokonywać bardziej ryzykownych inwestycji. Dzięki temu EBI może inwestować w projekty o wyższym profilu ryzyka w sektorze prywatnym, bez ryzyka utraty ratingu AAA.

17.    Jakie kryteria będą stosowane przy wyborze projektów? Jakie projekty będą finansowane? Kto będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o zgodności projektu z kryteriami?

Projekty nie będą wybierane z powodów politycznych. Obowiązują ścisłe kryteria kwalifikowalności i nie obowiązują kwoty dla poszczególnych państw lub sektorów. Jest to kluczowe dla przyciągnięcia prywatnych inwestorów do udziału w EFIS. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące ingerencji publicznej zniechęcą podmioty prywatne. Komitet inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów (wymienionych powyżej) zdecyduje, czy określone projekty mogą być wspierane gwarancją UE, w oparciu o wytyczne dotyczące inwestycji i tabelę wskaźników.

Projekty będą wybierane na podstawie ich „dodatkowości” (oznacza to, że nie mogłyby zostać zrealizowane bez wsparcia w postaci gwarancji UE), opłacalności, rzetelności i wiarygodności oraz ich wkładu w kluczowe prowzrostowe dziedziny zgodnie z polityką UE. Dziedziny te obejmują kształcenie i wiedzę, innowacje i gospodarkę cyfrową, unię energetyczną, infrastrukturę transportową, infrastrukturę społeczną oraz zasoby naturalne i środowisko. Muszą one również w miarę możliwości uruchamiać finansowanie sektora prywatnego.

18.    Kto może złożyć wniosek o finansowanie w ramach EFIS i w jaki sposób? Czy istnieje minimalny próg?

Następujące podmioty mogą ubiegać się o finansowanie w ramach EFIS: podmioty dowolnej wielkości, spółki celowe lub spółki realizujące projekty, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające maksymalnie 250 pracowników) i spółki o średniej kapitalizacji (zatrudniające maksymalnie 3 000 pracowników), podmioty sektora publicznego (oprócz samych państw członkowskich), krajowe banki prorozwojowe lub inne banki udzielające kredytów pośrednich, fundusze i wszelkie inne formy instrumentów zbiorowego finansowania, platformy inwestycyjne.

Zasadniczo istnieją dwa sposoby ubiegania się o finansowanie w ramach EFIS. Po pierwsze, każdy promotor projektu może bezpośrednio i w dowolnym czasie kontaktować się z EBI w sprawie swojego wniosku, w następstwie zwykłego złożenia wniosku na stronie internetowej EBI dotyczącej „okna” inwestycji strategicznych. Rządy państw członkowskich nie są pośrednikami w tym procesie. Projekty można składać w dowolnym czasie, jest to dynamiczny proces. Jeżeli EBI otrzyma wniosek projektowy, przeanalizuje go i zdecyduje, czy jest on odpowiedni do finansowania w ramach EBI lub EFIS (przy wsparciu w postaci gwarancji UE). Po drugie, MŚP zainteresowane transakcjami w ramach EFIS finansowanymi za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) – „okno” dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji – mogą skorzystać z informacji dotyczących pośredników finansowych EFI znajdujących się na stronie internetowej EFI.

19.    Jak konkretnie EFIS będzie zajmować się długoterminowymi projektami inwestycyjnymi, w szczególności projektami wymagającymi dużego udziału inwestycji publicznych (50% lub więcej)?  

Taka sytuacja zazwyczaj występuje w przypadku projektów z dziedziny efektywności energetycznej, infrastruktury i agendy cyfrowej (np. sieci szerokopasmowe na obszarach oddalonych), aby projekt mógł być rentowny. EFIS będzie z reguły przejmować bardziej ryzykowne transze inwestycji, aby zmaksymalizować wysokość wkładów wnoszonych przez sektor prywatny poprzez ograniczenie ryzyka („ochrona pierwszej straty”). Państwa członkowskie i krajowe banki prorozwojowe mogą udostępniać współfinansowanie na poziomie poszczególnych projektów. W ten sposób mogą zapewnić wyższy poziom finansowania publicznego dla danego projektu. Niektóre projekty przyniosą wyższy zwrot niż inne, w zależności od sektora i obszaru. Nie jest to problemem, ponieważ EFIS będzie posiadać szeroki portfel różnych projektów w różnych obszarach, od transportu po edukację, od energii po innowacje.

Dodatkowo państwa członkowskie mogą użyć funduszy strukturalnych, aby sfinansować projekty wymagające wysokich wkładów publicznych i takie, które nie będą atrakcyjne dla prywatnych inwestorów ze względu na niższą stopę zwrotu.

20.    W jaki sposób EFIS będzie wspierać MŚP?

W ramach EFIS zapewnione będzie finansowanie (przy wykorzystaniu instrumentów, takich jak instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i inne) projektów, które uznaje się za projekty wysokiego ryzyka i które są często pomijane w obecnym środowisku gospodarczym. Jest to korzystne dla małych, innowacyjnych, rozpoczynających działalność przedsiębiorstw, które według inwestorów stanowią większe ryzyko niż bardziej rozwinięte lub większe przedsiębiorstwa. Jedna czwarta wszystkich inwestycji uruchomionych w ramach EFIS lub kwota 75 mld EUR w ciągu trzech lat będzie przeznaczona na MŚP i spółki o średniej kapitalizacji za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) będącego częścią grupy EBI. Z reguły MŚP otrzymują środki za pośrednictwem specjalnych funduszy, takich jak spółki celowe, lub poprzez pośredników, takich jak banki.

W ramach EFI uruchomiono już współfinansowanie MŚP: w maju 2015 r. podpisano pierwsze porozumienie z francuskim bankiem dotyczące zapewnienia zwiększonego udzielania kredytów innowacyjnym przedsiębiorstwom; a następnie podobne porozumienia zawarto z bankami w innych państwach.

„Okno” MŚP w ramach EFIS będzie wspierało istniejące finansowanie z Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP („COSME”) i przyczyni się do usprawnienia wdrażania instrumentu gwarancji kredytowych w ramach COSME, w ramach którego odnotowano wzmożony popyt na rynku, ale również ograniczone środki budżetowe. Dzięki gwarancji udzielonej z EFIS, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) możliwe będzie przyśpieszenie podpisania transakcji z pośrednikami finansowymi w porównaniu z możliwościami w ramach samego budżetu COSME. Będzie to miało wiele pozytywnych skutków prowadzących do dalszych inwestycji, wzrostu gospodarczego i szybszego ożywienia gospodarczego.

21.    Jaka jest różnica między projektami obecnie finansowanymi przez EBI a projektami finansowanymi przez EFIS? Czym jest tak zwana „dodatkowość”?

„Dodatkowość” oznacza, że projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez uzyskania wsparcia w postaci gwarancji UE oraz że inne formy finansowania nie są dostępne dla projektu z powodu jego profilu ryzyka.

Działania EFIS mają charakter dodatkowy w stosunku do tradycyjnych działań podejmowanych przez EBI, ponieważ są one zasadniczo ukierunkowane na różne profile ryzyka. EFIS będzie na przykład zaangażowany w projekty w sektorach nowych zaawansowanych technologii i innowacji, a także w projekty finansowe postrzegane jako bardziej ryzykowne ze względu na ryzyko państwa, w którym będą realizowane, a także z uwagi na niechęć sektora prywatnego do podejmowania ryzyka.

MŚP i spółki o średniej kapitalizacji w dalszym ciągu będą finansowane w ramach EFI, jak miało to miejsce do tej pory, ale dzięki EFIS może się to odbywać na większą skalę na rzecz przedsiębiorstw o wyższym profilu ryzyka lub innowacyjności oraz szybciej niż przewidywano w ramach EFI.

22.    W jaki sposób Komisja zapewni, by fundusz, który zależy głównie od udziału sektora prywatnego, inwestował w projekty służące wspieraniu zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska wzrostu gospodarczego?

Fundusz będzie decydował, w jakie projekty inwestować, zgodnie z wytycznymi w zakresie inwestycji. Komitet inwestycyjny będzie decydował o poszczególnych projektach w oparciu o płynące z nich korzyści. Kryteria dotyczące rentowności są zróżnicowane w zależności od sektora: sektor energii ze źródeł odnawialnych różni się wyraźnie od sektora transportu, który z kolei jest inny od sektora edukacji. W tym kontekście zostaną prawdopodobnie uwzględnione następujące kwestie: wspieranie zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska wzrostu gospodarczego oraz tworzenie dobrych miejsc pracy, w tym pod względem konkurencyjności, przede wszystkim przez obliczanie tabeli wskaźników stosowanych do oceny projektów.

23.    W jaki sposób Komisja zapewni, by EFIS przeciwdziałał zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w państwach członkowskich UE, a zwłaszcza by z inwestycji tych największe korzyści czerpały gospodarki najbardziej podatne na zagrożenia?

Gospodarki najbardziej podatne na zagrożenia zasadniczo przedstawiają dla inwestorów wyższy poziom ryzyka. Zezwalając EBI na podejmowanie większego ryzyka, EFIS umożliwi również inwestowanie w regiony w najbardziej dotknięte kryzysem.

Państwa członkowskie zachęca się do dalszego wykorzystywania funduszy strukturalnych w odniesieniu do projektów regionalnych i lokalnych, które przyczyniają się do zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. Środki EFIS nie będą zarezerwowane dla konkretnych sektorów lub regionów. Jak już wspomniano, kryteria dotyczące rentowności będą jednak zróżnicowane w zależności od sektora i korzyści społecznych, które będą brane pod uwagę w tym kontekście. W każdym razie EFIS będzie finansował projekty w całej UE, a pomoc techniczna zostanie znacznie wzmocniona, tak by zapewnić wszystkim państwom możliwość przedstawienia dobrze opracowanych i rentownych projektów, w które warto zainwestować.

24.    Czy projekty w ramach EFIS podlegają zasadom pomocy państwa?    

Finansowanie w ramach EFIS nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu traktatów UE i nie musi być zatwierdzane przez Komisję Europejską na mocy zasad pomocy państwa. Działania w ramach EFIS będą zapobiegać niedoskonałościom rynku lub niewystarczającym poziomom inwestycji, których realizacja w przeciwnym razie nie byłaby możliwa lub nie byłaby możliwa w tym samym zakresie, a projekty wspierane z EFIS zwykle będą miały wyższy profil ryzyka niż projekty wspierane w ramach zwykłych operacji EBI.

W ramach projektów wspieranych z EFIS można jednak skorzystać ze wsparcia finansowego (współfinansowania) zapewnionego przez państwa członkowskie UE. Takie współfinansowanie stanowi pomoc państwa, którą Komisja musi zatwierdzić, chyba że przyznano je na warunkach rynkowych.

Komisja w ciągu ostatnich dwóch lat gruntownie unowocześniła swoje zasady pomocy państwa. Komisja zaktualizowała zbiór przepisów mających zastosowanie do głównych sektorów gospodarki, takich jak sieci szerokopasmowe, lotnictwo lub energia, aby zapewnić właściwe wykorzystywanie pieniędzy podatników na inteligentne środki pomocy przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i nieszkodzące sprawiedliwej konkurencji. Komisja przeprowadzi ocenę projektów w ramach EFIS współfinansowanych przez państwa członkowskie na podstawie unowocześnionych ram pomocy państwa.

Aby wesprzeć EFIS, Komisja podda ocenie współfinansowanie przez państwa członkowskie jako kwestię priorytetową i zastosuje w tym przypadku przyspieszony tryb. Celem Komisji jest zakończenie oceny w terminie sześciu tygodni od otrzymania wymaganych informacji od danego państwa członkowskiego. Aby wesprzeć przyspieszony proces, Komisja powoła wewnętrzną grupę zadaniową, ustanowi specjalną grupę roboczą dla państw członkowskich umożliwiającą wymianę najlepszych praktyk i oferującą państwom członkowskim porady w czasie rzeczywistym w zakresie sposobu opracowania projektów zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Przyspieszony proces stanowi odpowiedź na wyjątkową potrzebę wypełnienia obecnej luki inwestycyjnej w UE oraz uzupełnienia braku finansowania ryzyka w przypadku do opłacalnych ekonomicznie projektów, którą to potrzebę EFIS stara się zaspokoić poprzez uruchamianie prywatnych inwestycji, a także poprzez szczególną formę finansowania jaką zapewnia.

Unijne zasady pomocy państwa idą w parze z celami określonymi w planie inwestycyjnym dotyczącymi zapobiegania niedoskonałościom rynku i uruchamiania prywatnych inwestycji. Zgodnie z nimi projekty inwestycyjne muszą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby, utrzymywać koszty pod kontrolą i gwarantować, że środki publiczne są faktycznie niezbędne do uruchomienia projektów.

25.    Z jakiego źródła pochodzi fundusz gwarancyjny UE w wysokości 8 mld EUR? Kto go finansuje?

Z kwoty 16 mld EUR, którą UE zaoferowała jako gwarancję, uruchomiony zostanie fundusz gwarancyjny UE w wysokości 8 mld EUR (50% całkowitej wartości) w celu zmniejszenia jakiegokolwiek możliwego wpływu na budżet UE poprzez ewentualne wezwania do wpłaty środków z tytułu gwarancji UE. Jego wysokość została ustalona na takim poziomie, aby UE mogła sprostać ewentualnym zagrożeniom z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa. Fundusz gwarancyjny w wysokości 8 mld EUR został ustanowiony wyłącznie w celu ułatwienia płatności ewentualnych wezwań do wypłaty środków z gwarancji, ponieważ pozwala to uniknąć konieczności nagłego cięcia wydatków lub zmian programowania finansowego. Zapewnia on zatem przejrzystość i przewidywalność ram budżetowych, ale sam w sobie nie jest konieczny do funkcjonowania gwarancji.

Aby ustanowić fundusz gwarancyjny UE, z budżetu UE zostanie przeniesiona łączna kwota 8 mln EUR. Z tej kwoty 5 mld EUR zostanie przeniesione z istniejących unijnych programów finansowania (2,2 mld EUR z programu „Horyzont 2020” i 2,8 mld EUR z instrumentu „Łącząc Europę”), a 3 mld EUR będzie pochodziło z marginesów budżetowych UE.

26.    Z jakiego powodu Komisja dokonuje cięć w budżetach programu „Horyzont 2020” i w ramach instrumentu „Łącząc Europę”? Czy Komisja nie uważa, że badania naukowe są priorytetem?

Inwestowanie w badania naukowe jest (i pozostanie) dla UE priorytetem, a plan inwestycyjny dla Europy będzie miał zasadnicze znaczenie dla wsparcia projektów związanych z badaniami naukowymi w Europie. Uwzględniając plan inwestycyjny, ogólna kwota na inwestycje w badania naukowe i innowacje zmobilizowana za pośrednictwem budżetu UE w nadchodzących latach będzie wyższa niż w ramach samego tylko programu „Horyzont 2020”.

Celem Komisji jest zapewnienie, aby nowe, odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa mogły wprowadzać na rynek europejskie innowacje z wykorzystaniem właściwych instrumentów finansowych. Z EFIS finansowane będą bardziej ryzykowne – i w zawiązku z tym bardziej innowacyjne – projekty stanowiące zwykle pierwszy krok do rozpoczęcia nowej i większej działalności napędzanej przez badania naukowe.

Przeniesiona z programu „Horyzont 2020” kwota 2,2 mld EUR stanowi jedynie 2,9 % łącznej puli środków finansowych programu „Horyzont 2020” na lata 2014–2020. Po wspomnianym przeniesieniu pula środków finansowych programu „Horyzont 2002” pozostaje o 39 % wyższa w cenach bieżących niż pula Siódmego Programu Ramowego na lata 2007–2013 (26 % w cenach stałych). W ramach programu „Horyzont 2020” linie budżetowe UE Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, działania „Marie Curie” i „upowszechniania doskonałości i rozszerzania uczestnictwa” nie wniosą wkładu w finansowanie w ramach EFIS.

27.    Dlaczego środki są przenoszone z programów dotyczących innowacji, ale nie z innych obszarów polityki, takich jak rolnictwo?

W 2013 r. po trudnych negocjacjach UE przyjęła wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 w wysokości 1 bln EUR. Wieloletnie ramy finansowe zostały podzielone na działy (np. konkurencyjność, spójność, rolnictwo, działania zewnętrzne). Przeniesienie środków finansowych między działami wymaga zmiany samych wieloletnich ram, co jest możliwe tylko w przypadku jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Taka zmiana oznaczałaby skomplikowane i czasochłonne negocjacje, których wynik byłby niepewny.

Ponadto z uwagi na fakt, że inwestowanie w projekty i przedsiębiorstwa o wyższym profilu ryzyka jest jednym z priorytetów EFIS, przeniesione środki w dalszym ciągu służyły wspieraniu innowacji, ale za pośrednictwem innych instrumentów.

28.    W jaki sposób te 8 mld EUR będzie przydzielone na przestrzeni czasu?

Pierwsze wkłady w EFIS zostaną wniesione w 2015 r. i 2016 r. Następnie pozostałe dostępne środki budżetowe zostaną przydzielone w nadchodzących latach. Na przykład w projekcie budżetu na 2016 r. przewiduje się płatności w wysokości 500 mln EUR i zobowiązania w wysokości 2 mld EUR w odniesieniu do EFIS, z czego kwota 707 mln EUR będzie pochodziła z programu „Horyzont 2020”, 620 mln EUR z instrumentu „Łącząc Europę” i 703 mln EUR z marginesów budżetowych. Kwoty te zatwierdzono w szczególnym liście w sprawie poprawek sporządzonym w celu dostosowania projektu budżetu na 2016 r. do porozumienia osiągniętego w dniu 28 maja 2015 r.

29.    Czy aby umożliwić wykorzystanie marginesów na 2015 r., konieczna jest zmiana budżetu?

Budżet na 2015 r. był już zmieniany w celu przydzielenia wstępnych środków niezbędnych dla EFIS w ramach projektu budżetu korygującego 1(PBK 1).

29.    Czy można wykluczyć, że w wyniku udzielanej gwarancji z tytułu pierwszej straty EFIS zostanie na całe dekady zablokowany przez niektóre przynoszące straty projekty? Czy EFIS umożliwi finansowanie projektów, które byłyby zbyt ryzykowne dla EBI?

EBI jest bankiem publicznym, którego działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku. Jego możliwości działania są o tyle ograniczone, że jako bank musi on spłacać środki finansowe, których potrzebuje do udzielania kredytów i zarządzania ryzykiem swojego portfela. W związku z tym rolą EFIS będzie przejmowanie części ryzyka, tak by umożliwić bankowi kredytowanie dodatkowych projektów o podwyższonym profilu ryzyka.

W żadnym przypadku EFIS nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania. EFIS ma chronić pozostałych inwestorów przed pierwszymi stratami, a tym samym zwiększać dla nich atrakcyjność danych inwestycji. Projekty będą akceptowane wyłącznie, jeżeli – poprzez włączenie EFIS – można osiągnąć odpowiedni efekt mnożnikowy w kategoriach przyciągnięcia prywatnych inwestorów, a same projekty są rentowne. Oczywiste jest, że niektóre projekty przyniosą wyższy zwrot niż inne.

Przedłużenie gwarancji udzielonej w odniesieniu do danego projektu będzie zatwierdzane przez niezależne gremium ekspertów – komitet inwestycyjny – w oparciu o jego jakość. W przypadku niektórych projektów mogą zostać odnotowane straty, ale ogólne wyniki osiągane przez fundusz powinny w perspektywie długookresowej przynieść zyski inwestorom publicznym i prywatnym, a tym samym dodatnią stopę zwrotu z zainwestowanych środków podatników.

30.    Dlaczego kredyty, inwestycje kapitałowe i gwarancje skutkują większym efektem mnożnikowym niż dotacje?

Zwiększony efekt dźwigni wynika z faktu, iż EBI wykorzystuje swoje środki do pozyskania dodatkowych kwot (zaciągając kredyty) i pieniądze te nie trafiają bezpośrednio do ostatecznego beneficjenta. Kwota 21 mld EUR z EFIS umożliwia EBI pożyczenie mniej więcej trzykrotności tej kwoty, a następnie udostępnienie jej na finansowanie i inwestycje w beneficjentów końcowych, zamiast przyznania im bezpośrednio 21 mld EUR w formie dotacji.

31.    Udostępnia się za mało kapitału, za mało gotówki – a faktycznie niemal wyłącznie instrumenty inżynierii finansowej.

Chodzi o inteligentne wykorzystanie pieniędzy publicznych w celu przyciągnięcia prywatnych środków do określonych inwestycji. W celu utworzenia EFIS z budżetu UE zostanie udostępniona gwarancja w wysokości 16 mld EUR. Środki te zapewnią EBI zdolność ponoszenia ryzyka. Gwarancja ta, w połączeniu ze środkami EBI w wysokości 5 mld EUR, będzie pokrywać wyższe ryzyko strategicznych inwestycji, mobilizując w ten sposób środki prywatne, które obecnie nie są inwestowane w gospodarkę realną. Fundusz będzie więc od początku dysponował znaczną siłą finansową oraz możliwościami rozszerzenia z biegiem czasu swojej działalności. Zarówno Komisja, jak i EBI uważają, że wskaźnik dźwigni na poziomie 1:15 jest solidny i osiągalny. EBI posiada w tej dziedzinie duże doświadczenie.

Oprócz 315 mld EUR mobilizowanych przez EFIS konieczne jest także bardziej wydajne wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sposób, który dodatkowo zwiększy wpływ działalności funduszu. Ponadto państwa członkowskie i inwestorzy prywatni mogą również wnosić wkład na poziomie platformy lub projektu.

32.    Pieniądze będą przeznaczone na stosunkowo bezpieczne projekty, które i tak zostałyby sfinansowane. Czy ten plan inwestycyjny nie prowadzi do wypierania prywatnych inwestorów?         

EFIS jest ukierunkowany na projekty o wyższym ryzyku niż to, które sektor prywatny byłby gotów finansować na własny rachunek bez gwarancji UE. Fundusz wnosi wkład w finansowanie projektów, które nie mogłyby zostać sfinansowane wyłącznie przez sektor publiczny lub przez sektor prywatny. Celem EFIS nie jest finansowanie projektów, które mogłyby uzyskać dostęp do finansowania z sektora prywatnego, na poziomie krajowym lub w ramach innych programów UE. W ramach EFIS finansowane będzie średnio 20 % ogółu inwestycji, pozostawiając 80 % innym źródłom finansowania.

33.    Zakładany efekt mnożnikowy na poziomie 1:15 Komisja i EIB uznają za „ostrożną średnią opartą na wcześniejszych doświadczeniach z programów UE i EBI”. Jakie konkretnie są to doświadczenia?

Jak wielokrotnie stwierdzali przedstawiciele EBI, zakładany efekt mnożnikowy jest uznawany za „konserwatywny” w oparciu o doświadczenia EBI. Dział EBI ds. zarządzania ryzykiem posiada długoletnie doświadczenie w działalności kredytowej w różnych sektorach. Dla przykładu, podwyższenie kapitału EBI w latach 2012–2013 przyniosło efekt mnożnikowy na poziomie 1:18. Komisja może powołać się na doświadczenia z realizacji programu CIP-SMEG (finansowanie MŚP), które wskazują na efekt mnożnikowy na poziomie około 1:30.

34.    Jakie dane są konkretnie dostępne? Czy te doświadczenia z przeszłości zachowują ważność przy napiętej obecnie sytuacji budżetowej w państwach członkowskich?

W przypadku efektu mnożnikowego mamy do czynienia z szacowaną wartością średnią – nie ma tu bezpośredniego związku z sytuacją budżetów krajowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość efektu mnożnikowego jest przyciągnięcie inwestorów prywatnych. W odróżnieniu od sytuacji jeszcze kilka lat temu, obecnie w Europie odnotować można wysoki poziom płynności w systemie finansowym, co oznacza, że inwestorzy prywatni dysponują wystarczającą płynnością, którą mogą przeznaczyć na inwestycje.

35.    Na jakich instrumentach finansowych będą się opierać działania EFIS mające przyciągnąć prywatnych/publicznych inwestorów do finansowania projektów?               

EFIS będzie korzystał z szerokiego wachlarza instrumentów finansowych i zachowa elastyczność przy wyborze instrumentów, tak by w zależności od konkretnego projektu zapewnić najbardziej wydajne rozwiązania w zakresie finansowania. EFIS może na przykład stosować instrumenty dłużne, gwarancje, instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe instrumenty inwestycyjne, instrumenty wsparcia jakości kredytowej lub kapitał wysokiego ryzyka. Będzie on w stanie finansować projekty bezpośrednio lub nabywać udziały w funduszach finansujących różnego rodzaju projekty.

36.    Jak długo EFIS będzie funkcjonować? Jaki jest okres funkcjonowania funduszu?

Okres początkowych inwestycji w odniesieniu do EFIS wynosi cztery lata. Po trzech latach zostanie on poddany niezależnej ocenie. Komisja opublikuje sprawozdanie zawierające ocenę ogólnounijnego wpływu EFIS na inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy oraz dostęp MŚP i spółek o średniej kapitalizacji do finansowania. Na podstawie tego sprawozdania Komisja zaproponuje współprawodawcom ustalenie nowego okresu inwestycji z odpowiednim finansowaniem, jeżeli:

  • w sprawozdaniu stwierdzi się, że w ramach EFIS osiągane są planowane cele oraz że dalsze wdrażanie systemu wspierającego inwestycje jest uzasadnione; lub
  • w sprawozdaniu stwierdzi się, że w ramach EFIS nie osiągnięto planowanych celów, ale dalsze wdrażanie systemu wspierającego inwestycje jest mimo to uzasadnione. W takim przypadku Komisja przyjmie wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w EFIS w celu wyeliminowania zidentyfikowanych wad.

37.    Wiele horyzontów inwestycyjnych ma dłuższy termin niż okres funkcjonowania EFIS. W jaki sposób będzie to zarządzane?

Projekty realizowane w ramach wsparcia pochodzącego z EFIS są projektami EBI i EFI i będą przez nie monitorowane, niezależnie od długości okresu inwestycji.

38.    Czy instrumenty dłużne i instrumenty finansowania ryzyka w ramach EFIS mogą być łączone z funduszami strukturalnymi?

Fundusze strukturalne mogą być wykorzystywane przez państwa członkowskie wraz z EFIS do inwestowania w kwalifikujące się projekty. Państwa członkowskie i rządy regionalne zachęca się również do wykorzystywania dostępnych funduszy UE w sposób jak najskuteczniej wspierający inwestycje, poprzez skoncentrowanie się na kluczowych dziedzinach i zmaksymalizowanie efektu mnożnikowego w przypadku każdego zainwestowanego euro. Oznacza to większe wykorzystanie instrumentów finansowych w postaci pożyczek lub kredytów, kapitału własnego i gwarancji, zamiast tradycyjnych dotacji.

W kontekście planu inwestycyjnego celem jest co najmniej podwojenie wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie 2014–2020. Większe wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych zamiast dotacji powinno mieć dodatkowy wpływ na zwrot z każdego zainwestowanego euro.

Podwojenie wolumenu innowacyjnych instrumentów i wykorzystanie efektu mnożnikowego umożliwiłoby uruchomienie środków w wysokości co najmniej 20 mld EUR w postaci dodatkowych inwestycji w gospodarkę realną w latach 2015–2017 za pośrednictwem funduszy strukturalnych.

Zachęca się państwa członkowskie do jak najlepszego wykorzystania funduszy UE, które są nadal dostępne w ramach okresu programowania 2007–2013, oraz do zapewnienia, by zostały one w pełni wykorzystane do wsparcia planu inwestycyjnego.

39.    Czy zakresy działania EFIS i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych nie pokrywają się?    

Nie. Rozporządzenie w sprawie EFIS ma na celu zapewnienie pełnej komplementarności między możliwościami finansowania ryzyka w ramach EFSI a tymi możliwościami w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Fundusze te służą różnym celom i są wdrażane za pośrednictwem różnych instrumentów finansowych. Podczas gdy EFIS skupia się na zachęcaniu prywatnych inwestorów do inwestowania w rentowne projekty, funkcjonowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych polega zasadniczo na przyznawaniu dotacji.

Komisja pracuje nad konkretnymi wytycznymi dla instytucji zarządzających dotyczącymi sposobu lepszego połączenia tych możliwości. Ponadto zachęca się państwa członkowskie do co najmniej podwojenia wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych w przyszłości w celu zoptymalizowania oddziaływania funduszy strukturalnych.

Oto fikcyjny przykład: zbudowanie w ośrodku przemysłowym drogi, za użytkowanie której pobierana będzie opłata, może przyciągnąć inwestorów, a zatem mogłoby w łatwiejszy sposób być finansowane przez EFIS. Natomiast zbudowanie na obszarze wiejskim drogi, której użytkowanie będzie bezpłatne, prawdopodobnie nie będzie atrakcyjne dla inwestorów prywatnych i dlatego lepszym sposobem finansowania tego projektu byłyby europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

MEMO/15/5419


Side Bar